Folkehøjskolernes regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehøjskolernes regnskab 2013"

Transkript

1 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK nr. 276 af 5/04/2011. Regnskabsanalysen er baseret på data fra 65 institutioner. Data består af institutionernes elektroniske regnskabsindberetninger, herunder oplysninger om aktivitet og årsværk. Der indgår data for Alle tal er i årets priser. De enkelte institutioner fremstår i regnskabsanalysen altid i anonymiseret form. Ud over rene højskoler indgår også data fra skoler kombineret med højskoler. Oure højskole indgår ikke i tallene grundet kombinationen med skoleformen efter anden lovgivning. Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16/12/ Økonomiske resultater Tabel 2.1 viser institutionernes antal, aktivitet (antal årselever, ÅE) og årsværk (ÅV) for de seneste fem år, mens tabel 2.2 viser antal institutioner med hhv. underskud og overskud samt mindste, største og det gennemsnitlige årsresultat for institutionerne. Tabel 2.3 viser resultatopgørelsen for årene 2009 til Der henvises til 'Regnskabsportalen' for en detaljeret specifikation af posterne i resultatopgørelsen for de enkelte år. Tabel 2.1: Antal institutioner, aktivitet og årsværk Antal Aktivitet (ÅE) Lærerårsværk Årselever pr lærerårsværk 8,4 8,6 8,2 8,1 8,1 Årsværk i alt Årselever pr. årsværk 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1

2 Tabel 2.2: Antal institutioner med under/overskud samt minimum-, maksimum- gennemsnitsresultat ANTAL SKOLER Underskud Overskud I alt Resultat (mio. kr) Minimum -2,2-2,3-6,1-2,8-11,9 Maksimum 7,0 3,8 4,1 5,8 3,9 Gennemsnit 0,9 0,7 0,3 0,4 0,0 Tabel 2.3: Resultatopgørelse Mio kr Statstilskud i alt 623,0 609,4 588,3 611,4 586,5 Skolepenge mm i alt 468,0 453,6 435,1 428,0 407,8 Andre indtægter i alt 140,9 143,8 144,1 168,5 160,1 Indtægter i alt 1.231, , , , ,4 Undervisning i alt 506,9 502,3 491,8 499,5 480,0 Ejendomsdrift i alt 261,7 243,6 240,9 249,8 239,1 Kosrtafdeling i alt 225,4 224,0 214,5 226,3 223,0 Administration mv. i alt 160,2 152,6 155,1 160,6 162,4 Omkostninger vedr. drift i alt 1.154, , , , ,5 Driftsresultat før financielle og ekstraordinære 77,7poster 84,2 65,0 71,6 49,9 Renteindtægter mv i alt 14,0 5,1 6,5 3,1 6,1 Renteomkostninger mv. i alt 36,3 40,7 49,7 49,7 61,7 Driftsresultat før ekstraordinære poster 55,4 48,6 21,8 25,0-5,6 Ekstraordinære indtægter i alt 4,3 0,2 1,4 5,0 3,9 Ekstraordinære omkostninger i alt 1,7 0,0 0,0 0,2 0,9 Årets resultat 58,0 48,8 23,1 29,8-2,6 Årets resultat pr. årselev (kr) 9.942, , , ,2-489,5

3 3. Omsætning Folkehøjskolernes omsætning (ekskl. omsætning vedr. ekstraordinære og finansielle poster) består af: Statstilskud - Grundtilskud - Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet - Taxametertilskud (takst 1) - Tillægstakster - Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper - Bygningstilskud - Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever - Tilskud til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. - Tilskud til elever fra en række lande - Tilskud til prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning - Øvrige tilskud Skolepenge mm. (elevbetaling mv.) - Kommunale tilskud - Statslig elevstøtte til elever på efterskoler - Elevbetaling, inkl. ind- og udmeldelsesgebyr - Individuel støtte til elever - Betaling for materialer, ekskursioner m.v. Andre indtægter - Betaling for deltagere omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Indtægter fra kurser uden for loven - Lejeindtægter fra lokaler m.v. - Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. - Ansattes betaling for kost - Ansattes betaling for lys, varme m.v. - Kontingent skolekredsmedlemmer - Øvrige indtægter fra anden virksomhed - Gaver og private tilskud - Øvrige indtægter og andre tilskud Tabel 3.1 viser sektorens samlede indtægter pr. årselev Tabel 3.1: Sektorens samlede indtægter pr. årselev Kr. pr. årselev Statstilskud Skolepenge mm Andre indtægter Indtægter i alt

4 4: Omkostninger Undervisning - Lønomkostninger vedr. undervisning - Andre omkostninger vedr. undervisning Ejendomsdrift - Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift - Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Kostafdeling - Lønomkostninger vedr. kostafdeling - Andre omkostninger vedr. kostafdeling Administration - Lønomkostninger vedr. administration m.v. - Andre omkostninger vedr. administration m.v. Tabel 4.1: Folkehøjskolernes omkostninger (ekskl. Financielle og ekstraordinære poster) fordelt på formål, opgjort pr. årselev. Figur 4.1 er en grafisk oversigt over den procentvise fordeling af omkostninger opgjort for alle folkehøjskolerne. Kr. pr. årselev Undervisning i alt , , , , ,5 Ejendomsdrift i alt , , , , ,1 Kostafdeling i alt , , , , ,6 Administration mv i alt , , , , ,3 Omkostninger vedr. drift i alt , , , , ,6 Figur 4.1: Sektorens omkostninger ekskl. finansielle og ekstraordinære poster fordelt på formål. 14% 20% 44% Undervisning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration mv 23%

5 Tabel 4.2: Viser fordelingen af skolernes samlede omkostninger for 2013 på de forskellige arter (løn,afskrivninger, og øvrige omkostninger). Figur 4.2 er en grafisk oversigt over den procentvise fordeling af omkostninger opgjort for alle højskolerne. Kr. pr. årselev Lønomkostninger Afskrivninger Andre omkostninger Driftomkostninger i alt Figur 4.2: Andre omkostninger; 45,2% Afskrivninger; 4,1% Lønomkostninger ; 50,6%

6 5: Økonomiske nøgletal Skolernes balance fremgår af tabel 5.1 (for yderligere specifikation for 2013, henvises til Regnskabsportalen. Tabel 5.2 viser skolernes overskudsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad. Tabel 5.1: Balance Mio kr Materielle anlægsaktiver i alt 1.861, , , , ,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 1,3 1,3 1,1 0,9 0,4 Anlægsaktiver i alt 1.862, , , , ,1 Varebeholdninger 5,9 5,8 5,4 4,4 4,4 Tilgodehavender i alt 42,2 42,6 43,1 51,2 56,8 Periodeafgrænsningsposter i alt 16,5 15,8 16,1 15,8 14,9 Værdipapirer i alt 46,6 46,8 59,2 50,1 42,1 Likvide beholdninger i alt 234,6 197,5 193,2 153,5 144,8 Omsætningsaktiver i alt 345,7 308,5 317,0 274,9 262,9 Aktiver i alt 2.208, , , , ,0 Egenkapital i alt 874,7 808,8 777,3 733,4 725,7 Hensatte forpligtigelser i alt 0,2 2,7 3,1 9,5 10,1 Langfristet gæld i alt 963, ,7 986,4 972,6 991,6 Kortfristet gæld i alt 370,3 374,5 360,5 405,8 391,6 Gæld i alt 1.333, , , , ,2 Passiver i alt 2.208, , , , ,0 Tabel 5.2: Overskud-, likivditets-, soliditets- og finansieringsgrad Overskudsgrad 3,6 3,2 0,6 0,7-2,6 Likviditetsgrad 127,4 117,2 124,9 83,2 80,1 Soliditetsgrad 39,7 36,7 35,9 33,8 34,2 Finansieringsgrad 50,4 53,1 53,6 52,9 53,0 Overskudsgrad: Udtrykker, hvor stor en relativ del af årets indtægter, der bliver til overskud, når der ses bort fra ekstraordinære poster. Likviditetsgrad: Viser i procent forholdet mellem kortfristede omsætningsaktiver (likvide midler, tilgodehavender mv.) og den kortfristede gæld. Nøgletallet udtrykker skolens evne til at svare sine kortfristede forpligtelser. Som en tommelfingerregel bør nøgletallet være 100 eller derover. Mistes evnen til at betale de løbende forpligtelser anvendes begrebet illikvid. Soliditetsgrad: Viser i procent forholdet mellem egenkapitalen og den samlede investerede kapital og udtrykker derfor, hvor stor en relativ andel af skolens værdier (aktiver), der er egenfinansierede. Er nøgletallet < 0 (passiver overstiger aktiver) anvendes ofte begrebet insolvens. Finansieringsgrad: Udtrykker, hvor stor en relativ andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med langfristet gæld.

7 Tabel 5.3: Viser antal skoler med overskudsgrad hhv. mindre end 0, 0-5 og større end 5. Antal skoler med Overskudsgrad < Overskudsgrad Overskudsgrad > I alt Tabel 5.4 er en oversigt over antal skoler med likviditetsgrad hhv. mindre end 100 og større end 100. Tabel 5.5 er en oversigt over antal institutioner med en soliditetsgrad hhv. mindre end 20 og større end 20. Tabel 5.4: Likviditetsgrad Antal skoler med Likviditetsgrad < Likviditetsgrad >= I alt Tabel 5.5: Soliditetsgrad Antal skoler med Soliditetsgrad < Soliditetsgrad >= I alt Soliditetsgrad >= 20 i pct af alle 78% 73% 71% 72% 74%

8 Tabel 5.6 Viser sektorens egenkapital for Egenkapitalen kan for den enkelte institution ses som et mål for, hvor robust institutionen er over for aktivitets- og tilskudsmæssige udsving, i det omfang egenkapitalen kan omsættes til likvide midler. Tabel 5.6: Egenkapital Mio. kr Egenkapital i alt 874,7 808,8 777,3 733,4 725,7 Minimum -5,7-6,4-7,3-13,0-13,8 Maksimum 64,9 58,0 55,5 52,0 46,7 Gennemsnit 13,5 12,3 11,4 10,3 10,1 Tabel 5.7 viser hhv. minimum, maksimum og gennemsnittet for antal årselever pr. årsværk samt lønudgifter pr. årsværk. Tabel 5.7: Aktivitet pr. årsværk samt lønudgifter pr. årsværk Årselever pr. årsværk Minimum 2,1 1,5 1,0 1,0 0,9 Maksimum 6,0 5,8 4,9 5,2 4,8 Gennemsnit 3,6 3,7 3,4 3,4 3,4 Lønudgifter pr. årsværk (kr.) Minimum Maksimum Gennemsnit

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Regnskabsanalyse 2011

Regnskabsanalyse 2011 ver. 2 Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler december 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Regnskabsanalyse 2012

Regnskabsanalyse 2012 ver. 2 Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler februar 2014, Friskolernes Hus Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsanalyse 2010

Regnskabsanalyse 2010 ver. 2 Regnskabsanalyse 2010 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler januar 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2010 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013.

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013. September 2014 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi. Indholdsfortegnelse 5 6 6 7 8 10 16 16 17 20 22 23 1. Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 2.1 Elevtal 2.2 Overskud og overskudsgrader

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere