Følgende er baseret på mine erfaringer. Efterfølgende går jeg mere i dybden i forhold til tre cases fra Mellemamerika, Kina og Cameroun.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er baseret på mine erfaringer. Efterfølgende går jeg mere i dybden i forhold til tre cases fra Mellemamerika, Kina og Cameroun."

Transkript

1 METODEBESKRIVELSE Sådankontrollererman,ommultinationalekoncerneroverholderderesegneetiske retningslinjeroginternationalestandarderpådetglobalearbejdsmarked. Jolængerevækhjemligevirksomhederflytterproduktionen,destostørrebliver udfordringenforarbejdsmarkeds ogerhvervsjournalisterneihjemlandet,nårdevilafdække arbejdsforholdogefterprøve,omvirksomhederoverholderlokallovgivning,interne retningslinjerogfn smenneskerettigheder. MedA.P.Møller Mærsksomcaseviljegherdemonstrere,hvordanmankanvælgeatgøre det.sommangeandrekoncerner,era.p.møller Mærskdesenesteårbegyndtatsætte fokuspåsocialansvarlighedogetikgennemcsr strategier,etiskeretningslinjerog ansættelseafcsr chefer. Følgendeerbaseretpåmineerfaringer.Efterfølgendegårjegmereidybdeniforholdtiltre casesframellemamerika,kinaogcameroun. 7tiptilglobalarbejdsmarkedsjournalistik 1.Rejsudtilførstehåndskilderneforatfåderigtigetip. Påreportagerejsererjegstødtpåarbejdere,fagforeningsledereogngorepræsentanter,derharfortaltom,atarbejdsforholdeneogdefagligerettigheder fordemærsk ansatteikkelevedeoptilkoncernensegenselvforståelse. 2.Undersøgomderertaleomenkelt fejlellersystemfejl gennemklassiskresearchog benarbejde. Jegsattemigforatundersøge,omdervarholdianklagerne ogsamtidigsepå,omder vartaleomenkeltesvipsereietglobaliseretarbejdsmarked,derersværtat kontrollere elleromdervarenrødtrådisagerne.eksperterfrabl.a.amnesty Internationalvarmedtilatvurderedette. Fokuspåovertrædelserafnedskrevneregler,loveogkonventioner. Arbejderneslivs ogarbejdsvilkårgenereltbleveksponeretforatgivelæsernestørst muligforståelseforhistorierne.jegfravalgteengenerelmoralskvinkelpåf.eks. fattigdomellerethårdtarbejdsliv. 3.Udbygogplejkildenetblandtarbejdernepådistancenviae mail,telefonogbetroede mellemled. Mincentralemetodeeratudbyggeelleropbyggekontakttildearbejdere,derselver berørtafforholdene. Degrundlænggendetillidsforholdmellemkildeogreporteropbyggerjegansigttilansigt. Pådenbaggrundkanjeginogletilfældebevareendirektee mailellertelefonkontakttilderesmobiler,forsåvidtsprogellermanglendeadgangforhindreren direktekontakt. Alternativtkommunikerejeggennemfællesbetroedetrediepartermedadgangtil

2 internet,skype,scannereetc.somforeksempel fagforeninger,ngo erellerandreorganisationer stringereogkolleger tidligereansatteogderesfamilie kontakterimyndighederogprivatefirmaer 4.Tagsærligehensyntilkilderne,deteribogstaveligsteforstanddødvigtigt Deansatteeroftemegetsårbarekilder,dererkendetegnetvedentilbageholdenhedfor atudtalesigkritiskomarbejdsforholdaffrygtforrepressalier dergenereltset spænderfrachikaneogfyringertilvoldogmord. Deansattearbejderilande,hvor: virksomhederneharstormagt statenikkeeffektivtkontrollerer,omarbejdsmarkedslovgivningenbliver overholdt fagbevægelsenersvagellerunderlagtmyndighederne domstoleogstyrelserofteerpartiske defattigstesretssikkerhederminimal Detercentraltformetodenatbeskyttesårbarewhistleblowersmodrepressaliervedat beskyttederesidentitetgennemresearchenogikkeateksponeredem,medmindre detereftermodenogfællesovervejelse.ienkeltetilfældeharjegderforvalgtat annonymiserekilder,somselvvælgeratståfrem. 5.Efterprøvmundtligeanklager Arbejdernes/erfaringskildernesudsagnefterprøverjegogudbyggerjegmedbl.a.: skjulteoptagelser svarfravirksomheden skriftligekilder ikkemindstdokumenterframyndighederogfravirksomheden selv,herunderkilderneegnedokumentersomansættelsespapirer,lønsedler fyringssedlermm Førstehåndskildernesuppleressåvidtmuligtmedgenerelleiagttagelser,udsagnog rapporterfraeksperter,lokalefagforeningerogmenneskerettighedsorganisationer. Organisationersellerfagforeningersanklagerstårhellerikkealeneellerubekræftede, mensuppleresafandrekilder idissetilfældeafførstehåndskilderfra arbejdspladserm.v.itilfælde,hvoranklagerfrango erikkeerblevetbekræftetfra andenside,harjegvalgtdemfra. 6.Udbredresearchentilkoncernensandreaktiviteter,evt.iandrelande. ItilfældetA.P.Møller Mærskundersøgtejegbl.a.sagerfra Nordsøen(England/Danmark2008) Kina(2009/2010) Indien Cameroun

3 ElSalvador 7.Publicérpåflereplatformeformestimpact Jeghararbejdetmedatbredhistorierneudpåfleremedier,bl.a.: Fagbladet3F 3F.dkogFagbladet.dk dagbladetinformation Politiken/DR21søndag(2009) Menarbejdetslutterikkeenoffentliggørelse.Nårmanafslørerstorespillerefejl,kandet blivenødvendigtmedenpost publiceringsstrategi,såmanforberedersigpåmodtræk. Multinationaleselskaberhardygtige,ressourcestærkeogaktivekommunikationsafdelinger medmangekontakter.detcentraleernaturligvis,atdokumentationenholder,ogdetskal manværeparattilatgåioffentligdialogpå. 3cases framellemamerika,kinaogcameroun Case1:BrugafløgnedetektormodansatteiMellemamerika UnderrejseriElSalvadorogHondurasharjegfleregangemødtlastbilchauffører,der arbejdedeformærsk.defortalteomenrækkeproblemermedundertrykkelseaffaglige rettigheder bl.a.atfirmaetbrugteløgnedetektortestiforbindelsemedansættelseaf chaufførerogitilfældeafrøverier.chaufførerneblevtvungettilatsvarepådybtpersonlige ogdiskriminerendespørgsmål:f.eks.omdevarhomoseksuelle,pædofileellermedlemmer affagforening. Brugenafløgnedetektorenhavdeprincipielkarakter,pga.forholdetdeansattesrettil privatlivogrettentilatståifagforening. Emnetvarblevetbehandletperifertafdenlokalepresse,ogi2005udgavdetinternationale transportarbejderforbundenrapport,derkritiseredebrugenafløgnedetektoriårene I2004fortalteentalsmandforMaerskInc.mig,atbrugenafløgnedetektorvarblevet stoppeti2003ogdenansvarligechefafskediget. Kontakttilarbejdere I2004og2006mødtejegdogflereMærsk chauffører,derbekræftedebrugenaf løgnedetektorsomlediengenerelundertrykkelseaffagligerettighederielsalvador. Dervarenomfattendeangstforatfortælleoffentligtomforholdene,ogjegbrugtederfor flereårpåatskabetroværdigekontakterimiljøet bådegennemkontakttilchaufførerne selvogtilaktiveicivilsamfundet. Frygtenblandtchaufførerneblevikkemindreafetbrutaltmordi2004på fagforeningslederengilbertosoto,dersøgteatorganiserelastbilchaufførerneielsalvador. Mordeteraldrigblevetopklaret.Lastbilchaufførernehavdeilangeperioderingenfaglig organisering.denvarblevetødelagtafmassefyringeraffagligtaktivei2001. Iefteråret2009fikjegkontakttilengruppechauffører,dervarparatetilatfortælleom dereserfaringer.imarts2010togjegtilelsalvadormedfotografsørenzeuth.

4 Vimødtebl.a.15chauffører,derfortaltedetaljeretomdereserfaringermed løgnedetektortestibranchen.10afdemgavvideo interviews,optagetafsørenzeuth. HalvdelenafchaufførernevardirekteansatafMærskgennemvognfirmaetBIT,derer100% ejetafdendanskekoncern.restenarbejdedeformaersklinegennemunderleverandører. Vikomtætpåflereafchaufførerne,besøgtedemidereshjemogiforbindelsemedjob.Det gavenindsigtderessituationogindstillingtilarbejdet,somvarvigtigforvoresegen forståelseafhistorien.detgjorde,atarbejdernehavdetillidtilos,ogturdefortælleosderes historier. Chaufførernesberetningervardetaljeredeogtroværdige.Devisteosbl.a.,hvortesteneblev foretaget,oghvilkesikkerhedsfirmaer,derudførtedem. Megetkonkretespørgsmåltilarbejderneomhændelsesforløbetvarmedtilatsikre enfornemmelseaf,omkildernevartroværdige. Eksperterogarbejderefortalte,atløgnedetektorenvaretafflereredskaberforatslippeaf medfagligtaktiveitransportsektoren,ogenenkelteksperthenvistedirektetilmærsksom eksempelpådette. Detvarvigtigtatverificerebrugenafløgnedetektorgennemkontantdokumentation.Det sketegennemenskjultlyd optagelsefraetmødemellemledendemærsk cheferfrael Salvadorogregionensomhelhed. Optagelsenviste o atbrugenafløgnedetektorervarsanktioneretafmaersklinepåhøjeste planiregionenogbetaltafselskabet.direktørerneerkendte,atselskabet havdekrævettestafchaufførerafunderleverandører,mennægtede kendskabtildemestkrænkendespørgsmål. o attestenevaretværktøjforvognfirmaetbit,derer100%ejetafmærsk. EfterfølgendelavedejegetinterviewmedLuisToledo,regionalchefforMærsk,derkunne hørespådenskjulteoptagelse.måletvaratgivehammulighedforatforsvaresigog samtidigopnåmestmuligvidenomforholdene.toledoafviste imodsætningtil,hvadhan sagdetidligere atmærskbrugteløgnedetektortestellerbetaltefordem. Deansattesudsagnblevsuppleretmed: Skjultoptagelse Eksperter,derbekræftedeforholdene Svar ogafvisningafanklagerne framærskimellemamerika Svar ogdelvisbekræftelse framærskidanmarkefteratfirmaethavdefået fremlagtdokumentationframellemamerika. MaerskLineiDanmarkforklaredesenere,atselskabetogsåhavdebenyttetmetodeni NicaraguaogMexico.Selskabetbenægterathavekendskabtildemestkrænkende spørgsmålfratesten.denfremvistedokumentationfikselskabettilatundersøgesagen og dermedfremskaffeheltnyeoplysninger. Selskabetstoppedeformeltbrugenafløgnedetektortestimarts2010ogbeklagedemetoden påselskabetsgeneralforsamlingiapril. Etiskgjaldtdetbl.a.omatsikre

5 Selskabetsmulighedforgenmæle Genmælefrakildernefradenskjulteoptagelse Enkritiskdistancetilarbejderne efterathavevundetderestillid Beskyttelseafchaufførerneift.repressalier Case2:ForholdpåcontainerfabrikiKina JegfikkontakttilarbejderepåA.P.Møller Mærskscontainerfabrikidecember2008i samarbejdemeddr sjanlarsenogbesøgtefabrikkenogflereansatteifm.enreportagetil Politiken(januar2009).Iapril2009indrømmedeselskabet,atdervarproblemermed arbejdsmiljøogbrutaleledelsesmetoderpåfabrikkenoglovedeforbedringer. Detvaroplagtatundersøge,hvordandetgikmeddelovedeforbedringer.Gennemenlokal menneskeretsorganisationfikjegi2010kontakttilarbejdere,dervarblevetpræsenteretfor fyresedler,iensituation,hvordeledafarbejdsrelateredesygdomme. JeginterviewedeenrækkeafarbejderneisamarbejdemedstringereogkollegeriKina.Det varafgørendeatfåmaterialefraflerekilderforatefterprøveanklagerne. Arbejdernesoplysningerblevderforsuppleretmed: interviewsmedarbejderefrafabrikken eksperter oplysningerframenneskerets ngo,derundersøgteforholdene skriftligekilder,bl.a. o officiellepersonaleregler o lægeerklæringer o opslagomkemikalierfrafabrikken o rapportfraarbejdstilsyn o afskedigelsesaftaler,udarbejdetaffabrikken. Jegundlodatformidlevisseanklagepunkterframenneskeretsorganisationer,hvis anklagerneikkeendegyldigtkunnebe ellerafkræftesafandremundtligeellerskriftlige kilder. Brugafskriftligekilder Ikkemindstdeskriftligekildervarvæsentligeiarbejdetmedatundersøgeforholdpr. langdistance. Rapporterfradetkinesiskearbejdstilsynviste,atfabrikkenalleredei2008 månederførde førsteartiklerblevskrevet varblevetadvaret,omatderburderettesoppåproblemer medarbejdsmiljøet. Desudenkomjegibesiddelseafenskriftligaftaleomaftrædelse,hvoriarbejderemed arbejdsskaderlover,atdeikkevilsøgeyderligereerstatningelleranmeldefirmaettil myndighederne. Fraandresiderblevselskabetkritiseretforatbenyttedetfarligekemikalie,benzen,derkan væreårsagtilbl.a.blodforgiftning.ifølgemærskhavdefabrikkenaldrigbenyttetbenzen,der erforbudtidanmark.mengennemkontakttildeansattekomjegibesiddelseafet sikkerhedsopslagfrafabrikken,hvoriledelsenspecifiktoplyserdeansatteom,atderer benzenimalingogopløsningsmidler.

6 Originaleskriftligekildervarogsågrundlagetforatkunnefortælle,atMærskpåenanden containerfabrik ihavnebyenqingdao havdeindførtregler,omatdetvarstrengtforbudt foransatteatfortælleandre,hvaddetjenteiløn ogandresærdelesstrengeregler. Detsketefåmånederefteratfabrikkenhavdelovetatretteoppåsinpersonalepolitikefter hårdkritikafstrejkeforbudogandrepersonaleregleristridmedinternationalestandarder. FabrikkenhavdeiotteårmodtagetulandsstøttefrafondenIFUogdermedforpligtetsigtil atoverholdeinternationalekonventionerogstandarderfordeansattesrettigheder. PersonalereglernefrafabrikkeniQingdaoblevtilvejebragtgennemenstringer,derhavde kontakttilflereafdeansatte.genereltvardetenudfordringatskaffetroværdige førstehåndsoplysningerfrakina,menjegfikstorhjælptiloversættelseafgodekolleger,bl.a. påinformationogidr. Kulturelleforskellighedervarenandenudfordring.Detvarvigtigtatsikresigdokumentation for,atbestemtekilderikkeblotfortaltedet,demuligvisregnedemed,atintervieweren gernevillehøre.detvarderforekstravigtigtatgøresåmegetsommuligtforatefterprøve oplysningerne. Case3:Cameroun omatbeskyttevelvilligekilder Deteraltidenetiskovervejelse,hvordanmanbedstbeskytterdearbejdere,derstårfrem somwhistleblowers,modrepressalier.detstyrkesaf,atdeikkealtidselvfuldstændigtkan vurdererisikoenvedatudtalesig elleratdegårlængere,enddeegentligønsker afrenog skærhøflighed. IartiklerfraCamerounindvilgedeflerearbejdereiatståfremmednavnogbillede,samtpå video.alligevelvalgtejegidensidsteendeatanonymiserearbejderne,foratbeskyttedem modeventuellerepressalier. Ofteerkombinationenaferfaringskilder,eksperterogskriftligtmaterialeafgørendeforat dannesigetretvisendebillede.iindienlavedejeginterviewsmedførstehåndskilder(ofre forvoldeligeoverfald),bl.a.foratundersøgetroværdighedenafmodstridendeskriftlige rapporterfracivilsamfundsorganisationerogfraa.p.møller Mærsk. ICamerounblevenrækkeførstehåndsberetningerfradeberørteplantagearbejderebl.a. suppleretmedinformationerfra menneskeretsorganisationenacat selskabetselv, certificeringsordningenglobalgap UlandsfondenIFU,derstøtterplantagen Udviklingsministeriet Andrekilderudenkendskabtildekonkreteforholdpåplantagensuppleredemednyttig specialviden,bl.a. Miljøstyrelsen Diversemiljøeksperter FAO WHO osv..

7 Privatefirmaer,derikkeønskeratsvarepåkritiskespørgsmåltiljournalister,ernødttilat gøredet,hvisdesammespørgsmålstillesafudenlandskedonorerellerkontrolinstanser. Derforkanienkeltetilfældeværemuligtatfåmeredetaljeredeoplysningerfraf.eks. UdviklingsministerietiDanmarkenddetansvarligeselskabiCameroun. Isagenomdenfængsledesanger,LapirodeMbanga,varoriginalereferaterfraretssagen afgørendeforatkunnekonstatere,atfirmaetspm(delvistejetafmærsk)underretssagen stodsommedanklagermodsangeren. Dokumenternevistebl.a.atselskabetsadvokatbeskyldtesangerenforatværeophavsmand foromfattendehærværkmodplantagenogforlangteetbeløbsvarendetil11mio.kr.af sangeren.referatetsupplerededemundtligeanklagermodspmomatværemedskyldigiet justitsmord fradendømtesanger,hansadvokatogfleremenneskeretsforkæmperei landet. Dialogmedkolleger Dialogenmedkollegerogredaktørerharværetetgrundlæggenderedskabtilatfåhistorien påplads.konstantsparringermedtilatbearbejdeindtrykfrareportagerejserogfinde løsningerpåetiskedilemmaer. PeterRasmussen, Århus,30.august2010

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN 1830-9089 Fiskeri Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar 2014. I kapitel 5 er data fra Eurostat

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam.

Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam. Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam.dk 1 Udviklingen på det fattigste kontinent PS: Dansk hjælp

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. Udbytteaktier er p.t. det store hit

Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. Udbytteaktier er p.t. det store hit Bjarnes Blog Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. I 2015 forventes udbyttebetalingerne fra de danske børsnoterede selskaber at slå alle tidligere rekorder. I

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Opgave 15.1 1. Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle

Opgave 15.1 1. Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle Kapitel 15 Kulturelle forhold Opgave 15.1 1. Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle forskelle? Kendskab til kulturen på et marked kan gøre sælgernes arbejde

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

De statslige styrelsers opgaver

De statslige styrelsers opgaver De statslige styrelsers opgaver Claus Hansen: Jeg har arbejdet i lidt over 31 år i Miljøstyrelsen, hvor jeg altid har beskæftiget mig med pesticider. Jeg er biolog fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Af Søren Obed Madsen *»Everything is backwards now, like out there is the true world, and in here is the dream.«jake

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere