Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark"

Transkript

1 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark hvor indikationen er gigt-, mave-/tarmeller hudlidelser 2013

2 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: biologiske lægemidler, bivirkninger, forbrug, gigt, mavetarm og hudlidelser Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 2/39

3 Indhold 1 Resumé og konklusioner 4 2 Indledning 4 3 Viden om bivirkninger af lægemidlerne Litteraturgennemgang Bakterielle infektioner Atypiske og opportunistiske infektioner Virale infektioner Neoplasmer Kardiovaskulær sygdom Demyeliniserende lidelser 10 4 Forbrug Forbruget fordelt på specialer Forbruget fordelt på lægemidler og specialer 12 5 Indberettede bivirkninger Indberetninger fordelt efter indikationer på det mistænkte lægemiddel Indberetninger fordelt på mistænkte lægemidler Indberetninger i relation til forbruget Indberetninger fordelt på lægemiddel og alvorlighed Beskrivelse af udvalgte bivirkninger TNF-alfa hæmmere Rituximab Tocilizumab Abatacept Anakinra Ustekinumab Infusionsrelaterede reaktioner Farmakologiske interaktioner 26 6 Konklusion 27 7 Bilagsfortegnelse 29 8 Referencer 37 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 3/39

4 1 Resumé og konklusioner Forbruget af biologiske lægemidler til behandling af reumatologiske, gastroenterologiske og dermatologiske inflammatoriske sygdomme stiger fortsat. Det største forbrug ses i det reumatologiske speciale, hvor især lægemidlerne adalimumab, etanercept og infliximab anvendes. Antallet af indberettede bivirkninger følger generelt forbruget og er således størst for de lægemidler, der har det største forbrug. De oftest indberettede bivirkninger er velkendte symptomer, der er beskrevet i produktresumeerne for lægemidlerne som fx hovedpine, kvalme og infektioner. Nogle bivirkninger er det med den nuværende viden ikke muligt at udelukke, fx udvikling af lymformer og andre maligne sygdomme. I produktresumeerne er disse ofte beskrevet som sjældne forekommende. Gennemgang af bivirkningsdata indberettet til Sundhedsstyrelsen viser, at disse også er indberettet i Danmark. Bivirkningsprofilen har vist sig at være acceptabel, specielt set i relation til den gode effekt lægemidlerne ofte har. Der er især tale om øget infektionsrisiko, hvor man specielt bør være opmærksom på atypiske infektioner. Der er ingen sikre data, der viser fortrin for nogle af lægemidlerne frem for andre med hensyn til infektionsrisiko. Iværksættelse af behandling bør indebære omhyggelig udvælgelse af patienter, herunder forsøg på at identificere patienter med speciel risiko for fx kardiovaskulær sygdom og relevant screening for latent tuberkulose og kronisk hepatitis B. Dette kan reducere risikoen for bivirkninger. Der er fortsat stort fokus på erhvervelse af viden om de biologiske lægemidlers bivirkningsprofil. Akkumulerende registerdata vil kunne bidrage med yderligere dokumentation for bivirkningsprofilerne. I de følgende afsnit gennemgår vi den viden, vi aktuelt har, om bivirkninger på disse biologiske lægemidler samt danske data for forbrug og indberettede bivirkninger. 2 Indledning Immunmodulerende biologiske lægemidler er genteknologiske proteiner fra levende organismer, som modulerer selektive biologiske processer og bl.a. anvendes til behandling af en lang række kroniske inflammatoriske sygdomme. Der har de seneste år været meget fokus på forbrug og sikkerhed ved anvendelse af specielt de nyere biologiske lægemidler. I denne rapport er inkluderet de immunmodulerende biologiske lægemidler, der i dag er markedsført til behandling af reumatologiske, gastroenterologiske og dermatologiske sygdomme. Forbruget af og indberettede mulige bivirkninger for disse lægemidler er analyseret til og med 2011, og de nyeste publikationer på området er gennemgået. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 4/39

5 Lægemidlerne har forskellige virkningsmekanismer. Fem af de ti lægemidler, der indgår i analysen, er tumornekrosefaktor (TNF) alfa hæmmere. Tre af de fem øvrige er interleukinhæmmere. Derudover er der en co-stimulationshæmmer og et CD20 antistof (bilag 1). Det er hovedsagligt forbeholdt sygehusene at anvende lægemidlerne. Nedenfor er anført de ti lægemidlers markedsføringstidspunkter i Danmark samt godkendte indikationer inden for de tre ovenfor nævnte specialer. Tabel 1. Markedsføringstidspunkter i Danmark og godkendte indikationer inden for reumatologi, dermatologi og gastroenterologi (autoimmune sygdomme). Første pakning markedsført i DK Lægemiddel Godkendt til reumatologiske sygdomme 1 Godkendt til dermatologiske sygdomme Godkendt til gastroenterologiske sygdomme 2007 Abatacept RA, JRA 2003 Adalimumab RA, JRA, PsA, SA 2002 Anakinra RA Psoriasis Morbus Crohn 2009 Certolizumab pegol RA 2003 Etanercept RA, JRA, PsA, SA Psoriasis 2009 Golimumab RA,PsA,SA 1999 Infliximab RA,PsA,SA Psoriasis Colitis ulcerosa og Morbus Crohn 1998 Rituximab 2 RA 2009 Tocilizumab RA,JRA 2009 Ustekinumab Psoriasis Tabellen viser, at ni ud af de 10 lægemidler har reumatologiske indikationer, samt at rituximab og infliximab var de første lægemidler på markedet. Der er endnu ikke markedsført biosimilære monoklonale antistoffer. Indikationer for opstart af, kontrol og seponering af biologiske lægemidler er detaljeret beskrevet i RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) baggrundsnotater og behandlingsvejledninger, og vi henviser derfor til disse skrivelser for nærmere information. 1 RA = Reumatoid Artritis. JRA = Juvenil Reumatoid Artritis, PsA = Psoriasis Artritis, SA = Spondyloarthropatier 2 Rituximab fik indikationen RA i Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 5/39

6 3 Viden om bivirkninger af lægemidlerne Information om bivirkninger ved behandling med de omtalte biologiske lægemidler indsamles på baggrund af de kliniske studier i forbindelse med godkendelse af lægemidlerne, og informationen indføres i produktinformationen for medicinen. De kliniske studier er dog begrænsede både i antallet af personer, der undersøges i studierne og længden af studietiden, og i nogle tilfælde også ved, at studiepopulationen kan være anderledes og ikke fuldt ud repræsentativ for de personer, der behandles i praksis efter markedsføringen af lægemidlerne. Derfor overvåger Sundhedsstyrelsen hele tiden nye data om sikkerheden ved medicinen fra nye studier og fra indberetninger om bivirkninger fra sundhedsprofessionelle og borgere, og der sker løbende evaluering af disse data og opdatering af produktresumeerne. De danske myndigheders lægemiddelovervågning sker i tæt samarbejde med de øvrige myndigheder i Europa og med det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), hvor beslutninger drøftes i EU s bivirkningskomité. I de seneste år har der været flere gennemgange af forskellige mulige bivirkningsproblematikker for disse biologiske lægemidler blandt forskere og myndigheder. 3.1 Litteraturgennemgang Nedenfor er gennemgået litteratur om bivirkninger vedrørende: 1) Bakterielle infektioner 2) Atypiske og opportunistiske infektioner 3) Virale infektioner 4) Neoplasmer 5) Kardiovaskulær sygdom 6) Demyeliniserende lidelser Bakterielle infektioner Det er velkendt, at patienter med reumatoid artritis har en øget infektionsrisiko sammenlignet med baggrundsbefolkningen. I nogle randomiserede kliniske studier (RCT-studier) er der påvist øget risiko for alvorlige infektioner blandt patienter behandlet med TNF-alfa hæmmere sammenlignet med en placebogruppe. Andre RCT-studier har dog ikke kunnet bekræfte dette. Der er også udført metaanalyser af disse studier, hvor nogle har påvist en mindre øget risiko (1,2,3), mens andre ikke har kunnet påvise dette (4). Post-marketing data fra biologiske registre supplerer de data, der er tilgængelige fra RCT-studier. Forekomsten af alvorlige infektioner er imidlertid så lav, at det er vanskeligt at estimere risikoen for den enkelte patient, som er i behandling med biologiske lægemidler. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 6/39

7 Risikoen for alvorlige infektioner under TNF-alfa hæmmer behandling synes størst i de første måneder. Dette bekræftes af data fra det svenske ARTIS register (5) og det britiske BSRBR register (6). I behandlingens 2. og 3. år synes der ikke længere at være øget risiko. Data fra det amerikanske CORRONA register har kun vist en beskeden stigning af infektioner, når patienter med RA fik TNF-alfa hæmmere, men en betydelig øget risiko ved behandling med prednisolon (7). Tilsvarende er vist af andre (8). Der foreligger endnu ikke post-marketing data for behandling med de nyere TNFalfa hæmmere (lægemidlerne certolizumab pegol og golimumab). I de kliniske studier synes risikoen for infektioner at være sammenlignelig med de ældre TNF-alfa hæmmere (lægemidlerne infliximab, etanercept og adalimumab). I et Cochrane review (4) fandt man dog en øget risiko for infektioner hos de patienter, der blev behandlet med lægemidlet certolizumab pegol. For anakinra har man i en metaanalyse af fire undersøgelser fundet en øget risiko for infektioner (3). Lægemidlet tocilizumab blokerer IL-6 signalering 3. Hyppigheden af infektioner er på samme niveau som ved behandling med TNF-alfa hæmmerne og lægemidlet abatacept. Fra et japansk 5-års studie er der rapporteret om 5,7 infektioner per 100 patient-år, og dette er sammenligneligt med hyppigheden af infektioner ved behandling med TNF-alfa hæmmere (9). Bivirkningsfrekvensen var stabil over tid, og et Cochrane review fandt ikke højere hyppighed af alvorlige infektioner sammenlignet med placebo (4). Det japanske studie har dog antydet, at der er en øget risiko for luftvejsinfektioner (9). Lægemidlet abatacept blokerer co-stimulation fra den antigen præsenterende celle og modulerer hermed T-celle aktiveringen. I kliniske studier er der fundet en mindre øgning i forekomsten af alvorlige infektioner ved behandling med dette lægemiddel. En alvorlig infektion er her defineret som en infektion, der var livstruende, krævede hospitalsindlæggelse, intravenøs antibiotika behandling, var dødelig eller resulterede i vedvarende eller signifikant funktionsnedsættelse. En metaanalyse af 5 RCT-studier (3) har konkluderet, at denne stigning ikke var statistisk signifikant.. Dette er blevet understøttet af et Cochrane review (4). En anden undersøgelse har dog vist, at der er en højere risiko for lungeinfektioner hos patienter med kronisk obstruktive lungelidelser (KOL), som er blevet behandlet med dette lægemiddel (10). Der bør derfor udvises ekstra opmærksomhed, når denne patientpopulation behandles med lægemidlet. Lægemidlet rituximab blev først godkendt til behandling af follikulært lymfom, storcellede lymfomer og kronisk lymfatisk leukæmi. Der er blandt disse patienter fundet en øget infektionsrisiko sammenlignet med patienter, der ikke var i behandling med lægemidlet. I de udførte RCT-studier for patienter med RA, er der beskrevet en højere hyppighed af alvorlige infektioner, men risikoen er kun let øget og ikke statistisk signifikant (4,11,12). Et internationalt studie viste ingen overordnet forskel i forhold til placebo. De hyppigste infektioner var lunge- og urinvejsinfektioner (13). 3 IL-6 er involveret i diverse fysiologiske processer som f.eks. T-celle aktivering, induktion af immunoglobulinsekretion, induktion af hepatisk akutfaseproteinsyntese og simulation af hæmopoise. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 7/39

8 3.1.2 Atypiske og opportunistiske infektioner Forekomsten af tuberkulose (TB) og opportunistiske infektioner er sjældne i Danmark. Det er velbeskrevet, at der er risiko for reaktivering af latent TB ved initiering af behandling med lægemidlet infliximab (14), og behandling med lægemidlerne infliximab og adalimumab synes i højere grad end etanercept at øge risikoen for TB (15,16). Ved behandling med lægemidlerne anakinra, tocilizumab, abatacept eller rituximab synes der ikke at være risiko for aktivering af TB. Brug af screening før behandlingsstart og konsekvent behandling af latent TB har reduceret forekomsten af TB dramatisk (17). Der skal derfor screenes for latent TB før, der opstartes en behandling med biologiske lægemidler. Dette synes ikke nødvendigt ved behandlingsopstart med lægemidlerne anakinra og rituximab. Der er også øget risiko for andre typer opportunistiske infektioner, herunder svampeinfektioner forårsaget af candida, coccidiodomycosis og cryptococcer. Denne risiko er dog minimal ved behandling med lægemidlerne anakinra, tocilizumab, abatacept eller rituximab Virale infektioner Virusinfektioner er rapporteret hos patienter ved behandling med alle de nævnte biologiske lægemidler. Nedenfor vil alene de vigtigste blive omtalt Varicella zoster virus (VZV) Patienter med RA i behandling med TNF-alfa hæmmerne er sammenlignet med patienter, der ikke var i behandling med biologiske lægemidler, og der er vist en øget risiko for VZV reaktivering (18). Behandling med lægemidlet etanercept synes at være forbundet med en mindre risiko end behandling med lægemidlerne adalimumab og infliximab (19). Der er ikke påvist risiko for reaktivering af VZV ved behandling med lægemidlerne anakinra, abatacept, rituximab og tocilizumab (3,10) Hepatitis B (HBV) Behandling med TNF-alfa hæmmerne og lægemidlet rituximab kan reaktivere HBV. Leversvigt forårsaget af TNF-alfa hæmmer betinget HBV reaktivering (måleligt virus (HBV-DNA)) er oftere set hos patienter med HBV bærertilstand (HBsantigen positive) end hos patienter, der har clearet deres HBV bærertilstand (HBsantistof positive) (20). Det er indiceret at screene for HBV, specielt ved opstart af behandling med TNFalfa hæmmere og rituximab. Men man bør screene før opstart af alle typer biologisk behandling John Cunningham (JC) virus Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) er en sjælden demyeliniserende lidelse med høj dødelighed, som skyldes infektion med JC (John Cunningham) virus. PML forekommer især blandt immunsupprimerede patienter, bl.a. hos patien- Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 8/39

9 ter, der er smittet med HIV. I et review er publiceret 57 tilfælde af PML i HIVnegative patienter, som var i behandling med lægemidlet rituximab (21). Indikationerne for behandling med rituximab var forskellige. De fleste blev behandlet for lymfomer og kronisk lymfatisk leukæmi, og havde tidligere fået anden kemobehandling. Der er knyttet en række usikkerheder til denne information, og det er endnu usikkert, hvordan den skal implementeres i klinisk praksis. Markedsføringstilladelsen for efalizumab (Raptiva ) mod psoriasis blev i 2009 suspenderet, da fordelene ikke længere opvejede dets risici, herunder forekomsten af PML, hos patienter, der anvendte medicinen Neoplasmer Patienter med RA og andre autoimmune sygdomme har en højere risiko for at udvikle maligne sygdomme end baggrundsbefolkningen. Patienter med RA har specielt en højere risiko for udvikling af lungekræft (22) og lymfomer (23). For patienter med RA var det 43% (odds ratio 1.43) mere sandsynligt at udvikle lungekræft end for patienter uden RA. I kliniske studier har forekomsten af solide tumorer gennemgående ikke været associeret til behandling med TNF-alfa hæmmer. En metaanalyse af RCT-studier, som inddrog lægemidlerne infliximab og adalimumab, har dog indikeret en mulig øget risiko ved behandling med høje doser (1). Metaanalyser af kliniske registre siden 1999 har ikke vist en øget risiko for neoplasmer (herunder lymfomer), bortset fra hudkræft (24) Lymfomer RCT-studierne med TNF-alfa hæmmere har rejst mistanke om øget risiko for lymfomer hos patienter i behandling med disse lægemidler. En post marketing undersøgelse har bekræftet denne mistanke (25). Senere undersøgelser fra danske, svenske, tre amerikanske og canadiske databaser har dog ikke påvist øget risiko (26, 27, 28) Hudkræft Flere undersøgelser har antydet, at behandling med TNF-alfa hæmmere øger risikoen for hudkræft. I en undersøgelse blandt patienter med RA fandt man over en 7-årig periode en øget risiko blandt patienter behandlet med TNF-alfa hæmmere (OR 1,5, 95 % CI 1,2-1,8 for non-melanom hudkræft og OR 2,3, 95 % CI 0,9-5,4 for melanom hudkræft) (28). I en anden kohorte fandtes alene en øget risiko for non-melanom hudkræft (29). Det kan ikke udelukkes, at der er en tilsvarende øgning for malignt melanom, men den lave forekomst umuliggør et præcist estimat. For lægemidlerne anakinra, rituximab, abatacept og tocilizumab er data om risiko for malignitet begrænsede, men de foreliggende undersøgelser giver ikke særskilt mistanke herom. Der mangler dog langtidsopfølgning af patienterne. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 9/39

10 3.1.5 Kardiovaskulær sygdom Patienter med RA har højere forekomst af kardiovaskulær sygdom, og denne comorbiditet bidrager til % af dødsfaldene i denne patientpopulation (30). TNF-alfa hæmmere har uden succes været afprøvet til behandling af patienter med kronisk hjerteinsufficiens. Lægemidlet etanercept viste ingen positiv effekt, mens infliximab i undersøgelse blandt patienter i NYHA (The New York Heart Association inddeling af hjerteinsufficiens) gruppe III og IV var associeret med forværring og død (31,32). De tilgængelige data begrunder således, at man udelader behandling med TNF-alfa hæmmere hos denne patientgruppe, og man skal være opmærksom på muligheden for udvikling af hjerteinsufficiens hos patienter uden forudgående symptomer. Observationelle studier har dog ikke vist øget risiko for hjerteinsufficiens ved brug af TNF-alfa hæmmere hos patienter uden forud bestående kardiovaskulær sygdom (33) Demyeliniserende lidelser Tilfælde af multiple sclerose (MS) er beskrevet i RCT-studierne om behandling med TNF-alfa hæmmere. Flere tilfælde af MS og andre degenerative neurologiske sygdomme er indberettet til FDA (Food and Drug Administration) i USA, og således vurderet associeret hermed (34). Denne association menes at være en klasseeffekt, der omfatter alle TNF-alfa hæmmerne. MS eller opticus neuritis betragtes derfor som kontraindikation for behandling med TNF-alfa hæmmere. I det spanske register over behandling med biologiske lægemidler har man i patient-år bekræftet ni tilfælde af demyeliniserende sygdom. 22 patienter havde andre neurologiske symptomer. Man konkluderede, at det var uklart, om behandling med TNF-hæmmere øgede forekomsten af demyeliniserende sygdom (35). Andre undersøgelser har ligeledes rejst usikkerhed om associationen mellem behandling med TNF-alfa hæmmer og nyopstået MS eller opticus neuritis (36,37). 4 Forbrug Da det hovedsagelig er forbeholdt sygehusene at anvende lægemidlerne, er forbruget 4 opgivet i Defineret Daglig Dosis (DDD). En DDD svarer til, hvad en voksen indtager per døgn, hvis den voksne tager lægemidlet mod den sygdom, som lægemidlet i første omgang er godkendt til. DDD er en værdi, der anvendes, så det er muligt at sammenligne forbruget mellem de forskellige lægemidler. 4 Forbruget er i denne sammenhæng lig med salget. Der findes ingen tal for, hvor stor en del af det solgte, som er brugt. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 10/39

11 Et lægemiddel har ofte flere indikationer, hvorfor 1 DDD ikke altid er det samme, som den gennemsnitlig anvendte dosis pr. dag (Prescribed Daily Dose (PDD 5 )). Lægemidlerne gives ikke dagligt, men fx ugentligt, hver 2. uge eller månedligt.. Oplysninger om forbrug er udtrukket fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikregister. Salgsdata fra sygehuse er ikke personhenførbart, men indberettes til Lægemiddelstatistikregisteret på afdelingsniveau. 4.1 Forbruget fordelt på specialer Nedenfor i figur 1 ses det samlede forbrug af lægemidlerne (eksklusiv rituximab) fordelt på kalenderår og hvilket speciale, som den rekvirerende sygehusafdeling har tilknyttet som hoved- eller bispeciale i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS klassifikationen). Figuren viser, at det største forbrug har været i det reumatologiske speciale, efterfulgt af gastroenterologiske og dernæst dermatologiske og interne medicinske specialer. Der er ingen oplysninger om, hvilke patientgrupper der er blevet behandlet med de biologiske lægemidler på de interne medicinske og pædiatriske afdelinger. I primærsektoren er lægemidlerne givet på dermatologiske indikationer, da det først fra 2012, at nogle af lægemidlerne har kunnet anvendes i reumatologisk speciallægepraksis. Inden for de fleste specialer har forbruget været stigende gennem perioden. Rituximab er det eneste af de ti lægemidler, som også har onkologiske indikationer (Non-Hodgkin-lymfom (NHL) og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)). Rituximab er ikke medtaget i figur 1, da forbruget af dette lægemiddel opgives i gram. Den givne dosis er afhængig af, hvilken indikation lægemidlet er givet på, og det er derfor ikke muligt at omsætte forbruget i gram til DDD. Siden lægemidlet blev markedsført har det største forbrug i gram været på hæmatologiske og onkologiske specialer (data ikke vist). 5 For infliximab er de gennemsnitlige anvendte doser (PDDs) for de godkendte indikationer omkring det dobbelte af en DDD. DDD for dette lægemiddel er derfor divideret med to, så det er muligt at sammenligne forbruget af infliximab med de øvrige. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 11/39

12 Figur 1: Forbruget af biologiske lægemidler (eksklusiv rituximab) fordelt på specialer og år. Forbruget er opgjort i DDD. 6 Mængdesalg i DDD Reumatologi Gastroenterologi Dermatologi Intern Medicin Pædiatri Primær sektor 4.2 Forbruget fordelt på lægemidler og specialer I figur 2 ses forbruget af lægemidlerne (eksklusiv rituximab), siden det første lægemiddel (infliximab) blev markedsført i 1999 og til De tre lægemidler adalimumab, etanercept og infliximab er gennemhele perioden de mest anvendte, og forbruget har været stadig stigende. Siden 2007 er forbruget steget mest for lægemidlet adalimumab. Forbruget af rituximab i gram har ligeledes været stigende gennem hele perioden, særligt forbruget på hæmatologiske/onkologiske afdelinger (data ikke vist). Forbruget af lægemidlet anakinra er lille. Lægemidlet anvendes sjældent til behandling af RA og indgår ikke i anbefalingerne fra RADS. I tabel 2 ses det samlede forbrug af lægemidlerne adalimumab, etanercept og infliximab fordelt på specialerne reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. 6 Kilde: SSI s Lægemiddelregister Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 12/39

13 Tabel 2. Det samlede forbrug ( ) af lægemidlerne adalimumab, eternacept og infliximab i DDD fordelt på specialer. Forbrug af lægemiddel i DDD Speciale Adalimumab Etanercept Infliximab Reumatologi Gastroenterologi Dermatologi Forbruget af lægemidlet adalimumab har været større i det reumatologiske speciale end forbruget af lægemidlerne infliximab og etanercept, mens infliximab er det mest anvendte på gastroenterologiske specialer. Lægemidlet etanercept har ingen godkendte indikationer indenfor gastroentrologien, men der har været et lille forbrug. Inden for dermatologien er det lægemidlet adalimumab, der har solgt mest. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 13/39

14 Figur 2. Forbruget 7 af lægemidlerne i DDD (eksklusiv rituximab) Forbrug i 1000 DDD Adalimumab Infliximab Etanercept Certolizumab pegol Golimumab Abatacept Anakinra Ustekinumab Tocilizumab Tallene er trukket fra medstat ( Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 14/39

15 5 Indberettede bivirkninger Bivirkninger indberettes til og registreres i Sundhedsstyrelsens database, hvis blot der er en mulig sammenhæng mellem lægemidlet og bivirkningen. Databasen indeholder derfor rapporter om mulige bivirkninger. En bivirkningsindberetning i bivirkningsdatabasen er således ikke ensbetydende med, at der er en sammenhæng mellem lægemidlet og bivirkningen. I denne analyse indgår bivirkningsindberetninger modtaget fra tidspunktet fra markedsføringstilladelsen og til 31. december 2011 på lægemidlerne listet i tabel 1. En indberetning kan indeholde flere bivirkninger. I perioden er i alt modtaget 1349 indberetninger omhandlende i alt 2893 bivirkninger. I en indberetning kan der være angivet flere mistænkte lægemidler som årsag til en mulig bivirkning. 5.1 Indberetninger fordelt efter indikationer på det mistænkte lægemiddel I en bivirkningsindberetning er det ikke obligatorisk at beskrive indikationen for lægemidlerne, der mistænkes som årsag til bivirkningerne. I omkring 12 % af de indberetninger, der indgår i analysen, er der ikke angivet nogen indikation på nogen af de mistænkte lægemidler i indberetningen. For de resterende indberetninger er fordelingen på indikationsgrupper vist i figur 3. Hvis der i en indberetning er opgivet flere indikationer, der tilhører mere end en gruppe, er indberetningen talt med i begge grupper. Figur 3. Indberetninger fordelt på indikationsgrupper for det mistænkte lægemiddel (eksklusiv rituximab). Antal indberetninger Reumatologisk Gastroenterologisk Dermatologisk Andre indikationer Ukendt indikation Figuren viser, at der er modtaget flest bivirkningsindberetninger på indikationsgruppen reumatologi, dernæst på gastroenterologi og dermatologi. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 15/39

16 Ved sammenligning med forbruget (figur 1) ses, at antallet af indberetninger, hvor lægemidlerne, der er mistænkt som årsag til bivirkningerne, er givet på reumatologisk indikation, følger forbruget på reumatologiske afdelinger. I år 2000 blev den første kliniske database for patienter i behandling med biologiske lægemidler oprettet under navnet DANBIO. Alle afdelinger, som behandler voksne patienter med reumatologiske (autoimmune) sygdomme med biologisk medicin, skal registrere behandlingsforløbet i denne database. Den har derfor en høj dækningsgrad for disse patienter. Indberetningerne til DANBIO sendes automatisk videre til Sundhedsstyrelsen. DANBIO indeholder ikke data på børn. Unge registreres kun, hvis behandlingen er startet op på en reumatologisk afdeling, og den yngste patient, der er registreret i databasen, er 16 år. Indberetning af bivirkninger på biologisk medicin anvendt til behandling af reumatologiske (autoimmune) sygdomme fra læger sker altså helt systematisk. Også indberetningerne på de lægemidler, der er givet på dermatologisk indikation følger forbruget på de dermatologiske afdelinger (figur 1), og er stadig stigende. Antallet af bivirkningsindberetninger, hvor det mistænkte lægemiddel er givet på gastroenterologisk indikation, faldt i 2011 (figur 3), mens forbruget på gastroenterologiske afdelinger har været stigende (figur 1). Faldet i antal indberetninger er lille og skyldes måske, at det er ældre lægemidler med velkendte bivirkningsprofiler, som hovedsageligt anvendes på disse afdelinger (infliximab og adalimumab) og kendte bivirkninger indberettes ofte ikke. 5.2 Indberetninger fordelt på mistænkte lægemidler Nedenfor (figur 4) er vist antallet af bivirkningsindberetninger for de fem lægemidler, der siden markedsføringstilladelsen er indberettet flest bivirkninger for. For de øvrige fem lægemidler har der været færre end ti indberetninger per år. For lægemidler godkendt ved en markedsføringstilladelse skal læger og tandlæger de første 2 år efter markedsføringen indberette alle bivirkninger, og derefter alle alvorlige eller uventede bivirkninger. 8 Dette kan forklare, at der for nogle af lægemidlerne er modtaget forholdsvis mange indberetninger (i forhold til forbruget) de første år efter markedsføring af lægemidlerne. Stigningerne i antallet af indberetninger følger i hovedtræk stigningerne i forbruget af lægemidlerne, og det samlede antal indberetninger på de fem lægemidler er stadig stigende. 8 Bekendtgørelse nr. 826 af 1. august /2012 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 16/39

17 Figur 4. Antal indberetninger for de fem lægemidler, der hyppigst er indberettet bivirkninger for Antal indberetninger Etanercept Infliximab Adalimumab Rituximab Tocilizumab Indberetninger i relation til forbruget Af figur 4 ses, at det største antal indberetninger gennem hele perioden er modtaget på lægemidlet infliximab, derefter på adalimumab og etanercept. Det er også de tre lægemidler, der har haft det største forbrug (figur 2). Når der ses på forholdet antal indberetninger / forbrug i DDD, er der modtaget flest indberetninger på lægemidlet infliximab, dernæst på adalimumab og så på etanercept (absolutte data ikke vist). Årsagen til dette er usikker, men lægemidlet infliximab bliver givet som intravenøs infusion, mens de to øvrige lægemidler bliver givet subkutant (bilag 1). Måske er sundhedspersonalet mere opmærksomt på mulige bivirkninger, der opstår ved intravenøs administration end ved andre administrationsveje. På reumatologiske afdelinger, hvor der sker en systematisk registrering af bivirkninger, har det samlede forbrug af adalimumab i perioden været større end det samlede forbrug af lægemidlet etanercept (tabel 2). Det kan være medvirkende til, at der er modtaget flere indberetninger på adalimumab end på etanercept, idet der sker en systematisk indberetning af bivirkninger fra disse afdelinger (DAN- BIO). 9 Etanercept blev først markedsført i 2003, men kan være udleveret på udleveringstilladelse før dette tidspunkt. Før 2005 er der ikke modtaget indberetninger på rituximab Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 17/39

18 5.4 Indberetninger fordelt på lægemiddel og alvorlighed En indberetning er alvorlig, hvis en eller flere af bivirkningerne er alvorlige. En alvorlig bivirkning er karakteriseret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. Nedenfor er for alle lægemidlerne anført hvor mange af indberetningerne, der var alvorlige. Tabel 3: Sammenhæng mellem lægemiddel og antal indberetninger, herunder alvorlige indberetninger. I parentes procent. Lægemiddel Antal indberetninger modtaget i perioden marts I parentes procent. Alvorlig Ikkealvorlig Total Abatacept 11 (73) 5 (27) 16 Adalimumab 276 (78) 80 (22) 356 Anakinra 6 (50) 6 (50) 12 Certolizumab pegol 5 (50) 5 (50) 10 Etanercept 175 (74) 62 (26) 237 Golimumab 7 (50) 7 (50) 14 Infliximab 470 (79) 123 (21) 593 Rituximab 81 (84) 15 (16) 96 Tocilizumab 51 (86) 8 (14) 59 Ustekinumab 11 (68) 5 (32) 16 Total 1093 (78) 316 (22) 1409 En indberetning kan, som ovenfor beskrevet, indeholde flere mistænkte lægemidler, hvorfor summen i tabel 3 er større end Det ses, at størstedelen af indberetningerne på de ti aktuelle lægemidler er alvorlige. Tre (infliximab, rituximab og tocilizumab) af de fire lægemidler, som administreres intravenøst (bilag 1), har de højeste andele af alvorlige indberetninger. Den relative store andel 10 Der er ikke modtaget nogen indberetninger på de ti aktuelle lægemidler i Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 18/39

19 alvorlige bivirkninger skal ses i forhold til alvorligheden af de sygdomme, der blev behandlet. 5.5 Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Fordelingen af bivirkningerne på organklasser er beskrevet i bilag 2. Anbefalingerne, der er beskrevet i dette afsnit, er også beskrevet i produktresumeerne for de aktuelle lægemidler TNF-alfa hæmmere Der er i perioden modtaget i alt 1162 indberetninger, hvor mindst en TNF-alfa hæmmer er beskrevet som mulig årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 2493 bivirkninger. Infektion Der er i alt modtaget 331 mulige bivirkninger om infektioner. Bivirkningerne er beskrevet i 267 indberetninger. Tabel 4 viser de fem hyppigst indberettede bivirkninger. Tabel 4: De fem hyppigst indberettede mulige bivirkninger vedrørende infektioner Bivirkning Antal Pneumoni 72 Sepsis, herunder septisk shock og urosepsis 38 Mycobakteriel infektion, herunder lungetuberkulose 28 Uspecifik infektion 14 Erysipelas 10 Total 162 Af ovenstående tabel ses, at pneumoni er den hyppigste bivirkning, som er indberettet under infektioner. I størstedelen af indberetningerne er ætiologien ukendt, men i nogle er Legionella bakterien, svampeinfektion med pneumocyster eller candida samt herpes virus beskrevet som årsag til pneumonien. Den næst hyppigste bivirkning er tuberkulose, herunder lungetuberkulose. Patienter, som er i behandling med TNF-alfa hæmmere er mere modtagelige for alvorlige infektioner og skal derfor monitoreres nøje for infektioner, herunder tuberkulose, før, under og efter behandlingen. Da udskillelsen af lægemidlerne varer op til flere måneder, bør monitoreringen fortsætte i hele denne periode. Alle patienter skal før behandlingen undersøges for både aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose. Denne undersøgelse bør omfatte patientens detaljerede sygdomshistorie med tuberkuloseanamnese eller eventuel tidligere eksponering fra personer med aktiv tuberkulose samt tidligere og/eller aktuel immunsuppressiv behandling og passende screeningsmetoder. Hos patienter, som har været eksponeret for tuberkulose og patienter, som har rejst i områder med høj risiko for tuberkulose eller endemisk mykose, såsom histoplasmose, Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 19/39

20 kokcidioidomykose eller blastomykose, skal risici og fordele ved behandlingen overvejes, inden den iværksættes. Behandling med lægemidlerne bør ikke påbegyndes hos patienter med aktive infektioner, herunder kroniske eller lokaliserede infektioner, før infektionerne er under kontrol og bør ophøre, hvis en patient udvikler en ny alvorlig infektion eller sepsis. Patienter bør instrueres i at søge læge, hvis der opstår symptomer, der tyder på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, tæring/vægttab, lav feber, apati) under eller efter behandling med en TNF-alfa hæmmer. Som nævnt tidligere er der risiko for reaktivering af HBV. Patienter skal testes for HBVinfektion inden behandling med TNF-alfa hæmmere. Sundhedsstyrelsen har ikke modtaget bivirkningsindberetninger om reaktivering af HBV. I afsnittet Viden om bivirkninger af lægemidlerne er ligeledes beskrevet, at der er vist en øget risiko for VZV reaktivering i forbindelse med behandling med biologiske lægemidler. Der er i alt indberettet ni bivirkninger om herpes zoster infektioner. Symptomer fra nervesystemet Der er modtaget i alt 244 mulige bivirkninger vedrørende nervesystemet. Bivirkningerne er beskrevet i 163 indberetninger. Tabel 5 viser de fem hyppigst indberettede bivirkninger. Tabel 5: De fem hyppigst indberettede mulige bivirkninger vedrørende nervesystemet Bivirkning Antal Hovedpine 31 Paræstesier 27 Demyeliniserende sygdom (fx multiple sclerose og optikus neuritis) 26 Svimmelhed 20 Besvimelse 12 Total 116 Den hyppigst indberettede bivirkning fra nervesystemet er hovedpine. Hovedpine er velkendt og almindelig i forbindelse med administration af TNF-alfa hæmmere. Svimmelhed er ligeledes en velkendt bivirkning. Næst hyppigst er paræstesier og demyeliniserende sygdom. TNF-alfa hæmmere er i sjældne tilfælde blevet forbundet med nyt udbrud eller forværring af kliniske symptomer og/eller radiografiske tegn på demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet herunder dissemineret sklerose og optikus neuritis og perifer demyeliniserende sygdom, inklusive Guillain-Barré syndrom. Der bør udvises forsigtighed, når behandling med disse lægemidler overvejes til patienter med allerede eksisterende eller nyligt opståede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet eller det perifere nervesystem, og det bør overvejes at afbryde behandlingen, hvis disse forstyrrelser fortsætter. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 20/39

21 I forskellige videnskabelige artikler er der imidlertid uklarhed om den præcise association. Se endvidere afsnittet Viden om bivirkninger af lægemidlerne. Neoplasmer Der er i alt modtaget 233 mulige bivirkninger om neoplasmer. Bivirkningerne er beskrevet i 197 indberetninger. Tabel 6 viser de fem hyppigst indberettede bivirkninger. Tabel 6: De fem hyppigst indberettede mulige bivirkninger vedrørende neoplasmer Bivirkning Antal Metastaser (fra brystkræft, tarmkræft mv) 35 Brystkræft 29 Hudkræft (basalcelle carcinom, pladecelle 26 carcinom og malignt melanom) Lungekræft 22 Lymfomer inklusiv NHL og HL 20 Total 132 Tabellen viser, at metastaser er den hyppigst indberettede bivirkning. En bivirkningsindberetning kan indeholde oplysninger om både primærcanceren og metastaser fra denne. Der er ikke udført kliniske forsøg med patienter, som har maligne sygdomme i anamnesen, eller hos patienter, som har fortsat behandlingen efter at have udviklet maligne sygdomme. Der bør derfor udvises forsigtighed, hvis behandling overvejes til denne patientgruppe. I de kontrollerede dele af de kliniske studier med TNF-alfa hæmmere blev der observeret flere tilfælde af maligniteter inklusive lymfomer hos de patienter, som fik TNF-alfa hæmmere, sammenlignet med patienter i kontrolgruppen. Forekomsten var imidlertid sjælden. Der er en øget baggrundsrisiko for lymfomer og leukæmi hos patienter med arthritis/inflammatorisk tarmsygdom med længerevarende, højaktiv, inflammatorisk sygdom, hvilket komplicerer risikovurderingen. Men med den nuværende viden kan det ikke udelukkes, at der er en mulig risiko for udvikling af lymfomer, leukæmi og andre maligniteter hos patienter, der behandles med TNF-alfa hæmmere. I afsnittet Viden om bivirkninger af lægemidlerne er beskrevet, at metaanalyser af kliniske registre siden 1999 ikke har vist en øget risiko for neoplasmer (herunder lymformer), bortset fra hudkræft, og der er specielt fokus på non-melanom hudkræft. Alle patienter, og specielt patienter der tidligere har fået omfattende immunsuppressiv behandling, og psoriasis-patienter der tidligere har modtaget psoralen + UVA behandling (PUVA), skal undersøges for ikke-melanom hudkræft inden og under behandling med TNF-alfa hæmmere. Symptomer fra hjertet Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 21/39

22 Der er i alt modtaget 67 mulige bivirkninger om symptomer fra hjertet. Bivirkningerne er beskrevet i 60 indberetninger. Tabel 7 viser de fem hyppigst indberettede bivirkninger. Tabel 7: De fem hyppigst indberettede mulige bivirkninger i relation til hjertet. Bivirkning Antal Takykardi 11 Hjertebanken 8 Myokardieinfarkt 7 Hjerteinsufficiens 7 Atrieflimmer 5 Total 38 Takykardi, hjertebanken, myokardieinfarkt og hjerteinsufficiens er kendte bivirkninger i forbindelse med behandling med TNF-alfa hæmmere. Der har været indberetninger om forværring af hjerteinsufficiens hos patienter, der behandles med TNF-alfa hæmmere. Der bør derfor udvises forsigtighed ved behandling med TNF-alfahæmmere hos patienter med let hjerteinsufficiens. Lægemidlerne er kontraindiceret hos patienter med moderat eller svær hjerteinsufficiens. Se endvidere afsnittet Viden om bivirkninger af lægemidlerne. Symptomer fra leveren Der er i alt modtaget 17 mulige bivirkninger om symptomer fra leveren. Bivirkningerne er beskrevet i 15 indberetninger og vises i tabel 8. Tabel 8: De indberettede mulige bivirkninger vedrørende leveren. Bivirkning Antal Hepatitis (herunder 3 autoimmune) 6 Ikke normal leverfunktion 4 Primær biliær cirrose 2 Levercirrose/fibrose 2 Cholangitis 1 Fedtlever 1 Levertoksisk 1 Total 17 Af tabellen ses, at hepatitis er den hyppigste bivirkning, der er indberettet med relation til leveren. Der har været indberetninger om alvorlige leverreaktioner, inklusive autoimmun hepatitis hos patienter, som behandles med TNF-alfa hæmmere. Hvis der opstår gulsot og/eller en ALAT forhøjelse, der er større end eller lig 5, bør lægemidlet seponeres Rituximab Der er modtaget i alt 96 indberetninger, hvor rituximab er beskrevet som mulig årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 208 bivirkninger. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 22/39

23 Indikationerne for rituximab omfatter som den eneste af de aktuelle lægemidler også maligne sygdomme (NHL og CLL). I 21 af de 96 indberetninger er rituximab udskrevet på en malign indikation. De 21 indberetninger indeholder 47 bivirkninger. I de fleste af indberetningerne er der flere mistænkte lægemidler, specielt andre cytostatika. Ved sammenligning af mulige indberettede bivirkninger, når lægemidlet er givet på en malign henholdsvis ikke-malign indikation (data ikke vist) ses, at bivirkninger inden for blodsystemet (fx neutropeni og trombocytopeni) udgør 17 % af de indberettede bivirkninger, når lægemidlet er givet på malign indikation, og under 1 % på ikke-malign indikation. Infektioner udgør ligeledes en større del af de samlede indberettede bivirkninger, når lægemidlet er givet på malign indikation, end når lægemidlet er givet på ikke-malign indikation (17 % versus 9 %). Som ovenfor beskrevet er der i de fleste af disse indberetninger beskrevet flere substanser til de aktuelle bivirkninger. Se endvidere afsnittet Viden om bivirkninger af lægemidlerne. De to tilfælde af PML beskrevet nedenfor er indberettet i forbindelse med, at lægemidlet er givet på malign indikation. Disse patienter var også i behandling med andre lægemidler, fx cyclophosphamid. I beskrivelserne af bivirkningerne nedenfor er disse beskrevet samlet, dvs. uafhængigt af hvilken indikation, lægemidlet er givet på. Infektioner For rituximab er i alt modtaget 22 mulige bivirkninger vedrørende infektion. Bivirkningerne er beskrevet i 21 indberetninger. Tabel 9 viser fem af de hyppigste bivirkninger indberettet i forbindelse med infektion. Tabel 9: Fem af de hyppigst indberettede mulige bivirkninger vedrørende infektioner Bivirkning Antal Pneumoni 7 Herpes Zoster infektion 4 Progressiv Multifokal Leukoencehalopati 2 Sinuitis 1 Mycobakteriel infektion 1 Total 15 Det ses, at den hyppigst indberettede bivirkning vedrørende infektioner er pneumoni. Alvorlige infektioner inklusiv fatale tilfælde kan forekomme under behandlingsforløbet med rituximab, og lægemidlet må ikke administreres til patienter med aktiv alvorlig infektion eller til alvorligt immunkompromitterede patienter. PML er set efter behandling med rituximab. Patienterne skal undersøges med regelmæssige intervaller for tegn, der kunne tyde på PML. Hvis der er mistanke om PML, skal behandlingen seponeres, indtil PML-diagnosen er udelukket. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 23/39

24 Sundhedsstyrelsen har modtaget to indberetninger om PML som mulig bivirkning til behandling med rituximab. Der er ikke modtaget indberetninger om PML i forbindelse med behandling med de øvrige lægemidler. Neoplasmer Der er i perioden modtaget i alt 19 mulige bivirkninger i relation til neoplasmer. Bivirkningerne er beskrevet i 12 indberetninger. Tabel 10 viser fem af hyppigste bivirkninger indberettet vedrørende neoplasmer. Tabel 10: Fem af de hyppigst indberettede mulige bivirkninger vedrørende neoplasmer Bivirkning Antal Metastaser 5 Brystkræft 4 Lungekræft 2 Kræft i leveren 1 Lymfom 1 Total 13 Metastaser til fx lymfeknuder og centralnervesystemet er den hyppigst indberettede bivirkning i denne gruppe. Immunmodulerende lægemidler kan øge risikoen for maligne sygdomme. Baseret på begrænset anvendelse af rituximab til patienter med reumatoid artritis tyder nuværende data ikke på nogen øget risiko for malignitet. En potentiel risiko for udvikling af solide tumorer kan dog ikke udelukkes Tocilizumab Der er modtaget i alt 59 indberetninger, hvor tocilizumab er beskrevet som mulig årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 116 bivirkninger. De hyppigst indberettede bivirkninger er infektioner (24 i alt). De omhandler abdominale abscesser, pneumonier, herpes zoster infektioner mv. Alvorlige og i nogle tilfælde dødelige infektioner kan forekomme hos patienter, som er i behandling med tocilizumab. Hvis en patient får en alvorlig infektion, skal behandlingen stoppes, indtil infektionen er under kontrol. Risikoen for udvikling af malignitet er forhøjet hos patienter med reumatoid artritis. Immunmodulerende lægemidler som tocilizumab kan muligvis øge risikoen for malignitet. Der er modtaget fire mulige bivirkninger om udvikling af malignitet (lungekræft, brystkræft og hudkræft) i forbindelse med behandling med lægemidlet Abatacept Der er modtaget i alt 16 indberetninger, hvor lægemidlet abatacept er beskrevet som mulig årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 31 bivirkninger. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 24/39

25 De hyppigst indberettede bivirkninger omhandler led og muskler, fx myalgier og artralgier og symptomer fra huden, fx kløe og udslæt. Ekstremitetssmerter og artralgier samt kløe og udslæt er kendte bivirkninger ved behandling med lægemidlet abatacept. Der er modtaget en bivirkning om infektion i forbindelse med behandling med lægemidlet. Alvorlige infektioner, herunder sepsis og pneumoni, kan forekomme ved behandling med abatacept, og administrationen skal seponeres, hvis patienten udvikler en alvorlig infektion. Abatacepts potentielle rolle i udviklingen af maligniteter inklusive lymfomer kendes ikke. Der er modtaget fire bivirkninger om mulig udvikling af malignitet (brystkræft, tarmkræft og metastaser) i forbindelse med behandling med lægemidlet Anakinra Der er modtaget i alt 12 indberetninger, hvor anakinra er beskrevet som mulig årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 34 bivirkninger. De hyppigst indberettede bivirkninger er generelle symptomer som reaktioner på injektionsstedet fx rødme, ødem, kløe mv. Disse bivirkninger er velkendte. Anakinra indgift har været forbundet med forøget hyppighed af alvorlig infektion. Læger bør udvise forsigtighed ved administration til patienter, som har haft gentagne infektioner, eller som har anden sygdom, som bevirker, at de er udsatte for at få infektioner. Der er modtaget en bivirkning om infektion i forbindelse med behandling med lægemidlet. I kliniske forsøg var hyppigheden af malignitet den samme hos anakinra behandlede og placebo behandlede patienter, og den var ikke forskellig fra forekomsten i baggrundspopulationen. Der er modtaget fire bivirkninger om mulig udvikling af malignitet (hudkræft, metastaser og lungekræft) i forbindelse med behandling med lægemidlet. Virkningen af behandlingen hos patienter med eksisterende malignitet er ikke blevet undersøgt. Det kan derfor ikke anbefales at anvende lægemidlet til patienter med eksisterende malignitet Ustekinumab Der er modtaget i alt 16 indberetninger, hvor ustekinumab er beskrevet som mulig årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 46 bivirkninger. Generelle symptomer (fx alment dårlig og feber) er nogle af de hyppigst indberettede bivirkninger (syv i alt). Disse bivirkninger er kendte for lægemidlet. Der er også modtaget syv bivirkninger om infektioner (fx sepsis). Ustekinumab kan øge risikoen for infektioner samt reaktivere latente infektioner. Der skal udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende lægemidlet til patienter med en kronisk infektion eller recidiverende infektioner. Ustekinumab har potentiale for at øge risikoen for maligniteter. Nogle patenter, der har fået ustekinumab i kliniske forsøg, har udviklet kutane og ikke-kutane maligniteter. Der er ikke indberettet bivirkninger om udvikling af malignitet i forbindelse med behandling med dette lægemiddel. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 25/39

26 5.6 Infusionsrelaterede reaktioner Akutte infusionsrelaterede reaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner kan ses ved administration af lægemidlerne infliximab, rituximab, tocilizumab og abatacept, som alle administreres intravenøst. Det drejer sig om symptomer som kvalme, feber, kulderystelser, rødme, urticaria, pruritis, anfylaktisk schok, akut myokardie infarkt, atrieflimmer mv. I perioden er der i alt modtaget 44 bivirkninger, som er kodet som infusionsrelaterede reaktioner. Fordelingen på de aktuelle lægemidler er vist nedenfor. Her fremgår det, at det største antal er på infliximab, som også har det største forbrug (figur 2). Tabel 11. Infusionsrelateret reaktion indberettet som mulig bivirkning. Lægemidlet Antal indberetninger Infliximab 39 Rituximab 4 Tocilizumab 1 Abatacept 0 Total 44 Der bør være hensigtsmæssig behandling til rådighed, herunder nødudstyr såsom adrenalin, antihistaminer, kortikosteroider, tungeholder og Rubens ballon, når patienter behandles med disse lægemidler. 5.7 Farmakologiske interaktioner Der foreligger ikke tilstrækkelig information om samtidig brug af de aktuelle biologiske lægemidler, men for voksne patienter i behandling med etanercept og anakinra blev der i studier observeret en større hyppighed af alvorlige infektioner sammenlignet med patienter behandlet med enten etanercept eller anakinra alene. Det er endvidere observeret, at en patientgruppe, der fik samtidig behandling med abatacept og TNF-alfa hæmmere, fik alvorligere infektioner end de patienter, der fik behandling med TNF-alfa hæmmere alene. Samtidig brug af disse biologiske lægemidler anbefales ikke på grund af øget risiko for infektioner og andre potentielle farmakologiske interaktioner. Der er i 45 af indberetningerne, som Sundhedsstyrelsen i perioden har modtaget, angivet mere end et mistænkt lægemiddel. I kun to af indberetningerne har patienterne med sikkerhed modtaget mere end et af de ti aktuelle lægemidler samtidigt. Det er i begge indberetninger to TNF-alfa hæmmere, der er modtaget samtidigt. Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 26/39

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ...

Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ... Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Baggrund... Samlet omsætning...... 3 Lægemidler på markedet... Lægemiddelrekommandationer...

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 100 mg infliximab.

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 143 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger På en række terapiområder vil der på grund af løbende markedsændringer i form af introduktion af nye lægemidler og markedsføring af biosimilære

Læs mere

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle. Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle www.meldenbivirkning.dk Hvad? Hvad er en bivirkning? En bivirkning er en uønsket virkning ved almindelig brug af medicin En del

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Projektet omkring udvikling af ny rapporteringsform for efterlevelse af RADS vejledninger (monitorering) er i øjeblikket i pilotfasen. Herefter

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat.

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat. EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 EPAR - Sammendrag for offentligheden rituximab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 BAGGRUND Lægemiddelstyrelsen har godkendt Tysabri (natalizumab) til behandling

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER

BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER Videnskabelige konklusioner Co-infektion med hepatitis В-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV) er ikke ualmindeligt grundet de overlappende smitteveje. HCV-infektion

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. september 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Humira, 40 mg injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40 mg adalimumab. Adalimumab

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Forsknings-/udviklingsprocessen 10-15 år fra idé til færdigt produkt Vurdering af sikkerhed

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 1 Videnskabelige konklusioner Den 10. marts 2016 blev Europa-Kommissionen underrettet om, at det uafhængige datasikkerhedsovervågningsudvalg i tre kliniske undersøgelser

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Humira 40 mg/0,8 ml injektionsvæske, opløsning til pædiatrisk brug. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Medicinsk Behandling Version af 2016 13. Biologiske lægemidler Nye perspektiver er blevet indført i de sidste par år med stoffer, kendt som biologiske midler.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af psoriasis artritis (PsA)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af psoriasis artritis (PsA) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af psoriasis artritis (PsA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant)

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) 6.11.1 Tjekliste til læger og sundhedspersonale vedrørende voriconazol A) Minimering af risikoen for fototoksicitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 2013 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Humira 40 mg/ 0,8 ml injektionsvæske, opløsning til pædiatrisk brug. Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40 mg adalimumab.

Humira 40 mg/ 0,8 ml injektionsvæske, opløsning til pædiatrisk brug. Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40 mg adalimumab. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Humira 40 mg/ 0,8 ml injektionsvæske, opløsning til pædiatrisk brug. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40 mg adalimumab. Adalimumab

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for biologisk behandling af psoriasispatienter, såvel i Speciallægepraksis

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling: 09092015 Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for 2. generations immunomodulatorisk

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Revlimid, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Revlimid, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek. EMA/113870/2017 EMEA/H/C/000717 EPAR sammendrag for offentligheden lenalidomid Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2014 Version2 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne Hepatitis, HIV/AIDS, G-CSF,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere