Følgende er baseret på mine erfaringer. Efterfølgende går jeg mere i dybden i forhold til tre cases fra Mellemamerika, Kina og Cameroun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er baseret på mine erfaringer. Efterfølgende går jeg mere i dybden i forhold til tre cases fra Mellemamerika, Kina og Cameroun."

Transkript

1 METODEBESKRIVELSE Sådankontrollererman,ommultinationalekoncerneroverholderderesegneetiske retningslinjeroginternationalestandarderpådetglobalearbejdsmarked. Jolængerevækhjemligevirksomhederflytterproduktionen,destostørrebliver udfordringenforarbejdsmarkeds ogerhvervsjournalisterneihjemlandet,nårdevilafdække arbejdsforholdogefterprøve,omvirksomhederoverholderlokallovgivning,interne retningslinjerogfn smenneskerettigheder. MedA.P.Møller Mærsksomcaseviljegherdemonstrere,hvordanmankanvælgeatgøre det.sommangeandrekoncerner,era.p.møller Mærskdesenesteårbegyndtatsætte fokuspåsocialansvarlighedogetikgennemcsr strategier,etiskeretningslinjerog ansættelseafcsr chefer. Følgendeerbaseretpåmineerfaringer.Efterfølgendegårjegmereidybdeniforholdtiltre casesframellemamerika,kinaogcameroun. 7tiptilglobalarbejdsmarkedsjournalistik 1.Rejsudtilførstehåndskilderneforatfåderigtigetip. Påreportagerejsererjegstødtpåarbejdere,fagforeningsledereogngorepræsentanter,derharfortaltom,atarbejdsforholdeneogdefagligerettigheder fordemærsk ansatteikkelevedeoptilkoncernensegenselvforståelse. 2.Undersøgomderertaleomenkelt fejlellersystemfejl gennemklassiskresearchog benarbejde. Jegsattemigforatundersøge,omdervarholdianklagerne ogsamtidigsepå,omder vartaleomenkeltesvipsereietglobaliseretarbejdsmarked,derersværtat kontrollere elleromdervarenrødtrådisagerne.eksperterfrabl.a.amnesty Internationalvarmedtilatvurderedette. Fokuspåovertrædelserafnedskrevneregler,loveogkonventioner. Arbejderneslivs ogarbejdsvilkårgenereltbleveksponeretforatgivelæsernestørst muligforståelseforhistorierne.jegfravalgteengenerelmoralskvinkelpåf.eks. fattigdomellerethårdtarbejdsliv. 3.Udbygogplejkildenetblandtarbejdernepådistancenviae mail,telefonogbetroede mellemled. Mincentralemetodeeratudbyggeelleropbyggekontakttildearbejdere,derselver berørtafforholdene. Degrundlænggendetillidsforholdmellemkildeogreporteropbyggerjegansigttilansigt. Pådenbaggrundkanjeginogletilfældebevareendirektee mailellertelefonkontakttilderesmobiler,forsåvidtsprogellermanglendeadgangforhindreren direktekontakt. Alternativtkommunikerejeggennemfællesbetroedetrediepartermedadgangtil

2 internet,skype,scannereetc.somforeksempel fagforeninger,ngo erellerandreorganisationer stringereogkolleger tidligereansatteogderesfamilie kontakterimyndighederogprivatefirmaer 4.Tagsærligehensyntilkilderne,deteribogstaveligsteforstanddødvigtigt Deansatteeroftemegetsårbarekilder,dererkendetegnetvedentilbageholdenhedfor atudtalesigkritiskomarbejdsforholdaffrygtforrepressalier dergenereltset spænderfrachikaneogfyringertilvoldogmord. Deansattearbejderilande,hvor: virksomhederneharstormagt statenikkeeffektivtkontrollerer,omarbejdsmarkedslovgivningenbliver overholdt fagbevægelsenersvagellerunderlagtmyndighederne domstoleogstyrelserofteerpartiske defattigstesretssikkerhederminimal Detercentraltformetodenatbeskyttesårbarewhistleblowersmodrepressaliervedat beskyttederesidentitetgennemresearchenogikkeateksponeredem,medmindre detereftermodenogfællesovervejelse.ienkeltetilfældeharjegderforvalgtat annonymiserekilder,somselvvælgeratståfrem. 5.Efterprøvmundtligeanklager Arbejdernes/erfaringskildernesudsagnefterprøverjegogudbyggerjegmedbl.a.: skjulteoptagelser svarfravirksomheden skriftligekilder ikkemindstdokumenterframyndighederogfravirksomheden selv,herunderkilderneegnedokumentersomansættelsespapirer,lønsedler fyringssedlermm Førstehåndskildernesuppleressåvidtmuligtmedgenerelleiagttagelser,udsagnog rapporterfraeksperter,lokalefagforeningerogmenneskerettighedsorganisationer. Organisationersellerfagforeningersanklagerstårhellerikkealeneellerubekræftede, mensuppleresafandrekilder idissetilfældeafførstehåndskilderfra arbejdspladserm.v.itilfælde,hvoranklagerfrango erikkeerblevetbekræftetfra andenside,harjegvalgtdemfra. 6.Udbredresearchentilkoncernensandreaktiviteter,evt.iandrelande. ItilfældetA.P.Møller Mærskundersøgtejegbl.a.sagerfra Nordsøen(England/Danmark2008) Kina(2009/2010) Indien Cameroun

3 ElSalvador 7.Publicérpåflereplatformeformestimpact Jeghararbejdetmedatbredhistorierneudpåfleremedier,bl.a.: Fagbladet3F 3F.dkogFagbladet.dk dagbladetinformation Politiken/DR21søndag(2009) Menarbejdetslutterikkeenoffentliggørelse.Nårmanafslørerstorespillerefejl,kandet blivenødvendigtmedenpost publiceringsstrategi,såmanforberedersigpåmodtræk. Multinationaleselskaberhardygtige,ressourcestærkeogaktivekommunikationsafdelinger medmangekontakter.detcentraleernaturligvis,atdokumentationenholder,ogdetskal manværeparattilatgåioffentligdialogpå. 3cases framellemamerika,kinaogcameroun Case1:BrugafløgnedetektormodansatteiMellemamerika UnderrejseriElSalvadorogHondurasharjegfleregangemødtlastbilchauffører,der arbejdedeformærsk.defortalteomenrækkeproblemermedundertrykkelseaffaglige rettigheder bl.a.atfirmaetbrugteløgnedetektortestiforbindelsemedansættelseaf chaufførerogitilfældeafrøverier.chaufførerneblevtvungettilatsvarepådybtpersonlige ogdiskriminerendespørgsmål:f.eks.omdevarhomoseksuelle,pædofileellermedlemmer affagforening. Brugenafløgnedetektorenhavdeprincipielkarakter,pga.forholdetdeansattesrettil privatlivogrettentilatståifagforening. Emnetvarblevetbehandletperifertafdenlokalepresse,ogi2005udgavdetinternationale transportarbejderforbundenrapport,derkritiseredebrugenafløgnedetektoriårene I2004fortalteentalsmandforMaerskInc.mig,atbrugenafløgnedetektorvarblevet stoppeti2003ogdenansvarligechefafskediget. Kontakttilarbejdere I2004og2006mødtejegdogflereMærsk chauffører,derbekræftedebrugenaf løgnedetektorsomlediengenerelundertrykkelseaffagligerettighederielsalvador. Dervarenomfattendeangstforatfortælleoffentligtomforholdene,ogjegbrugtederfor flereårpåatskabetroværdigekontakterimiljøet bådegennemkontakttilchaufførerne selvogtilaktiveicivilsamfundet. Frygtenblandtchaufførerneblevikkemindreafetbrutaltmordi2004på fagforeningslederengilbertosoto,dersøgteatorganiserelastbilchaufførerneielsalvador. Mordeteraldrigblevetopklaret.Lastbilchaufførernehavdeilangeperioderingenfaglig organisering.denvarblevetødelagtafmassefyringeraffagligtaktivei2001. Iefteråret2009fikjegkontakttilengruppechauffører,dervarparatetilatfortælleom dereserfaringer.imarts2010togjegtilelsalvadormedfotografsørenzeuth.

4 Vimødtebl.a.15chauffører,derfortaltedetaljeretomdereserfaringermed løgnedetektortestibranchen.10afdemgavvideo interviews,optagetafsørenzeuth. HalvdelenafchaufførernevardirekteansatafMærskgennemvognfirmaetBIT,derer100% ejetafdendanskekoncern.restenarbejdedeformaersklinegennemunderleverandører. Vikomtætpåflereafchaufførerne,besøgtedemidereshjemogiforbindelsemedjob.Det gavenindsigtderessituationogindstillingtilarbejdet,somvarvigtigforvoresegen forståelseafhistorien.detgjorde,atarbejdernehavdetillidtilos,ogturdefortælleosderes historier. Chaufførernesberetningervardetaljeredeogtroværdige.Devisteosbl.a.,hvortesteneblev foretaget,oghvilkesikkerhedsfirmaer,derudførtedem. Megetkonkretespørgsmåltilarbejderneomhændelsesforløbetvarmedtilatsikre enfornemmelseaf,omkildernevartroværdige. Eksperterogarbejderefortalte,atløgnedetektorenvaretafflereredskaberforatslippeaf medfagligtaktiveitransportsektoren,ogenenkelteksperthenvistedirektetilmærsksom eksempelpådette. Detvarvigtigtatverificerebrugenafløgnedetektorgennemkontantdokumentation.Det sketegennemenskjultlyd optagelsefraetmødemellemledendemærsk cheferfrael Salvadorogregionensomhelhed. Optagelsenviste o atbrugenafløgnedetektorervarsanktioneretafmaersklinepåhøjeste planiregionenogbetaltafselskabet.direktørerneerkendte,atselskabet havdekrævettestafchaufførerafunderleverandører,mennægtede kendskabtildemestkrænkendespørgsmål. o attestenevaretværktøjforvognfirmaetbit,derer100%ejetafmærsk. EfterfølgendelavedejegetinterviewmedLuisToledo,regionalchefforMærsk,derkunne hørespådenskjulteoptagelse.måletvaratgivehammulighedforatforsvaresigog samtidigopnåmestmuligvidenomforholdene.toledoafviste imodsætningtil,hvadhan sagdetidligere atmærskbrugteløgnedetektortestellerbetaltefordem. Deansattesudsagnblevsuppleretmed: Skjultoptagelse Eksperter,derbekræftedeforholdene Svar ogafvisningafanklagerne framærskimellemamerika Svar ogdelvisbekræftelse framærskidanmarkefteratfirmaethavdefået fremlagtdokumentationframellemamerika. MaerskLineiDanmarkforklaredesenere,atselskabetogsåhavdebenyttetmetodeni NicaraguaogMexico.Selskabetbenægterathavekendskabtildemestkrænkende spørgsmålfratesten.denfremvistedokumentationfikselskabettilatundersøgesagen og dermedfremskaffeheltnyeoplysninger. Selskabetstoppedeformeltbrugenafløgnedetektortestimarts2010ogbeklagedemetoden påselskabetsgeneralforsamlingiapril. Etiskgjaldtdetbl.a.omatsikre

5 Selskabetsmulighedforgenmæle Genmælefrakildernefradenskjulteoptagelse Enkritiskdistancetilarbejderne efterathavevundetderestillid Beskyttelseafchaufførerneift.repressalier Case2:ForholdpåcontainerfabrikiKina JegfikkontakttilarbejderepåA.P.Møller Mærskscontainerfabrikidecember2008i samarbejdemeddr sjanlarsenogbesøgtefabrikkenogflereansatteifm.enreportagetil Politiken(januar2009).Iapril2009indrømmedeselskabet,atdervarproblemermed arbejdsmiljøogbrutaleledelsesmetoderpåfabrikkenoglovedeforbedringer. Detvaroplagtatundersøge,hvordandetgikmeddelovedeforbedringer.Gennemenlokal menneskeretsorganisationfikjegi2010kontakttilarbejdere,dervarblevetpræsenteretfor fyresedler,iensituation,hvordeledafarbejdsrelateredesygdomme. JeginterviewedeenrækkeafarbejderneisamarbejdemedstringereogkollegeriKina.Det varafgørendeatfåmaterialefraflerekilderforatefterprøveanklagerne. Arbejdernesoplysningerblevderforsuppleretmed: interviewsmedarbejderefrafabrikken eksperter oplysningerframenneskerets ngo,derundersøgteforholdene skriftligekilder,bl.a. o officiellepersonaleregler o lægeerklæringer o opslagomkemikalierfrafabrikken o rapportfraarbejdstilsyn o afskedigelsesaftaler,udarbejdetaffabrikken. Jegundlodatformidlevisseanklagepunkterframenneskeretsorganisationer,hvis anklagerneikkeendegyldigtkunnebe ellerafkræftesafandremundtligeellerskriftlige kilder. Brugafskriftligekilder Ikkemindstdeskriftligekildervarvæsentligeiarbejdetmedatundersøgeforholdpr. langdistance. Rapporterfradetkinesiskearbejdstilsynviste,atfabrikkenalleredei2008 månederførde førsteartiklerblevskrevet varblevetadvaret,omatderburderettesoppåproblemer medarbejdsmiljøet. Desudenkomjegibesiddelseafenskriftligaftaleomaftrædelse,hvoriarbejderemed arbejdsskaderlover,atdeikkevilsøgeyderligereerstatningelleranmeldefirmaettil myndighederne. Fraandresiderblevselskabetkritiseretforatbenyttedetfarligekemikalie,benzen,derkan væreårsagtilbl.a.blodforgiftning.ifølgemærskhavdefabrikkenaldrigbenyttetbenzen,der erforbudtidanmark.mengennemkontakttildeansattekomjegibesiddelseafet sikkerhedsopslagfrafabrikken,hvoriledelsenspecifiktoplyserdeansatteom,atderer benzenimalingogopløsningsmidler.

6 Originaleskriftligekildervarogsågrundlagetforatkunnefortælle,atMærskpåenanden containerfabrik ihavnebyenqingdao havdeindførtregler,omatdetvarstrengtforbudt foransatteatfortælleandre,hvaddetjenteiløn ogandresærdelesstrengeregler. Detsketefåmånederefteratfabrikkenhavdelovetatretteoppåsinpersonalepolitikefter hårdkritikafstrejkeforbudogandrepersonaleregleristridmedinternationalestandarder. FabrikkenhavdeiotteårmodtagetulandsstøttefrafondenIFUogdermedforpligtetsigtil atoverholdeinternationalekonventionerogstandarderfordeansattesrettigheder. PersonalereglernefrafabrikkeniQingdaoblevtilvejebragtgennemenstringer,derhavde kontakttilflereafdeansatte.genereltvardetenudfordringatskaffetroværdige førstehåndsoplysningerfrakina,menjegfikstorhjælptiloversættelseafgodekolleger,bl.a. påinformationogidr. Kulturelleforskellighedervarenandenudfordring.Detvarvigtigtatsikresigdokumentation for,atbestemtekilderikkeblotfortaltedet,demuligvisregnedemed,atintervieweren gernevillehøre.detvarderforekstravigtigtatgøresåmegetsommuligtforatefterprøve oplysningerne. Case3:Cameroun omatbeskyttevelvilligekilder Deteraltidenetiskovervejelse,hvordanmanbedstbeskytterdearbejdere,derstårfrem somwhistleblowers,modrepressalier.detstyrkesaf,atdeikkealtidselvfuldstændigtkan vurdererisikoenvedatudtalesig elleratdegårlængere,enddeegentligønsker afrenog skærhøflighed. IartiklerfraCamerounindvilgedeflerearbejdereiatståfremmednavnogbillede,samtpå video.alligevelvalgtejegidensidsteendeatanonymiserearbejderne,foratbeskyttedem modeventuellerepressalier. Ofteerkombinationenaferfaringskilder,eksperterogskriftligtmaterialeafgørendeforat dannesigetretvisendebillede.iindienlavedejeginterviewsmedførstehåndskilder(ofre forvoldeligeoverfald),bl.a.foratundersøgetroværdighedenafmodstridendeskriftlige rapporterfracivilsamfundsorganisationerogfraa.p.møller Mærsk. ICamerounblevenrækkeførstehåndsberetningerfradeberørteplantagearbejderebl.a. suppleretmedinformationerfra menneskeretsorganisationenacat selskabetselv, certificeringsordningenglobalgap UlandsfondenIFU,derstøtterplantagen Udviklingsministeriet Andrekilderudenkendskabtildekonkreteforholdpåplantagensuppleredemednyttig specialviden,bl.a. Miljøstyrelsen Diversemiljøeksperter FAO WHO osv..

7 Privatefirmaer,derikkeønskeratsvarepåkritiskespørgsmåltiljournalister,ernødttilat gøredet,hvisdesammespørgsmålstillesafudenlandskedonorerellerkontrolinstanser. Derforkanienkeltetilfældeværemuligtatfåmeredetaljeredeoplysningerfraf.eks. UdviklingsministerietiDanmarkenddetansvarligeselskabiCameroun. Isagenomdenfængsledesanger,LapirodeMbanga,varoriginalereferaterfraretssagen afgørendeforatkunnekonstatere,atfirmaetspm(delvistejetafmærsk)underretssagen stodsommedanklagermodsangeren. Dokumenternevistebl.a.atselskabetsadvokatbeskyldtesangerenforatværeophavsmand foromfattendehærværkmodplantagenogforlangteetbeløbsvarendetil11mio.kr.af sangeren.referatetsupplerededemundtligeanklagermodspmomatværemedskyldigiet justitsmord fradendømtesanger,hansadvokatogfleremenneskeretsforkæmperei landet. Dialogmedkolleger Dialogenmedkollegerogredaktørerharværetetgrundlæggenderedskabtilatfåhistorien påplads.konstantsparringermedtilatbearbejdeindtrykfrareportagerejserogfinde løsningerpåetiskedilemmaer. PeterRasmussen, Århus,30.august2010

Udvikling i antallet af DU kursister (2008 2013)

Udvikling i antallet af DU kursister (2008 2013) Udvikling i antallet af DU kursister (2008 2013) 1.600 1.444 1.400 1.417 1.408 1.419 1.397 1.399 1.376 1.384 1.360 1.360 1.378 1.358 1.371 1.400 1.389 1.369 1.348 1.367 1.361 1.366 1.348 1.345 1.308 1.326

Læs mere

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Opdatering af tabeller s. 156, Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, faste priser 1999 USA 4,1% Japan 2,1% Tyskland 1,7% Storbritannien 1,1% Frankrig 2,4% Kilde: Statistisk

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

Halv maratontræning Hold 6:

Halv maratontræning Hold 6: 2 Mandag 18.00 GIC 10 06:30 Langdistance træning Sum 32 0 3 Mandag 18.00 GIC 11 06:30 Langdistance træning Sum 33 0 4 Søndag 09.00 Strand P. 8 0 Alm træningsdag, intervaller, fysisk træning med sit hold

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Program. Side 1. Velkomst v/ borgmester Hans Barlach

Program. Side 1. Velkomst v/ borgmester Hans Barlach Program Kl. 16.00 Velkomst v/ borgmester Hans Barlach Kl. 16.10 Introduktion til klimanetværket v/ Christian Rahbek, virksomhedsrettet klimakonsulent Hvad er klimanetværket for virksomheder, og hvad får

Læs mere

Kære selvstuderende i Kulturforståelse C. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i Kulturforståelse C. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i Kulturforståelse C Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: Efter aftale. Send en mail for at lave en aftale. På mailadressen:

Læs mere

Åben Dialog. Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode

Åben Dialog. Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode Åben Dialog Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode Baggrund Psykiatriudvalget har i deres rapport blandt andet fokus på Åben Dialog KL og Socialministeriet havde fokus på Åben Dialog 19

Læs mere

Pandemisk influenza A H1N1/09

Pandemisk influenza A H1N1/09 Pandemisk influenza A H1N1/09 Jens D. Lundgren, MD, DMSc Professor, Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet et Overlæge, Rigshospitalet Chef, Copenhagen HIV Programme Vi skal lære af de

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution College 360 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kulturforståelse C (valgfag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kulturforståelse

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN Bjørn Nygaard, idethandling Bjørn Nygaard Undervist i at styrke samarbejdet hos Dansk Metal og på mange virksomheder Studeret kulturmøder

Læs mere

Opdatering om glyphosat

Opdatering om glyphosat Opdatering om glyphosat Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Hvad er status for vurderingen af glyphosat og hvad er WHO s kræftpanel og EFSA uenige om? Emner: Overblik på vurderingerne

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv - Danmarksturné om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø (ISA) AM 2011 8. november 2011

Sund i et godt arbejdsliv - Danmarksturné om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø (ISA) AM 2011 8. november 2011 Sund i et godt arbejdsliv - Danmarksturné om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø (ISA) AM 2011 8. november 2011 Program Danmarksturné hos 28 arbejdspladser v/evy Martinussen og Jeanette Sandberg

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til!

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! www.guzer.com/pictures/kid_pig_kiss.jpg ONE Health sundhedsfremmende for mennesker og dyr den 17. maj 2011 Professor Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet;

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2016 Institution Erhvervsskole / Kontor, handel og forretningsforståelse/erhvervsskolerne Aars

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 247 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 001-13893 Dato: 27. januar 2016 Talen til Samråd Æ [Om regeringens holdning til vurdering af glyphosat]

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Engelsk og Europæiske Studier Eksamensnummer: Transskribering af interview med Nanna Damgaard

Engelsk og Europæiske Studier Eksamensnummer: Transskribering af interview med Nanna Damgaard Bilag B Transskribering af interview med Nanna Damgaard 5 Tobias: Vil du ikke bare lige starte med kort at fortælle om dig selv? Din uddannelsesmæssige baggrund og? 10 15 Nanna: Jo. Jamen, jeg hedder Nanna.

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING RTG +4 136,36 0,00 68,00 0,00 Isættelse af Astra Implantat 1. 7.305,64 0,00 4.590,32 2.250,00* Healingabutment isat 5+ 2.100,00 193,89 400,00 400,00 Healingabutment isat +4 1.537,00 193,89 400,00 400,00

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3.

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. april 2014 HVEM ER DANSK ERHVERV? 17.000 medlemsvirksomheder og 100

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Fire ud af ti firmaer: Stress bliver et endnu større problem - UgebrevetA4.dk

Fire ud af ti firmaer: Stress bliver et endnu større problem - UgebrevetA4.dk STRESSEPIDEMI Fire ud af ti firmaer: Stress bliver et endnu større problem Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 5. januar 2018 Stress bliver en større udfordring i de kommende år. Det siger

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2017 Sundhedsministeren

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2017 Sundhedsministeren Måned Rejse Beløb i kr. November November samlet 4.378 GAC Rådsmøde om EMA, 20. november, Bruxelles (ikke afregnet) Transport (fly og færge) I alt Tale ved Stenos jubilæum, 7. november Transport (fly og

Læs mere

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år Dit og dine medarbejderes liv om 10 år 5 milliarder er trådløst forbundet, relationer er i stigende grad virtuelle 24 timer i døgnet og altid er der nogen et eller andet sted i verden som har brug for

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Erhvervsgymnsasiet

Læs mere

Kære Claus. God Weekend. Ture

Kære Claus. God Weekend. Ture Fra: Til: Claus Blok Thomsen Cc: John Hansen; Bcc: Emne: SV: Politikens kommende artikler om UP og ENS kommentarer Dato: 24. juni 2011 17:02:00 Kære Claus Begge dine nye spørgsmål er besvaret af vores

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Tilbagekaldelse af produkter

Tilbagekaldelse af produkter Tilbagekaldelse af produkter Ved Louise Lundsby Wessel 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse og tilbagekaldelse Det relevante regelgrundlag Sådan tilbagekaldes

Læs mere

Tysklandseksport vejen frem

Tysklandseksport vejen frem BØRSEN TYSKLANDSKONFERENCE 2016 Tysklandseksport vejen frem Hvor findes mulighederne i fremtiden? Og hvad skal der til for at få succes på det tyske marked? For andet år i træk indbyder Børsen til eksportkonference

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Test af I gode hænder med patienter og pårørende på Aalborg Sygehus

Test af I gode hænder med patienter og pårørende på Aalborg Sygehus Test af I gode hænder med patienter og pårørende på Aalborg Sygehus Gennemført af Jysk Analyse, Mads Ruby & Tine Lund Poulsen, december 2011 Gennemførsel Undersøgelsen er gennemført som interview med patienter

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET

NOTAT. J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0118 Bilag 1, KOM (2012) 0120 Bilag 1 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

JORD OG JORDFORURENING S P O R C

JORD OG JORDFORURENING S P O R C JORD OG JORDFORURENING S P O R C PROGRAM FOR TIRSDAG 9.30 12.30 13.30 15.00 15.45 17.15 17.30 20.00 Plenumkonference Frokost Session C1 Pause Session C2 Networking ENVINA Generalforsamling Festmiddag mm

Læs mere

HAR NGO ER INDFLYDELSE PÅ DET POLITISKE LIV I ZIMBABWE?

HAR NGO ER INDFLYDELSE PÅ DET POLITISKE LIV I ZIMBABWE? HAR NGO ER INDFLYDELSE PÅ DET POLITISKE LIV I ZIMBABWE? I magtens spil, Zimbabwe 2009 AF HENNING KJÆR, KONSULENT FOR MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE, ZIMBABWE-EKSPERT Denne artikel handler om NGO ernes arbejde

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien. Eigtveds Pakhus 24. maj 2006. Baggrund, Proces, Resultater og Læring

Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien. Eigtveds Pakhus 24. maj 2006. Baggrund, Proces, Resultater og Læring Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien Eigtveds Pakhus 24. maj 2006. Baggrund, Proces, Resultater og Læring Opgaven komme med forslag til hvilke strategier, Bornholm kan anvende for at udnytte kultur-

Læs mere

GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN

GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN H V O R D A N O P N Å R V I S Y N E R G I M E L L E M G R Ø N O M S T I L L I N G O G F O R V A L T N I N G A F N A T U R O G M I L J Ø? VELKOMMEN Velkomst ved

Læs mere

Sådan skærer du toppen af

Sådan skærer du toppen af Sådan skærer du toppen af dine software udviklingsomkostninger BOOK ET MØDE OG VIND EN LÆKKER NÜVI GPS FRA GARMIN Tieto kan krydre dine softwareprojekter på nye måder Udover traditionel konsulentbistand

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

Myndighedsbehandling? Borger-behandling? Hvordan kommer man godt igennem?

Myndighedsbehandling? Borger-behandling? Hvordan kommer man godt igennem? Myndighedsbehandling? Borger-behandling? Hvordan kommer man godt igennem? De tre L er for rådgivere Lyt, lær, lever! Eller lyt, lyt, lyt! Myndigheder er bare mennesker De er ofte blevet sat til at administrere

Læs mere

Videncenter for Innovation

Videncenter for Innovation Helene E. Pedersen 9. februar 2012 videncenterchef Videncenter for Innovation Videncenter for Innovation FUTURE INNOVATORS MADE IN DENMARK Født 2005 på Erhvervsakademi SydVest 2010 udnævnt til best practice

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2010 maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Roskilde Handelsskole Hhx Afsætning B Erling

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts 2013 forhandlere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning;

Læs mere

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut SAGSNOTAT 4. FEBRUAR 2010 Vedr.: Etablering af studielegater for udenlandske full-degree studerende ved Datalogisk

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

MIDTNET REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE

MIDTNET REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE Shanghai - central Denmark MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Dæmpningsmåling. lahl@mercantec.dk

Dæmpningsmåling. lahl@mercantec.dk Dæmpningsmåling Fiberoptisk måling Dæmpningsmåling Fiberoptisk måling Sæt patchkabler på lyskilde & powermeter Fiberoptisk måling Patchkablerne må ikke efterfølgende fjernes! Fiberoptisk måling Lad lyskilde

Læs mere

Netværksmøde. grønne forretningsmodeller og industrisymbioser

Netværksmøde. grønne forretningsmodeller og industrisymbioser Herning, 11. november 2015 Netværksmøde Forretningsudvikling og vækst grønne forretningsmodeller og industrisymbioser Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 5,000,000 Trawl Garn Andet redskab 1,000,000 i Danmark og garn og andet fangstredskab (for arter med fangst > 1000 kg). Ved sum/ Fiskeri 2005 Fangstfordeling

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

DFDS. Salg af Tor Anglia til recycling. DFDS presentation June 11 2008. Gert Jakobsen, Vice President, DFDS

DFDS. Salg af Tor Anglia til recycling. DFDS presentation June 11 2008. Gert Jakobsen, Vice President, DFDS DFDS DFDS presentation June 11 2008 Salg af Tor Anglia til recycling Gert Jakobsen, Vice President, DFDS 1 DFDS Driver over 50 skibe (ro-ro, lo-lo, ropax, passagerskibe) Ca. 60% af ro-ro -skibene og 90%

Læs mere

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes 14 designsucceser - findings 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes Hvem er jeg? Selvstændig siden 2001 Ledelsesrådgiver for erhvervspolitiske aktører Inden da embedsmand i ØEM

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 15/16 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING 2 // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE EN NY DAGSORDEN FOR OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING?

Læs mere

VARM LUFT OG KOLDE KONTANTER EU-KLIMAPAKKE IKKE DRAMATISK

VARM LUFT OG KOLDE KONTANTER EU-KLIMAPAKKE IKKE DRAMATISK 26 AU-GUSTUS NR. 1 28 AF HANS PLAUBORG VARM LUFT OG KOLDE KONTANTER EU-KLIMAPAKKE IKKE DRAMATISK AU-GUSTUS NR. 1 28 27 FOTO: SCANPIX 28 AU-GUSTUS NR. 1 28 FOTO: LARS KRUSE/AU-FOTO VÆRKTØJSKASSEN HANDEL

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

DI s Executive Program» Global Strategies. Competent Leadership

DI s Executive Program» Global Strategies. Competent Leadership » Global Strategies Competent Leadership Den globale leder DI s medlemsvirksomheder oplever den globale udfordring på nærmeste hold. Ledelsen skal håndtere de stadigt større udfordringer, det er at agere

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere