Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej"

Transkript

1 »

2 Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning? Af Morten Kyst, sekretariatschef i DLO Selvom de selvejende daginstitutioner pr. 1/ fik ret til egen administration og lovformeligt krav på et tilhørende administrationsbidrag og selvom ministeren lovede os at etableringsretten for privatinstitutioner ville blive en god løftestang i forhold til at opretholde selvejende daginstitutioner med rimelige vilkår så er det stadig trængselstider for mange selvejende daginstitutioner. De selvejende er under pres i mange kommuner, hvor vanskelige budgetforhandlinger, harmonisering i kølvandet på kommunesammenlægninger, nye ledelsesstrukturer og øget kommunal opmærksomhed på formue- og vedtægtsforhold gør livet svært for mange selvejende. I gennemsnit er antallet af selvejende daginstitutioner indenfor det seneste par år faldet med én om ugen. Og i de kommuner, hvor man spiller ud med en ny struktur med områdeledelse eller distriktsinstitutioner er i gennemsnit 25% af de selvejende daginstitutioner blevet kommunaliseret. Det virker voldsomt og er da også nærmest grotesk, for man vejrer ellers morgenluft, når man lytter til politikerne på Christiansborg, f.eks. i forbindelse med regeringens debat og temamøder i forbindelse med kvalitetsreformen, hvor omdrejningspunkter var øget konkurrence, brugerinddragelse og mere frihed til institutioner. DLO, lokale institutioners bestyrelser og de øvrige paraplyorganisationer på området forsøger løbende ude i kommunerne at påvirke og forhandle med kommunerne i forhold til de selvejende daginstitutioners vilkår og eksistentielle rammer, ligesom vi på centralt hold forsøger at påvirke Folketinget, ministeren og andre centrale aktører. Nogle bedre rammebetingelser i lovgivningen ville umiddelbart være den mest farbare vej, for der er intet der tyder på at kommunerne af egen drift kommer til hverken at elske eller respektere de selvejende daginstitutioner særlige og selvstændige status. Problemet er bare, at lovgiverne ikke er kommet os til undsætning. En årsag til dette er måske, at det for efterhånden flere år siden som et led i finanslovsforhandlingerne for 2007 blev besluttet at iværksætte en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners rammebetingelser. Lige siden er der ikke sket noget lovgivningsmæssigt i forhold til de selvejende for nu må vi jo lige se, hvad undersøgelsen viser.sagen er bare at den undersøgelse først lige er kommet i gang i sommeren 2010, og forventes færdig en gang i Alt i mens bliver der en selvejende mindre pr. uge og i dette efterår er der samtidig sket en eksplosion i antallet af kommer, der som regel affødt af økonomiske problemer ønsker at indføre områdeledelse eller Klyngeledelse, som man har valgt at kalde det i Københavns kommune. Det er en udvikling, som formentlig vil få en del selvejende daginstitutioner til at overveje at omdanne sig til privatinstitutioner, og dermed opnå den maximale frihed og uafhængighed af kommunerne. Det er godt nok hverken fagforeningernes eller kommunernes kop té. Kommunernes Landsforening har således i forhold til de mange nye privatinstitutioner givet udtryk for at sådanne privatinstitutioner giver problemer for kommunerne. De er nemlig svære at styre, og de kan gøre det vanskeligt for kommunerne at tilpasse kapaciteten. På den anden side er der også kommuner, som mener at de får et renere snit ved kun at operere med kommunale institutioner eller privatinstitutioner. Men i den forbindelse burde KL og kommunerne reflektere over, hvorfor det er kommet dér til, at flere og flere selvejende daginstitutioners eneste overlevelsesmulighed er at blive omdannet til privatinstitution. Kommunernes burde i langt højere grad anerkende de selvejende daginstitutioner og tilbyde disse nogle mere respektfulde samarbejdsrelationer og mere reel selvstændighed. Derved kunne disse

3 privatiseringer undgåes. Fagforeningerne og medarbejderne kunne være sikre på automatisk overenskomstdækning og forældrene skulle ikke frygte pludselige forhøjelser af forældrebetalingen udover de 25 %. Kommunerne bør altså i langt højere grad være opmærksomme på, at de med selvejende daginstitutioner både kan gøre plads for civilsamfundet og samtidig have mulighed for overordnet styring og planlægning af området og sikring af velordnede forhold på området. På en måde er det for fattigt, hvis privatinstitution skal være den eneste overlevelsesmulighed for ikke-kommunale daginstitutioner. Men hvis det er tilfældet, handler det vel bare om at komme i gang med at konvertere de selvejende daginstitutioner om til Selvejende Privatinstitutioner. Fra Selvejende til Privat DLO guider på vej En selvejende daginstitution kan som driftsgrundlag have en driftsoverenskomst/aftale med kommunen. Men den kan også bare have en godkendelse som Privatinstitution og derved fortsætte med at være en non-profit daginstitution, der fungerer som en helt privat virksomhed, men med kommunalt driftstilskud og underlagt det kommunale tilsyn. For mange selvejende daginstitutioner vil en konvertering til Selvejende Privatinstitution være den bedste, eller måske eneste, mulighed for at kunne fortsætte som en selvstændig daginstitution i lokalmiljøet. Men hvilke processer skal man igennem, og hvad skal man huske, hvis man vil skifte status fra Selvejende til Privat? Det giver denne guide en række bud på. RESEARCH Der findes en række dokumenter om lovgivning m.m., som det indledningsvist er tilrådeligt, at Bestyrelsen og Ledelsen læser igennem. Disse dokumenter og tekster kan findes på dk, hvor der også er link til BUPL, der har udarbejdet noget materiale om privatinstitutioner. AFKLARING I INSTITUTIONEN Medarbejderne og Bestyrelsen, og dennes evt. bagland bør diskutere og afklare holdningen til en række udfordringer og problemstillinger: Vil vi opkræve en højere forældrebetaling end de øvrige daginstitutioner? Er personalet indstillet på at der skiftes driftsgrundlag? Vil vi indgå overenskomst med de faglige organisationer? Har vi en bestyrelse, der kan levere et stykke professionelt arbejde? Hvilke samarbejdsrelationer forventer vi at få med kommunen? Har vi, eller kan vi skaffe, kunder det vil sige børn - nok? Følgende punkter kan være en hjælp til at få svar på spørgsmålene: undersøg, hvordan personalet forholder sig til tanken om privat drift. - sæt emnet på dagsordenen som et særskilt tema på et personalemøde. - Diskuter fordele og ulemper, lad alle komme til orde. - Lav efterfølgende en notesbog, der kan ligge i personalerummet, hvor alle kan skrive kommentarer til emnet, når det falder dem ind. - Har man nogle specielle ordninger for nogle af de ansatte (flexjob etc.)? Kan disse ordninger overføres? undersøg, hvordan bestyrelsen forholder sig til tanken om privat drift. - sæt emnet på dagsorden som et særskilt tema på et bestyrelsesmøde. - Diskuter fordele og ulemper, lad alle komme til orde. - fremlæg personalets holdning til privatdrift. Medtag både de fordele og ulemper, der er kommet frem. - skriv fordele og ulemper ned i et skema, - det vil hjælpe til at finde løsninger og svar. - Er der opbakning og engagement i bestyrelsen? - skal bestyrelsens sammensætning og beslutningskompetence ændres ved privat drift?»

4 - Kan man forsat rekruttere bestyrelsesmedlemmer, hvis der skal ydes en større indsats? - skal en del af bestyrelsen være professionel (d.v.s. besidde særlige faglige kompetencer)? Børn og forældresammensætning - Hvordan er fordelingen mellem stærke og ressourcekrævende børn i området? - Hvilke skoler søger børnene til? - Søger mange børn i forvejen friskoler og/eller privatskoler? - Hvad er årsagerne til at forældrene har valgt institutionen? (Det skal måske bruges i markedsføringssammenhæng og i beskrivelsen af værdigrundlag) - Kender man årsagerne til at nogle forældre vælger institutionen fra? (Det er vigtig at kende disse årsager, da et dårligt rygte har stor betydning for institutionens markedsføring) - Har forældrene valgt institutionen på grund af placering eller på grund af et særligt værdigrundlag? (Kan have indflydelse på, hvor stort et opland, man kan nå ud til) NETVÆRK undersøg om der er andre institutioner i området, der er eller overvejer at blive private. - Arranger eventuelt et møde med de andre institutioner. - Overvej, hvad I kan få ud af at samarbejde. - Skriv ned, hvilke punkter I eventuelt vil samarbejde om: Samarbejde og dialog med kommunen? Fælles PR? Indskrivning af børn? Fælles arrangementer? Personalesamarbejde/sparring? Ledelsessamarbejde? - find ud af om der er private institutioner andre steder i landet, som I eventuelt kan kontakte for at høre om, hvordan de har grebet processen an, og måske kan I aflægge dem besøg. REGLER OG GODKENDELSESKRITERIER En privatinstitution skal dokumentere, at den lever op til lovgivningen om dagtilbud. Det vil sige Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, herunder kravet om pædagogiske læreplaner. Eksisterende dagtilbud bør nemt kunne anskueliggøre, at de lever op til dette. Kommunerne skal have vedtaget og offentliggjort deres respektive godkendelseskriterier, og de bør fremgå af kommunens hjemmeside. Kommunen må ikke stille skrappere krav til privatinstitutioner end til alle øvrige dagtilbud i kommunen. Kommunens krav skal være Lovlige, Saglige, Generelle og velunderbyggede. Det er godkendelseskriterierne, som ansøgeren bliver godkendt i forhold til, som privatinstitutionen løbende skal kunne leve op til. Kommunerne kan som udgangspunkt ikke løbende ændre på disse krav i forhold til allerede godkendte institutioner. Indhent Kommunens godkendelseskriterier og vurder, om I kan leve op til dem. - skal der foretages nogle ændringer i institutionen for at leve op til godkendelseskriterierne? - Hvad kan institutionen gøre for at imødekomme godkendelseskriterierne? ØKONOMI Indtægter Økonomien er selvsagt en afgørende del af grundlaget for at konvertere til Privatinstitution. Man bør tidligt i processen regne på, om det er muligt at få økonomien i institutionen til at hænge sammen. Indtægterne er følgende: Et kommunalt driftstilskud pr. indskrevet barn Et kommunalt bygningstilskud pr. indskrevet barn Et kommunalt administrationstilskud pr. indskrevet barn Forældrebetalingen (Som frit kan fastsættes af institutionen) Man skal være opmærksom på, at både bygningstilskud og administrationstilskud ydes uafhængigt af institutionens faktiske udgifter på disse områder. Kommunens tilskudstakster skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Undersøg eventuelt mulighederne for øvrige indtægtskilder: salg af pladser til rådighed for eksempelvis gæstelærere på undervisningsinstitutioner. salg af pladser til virksomheder i området med særlige behov for eksempelvis åbningstider Mulighed for tilskud fra fonde eller sponsorer. Evt. salg at tilkøbsydelser. Driftsudgifter Der er særligt to områder, der har afgørende betydning: Personalenormeringen: Hvilke krav har kommunen fastsat i godkendelseskriterierne, og hvilke krav stiller vi selv? Hvad er vores udgift til bygninger / husleje?

5 Vi skulle være blevet privat børnehave langt tidligere Bankgaranti Kommunen kan i godkendelseskriterierne stille krav om en bankgaranti på op til tre måneders drift, og det har de fleste kommuner valgt at gøre. Denne økonomiske udfordring kan eventuelt overvindes ved: At et pengeinstitut finder den selvejende daginstitution kreditværdi og stiller den ønskede bankgaranti uden pantsikring. At banken stiller garanti med sikkerhed i den friværdi, privatinstitutionen evt. har i ejendommen At kommunen nedsætter sit krav til en garanti på en eller to måneder At garantien stilles i forhold til et meget lavt antal børn At forældre erlægger et indskud, når deres børn meldes ind, og at dette delvist bruges som garantisum (evt. ved organisering som AMBA) At garanti stilles af private investorer LOKALEFORHOLD Indtægter For at kende bygningsudgiften må man naturligvis vide i hvilke lokaler, institutionen skal være. Her skal man være opmærksom på: At privatinstitutionen skal leve op til de samme bygningskrav som alle andre former for dagtilbud (byggelov, arbejdsmiljølov etc.). At kommunen i sine godkendelseskriterier kan stille krav f.eks. om minimum antal kvadratmetre pr barn. om man råder over de bygninger, men aktuelt bruger. Har man for eksempel krav på at fortsætte som lejer på de samme vilkår, eller skal lejekontrakten genforhandles? Undersøg følgende i forhold til lokaler og udenomsarealer: Hvilken stand er lokalerne i? Bor institutionen til leje? - Vil man fortsat bo til leje? - Kan man fortsætte med at leje bygningerne? - Kan man eventuelt købe bygningerne? - Skal man eventuelt flytte i andre lokaler? Ejer institutionen selv bygningerne? - Hvor stor gæld er der i bygningerne? - Er der friværdi til at finansiere forbedringer i institutionen? - Er der mulighed for at optage lån i bygningerne? - Hvor kan man optage lån i bygningerne? Institutionsleder Bente Bjerre og Bestyrelsesformand Allan Johansen I 1920 blev Maria Mikkelsens børnehave etableret i Kolding, hvor den har ligget lige siden - og i stort set alle årene har børnehaven haft det godt med den selvejende status. Men for et par år siden ændrede billedet sig. Respekten for selvejet var gradvist forsvundet, og kommunen greb i stigende grad ind i den selvejende institutions selvbestemmelse og selvforvaltning. Det medførte, at Bestyrelsen besluttede at droppe driftsoverenskomsten og i stedet blive godkendt som Selvejende Privat Børnehave. Vi er private nu - og vi skulle have taget beslutningen for langt tid siden, siger Allan Johansen, der er formand for Maria Mikkelsens børnehave i Kolding. Han står på billedet sammen med børnehavens leder, Bente Bjerre, der har været leder af børnehaven siden 1970, heraf de sidste 10 i parløb med Allan Johansen. De siger samstemmende til Børns Hverdag: Vi opfordrer meget stærkt de selvejende institutioner til at overveje at blive private, for det giver den frihed, som vi gerne vil fungere under - og som jo burde kunne lade sig gøre, hvis blot kommunerne overholdt gældende lovgivning og respekterede vores status som selvejende.»

6 PÆDAGOGIK Der er visse krav til det pædagogiske indhold, som under alle omstændigheder skal kunne imødekommes: Dagtilbudslovens formålsbestemmelser Dagtilbudslovens krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner Kommunalt vedtagne politiker, mål og målsætninger på området Desuden bør en privatinstitution formulere sin pædagogik og sit indhold, så både kunder, kommune, medarbejdere og andre kan få en klar fornemmelse af hvilket (pædagogisk) grundlag institutionen hviler på. For eksisterende daginstitutioner vil disse ting formentlig allerede være på plads og forankret i virksomhedsplanen og i de pædagogiske læreplaner. VÆRDIGRUNDLAG Hvad hører med til et stiftelsesgrundlag eller et særligt værdigrundlag? Det kan eksempelvis dreje sig om: fortrinsstilling for visse grupper af børn (Det kan eksempelvis være en virksomhedsbørnehave, hvor de ansattes børn har en fortrinsstilling frem for andre eller en børnehave i en boligforening, med en fortrinsstilling for beboernes børn) Institutionens placering i lokalmiljøet En særlig pædagogisk linie eller en særlig livsopfattelse et særligt organisatorisk eller ideologisk tilhørsforhold Sådanne særlige kendetegn og vigtige dele af institutionens værdigrundlag, bør skinne igennem eller forankres i: Vedtægten De pædagogiske Læreplaner Virksomhedsplanen Man bør overveje følgende i forbindelse med udarbejdelse af værdigrundlaget: Hvilke værdier og holdninger ønsker man at have fokus på? Hvad ønsker institutionen at være kendt for? Hvordan kan institutionen adskille sig fra øvrige institutioner i området? Vedtægt Der skal efter loven laves en vedtægt for en privatinstitution:. Vedtægten bør bl.a. indeholde: selskabsform. Bemærk: en selvejende institution kan godt drive en privatinstitution efter 19, stk. 4 i Dagtilbudsloven Ledelsesforhold Fortrinsstilling for visse grupper Optagelses- og udmeldelsesregler om institutionen er en profit tinstitution, og i givet fald hvilke formål overskuddet skal anvendes til (Dette er imidlertid irrelevant, når privatinstitutionen drives af en selvejende institution, der jo pr. definition er non-profit ) Hvordan forældrene som minimum er sikret indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner Hvad der skal ske ved nedlæggelse af institutionen Langt de fleste af ovenstående punkter vil være beskrevet og altså allerede dækket ind af den selvejende daginstitutions eksisterende vedtægt. Det bør dog afklares om der er behov for justeringer i institutionens gældende vedtægt. DLO er altid behjælpelig med en vurdering af dette og et forslag til vedtægtsændringer. Administration Når man er en privat virksomhed, er der mange regler, administrative opgaver og mere eller mindre juridiske problemstillinger at forholde sig til. Og når en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst konverterer til privatinstitution er det slut med at bruge kommunen som administrator (hvis dette hidtil har været tilfældet). Administrationsopgaverne består blandt andet af følgende: Bogføring Lønudbetalinger Administration af forældrebetalinger Til disse opgaver kan der f.eks. hentes hjælp hos paraplyorganisationer. Se mere på Personaleforhold En privatinstitution er en privat virksomhed udenfor det kommunale forhandlingsområde, så der gælder Som udgangspunkt ingen overenskomst for personalet. Især I de tilfælde, hvor eksisterende selvejende og puljeinstitutioner konverterer til privatinstitution, må det tilrådes, at den private institution indgår overenskomster med faglige organisationer. DLO har med BUPL aftalt en tiltrædelsesoverenskomst, som den enkelte privatinstitution kan tiltræde. Se mere på Under alle omstændigheder er overgang til privat-status et ændret vilkår, der efter gældende regler skal varsles overfor såvel de enkelte medarbejdere som de faglige organisationer. I forhold til personalet bør følgende afklares:

7 Har man nogle specielle ordninger for nogle af de ansatte (flexjob etc.)? - Kan disse ordninger overføres til den nye institutionsform? Hvad vil eventuelle ændrede åbningstider betyde for personaleforholdene? Forsikringsforhold Man skal naturligvis huske at tegne de nødvendige forsikringer. Det gælder både for selvejende og private daginstitutioner, og det drejer sig blandt andet om: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsgiverforsikring Forsikring af bygning og inventar Børneulykkesforsikring ORIENTERING TIL FORÆLDRENE Det er vigtigt at få orienteret forældrene til de børn, der går i institutionen, om de forandringer, der vil finde sted, når institutionen bliver privat. Det drejer sig blandt andet om følgende:» Egen Administration En Privatinstitution skal i sagens natur selv stå for bogføring, lønog personaleadministration etc. En oplagt mulighed er at lave en aftale om en administrationsløsning med en af de regnskabsførende paraplyorganisationer, der er med i DLO. Se en oversigt over disse på side 23 eller på Kan det løbe rundt? Der er mange praktiske ting at tænke på, når man starter som op som privat. Først og fremmest skal man lægge budgetter og se, om det er realistisk at få institutionen til at løbe rundt. Som privat institution får man jo populært sagt et gennemsnit af de kommunale udgifter pr. barn., Paul Göttsche, Gurreparkens børnehus i Helsingør DLO følger udviklingen Der findes ikke nogen central registrering af Privatinstitutionerne i Danmark. DLO følger udviklingen så tæt som det kan lade sig gøre, og vi skønner at der p.t. (oktober 2010) eksisterer ca. 220 Privatinstitutioner med godkendelse i h.t. Dagtilbudslovens 19, stk. 4. Institutionerne har en meget varieret baggrund; Nogle er Selvejende (og enkelte Kommunale) der er konverteret. Andre er etableret i forbindelse med en Friskole, nogle har tidligere været puljeordninger, og nogle er startet helt fra bunden. DLO og BUPL har en overenskomst klar DLO har med BUPL aftalt en tiltrædelsesoverenskomst, som Privatinstitutioner, der er medlem af DLO kan vælge at tiltræde. Læs mere om denne mulighed, og se hele overenskomsten på

8 Forældrebetalingen Værdigrundlag Vedtægter Indskrivning Bestyrelsesforhold Det er en god idé at lave en informationsplan for orienteringen til forældrene. Det er vigtigt at de interne forhold er afklaret inden man orienterer forældrene. Forældrene bør orienteres om, at der er forandringer på vej, så de hører det fra institutionen. Orienteringen kan foregå via løbende orienteringsbreve og forældremøder. ANSØGNING TIL KOMMUNEN Når ovenstående punkter er blevet afklaret er man ved at være parat til at sende en ansøgning til kommunen. Det må anbefales at man laver en så udførlig ansøgning som muligt. Ansøgningen bør omfatte de ovennævnte forhold, der alligevel skal beskrives eller omfattes i en vedtægt. Nogle kommuner kræver at ansøgningen bliver indgivet på en særlig ansøgningsblanket. DLO er altid behjælpelig med udformningen af en ansøgning. MARKEDSFØRING/REKRUTTERING AF BØRN Spørgsmålet om overlevelse handler dels om at levere et godt pædagogisk produkt og dels om synliggørelse. I den forbindelse bør man: overveje i hvilken grad man vil markedsføre sig overfor og satse på børn/forældre fra andre kommuner Lave en hjemmeside Få institutionen omtalt i lokalpressen forsøge at få kommunen til omtale privatinstitutionen på hjemmeside m.m. Se mere om Privatinstitutioner på Barn til barn Massage Kurser for alle, som arbejder med børn i dagplejen, børnehaven, SFO en (3 dage): Silkeborg oktober januar Gentofte november 2010 i skolen (1 dag): Silkeborg - 7. december 2010 tlf Fagligt fundament Erfarent medspil Sikkert håndværk Jørgen Lang Moesmand skov- & landskabsingeniør S LVANUS aps... fra idé til legeplads siden 1998

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere