Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015"

Transkript

1 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde samt udsendt 2 nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har primært omhandlet de mange daglige, små og store sager og nogle konkrete temaer. Nærværende beretning er derfor begrænset til nogle friluftspolitiske temaer, der har været væsentlige for kredsbestyrelsen i perioden. Samspil mellem den frivillige verden og den offentlige Som offentlig myndighed, kommune o.l. "bruger" man ikke frivillige, men man "samarbejder" med frivillige. Ordvalget er væsentligt og af væsentlig betydning for den gensidige respekt. Kredsbestyrelsen er permanent engageret i 3 kommunale Grønne Råd, i København, på Frederiksberg og i Tårnby/Dragør. Det er vigtigt for vores engagement, at vi oplever indflydelse samt gehør, og at rådene rent faktisk fungerer som rådgivende organer og langt mindre som orienterings og efterretningsorganer. Her oplever vi, at København er meget langt fremme i skoene i forhold til de 2 øvrige grønne råd. I Naturstyrelsens skovbrugerråd SYD, (naturområderne Vest og Sydamager), er vi aktive og har støttet et frivilligt Skovudvalg, hvor frivillige hesteryttere istandsætter spring i Kongelunden, der er forfaldet igennem de seneste år. Vi er særdeles interesseret i, at områdets naturarealer og stier og kan benyttes af alle, ryttere, cyklister, gående og fuglekiggere uden konflikter brugerne i mellem. Byens broer Byens havn og kanaler forsynes i disse år med broer og dermed forbindelser, der gør det lettere at færdes på kryds og tværs af vandet. Kredsbestyrelsen har givet udtryk for, at mæthedspunktet nok er ved at være nået, når havn og kanaler også skal fastholde og betjene det maritime miljø og et maritimt miljø opretholdes. Senest har vi været i dialog med Realdania Byg om projektet til ny cykel og gangbro nord for Langebro. Her har vi peget på problematikken omkring længde og stigningsgrad i forhold til f.eks. kørestolsbrugeres færd på egen hånd. Også i landfæsterne er indbygget fremtidige konflikter mellem broens brugere, ikke mindst mellem fodgængere og cyklister, der færdes langs havnepromenaden på tværs af landfæstet.

2 Kunstgræsbaner igen, igen Kunstgræsbaner i byens parker og naturområder har været et særdeles aktuelt emne i perioden, og det er en udvikling, der bekymrer bestyrelsen. Primært fordi det er et udtryk for mangel på rettidig planlægningsomhu, at sikre arealer til pladskrævende idræt. I stedet gøres der indhug i vores rekreative friarealer. Sekundært, fordi kunstgræs indeholder miljø fremmede stoffer, der udvaskes til omgivelser. Bl.a. er nogle af disse stoffer på EU s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Vores generelle kritiske indstilling har vi fraveget i visse særligt udsatte områder af integrations og socialpolitiske grunde, idet det her er vigtigt at kunne fastholde pladskrævende, udendørs aktiviteter også i de mørke timer i vinterhalvåret. Grønne tage Grønne tage har været et mantra i snart et par år. Kredsbestyrelsen har i flere høringssvar til diverse lokalplanforslag om nyt boligbyggeri primært gjort opmærksom på behovet for tilstrækkelig friareal til rekreative friluftsaktiviteter og talt imod at inddrage hævede terrasser og grønne tage som erstatning for friareal på terræn og en øget bebyggelsesprocent ved at medregne tage i friarealet. Tagduge til grønne tage er ofte imprægneret med pesticider for at hindre tagvæksternes rødder i at gennemhulle den vandtætte tagdug. Det er et bekymrende forhold i og med, at grønne tage tages til indtægt for at fremme et grønt miljø. Beliggenhed, beliggenhed I forbindelse med byudvikling langs havneløb og kanaler oplever vi ofte høringssager fra Kystdirektoratet, hvor der ansøges om eksklusiv ret til at etablere træbrygger, bådebroer og flydepontoner til fælleshuse o.l. Her har kredsbestyrelsens holdning i høringssvar konsekvent været, at retten til at færdes langs og på vandet tilhører os alle og sådanne anlæg kan accepteres, såfremt der er lige adgang hertil for alle.

3 Arbejdet i den kommende periode Opgaver og udfordringer I den kommende periode vil bestyrelsen fokusere på kulturmiljøet med særlig vægt på formidling af mulighederne for oplevelser og i de grønne råd følge op på vedligeholdelse og udvikling af lokaliteterne. Paradoksalt nok og på trods af kommercielle bolig og byggeprojekter arbejdes der fra Københavns Kommunes side forsat med rekreativ udnyttelse af havnen og bestyrelsen vil overveje at deltage aktivt i det indbudte workshop arbejde herom. Opgaven med at bevare det blå er vores væsentligste indgang til at deltage. Naturområderne på Vest og Sydamager har nu fået status af naturpark, og det projekt vil vi følge i bestyrelsen og gennem deltagelse i Skov og Parkbrugerrådet. Den nordlige del Amager Fælled er under pres fra mange interesser, så hovedopgaven bliver at sikre naturoplevelserne mod urban frisering. Sidst men ikke mindst er der fortsat stort pres på pladskrævende idrætsfaciliteter, og arealreservation hertil i nye byudviklingsprojekter er ikke indlysende forekommende. Kunstgræsbaner vinder indpas og truer bl.a. eksisterende park og naturområder, en udvikling vi ikke er begejstrede for, både af miljøhensyn og af hensyn til at bevare parker og naturområder til rekreativ gavn for alle. FRILUFTSRÅDETS STRATEGI OM KULTURMILJØER Friluftsrådet vil arbejde for: at sikre genbrug af kulturmiljøer i en rekreativ, friluftsmæssig sammenhæng. at betragte kulturmiljø som en ressource med store stedbundne kvaliteter, som kan understøtte lokal identitet, stolthed og ejerskab. at arbejde på, at det frivillige engagement i kulturmiljø ses som en vigtig ressource for myndigheder og organisationer. at støtte nye måder at organisere det frivillige arbejde med kulturmiljø. at sikre større sammenhæng og samspil mellem natur, kulturmiljø og friluftsliv. at sikre bedre adgangsforhold til kulturmiljøer i by og land. at sikre en folkelig forståelse af værdien af kulturmiljø gennem formidling. at understøtte formidling af kulturmiljø til børn og unge. at senest i 2017 have styrket indsatsen for formidling af kulturmiljø i naturvejledersammenhæng. at Friluftsrådet gennem pilotprojekter senest i 2016 skal sikre nye måder at organisere frivillige i arbejdet for styrkelse af kulturmiljø.

4 Beretning fra Københavns Samråd v. Sune Vuorela Samrådet har holdt 3 interne møder i 2014 og 1 møde for kasserere. Og deltaget i Expat Fair på København Rådhus Samrådsmedlemmer er også medlemmer af flg. foreninger/organisationer 1 repræsentant i folkeoplysningsudvalget, som også sidder i DGI Byens brugerudvalg, 1 repræsentant i Friluftsrådet, 1 repræsentant i TV Lorrys repræsentantskab, 2 repræsentanter i Foreningens kulturhavns Bestyrelse, den ene via Folkeoplysningsudvalget 1 repræsentant i diverse Parkbrugerråd 2014 blev et glædeligt år for Samrådet i København, det er lykkedes at få repræsentanter for KFUM og K, samt FDF i Samrådet, velkommen til Bjarne Petersen fra KFUM K. og Niels M. Mathiesen fra FDF. I 2014 er Martin Duus også indtrådt i Samrådet, så han er klædt på som suppleant til Folkeoplysningsudvalget. Velkommen til samarbejdet Benyt vores netværk det er også dit Hvad laver samrådet egentlig spørges vi tit. Vi er en stribe mennesker med mange kontakter, eller rettere sagt med snuden ude mange steder, så når I ser et problem, så kan det meget vel tænkes at vi har en løsning, en kontaktperson, eller kan guide jer til en løsning der kan gå igennem. Når I skal sende en ansøgning, så kontakt os, det kan være ændring af et par ord der kan ændre fra afslag til tilskud. Vores officielle arbejdsopgaver iflg. vedægter: At følge udviklingen i kommunen, således at de tilsluttede organisationer til enhver tid er orienteret om lovgivningen, administrative bestemmelser, udviklingen på de relevante samfundsområder m.v. og om fornødent, såfremt der er enighed herom, tage politiske initiativer til gavn for samrådets organisationer gennem fælles optræden overfor offentlige myndigheder og andre organisationer. At finde personer til folkeoplysningsudvalget og andre relevante kommunale nævn og udvalg samt repræsentere tilsluttede organisationer i andre sammen hænge, hvor det skønnes nødvendigt.

5 Folkeoplysningsudvalget FOU Ved valg sker der altid en vis udskiftning, det tilfører nye tanker og ideer, og forhåbentlig er der samtidig folk der har historien med i bagagen. Sådan har det også været ved valget i Udvalget har været på seminar i oktober, hvor gamle ting blev repeteret og nyt kom frem. Børn Ungeområdet er nu begyndt at tale sammen, om hvad der kan gøres og hvad der bør gøres for at gavne børn ungeområdet som helhed. Midt på året var der forslag om at nedskære ledertræningstilskuddet fra 80% til 60 %, med virkning fra 1. januar 2014, altså tilbagevirkende kraft. Det kunne vi ikke acceptere, men der var ikke flere penge i puljen (der var afsat 1,2mill.), men vi ville komme til at bruge tæt på 2 mill. Det var ikke ukendt for dem der havde været med til at lave reguleringen af ledertræningsmodellen, som har vøret fastlåst i år gamle regler og beløbsrammer. Sagen blev udsat til september mødet, og her blev det så besluttet at tage det manglende beløb fra restmidler, bedst kendt som 5. pulje. Og I budget 2015 er der afsat 2 mill. Et at de store bør gøres spørgsmål er at stoppe udhulningen af midler, og sikre at nye foreninger Andre steder at hente penge i det kommunale system Ungeområdet er nu begyndt at tale sammen, om hvad der kan gøres og hvad der bør gøres for at gavne børn ungeområdet som helhed. Midt på året var der forslag om at nedskære ledertræningstilskuddet fra 80% til 60 %, med virkning fra 1 januar 2014, altså tilbagevirkende kraft. Det kunne vi ikke acceptere, men der var ikke flere penge i puljen (der var afsat 1,2mill.), men vi ville komme til at bruge tæt på 2 mill. Det var ikke ukendt for dem der havde været med til at lave reguleringen af ledertræningsmodellen, som har vøret fastlåst i år gamle regler og beløbsrammer. Sagen blev udsat til september mødet, og her blev det så besluttet at tage det manglende beløb fra restmidler, bedst kendt som 5. pulje. Og I budget 2015 er der afsat 2 mill. også kan få egne lokaler. Siden 2012 har nye foreninger ikke kunnet få tilskud til egne lokaler, men kun få anvist et offentligt lokale, og gamle foreninger har ikke kunnet øge deres omkostninger væsentligt. Sådan er loven, men det er ikke altid hensigtsmæssigt for foreningernes daglige liv. Deltagertallet i Børn Ungeforeninger er fra 2003 til 2015 steget med næsten personer, dejligt, men hvis der ikke kommer flere penge så udhuler det området.

6 Generelt gives der ikke tilskud til drift, men kun til projekter. Udviklingspuljen Her gives der tilskud til medlemshvervning, events, indsats i nye byområder, indsats for nye grupper, administrative lettelser. Klubhuspuljen Der gives penge til små og store projekter som giver en mærkbar forbedring for foreningen, i 2014 var De sidste par år er der kommet en energipulje, eller rettere sagt energisparepulje, såsom varmepumper, der to samrådsforeninger der fik penge fra denne pulje. I 2015 er der indstillet 1 samrådskreds til tilskud. Der er nu også kommet en pulje til mindre projekter. Energipuljen efterisolering, vandspare systemer. I 2014 var der tre samrådsforeninger der fik tilskud Snapslanten En kommunal pulje til hurtige penge i små størrelser Kasserermøde Traditionen tro holder vi kasserer møde, i 2015 er datoen mandag d. 11 maj. Vi genbruger næsten programmet fra 2014, lidt til ganen, og til at samles på fra kl Kl. 18 starter så oplægget, om hvordan vi afregner 2014 og ansøger er det hele blevet en del nemmere. oplæg mere om hvordan kan gruppen/kredsen få flere penge Efter at holdtimerne, er fjernet Så efter gennemgang og spørgsmål, får I et Frivillighedens pris 2014 var vi også repræsenteret i juryen. Se vinderne på frivillighedensdag.dk Parkbrugerråd og Lokalplaner Samrådet får indbydelser til parkbrugerråd. Vi prøver at finde en lokal Expat Fair Et nemt afviklet arrangement med 3 timers indsats, hvor vi får kontaktmulighed til ca personer Alt foregår på engelsk, da der tale om tilflyttere.

7 Friluftsrådet Svend Erik Fangel Pedersen har på vegne af KFUM Spejderne i Danmark deltaget i to samrådsenhed, som på denne måde kan påvirke deres aktivitetsmuligheder. Lokalplanerne er rare at kende hvis man skal i gang med et projekt Traditionen tro deltog vi Expat Fair på Københavns rådhus. både børn og voksne, så der kan både være ledere og børn. Workshops, en om Adgangspolitik og en om Brugerbetaling. Især ønsket om fladefærdsel, (udenfor anlagte stier), i private skove står højt på ønskesedlen og er nu en del af Friluftsrådets politik. Flere friluftsorganisationer har allerede accepteret brugerbetaling for at benytte f. eks. bålpladser, shelters og for at afholde større aktiviteter på især privatejede naturarealer. Det er et ømtåleligt emne, hvor det fremherskende synspunkt nu er, at brugerbetaling er acceptabelt, hvor det drejer sig om særlige ydelser og benyttelse ud over bare det at færdes frit i naturen. I 2014 har Naturstyrelsen offentliggjort nye driftsplaner for en del off. skove i hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland. Vi har mange enheder med lejrplads og lejrhytteinteresser, grænsende op til statsskove, hvor der nu f.eks. indføres zonering. Især stillezonerne har vores interesse, og her har jeg i samråd med flere enheder afgivet høringssvar til Naturstyrelsen om behovet for at kunne færdes, også hvor hytter og lejrgrunde grænser op til stillezoner. Om vores bemærkninger tages op i planerne, må tiden vise. Kun få enheder har i 2014 ønsket bistand til at søge tips og lottomidler i Friluftsrådet og det ses også af ansøgningsoversigten for 2014, ganske få af vores enheder har søgt tilskud. I øvrigt har barnet fået et nyt navn, nu hedder det udlodningsmidler til friluftslivet, men formål, ansøgningsform o.s.v. er forsat som det altid har været. På landssamrådets hjemmeside, kan I forsat finde aftalen mellem Friluftsrådet og BUS om, hvad der kan søges tilskud til. Svend Erik er forsat til rådighed for gode råd og vejledning om ansøgninger. TV Lorry Vi har en repræsentant i TV Lorrys repræsentantskab, og vores makker fra Frederiksberg Claus Museth sidder nu i bestyrelsen Kulturhavn Kulturhavn er en foreningsfestival over 3 dage i august hvor hele det frivillige foreningsliv kan få lov at præsentere deres aktiviteter. Fælles markedsføring, stor politisk opmærksomhed, service til medarbejdere, og ca gæster på 3 dage er det du får leveret det du skal levere er aktiviteterne. De sidste par år har samrådsorganisationerne kun været repræsenteret ved en søspejderenhed, som har leveret et flot stykke arbejde med mange aktive børn. Har du ikke lige overskud til at være med i 2015, gerne blot enkelte perioder, så kom forbi og oplev dengode stemning. Foreningsfestivalen i Københavns Havn, i år 7 9 august.

8 Beretning fra Egemosecentret v. Lisbet Petri 2014 var igen et travlt spejder år på Egemose centeret. Påskekurset, hvor patruljerne gerne skulle lære en masse spejderaktiviteter, de kan bruge hjemme i troppen. Microsommerlejren, stod i år i cirkussets tegn, med alt hvad der hører til, af fest og gøgl. Oak city rally, havde i år 40 år jubilæum, der var mere end 1500 deltagende spejdere samt en masse tilskuere, så der var trængsel på vores gamle mose. Sommerlejren i uge 27, var en dejlig almindelig aktivitets sommerlejr. Sommerlejren i uge 28, der lavede vi lejr for 251 Grønne Pigespejdere, det gik så godt, at det tør vi godt gentage med så mange deltagere. Muslejren, havde Astrid Lindgren som tema, med alle hendes forskellige historier. Seniorlejren, var i år et Gangstertræf. Desuden har der jo været alle møderne og de interne arbejdes weekends, så alt fremstår i god stand, når spejderne kommer på lejr. Det nye store køkken er blevet færdigt, og fungerer tilfredsstillende. Med hensyn til en ny toiletbygning er der ikke noget nyt. Vi bliver nok nød til at justere forventningerne ned, og lave et billigere projekt, og så selv betale, ved hjælp af evt. fonde. Beretning fra Vatelunden v. Steen Colliander 2014 var et godt år for Vatelunden, vi havde væsentligt flere udlejninger end forventet. Ca kr i lejeindtægt. Vi har en god hytte som holdes i en forsvarlig stand og som samtidig økonomisk løber rundt når vi passer på økonomien. Vi så gerne at flere af divisionens grupper ville bruge Vatelunden selvom det er en meget favorabel pris vi har internt. Fortjenesten henter vi på udlejning til skoler og andre formål hvor vi har en højere pris pr. weekend. For at holde udlejningen så simpel som muligt, har vi intet depositum eller afregning af forbrug. Med de stigende priser er det tvivlsomt hvor længe vi kan fortsætte denne politik. Med nedskæringer i de offentlige budgetter er der færre skoler og børnehaver der tager på tur og det mærkes i udlejningen. I 2014 har vi måttet betale reparation af kloaksystemet, det har kostet os kr. Vi har passet godt på økonomien i Vatelunden med et underskud på små på driften, så vi måtte tære på formuen. Hytten har en lille reserve så selv et par dårlige år vil ikke være ødelæggende for Vatelunden. Budgettet for 2015 er lagt som et regnskab der løber rundt uden over eller underskud. Vatelundens venner stiller altid talstærkt op til vores årlige arbejdsweekend i år i juni hvor eneste belønning er mad og drikke. Vi har lidt opgaver på bedding der godt kunne kræve et par extra stærke hænder så vi er glade hvis der var nogen der kunne afse en weekend til at hjælpe til.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere