Institut for Menneskerettigheders anbefalinger af mere principiel karakter kan sammenfattes således:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Menneskerettigheders anbefalinger af mere principiel karakter kan sammenfattes således:"

Transkript

1 Social- og Integrationsministeriet Att. Fuldmægtig Maja Marker S T R A N D G A D E K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E A F J H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M S O C I A L S E R V I C E ( B E S K Y T T E L S E A F B Ø R N M O D O V E R G R E B M. V. ) V O R E S J O U R N A L N R / / A F J A 3 0. J A N U A R Social- og Integrationsministeriet har ved af 9. januar 2013 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovenstående udkast til forslag til lov om social service. 1. SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger af mere principiel karakter kan sammenfattes således: Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at målgruppen for lovforslaget i alle de initiativer, hvor den nu alene omfatter børn, der udsættes for seksuelle og voldelige overgreb, udvides til også at omfatte børn udsat for vanrøgt og psykiske overgreb. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkelte menneskerettigheder at 48, stk. 1 formuleres således, at det tydeligt fremgår, at samtale med barnet kun kan undlades, hvis barnet eller den unge umiddelbart inden har haft lejlighed til at forholde sig til de påtænkte foranstaltninger. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at det sikres, at personfølsomme oplysninger, håndteres i overensstemmelse persondataloven. 2. BAGGRUND I de senere år er en række store reformer blevet vedtaget for at sikre en bedre beskyttelse af udsatte børn og unge. Baggrunden herfor har bl.a.

2 været flere meget omtalte sager med langvarige og forfærdende mishandlinger og overgreb på børn. Disse sager har desværre også været eksempler på massive svigt i de sociale systemer, der skulle hjælpe børn i den slags situationer. Den skærpede socialpolitiske interesse for at forbedre indsatsen for udsatte børn har endvidere medført flere udredninger og undersøgelser, der dels skulle kortlægge problemernes omfang og dels pege på mulige modeller til en bedre forebyggende og opfølgende indsats i børnesager fra myndighedernes side. Det foreliggende forslag til lov skal også bidrage til en bedre forebyggelse og udredning i sager om overgreb mod børn, eller hvor der er mistanke om overgreb samt give mere fokus på barnets tarv i disse sager. 3. LOVFORSLAGET I HOVEDTRÆK Social- og Integrationsministeriet har i sit informationsmateriale om lovforslaget inddelt det i fire hovedtemaer. Denne inddeling bliver fulgt nedenfor i et resume af lovforslagets indhold. 1. BØRN SKAL ALTID HØRES OG BESKYTTES, NÅR DER ER MISTANKE OM OVERGREB. Denne overskrift refererer til, at lovforslaget vil 1. fremrykke den obligatoriske samtale med barnet, som nu skal foretages, inden afgørelse om støtte, således at samtalen bliver en fast komponent i den børnefaglige undersøgelse, som beskrives i servicelovens 50; 2. indføre nyt krav om, at der altid skal føres samtale med et barn umiddelbart efter modtagelsen af en underretning om overgreb; 3. afbryde samvær og anden forbindelse ved viden eller mistanke om overgreb fra den person, barnet skal have samvær med, eller samværet skal foregå under kontrol af kommunen; 4. gøre barnets ret til en bisidder permanent. 2/14

3 2. UNDERRETNINGER FØLGES HURTIGT OP Herunder forpligtes kommunerne til at 1. registrere alle underretninger centralt og vurdere inden 24 timer, om en sag skal behandles akut; 2. genvurdere en sag, hvis der indkommer en ny underretning; 3. give besked til fagpersoner, der har indgivet underretning, om hvilke foranstaltninger sagen har medført; 4. underretningspligten udvides til at omfatte et barn med bekymrende, ulovlige skoleforsømmelser. 3. MISTRIVSEL OG OVERGREB SKAL OPDAGES OG HÅNDTERES TIDLIGT Her foreslås det, at 1. alle kommuner har et skriftligt beredskab for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn, Beredskabet revideres hvert år; 2. alle kommuner indgår i fast samarbejde med et børnehus i regionen. 4. LETTERE ADGANG TIL UDVEKSLING AF OPLYSNI NGER MELLEM MYNDIGHEDER Det foreslås, at der gives udtrykkelig lovhjemmel til at 1. udveksle nødvendige personfølsomme oplysninger mellem politi og kommunale myndigheder, når der rejses bekymring for et barn; 2. udveksle tilsvarende oplysninger mellem politi, sundhedsvæsen, social myndigheder og børnehuset under behandlingen af en sag i børnehuset. 3/14

4 3. RELEVANTE MENNESKERETLIGE BESTEMMELSER I gennemgangen af lovforslaget i lyset af menneskeretten er det især FN s Konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen), der er relevant. Til beskyttelse af børn mod overgreb er konventionens artikel 19 central. Den lyder som følger: Artikel Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt. 2. Sådanne beskyttende foranstaltninger bør i passende omfang omfatte virkningsfulde retningslinier, såvel for udformning af sociale programmer, der kan yde den nødvendige støtte til barnet og til dem, der har barnet i deres varetægt, som til andre former for forebyggelse og identifikation, rapportering, henvisning, undersøgelse, behandling og opfølgning af tilfælde af børnemishandling som beskrevet ovenfor og om nødvendigt retsforfølgelse. Også en række af konventionens øvrige bestemmelser har interesse i tilknytning til lovforslaget. Det gælder i stikordsform - artikel 2 om lige adgang til konventionens rettigheder, artikel 3 om at barnets tarv skal komme i første række i alle offentlige foranstaltninger vedr. børn, artikel 6 om barnets ret til liv og udvikling samt artikel 12, der fastslår barnets ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører det selv. Til brug for forståelsen af artikel 19 har FN s Børnekomite, for nyligt udsendt General Comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom form all forms of violence, som også vil indgå nedenfor. Lovforslagets initiativer til at give udtrykkelig hjemmel til udveksling af personfølsomme oplysninger mellem offentlige myndigheder, politi og anklagemyndighed vil desuden blive vurderet i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om beskyttelse af privatlivet. 4. GENERELLE KOMMENTARER TIL LOVFORSLAGET 4/14

5 Institut for Menneskerettigheder finder, at lovforslaget indeholder en række meget positive elementer. Med reference tilbage til resumeet af forslaget ovenfor fremstår alle initiativerne under overskrift 2 og 3 som styrkende for beskyttelsen af børn og unge mod overgreb. Ønsket om at gøre bisidderordningen permanent, som nævnes under overskrift 1, er også en sikring af vigtig støttemulighed for et barn, som skal gennem et sagsforløb. Til enkelte af de øvrige initiativer har Instituttet nogle bemærkninger, som følger nærmere nedenfor. Af mere generel karakter er der dog et punkt, der kræver en nærmere overvejelse, og det er selve begrebet overgreb, som optræder i mange af lovforslagets formuleringer. I bemærkningerne til lovforslaget i Indledningen, punkt 1.1 hedder det: I dette lovforslag dækker begrebet overgreb både over seksuelle og voldelige overgreb (understregning tilføjet). Lovforslaget bygger som nævnt ovenfor på flere undersøgelser og udredninger. Her er Rapport fra Ekspertpanel om overgreb mod børn fra 2012 central. Ekspertpanelet blev nedsat af social- og integrationsminister Karen Hækkerup for at komme med forslag til styrkelse af indsatsen i børnesager. I rapporten er der et afsnit med overskriften Målgruppen afgrænsning og omfang (s. 8-9), og heri beskrives igen de to typer, som også indgår i bemærkningerne: seksuelle overgreb og voldelige overgreb. Andre typer af overgreb omtales ikke. 1 Ekspertpanelets afgrænsning af målgruppen er således blevet overtaget i lovforslaget. En anden central rapport, der har spillet en rolle for lovforslagets udformning er Sundhedsstyrelsens (2012) Etablering af børnehuse i Danmark. I kommissoriet for arbejdsgruppen bag denne rapport var definitionen af målgruppen for børnehuse i første omgang alene børn og unge, som havde været udsat for seksuelle overgreb. Arbejdsgruppen fandt det imidlertid uhensigtsmæssigt med et så snævert fokus. Man valgte derfor at lade målgruppen være børn, der havde været udsat for overgreb. Men her omfattede denne term børn, der udsættes for omsorgssvigt på linje med børn der udsættes for fysiske og seksuelle overgreb (s. 10). 1 Det skal dog nævnes, at Ekspertgruppen enkelte steder i rapporten opererer med et bredere fokus, fx når den anbefaler at kvaliteten af indsatsen overfor børn, der udsættes for omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb bør styrkes i kommunalt regi, (s. 46). 5/14

6 Den definition, der er valgt i lovforslaget medfører, at mange af de påtænkte initiativer alene har fokus på beskyttelse af børn mod fysiske overgreb. Imidlertid er forpligtelsen i Børnekonventionens artikel 19 ikke begrænset til at værne barnet mod fysiske overgreb. Her nævnes derimod: alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug. Til støtte for denne brede forståelse af forpligtelsen til beskyttelse fremhæver Børnekomiteen i sin General Comments No. 13, at violence is often understood to mean only physical harm and/or intentional harm. However, the Committee emphasizes most strongly that the choice of the term violence in the present general comment must not be interpreted in any way to minimize the impact of, and need to address, non-physical and/or nonintentional forms of harm (such as, inter alia, neglect and psychological maltreatment). (punkt 5). Det kan endvidere nævnes, at verdenssundhedsorganisationen WHO s definition af misbrug og overgreb mod børn er på linje med den brede bestemmelse i Børnekonventionens artikel På Sundhed.dk, som det offentlige sundhedsvæsen står bag, kan man under opslagsordet børnemishandling (forfattet af Niels Michelsen, professor emeritus i børne- og ungepsykiatri) se en underinddeling i fire hovedgrupper: 1) fysiske overgreb, 2) vanrøgt, 3) psykiske overgreb og 4) seksuelle overgreb. Her angives det, at vanrøgt er den mest udbredte form for mishandling og den mest almindelig årsag til død blandt mishandlede børn. Hermed er også konstateret, at vanrøgt kan være en endog meget alvorlig form for overgreb, uanset at man ikke vil karakterisere det som et voldeligt overgreb, jf. definitionen på begrebet i lovforslaget. Bemærkningerne til lovforslaget giver ikke nogen begrundelse for det relativt snævre sigte på seksuelle og voldelige overgreb. Ud fra beskrivelserne fra Sundhed.dk kan man ikke antage, at fysiske overgreb er værre eller har mere alvorlige konsekvenser for barnet end psykiske. I Sundhedsstyrelsens rapport om etablering af børnehuse i Danmark, som er nævnt ovenfor, nævnes det derimod, at det i højere grad er den samlede mængde af overgreb og de psykosociale belastninger, der har afgørende betydning for følgevirkningerne for barnet fysisk og psykisk på kort og langt sigt, end karakteren af det enkelte overgreb (s. 45) Kvantitativt er fysisk vold heller ikke mere udbredt end psykisk vold, hvis man heri inkluderer vanrøgt /14

7 Sundhed.dk skriver om psykiske overgreb, at de er vanskelige at opdage. Det gør dem imidlertid ikke mindre alvorlige og skadelige for barnets modning og udvikling. Ifølge Sundhed.dk kan de resultere i en lang række psykiske problemer fra spiseforstyrrelser, dårlig trivsel, over angst, og depression hos barnet. På den baggrund synes det ikke rimeligt, at en række af de særlige initiativer, lovforslaget vil indføre, kun er beregnet for en mindre gruppe af de børn og unge, der udsættes for mishandling. Taget i den rækkefølge der fremgår af resumeet ovenfor, gælder denne indskrænkning af den relevante målgruppe følgende dele af lovforslaget: Under overskrift 1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der mistanke om overgreb henhører forslaget til 155 a, stk. 2 i Serviceloven. Det lyder, at til brug for vurderingen af en underretning om et barn kan der finde en samtale sted med barnet. Imidlertid skal der finde en samtale sted, hvis underretningen drejer sig om overgreb mod et barn (kursivering tilføjet). I bemærkningerne forklares det, at forslagets formål er at sikre, at kommunerne er opmærksomme på muligheden for at afholde en samtale med barnet eller den unge i forbindelse med vurderingen af en underretning. Kommunen skal således altid som led i sin behandling af en underretning overveje, om det vil være relevant at gennemføre en samtale med barnet eller den unge, hedder det opsummerende. Denne skærpelse af opmærksomheden på at inddrage barnet forekommer rigtig set i lyset af de praksisundersøgelser, Ankestyrelsen har foretaget, som gennemgående peger på, at børn og unge høres for lidt i deres egne sager. 3 Men det virker ikke velbegrundet at trække én bestemt type af underretninger ud om overgreb, som pr. automatik skal udløse krav om en samtale med barnet. I tider med knappe ressourcer og skarpe prioriteringer i det sociale arbejde, må man frygte, at når det gøres obligatorisk, at bestemte typer af underretninger skal udløse en samtale med barnet, vil det kunne medføre en nedprioritering af samtaler med børn i underretninger, der ikke omhandler overgreb i lovens forstand med fysisk eller seksuel vold. Det kan i praksis betyde en negativ forskelsbehandling af børn og unge, der udsættes for overgreb af en tilsvarende alvorlighed, men af psykisk art eller i form af vanrøgt. 3 Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge, Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger, Endvidere Ankestyrelsen: Anbringelsessteders oplevelse af det kommunale tilsyn /14

8 Under samme overskrift 1. foreslås, at der i Servicelovens 71 indsættes et stk. 4, som pålægger børn- og unge-udvalget at afbryde samvær og kontakt mellem et barn og samværspersonen for en bestemt periode, hvis der er viden eller mistanke om, at den pågældende har begået overgreb mod et barn eller en ung med mindre særlige forhold taler imod. Der kan eventuelt blive tale om overvåget samvær. Der er ikke et tilsvarende krav i lovforslaget om beskyttelse af barnet mod samvær, hvis samværspersonen har gjort sig skyldig i vanrøgt eller psykisk vold mod et barn eller en ung. Under overskrift 3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt hører forpligtelsen for kommunerne til at udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Dette forslag udmøntes i et stk. 5, som tilføjes Servicelovens 19. Social- og Integrationsministeriets egen overskrift til forslagene under punkt 3 peger også på mistrivsel, som skal opdages og håndteres tidligt, men det er alene begrebet overgreb, der indgår i selve forslaget til lovtekst, ligesom bemærkningerne til 19 også kun omtaler overgreb som bestemmelsens sigte (s ). Det forekommer ikke velbegrundet, at et beredskab som det nævnte alene skal fokusere på udvalgte former for mishandling. Børnekonventionens artikel 6 fastslår, at staten i videst muligt omfang skal sikre barnets overlevelse og udvikling. Som nævnt ovenfor på baggrund af beskrivelserne på Sundhed.dk kan et barns udvikling trues alvorligt af psykisk mishandling og vanrøgt. Set i lyset af artikel 6 vil det kunne føre til en alvorlig negativ forskelsbehandling af børn, der udsættes for disse typer af overgreb, når lovforslagets krav om forebyggende beredskabsplaner kun gælder ofre for fysisk og seksuelle overgreb. Også overgreb af psykisk karakter eller vanrøgt må forebygges, uanset at det vil kræve et mere varieret beredskab i kommunerne. Under overskrift 3. nævnes endvidere kommunernes forpligtelse til på regionsniveau at etablere og samarbejde med et børnehus. Det skal indrettes særligt til sager, hvor et barn har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom. Dette skal efter forslaget indføjes som 50 a, stk. 1 og 2 i Serviceloven. Igen må Instituttet pege på det ubegrundede i, at undersøgelser og udredninger i de regionale børnehuse forbeholdes børn, der har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb. 8/14

9 En afgørende baggrund for etablering af børnehusene har været, at her skal der være mulighed for et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, der ikke kan opnås i en almindelig socialforvaltning. Det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde fremstår som det primære formål med oprettelsen af børnehuse, som det blev formuleret i kommissoriet og i sammenfatningen i rapporten om etablering af børnehuse i Danmark. 4 I de komplicerede sager om mishandling af børn kan der ofte være behov for at involvere politi og sundhedsvæsen sammen med socialfaglig og psykologisk ekspertise. De groveste sager om børnemishandling, hvor der er behov for tværsektorielt samarbejde, vil typisk rumme mange former for overgreb, herunder fysisk vold. Imidlertid kan grov børnemishandling også foregå uden fysisk vold, fx i form af indespærring, mangel på basal omsorg, psykisk terror og lignende, som vil involvere politiundersøgelse og andre tværgående indsatser. Med lovforslagets definition af målgruppen for børnehuse vil sidstnævnte typer af børnemishandling ikke kunne henvises hertil, uanset at der også her kan være brug for tværsektorielt samarbejde, som netop er børnehusenes særkende. Under overskrift 4. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats foreslås udtrykkelig lovhjemmel til, at der kan udveksles nødvendige personfølsomme oplysninger mellem kommunale myndigheder og politi. Det er konkret blevet formuleret i lovforslaget som en ny paragraf i serviceloven, 49 b i forebyggende øjemed. Og det foreslås endvidere som 50 b, at der kan udveksles personfølsomme oplysninger under behandlingen af en sag i børnehusene mellem personalet her og politi og anklagemyndighed, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Men også her, som i forslagene under overskrift 1 og 3 ovenfor, er målgruppen for initiativerne alene børn, der frygtes at blive udsat for eller er udsat for overgreb. Med lovforslagets definition af overgreb som fysisk vold og seksuelt misbrug, vil dette nye redskab til forebyggelse og behandling ikke kunne anvendes i sager, hvor det mulige overgreb er af psykisk art eller vanrøgt. Også her er der en negativ forskelsbehandling i forhold til børnekonventionens artikel 6, når myndighederne ikke kan bruge de samme redskaber til beskyttelse af børn i sager om psykisk mishandling og vanrøgt, som de har til rådighed i forhold til børn, der trues af fysisk vold og seksuelle overgreb. 4 Sundhedsstyrelsen: Etablering af børnehuse i Danmark styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektoreille samarbejde i sager om overgreb mod børn Sammenfatning, s. 5 og 1.2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning, s. 7. 9/14

10 På baggrund af ovenstående generelle bemærkninger til lovforslagets definition af målgruppen, som får en række uhensigtsmæssige konsekvenser for andre grupper af børn, har instituttet nedenstående anbefalinger. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at målgruppen for lovforslaget i alle de initiativer, hvor den nu alene omfatter børn, der udsættes for seksuelle og voldelige overgreb, udvides til også at omfatte børn udsat for vanrøgt og psykiske overgreb. Vedrørende lovforslagets enkelte dele anbefaler Institut for Menneskerettigheder desuden nedenstående konkrete ændringer. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder: at en ny 155 a, stk. 2, første punktum i Serviceloven formuleres således: Til brug for vurderingen af en underretning efter 155, stk. 1, skal det altid overvejes, om der bør finde en samtale sted med barnet eller den unge. Desuden foreslås 155 a, stk.2, 3. punktum formuleret således: Ved underretning, der vurderes at kræve en akut foranstaltning, skal der altid finde en samtale sted med barnet eller den unge. at der i Servicelovens 19 som nyt stk. 5, første punktum skrives: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vanrøgt samt fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn. at der efter Servicelovens 50 indsættes 50 a, stk.1, som formuleres således: Når den børnefaglige undersøgelse efter 50 kræver et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, skal kommunalbestyrelsen benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. stk a, stk. 2 formuleres således: Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen oprettes et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når udredningen og håndteringen af barnets eller den unges sag kræver et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. 10/14

11 At der i Serviceloven 71 stk. 4 indføjes i forslaget efter de sidste ord mod overgreb af fysisk, psykisk eller seksuel karakter eller vanrøgt. 5. KOMMENTARER TIL ENKELTE ELEMENTER I LOVFORSLAGET Som nævnt finder instituttet, at mange af lovforslagets enkelte elementer styrker beskyttelsen af børn mod overgreb, og instituttet kan helt bifalde disse initiativer. Nedenfor vil derfor alene blive drøfte t de dele af forslaget, hvor der kan opnås en bedre beskyttelse, end de foreslåede formuleringer lægger op til. UNDLADELSE AF BØRNEFAGLIG SAMTALE Lovforslaget vil indsætte et nyt stk. 3 i 50 i serviceloven, så børnesamtalen bliver en obligatorisk del af den børnefaglige undersøgelse, der skal gennemføres forud for iværksættelse af sociale foranstaltninger overfor barnet. Denne fremrykning af samtalen med barnet finder instituttet velbegrundet. Hermed styrkes inddragelsen af barnet, der som nævnt ovenfor, har været underprioriteret i sagsbehandlingen mange steder. I den gældende lov skal børnesamtalen finde sted, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger for barnet, jf. 48, stk. 1. Her vil lovforslaget nu indføje, at børnesamtalen forud for beslutningen om foranstaltning kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af den børnefaglige undersøgelse. Imidlertid er det afgørende, at barnet har mulighed for at forholde sig den foranstaltning, der iværksættes. Det er en forpligtelse, staten har i forlængelse af børnekonventionens artikel 12. Derfor må det sikres gennem lovforslaget, at børnesamtalen i tilknytning til afgørelsen om hvilken foranstaltning, der skal iværksættes, kun kan undlades, hvis barnet er blevet informeret om og har haft lejlighed til at give sin mening til kende om de foranstaltninger, der påtænkes. Det er ikke givet, at der allerede under den samtale, der er en del af udredningen af selve børnesagens indhold, vil være de nødvendige konkrete informationer tilgængelige, om hvilke tilbud, der vil være de rigtige for barnet, til at barnet kan tage informeret stilling til dem. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkelte menneskerettigheder at 48, stk. 1 11/14

12 formuleres således, at det tydeligt fremgår, at samtale med barnet, inden der træffes afgørelse efter de nævnte paragraffer, kun kan undlades, hvis barnet eller den unge umiddelbart inden har haft lejlighed til at forholde sig til de påtænkte foranstaltninger. 12/14

13 UDVEKSLING AF PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER I lovforslaget er der to initiativer, der skal give udtrykkelig hjemmel til udveksling af personfølsomme oplysninger mellem kommunale myndigheder på den ene side og politi samt anklagemyndighed på den anden. Det første fremkommer i en ny 49b i serviceloven, hvor en sådan udveksling om personlige og familiemæssige omstændigheder kan ske, hvis den må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge. Det andet initiativ er en ny 50 b, hvor udvekslingen af oplysninger må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Ovenfor er der gjort rede for problemerne i, at disse forslag alene tager sigter på en beskyttelse af børn, der er udsat for overgreb. Her er fokus imidlertid et andet, nemlig om disse muligheder for at udveksle oplysninger om barnets eller den unges rent private forhold af personlig og familiemæssige karakter er tilstrækkelig velbegrundet i lyset af de betingelser, der stilles til et indgreb i retten til familieliv i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, stk. 2. Forslagene er velbegrundede i lyset af deres formål. De skal forebygge og effektivt håndtere de mest alvorlige tilfælde af mishandling af børn og unge, hvilket understreger, at det nødvendige proportionalitetshensyn er iagttaget, som det kræves i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8, stk. 2, for at der kan være tale om et lovligt indgreb i retten til privat- og familieliv. I bemærkningerne til lovforslagene er givet en række eksempler på, hvordan udveksling af oplysninger mellem politi og sociale myndigheder kan være vigtige allerede i de tidlige stadier af en sag, så man hurtigst muligt kan få øje på et evt. mønster på baggrund af flere henvendelser eller iagttagelser. Det er endvidere vigtigt, på baggrund af erfaringer om det modsatte, at de sociale myndigheder koordinerer med politiet, så efterforskning kan fungere sideløbende med den sociale sag (bemærkningerne, s. 45). Når en sag er under behandling i et børnehus, kan udveksling af personfølsomme oplysninger mellem politi og børnehusets personale betyde en mere skånsom oplevelse for barnet, hvis det ikke skal gentage forklaringer om traumatiske oplevelser for flere forskellige instanser (bemærkningerne, s. 50). 13/14

14 Forslagene er således i god overensstemmelse med børnekonventionens artikel 3 om at sikre, at barnets tarv kommer i første række i myndighedernes håndtering af sager i relation til barnet. Herigennem kan de også siges at opfylde persondatalovens 8, stk. 2, nr. 2, hvorefter videregivelse af oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale forhold og andre rent private forhold af hensyn til private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse (bemærkninger til lovforslaget, s. 31). I en dom fra den Europæiske Menneskeretsdomstol om myndigheders videregivelse af private oplysninger fra læge, skole, børnehave og politi til de sociale myndigheder i forbindelse med en børnesag blev det understreget, at en sådan udveksling må være ledsaget af effective and adequate safeguards against abuse. 5 I de almindelige bemærkninger til lovforslaget (s. 31) nævnes persondatalovens grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, herunder at 5, stk. 2, der bl.a. fastsætter, at indsamlede personlige oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige, dvs. ikke omfatte mere end der kræves til opfyldelse af det formål, hvorefter de er indsamlet. Videre nævnes, at oplysningerne skal ajourføres og ikke må opbevares, så den registrerede kan identificeres i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles, jf. 5, stk. 4 og 5. Disse bestemmelser til beskyttelse af privatliv hos de mennesker, som lovforslagets adgang til udveksling af oplysninger vil berøre, bør sikres. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at retningslinjer til de sociale myndigheder og til personalet i børnehusene påbyder, at personfølsomme oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget for en foranstaltning for et barn eller ung, håndteres i overensstemmelse med kravene i persondataloven 5. Venlig hilsen Anette Faye Jacobsen C H E F K ONSULENT 5 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 25. september 2008, K.T. mod Norge, Application no /03, pr /14

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2012/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5587 Fremsat den 13. marts 2013 af social-

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.

Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14-03-2013 - Ny fil med høringssvar) L 181 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2012-5587 mma 1. marts 2013 Resumé af høringssvar til udkast til forslag til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 15. august 2016 Sagsnr. 2016-0226514 Dokumentnr. 2016-0226514-25 Socialforvaltningens screening af sager om samvær

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Valby den 29.01.2010 Børns Vilkår takker for invitationen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Evaluering af Overgrebspakken

Evaluering af Overgrebspakken Ankestyrelsens undersøgelse af Evaluering af Overgrebspakken December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedkonklusioner 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger 4 2

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Velkommen til pressemøde om børn og ungeområdet Nye tiltag og FN s Børnekonvention

Velkommen til pressemøde om børn og ungeområdet Nye tiltag og FN s Børnekonvention Velkommen til pressemøde om børn og ungeområdet Nye tiltag og FN s Børnekonvention Martha Lund Olsen Oktober 2016 Aktuelle analyser og arbejder på børneområdet: Analyse af de økonomiske og administrative

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi Børn og unges rettigheder i sundhedsregi På det uformelle plan Set, hørt og forstået På det formelle plan Danmark tilsluttede sig FN s Børnekonvention i 1991 Hav øje for mangfoldigheden i familiemønstre

Læs mere

Børnerådet - Høringssvar

Børnerådet - Høringssvar Side 1 af 8 Socialministeriet Børne -og familieenheden BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus

Læs mere

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 731 Offentligt NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse Muligheder for forbedring af

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Kontoret for Udsatte og Civilsamfund udcivfam@sm.dk mie@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere