ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010."

Transkript

1 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor Business Consulting

2 Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til danske energi- og forsyningsvirksomheder Den danske klima- og energipolitik sætter, i lighed med andre europæiske landes politik på området, fokus på forsyningssikkerhed, klimahensyn, liberalisering og omkostningseffektivitet. Mange markedsinitiativer og politiske målsætninger er blevet introduceret, siden liberaliseringen startede i 1999, og der vil blive introduceret flere initiativer i de kommende år. Eksempler på igangsatte og fremtidige initiativer inkluderer følgende: Den teknologiske udvikling bidrager sammen med disse initiativer og målsætninger til at skabe en mere dynamisk dansk energi- og forsyningssektor. Den enkelte virksomhed bliver nødt til at indrette sig efter de nye krav og den øgede konkurrence. Eksempler på typiske områder, der skal håndteres, og som selskaberne i stigende grad fokuserer på, ses i figur 1. Formålet med denne undersøgelse er at præsentere og analysere de væsentligste ERP-løsninger til understøttelse af kerneprocesserne i de danske energi- og forsyningsvirksomheder. Undersøgelsen tager afsæt i det danske marked og sammenstiller de førende brancheløsninger ud fra de parametre, der typisk anvendes i forbindelse med valg af ERP-løsning. Undersøgelsen går et spadestik dybere end andre lignende undersøgelser, således at resultaterne kan anvendes i praksis og give reel værdi for beslutningstagerne. Den danske energi- og forsyningssektor er i en rivende udvikling. Liberalisering, ny teknologi, nye krav fra kunder og myndigheder, konsolidering m.v. præger sektoren. Disse tendenser skaber nye it-behov og stiller krav til it-leverandørernes videreudvikling af løsningerne til at understøtte processen fra oprettelse af målepunkt til inddrivelse. Deloitte har gennem mange år arbejdet sammen med hovedparten af de danske energi- og forsyningsvirksomheder, og vi har ofte rådgivet om og bistået med implementering af ERP-løsninger. Deloitte er uafhængig rådgiver i forhold til it-leverandørerne, og denne rapport afspejler derfor vores uafhængige synsvinkel i rollen som energi- og forsyningsvirksomhedernes rådgiver. Et rådgivningsansvar, vi tager meget alvorligt som Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed. For at fremme konkurrencen har forsyningskunderne fået mulighed for at foretage frit leverandørvalg. Introduktion af for eksempel datahub og elprisportal for elkunder skal både gøre det nemmere at skifte leverandør og skabe gennemsigtighed for kunderne. For at imødekomme EU-krav er der fra politisk hold krav om øgede energibesparelsesforpligtelser for energivirksomheder. Klima- og Energiministeriets analyse af mulighederne for dynamiske tariffer og afgifter åbner for nye prismodeller. For at sikre en effektiv og konkurrencedygtig drift og prissætning af monopolydelser vil distributionsselskaberne opleve øget omkostningspres i form af strammere effektivitets- og indtægtsregulering. Der er en politisk målsætning om at skabe et fleksibelt elforbrug for blandt andet at reducere forbruget og muliggøre integration af mere vedvarende energi i netinfrastrukturen. For at imødekomme integration af en større andel vedvarende energi skal der ske en løbende udbygning af netinfrastrukturen og en opgradering til intelligente netværk. For at fremme konkurrence opsplittes værdikæden (unbundling). Figur 1 Fremtidige fokusområder for energi- og forsyningsvirksomheder Kundefokus Dataadskillelse Økonomisk rapportering Effektivisering Teknologi Konsolidering Investering Datahåndtering Det bliver stadig mere vigtigt at udvikle en gennemgående kundeorienteret organisation, skabe kundeloyalitet samt vinde nye kunder for at forsvare og vinde markedsandele. Dokumentation af, at data ikke kan anvendes på en konkurrenceforvridende måde. Behov for at kunne spore lønsomhed af forskellige aktiviteter og for at kunne dokumentere, at der ikke sker økonomisk subsidiering fra monopolaktiviteter til kommercielle aktiviteter. Fokus på gennemgående omkostningseffektiviseringer i hele organisationen og simplificering gennem standardiseringer af it, processer m.v. er et vigtigt tiltag for at sikre konkurrencedygtighed og vækstmuligheder. Ny teknologi betyder nye muligheder, blandt andet nye måder at tjene penge og differentiere sig på gennem udvikling af nye produkter og servicer. Muligheden for, at stordriftsfordele vil resultere i flere konsolideringer. Store investeringer i infrastruktur øger behovet for effektiv risikostyring, asset management m.v. Fremtidens intelligente infrastruktur kræver ny kapacitet og nye kompetencer til håndtering af en meget stor datamængde (indsamling, analyse, anvendelse m.v.). Der skal ske en selskabsgørelse af kommunale selskaber for at fremme konkurrence og effektivitet. 2 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

3 Fremtidige behov i ERP-løsninger Alle disse forandringer medfører nye krav til de ERPløsninger, som benyttes i energi- og forsyningssektoren. Behovet for at understøtte en effektiv drift, fortsat forretningsudvikling og overholdelse af lovkrav og regulering har medført store investeringer i ERP-løsninger. Det kræver en løbende udvikling at sikre, at ERP-løsningerne ikke ender med at blive en barriere for effektiv drift og forretningsudvikling. For at opretholde den optimale ERP-løsning kræves ikke blot overblik over selskabets nuværende ERP-løsning og de nuværende og fremtidige markedskrav og udfordringer, men også kendskab til, hvad ERP-brancheløsninger på det danske energi- og forsyningsmarked tilbyder. Udviklingen i den danske energi- og forsyningssektor påvirker i høj grad behovene for it-understøttelse i sektoren. Behovene varierer inden for de forskellige forsyningsarter, men set på tværs vurderer Deloitte, at der i fremtiden vil være en stigende efterspørgsel efter ERPfunktionalitet, som understøtter de fremtidige behov illustreret i figur 2. Effektivisering Mere effektiv udnyttelse af nuværende funktionalitet, herunder afregning og prisstruktur. Eksempelvis fleksibel afregningsstruktur på tværs af forsyningsarter (fx fiber, renovation og telefoni), fleksibel håndtering af flere forsyningsarter i samme løsning, håndtering af dynamiske priser og et øget behov for at håndtere flere produkter og servicer (fx energibesparelsesinitiativer). Anskaffelse Salg Afregning Kundeservice Drift og vedligehold Interne Tværgående Markedsføring og kampagner Etablering af målepunkt Kundesupport Service Handel (forsyningsarter) Indhentning og validering af aflæsninger Myndighed CRM Målerhåndtering Fakturering og modtagelse af betaling Flytning Business intelligence Salgsstyring Rykker og inkasso Stigende datamængder Webselvbetjening Leverandørskilte Ruteplanlægning Fjernaflæsning Indkøb Økonomistyring Lagerstyring Definition af en ERP-løsning Definitionen af en ERP-løsning (enterprise resource planning) i energi- og forsyningssektoren er ikke entydig. Deloittes overordnede definition er følgende: ERP-løsningen skal understøtte energiselskabernes kerneprocesser, interne processer og tværgående processer som illustreret. Løsningen kommer fra en leverandør, som løbende udvikler og vedligeholder systemet. Løsningen kan tilpasses til forhold i flere virksomheder i branchen enten ved konfiguration eller ved tilretning. Løsningen har en forholdsvis bred funktionalitet, det vil sige, at den dækker flere områder i virksomheden. Løsningen opleves af brugerne som integreret, det vil sige, at løsningen har en ensartet brugergrænseflade, og at registrerede data er tilgængelige i alle områder af systemet. Intelligente målere og net Kundefokus Skalerbarhed Figur 2. Fremtidige behov i ERP-løsninger Energi- og forsyningsselskab Business intelligence Integration Effektivisering Integration Integration med datahub (gælder elsektoren). Med den kommende datahub i elsektoren vil der opstå et væsentligt behov for interaktion med datahuben ved hvert leverandørskifte, hver flytning, ændring af stamdata, afregning m.m. Stigende datamængder Stigende datamængder som en konsekvens af intelligente net og målere. Dermed vil der blive stillet større krav til dataarkitekturen, masterdatamanagement, performance og fysisk lagringsbehov, end vi er vant til i dag. Business intelligence Større behov for business intelligence. Med udgangspunkt i de stigende datamængder vil der opstå nye behov for understøttelse af ledelsesbeslutninger. Samtidig betyder både det øgede omkostningspres og ønsket om at betjene flere forretningsområder, at behovet for kompleks og rettidig ledelsesinformation øges. Kundefokus Større kundefokus og mere avanceret CRM-funktionalitet. En øget inddragelse af kunder i energi- og forsyningsmarkedet, eksempelvis ved en øget selvbetjening via portalløsninger, en mere interaktiv kundeservice, som er integreret med ERP-løsningerne, samt aktivering af kunderne i den markedsdynamik, som skabes ved hurtig reaktion på pris og forbrug (fx fleksibelt elforbrug). Intelligente målere og net Integration med intelligente målere og net, så løsningerne understøtter fjernaflæste data. Udbredelsen af intelligente målere vil skabe behov for en mere kompleks it-infrastruktur til håndtering af kommunikationen mellem målere og systemer samt dataopsamling. ERP-løsningerne vil fremover have behov for integration til denne infrastruktur. Skalerbarhed Skalerbare løsninger. Tendenserne i markedet omkring sammenlægning af virksomheder vil skabe et øget behov for skalerbare løsninger. 4 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

4 Løsninger og leverandører i det danske marked Det danske marked for ERP-brancheløsninger til energiog forsyningsvirksomheder er præget af få løsninger. Nogle af løsningerne henvender sig til specifikke segmenter defineret ud fra energi- og forsyningsvirksomhedernes størrelse. Markedet af energi- og forsyningsvirksomheder kan opdeles i tre kategorier baseret på antallet af forsyningskunder, hvor en lille virksomhed har op til forsyningskunder, en mellemstor virksomhed har mellem og forsyningskunder, og virksomheder med over forsyningskunder betragtes som en stor forsyningsvirksomhed. Markedsstrukturen i Danmark er kendetegnet ved få store, flere mellemstore og mange små virksomheder. I undersøgelsen indgår ERP-løsningerne KMD Easy Energy, Xellent, SonWin, MECOMS, KMD Core Energy og SAP IS-U, som er beskrevet efterfølgende. Oracle tilbyder også en løsning til den danske energi- og forsyningssektor, men ønskede ikke at deltage i denne undersøgelse. I forhold til ovennævnte kategorier er ERP-løsningerne KMD Easy Energy, Xellent og SonWin mest udbredt blandt de mindre forsyningsvirksomheder, mens de mellemstore virksomheder typisk benytter Xellent og SonWin. De store virksomheder benytter SAP IS-U, Xellent og SonWin. Ud over ovennævnte ERP-løsninger tilbydes også KMD Core Energy, som henvender sig til mellemstore og store virksomheder, om end den første implementering stadig udestår. Derudover tilbydes ERP-løsningen MECOMS, som også henvender sig til mellemstore og store virksomheder. MECOMS er netop nu i gang med den første implementering på det danske marked. ERP-løsningerne er typisk baseret på en standardløsning, hvor Microsoft Dynamics AX og SAP er de mest benyttede. Xellent og MECOMS er baseret Microsoft Dynamics AX, og KMD Core Energy er baseret på SAP. SonWin og KMD Easy Energy er derimod egenudviklede systemer. 6 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

5 KMD Easy Energy og KMD Core Energy MECOMS fra Logica SAP for Utilities (IS-U) SonWin fra SonLinc Xellent fra EG Utility KMD tilbyder to løsninger til energi- og forsyningssektoren i Danmark: KMD Easy Energy og KMD Core Energy, hvor Easy Energy er fokuseret på det mindre, lokale forsyningsselskab, mens Core Energy henvender sig til den større energivirksomhed. Virksomheden KMD har 116 medarbejdere ansat på energiområdet, heraf 8 fuldtidsansat som implementeringskonsulenter. Virksomheden har 9 medarbejdere ansat i udviklingsafdelingen til vedligehold og videreudvikling af KMD Easy Energy. KMD har hovedsæde i Ballerup og er repræsenteret på 5 lokationer i Danmark, herunder på Fyn og i Jylland. KMD Easy Energy Løsningen er skræddersyet til it-understøttelse af de grundlæggende arbejdsopgaver og forretningsgange i et lokalt forsyningsselskab. Løsningen understøtter registrering af alle oplysninger, som er relevante for afregning og opkrævning af forbrug af både el, gas, vand, spildevand, varme og renovation. Brugergrænsefladen er bygget på Microsoftteknologi, hvor løsningen tilbydes som Software as a Service (SaaS) baseret på en backend med IBM Mainframe og en DB2-database. Virksomheden oplyser, at systemets backend omlægges til.net Windows Presentation Foundation og Webservices via.net Windows Communication Foundation. Virksomheden oplyser, at løsningen første gang blev idriftsat i Danmark i 1996, og at der i dag er 87 virksomheder i Danmark, som benytter øsningen. KMD Core Energy KMD Core Energy er en prækonfigureret standardløsning, der er baseret på SAP s industriløsning til forsyningsvirksomheder (SAP IS-U). KMD vurderer, at 85 procent af den samlede løsning er prækonfigureret ud fra en række centrale forretningsprocesser sådan, at de resterende 15 procent af løsningen skal kundetilpasses. Virksomheden oplyser, at løsningen endnu ikke er implementeret i Danmark. Logica er den danske implementeringspartner for løsningen MECOMS udviklet af virksomheden Ferranti. Logica har 900 fuldtidsansatte i Danmark, hvoraf 15 er forretningskonsulenter og udviklere, der er certificeret i MECOMS-løsningen. Globalt har Logica ansatte i 36 lande, og omkring 20 procent af den samlede forretning foregår inden for energi og forsyning. Endvidere har Ferranti og virksomhedens partnere mere end 300 fuldtidsansatte med erfaring i implementering af MECOMSløsningen. Første version af MECOMS blev idriftsat i 1996 i Belgien, og MECOMS er efterfølgende idriftsat i Holland, England, Frankrig og Tyskland og er undervejs i UAE og Indien. I Danmark er Logica i gang med den første implementering af MECOMS, som forventes afsluttet ultimo MECOMS er udformet som en væg til væg-standardløsning baseret på ERP-systemet Microsoft Dynamics AX målrettet til energi- og forsyningsvirksomheder, uanset om der er tale om en forsyningsvirksomhed eller et handelsselskab. Løsningen håndterer alle forsyningsarter såsom el, gas, vand, spildevand, varme, køling samt renovation, fiber og telefoni. MECOMS er baseret på Microsoft Dynamics AX version 2009 ved hjælp af Dynamicsproduktets eget udviklingsværktøj MorphX og X++,og databasen er MS SQL Server eller Oracle. Løsningen er af Microsoft erklæret Certified for Microsoft, Dynamix AX (CfMD). Logica oplyser, at løsningen er i drift i mere end 40 energi- og forsyningsvirksomheder i Europa med mere end systembrugere. Logica har i Danmark kontorer i 5 byer, herunder Ballerup, Århus og Kolding. Ferranti har hovedkontor i Belgien og yderligere kontorer i Holland og Indien. SAP udvikler og implementerer industriløsningen SAP for Utilities (SAP IS-U), som er baseret på SAP Business Suite. Løsningen rummer alle de traditionelle områder (økonomistyring, HR, indkøb osv.) i den samme ERP-platform. Løsningen håndterer alle forsyningsarter så som el, gas, vand, spildevand, varme, renovation, fiber og telefoni. Løsningen produceres og implementeres af SAP, og en række partnere i Danmark kan ligeledes bistå med implementeringen. Løsningen er baseret på platformen SAP Netweaver, der blandt andet benytter SAP ABAP, Java og.net og kan håndtere alle gængse databaser som for eksempel MS SQL Server, Oracle, DB2 og SAP Max DB. Virksomheden oplyser, at løsningen blev idriftsat første gang i 1980 og første gang i Danmark i SAP oplyser, at mere end virksomheder globalt benytter løsningen. SAP Danmark har i alt 50 implementeringskonsulenter, og herudover er der mere end 100 implementeringskonsulenter hos partnerne i Danmark. Globalt er der omkring konsulenter, der udelukkende arbejder med løsningen. SAP Danmark har hovedsæde i København. Sonlinc A/S har siden 1987 udviklet systemløsningen SonWin til energi- og forsyningssektoren og har 42 ansatte i Danmark. Systemløsningen er en integreret ERP-løsning til energi- og forsyningssektoren med moduler inden for afregning, balanceansvar, CRM, finans, inkl. lager, indkøb, arbejdsordre, time/ sags, teknik med flere. Løsningen håndterer alle forsyningsarter såsom el, gas, vand, varme, spildevand, renovation, bredbånd og IP-telefoni. Løsningen er udviklet i Microsoft.Net (oprindeligt Visual Basic 6.0) og er baseret på MS SQL Server 2005/2008 med integreret anvendelse af MS Office og MS SharePoint. SonWin er godkendt til leverandørskifte inden for el og naturgas samt til teleafregning (IP/ Fast CDR). Sonlinc har implementeret elektronisk fakturering til det offentlige (OIOXML) og alle relevante systemer, herunder SAP, Dynamics (AX og Nav). Herudover har SonWin integration til Microsoft Office Excel, Word, Access og MS Outlook samt integration til Axapta, Navision, SAP R/3, GIS m.v. Virksomheden oplyser, at der i dag behandles data fra over 2 millioner slutkunder og mere end systembrugere. Virksomheden har kontorer i Charlottenlund og Kolding. EG Utility har leveret løsninger til energi- og forsyningssektoren siden 1979 og lancerede i 2002 løsningen Xellent baseret på Microsoft Dynamics AX. EG Utility er en del af det danske firma EG A/S og er gennem EG repræsenteret i hele Norden. Virksomheden beskæftiger 130 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Indien, som servicerer partnere og de mere end 90 kunder inden for energi- og forsyningssektoren i 5 europæiske lande. Løsningen håndterer alle forsyningsarter såsom el, gas, vand, spildevand, varme, renovation, fiber og telefoni. Ud over at fungere som et kundeinformationssystem med afregning består Xellent af en række moduler, som kan tilkøbes og anvendes efter behov, herunder Xellent Projekt, Xellent Arbejdsordre, Xellent Ressourceplanlægning, Xellent CRM, Kundeportal, Flexprisfastsættelse, PDA, ebix m.fl. Løsningen er baseret på Microsoft Dynamics AX ved hjælp af Dynamicsproduktets eget udviklingsværktøj MorphX og X++ og databasen MS SQL Server. Virksomheden er certificeret guldpartner hos Microsoft, og Xellent er Certified for Microsoft Dynamics AX (CfMD), hvilket er Microsofts højeste akkreditering for en testet ISV-løsning. Virksomheden oplyser, at der i dag er omkring systembrugere i Danmark og omkring systembrugere på verdensplan. Virksomheden har hovedkontor i Hjørring og et kontor i Århus. Derudover er virksomheden repræsenteret i Sverige og Norge. 8 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

6 Komparativ analyse af ERP-løsningerne Baggrund og formål med undersøgelsen Deloitte har gennem mange år samarbejdet med hovedparten af de danske energi- og forsyningsvirksomheder og har ofte rådgivet om og bistået med implementering af ERP-løsninger. Undersøgelsens design og metoder Undersøgelsen er bygget op omkring de kriterier for valg af ERP-løsning, som kunderne erfaringsmæssigt lægger mest vægt på. Derfor er der i undersøgelsen spurgt ind til følgende kategorier: Funktionalitet Kvalitet It-platform Prisindikation Det strategiske fokus for videreudvikling af løsningen Brugersupport og træning Udbredelse Kundernes tilfredshed med løsningen, dens fleksibilitet og leverandørernes prisniveau. Der er benyttet to datakilder i denne undersøgelse: Der er inddraget fem leverandører af ERP-løsninger til den danske energi- og forsyningssektor, som har besvaret spørgsmål omkring den ERP-løsning, de selv tilbyder. De fem leverandører er alle udvalgt til at deltage i undersøgelsen baseret på, at de er blandt de førende leverandører i det danske marked. De leverandører, som har ønsket at deltage i undersøgelsen, har deltaget med sammenlagt seks ERPløsninger til den danske energisektor. For hver af de seks løsninger er der udvalgt tre kundereferencer, som har besvaret spørgsmål omkring tilfredsheden med og oplevelsen af løsningen i drift. Deloitte har analyseret resultaterne af undersøgelsen og inddraget vores egen indsigt og viden om markedet for at sikre resultaternes validitet. Som uafhængig rådgiver er Deloitte garant for undersøgelsens objektivitet, men undersøgelsens kvalitet afhænger af præcisionen og fuldstændigheden af deltagernes svar. Introduktion til analysen Analysen af ERP-løsningerne i den danske energi- og forsyningssektor fokuserer på kombinationen af kvalitet og modenhed, udbredelse og pris, kundeoplevelse og en kort vurdering af leverandørernes implementeringskapacitet. Resultatet af analysen er illustreret i figur 3, hvor følgende akser er benyttet: Kvalitet og modenhed Denne akse afbilder løsningernes funktionalitetsbredde, planlagt produktudvikling, en vurdering af driftsstabilitet ud fra kundeundersøgelsen, kvalitet i forhold til kvalitetscertificering, frekvens af releases, brugen af udviklingsstandarder, i hvilket omfang en løsning giver mulighed for integration med andre produkter, omfang af support samt om løsningen er certificeret i forhold til en standardløsning. Udbredelse af løsningen i Danmark Denne akse viser løsningernes udbredelse på det danske marked, herunder hvor lang tid løsningen har været på markedet, løsningens omsætning i Danmark, antallet af forsyningsarter, løsningen omfatter, samt antal kunder og brugere af løsningen. Pris I forhold til pris tager undersøgelsen udgangspunkt i leverandørernes pris for implementering af deres løsning hos en fiktiv kunde, som har 200 brugere, 3 forsyningsarter (herunder el) og forbrugskunder for hver forsyningsart. Der indregnes endvidere leverandørernes estimat af udgifter til infrastruktur/servere, licenser og implementeringsomkostninger samt vurdering af udgift til årlig drift ved en outsourcet løsning. Herudover er leverandørerne blevet vurderet ud fra deres timepriser for forretningskonsulenter, udviklingskonsulenter, driftspersonale og udgift til support/helpdesk. Endvidere er kundernes vurdering af det samlede omkostningsniveau (resultater fra kundeundersøgelsen) indregnet. 10 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

7 Overordnede resultater Det danske marked for ERP-løsninger til energi- og forsyningssektoren er kendetegnet ved, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer en entydig leder i forhold til kombinationen af områderne kvalitet og modenhed, udbredelse af løsningen i Danmark og pris, se figur 3. Markedet er præget af en stor spredning med hensyn til de enkelte løsningers udbredelse. To af løsningerne (KMD Core Energy og MECOMS) er p.t. ikke implementeret på det danske marked. SAP IS-U er implementeret hos få af de allerstørste kunder. Xellent og SonWin er implementeret hos få store, nogle mellemstore og mange små kunder. KMD Easy Energy er udelukkende implementeret hos små virksomheder. Det danske marked for ERP-løsninger er kendetegnet ved, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer en entydig leder. I forhold til løsningernes kvalitet og modenhed er markedet tredelt. SAP IS-U skiller sig ud som værende løsningen med den højeste kvalitet og modenhed, og herefter følger en gruppe bestående af MECOMS, Xellent, KMD Core Energy og SonWin. Det vurderes, at ME- COMS og Xellent befinder sig på et højere kvalitets- og modenhedsniveau end KMD Core Energy og SonWin. Løsningen med den laveste kvalitet og modenhed vurderes at være KMD Easy Energy. Prisen er opdelt med SAP IS-U og KMD Core Energy som de klart dyreste. I den anden ende af prisskalaen befinder de øvrige fire løsninger sig med MECOMS og Son- Win som de billigste. Kvalitet og modenhed Høj Lav Figur 3. Sammenhæng mellem kvalitet og modenhed, udbredelse og pris MECOMS KMD Core Energy De nye løsninger i Danmark Den int. anerkendte løsning De etablerede løsninger Nicheløsningen SAP IS-U Lav Xellent SonWin Udbredelse af løsningen i Danmark KMD Easy Energy Høj Højeste pris Laveste pris Den internationalt anerkendte løsning SAP IS-U s position i figur 3 er et udtryk for, at løsningen er udbredt i få virksomheder i Danmark, men de er til gengæld nogle af de største virksomheder i den danske energi- og forsyningssektor. Dette er en naturlig konsekvens af, at løsningen er gearet til de største virksomheder. I figuren er SAP IS-U placeret højest for kvalitet og modenhed, idet virksomheden SAP og løsningen i højere grad end de øvrige producenter og løsninger på markedet er i besiddelse af certificeringer, benytter standardudviklingsmetoder og understøtter en bred vifte af standarder. En af de drivende faktorer for, at løsningen placeres så højt, er SAP s globale skala, som blandt andet muliggør stort fokus på forretningsudvikling, kvalitetssikring og et veletableret udviklingsapparat. Denne undersøgelse har fokus på det danske marked, men det bør nævnes, at SAP IS-U på verdensplan dækker mange af de helt store virksomheder. Endvidere er løsningen anerkendt som den ledende industriløsning globalt. SAP IS-U skiller sig ud prismæssigt ved at være den dyreste løsning på det danske marked. Hvis SAP IS-U s udbredelse i Danmark skal forbedres, skal løsningen tilpasses de mellemstore virksomheder frem for udelukkende at være rettet mod de store virksomheder. Alternativt kan en udbredelse skabes, hvis der kommer nye energi- og forsyningsvirksomheder ind på markedet udefra, eller der opstår nye virksomhedskonstellationer som resultat af konsolideringer. De nye løsninger på det danske marked KMD Core Energy og MECOMS er placeret lavt i forhold til udbredelse i Danmark, da ingen af løsningerne er implementeret på det danske marked (dog har Logica underskrevet kontrakt om implementering af MECOMS hos den første danske kunde). I figuren er MECOMS afbildet med en højere modenhed og kvalitet end KMD Core Energy, hvilket skyldes, at der for MECOMS-løsningen er synliggjort en stærkere plan for produktudvikling, og at løsningen har en større funktionalitet, men den væsentligste forskel er, at MECOMS er i drift internationalt, og at løsningen dermed blandt andet har vist sin driftsstabilitet. Ligesom SAP IS-U er også MECOMS kendetegnet ved at være udbredt uden for Danmark med fokus på især Benelux. KMD Core Energy er prismæssigt placeret i den høje ende tæt på SAP IS-U. MECOMS derimod ligger i den billigste ende af prisskalaen. KMD Core Energy og MECOMS er nye løsninger på det danske energi- og forsyningsmarked og positionerer sig som udfordrerne i segmenterne med de mellemstore og store energi- og forsyningsvirksomheder. I markedssegmentet for de mellemstore er Xellent og SonWin i dag placeret uden væsentlig konkurrence fra andre aktører. I de kommende år kan der derfor forventes øget konkurrence i dette markedssegment, hvilket vil sætte priserne under pres og øge fokus på service, kvalitet og produktudvikling som differentieringsfaktorer. Det skal bemærkes, at der er forskel på prisstrukturen for de forskellige løsninger, da KMD Core Energy og KMD Easy Energy udelukkende er baseret på Software as a Service (SaaS), hvilket giver en fast årlig udgift, mens de øvrige løsninger har en forholdsvis høj opstartsudgift og herefter lavere årlige udgifter. Enkelte af de øvrige løsninger kan også tilbyde SaaS, men dette forhold er ikke medtaget i prismodellen. 12 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

8 Implementeringskapacitet De etablerede løsninger Xellent og SonWin har en ligeværdig udbredelse i det danske marked, dog er SonWin en anelse mere udbredt hovedsaglige på grund af større omsætning, større kundeportefølje og fordi løsningen har været længere på markedet. Xellent og SonWin er placeret tæt i forhold til modenhed og kvalitet, dog adskiller Xellent sig ved blandt andet at have en mere fokuseret plan for produktudvikling, en mere moden anvendelse af anerkendte udviklingsstandarder og flere officielle kvalitetsstempler. Prismæssigt ligger Xellent og SonWin i den lave ende af skalaen med SonWin som den billigste af de to. Xellent og SonWin dominerer i dag segmentet af mellemstore virksomheder, men med de to nye løsninger (KMD Core Energy og MECOMS) som nye aktører på markedet vil vi i fremtiden se mere kamp om markedsandelene. Endvidere vil vi fremover se, at de etablerede løsninger i højere grad vil forsøge at styrke deres nuværende kunderelationer og generelt øge fokus på kvalitet og produktudvikling. Den øgede konkurrence i segmentet af mellemstore energi- og forsyningsvirksomheder vil føre til, at aktørerne også undersøger nye muligheder i segmentet af de mindste virksomheder. Øget konsolidering blandt de mindste virksomheder i energi- og forsyningssektoren vil gøre det mere attraktivt for løsningsleverandørerne i højere grad at indgå i dette segment. Nicheløsningen I det danske marked er KMD Easy Energy den klart mest udbredte løsning som en konsekvens af, at løsningen er rettet mod markedet for de mindste virksomheder i energi- og forsyningssektoren. Dette segment rummer markant flere virksomheder end segmenterne af mellemstore og store virksomheder. KMD Easy Energy er placeret lavest i forhold til modenhed og kvalitet, da løsningens fokus på markedet for de mindste virksomheder resulterer i en naturlig begrænsning i funktionalitet og begrænset fokus på produktudvikling. KMD Easy Energy ligger i den lave ende af prisskalaen, men er ikke undersøgelsens billigste løsning. Løsningen vil fremover opleve en øget konkurrence, fordi den øgede konkurrence på markedet for mellemstore virksomheder vil brede sig til markedet for de mindste virksomheder. Valg af den rette ERP-løsning er kritisk og strategisk vigtigt Denne undersøgelse kan ikke stå alene i forbindelse med valg af ERP-løsning. I forbindelse med udvælgelse og implementering af ERPløsninger er det Deloittes vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt at vurdere, om ERP-løsningen har den rette funktionalitet, men at energi- og forsyningsvirksomhederne også skal sikre, at leverandøren er i stand til at implementere løsningen. I den sammenhæng er det væsentligt at vurdere leverandørerne på flere områder, herunder: Antallet af implementeringskonsulenter i Danmark, som har erfaring i at implementere ERP-løsningen, samt et eventuelt globalt leveranceapparat, som de internationale organisationer kan være i besiddelse af. Mængden af leverandørens partnere, som kan bidrage med at foretage en komplet implementering hos en kunde. Mængden projektledere, som er erfarne i at lede større ERP-implementeringer. Størrelsen af leverandørens udviklingsorganisation, hvilket kan give et indblik i leverandørens kapacitet i forhold til at foretage eventuelle tilpasninger/fejlrettelser i ERP-løsningen. I forhold til ovenstående kriterier vurderes leverandørernes implementeringskapacitet som angivet i figur 4. Af figuren fremgår det, at SAP IS-U er den løsning på det danske marked, som vurderes at have den største implementeringskapacitet. En af faktorerne, som bidrager til denne vurdering, er, at løsningen kan håndteres af en stor del af SAP s partnere i det danske marked, og at SAPs egen organisation kan tilbyde både teknisk kompetence og erfarne projektledere. Figur 4. Implementeringskapaciteten hos leverandørerne bag ERP-løsningerne Implementeringskapacitet SonWin MECOMS Xellent Core Energy SonWin, Xellent, MECOMS og KMD Core Energy vurderes samlet set at have nogenlunde samme implementeringskapacitet. Det må forventes, at KMD Core Energy og MECOMS i takt med kommende implementeringer i Danmark vil få opbygget et leveranceapparat, som i dag er af begrænset størrelse. Easy Energy SAP IS-U Deloitte anbefaler en specifik analyse af virksomhedens forretningsbehov, processer og it-landskab. Formålet med analysen er at vurdere om der er et forretningsmæssigt rationale (business case) for udskiftning af ERP-systemet, samt en udbudsstrategi, som definerer omfang og fremgangsmåde for udbudsprocessen, med henblik på anskaffelse af den løsning, der passer bedst til din virksomhed. I den anden ende af skalaen ses KMD Easy Energy, som er en løsning, der ikke er baseret på et standardsystem, hvilket begrænser implementeringskapaciteten til KMD s egen organisation. Kapaciteten er her den mindste på markedet, men det skal bemærkes, at løsningen er målrettet de mindre energi- og forsyningsvirksomheder, hvilket medfører, at implementeringsopgaverne er mindre, og dermed at implementeringskapaciteten ikke behøver at være så stor. 14 ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor

9 Kontakt Mikkel Boe Partner Industrileder af Energi og Infrastruktur Business Consulting Tlf Robert Mortensen Manager Business Consulting Tlf Henrik Thorndal Poulsen Manager Business Consulting Tlf Om Business Consulting Fra idé til virkelighed Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender energi- og forsyningssektoren til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Vi bistår kunderne fra strategi til implementering som rådgiver eller implementeringspartner. Deloitte har mere end konsulenter på globalt plan, som er dedikeret til energisektoren herunder et dedikeret dansk industriteam af konsulenter med erfaring fra industrien. Vi servicerer store kunder i alle økonomiske regioner, herunder 90 procent af energiselskaberne på Fortune 500, 94 procent af Fortune 500- el- og forsyningsselskaber samt 80 procent af Fortune 500 og 1000-olie og gasselskaber, inklusive de tre største olieraffinaderier. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1 : E.ON Danmark E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber, der dagligt betjener ca. 5 millioner europæiske kunder. E.ON Danmark har aktiviteter inden for handel med el og gas samt teknisk

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Standard it-løsning til energi- og forsyningsvirksomheder mecoms tm til Microsoft Dynamics AX Én løsning, og du er godt forsynet Hvad siger du til at få én løsning

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning. Én samlet forsyningsplatform til ENERGI- OG FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER MECOMS TM TIL MICROSOFT DYNAMICS AX

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning. Én samlet forsyningsplatform til ENERGI- OG FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER MECOMS TM TIL MICROSOFT DYNAMICS AX Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Én samlet forsyningsplatform til ENERGI- OG FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER MECOMS TM TIL MICROSOFT DYNAMICS AX ÉN LØSNING, OG DU ER GODT FORSYNET Hvad siger du til

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity Dynamics 365 xrm En løsning til Alternative investments og private equity En løsning til pensionskasser og bankers afdelinger for alternative investeringer og private equity. Bygget på Dynamics 365 tidligere

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Forside. Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007. Troels Huus IT-chef. troels.huus@multidata.

Forside. Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007. Troels Huus IT-chef. troels.huus@multidata. Forside Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007 Troels Huus IT-chef troels.huus@multidata.dk Agenda Facts om Multidata At skifte fra et Lotus Notes- til

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Kristelige Fagbevægelses Danmarks kort

Kristelige Fagbevægelses Danmarks kort Kristelig Fagbevægelse i samarbejde med Netcompany Nye IT strategiske tiltag: Fleksibilitet og hurtigere udvikling Implementering af komplet a-kasse front system med CRM Kristelige Fagbevægelses Danmarks

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Headline Verdana Bold. IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017

Headline Verdana Bold. IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017 Headline Verdana Bold IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017 RPA i Energisektoren Jens Lee Udsen Deloitte 2017 RPA i Energisektoren 2 Agenda RPA en kort introduction Tilgang til RPA Leverancer Deloitte 2017

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen!

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! SESAM Energi & Forsyning 27. februar 2013 Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! InfoSuite Dansk konsulent og softwarehus International koncern med +40

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer 2010 Projektledelse Data migrering Systemarkitekt IDM systemer Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U SYSTEM INDSIGT ROLLER Projektleder Betroet rådgiver Løsningsarkitekt Forretningskonsulent

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

the power to cooperate facilitate accelerate

the power to cooperate facilitate accelerate Kom godt i gang på nettet Samarbejde med perspektiver Samarbejdet med kan starte med et besøg på vores hjemmesider. Her kan I hente yderligere information og tilmelde jer det program, der passer bedst

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere