Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej"

Transkript

1 »

2 Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning? Af Morten Kyst, sekretariatschef i DLO Selvom de selvejende daginstitutioner pr. 1/ fik ret til egen administration og lovformeligt krav på et tilhørende administrationsbidrag og selvom ministeren lovede os at etableringsretten for privatinstitutioner ville blive en god løftestang i forhold til at opretholde selvejende daginstitutioner med rimelige vilkår så er det stadig trængselstider for mange selvejende daginstitutioner. De selvejende er under pres i mange kommuner, hvor vanskelige budgetforhandlinger, harmonisering i kølvandet på kommunesammenlægninger, nye ledelsesstrukturer og øget kommunal opmærksomhed på formue- og vedtægtsforhold gør livet svært for mange selvejende. I gennemsnit er antallet af selvejende daginstitutioner indenfor det seneste par år faldet med én om ugen. Og i de kommuner, hvor man spiller ud med en ny struktur med områdeledelse eller distriktsinstitutioner er i gennemsnit 25% af de selvejende daginstitutioner blevet kommunaliseret. Det virker voldsomt og er da også nærmest grotesk, for man vejrer ellers morgenluft, når man lytter til politikerne på Christiansborg, f.eks. i forbindelse med regeringens debat og temamøder i forbindelse med kvalitetsreformen, hvor omdrejningspunkter var øget konkurrence, brugerinddragelse og mere frihed til institutioner. DLO, lokale institutioners bestyrelser og de øvrige paraplyorganisationer på området forsøger løbende ude i kommunerne at påvirke og forhandle med kommunerne i forhold til de selvejende daginstitutioners vilkår og eksistentielle rammer, ligesom vi på centralt hold forsøger at påvirke Folketinget, ministeren og andre centrale aktører. Nogle bedre rammebetingelser i lovgivningen ville umiddelbart være den mest farbare vej, for der er intet der tyder på at kommunerne af egen drift kommer til hverken at elske eller respektere de selvejende daginstitutioner særlige og selvstændige status. Problemet er bare, at lovgiverne ikke er kommet os til undsætning. En årsag til dette er måske, at det for efterhånden flere år siden som et led i finanslovsforhandlingerne for 2007 blev besluttet at iværksætte en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners rammebetingelser. Lige siden er der ikke sket noget lovgivningsmæssigt i forhold til de selvejende for nu må vi jo lige se, hvad undersøgelsen viser.sagen er bare at den undersøgelse først lige er kommet i gang i sommeren 2010, og forventes færdig en gang i Alt i mens bliver der en selvejende mindre pr. uge og i dette efterår er der samtidig sket en eksplosion i antallet af kommer, der som regel affødt af økonomiske problemer ønsker at indføre områdeledelse eller Klyngeledelse, som man har valgt at kalde det i Københavns kommune. Det er en udvikling, som formentlig vil få en del selvejende daginstitutioner til at overveje at omdanne sig til privatinstitutioner, og dermed opnå den maximale frihed og uafhængighed af kommunerne. Det er godt nok hverken fagforeningernes eller kommunernes kop té. Kommunernes Landsforening har således i forhold til de mange nye privatinstitutioner givet udtryk for at sådanne privatinstitutioner giver problemer for kommunerne. De er nemlig svære at styre, og de kan gøre det vanskeligt for kommunerne at tilpasse kapaciteten. På den anden side er der også kommuner, som mener at de får et renere snit ved kun at operere med kommunale institutioner eller privatinstitutioner. Men i den forbindelse burde KL og kommunerne reflektere over, hvorfor det er kommet dér til, at flere og flere selvejende daginstitutioners eneste overlevelsesmulighed er at blive omdannet til privatinstitution. Kommunernes burde i langt højere grad anerkende de selvejende daginstitutioner og tilbyde disse nogle mere respektfulde samarbejdsrelationer og mere reel selvstændighed. Derved kunne disse

3 privatiseringer undgåes. Fagforeningerne og medarbejderne kunne være sikre på automatisk overenskomstdækning og forældrene skulle ikke frygte pludselige forhøjelser af forældrebetalingen udover de 25 %. Kommunerne bør altså i langt højere grad være opmærksomme på, at de med selvejende daginstitutioner både kan gøre plads for civilsamfundet og samtidig have mulighed for overordnet styring og planlægning af området og sikring af velordnede forhold på området. På en måde er det for fattigt, hvis privatinstitution skal være den eneste overlevelsesmulighed for ikke-kommunale daginstitutioner. Men hvis det er tilfældet, handler det vel bare om at komme i gang med at konvertere de selvejende daginstitutioner om til Selvejende Privatinstitutioner. Fra Selvejende til Privat DLO guider på vej En selvejende daginstitution kan som driftsgrundlag have en driftsoverenskomst/aftale med kommunen. Men den kan også bare have en godkendelse som Privatinstitution og derved fortsætte med at være en non-profit daginstitution, der fungerer som en helt privat virksomhed, men med kommunalt driftstilskud og underlagt det kommunale tilsyn. For mange selvejende daginstitutioner vil en konvertering til Selvejende Privatinstitution være den bedste, eller måske eneste, mulighed for at kunne fortsætte som en selvstændig daginstitution i lokalmiljøet. Men hvilke processer skal man igennem, og hvad skal man huske, hvis man vil skifte status fra Selvejende til Privat? Det giver denne guide en række bud på. RESEARCH Der findes en række dokumenter om lovgivning m.m., som det indledningsvist er tilrådeligt, at Bestyrelsen og Ledelsen læser igennem. Disse dokumenter og tekster kan findes på dk, hvor der også er link til BUPL, der har udarbejdet noget materiale om privatinstitutioner. AFKLARING I INSTITUTIONEN Medarbejderne og Bestyrelsen, og dennes evt. bagland bør diskutere og afklare holdningen til en række udfordringer og problemstillinger: Vil vi opkræve en højere forældrebetaling end de øvrige daginstitutioner? Er personalet indstillet på at der skiftes driftsgrundlag? Vil vi indgå overenskomst med de faglige organisationer? Har vi en bestyrelse, der kan levere et stykke professionelt arbejde? Hvilke samarbejdsrelationer forventer vi at få med kommunen? Har vi, eller kan vi skaffe, kunder det vil sige børn - nok? Følgende punkter kan være en hjælp til at få svar på spørgsmålene: undersøg, hvordan personalet forholder sig til tanken om privat drift. - sæt emnet på dagsordenen som et særskilt tema på et personalemøde. - Diskuter fordele og ulemper, lad alle komme til orde. - Lav efterfølgende en notesbog, der kan ligge i personalerummet, hvor alle kan skrive kommentarer til emnet, når det falder dem ind. - Har man nogle specielle ordninger for nogle af de ansatte (flexjob etc.)? Kan disse ordninger overføres? undersøg, hvordan bestyrelsen forholder sig til tanken om privat drift. - sæt emnet på dagsorden som et særskilt tema på et bestyrelsesmøde. - Diskuter fordele og ulemper, lad alle komme til orde. - fremlæg personalets holdning til privatdrift. Medtag både de fordele og ulemper, der er kommet frem. - skriv fordele og ulemper ned i et skema, - det vil hjælpe til at finde løsninger og svar. - Er der opbakning og engagement i bestyrelsen? - skal bestyrelsens sammensætning og beslutningskompetence ændres ved privat drift?»

4 - Kan man forsat rekruttere bestyrelsesmedlemmer, hvis der skal ydes en større indsats? - skal en del af bestyrelsen være professionel (d.v.s. besidde særlige faglige kompetencer)? Børn og forældresammensætning - Hvordan er fordelingen mellem stærke og ressourcekrævende børn i området? - Hvilke skoler søger børnene til? - Søger mange børn i forvejen friskoler og/eller privatskoler? - Hvad er årsagerne til at forældrene har valgt institutionen? (Det skal måske bruges i markedsføringssammenhæng og i beskrivelsen af værdigrundlag) - Kender man årsagerne til at nogle forældre vælger institutionen fra? (Det er vigtig at kende disse årsager, da et dårligt rygte har stor betydning for institutionens markedsføring) - Har forældrene valgt institutionen på grund af placering eller på grund af et særligt værdigrundlag? (Kan have indflydelse på, hvor stort et opland, man kan nå ud til) NETVÆRK undersøg om der er andre institutioner i området, der er eller overvejer at blive private. - Arranger eventuelt et møde med de andre institutioner. - Overvej, hvad I kan få ud af at samarbejde. - Skriv ned, hvilke punkter I eventuelt vil samarbejde om: Samarbejde og dialog med kommunen? Fælles PR? Indskrivning af børn? Fælles arrangementer? Personalesamarbejde/sparring? Ledelsessamarbejde? - find ud af om der er private institutioner andre steder i landet, som I eventuelt kan kontakte for at høre om, hvordan de har grebet processen an, og måske kan I aflægge dem besøg. REGLER OG GODKENDELSESKRITERIER En privatinstitution skal dokumentere, at den lever op til lovgivningen om dagtilbud. Det vil sige Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, herunder kravet om pædagogiske læreplaner. Eksisterende dagtilbud bør nemt kunne anskueliggøre, at de lever op til dette. Kommunerne skal have vedtaget og offentliggjort deres respektive godkendelseskriterier, og de bør fremgå af kommunens hjemmeside. Kommunen må ikke stille skrappere krav til privatinstitutioner end til alle øvrige dagtilbud i kommunen. Kommunens krav skal være Lovlige, Saglige, Generelle og velunderbyggede. Det er godkendelseskriterierne, som ansøgeren bliver godkendt i forhold til, som privatinstitutionen løbende skal kunne leve op til. Kommunerne kan som udgangspunkt ikke løbende ændre på disse krav i forhold til allerede godkendte institutioner. Indhent Kommunens godkendelseskriterier og vurder, om I kan leve op til dem. - skal der foretages nogle ændringer i institutionen for at leve op til godkendelseskriterierne? - Hvad kan institutionen gøre for at imødekomme godkendelseskriterierne? ØKONOMI Indtægter Økonomien er selvsagt en afgørende del af grundlaget for at konvertere til Privatinstitution. Man bør tidligt i processen regne på, om det er muligt at få økonomien i institutionen til at hænge sammen. Indtægterne er følgende: Et kommunalt driftstilskud pr. indskrevet barn Et kommunalt bygningstilskud pr. indskrevet barn Et kommunalt administrationstilskud pr. indskrevet barn Forældrebetalingen (Som frit kan fastsættes af institutionen) Man skal være opmærksom på, at både bygningstilskud og administrationstilskud ydes uafhængigt af institutionens faktiske udgifter på disse områder. Kommunens tilskudstakster skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Undersøg eventuelt mulighederne for øvrige indtægtskilder: salg af pladser til rådighed for eksempelvis gæstelærere på undervisningsinstitutioner. salg af pladser til virksomheder i området med særlige behov for eksempelvis åbningstider Mulighed for tilskud fra fonde eller sponsorer. Evt. salg at tilkøbsydelser. Driftsudgifter Der er særligt to områder, der har afgørende betydning: Personalenormeringen: Hvilke krav har kommunen fastsat i godkendelseskriterierne, og hvilke krav stiller vi selv? Hvad er vores udgift til bygninger / husleje?

5 Vi skulle være blevet privat børnehave langt tidligere Bankgaranti Kommunen kan i godkendelseskriterierne stille krav om en bankgaranti på op til tre måneders drift, og det har de fleste kommuner valgt at gøre. Denne økonomiske udfordring kan eventuelt overvindes ved: At et pengeinstitut finder den selvejende daginstitution kreditværdi og stiller den ønskede bankgaranti uden pantsikring. At banken stiller garanti med sikkerhed i den friværdi, privatinstitutionen evt. har i ejendommen At kommunen nedsætter sit krav til en garanti på en eller to måneder At garantien stilles i forhold til et meget lavt antal børn At forældre erlægger et indskud, når deres børn meldes ind, og at dette delvist bruges som garantisum (evt. ved organisering som AMBA) At garanti stilles af private investorer LOKALEFORHOLD Indtægter For at kende bygningsudgiften må man naturligvis vide i hvilke lokaler, institutionen skal være. Her skal man være opmærksom på: At privatinstitutionen skal leve op til de samme bygningskrav som alle andre former for dagtilbud (byggelov, arbejdsmiljølov etc.). At kommunen i sine godkendelseskriterier kan stille krav f.eks. om minimum antal kvadratmetre pr barn. om man råder over de bygninger, men aktuelt bruger. Har man for eksempel krav på at fortsætte som lejer på de samme vilkår, eller skal lejekontrakten genforhandles? Undersøg følgende i forhold til lokaler og udenomsarealer: Hvilken stand er lokalerne i? Bor institutionen til leje? - Vil man fortsat bo til leje? - Kan man fortsætte med at leje bygningerne? - Kan man eventuelt købe bygningerne? - Skal man eventuelt flytte i andre lokaler? Ejer institutionen selv bygningerne? - Hvor stor gæld er der i bygningerne? - Er der friværdi til at finansiere forbedringer i institutionen? - Er der mulighed for at optage lån i bygningerne? - Hvor kan man optage lån i bygningerne? Institutionsleder Bente Bjerre og Bestyrelsesformand Allan Johansen I 1920 blev Maria Mikkelsens børnehave etableret i Kolding, hvor den har ligget lige siden - og i stort set alle årene har børnehaven haft det godt med den selvejende status. Men for et par år siden ændrede billedet sig. Respekten for selvejet var gradvist forsvundet, og kommunen greb i stigende grad ind i den selvejende institutions selvbestemmelse og selvforvaltning. Det medførte, at Bestyrelsen besluttede at droppe driftsoverenskomsten og i stedet blive godkendt som Selvejende Privat Børnehave. Vi er private nu - og vi skulle have taget beslutningen for langt tid siden, siger Allan Johansen, der er formand for Maria Mikkelsens børnehave i Kolding. Han står på billedet sammen med børnehavens leder, Bente Bjerre, der har været leder af børnehaven siden 1970, heraf de sidste 10 i parløb med Allan Johansen. De siger samstemmende til Børns Hverdag: Vi opfordrer meget stærkt de selvejende institutioner til at overveje at blive private, for det giver den frihed, som vi gerne vil fungere under - og som jo burde kunne lade sig gøre, hvis blot kommunerne overholdt gældende lovgivning og respekterede vores status som selvejende.»

6 PÆDAGOGIK Der er visse krav til det pædagogiske indhold, som under alle omstændigheder skal kunne imødekommes: Dagtilbudslovens formålsbestemmelser Dagtilbudslovens krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner Kommunalt vedtagne politiker, mål og målsætninger på området Desuden bør en privatinstitution formulere sin pædagogik og sit indhold, så både kunder, kommune, medarbejdere og andre kan få en klar fornemmelse af hvilket (pædagogisk) grundlag institutionen hviler på. For eksisterende daginstitutioner vil disse ting formentlig allerede være på plads og forankret i virksomhedsplanen og i de pædagogiske læreplaner. VÆRDIGRUNDLAG Hvad hører med til et stiftelsesgrundlag eller et særligt værdigrundlag? Det kan eksempelvis dreje sig om: fortrinsstilling for visse grupper af børn (Det kan eksempelvis være en virksomhedsbørnehave, hvor de ansattes børn har en fortrinsstilling frem for andre eller en børnehave i en boligforening, med en fortrinsstilling for beboernes børn) Institutionens placering i lokalmiljøet En særlig pædagogisk linie eller en særlig livsopfattelse et særligt organisatorisk eller ideologisk tilhørsforhold Sådanne særlige kendetegn og vigtige dele af institutionens værdigrundlag, bør skinne igennem eller forankres i: Vedtægten De pædagogiske Læreplaner Virksomhedsplanen Man bør overveje følgende i forbindelse med udarbejdelse af værdigrundlaget: Hvilke værdier og holdninger ønsker man at have fokus på? Hvad ønsker institutionen at være kendt for? Hvordan kan institutionen adskille sig fra øvrige institutioner i området? Vedtægt Der skal efter loven laves en vedtægt for en privatinstitution:. Vedtægten bør bl.a. indeholde: selskabsform. Bemærk: en selvejende institution kan godt drive en privatinstitution efter 19, stk. 4 i Dagtilbudsloven Ledelsesforhold Fortrinsstilling for visse grupper Optagelses- og udmeldelsesregler om institutionen er en profit tinstitution, og i givet fald hvilke formål overskuddet skal anvendes til (Dette er imidlertid irrelevant, når privatinstitutionen drives af en selvejende institution, der jo pr. definition er non-profit ) Hvordan forældrene som minimum er sikret indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner Hvad der skal ske ved nedlæggelse af institutionen Langt de fleste af ovenstående punkter vil være beskrevet og altså allerede dækket ind af den selvejende daginstitutions eksisterende vedtægt. Det bør dog afklares om der er behov for justeringer i institutionens gældende vedtægt. DLO er altid behjælpelig med en vurdering af dette og et forslag til vedtægtsændringer. Administration Når man er en privat virksomhed, er der mange regler, administrative opgaver og mere eller mindre juridiske problemstillinger at forholde sig til. Og når en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst konverterer til privatinstitution er det slut med at bruge kommunen som administrator (hvis dette hidtil har været tilfældet). Administrationsopgaverne består blandt andet af følgende: Bogføring Lønudbetalinger Administration af forældrebetalinger Til disse opgaver kan der f.eks. hentes hjælp hos paraplyorganisationer. Se mere på Personaleforhold En privatinstitution er en privat virksomhed udenfor det kommunale forhandlingsområde, så der gælder Som udgangspunkt ingen overenskomst for personalet. Især I de tilfælde, hvor eksisterende selvejende og puljeinstitutioner konverterer til privatinstitution, må det tilrådes, at den private institution indgår overenskomster med faglige organisationer. DLO har med BUPL aftalt en tiltrædelsesoverenskomst, som den enkelte privatinstitution kan tiltræde. Se mere på Under alle omstændigheder er overgang til privat-status et ændret vilkår, der efter gældende regler skal varsles overfor såvel de enkelte medarbejdere som de faglige organisationer. I forhold til personalet bør følgende afklares:

7 Har man nogle specielle ordninger for nogle af de ansatte (flexjob etc.)? - Kan disse ordninger overføres til den nye institutionsform? Hvad vil eventuelle ændrede åbningstider betyde for personaleforholdene? Forsikringsforhold Man skal naturligvis huske at tegne de nødvendige forsikringer. Det gælder både for selvejende og private daginstitutioner, og det drejer sig blandt andet om: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsgiverforsikring Forsikring af bygning og inventar Børneulykkesforsikring ORIENTERING TIL FORÆLDRENE Det er vigtigt at få orienteret forældrene til de børn, der går i institutionen, om de forandringer, der vil finde sted, når institutionen bliver privat. Det drejer sig blandt andet om følgende:» Egen Administration En Privatinstitution skal i sagens natur selv stå for bogføring, lønog personaleadministration etc. En oplagt mulighed er at lave en aftale om en administrationsløsning med en af de regnskabsførende paraplyorganisationer, der er med i DLO. Se en oversigt over disse på side 23 eller på Kan det løbe rundt? Der er mange praktiske ting at tænke på, når man starter som op som privat. Først og fremmest skal man lægge budgetter og se, om det er realistisk at få institutionen til at løbe rundt. Som privat institution får man jo populært sagt et gennemsnit af de kommunale udgifter pr. barn., Paul Göttsche, Gurreparkens børnehus i Helsingør DLO følger udviklingen Der findes ikke nogen central registrering af Privatinstitutionerne i Danmark. DLO følger udviklingen så tæt som det kan lade sig gøre, og vi skønner at der p.t. (oktober 2010) eksisterer ca. 220 Privatinstitutioner med godkendelse i h.t. Dagtilbudslovens 19, stk. 4. Institutionerne har en meget varieret baggrund; Nogle er Selvejende (og enkelte Kommunale) der er konverteret. Andre er etableret i forbindelse med en Friskole, nogle har tidligere været puljeordninger, og nogle er startet helt fra bunden. DLO og BUPL har en overenskomst klar DLO har med BUPL aftalt en tiltrædelsesoverenskomst, som Privatinstitutioner, der er medlem af DLO kan vælge at tiltræde. Læs mere om denne mulighed, og se hele overenskomsten på

8 Forældrebetalingen Værdigrundlag Vedtægter Indskrivning Bestyrelsesforhold Det er en god idé at lave en informationsplan for orienteringen til forældrene. Det er vigtigt at de interne forhold er afklaret inden man orienterer forældrene. Forældrene bør orienteres om, at der er forandringer på vej, så de hører det fra institutionen. Orienteringen kan foregå via løbende orienteringsbreve og forældremøder. ANSØGNING TIL KOMMUNEN Når ovenstående punkter er blevet afklaret er man ved at være parat til at sende en ansøgning til kommunen. Det må anbefales at man laver en så udførlig ansøgning som muligt. Ansøgningen bør omfatte de ovennævnte forhold, der alligevel skal beskrives eller omfattes i en vedtægt. Nogle kommuner kræver at ansøgningen bliver indgivet på en særlig ansøgningsblanket. DLO er altid behjælpelig med udformningen af en ansøgning. MARKEDSFØRING/REKRUTTERING AF BØRN Spørgsmålet om overlevelse handler dels om at levere et godt pædagogisk produkt og dels om synliggørelse. I den forbindelse bør man: overveje i hvilken grad man vil markedsføre sig overfor og satse på børn/forældre fra andre kommuner Lave en hjemmeside Få institutionen omtalt i lokalpressen forsøge at få kommunen til omtale privatinstitutionen på hjemmeside m.m. Se mere om Privatinstitutioner på Barn til barn Massage Kurser for alle, som arbejder med børn i dagplejen, børnehaven, SFO en (3 dage): Silkeborg oktober januar Gentofte november 2010 i skolen (1 dag): Silkeborg - 7. december 2010 tlf Fagligt fundament Erfarent medspil Sikkert håndværk Jørgen Lang Moesmand skov- & landskabsingeniør S LVANUS aps... fra idé til legeplads siden 1998

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere