Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej"

Transkript

1 »

2 Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning? Af Morten Kyst, sekretariatschef i DLO Selvom de selvejende daginstitutioner pr. 1/ fik ret til egen administration og lovformeligt krav på et tilhørende administrationsbidrag og selvom ministeren lovede os at etableringsretten for privatinstitutioner ville blive en god løftestang i forhold til at opretholde selvejende daginstitutioner med rimelige vilkår så er det stadig trængselstider for mange selvejende daginstitutioner. De selvejende er under pres i mange kommuner, hvor vanskelige budgetforhandlinger, harmonisering i kølvandet på kommunesammenlægninger, nye ledelsesstrukturer og øget kommunal opmærksomhed på formue- og vedtægtsforhold gør livet svært for mange selvejende. I gennemsnit er antallet af selvejende daginstitutioner indenfor det seneste par år faldet med én om ugen. Og i de kommuner, hvor man spiller ud med en ny struktur med områdeledelse eller distriktsinstitutioner er i gennemsnit 25% af de selvejende daginstitutioner blevet kommunaliseret. Det virker voldsomt og er da også nærmest grotesk, for man vejrer ellers morgenluft, når man lytter til politikerne på Christiansborg, f.eks. i forbindelse med regeringens debat og temamøder i forbindelse med kvalitetsreformen, hvor omdrejningspunkter var øget konkurrence, brugerinddragelse og mere frihed til institutioner. DLO, lokale institutioners bestyrelser og de øvrige paraplyorganisationer på området forsøger løbende ude i kommunerne at påvirke og forhandle med kommunerne i forhold til de selvejende daginstitutioners vilkår og eksistentielle rammer, ligesom vi på centralt hold forsøger at påvirke Folketinget, ministeren og andre centrale aktører. Nogle bedre rammebetingelser i lovgivningen ville umiddelbart være den mest farbare vej, for der er intet der tyder på at kommunerne af egen drift kommer til hverken at elske eller respektere de selvejende daginstitutioner særlige og selvstændige status. Problemet er bare, at lovgiverne ikke er kommet os til undsætning. En årsag til dette er måske, at det for efterhånden flere år siden som et led i finanslovsforhandlingerne for 2007 blev besluttet at iværksætte en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners rammebetingelser. Lige siden er der ikke sket noget lovgivningsmæssigt i forhold til de selvejende for nu må vi jo lige se, hvad undersøgelsen viser.sagen er bare at den undersøgelse først lige er kommet i gang i sommeren 2010, og forventes færdig en gang i Alt i mens bliver der en selvejende mindre pr. uge og i dette efterår er der samtidig sket en eksplosion i antallet af kommer, der som regel affødt af økonomiske problemer ønsker at indføre områdeledelse eller Klyngeledelse, som man har valgt at kalde det i Københavns kommune. Det er en udvikling, som formentlig vil få en del selvejende daginstitutioner til at overveje at omdanne sig til privatinstitutioner, og dermed opnå den maximale frihed og uafhængighed af kommunerne. Det er godt nok hverken fagforeningernes eller kommunernes kop té. Kommunernes Landsforening har således i forhold til de mange nye privatinstitutioner givet udtryk for at sådanne privatinstitutioner giver problemer for kommunerne. De er nemlig svære at styre, og de kan gøre det vanskeligt for kommunerne at tilpasse kapaciteten. På den anden side er der også kommuner, som mener at de får et renere snit ved kun at operere med kommunale institutioner eller privatinstitutioner. Men i den forbindelse burde KL og kommunerne reflektere over, hvorfor det er kommet dér til, at flere og flere selvejende daginstitutioners eneste overlevelsesmulighed er at blive omdannet til privatinstitution. Kommunernes burde i langt højere grad anerkende de selvejende daginstitutioner og tilbyde disse nogle mere respektfulde samarbejdsrelationer og mere reel selvstændighed. Derved kunne disse

3 privatiseringer undgåes. Fagforeningerne og medarbejderne kunne være sikre på automatisk overenskomstdækning og forældrene skulle ikke frygte pludselige forhøjelser af forældrebetalingen udover de 25 %. Kommunerne bør altså i langt højere grad være opmærksomme på, at de med selvejende daginstitutioner både kan gøre plads for civilsamfundet og samtidig have mulighed for overordnet styring og planlægning af området og sikring af velordnede forhold på området. På en måde er det for fattigt, hvis privatinstitution skal være den eneste overlevelsesmulighed for ikke-kommunale daginstitutioner. Men hvis det er tilfældet, handler det vel bare om at komme i gang med at konvertere de selvejende daginstitutioner om til Selvejende Privatinstitutioner. Fra Selvejende til Privat DLO guider på vej En selvejende daginstitution kan som driftsgrundlag have en driftsoverenskomst/aftale med kommunen. Men den kan også bare have en godkendelse som Privatinstitution og derved fortsætte med at være en non-profit daginstitution, der fungerer som en helt privat virksomhed, men med kommunalt driftstilskud og underlagt det kommunale tilsyn. For mange selvejende daginstitutioner vil en konvertering til Selvejende Privatinstitution være den bedste, eller måske eneste, mulighed for at kunne fortsætte som en selvstændig daginstitution i lokalmiljøet. Men hvilke processer skal man igennem, og hvad skal man huske, hvis man vil skifte status fra Selvejende til Privat? Det giver denne guide en række bud på. RESEARCH Der findes en række dokumenter om lovgivning m.m., som det indledningsvist er tilrådeligt, at Bestyrelsen og Ledelsen læser igennem. Disse dokumenter og tekster kan findes på dk, hvor der også er link til BUPL, der har udarbejdet noget materiale om privatinstitutioner. AFKLARING I INSTITUTIONEN Medarbejderne og Bestyrelsen, og dennes evt. bagland bør diskutere og afklare holdningen til en række udfordringer og problemstillinger: Vil vi opkræve en højere forældrebetaling end de øvrige daginstitutioner? Er personalet indstillet på at der skiftes driftsgrundlag? Vil vi indgå overenskomst med de faglige organisationer? Har vi en bestyrelse, der kan levere et stykke professionelt arbejde? Hvilke samarbejdsrelationer forventer vi at få med kommunen? Har vi, eller kan vi skaffe, kunder det vil sige børn - nok? Følgende punkter kan være en hjælp til at få svar på spørgsmålene: undersøg, hvordan personalet forholder sig til tanken om privat drift. - sæt emnet på dagsordenen som et særskilt tema på et personalemøde. - Diskuter fordele og ulemper, lad alle komme til orde. - Lav efterfølgende en notesbog, der kan ligge i personalerummet, hvor alle kan skrive kommentarer til emnet, når det falder dem ind. - Har man nogle specielle ordninger for nogle af de ansatte (flexjob etc.)? Kan disse ordninger overføres? undersøg, hvordan bestyrelsen forholder sig til tanken om privat drift. - sæt emnet på dagsorden som et særskilt tema på et bestyrelsesmøde. - Diskuter fordele og ulemper, lad alle komme til orde. - fremlæg personalets holdning til privatdrift. Medtag både de fordele og ulemper, der er kommet frem. - skriv fordele og ulemper ned i et skema, - det vil hjælpe til at finde løsninger og svar. - Er der opbakning og engagement i bestyrelsen? - skal bestyrelsens sammensætning og beslutningskompetence ændres ved privat drift?»

4 - Kan man forsat rekruttere bestyrelsesmedlemmer, hvis der skal ydes en større indsats? - skal en del af bestyrelsen være professionel (d.v.s. besidde særlige faglige kompetencer)? Børn og forældresammensætning - Hvordan er fordelingen mellem stærke og ressourcekrævende børn i området? - Hvilke skoler søger børnene til? - Søger mange børn i forvejen friskoler og/eller privatskoler? - Hvad er årsagerne til at forældrene har valgt institutionen? (Det skal måske bruges i markedsføringssammenhæng og i beskrivelsen af værdigrundlag) - Kender man årsagerne til at nogle forældre vælger institutionen fra? (Det er vigtig at kende disse årsager, da et dårligt rygte har stor betydning for institutionens markedsføring) - Har forældrene valgt institutionen på grund af placering eller på grund af et særligt værdigrundlag? (Kan have indflydelse på, hvor stort et opland, man kan nå ud til) NETVÆRK undersøg om der er andre institutioner i området, der er eller overvejer at blive private. - Arranger eventuelt et møde med de andre institutioner. - Overvej, hvad I kan få ud af at samarbejde. - Skriv ned, hvilke punkter I eventuelt vil samarbejde om: Samarbejde og dialog med kommunen? Fælles PR? Indskrivning af børn? Fælles arrangementer? Personalesamarbejde/sparring? Ledelsessamarbejde? - find ud af om der er private institutioner andre steder i landet, som I eventuelt kan kontakte for at høre om, hvordan de har grebet processen an, og måske kan I aflægge dem besøg. REGLER OG GODKENDELSESKRITERIER En privatinstitution skal dokumentere, at den lever op til lovgivningen om dagtilbud. Det vil sige Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, herunder kravet om pædagogiske læreplaner. Eksisterende dagtilbud bør nemt kunne anskueliggøre, at de lever op til dette. Kommunerne skal have vedtaget og offentliggjort deres respektive godkendelseskriterier, og de bør fremgå af kommunens hjemmeside. Kommunen må ikke stille skrappere krav til privatinstitutioner end til alle øvrige dagtilbud i kommunen. Kommunens krav skal være Lovlige, Saglige, Generelle og velunderbyggede. Det er godkendelseskriterierne, som ansøgeren bliver godkendt i forhold til, som privatinstitutionen løbende skal kunne leve op til. Kommunerne kan som udgangspunkt ikke løbende ændre på disse krav i forhold til allerede godkendte institutioner. Indhent Kommunens godkendelseskriterier og vurder, om I kan leve op til dem. - skal der foretages nogle ændringer i institutionen for at leve op til godkendelseskriterierne? - Hvad kan institutionen gøre for at imødekomme godkendelseskriterierne? ØKONOMI Indtægter Økonomien er selvsagt en afgørende del af grundlaget for at konvertere til Privatinstitution. Man bør tidligt i processen regne på, om det er muligt at få økonomien i institutionen til at hænge sammen. Indtægterne er følgende: Et kommunalt driftstilskud pr. indskrevet barn Et kommunalt bygningstilskud pr. indskrevet barn Et kommunalt administrationstilskud pr. indskrevet barn Forældrebetalingen (Som frit kan fastsættes af institutionen) Man skal være opmærksom på, at både bygningstilskud og administrationstilskud ydes uafhængigt af institutionens faktiske udgifter på disse områder. Kommunens tilskudstakster skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Undersøg eventuelt mulighederne for øvrige indtægtskilder: salg af pladser til rådighed for eksempelvis gæstelærere på undervisningsinstitutioner. salg af pladser til virksomheder i området med særlige behov for eksempelvis åbningstider Mulighed for tilskud fra fonde eller sponsorer. Evt. salg at tilkøbsydelser. Driftsudgifter Der er særligt to områder, der har afgørende betydning: Personalenormeringen: Hvilke krav har kommunen fastsat i godkendelseskriterierne, og hvilke krav stiller vi selv? Hvad er vores udgift til bygninger / husleje?

5 Vi skulle være blevet privat børnehave langt tidligere Bankgaranti Kommunen kan i godkendelseskriterierne stille krav om en bankgaranti på op til tre måneders drift, og det har de fleste kommuner valgt at gøre. Denne økonomiske udfordring kan eventuelt overvindes ved: At et pengeinstitut finder den selvejende daginstitution kreditværdi og stiller den ønskede bankgaranti uden pantsikring. At banken stiller garanti med sikkerhed i den friværdi, privatinstitutionen evt. har i ejendommen At kommunen nedsætter sit krav til en garanti på en eller to måneder At garantien stilles i forhold til et meget lavt antal børn At forældre erlægger et indskud, når deres børn meldes ind, og at dette delvist bruges som garantisum (evt. ved organisering som AMBA) At garanti stilles af private investorer LOKALEFORHOLD Indtægter For at kende bygningsudgiften må man naturligvis vide i hvilke lokaler, institutionen skal være. Her skal man være opmærksom på: At privatinstitutionen skal leve op til de samme bygningskrav som alle andre former for dagtilbud (byggelov, arbejdsmiljølov etc.). At kommunen i sine godkendelseskriterier kan stille krav f.eks. om minimum antal kvadratmetre pr barn. om man råder over de bygninger, men aktuelt bruger. Har man for eksempel krav på at fortsætte som lejer på de samme vilkår, eller skal lejekontrakten genforhandles? Undersøg følgende i forhold til lokaler og udenomsarealer: Hvilken stand er lokalerne i? Bor institutionen til leje? - Vil man fortsat bo til leje? - Kan man fortsætte med at leje bygningerne? - Kan man eventuelt købe bygningerne? - Skal man eventuelt flytte i andre lokaler? Ejer institutionen selv bygningerne? - Hvor stor gæld er der i bygningerne? - Er der friværdi til at finansiere forbedringer i institutionen? - Er der mulighed for at optage lån i bygningerne? - Hvor kan man optage lån i bygningerne? Institutionsleder Bente Bjerre og Bestyrelsesformand Allan Johansen I 1920 blev Maria Mikkelsens børnehave etableret i Kolding, hvor den har ligget lige siden - og i stort set alle årene har børnehaven haft det godt med den selvejende status. Men for et par år siden ændrede billedet sig. Respekten for selvejet var gradvist forsvundet, og kommunen greb i stigende grad ind i den selvejende institutions selvbestemmelse og selvforvaltning. Det medførte, at Bestyrelsen besluttede at droppe driftsoverenskomsten og i stedet blive godkendt som Selvejende Privat Børnehave. Vi er private nu - og vi skulle have taget beslutningen for langt tid siden, siger Allan Johansen, der er formand for Maria Mikkelsens børnehave i Kolding. Han står på billedet sammen med børnehavens leder, Bente Bjerre, der har været leder af børnehaven siden 1970, heraf de sidste 10 i parløb med Allan Johansen. De siger samstemmende til Børns Hverdag: Vi opfordrer meget stærkt de selvejende institutioner til at overveje at blive private, for det giver den frihed, som vi gerne vil fungere under - og som jo burde kunne lade sig gøre, hvis blot kommunerne overholdt gældende lovgivning og respekterede vores status som selvejende.»

6 PÆDAGOGIK Der er visse krav til det pædagogiske indhold, som under alle omstændigheder skal kunne imødekommes: Dagtilbudslovens formålsbestemmelser Dagtilbudslovens krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner Kommunalt vedtagne politiker, mål og målsætninger på området Desuden bør en privatinstitution formulere sin pædagogik og sit indhold, så både kunder, kommune, medarbejdere og andre kan få en klar fornemmelse af hvilket (pædagogisk) grundlag institutionen hviler på. For eksisterende daginstitutioner vil disse ting formentlig allerede være på plads og forankret i virksomhedsplanen og i de pædagogiske læreplaner. VÆRDIGRUNDLAG Hvad hører med til et stiftelsesgrundlag eller et særligt værdigrundlag? Det kan eksempelvis dreje sig om: fortrinsstilling for visse grupper af børn (Det kan eksempelvis være en virksomhedsbørnehave, hvor de ansattes børn har en fortrinsstilling frem for andre eller en børnehave i en boligforening, med en fortrinsstilling for beboernes børn) Institutionens placering i lokalmiljøet En særlig pædagogisk linie eller en særlig livsopfattelse et særligt organisatorisk eller ideologisk tilhørsforhold Sådanne særlige kendetegn og vigtige dele af institutionens værdigrundlag, bør skinne igennem eller forankres i: Vedtægten De pædagogiske Læreplaner Virksomhedsplanen Man bør overveje følgende i forbindelse med udarbejdelse af værdigrundlaget: Hvilke værdier og holdninger ønsker man at have fokus på? Hvad ønsker institutionen at være kendt for? Hvordan kan institutionen adskille sig fra øvrige institutioner i området? Vedtægt Der skal efter loven laves en vedtægt for en privatinstitution:. Vedtægten bør bl.a. indeholde: selskabsform. Bemærk: en selvejende institution kan godt drive en privatinstitution efter 19, stk. 4 i Dagtilbudsloven Ledelsesforhold Fortrinsstilling for visse grupper Optagelses- og udmeldelsesregler om institutionen er en profit tinstitution, og i givet fald hvilke formål overskuddet skal anvendes til (Dette er imidlertid irrelevant, når privatinstitutionen drives af en selvejende institution, der jo pr. definition er non-profit ) Hvordan forældrene som minimum er sikret indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner Hvad der skal ske ved nedlæggelse af institutionen Langt de fleste af ovenstående punkter vil være beskrevet og altså allerede dækket ind af den selvejende daginstitutions eksisterende vedtægt. Det bør dog afklares om der er behov for justeringer i institutionens gældende vedtægt. DLO er altid behjælpelig med en vurdering af dette og et forslag til vedtægtsændringer. Administration Når man er en privat virksomhed, er der mange regler, administrative opgaver og mere eller mindre juridiske problemstillinger at forholde sig til. Og når en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst konverterer til privatinstitution er det slut med at bruge kommunen som administrator (hvis dette hidtil har været tilfældet). Administrationsopgaverne består blandt andet af følgende: Bogføring Lønudbetalinger Administration af forældrebetalinger Til disse opgaver kan der f.eks. hentes hjælp hos paraplyorganisationer. Se mere på Personaleforhold En privatinstitution er en privat virksomhed udenfor det kommunale forhandlingsområde, så der gælder Som udgangspunkt ingen overenskomst for personalet. Især I de tilfælde, hvor eksisterende selvejende og puljeinstitutioner konverterer til privatinstitution, må det tilrådes, at den private institution indgår overenskomster med faglige organisationer. DLO har med BUPL aftalt en tiltrædelsesoverenskomst, som den enkelte privatinstitution kan tiltræde. Se mere på Under alle omstændigheder er overgang til privat-status et ændret vilkår, der efter gældende regler skal varsles overfor såvel de enkelte medarbejdere som de faglige organisationer. I forhold til personalet bør følgende afklares:

7 Har man nogle specielle ordninger for nogle af de ansatte (flexjob etc.)? - Kan disse ordninger overføres til den nye institutionsform? Hvad vil eventuelle ændrede åbningstider betyde for personaleforholdene? Forsikringsforhold Man skal naturligvis huske at tegne de nødvendige forsikringer. Det gælder både for selvejende og private daginstitutioner, og det drejer sig blandt andet om: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsgiverforsikring Forsikring af bygning og inventar Børneulykkesforsikring ORIENTERING TIL FORÆLDRENE Det er vigtigt at få orienteret forældrene til de børn, der går i institutionen, om de forandringer, der vil finde sted, når institutionen bliver privat. Det drejer sig blandt andet om følgende:» Egen Administration En Privatinstitution skal i sagens natur selv stå for bogføring, lønog personaleadministration etc. En oplagt mulighed er at lave en aftale om en administrationsløsning med en af de regnskabsførende paraplyorganisationer, der er med i DLO. Se en oversigt over disse på side 23 eller på Kan det løbe rundt? Der er mange praktiske ting at tænke på, når man starter som op som privat. Først og fremmest skal man lægge budgetter og se, om det er realistisk at få institutionen til at løbe rundt. Som privat institution får man jo populært sagt et gennemsnit af de kommunale udgifter pr. barn., Paul Göttsche, Gurreparkens børnehus i Helsingør DLO følger udviklingen Der findes ikke nogen central registrering af Privatinstitutionerne i Danmark. DLO følger udviklingen så tæt som det kan lade sig gøre, og vi skønner at der p.t. (oktober 2010) eksisterer ca. 220 Privatinstitutioner med godkendelse i h.t. Dagtilbudslovens 19, stk. 4. Institutionerne har en meget varieret baggrund; Nogle er Selvejende (og enkelte Kommunale) der er konverteret. Andre er etableret i forbindelse med en Friskole, nogle har tidligere været puljeordninger, og nogle er startet helt fra bunden. DLO og BUPL har en overenskomst klar DLO har med BUPL aftalt en tiltrædelsesoverenskomst, som Privatinstitutioner, der er medlem af DLO kan vælge at tiltræde. Læs mere om denne mulighed, og se hele overenskomsten på

8 Forældrebetalingen Værdigrundlag Vedtægter Indskrivning Bestyrelsesforhold Det er en god idé at lave en informationsplan for orienteringen til forældrene. Det er vigtigt at de interne forhold er afklaret inden man orienterer forældrene. Forældrene bør orienteres om, at der er forandringer på vej, så de hører det fra institutionen. Orienteringen kan foregå via løbende orienteringsbreve og forældremøder. ANSØGNING TIL KOMMUNEN Når ovenstående punkter er blevet afklaret er man ved at være parat til at sende en ansøgning til kommunen. Det må anbefales at man laver en så udførlig ansøgning som muligt. Ansøgningen bør omfatte de ovennævnte forhold, der alligevel skal beskrives eller omfattes i en vedtægt. Nogle kommuner kræver at ansøgningen bliver indgivet på en særlig ansøgningsblanket. DLO er altid behjælpelig med udformningen af en ansøgning. MARKEDSFØRING/REKRUTTERING AF BØRN Spørgsmålet om overlevelse handler dels om at levere et godt pædagogisk produkt og dels om synliggørelse. I den forbindelse bør man: overveje i hvilken grad man vil markedsføre sig overfor og satse på børn/forældre fra andre kommuner Lave en hjemmeside Få institutionen omtalt i lokalpressen forsøge at få kommunen til omtale privatinstitutionen på hjemmeside m.m. Se mere om Privatinstitutioner på Barn til barn Massage Kurser for alle, som arbejder med børn i dagplejen, børnehaven, SFO en (3 dage): Silkeborg oktober januar Gentofte november 2010 i skolen (1 dag): Silkeborg - 7. december 2010 tlf Fagligt fundament Erfarent medspil Sikkert håndværk Jørgen Lang Moesmand skov- & landskabsingeniør S LVANUS aps... fra idé til legeplads siden 1998

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus. 1 Navn & Hjemsted

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus. 1 Navn & Hjemsted Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Navn & Hjemsted Institutions navn er Nr. Herlev Børnehus og er hjemhørende i Hillerød Kommune, beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg.

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg. Vedtægter for Den private institution Jerne Børnehave I forbindelse med overgangen fra selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune til selvejende daginstitution med privat drift

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

PRIVAT DAGINSTITUTION

PRIVAT DAGINSTITUTION Guide til opstart af en PRIVAT DAGINSTITUTION Indhold: 1. indledning 2. Opstart af ny privat daginstitution med en arbejdsgiverbestyrelse 3. Opstart af ny privat daginstitution med privat ejer 4. omlægning

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Privat daginstitution - en minihåndbog

Privat daginstitution - en minihåndbog MDI 2014 Privat daginstitution - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne minihåndbog i oprettelse af private daginstitutioner,

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk, beliggende Langebjergvej 118, Humlebæk i Fredensborg

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Boiskov Natur og Udebørnehave

Boiskov Natur og Udebørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Boiskov Natur og Udebørnehave 1 Forankring Stk.1 Institutionens navn er Boiskov Natur og Udebørnehave. Stk.2 Institutionen er beliggende i Aabenraa Kommune på adressen

Læs mere

VEDTÆGT. privatinstitutionen Tved Børnehave. Dens hjemsted er Svendborg Kommune, og beliggenheden er Hellet 3, 5700 Svendborg.

VEDTÆGT. privatinstitutionen Tved Børnehave. Dens hjemsted er Svendborg Kommune, og beliggenheden er Hellet 3, 5700 Svendborg. VEDTÆGT privatinstitutionen Tved Børnehave 1. Den private institutions navn er Tved Børnehave Dens hjemsted er Svendborg Kommune, og beliggenheden er Hellet 3, 5700 Svendborg. 2. Det er institutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr Vedtægtsbilag vedr. Børnehaven/Vuggestuen

DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr Vedtægtsbilag vedr. Børnehaven/Vuggestuen j.nr. 48.719/JS/LM DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE Cvr.nr. 37 36 23 87 Vedtægtsbilag vedr. Børnehaven/Vuggestuen 1.0 Etablering af børnehave og vuggestue 1.1 I henhold til pkt. 3 i Thy Privatskoles

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

BØRNERINGEN HØFFDINGSVEJ 36, 5. SAL VALBY. TELEFON CVR-NR

BØRNERINGEN HØFFDINGSVEJ 36, 5. SAL VALBY. TELEFON CVR-NR Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 297 Offentligt Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Den 30. juni 2017 Fakta om private mm. Kort uddybning af nogle væsentlige forskelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold.

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Uenighedspunkter i forhold til driftsoverenskomsten Lovgivning Jf. dagtilbudsloven baseres driften af en selvejende daginstitution på

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende institutioner

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Private leverandører af dagtilbud

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

VEDTÆGT. Herlufsholmskovens Troldeslot Aps

VEDTÆGT. Herlufsholmskovens Troldeslot Aps VEDTÆGT Herlufsholmskovens Troldeslot Aps 1 Institutionens navn er: Herlufsholmskovens Troldeslot ApS Dens hjemsted er Næstved Kommune, og beliggenheden er Ringstedgade 76, 4700 Næstved. Institutionen

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere