Midtsjællands Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtsjællands Efterskole"

Transkript

1 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej København Ø Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Generelle oplysninger 5-6 Ledelsesberetning 7-12 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 16 Balance Pengestrømsopgørelse 19 Noter

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Midtsjællands Efterskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) samt bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af bekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af Midtsjællands Efterskoles aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Hvalsø, den 17. marts 2015 Forstander Christian Hougaard-Jakobsen Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet og indstilles til godkendelse af skolens repræsentantskab. Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i 7 stk. 2 og 3 er overholdt. Bestyrelse Sverri Hammer Helle Spanggaard Birgitte Svinth (formand) (næstformand) Jan Tolstrup Lars Nielsen Jørgen Kvist Jensen Anette Schjødt Thorsen 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Midtsjællands Efterskole PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Midtsjællands Efterskole for perioden 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regler fastsat i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Midtsjællands Efterskole har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 17. marts 2015 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Morten Egholm Alsted Statsaut. revisor 4

6 Generelle oplysninger Navn Midtsjællands Efterskole Domicil Tolstrupvej Hvalsø Tlf Fax Hjemmeside: MSE.dk Skolekode CVR-nr.: Formål Det er Midtsjællands Efterskoles formål at drive efterskole på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund. På Midtsjællands Efterskole søges at skabe et fællesskab af unge og voksne, hvor der udover at bibringe eleverne almene kundskaber, færdigheder og oplevelser forkyndes kristendom ind i unges aktuelle situation, således at eleverne får styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen. Bestyrelse Sverri Hammer, formand, Røn Alle 2, 4690 Haslev Helle Spanggaard, Thorupgård Alle 35, 2720 Vanløse Birgitte Svinth, Rørmosen 7, 1. th., 4000 Roskilde Jan Tolstrup, Arnishøj 1, Herringløse, 4000 Roskilde Lars Nielsen, Nørrevang 25, 1. th Birkerød Jørgen Kvist Jensen, Møllemarken 55 D, 2880 Bagsværd Anette Schjødt Thorsen, Engelstedgade 52, 2100 København 5

7 Generelle oplysninger Forstander Christian Hougaard-Jakobsen Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 6

8 Ledelsesberetning Indledning Årsregnskabet for 2014 er afsluttet og udviser et overskud på DKK Det budgetterede overskud var på DKK Resultatet skal bl.a. ses i lyset af en etablering af tre nye elevværelser, som ikke på forhånd var budgetteret. Denne ekstraordinære udgift til trods lykkes det alligevel at generere et overskud. Dette er særdeles tilfredsstillende. Resultatet er væsentligt bedre end det var i Her blev overskuddet DKK mod et budgetteret underskud på DKK Det er meget tilfredsstillende, at vi i 2014 formår at lave et overskud, der er markant større end året før. Igen i år har skolen oplevet at være fyldt op, ligesom der fortsat er god søgning til skolen. Vi har haft flere elever end budgetteret, hvorfor indtægterne her er højere end det budgetterede. Vi er fyldt op i det kommende skoleår (2015/2016). I det efterfølgende skoleår (2016/2017) er vi tæt på at være fyldt op. I de efterfølgende skoleår forløber elevoptaget positivt og som hidtil. Elever Vi kan se på vores elevgruppe, at vi lykkes med intentionen om på alle måder at være en breddeskole. De kommer fra vidt forskellige sociale kår, ligesom de geografisk også er bredt funderede. Langt hovedparten af vores elever kommer fra Sjælland, Lolland og Falster, København og Nordsjælland. Derudover har vi elever fra Bornholm, Fyn og Jylland, men det er et fåtal. Vi reserverer desuden særlige pladser til blinde og svagsynede elever samt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Også her har indtægterne været større end budgetteret. I 2015 udfaser vi gruppen af blinde elever. Som skole har vi fortsat stort fokus på elevrekruttering og fastholdelse, og vi tager løbende initiativer med henblik på dette. Grundet det faldende statstilskud til efterskolerne igennem en længere årrække, har det været nødvendigt endnu en gang at hæve ugebetalingen. Et ophold på MSE koster i indeværende skoleår, DKK pr. uge. Ugeprisen i 15/16 er DKK pr. uge. Vi begynder at opleve familier, for hvem egenbetalingen bliver en næsten uoverskuelig post, og på trods af den særlige elevstøttepulje, er problemet voksende. Det vil have samfundsmæssige stærkt negative konsekvenser, hvis efterskoletilbuddet går fra at være en reel mulighed for langt de fleste familier til at være en eksklusiv mulighed for enten de meget rige, der selv er i stand til at finansiere opholdet, eller de meget fattige og måske også socialt belastede der får opholdet dækket af kommunen eller andre instanser. Bestyrelsen forventer dog fortsat en stabil og vedvarende elevsøgning til skolen i de kommende år. Vi arbejder kontinuerligt med rekruttering og markedsføring med henblik på at 7

9 Ledelsesberetning fastholde den store elevsøgning. Skolens bagland er en særdeles vigtig del af denne indsats, og vi får således mange elever på deres anbefaling. I sidste års ledelsesberetning omtalte vi, at vi planlagde at starte to nye fag op: Verdensborger og inklusionsarbejde. Fagene er nu i gang og udviklingsfasen omkring dem pågår stadig. Forud for skoleåret 2014/2015 besluttede vi, som et af flere greb med henblik på at forbedre økonomien, at udvide antallet af skoleuger fra 41 til 42. Dette får positiv afsmitning på regnskabet for Undervisning På undervisningssiden købte vi et nyt it-system, Viggo, der bl.a. administrerer elevfravær, skolens kalender og årsplan samt opgavestyring for eleverne. Vi arbejder på en øget digitalisering, og it-systemet er en del af denne strategi. Skolen har desuden opgraderet sin netforbindelse til fibernet, også som en del af denne proces. Der er indkøbt maskiner til skolens udeområder, en hækklipper og en havemaskine, til i alt DKK Bygninger Finansårets store projekt på bygningssiden var etableringen af tre nye elevværelser. Dette var ikke indeholdt i budgettet. Vi byggede et undervisningslokale og området omkring dette om, således at der blev plads til yderligere seks elever. En stor del af dette tiltag forestod skolens håndværkere selv. Derudover skulle der eksterne håndværkere til forskellige installationer i forbindelse med byggeriet, ligesom værelserne skulle indrettes. Ombygningen kostede DKK Denne gav mulighed for at optage yderligere seks elever på skolen med virkning fra august måned. Investeringen nedbragte skolens likviditet i en periode, men denne kom i løbet af få måneder tilbage på sit hidtidige niveau. Efterfølgende er likviditeten blevet forbedret, hvilket var et af målene med at optage flere elever. I forbindelse med værelsesetableringen greb vi desuden muligheden for at udvide skolens automatiske brandvarslingsanlæg, således at alle værelser blev omfattet af dette. Dette gjaldt også de værelser, der ligger uden for det område, hvor vi etablerede nye elevværelser. Derudover er der bl.a. renoveret et stråtag for DKK Vi forventer indenfor en overskuelig årrække at kunne realisere planerne om at renovere elevfløjen og bygge nyt hjemkundskabslokale. 8

10 Ledelsesberetning Kostafdelingen Kostafdelingen har igen i år udvist særdeles godt købmandskab, hvilket tydeligt viser sig i regnskabet. Lønomkostningerne lægger sig meget tæt op ad det budgetterede, hvorimod indkøb af madvarer etc. ligger markant under budgettet. Der er foretaget indkøb af nye ovne og emhætte for DKK Administrationen Med hensyn til skolens administration er den største begivenhed i årets løb, at vores sekretær igennem mange år stoppede for at gå på efterløn. I perioden op til dette har vi haft en overgangsordning med administrativ medhjælp på kontoret, hvor formålet var, at denne medarbejder skulle overtage sekretærstillingen. Dette er nu effektueret, hvorfor de administrative lønudgifter er faldet. Ydermere har vi omlagt skolens administrationsserver. Vi arbejder med en øget digitalisering af så mange arbejdsgange som muligt, hvilket har betydet et merforbrug ift. budgettet på sådanne poster. Vi forventer, at denne effektivisering fører til tidsmæssige og økonomiske besparelser, hvorefter kræfterne kan bruges på andre ting. Sociale klausuler Vores handlingsplan vedr. sociale klausuler følges fortsat. I 2014 har vi således 4,2% medarbejdere på denne ordning, hvilket er mere end de obligatoriske 3,5%. Effektivitetsmåling Bestyrelsen har på det ordinære bestyrelsesmøde d behandlet afrapporteringen fra forstanderen vedr. effektivitet. Der måles på flg. parametre: 1. elevfrafald det er skolens mål, at dette er under 5%. Frafaldet var i 13/14 på 1,9%. Målet er derfor nået. 2. undervisningsomkostninger pr. elev det er skolens mål, at dette ikke stiger voldsomt. Omkostningerne faldt med DKK 1.759,- pr. elev. Målet er derfor nået. 3. indtjeningen pr. årselev det er skolens mål, at denne ikke falder. Denne steg med DKK pr. elev i Målet er derfor nået. Bestyrelsens kommentarer til revisors evt. kritiske kommentarer Bestyrelsen har forholdt sig til revisors evt. kritiske kommentarer vedr. regnskabet. Revisor har ingen kritiske kommentarer, hvilket bestyrelsen tager til efterretning. 9

11 Ledelsesberetning Økonomisk forbindelse med andre institutioner Midtsjællands Efterskole har i 2014 ikke haft økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentligt tilskud. Bestyrelsens forventninger til økonomien fremover Det er bestyrelsens vurdering, at skolens økonomi fortsat er sund og stærk. Egenkapitalen er høj og likviditeten er sund. Det forventes, at der også fremover vil være økonomisk mulighed for at foretage f.eks. nødvendige renoveringer med det formål at skolen også fremover vil være attraktiv for kommende elever, ligesom den skal være en god arbejdsplads for medarbejderne. Med udvidelsen af elevantallet og antal skoleuger forventes det, at der vil blive større mulighed for at få skabt overskud i budgetterne fremover. Afsluttende bemærkning Siden regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der øver væsentlig indflydelse på skolens økonomi. Midtsjællands Efterskole har i 2014 ikke haft økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentligt tilskud. Siden regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der øver væsentlig indflydelse på skolens økonomi. Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. 10

12 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto

13 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,08 0,37 0,30 3,03 5,01 Likviditetsgrad 52,90 49,39 58,21 86,72 91,90 Soliditetsgrad 45,23 44,58 43,89 43,14 45,12 Finansieringsgrad 45,38 46,80 48,17 50,64 48,99 Samlet elevbetaling pr. årselev Antal årselever i 110,93 103,98 102,83 101,78 97,83 regnskabsåret Årselever i skoleåret 105,28 103,58 102,48 100,43 97,15 Antal lærerårsværk 16,04 16,85 17,08 15,38 14,55 Antal årsværk for øvrigt 6,42 6,44 5,56 5,36 4,72 personale Antal årsværk i alt 22,46 23,29 22,64 20,74 19,27 Heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 4,2 4,1 4,2 2,6 2,8 Årselever pr. lærerårsværk 0,14 0,16 0,17 0,15 0,15 Lærerlønomkostninger pr. årselev ¹ Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev ¹ Undervisningsomkostninger pr. årselev ¹ Ejendomsomkostninger pr. årselev Kostafdelingsomkostninger pr årselev Administrationsomk. pr. årselev pr. årselev 12

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelse nr af 16. december 2013 for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Årsrapporten er udarbejdet efter samme principper som sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Skolens optjente statstilskud er sammen med de opkrævede skolepenge af årets opnåede årselever indtægtsført i regnskabsåret. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling for omkostninger: Undervisning Ejendomsudgifter Kostafdeling Administration Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Afskrivning Afskrivningen på anlægsaktiver tilstræber, at der sker fuld afskrivning over aktivernes forventede levetid. 13

15 Anvendt regnskabspraksis Der er anvendt følgende retningslinier: Inventar og udstyr, lineært over 5 år Bygninger, lineært over 60 år ved en scrapværdi på DKK 16,7 mio. Edb-udstyr, lineært over 3 år Renovering af bygningsetager, lineært over 10 år Renovering af tag og vinduer, lineært over 30 år Særlige installationer, lineært over 30 år BALANCE Anlægsaktiver Ejendomme optages til kontantværdi med tillæg af ombygnings- og forbedringsudgifter efter og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Inventar og udstyr optages til regnskabsmæssig værdi med tillæg af anskaffelser efter over beløbsgrænsen fastsat af undervisningsministeriet og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Småanskaffelser under DKK udgiftsføres i regnskabsåret. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Kortfristet gæld Under kortfristet gæld er medtaget skolens feriepengeforpligtelse til fastansat personale. Ændringen i feriepengeforpligtelsen ved årets udgang er medtaget i skolens resultatopgørelse. Periodeafgrænsningsposter Aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. 14

16 Anvendt regnskabspraksis Øvrige aktiver og passiver Øvrige aktiver og passiver er optaget til anskaffelsespriser. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse er opgjort efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning. 15

17 Resultatopgørelse Indtægter Urevideret 2014 budget DKK DKK t.dkk 1 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Undervisning: 4 Lønomkostninger Andre udgifter vedr. undervisning Undervisning i alt Ejendomsdrift: 6 Lønomkostninger, ejendomsdrift Andre udgifter vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Kostafdeling: 8 Lønomkostninger Andre udgifter vedr. kostafdeling Kostafdeling i alt Administration mv.: 10 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Resultat før finansielle poster Renteindtægter mv Renteudgifter mv Finansielle poster i alt Årets resultat

18 Balance Note DKK t.dkk AKTIVER Anlægsaktiver: 14 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 15 Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance Note DKK t.dkk PASSIVER Egenkapital: 18 Opskrivninger Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Langfristet gæld: 20 Kreditforeningslån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Kortfristet del af den langfristede gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

20 Pengestrømsopgørelse DKK t.dkk Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning: Kostpris for solgte anlægsaktiver 0 0 Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld mv.: Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver Salg / udtræk af værdipapirer 0 0 Køb af investeringsforeningsbeviser 0 0 Investeringers likviditetsvirkning Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld Indfrielse af lån 0 0 Optagelse af lån 0 0 Finansieringens likviditetsvirkning Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 1. januar Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 31. december

21 Noter Note DKK t.dkk RESULTATOPGØRELSE Indtægter 1 Statstilskud Grundtilskud Taxametertilskud Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning mv Øvrige tilskud Tilskudsregulering Statstilskud i alt Skolepenge Kommunale tilskud Statslig elevstøtte til elever på efterskoler Elevbetaling inkl. ind- og udmeldelsesgebyr Individuel støtte til elever Skolepenge i alt Andre indtægter Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys, varme m.v Kontingent skolekredsmedlemmer Øvrige indtægter og andre tilskud Andre indtægter i alt

22 Noter Note DKK t.dkk Udgifter Undervisning 4 Lønomkostninger vedr. undervisning Kurser inden for loven: Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Lønrefusioner vedr. lærere og leder Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger vedr. undervisning i alt Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisningsmaterialer, værkstedsfag Undervisningsmaterialer, øvrige fag Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Honorar til foredragsholdere Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, leje og leasing Møder og arrangementer Abonnement og licenser Prøveudgifter Tjenesterejser Uddannelse af personale Afskrivning vedr. undervisning Øvrige omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. undervisning i alt

23 Noter Note DKK t.dkk Ejendomsdrift 6 Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Lønrefusioner Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift i alt Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendom Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift i alt Kostafdeling 8 Lønomkostninger vedr. kostafdeling Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Lønrefusioner Lønomkostninger vedr. kostafdeling i alt

24 Noter Note DKK t.dkk 9 Andre omkostninger vedr. kostafdeling Madvarer Inventar Afskrivning vedr. kostafdeling Øvrige omkostninger vedr. kostafdeling Andre omkostninger vedr. kostafdeling i alt Administration m.v. 10 Lønomkostninger vedr. administration m.v. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Lønrefusioner 0 0 Lønomkostninger vedr. administration i alt

25 Noter Note DKK t.dkk 11 Andre omkostninger vedr. administration m.v. Revision Regnskabsmæssig assistance Andre konsulentydelser Tab på debitorer inkl. skolepenge Markedsføring Kontorartikler, porto, telefon mv Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Forsikringer Kontingenter Drift af bus mv Dyrehold Afskrivning vedr. administration 0 0 Øvrige omkostninger vedr. administration mv Andre omkostninger vedr. administration mv. i alt Renteindtægter m.v. Renteindtægter fra pengekonti Renteindtægter m.v. i alt Renteomkostninger m.v. Prioritetsrenter Renteudgifter vedr. driftslån mv. 0 0 Renteomkostninger m.v. i alt

26 Noter Note DKK t.dkk BALANCE Aktiver 14 Ejendomme Samlet anskaffelsessum pr Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser Afgang i årets løb til anskaffelsespriser 0 0 Samlet anskaffelsessum pr Akkumulerede afskrivninger pr Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akkumulerede afkrivninger pr Bogført værdi pr Inventar, undervisning Samlet anskaffelsessum pr Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser Afgang i årets løb til anskaffelsespriser 0 0 Samlet anskaffelsessum pr Akkumulerede afskrivninger pr Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akkumulerede afkrivninger pr Bogført værdi pr

27 Noter Note DKK t.dkk 14 Inventar, kost Samlet anskaffelsessum pr Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser Afgang i årets løb til anskaffelsespriser 0 0 Samlet anskaffelsessum pr Akkumulerede afskrivninger pr Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akkumulerede afkrivninger pr Bogført værdi pr Inventar, administration Samlet anskaffelsessum pr Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser 0 0 Samlet anskaffelsessum pr Akkumulerede afskrivninger pr Årets afskrivninger 0 0 Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akkumulerede afskrivninger pr Bogført værdi pr Samlede materielle anlægsaktiver pr Ejendomme Inventar, undervisning Inventar, kost Inventar, administration 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt Seneste offentlig ejendomsvurdering DKK Multihal til kostpris t.dkk er ikke medtaget i offentlig ejendomsvurdering. 26

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning.....4 Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere