Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder"

Transkript

1 Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder

2 Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus på kundernes fremtid Fokus på iværksætterånd Udvikle vores medarbejderes evner Have mod og nysgerrighed til at stille spørgsmål Vise integritet og ansvar i vores handlinger Brev fra formanden AkzoNobels forretningsprincipper udgør et godt forretningsmæssigt grundlag. De hjælper os til at forblive en succesrig virksomhed i dag og i fremtiden, da de er med til at bevare vores ret til at drive virksomhed og at finde den rette balance mellem mennesker, resultater og verden omkring os. AkzoNobels forretningsprincipper blev introduceret for 5 år siden og er blevet en åbenbar succes. Vores medarbejdere over hele verden har modtaget oplæring i forretningsprincipperne, men det er selvfølgelig ikke en engangsøvelse. Vi fortsætter med at tænke og handle i overensstemmelse med forretningsprincipperne hver eneste dag. Som en hjælp til løbende at fastholde fokus introducerer vi nu AkzoNobels code af conduct. Denne code of conduct har til formål at give jer et klart overblik over de forpligtelser, som hver eneste medarbejder må have kendskab til. Grundlæggende omhandler den ikke kun de generelle forretningsprincipper, men også vores vigtige og relevante virksomhedsdirektiver. Dermed vil den hjælpe os alle til at udføre vores arbejde i overensstemmelse med virksomhedens standarder. Som medarbejder har man et personligt ansvar for at kende vores code of conduct og efterkomme den. Man må derfor være klar over at i tilfælde af, at man ikke overholder den, så må virksomheden overveje en disciplinær handling, herunder eventuel afskedigelse. Da vi allerede har gennemført indførelsen af forretningsprincipperne, formoder vi, at du også handler i henhold til dem. Hvis man mener, at man ikke har handlet i overensstemmelse med code of conduct, eller man føler sig sat i en situation, hvor man er i tvivl om, hvad man skal gøre, så skal man kontakte sin overordnede. Han eller hun kan hjælpe med at besvare spørgsmål omkring fortolkning og anvendelse af vores standarder. Endvidere skal man gøre ledelsen opmærksom på enhver aktivitet, der udgør en misligholdelse af virksomhedspolitikken eller loven. Til det formål har AkzoNobel etableret en klageprocedure, der kan hjælpe med at afgøre på hvilken måde man bedst kan komme til orde med sine betænkeligheder. Vi er forpligtet til at sørge for fuld beskyttelse af medarbejdere, der rapporterer et brud eller formodet brud på kodeksen. For at gøre det helt klart vil vi understrege, at senior management ikke vil stille ledelsen eller medarbejderne ansvarlige for eventuelle forretningsmæssige tab i forbindelse med overholdelse af kodeksen. Jeg har tillid til, at du vil støtte og handle i overensstemmelse med vores code of conduct. Kodeksen er en afspejling af, hvem vi er og hvordan vi arbejder. Vi er alle sammen en del af virksomheden. Derfor er det op til hver enkelt af os at understøtte og overholde indholdet i den. Ved at gøre det kan vi skabe en virksomhed, vi alle kan være stolte af. Hans Wijers CEO of AkzoNobel

3 AkzoNobel code of conduct August Indhold 02 Brev fra formanden 04 Indledning 05 Vores virksomhed Forretningsprincipper Miljøet Samfundsstøtte 07 Hæderlig forretningsførelse Overholdelse af love Kommunikation og information Det frie initiativ og redelig konkurrence Svig, bedrageri eller ulovlig adfærd Tilstedeværelse i højrisikolande Børnearbejde Tvangsmæssigt arbejde 10 Virksomhedens ansvar Åben kommunikation Lige muligheder Et sundt arbejdsmiljø Organisationsret Kollektive overenskomstforhandlinger Deltagelse i det politiske liv Beskyttelse af personlige data Performance & Development Dialog 12 Medarbejderansvar Medierelationer og offentliggørelser Oplysninger om interne forhold Koncernprofilering Beskyttelse af AkzoNobels intellektuelle ejendomsrettigheder Internetbrug/IT-kodeks Forretningsrejser Stofmisbrug Denne code of conduct er ikke en arbejdsaftale og ændrer ikke din ansættelses art (i USA At will ).

4 AkzoNobel code of conduct August Indledning Som medarbejder inden for AkzoNobel forventes man at handle i overensstemmelse med vores virksomhedsværdier og forretningsprincipper samt at overholde virksomhedspolitikker, love og forordninger. Virksomhedsværdierne og forretningsprincipperne giver et billede af, hvem vi er, og hvordan vi ønsker at blive opfattet af vores interessenter. Nedfældet i virksomhedsdirektiver, politikker og retningslinier skal de praktiseres af alle medarbejdere hver dag. Denne code of conduct indeholder en oversigt over nøgleinformationer, herunder forretningsprincipperne og direktiver, der er relevante for alle medarbejdere. Kodeksen er en erklæring om, hvem vi er og hvordan vi arbejder. Hver gang vi konfronteres med vanskelige etiske eller lovmæssige spørgsmål, skal vi løse dem i overensstemmelse med vores kodeks. Kodeksen er et levende dokument, og bliver derfor opdateret, når det anses for nødvendigt. Alle medarbejdere bliver altid informeret, når der foretages en opdatering. De vigtigste afsnit i dette dokument omfatter: Vores virksomhed Hæderlig forretningsførelse Virksomhedens ansvar Medarbejderansvar Endvidere skal man gøre ledelsen opmærksom på enhver aktivitet, der udgør en misligholdelse af virksomhedspolitikken eller loven. Til det formål har AkzoNobel etableret en klageprocedure, der kan hjælpe med at afgøre, på hvilken måde man bedst kan komme til orde med sine betænkeligheder. Vi er forpligtet til at sørge for fuld beskyttelse af medarbejdere, som rapporterer et brud eller formodet brud på kodeksen. For at gøre det helt klart vil vi understrege, at den øverste ledelse ikke vil holde medarbejdere ansvarlige for eventuelle forretningsmæssige tab i forbindelse med overholdelse af denne kodeks. Vær opmærksom på at i tilfælde af, at man undlader at overholde, eller med forsæt bryder vores forretningsprincipper og code of conduct, vil virksomheden overveje en disciplinær handling, der i sidste ende kan føre til afskedigelse. Nu, hvor implementeringen af forretningsprincipperne er gennemført, er vi af den opfattelse, at alle vores medarbejdere allerede handler i overensstemmelse med dem. Såfremt man har spørgsmål om fortolkning eller anvendelse af kodeksen, eller andre virksomhedspolitikker eller direktiver, bedes man venligst kontakte sin overordnede.

5 AkzoNobel code of conduct August Vores virksomhed Forretningsprincipper Som beskrevet i virksomhedserklæringen er det AkzoNobels ambition at blive nummer ét for kunder, aktionærer og medarbejdere samt være respekteret i samfundet. I overensstemmelse med OECD s retningslinier for multinationale virksomheder udstikker dette dokument de kerneværdier, der skal danne basis for adfærden i alle AkzoNobel virksomheder for at opfylde vores ambition. I den henseende gælder AkzoNobels forretningsprincipper i samme grad for vores erhvervsmæssige aktiviteter som for vores medarbejderes individuelle adfærd, når de udfører AkzoNobels aktiviteter. AkzoNobels forretningsprincipper indeholder også de vigtigste retningslinier inden for andre politikområder. Forretningsprincipperne giver ledelsen i de forskellige business units og lande lov til frit at specificere yderligere lokale retningslinier for erhvervsmæssig aktivitet, forudsat at sådanne regler er forenelige med vores kerneværdier og sikrer AkzoNobels gode omdømme over hele verden. Koncernledelsen og hver enkelt leder for de forskellige business units er ansvarlig for, at AkzoNobels forretningsprincipper kommunikeres ud til og overholdes af AkzoNobels medarbejdere. Herudover betragter AkzoNobel anvendelsen af sine forretningsprincipper som yderst vigtig ved beslutningstagning om at indgå eller fortsætte forbindelser med entreprenører og leverandører, samt at deltage i joint ventures. Vores værdier Vores værdier er fastlagt i `Tomorrow s Answers Today`. Vores forpligtelser: Først og fremmest fokus på kundernes fremtid Fokus på iværksætterånd Udvikle vores medarbejderes evner Have mod og nysgerrighed til at stille spørgsmål Vise integritet og ansvar i vores handlinger Ansvar AkzoNobel ønsker at skabe en vedvarende værdi for sine kunder, aktionærer, medarbejdere og samfundet, og anser et bæredygtigt driftsresultat som en forudsætning for kontinuiteten i vores virksomhed. I vores aktiviteter vil vi fokusere på succes for vores kunder. Det er således vores forpligtelse at levere produkter og serviceydelser, der på grundlag af pris og kvalitet skaber værdi for vores kunder, og som er af høj standard i relation til sundhed, sikkerhed og miljø. Vi vil skabe et konkurrencedygtigt afkast til vores aktionærer. Det er således vores forpligtelse at leve op til de forventninger, der stilles af vores investorer. Vi vil skabe et attraktivt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. I den henseende er det vores forpligtelse at ansætte og forfremme medarbejdere udelukkende på grundlag af deres egnethed til funktionen, at stimulere deres individuelle og professionelle udvikling og at sørge for sikre og sunde arbejdsforhold. Det er også vores ansvar at forhindre chikane eller diskrimination af enhver art samt udnyttelse af børnearbejde. Vi vil udføre vores aktiviteter på en socialt ansvarlig måde. Vi vil overholde gældende love i de lande, hvor vi driver virksomhed, støtte fundamentale menneskerettigheder i overensstemmelse med den retmæssige rolle for virksomheder og tage behørigt hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø i overensstemmelse med vores ønske om at bidrage til en bæredygtig udvikling.

6 AkzoNobel code of conduct August Det frie initiativ AkzoNobel støtter principperne for det frie initiativ og redelig konkurrence. Virksomheden tilstræber at efterkomme kundernes behov hurtigere, bedre og mere markant end vore konkurrenter. For at opnå dette vil vi konkurrere energisk men redeligt og inden for rammerne af gældende konkurrencelove. Hæderlig forretningsførelse AkzoNobel insisterer på hæderlighed og redelighed i alle virksomhedsaspekter. Bestikkelse og enhver anden form for uetisk forretningsførelse er forbudt. AkzoNobels medarbejdere forventes at undgå alle situationer, hvor deres personlige eller økonomiske interesser kan komme i konflikt med virksomhedens interesser. Alle forretningstransaktioner skal registreres præcist og fuldstændigt i overensstemmelse med virksomhedens regnskabs-principper og lokale love og kan blive underkastet revision. Samfundsaktiviteter AkzoNobel virksomheder opfordres til at støtte samfundsaktiviteter. AkzoNobel virksomheder skal give sine medarbejdere mulighed for at deltage aktivti samfundsforhold fx gennem samfunds- og oplysningsvirksomhed medmindre deltagelse i disse aktiviteter skaber en interessekonflikt. AkzoNobel virksomheder må ikke yde tilskud til politiske partier eller deres institutioner og repræsentanter. Kommunikation AkzoNobel er klar over, at kommunikation er betydningsfuld i betragtning af omfanget af virksomhedens aktiviteter, den betydning de har for interessenterne og den offentlige rolle, som virksomheden spiller. Bortset fra situationer, der nødvendig-gør fortrolighed, tilstræber AkzoNobel virksomheder at kommunikere med andre på en åben, konkret og rettidig måde. Overholdelse Koncernledelsen vil ikke drage ledelsen til ansvar for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af overholdelse af AkzoNobels forretningsprincipper, og vil desuden sørge for, at ingen medarbejder, der rapporterer brud eller formodet brud på disse principper, vil opleve negative konsekvenser af en sådan rapportering. Miljøet AkzoNobel beskytter miljøet ved at forebygge eller minimere den indvirkning på miljøet, som virksomhedens aktiviteter og produkter har ved hjælp af hensigtsmæssigt design, produktions-, distributions- og bortskaffelsesregler. AkzoNobel forventer, at alle medarbejdere deltager i beskyttelsen af miljøet. Hvis en medarbejder får kendskab til en overtrædelse af miljølovgivningen eller en handling, der ser ud til at skulle skjule en sådan overtrædelse, skal medarbejderen straks rapportere sagen til virksomhedens leder eller hvis det er påkrævet til AkzoNobels General Counsel via klageproceduren. AkzoNobel tilsigter at udbrede bevidstheden om sundhed, sikkerhed og miljø til vores leverandører og kunder gennem et styringssystem for produktansvarlighed. Samfundsstøtte AkzoNobel støtter aktiviteter i de samfund, hvor vores medarbejdere bor og arbejder. AkzoNobels samfundsprogram sørger for midlerne til at støtte sådanne aktiviteter, forudsat at medarbejdere er personligt involveret. Medarbejdere opfordres derfor til aktivt at deltage og foreslå projekter til virksomhedsledelsen/virksomhedskomiteer.

7 AkzoNobel code of conduct August Hæderlig forretningsførelse Overholdelse af love Det er AkzoNobels politik at overholde alle love og forordninger, der gælder for forretningsaktiviteterne. Under udøvelse af AkzoNobels forretningsaktiviteter kan medarbejdere støde på mange forskellige juridiske spørgsmål inden for områder, der er beskrevet efterfølgende. Hvis der er spørgsmål om specifikke love eller forordninger, skal man kontakte AkzoNobel Legal Affairs. Kommunikation og information AkzoNobel er klar over, at kommunikation er betydningsfuld i betragtning af omfanget af virksomhedens aktiviteter, den betyd-ning de har for interessenterne og den offentlige rolle, som virksomheden spiller. Bortset fra situationer, der nødvendiggør fortrolighed, tilstræber AkzoNobel virksomheder at kommunikere med andre på en åben, konkret og rettidig måde. Det frie initiativ og redelig konkurrence AkzoNobel støtter principperne for det frie initiativ og redelig konkurrence. Virksomheden tilstræber at efterkomme kundernes behov hurtigere, bedre og mere markant end vores konkurrenter. For at opnå dette vil vi konkurrere energisk men redeligt og inden for rammerne af gældende konkurrencelove. AkzoNobel insisterer på hæderlighed og redelighed i alle virksomhedsaspekter. Bestikkelse og enhver anden form for uetisk forretningsførelse er forbudt. AkzoNobels medarbejdere forventes at undgå alle situationer, hvor deres personlige eller økonomiske interesser kan komme i konflikt med virksomhedens interesser. Alle forretningstransaktioner skal registreres præcist og fuldstændigt i overensstemmelse med virksomhedens regnskabsprincipper og lokale love og kan blive underkastet revision. Overholdelse af konkurrencelovgivning AkzoNobel vil konkurrere forretningsmæssigt. AkzoNobel forventer, at virksomhedens medarbejdere også konkurrerer på en lovlig og etisk måde. AkzoNobel har en stram politik for at sikre, at aktiviteterne overalt i verden er i fuld overensstemmelse med alle gældende konkurrencelove og AkzoNobels konkurrencelovspolitik. Handel med leverandører AkzoNobel ønsker at handle med forretningspartnere, der anerkender vores etiske værdier og vores sociale og miljømæssige standarder, som de er formuleret i vores forretningsprincipper. AkzoNobel betragter anvendelsen af sine forretningsprincipper som yderst vigtig ved beslutninger om at indgå eller fortsætte forbindelser med leverandører og entreprenører.

8 AkzoNobel code of conduct August Betalinger Bestikkelse Bestikkelse og enhver anden form for uetisk forretningsførelse er forbudt. Ingen AkzoNobel leder, medarbejder, agent eller repræsentant må under nogen omstændigheder foretage, tilbyde, love eller godkende nogen form for betaling eller gave: for at opnå en forretningsmæssig fordel for at påvirke en regerings politik eller andre handlinger, som kan virke utilbørlige. Bemærk venligst, at et tilbud alene uden en faktisk betaling, også anses som en overtrædelse af AkzoNobels politik og lovgivningen. Kommissionsbetalinger Reglen, der forbyder bestikkelse af enhver form, kan ikke omgås ved kommissionsbetalinger. Enhver kommissionsbetaling skal være berettiget på grundlag af en klar og sporbar service, der er ydet til AkzoNobel. Vederlag til agenter, distributører og kommissærer kan ikke overstige normale forretningsrater og kutymer. Statsembedsmænd må ikke udpeges af AkzoNobel som agenter, distributører eller kommissærer. Smøring Smøring er mindre beløb i form af penge eller naturalier (fx. produkter fra AkzoNobel) til tjenestemænd i overensstemmelse med almindelig kendt og udbredt praksis, når tjenestemænd inden for dokumentbehandling, toldklarering mv. udøver deres normale pligter. AkzoNobel støtter tiltag, der kan fjerne denne praksis. I alle tilfælde skal gældende love og forordninger overholdes, hvilket i nogle lande helt udelukker smøring. For at afklare om en specifik betaling udgør smøring, og om betalingen er tilladt ifølge loven, skal man kontakte AkzoNobel Legal Affairs. Alle forretningstransaktioner skal registreres præcist og fuldstændigt. Desuden skal alle forretningstransaktioner registreres. AkzoNobels registreringer skal afspejle transaktioner i overensstemmelse med godkendte regnskabsstandarder og skal være udformet således, at de forhindrer transaktioner uden for bøgerne, som returkommission og bestikkelse. Alle medarbejdere skal efterleve alle gældende standarder, principper og love i forbindelse med bogføring og økonomirapportering. Hemmelige konti og/eller bogføring uden om virksomhedens konti er strengt forbudt i alle henseender. Falske eller opdigtede posteringer må ikke finde sted i AkzoNobels bøger og registreringer. Hvidvaskning af penge AkzoNobel vil hverken indgå i eller tolerere nogen aftaler, der gør det nemmere (eller som ser ud til eller mistænkes for at blive brugt til at gøre det nemmere) ved en erhvervelse, tilbageholdelse, anvendelse eller kontrol af ejendom eller penge, der tilsigter at skjule kriminelt afkast. Gaver Ingen personlige gaver eller begunstigelser af nogen væsentlig handelsmæssig værdi må gives til eller accepteres fra tredjemand. En gave eller begunstigelse af væsentlig værdi defineres som en ting af en sådan værdi, at den kan påvirke en købsbeslutning og/eller kan medføre en afhængighedssituation. Hvis der er nogen som helst tvivl, skal man kontakte en overordnet. I hver eneste enhed/afdeling af virksomheden skal der være fuld åbenhed mellem underordnet og overordnet med hensyn til forretningsmæssige gaver. Registrering af betalinger Alle betalinger, herunder smøring, skal registreres, således at de kan underkastes en intern og ekstern revision i henhold til AkzoNobels regnskabsprincipper og alle gældende lokale love. Hemmelige konti og/eller bogføring uden om virksomhedens konti er strengt forbudt. Ingen betalinger vil blive kanaliseret gennem en agent, medmindre de udgør en del af normal formidlingsprovision eller godtgørelse for afholdte udgifter. Bortset fra transaktioner med småbeløb er kontant udbetaling til tredjemand ikke tilladt; alle betalinger skal foretages til en bankkonto, der skriftligt er udpeget. Betalinger til såkaldte nummerkonti er ikke tilladt. En anmodning fra en kontraktpartner om at sende en betaling til en enhed eller person offshore skal altid afvises. Alle betalinger bliver underkastet intern og ekstern revision.

9 AkzoNobel code of conduct August Svig, bedrageri eller ulovlig adfærd Enhver der har mistanke om et tilfælde af svig, bedrageri eller ulovlig adfærd skal omgående informere den overordnede for den direkte ansvarlige leder. Den obligatoriske handling for denne overordnede er at kontakte Group Auditor for Internal Auditing Service (AUD) for at få fastlagt, hvad der skal gøres. Definitioner: Svig forsætligt underslæb, falskneri, udeladelse eller fjernelse af data, penge og/eller varer, hvorved ressourcer eller aktiver ulovligt føres fra eller til virksomheden. Bedrageri eller ulovlig adfærd den forsætlige videregivelse af ukorrekt og/eller ukomplet og/eller uklar information, eller misligholdelse af ansættelseskontrakten, koncerndirektiverne eller andre regler på måder, der ikke er inkluderet under svig, med det resultat at økonomisk information og/eller beslutningstagning påvirkes fejlagtigt. Tilstedeværelse i højrisikolande AkzoNobel er af den opfattelse, at vores aktiviteter giver mulighed for at forbedre levestandarden og velfærden for et bredt gennemsnit i de samfund, hvor vi driver virksomhed. Det er et af vores forretningsprincipper, at vi vil støtte fundamentale menneskerettigheder i overensstemmelse med den retmæssige rolle for virksomheder. Ingen andre end koncernledelsen tager beslutning om etablering af en virksomhed (ny juridisk enhed), der indebærer direkte indgang til lande, hvor AkzoNobel ikke er repræsenteret. AkzoNobels Business Units skal efterkomme økonomiske sanktioner, der påbydes af FN. Forhold og tidsramme for tilbagetrækning fra et sådant land skal besluttes af koncernledelsen. (I undtagelsestilfælde sædvanligvis efter dialog med interessenter kan koncernledelsen beslutte, at vores tilstedeværelse i et sådant højrisikoland stadig er berettiget til gavn for befolkningen). Business units og service units, der virker i højrisikolande, skal overveje spørgsmålene i selvvurderingsredskabet på IntrANet. Formålet med selvvurderingen er at gøre business units og service units bekendt med, hvordan menneskerettighederne påvirker deres virksomhed. Hvis en negativ påvirkning synes mulig eller sandsynlig, opfordres de til at tage forholdsregler og/eller finde løsninger, der gavner medarbejderne og det samfund, hvor de driver virksomhed. Børnearbejde Børnearbejde refererer til en type og intensitet af arbejde, der hindrer børns adgang til uddannelse, gør skade på deres fysiske og/eller mentale sundhed, deres udvikling inden for deres familier og berøver dem deres barndom eller deres selvrespekt. Derfor skal AkzoNobels medarbejdere overholde følgende: AkzoNobel overholder de lovmæssige krav vedrørende minimumsalder i alle lande, hvor virksomheden er aktiv. Endvidere beskæftiger AkzoNobel ikke børn under 16 år, idet vi overholder Den Internationale Arbejdstagerorganisations (ILO) konvention 138 Minimumsalder og konvention 182 Forbud mod de værste former for børnearbejde. Hvis der er ansat børn, der er mellem 16 og 18 år, sikrer virksomheden, at dette arbejde ikke påvirker eller forbyder skolegang. Business unit ledelsen er ansvarlig for at gøre nøgleleverandører og entreprenører bekendt med AkzoNobels normer med hensyn til børnearbejde. Tvangsmæssigt arbejde AkzoNobel vil under ingen omstændigheder gøre brug af tvangsmæssigt arbejde. AkzoNobel vil kun beskæftige medarbejdere, der arbejder af egen fri vilje. Ingen medarbejder vil blive afkrævet depositum eller få frataget sine identitetspapirer ved påbegyndelse af arbejde hos virksomheden. Business unit ledelsen er ansvarlig for at gøre nøgleleverandører og entreprenører bekendt med AkzoNobels normer med hensyn til tvangsmæssigt arbejde.

10 AkzoNobel code of conduct August Virksomhedens ansvar Åben kommunikation Åbenhed, hæderlighed og ansvarlighed fremmer en åben tovejs kommunikation mellem medarbejder og overordnet i alle aspekter af arbejdsmiljøet. I princippet opfordres alle medarbejdere til at diskutere sådanne sager med deres nærmeste overordnede eller, hvis kommunikation med den nærmeste overordnede er problematisk, med den nærmeste overordnedes chef. Hvor kommunikation gennem medarbejderens hierarkiske linie ikke er et muligt valg, kan enhver medarbejder bruge virksomhedens klageprocedure til at sætte fokus på problemstillingen over for den øverste ledelse. Lige muligheder Vi ønsker et attraktivt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. I den henseende er det vores forpligtelse at ansætte og forfremme med-arbejdere udelukkende på grundlag af deres egnethed til funktionen, at stimulere deres individuelle og professionelle udvikling og at sørge for sikre og sunde arbejdsforhold. Det er også vores ansvar at forhindre chikane af enhver art samt udnyttelse af børnearbejde. Vores medarbejdere skal rekrutteres, udvælges og forfremmes på grundlag af objektive og ikke diskriminerende kriterier. Ingen chikane eller forskelsbehandling af nogen art vil blive tolereret, såsom diskrimination baseret på race, hudfarve, køn eller religion. Et sundt arbejdsmiljø AkzoNobel sørger for sikre og sunde arbejdsforhold for at forebygge skader og fremme sundhedstilstanden hos alle medarbejdere og andre interessenter. I den forbindelse er der sundheds- og sikkerhedsprogrammer, regler og forordninger, der gælder for alle virksomheder. Det er hver enkelt medarbejders ansvar at overholde sundheds- og sikkerhedsregler. AkzoNobel vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at forhindre arbejdsskader både for vores egne medarbejdere og vores entreprenører. Herudover søger virksomheden at tilpasse arbejdet til alle medarbejderes evner i relation til deres fysiske og mentale helbred. Omsorg og støtte skal være en væsentlig bestanddel i holdningen til medarbejdere med kronisk invaliditet eller kronisk sygdom. Alle medarbejdere skal have adgang til overkommelige sundhedsydelser. I områder med en høj forekomst af HIV/AIDS skal adgang til frivillig rådgivning og kontrol tilskyndes og understøttes. Fremlæggelse af helbredsoplysninger Der er ingen begrundelse for at anmode jobansøgere eller medarbejdere om at fremlægge personlige helbredsoplysninger (fx HIV test før ansættelsen) ud over de helbredsmæssige data, der kræves for at sikre egnetheden til jobbet. Alle personlige helbredsoplysninger behandles fortroligt. I tilfælde af invaliditet eller kronisk sygdom, herunder HIV/ AIDS, skal medarbejdere have lov til at arbejde, så længe de er i stand til det fra et lægeligt synspunkt, med forhåndenværende, passende arbejde og ikke udsættes for fordomme og diskrimination i forløbet. Invaliditet og kronisk sygdom (herunder HIV/AIDS) kan ikke give anledning til ophør af ansættelsesforhold. Under alle omstændigheder skal medarbejdere have lov til at bevare deres ansættelsesforhold, så længe de er i stand til at opfylde kravene til det forhåndenværende og passende arbejde. AkzoNobels ledende medarbejdere forventes at besidde fleksibilitet til at handle med behørigt hensyn til eksisterende forskelle i individuel kvalitet, personlig ambition, national kultur og organisationsinteresse. De skal føle sig udfordret til at håndtere sådanne forskelle.

11 AkzoNobel code of conduct August Organisationsret AkzoNobel anerkender medarbejderes frihed til at etablere eller tilslutte sig en organisation efter eget valg (herunder fagforeninger) og vil respektere denne rettighed. AkzoNobel vil ikke gøre ansættelsen af en medarbejder betinget at, at han/ hun ikke må melde sig ind i eller skal opgive sit medlemskab af en fagforening. AkzoNobel vil ikke afskedige eller på anden vis være forudindtaget imod en medarbejder alene på grund af medlemskab af en fagforening. Kollektive overenskomstforhandlinger Inden for rammerne af gældende love, forordninger og almene arbejdsmarkeds- og ansættelsesregler respekterer AkzoNobel medarbejdernes ret til at være repræsenteret af fagforeninger og andre medarbejderorganisationer. AkzoNobel vil deltage i forhandlinger/samråd enten på egne vegne eller gennem en arbejdsgiverorganisation, når muligt. Lokale rettigheder og medbestemmelse bliver fuldt respekteret med henblik på at indgå aftale om ansættelsesvilkår. Deltagelse i det politiske liv AkzoNobel opfordres til at give sine medarbejdere mulighed for at spille en aktiv rolle i samfundet, herunder aktiviteter i politiske partier og opstilling i forbindelse med valg til offentlige hverv. AkzoNobel virksomheder må ikke give økonomiske midler eller donationer i naturalier til politiske partier eller deres institutioner, organer eller repræsentanter. AkzoNobel virksomheder vil heller ikke støtte politiske donationer fra medarbejderaktive komiteer. Beskyttelse af personlige data AkzoNobel er klar over vigtigheden af at beskytte personlige data, og har forpligtet sig til en global kodeks om private oplysninger. Som medarbejder opfordres du til at læse kodeksen om private oplysninger. AkzoNobel videregiver kun personlige data til specifikke formål og i overensstemmelse med kodeksen om private oplysninger. Personlige data omfatter navn, adresse, cpr-nummer, vurderingsmæssige data vedrørende arbejdsindsats (P&D Dialog), osv. Performance & Development Dialog Performance & Development Dialog (P&D Dialog) er AkzoNobels vurderingsprogram vedrørende arbejdsindsats. Det understøtter vores globale virksomhed med en fælles proces, terminologi og redskaber og får alle medarbejdere og ledere til at fokusere på en løbende dialog vedrørende arbejdsindsats og udvikling. Anvendelsen af dette program er en del af vores kultur og medarbejderansvar.

12 AkzoNobel code of conduct August Medarbejderansvar Medierelationer og offentliggørelser For at sikre et ensartet informationsniveau for eksempel til vores aktionærer og for at beskytte kommercielt følsom information må økonomiske detaljer, der udleveres til medierne, aldrig overskride det detaljeringsniveau, der er i AkzoNobels kvartals- og årsrapporter eller officielle udtalelser ved præsentationen af disse tal. Endvidere skal mere specifik finansiel information, der kommer fra business units og/eller nationale organisationer, først godkendes af det ansvarlige medlem af koncernledelsen. Med hensyn til emner såsom regnskabsresultater, virksomhedskøb, frasalg, joint ventures og store investeringer (mere end 10 millioner ) må der ikke videregives information til pressen uden forudgående samråd med Corporate Communications. Kontakt med medierne omkring (sociale, miljømæssige, finansielle) forhold, der kan påvirke koncernens image, skal på forhånd forelægges eller diskuteres med Corporate Communications for at undgå modstridende meddelelser på koncernens vegne. Medarbejdere skal afholde sig fra at komme med udtalelser, der kan gøre udenforstående i stand til at foretage insiderhandel på aktiemarkedet. Oplysninger om interne forhold AkzoNobels medarbejdere kan få kendskab til information om AkzoNobel eller andre virksomheder, der ikke er offentliggjort. Brug af sådanne oplysninger, der ikke er offentliggjorte, eller omhandler interne forhold hos AkzoNobel eller en anden virksomhed, er uetisk og kan også være en overtrædelse af loven. Visse love gør det lovstridigt for en person, som besidder væsentlig ikke offentliggjort information om en virksomhed, at omsætte virksomhedens aktier eller andre værdipapirer, herunder optioner, salg, køb og finansielle kontrakter eller at videregive sådan information til andre, som måske handler. Overtrædelse af sådanne love kan resultere i civilretlig og strafferetlig straf. AkzoNobel vil ikke tolerere uretmæssig anvendelse af oplysninger om interne forhold, uanset om de er lovstridige eller ej. Oplysninger om interne forhold kan være følsomme over for aktiekursen. Information, der er følsom over for aktiekursen, er oplysninger om AkzoNobels driftsresultater eller andre forhold, der kunne forventes at få indvirkning på kapitalmarkedet, såfremt disse var almindeligt kendte. Sådan information kan illustreres af, men ikke begrænses til, følgende eksempler: Information om indtjening Fusioner og opkøbstransaktioner Nye produkter med potentielt væsentlig koncernmæssig/ finansiel betydning Breve modtaget fra statsinstitutioner (såsom FDA) med en potentiel/betinget betydning Ændringer vedrørende kontrol eller ledelse Ændringer vedrørende revisorer eller deres vurdering Begivenheder vedrørende værdipapirer (aktieopdeling mv.) Konkurser Retssager

13 AkzoNobel code of conduct August AkzoNobel medarbejdere, der får kendskab til information, der kan være prisfølsom med hensyn til AkzoNobels aktier, skal sikre at sådan information bliver behandlet strengt fortroligt og ikke videregivet til nogen kolleger i AkzoNobel eller til udenforstående, ud over til dem, for hvem det er tvingende nødvendigt. I tilfælde af videregivelse til udenforstående (fx AkzoNobels rådgivere), er videregivelse kun tilladt, hvis sådanne udenforstående, lovgivnings- eller kontraktmæssigt, er begrænset af relevante hemmeligholdelses- og undladelses-restriktioner. Information, der er følsom over for AkzoNobels aktier, skal straks meddeles AkzoNobels kontrolkomité, der rådgiver koncernledelsen om behovet for offentliggørelse. Kun koncernledelsen kan træffe beslutning om en sådan videregivelse. I tvivlstilfælde kontaktes formanden for kontrolkomitéen. Det understreges, at de samme principper gælder for en udenforståendes værdipapirer, med hensyn til hvilke AkzoNobel medarbejdere har oplysninger om interne forhold. Alle overtrædelser eller utilsigtede afvigelser fra dette direktiv skal omgående meddeles formanden for kontrolkomitéen. Koncernprofilering For at sikre en ensartet og effektiv koncernprofilering over hele verden skal reglerne publiceret i AkzoNobels koncernprofileringsmanual nøje overholdes. Det skal også bemærkes, at disse regler kan afvige for visse produktgrupper, virksomheder og business units. Enhver afvigelse fra koncernprofileringsreglerne skal fremsendes til AkzoNobels Corporate Communications afdeling til godkendelse før implementering. Beskyttelse af AkzoNobels intellektuelle ejendomsrettigheder AkzoNobel har opkøbt og udviklet værdifulde intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker, arbejde med copyright og forretningshemmeligheder (fx fortrolig tekniske eller forretningsmæssig information). Medarbejderne har ansvaret for at beskytte disse ejendomsrettigheder. Ledelsen kan vælge at beskytte opfindelser eller kreative udtryk gennem patenter, registrering af varemærker eller copyright. Overførsel af arbejde med patenter, varemærker eller copyright er underlagt godkendelse af ledelsen og kontraktuel beskyttelse. Medarbejdere må ikke videregive nogen som helst form for fortrolige oplysninger, selvom de anses for tjenstlig nødvendige, og skal træffe forholdsregler til imødegåelse af uautoriseret videregivelse, fx ved at sikre adgangen til fortrolige virksomheds-oplysninger. Videregivelse af fortrolige oplysninger til tredjemand skal godkendes af ledelsen og må ikke være i strid med en hemmeligholdelsesaftale. Ideer og fortrolige oplysninger fra tredjemand må ikke modtages eller anvendes, medmindre de relevante beskyttelsesforanstaltninger er på plads. AkzoNobel Intellectual Property skal inddrages i alle overførsler eller uoverensstemmelser, der relaterer sig til intellektuelle ejendomsrettigheder. Ingen udtalelser må fremsættes vedrørende gyldighed, omfang, retskraft eller alle andre juridiske aspekter vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder uden godkendelse fra AkzoNobel Intellectual Property.

14 AkzoNobel code of conduct August Internetbrug/IT-kodeks Generelt er alle IT-relaterede ressourcer og udstyr udelukkende til intern og/eller forretningsrelateret brug, ikke til personlig brug. IT-udstyr, der er stillet til rådighed for medarbejderne, må aldrig anvendes til personlig vinding eller indtjening, og må ikke misbruges i arbejdstiden. IT-faciliteter forbliver AkzoNobels ejendom. Videregivelse eller spredning af virksomhedsfortrolige oplysninger om AkzoNobel, virksomhedens produkter eller kunder uden for de officielle kommunikationskanaler er strengt forbudt. IT-relaterede ressourcer og faciliteter må på ingen måde anvendes på en uetisk eller ulovlig måde, eller på måder der kan sætte AkzoNobel i forlegenhed, stille i dårligt lys, give et forkert billede af eller et uretfærdigt eller ugunstigt indtryk af virksomheden eller dens forretningsmæssige forhold, medarbejdere, leverandører, kunder, konkurrenter og stakeholders. Uautoriseret adgang til information og informationssystemer er forbudt. Adgang skal godkendes af ejerne af informationen og i henhold til brugerens jobbeskrivelse. Informationssystemer kan sikres af personlige adgangskoder og/eller ekstra godkendelsesmidler, som fx autentisering. Brugerne skal anvende disse på en ansvarlig måde, bevare dem som personlige koder og sikre dem mod misbrug. Alle installationer, ændringer, fjernelser eller personlig anvendelse af software, der er stillet til rådighed af AkzoNobel, eller som er tilgængelige på AkzoNobels informationssystemer skal godkendes og administreres af IT-ledelsen eller en udpeget medarbejder. For at forhindre tyveri, tab eller uautoriseret brug af information og systemer skal en bruger træffe forholdsregler til at sikre den fysiske hardwaresikkerhed på bærbare pc er, telefoner, kort, USB-nøgler osv. For at beskytte tilgængeligheden af virksomhedsmæssige data, skal brugerne sikre relevante forretningsmæssige oplysninger betimeligt ved at foretage backups eller lagre data på netværksdrev. Hændelser, der relaterer sig til informationssikkerhed eller brud på informationssikkerhed, skal rapporteres til den lokale IT Helpdesk eller kontaktpersonen for informationssikkerhed. Der må ikke foretages ændringer af mulige beviser. Alle medarbejdere hos AkzoNobel skal være fortrolige med og overholde reglerne for informationssikkerhed, der henhører under hans/ hendes afdeling og produktionssted, som indeholdt i kontrakten om lokal informationssikkerhed. AkzoNobel forbeholder sig ret til at gennemgå aktiviteter udført af brugere, der anvender IT-udstyr, som er stillet til rådighed af virksomheden. I sådanne tilfælde vil liniechefen bede om godkendelse, den lokale medarbejderrepræsentant bliver informeret, hvor relevant, og den lokale lovgivning bliver overholdt i alle tilfælde. Forretningsrejser Sikkerhed under rejsen Medarbejdernes sikkerhed på forretningsrejser er uhyre vigtig for AkzoNobel. Virksomheden udgiver en opdateret liste over de lande, hvor rejseaktivitet sundheds- eller sikkerhedsmæssigt kan være skadelig, og opfordrer den rejsende og hans/hendes overordnede til at udvise god dømmekraft, når det besluttes om rejseaktivitet til højrisikoområder er nødvendig. Kombination af forretningsrejse og private aktiviteter Det er ikke tilladt at kombinere forretningsrejser med ferie, eller tage ægtefælle, partner, familiemedlem eller en ven med på rejsen, uden forudgående skriftlig tilladelse fra den administrerende direktør eller lederen af business eller service unit. Flyrejser Kontinentale flyvninger Kontinentale flyvninger skal generelt foretages på lavest mulige klasse. Ledere af business units, service units og landeorganisationer har lov til at udstikke retningslinier, der tillader business class for flyrejser af en varighed på mere end 6 timer i træk. Interkontinentale flyvninger Business class eller tilsvarende er den højest tilladelige klasse. Undtagelser fra denne regel kræver forhåndsgodkendelse fra det ansvarlige bestyrelsesmedlem.

15 AkzoNobel code of conduct August Hoteller AkzoNobel har indgået aftale med en række foretrukne hotelkæder i større byer, hvor AkzoNobel regelmæssigt gør forretninger. Rejsende skal anvende disse foretrukne hoteller, når det er muligt. Rejser med bil En privatbil må kun anvendes til en forretningsrejse, hvis bilejerens forsikring indeholder en passende dækning. Den maksimale afstand for en forretningsrejse med en privatbil er 500 km hver vej, og omkostningerne må ikke overstige den lavest mulige flybilletpris og/eller billetprisen på rejse med et højhastighedstog, afhængig af bestemmelsesstedet. Ydermere skal der altid tages højde for den personlige sikkerhed. Togrejse Stofmisbrug Stofmisbrug har generelt katastrofale konsekvenser på alle arbejdspladser og navnlig på et produktionsanlæg. Derfor er brug af ulovlige stoffer strengt forbudt i AkzoNobels bygninger. Ulovlige stoffer omfatter alle stoffer, undtagen lægemidler på recept eller håndkøbsmedicin, der udelukkende anvendes til de formål, de er bestemt til. AkzoNobel anbefaler kraftigt et alkoholfrit miljø og på mange AkzoNobel produktionsstede er alkoholiske drikke forbudt. Ledelsen kan give tilladelse til en moderat indtagelse af alkohol ved interne eller eksterne arrangementer. Lokale skikke skal følges. Medarbejdere, der overtræder denne politik, kan blive afskediget. AkzoNobel forsøger at hjælpe medarbejdere, der har et narkotikarelateret problem. Denne hjælp kan variere, og kræver at den pågældende medarbejder samarbejder. Rejser med tog kan ske på første klasse. Referencer AkzoNobels hjemmeside med information om forretningsrejser (del af Indkøbsportalen på intranettet) dækker hovedparten af rejseinformationen. Yderligere oplysninger fås hos AkzoNobel Global Travel Management i AkzoNobel Sourcing i Holland. Sikkerhed Koncernledelsen skal tage beslutning om restriktioner i forretningsrejser for alle medarbejdere og/eller forholdsregler, der skal tages for at sikre udstationerede og deres familier i tilfælde af politisk usikkerhed eller andre trusler mod sikkerheden i samfundet (fx terrorhandlinger). Sekretæren for koncernbestyrelsen skal kommunikere sådanne restriktioner og/eller forholdsregler ud til business unit ledere, service unit ledere, medarbejdere i koncernledelsen og ledere af landeorganisationer. Disse ledere skal være ansvarlige for yderligere information i deres organisationer og for implementeringen af forholdsregler.

16 Vi er det største verdensomspændende firma inden for maling og lak og en stor leverandør af specialkemikalier. Vi forsyner industrier verden over med livsvigtige kvalitetsingredienser. Vi tænker på fremtiden, men handler i nutiden. Vi brænder for at udvikle varige løsninger for vores kunder. Vores basis er i Amsterdam, Holland, og vores medarbejdere - aktive i mere end 80 lande er alle fokuseret på uovertræffelighed og at levere Tomorrow s Answers Today Akzo Nobel N.V. Alle rettigheder forbeholdt. Tomorrow s Answers Today er trademark af Akzo Nobel N.V.

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Securitas værdier og etik Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Gyldig fra den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse Page 2 of 10 1 GENERELLE PRINCIPPER... 3 2 VORES VÆRDIER... 4 3

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere