Følgende er baseret på mine erfaringer. Efterfølgende går jeg mere i dybden i forhold til tre cases fra Mellemamerika, Kina og Cameroun.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er baseret på mine erfaringer. Efterfølgende går jeg mere i dybden i forhold til tre cases fra Mellemamerika, Kina og Cameroun."

Transkript

1 METODEBESKRIVELSE Sådankontrollererman,ommultinationalekoncerneroverholderderesegneetiske retningslinjeroginternationalestandarderpådetglobalearbejdsmarked. Jolængerevækhjemligevirksomhederflytterproduktionen,destostørrebliver udfordringenforarbejdsmarkeds ogerhvervsjournalisterneihjemlandet,nårdevilafdække arbejdsforholdogefterprøve,omvirksomhederoverholderlokallovgivning,interne retningslinjerogfn smenneskerettigheder. MedA.P.Møller Mærsksomcaseviljegherdemonstrere,hvordanmankanvælgeatgøre det.sommangeandrekoncerner,era.p.møller Mærskdesenesteårbegyndtatsætte fokuspåsocialansvarlighedogetikgennemcsr strategier,etiskeretningslinjerog ansættelseafcsr chefer. Følgendeerbaseretpåmineerfaringer.Efterfølgendegårjegmereidybdeniforholdtiltre casesframellemamerika,kinaogcameroun. 7tiptilglobalarbejdsmarkedsjournalistik 1.Rejsudtilførstehåndskilderneforatfåderigtigetip. Påreportagerejsererjegstødtpåarbejdere,fagforeningsledereogngorepræsentanter,derharfortaltom,atarbejdsforholdeneogdefagligerettigheder fordemærsk ansatteikkelevedeoptilkoncernensegenselvforståelse. 2.Undersøgomderertaleomenkelt fejlellersystemfejl gennemklassiskresearchog benarbejde. Jegsattemigforatundersøge,omdervarholdianklagerne ogsamtidigsepå,omder vartaleomenkeltesvipsereietglobaliseretarbejdsmarked,derersværtat kontrollere elleromdervarenrødtrådisagerne.eksperterfrabl.a.amnesty Internationalvarmedtilatvurderedette. Fokuspåovertrædelserafnedskrevneregler,loveogkonventioner. Arbejderneslivs ogarbejdsvilkårgenereltbleveksponeretforatgivelæsernestørst muligforståelseforhistorierne.jegfravalgteengenerelmoralskvinkelpåf.eks. fattigdomellerethårdtarbejdsliv. 3.Udbygogplejkildenetblandtarbejdernepådistancenviae mail,telefonogbetroede mellemled. Mincentralemetodeeratudbyggeelleropbyggekontakttildearbejdere,derselver berørtafforholdene. Degrundlænggendetillidsforholdmellemkildeogreporteropbyggerjegansigttilansigt. Pådenbaggrundkanjeginogletilfældebevareendirektee mailellertelefonkontakttilderesmobiler,forsåvidtsprogellermanglendeadgangforhindreren direktekontakt. Alternativtkommunikerejeggennemfællesbetroedetrediepartermedadgangtil

2 internet,skype,scannereetc.somforeksempel fagforeninger,ngo erellerandreorganisationer stringereogkolleger tidligereansatteogderesfamilie kontakterimyndighederogprivatefirmaer 4.Tagsærligehensyntilkilderne,deteribogstaveligsteforstanddødvigtigt Deansatteeroftemegetsårbarekilder,dererkendetegnetvedentilbageholdenhedfor atudtalesigkritiskomarbejdsforholdaffrygtforrepressalier dergenereltset spænderfrachikaneogfyringertilvoldogmord. Deansattearbejderilande,hvor: virksomhederneharstormagt statenikkeeffektivtkontrollerer,omarbejdsmarkedslovgivningenbliver overholdt fagbevægelsenersvagellerunderlagtmyndighederne domstoleogstyrelserofteerpartiske defattigstesretssikkerhederminimal Detercentraltformetodenatbeskyttesårbarewhistleblowersmodrepressaliervedat beskyttederesidentitetgennemresearchenogikkeateksponeredem,medmindre detereftermodenogfællesovervejelse.ienkeltetilfældeharjegderforvalgtat annonymiserekilder,somselvvælgeratståfrem. 5.Efterprøvmundtligeanklager Arbejdernes/erfaringskildernesudsagnefterprøverjegogudbyggerjegmedbl.a.: skjulteoptagelser svarfravirksomheden skriftligekilder ikkemindstdokumenterframyndighederogfravirksomheden selv,herunderkilderneegnedokumentersomansættelsespapirer,lønsedler fyringssedlermm Førstehåndskildernesuppleressåvidtmuligtmedgenerelleiagttagelser,udsagnog rapporterfraeksperter,lokalefagforeningerogmenneskerettighedsorganisationer. Organisationersellerfagforeningersanklagerstårhellerikkealeneellerubekræftede, mensuppleresafandrekilder idissetilfældeafførstehåndskilderfra arbejdspladserm.v.itilfælde,hvoranklagerfrango erikkeerblevetbekræftetfra andenside,harjegvalgtdemfra. 6.Udbredresearchentilkoncernensandreaktiviteter,evt.iandrelande. ItilfældetA.P.Møller Mærskundersøgtejegbl.a.sagerfra Nordsøen(England/Danmark2008) Kina(2009/2010) Indien Cameroun

3 ElSalvador 7.Publicérpåflereplatformeformestimpact Jeghararbejdetmedatbredhistorierneudpåfleremedier,bl.a.: Fagbladet3F 3F.dkogFagbladet.dk dagbladetinformation Politiken/DR21søndag(2009) Menarbejdetslutterikkeenoffentliggørelse.Nårmanafslørerstorespillerefejl,kandet blivenødvendigtmedenpost publiceringsstrategi,såmanforberedersigpåmodtræk. Multinationaleselskaberhardygtige,ressourcestærkeogaktivekommunikationsafdelinger medmangekontakter.detcentraleernaturligvis,atdokumentationenholder,ogdetskal manværeparattilatgåioffentligdialogpå. 3cases framellemamerika,kinaogcameroun Case1:BrugafløgnedetektormodansatteiMellemamerika UnderrejseriElSalvadorogHondurasharjegfleregangemødtlastbilchauffører,der arbejdedeformærsk.defortalteomenrækkeproblemermedundertrykkelseaffaglige rettigheder bl.a.atfirmaetbrugteløgnedetektortestiforbindelsemedansættelseaf chaufførerogitilfældeafrøverier.chaufførerneblevtvungettilatsvarepådybtpersonlige ogdiskriminerendespørgsmål:f.eks.omdevarhomoseksuelle,pædofileellermedlemmer affagforening. Brugenafløgnedetektorenhavdeprincipielkarakter,pga.forholdetdeansattesrettil privatlivogrettentilatståifagforening. Emnetvarblevetbehandletperifertafdenlokalepresse,ogi2005udgavdetinternationale transportarbejderforbundenrapport,derkritiseredebrugenafløgnedetektoriårene I2004fortalteentalsmandforMaerskInc.mig,atbrugenafløgnedetektorvarblevet stoppeti2003ogdenansvarligechefafskediget. Kontakttilarbejdere I2004og2006mødtejegdogflereMærsk chauffører,derbekræftedebrugenaf løgnedetektorsomlediengenerelundertrykkelseaffagligerettighederielsalvador. Dervarenomfattendeangstforatfortælleoffentligtomforholdene,ogjegbrugtederfor flereårpåatskabetroværdigekontakterimiljøet bådegennemkontakttilchaufførerne selvogtilaktiveicivilsamfundet. Frygtenblandtchaufførerneblevikkemindreafetbrutaltmordi2004på fagforeningslederengilbertosoto,dersøgteatorganiserelastbilchaufførerneielsalvador. Mordeteraldrigblevetopklaret.Lastbilchaufførernehavdeilangeperioderingenfaglig organisering.denvarblevetødelagtafmassefyringeraffagligtaktivei2001. Iefteråret2009fikjegkontakttilengruppechauffører,dervarparatetilatfortælleom dereserfaringer.imarts2010togjegtilelsalvadormedfotografsørenzeuth.

4 Vimødtebl.a.15chauffører,derfortaltedetaljeretomdereserfaringermed løgnedetektortestibranchen.10afdemgavvideo interviews,optagetafsørenzeuth. HalvdelenafchaufførernevardirekteansatafMærskgennemvognfirmaetBIT,derer100% ejetafdendanskekoncern.restenarbejdedeformaersklinegennemunderleverandører. Vikomtætpåflereafchaufførerne,besøgtedemidereshjemogiforbindelsemedjob.Det gavenindsigtderessituationogindstillingtilarbejdet,somvarvigtigforvoresegen forståelseafhistorien.detgjorde,atarbejdernehavdetillidtilos,ogturdefortælleosderes historier. Chaufførernesberetningervardetaljeredeogtroværdige.Devisteosbl.a.,hvortesteneblev foretaget,oghvilkesikkerhedsfirmaer,derudførtedem. Megetkonkretespørgsmåltilarbejderneomhændelsesforløbetvarmedtilatsikre enfornemmelseaf,omkildernevartroværdige. Eksperterogarbejderefortalte,atløgnedetektorenvaretafflereredskaberforatslippeaf medfagligtaktiveitransportsektoren,ogenenkelteksperthenvistedirektetilmærsksom eksempelpådette. Detvarvigtigtatverificerebrugenafløgnedetektorgennemkontantdokumentation.Det sketegennemenskjultlyd optagelsefraetmødemellemledendemærsk cheferfrael Salvadorogregionensomhelhed. Optagelsenviste o atbrugenafløgnedetektorervarsanktioneretafmaersklinepåhøjeste planiregionenogbetaltafselskabet.direktørerneerkendte,atselskabet havdekrævettestafchaufførerafunderleverandører,mennægtede kendskabtildemestkrænkendespørgsmål. o attestenevaretværktøjforvognfirmaetbit,derer100%ejetafmærsk. EfterfølgendelavedejegetinterviewmedLuisToledo,regionalchefforMærsk,derkunne hørespådenskjulteoptagelse.måletvaratgivehammulighedforatforsvaresigog samtidigopnåmestmuligvidenomforholdene.toledoafviste imodsætningtil,hvadhan sagdetidligere atmærskbrugteløgnedetektortestellerbetaltefordem. Deansattesudsagnblevsuppleretmed: Skjultoptagelse Eksperter,derbekræftedeforholdene Svar ogafvisningafanklagerne framærskimellemamerika Svar ogdelvisbekræftelse framærskidanmarkefteratfirmaethavdefået fremlagtdokumentationframellemamerika. MaerskLineiDanmarkforklaredesenere,atselskabetogsåhavdebenyttetmetodeni NicaraguaogMexico.Selskabetbenægterathavekendskabtildemestkrænkende spørgsmålfratesten.denfremvistedokumentationfikselskabettilatundersøgesagen og dermedfremskaffeheltnyeoplysninger. Selskabetstoppedeformeltbrugenafløgnedetektortestimarts2010ogbeklagedemetoden påselskabetsgeneralforsamlingiapril. Etiskgjaldtdetbl.a.omatsikre

5 Selskabetsmulighedforgenmæle Genmælefrakildernefradenskjulteoptagelse Enkritiskdistancetilarbejderne efterathavevundetderestillid Beskyttelseafchaufførerneift.repressalier Case2:ForholdpåcontainerfabrikiKina JegfikkontakttilarbejderepåA.P.Møller Mærskscontainerfabrikidecember2008i samarbejdemeddr sjanlarsenogbesøgtefabrikkenogflereansatteifm.enreportagetil Politiken(januar2009).Iapril2009indrømmedeselskabet,atdervarproblemermed arbejdsmiljøogbrutaleledelsesmetoderpåfabrikkenoglovedeforbedringer. Detvaroplagtatundersøge,hvordandetgikmeddelovedeforbedringer.Gennemenlokal menneskeretsorganisationfikjegi2010kontakttilarbejdere,dervarblevetpræsenteretfor fyresedler,iensituation,hvordeledafarbejdsrelateredesygdomme. JeginterviewedeenrækkeafarbejderneisamarbejdemedstringereogkollegeriKina.Det varafgørendeatfåmaterialefraflerekilderforatefterprøveanklagerne. Arbejdernesoplysningerblevderforsuppleretmed: interviewsmedarbejderefrafabrikken eksperter oplysningerframenneskerets ngo,derundersøgteforholdene skriftligekilder,bl.a. o officiellepersonaleregler o lægeerklæringer o opslagomkemikalierfrafabrikken o rapportfraarbejdstilsyn o afskedigelsesaftaler,udarbejdetaffabrikken. Jegundlodatformidlevisseanklagepunkterframenneskeretsorganisationer,hvis anklagerneikkeendegyldigtkunnebe ellerafkræftesafandremundtligeellerskriftlige kilder. Brugafskriftligekilder Ikkemindstdeskriftligekildervarvæsentligeiarbejdetmedatundersøgeforholdpr. langdistance. Rapporterfradetkinesiskearbejdstilsynviste,atfabrikkenalleredei2008 månederførde førsteartiklerblevskrevet varblevetadvaret,omatderburderettesoppåproblemer medarbejdsmiljøet. Desudenkomjegibesiddelseafenskriftligaftaleomaftrædelse,hvoriarbejderemed arbejdsskaderlover,atdeikkevilsøgeyderligereerstatningelleranmeldefirmaettil myndighederne. Fraandresiderblevselskabetkritiseretforatbenyttedetfarligekemikalie,benzen,derkan væreårsagtilbl.a.blodforgiftning.ifølgemærskhavdefabrikkenaldrigbenyttetbenzen,der erforbudtidanmark.mengennemkontakttildeansattekomjegibesiddelseafet sikkerhedsopslagfrafabrikken,hvoriledelsenspecifiktoplyserdeansatteom,atderer benzenimalingogopløsningsmidler.

6 Originaleskriftligekildervarogsågrundlagetforatkunnefortælle,atMærskpåenanden containerfabrik ihavnebyenqingdao havdeindførtregler,omatdetvarstrengtforbudt foransatteatfortælleandre,hvaddetjenteiløn ogandresærdelesstrengeregler. Detsketefåmånederefteratfabrikkenhavdelovetatretteoppåsinpersonalepolitikefter hårdkritikafstrejkeforbudogandrepersonaleregleristridmedinternationalestandarder. FabrikkenhavdeiotteårmodtagetulandsstøttefrafondenIFUogdermedforpligtetsigtil atoverholdeinternationalekonventionerogstandarderfordeansattesrettigheder. PersonalereglernefrafabrikkeniQingdaoblevtilvejebragtgennemenstringer,derhavde kontakttilflereafdeansatte.genereltvardetenudfordringatskaffetroværdige førstehåndsoplysningerfrakina,menjegfikstorhjælptiloversættelseafgodekolleger,bl.a. påinformationogidr. Kulturelleforskellighedervarenandenudfordring.Detvarvigtigtatsikresigdokumentation for,atbestemtekilderikkeblotfortaltedet,demuligvisregnedemed,atintervieweren gernevillehøre.detvarderforekstravigtigtatgøresåmegetsommuligtforatefterprøve oplysningerne. Case3:Cameroun omatbeskyttevelvilligekilder Deteraltidenetiskovervejelse,hvordanmanbedstbeskytterdearbejdere,derstårfrem somwhistleblowers,modrepressalier.detstyrkesaf,atdeikkealtidselvfuldstændigtkan vurdererisikoenvedatudtalesig elleratdegårlængere,enddeegentligønsker afrenog skærhøflighed. IartiklerfraCamerounindvilgedeflerearbejdereiatståfremmednavnogbillede,samtpå video.alligevelvalgtejegidensidsteendeatanonymiserearbejderne,foratbeskyttedem modeventuellerepressalier. Ofteerkombinationenaferfaringskilder,eksperterogskriftligtmaterialeafgørendeforat dannesigetretvisendebillede.iindienlavedejeginterviewsmedførstehåndskilder(ofre forvoldeligeoverfald),bl.a.foratundersøgetroværdighedenafmodstridendeskriftlige rapporterfracivilsamfundsorganisationerogfraa.p.møller Mærsk. ICamerounblevenrækkeførstehåndsberetningerfradeberørteplantagearbejderebl.a. suppleretmedinformationerfra menneskeretsorganisationenacat selskabetselv, certificeringsordningenglobalgap UlandsfondenIFU,derstøtterplantagen Udviklingsministeriet Andrekilderudenkendskabtildekonkreteforholdpåplantagensuppleredemednyttig specialviden,bl.a. Miljøstyrelsen Diversemiljøeksperter FAO WHO osv..

7 Privatefirmaer,derikkeønskeratsvarepåkritiskespørgsmåltiljournalister,ernødttilat gøredet,hvisdesammespørgsmålstillesafudenlandskedonorerellerkontrolinstanser. Derforkanienkeltetilfældeværemuligtatfåmeredetaljeredeoplysningerfraf.eks. UdviklingsministerietiDanmarkenddetansvarligeselskabiCameroun. Isagenomdenfængsledesanger,LapirodeMbanga,varoriginalereferaterfraretssagen afgørendeforatkunnekonstatere,atfirmaetspm(delvistejetafmærsk)underretssagen stodsommedanklagermodsangeren. Dokumenternevistebl.a.atselskabetsadvokatbeskyldtesangerenforatværeophavsmand foromfattendehærværkmodplantagenogforlangteetbeløbsvarendetil11mio.kr.af sangeren.referatetsupplerededemundtligeanklagermodspmomatværemedskyldigiet justitsmord fradendømtesanger,hansadvokatogfleremenneskeretsforkæmperei landet. Dialogmedkolleger Dialogenmedkollegerogredaktørerharværetetgrundlæggenderedskabtilatfåhistorien påplads.konstantsparringermedtilatbearbejdeindtrykfrareportagerejserogfinde løsningerpåetiskedilemmaer. PeterRasmussen, Århus,30.august2010

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år Dit og dine medarbejderes liv om 10 år 5 milliarder er trådløst forbundet, relationer er i stigende grad virtuelle 24 timer i døgnet og altid er der nogen et eller andet sted i verden som har brug for

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING RTG +4 136,36 0,00 68,00 0,00 Isættelse af Astra Implantat 1. 7.305,64 0,00 4.590,32 2.250,00* Healingabutment isat 5+ 2.100,00 193,89 400,00 400,00 Healingabutment isat +4 1.537,00 193,89 400,00 400,00

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD VÆKSTADFÆRD Personlig salgstræning i virkeligheden Side 1 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed Handling Læring Hjerte Benarbejde Side 2 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed om hvad

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16, REFERAT Styregruppemøde nummer 17 Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Referent: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Arne Grønkjær Hansen

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

NYT 1 INVESTERING OG ETABLERING I VIETNAM JANUAR 2011 EN ASIATISK TIGERØKONOMI

NYT 1 INVESTERING OG ETABLERING I VIETNAM JANUAR 2011 EN ASIATISK TIGERØKONOMI NYT INVESTERING OG ETABLERING I VIETNAM EN ASIATISK TIGERØKONOMI JANUAR 2011 Høje vækstrater og en befolkning på godt 86 millioner, hvoraf mere end halvdelen er under 30 år. Det er medvirkende årsager

Læs mere

Vis, bevis, overbevis sådan skriver og pitcher du en pressemeddelelse

Vis, bevis, overbevis sådan skriver og pitcher du en pressemeddelelse Side 1 af 6 Vis, bevis, overbevis sådan skriver og pitcher du en pressemeddelelse Efter sigende handlede verdens første pressemeddelelse om død og ulykke. Det var i 1906, hvor en togulykke i New Jersey

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn Workshop B: Lær at bruge LinkedIn LinkedIn oplæg ved Dansk Journalistforbund Kreds 4 Østjylland (Netværkscafé) Hvad er Linkedin Socialt medie + meget mere! Professionelt netværk, pt. ca. 1.800.000 profiler

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 41 Marts 2011 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: Flygtninges rettig heder udhules UNHCR ELIGIBILITY GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL PROTEC NEEDS OF

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Blomsten illustrerer den måde, som vi arbejder med kompetenceudvikling på i Fødevarestyrelsen. Dette bilag uddyber følgende: 1. Kompetencemodellens

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com www.useb.dk www.fossiloil.com www.choiceexploration.com Der udbydes hermed et spændende olie projekt i Alabama bestående af 2 kilder, som skal bores til en dybde af 14.500 fod. Projekt navn: Fossil-Smackover-Multi-Well-JV

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse »Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse Vibeke Rasmussen. vira@alectia.com »Program for resten af dagen Præsentation af Colas Lederudvikling hos Colas forløb og formål Eksempler Samarbejdet Colas

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center)

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center) Curriculum Vitae Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde Mobil: +45 20 70 00 98 E-mail: habra40@yahoo.dk Resumè Den røde tråd i mit arbejdsliv har helt givet været mine jobs indenfor test og kvalitetssikring,

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+!

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+! Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+ Dekonstruktion+af+diskurser+og+fortællinger.+Sexy+stuff.+ Men+hva+betuder+det,+som+min+gode+mentor+Søren+ Willert+altid+sagde.+Gennem+nogle+år+har+vi+forsøgt+at+arbejde+med+oversættelse+af+de+narrative+terapeutiske+

Læs mere

Videre ad gode veje til indflydelse

Videre ad gode veje til indflydelse Videre ad gode veje til indflydelse Workshop for de kommunale handicapråd Region Sjælland Onsdag den 5. november 2014 Program fra kl. 13-17.30 Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4200 Korsør www.musholm.dk

Læs mere

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Kontrol af operationsstuer Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Udført for: Region Sjælland Sygehus Vest Fælledvej 1 DK-4200 Slagelse Udgivelsesdato : 31. oktober 2007 Projekt

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Iværksætning iværksat

Iværksætning iværksat Iværksætning iværksat Tekst: Freja Eriksen, BA i retorik og ansat i iværksættervirksomhed Efter en aften fuld af innovation, inkubator og start-up spirit burde man måske være bedøvet af buzzwords. Jeg

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Vagthund eller hyrdehund En undersøgelse af nogle af de

Vagthund eller hyrdehund En undersøgelse af nogle af de Vagthund eller hyrdehund En undersøgelse af nogle af de kommunikationsmæssige relationer mellem virksomheder og medier på CSRområdet At beskæftige sig med noget så uhåndterligt som en forkortelse af de

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder

Læs mere

SEPTEMBER 2014 LEDELSE OG UDDANNELSE

SEPTEMBER 2014 LEDELSE OG UDDANNELSE SEPTEMBER 2014 LEDELSE OG UDDANNELSE LEDELSE OG UDDANNELSE AUTOMEKANIKEREN BLEV CHEF FOR 540 MEDARBEJDERE Henrik Mørkholt er oprindelig uddannet automekaniker. Så blev han maskinmester. I dag er han adm.

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

I ØSTEN STIGER SOLEN OP

I ØSTEN STIGER SOLEN OP VL DØGN 2012 I ØSTEN STIGER SOLEN OP ARRANGERES AF VL23 30. & 31. JANUAR 2012 TIVOLI CONGRESS CENTER VL DØGN 2012 ARRANGERES AF VL23 MARGRETHE VESTAGER ØKONOMI OG INDENRIGS MINISTER SØREN PIND MF (V) ORDFØRER

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Livsfarlig ledelse. www.mpeople.dk Tlf. 70209080

Livsfarlig ledelse. www.mpeople.dk Tlf. 70209080 Livsfarlig ledelse www.mpeople.dk Tlf. 70209080 software development mobile app development wireless development recruitment & headhunting training & workshops www.mpeople.dk Tlf. 70209080 Hos

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Danske Medier inviterer til studietur Washington/New York 23. 29. september 2012 I samarbejde med Lasse Jensen (radioprogrammet

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 Miljøudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-05-2014 - Ændret titel og fremsendelsesskrivelse) MIU Alm.del Bilag 351 Offentligt en ere brug et Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 27. juni 2012 INDSÆT FOOTER: >VIS

Læs mere