den kompetente ordning det relevante tvistbilæggelsesorgan inden for finansielle tjenesteydelser i det land, hvor tjenesteudbyderen er etableret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den kompetente ordning det relevante tvistbilæggelsesorgan inden for finansielle tjenesteydelser i det land, hvor tjenesteudbyderen er etableret"

Transkript

1 Aftalememorandum om et grænseoverskridende udenretsligt klagenetværk inden for finansielle tjenesteydelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) 1. Formål Dette memorandum er en hensigtserklæring om grænseoverskridende samarbejde mellem parterne. Memorandummet fastsætter de mekanismer og andre betingelser, i henhold til hvilke parterne agter at samarbejde om at fremme udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelser. Bestemmelserne i dette memorandum er ikke retligt bindende for parterne, og det skaber derfor ingen lovfæstede rettigheder eller forpligtelser for parterne eller tredjemand. 2. Definitioner I dette memorandum forstås ved: udenretslig bilæggelse en metode, som, uanset hvilken fremgangsmåde der benyttes, fører til bilæggelse af tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelser gennem aktiv mellemkomst fra et tvistbilæggelsesorgan, som foreslår eller pålægger en løsning tvistbilæggelsesorgan et organ, som udøver funktionen som uvildig tredjemand i forbindelse med udenretslig bilæggelse af tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelser "grænseoverskridende tvist" en tvist mellem en forbruger og en udbyder af finansielle tjenesteydelser, hvor udbyderen er etableret i én medlemsstat, og forbrugeren har bopæl i en anden medlemsstat den kompetente ordning det relevante tvistbilæggelsesorgan inden for finansielle tjenesteydelser i det land, hvor tjenesteudbyderen er etableret nærordningen et tvistbilæggelsesorgan inden for den relevante del af den finansielle sektor i forbrugerens bopælsland. 1

2 3. Memorandummets parter Parterne i memorandummet er anført i bilag 1. Enhver ordning, som har ansvaret for at bilægge tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelser udenretsligt, kan blive part i memorandummet, forudsat at ordningen opfylder principperne i Kommissionens henstilling 98/ Overholdelse af principperne i henstilling 98/257 Parterne indvilliger i at overholde de gældende principper for organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, der er fastsat i Kommissionens henstilling 98/257 (bilag 2). Organer, som endnu ikke er blevet anmeldt til Kommissionens database i henhold til henstillingen, vil gøre deres yderste for at sørge for, at deres medlemsstat anmelder dem til Kommissionens database senest ved udgangen af år Samarbejdets omfang Samarbejdet vedrører forbrugerklager over grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser. Hver deltagende ordning samarbejder inden for de områder, som den normalt dækker i henhold til sin formålsbeskrivelse og/eller de for ordningen gældende retlige forpligtelser. 6. Retningslinjer for proceduren i klagenetværket for udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister Nedenstående model fastsætter de retningslinjer, som generelt skal ligge til grund for samarbejdet i forbindelse med grænseoverskridende klager. 6.1 Nærordningen giver forbrugeren alle nødvendige og relevante oplysninger om klagenetværket og den kompetente ordning. Disse oplysninger skal mindst omfatte de spørgsmål, der er skitseret i punkt Om nødvendigt minder nærordningen forbrugeren om, at det er tilrådeligt, at han først retter sin klage direkte til udbyderen af den finansielle tjenesteydelse, fordi dette ofte er en betingelse for, at et tvistbilæggelsesorgan vil kunne acceptere klagen. Nærordningen advarer også forbrugeren om, at der kan gælde en tidsfrist for indgivelse af klagen til den kompetente ordning og muligvis en tidsfrist for eventuelle søgsmål. 6.3 Nærordningen: a) videreekspederer klagen til den kompetente ordning eller b) råder forbrugeren til at kontakte den kompetente ordning direkte eller c) bilægger tvisten selv inden for rammerne af sine procedureregler, hvis udbyderen af den finansielle tjenesteydelse har accepteret nærordningens 2

3 kompetence, eller hvis de retlige forpligtelser, der påhviler nærordningen, forpligter den til at gøre det. 6.4 Når den kompetente ordning har modtaget en klage i en grænseoverskridende tvist, påhviler det den at søge at bilægge tvisten mellem tjenesteudbyderen og forbrugeren i henhold til de regler, der er fastsat i dens formålsbeskrivelse og/eller de for ordningen gældende retlige forpligtelser og under hensyntagen til Kommissionens henstilling 98/257, herunder gældende lov. 6.5 Den ovenfor beskrevne model skal betragtes som den grundlæggende samarbejdsprocedure i netværket. Parterne kan til enhver tid aftale alternative samarbejdsmetoder, hvis dette fremmer en mere effektiv bilæggelse af tvisten. 7. Tvistbilæggelsens sprog Vælger forbrugeren ikke at henvende sig til den kompetente ordning på ordningens sædvanlige arbejdssprog, kan han henvende sig: på det sprog, hvori hans kontrakt med udbyderen af den finansielle tjenesteydelse er affattet, eller på det sprog, som han normalt benytter i sin kontakt med udbyderen af den finansielle tjenesteydelse. 8. Informationsudveksling 8.1 Parterne skal straks give Kommissionens tjenestegrene følgende information om deres ordning og ændringer i deres ordning: Kontaktinformation - navn - postadresse - telefonnummer - telefaxnummer - eventuel adresse - eventuel Internetadresse Dækning - omfattede finansielle institutioner - omfattede finansielle produkter - om formidlere er omfattet Opbygning - om ordningen er privat/offentlig og lovpligtig/frivillig - hvem driver ordningen - hvem finansierer ordningen 3

4 På hvilket eller hvilke sprog kan ordningen - behandle forespørgsler - behandle klager - udstede afgørelser Udgifter for forbrugeren Om afgørelser truffet af ordningen er bindende for den finansielle institution eller forbrugeren Typiske behandlingstider for klager i ordningen Tidsfrister og beløbsgrænser - eventuelle beløbsgrænser for klager og godtgørelser - eventuelle tidsfrister for indbringelse af klager for ordningen - eventuelle tidsfrister for søgsmål og om, hvorvidt indgivelse af klagen til et tvistbilæggelsesorgan suspenderer tidsfristen Om der udarbejdes årsrapport (og på hvilke sprog) Om ordningen er blevet anmeldt til Kommissionen i henhold til henstilling 98/ Kommissionens tjenestegrene videregiver denne information til de deltagende ordninger ved at offentliggøre den på et websted, der er tilgængeligt for deltagerne og forbrugerne. 8.3 Nærordningen giver inden for sine muligheders grænser den kompetente ordning oplysning om de relevante bindende forbrugerbeskyttelsesregler, der er i kraft i forbrugerens bopælsland. Den kompetente ordning skal anmode om sådanne oplysninger ved en specifik skriftlig anmodning, som skal omfatte konkrete spørgsmål vedrørende den konkrete sag. Sådanne anmodninger om information fra andre ordninger vil blive besvaret hurtigst muligt. 9. Databeskyttelse Agter nærordningen at videreekspedere klagen til den kompetente ordning, skal nærordningen informere forbrugeren om, at eventuelle relevante personoplysninger vil blive videregivet til den kompetente ordning i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 4

5 10. Oplysning om netværkets funktion Efter anmodning skal parterne hvert år tilsende Kommissionens tjenestegrene statistikker over de grænseoverskridende klager, de har behandlet, med deres bemærkninger til, hvordan samarbejdsnetværket fungerer. Kommissionens tjenestegrene vil anmode om denne information under en specifik form. 11. Rapport om anvendelsen af memorandummet Kommissionens tjenestegrene agter at indkalde til et årligt møde af de deltagende ordninger og forelægge mødet en rapport om anvendelsen af dette memorandum. Mødet træffer om nødvendigt beslutning om enhver form for ajourføring af memorandummet. 5

6 BILAG 1 Parterne i aftalememorandummet om et grænseoverskridende udenretsligt klagenetværk inden for finansielle tjenesteydelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Médiateur des banques at sociétés de bourse Association Belge des Banques (ABB) Rue Ravenstein, 36, bte 7 B 1000 BRUXELLES/ Ombudsman van de banken en beursvennootschappen Belgische Verening van Banken (BVB) Ravensteinstraat 36 bus 7 B 1000 BRUSSEL Médiateur auprès de la Poste (FR) Chaussée d Anvers 59 B BRUXELLES Dienst Ombudsman De Post (NL+DE) W.T.C. Tour II Antwerpsesteenweg 59 B BRUSSEL Ombudsman de l Union Professionnelle des Entreprises d Assurance (UPEA) Maison de l Assurance Square de Meeûs, 29 B BRUXELLES/ Ombudsman van de Beroepsverzekering der Verzekeringsondernemingen (BVVO) Huis der Verzekering de Meeûsplantsoen BUSSELS Pengeinstitutankenævnet Østerbrogade 62, 4 DK COPENHAGEN Ø Realkreditankenævnet Zieglers Gård Nybrogade 12, Parterre DK-1203 COPENHAGEN K Insurance Complaints Board Anker Heegaards Gade 2 Postbox 360 DK-1572 COPENHAGEN 6

7 Der Ombudsmann der privaten Banken Bundesverband deutscher Banken Burgstrasse 28 D BERLIN Forthcoming: Der Ombudsmann der öffentlichen Banken Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. Lennestrasse 17 D BERLIN Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle Postfach D FRANKFURT am MAIN Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), In expectation of the establishment of «Versicherungsombudsmann» Friedrichstrase 191 D BERLIN Hellenic Banking Ombudsman Karagiorgi Servias Street GR ATHENS Ministry of Development and Commerce Secretariat General Directorate of Insurance Enterprises/Unit 1 Caningos Square GR ATHENS Servicio Reclamaciones Banco de España Alcalá, 50 E MADRID [ Endnu ikke anmeldt til Kommissionens database som opfyldende principperne i Kommissionens henstilling 98/257] 7

8 Médiateur Fédération Française des Sociétés d Assurances 26, Bd. Haussmann F PARIS Médiateur de Groupement des Enterprises Mutuelles 9 r de Saint Petersbourg F PARIS Médiateur à la C.O.B. 17, Place de la Bourse F PARIS CEDEX 2 The Ombudsman for the Credit Institutions 8 Adelaide Court IRL - DUBLIN 8 Insurance Ombudsman of Ireland 32 Upper Merrion Street IRL DUBLIN 2 Ombudsman Bancario Via delle Botteghe Oscure 46 I ROMA ISVAP Sezione Reclami Via del Quirinale, 21 I ROMA Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, ANIA, In expectation of the establishment of «Procedura di conciliazione ANIA - Associazioni dei consumatori» Piazza S. Babila 1 I MILANO [ Endnu ikke anmeldt til Kommissionens database som opfyldende principperne i Kommissionens henstilling 98/257] 8

9 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d Arlon L LUXEMBOURG Mediateur d Assurance ACA-ULC Association des compagnies d assurance du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) 3, rue Guido Oppenheim L 2263 LUXEMBOURG Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) 55 rue des Bruyères L-1274 HOWALD Geschillencommissie Bankzaken Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen Surimanestraat 24 NL GJ 's Gravenhage Nederlandse Ombudsman Verzekeringen Klachteninstitut Postbus NL-2509 AN Den Haag The Dutch Security Institute - Complaints Board Raadhuisstraat DE AMSTERDAM Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs Association Complaints Department Schwarzenbergplaz 7 A 1031 Wien Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo Mercado Chão de Loureiro (1 st floor) Largo do Chão do Loureiro P 1100 Lisboa Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Avenida Fontes Pereira de Melo 21 P LISBOA [ Endnu ikke anmeldt til Kommissionens database som opfyldende principperne i Kommissionens henstilling 98/257] 9

10 Consumer Complaint Board Box 306 Kaikukatu 3 FIN Helsinki The Finnish Insurance Complaints Board c/o The Finnish Insurance Ombudsman Bureau Lönnrotinkatu 19 A FIN Helsinki Konsument Europa BOX S Stockholm Financial Ombudsman Service, including: - The Office of the Banking Ombudsman - The Office of the Building Societies Ombudsman - Personal Investment Authority Ombudsman Bureau - Office of the Investment Ombudsman - The Securities and Futures Authority Complaints Bureau South Quay Plaza 183 Marsh Wall UK - London E14 9SR Banking and Securities Complaints Committee. Fjármálaeftirlitið (The Financial Supervisory Authority) Suðurlandsbraut 32 IS Reykjavík * Insurance Complaints Committee Fjármálaeftirlitið (The Financial Supervisory Authority) Suðurlandsbraut 32 IS Reykjavík * The Norwegian Banking Complaints Board Universitetsgaten 8, Post Box 6855, St. Olavs Plass N Oslo * Forbrukernes Forsikeringskontor (Norwegian bureau for insurance disputes) Bygdøy allé 19 N 0262 Oslo * 10

11 [ * Kommissionen har kun bedt medlemsstaterne om at foretage anmeldelse i henhold til Kommissionens henstilling 98/257] 11

12 BILAG 2 KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. marts 1998 om de principper, der finder anvendelse paa organer med ansvar for udenretslig bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet (*) (EOES-relevant tekst) (98/257/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 155, og som tager foelgende i betragtning: Raadet understregede i sine konklusioner, vedtaget den 25. november 1996 paa moedet i Raadet (forbrugerpolitik), at indsatsen for at styrke forbrugernes tillid til det indre markeds funktion og deres muligheder for at faa fuldt udbytte af det indre markeds fordele indebaerer, at forbrugerne skal have mulighed for at bilaegge eventuelle tvister paa en effektiv og passende maade ved hjaelp af udenretslige eller lignende procedurer; Europa-Parlamentet fremhaevede i sin beslutning af 14. november 1996 (1), hvor stor betydning det har, at disse procedurer opfylder en raekke minimumskriterier, som garanterer det ansvarlige organs uvildighed, procedurens effektivitet saavel som offentlighed og aabenhed i proceduren, og opfordrede Kommissionen til at fremsaette forslag paa omraadet; de fleste tvister paa forbrugeromraadet er i sagens natur karakteriseret ved et misforhold mellem sagens oekonomiske omfang og udgifterne ved en retslig bilaeggelse; de problemer, der eventuelt maatte vaere forbundet med de retslige procedurer, kan ikke mindst ved graenseoverskridende konflikter faa forbrugeren til at undlade at goere sine rettigheder gaeldende;»groenbogen om forbrugernes klagemuligheder og om bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet inden for enhedsmarkedet«(2) har vaeret genstand for omfattende hoeringer, og resultaterne heraf har bekraeftet, at det er paatraengende noedvendigt med en faellesskabsaktion, der har til formaal at forbedre den nuvaerende situation; de erfaringer, som flere medlemsstater har gjort sig, viser, at alternative procedurer til udenretslig bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet kan foere til gode resultater, og det gaelder baade for forbrugere og for virksomheder, forudsat at visse grundlaeggende principper overholdes, samtidig med at udgifterne ved bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet og bilaeggelsens varighed reduceres; med saadanne principper paa europaeisk plan vil det blive lettere at ivaerksaette udenretslige procedurer til bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet; i forbindelse med graenseoverskridende konflikter ville de eksisterende udenretslige organer i de forskellige medlemsstater have stoerre tillid til hinanden og forbrugerne til de forskellige nationale procedurer; principperne vil endvidere goere det muligt for udbydere af udenretslige tjenester i én medlemsstat at tilbyde deres tjenester i en anden medlemsstat; i groenbogens konklusioner hedder det, at der boer vedtages en»henstilling fra Kommissionen med henblik paa at forbedre og belyse de ombudsmands- og maeglerordninger, som har til opgave at behandle forbrugertvister«; under hoeringerne om groenbogen blev det fremhaevet, at der er behov for en saadan henstilling, hvilket blev bekraeftet af langt de fleste beroerte parter under hoeringen om meddelelsen om»handlingsplanen«(3); denne henstilling skal begraense sig til de procedurer, der uafhaengigt af deres benaevnelse foerer til en bilaeggelse af tvisten paa foranledning af en tredjemand, som foreslaar eller foreskriver en loesning; foelgelig er procedurer, som alene gaar ud paa at bringe parterne sammen og forsoege at overtale dem til at finde en loesning i faellesskab, ikke omfattet; 12

13 de udenretslige organers afgoerelser kan vaere bindende for parterne, have form af en simpel henstilling eller af et forslag til forlig, som skal accepteres af parterne; i forbindelse med naervaerende henstilling er disse forskellige muligheder daekket af udtrykket»afgoerelse«; for at kunne garantere, at forbrugernes rettigheder beskyttes, og for at oege forbrugernes tillid til de alternative procedurer til bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet, skal det organ, der er ansvarligt for at traeffe afgoerelserne, vaere uvildigt og objektivt; et organ kan kun vaere uvildigt i forbindelse med udfoerelsen af sine opgaver, hvis det ikke udsaettes for paavirkninger, der kan influere dets afgoerelser; dets uafhaengighed boer derfor sikres, uden at det af den grund skal vaere noedvendigt at indfoere garantier, som er lige saa strenge som dem, der har til formaal at sikre dommernes uafhaengighed i domstolssystemet; naar afgoerelserne traeffes individuelt, kan den ansvarlige persons uvildighed kun garanteres, hvis den paagaeldende kan godtgoere, at han er uafhaengig og har de noedvendige kvalifikationer samt fungerer i omgivelser, som saetter ham i stand til at traeffe selvstaendige afgoerelser; dette forudsaetter, at den ansvarlige persons mandat er garanteret i en periode af passende laengde, i loebet af hvilken han ikke kan afsaettes uden gyldig grund; naar afgoerelser traeffes af et kollegium, er lige deltagelse af repraesentanter for forbrugere og erhvervsdrivende tilstraekkelig til at sikre uafhaengighed; for at sikre, at de beroerte parter informeres i tilstraekkeligt omfang, er det noedvendigt at garantere aabenhed omkring proceduren og de organer, der er ansvarlige for at bilaegge tvisterne; mangel paa aabenhed kan vaere til skade for parternes rettigheder og foere til skepsis over for udenretslige procedurer til bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet; parternes interesser kan kun tilgodeses, hvis proceduren saetter dem i stand til at fremfoere deres synspunkter over for det kompetente organ og skaffe sig kendskab til de forhold, som modparten fremfoerer, samt i givet fald til eksperters udtalelser; dette indebaerer ikke noedvendigvis, at parterne skal afgive mundtlig forklaring; de udenretslige procedurer tager sigte paa at forbedre forbrugernes klagemuligheder; de boer saaledes oege effektiviteten ved at afhjaelpe visse problemer paa retsomraadet, f.eks. store udgifter, lange frister og tunge procedurer; for at goere proceduren mere effektiv og retfaerdig, skal det kompetente organ tildeles en aktiv rolle, som saetter det i stand til at tage hensyn til ethvert forhold, som er nyttigt i forbindelse med tvistens bilaeggelse; denne aktive rolle er meget vigtig, for i forbindelse med udenretslige procedurer optraeder parterne ofte uden juridisk bistand; de udenretslige organer kan traeffe afgoerelser paa grundlag af retsforskrifter, men ogsaa efter billighed samt paa grundlag af adfaerdskodekser; denne fleksibilitet med hensyn til grundlaget for deres afgoerelser maa dog ikke medfoere, at niveauet for forbrugerbeskyttelse saenkes i forhold til den beskyttelse, som forbrugeren ville vaere sikret i henhold til faellesskabsretten, hvis domstolene skulle haandhaeve lovgivningen; parterne har ret til at blive informeret om afgoerelserne og begrundelserne herfor; det er noedvendigt at motivere afgoerelserne for at sikre, at der er aabenhed, og at parterne har tillid til den maade, de udenretslige procedurer fungerer paa; i henhold til artikel 6 i den europaeiske menneskerettighedskonvention er soegsmaalsadgang en grundlaeggende rettighed uden undtagelser; naar faellesskabsretten sikrer fri bevaegelighed for varer og tjenesteydelser paa det indre marked, er det en konsekvens heraf, at de erhvervsdrivende - og forbrugerne - har mulighed for at anlaegge sag ved en medlemsstats domstole paa samme vilkaar som landets egne statsborgere med henblik paa at faa afgjort tvister, som deres erhvervsmaessige virksomhed kan give anledning til; de udenretslige procedurer kan ikke have til formaal at traede i stedet for retssystemet; anvendelse af udenretslige procedurer kan derfor ikke hindre forbrugeren i 13

14 at benytte sig af sin ret til soegsmaal ved domstolene, medmindre vedkommende accepterer det udtrykkeligt med fuldt kendskab til konsekvenserne heraf og efter, at tvisten er opstaaet; undertiden kan parterne, uafhaengig af tvistens genstand og vaerdi, og saerlig forbrugeren»som den part i kontrakten, der maa antages at vaere oekonomisk set svagere og retligt set mindre erfaren end medkontrahenten«, have behov for bistand eller juridisk raadgivning fra tredjemand for at kunne forsvare og beskytte deres rettigheder bedre; med henblik paa at naa frem til den aabenhed og den udbredelse af kendskabet til de udenretslige procedurer, som kraeves under hensyn til de principper, der er beskrevet i henstillingen, og for at fremme netvaerkssamarbejdet tager Kommissionen initiativ til at oprette en database med oplysninger om de organer med ansvar for udenretslig bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet, som giver sikkerhed for, at principperne overholdes; databasen kommer til at indeholde de oplysninger, som de medlemsstater, der oensker at medvirke i initiativet, indsender til Kommissionen; af hensyn til dataenes standardisering og for at lette dataoverfoerslen er der blevet udarbejdet et standardoplysningsskema til brug for medlemsstaterne; i betragtning af maalsaetningen i traktatens artikel 129 A gaaende ud paa at sikre et hoejt forbrugerbeskyttelsesniveau forekommer det under de givne omstaendigheder og for paa et centralt omraade at stoette og supplere de initiativer, som medlemsstaterne har truffet, at vaere noedvendigt at fastlaegge minimumsprincipper paa faellesskabsplan for saavel oprettelse af udenretslige procedurer til bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet som for den maade, de skal fungere paa, under hensyntagen til at disse minimumsprincipper ikke kommer til at overstige det, der er noedvendigt for at sikre, at de udenretslige procedurer fungerer paa en hensigtsmaessig maade; minimumsprincipperne er saaledes i overensstemmelse med naerhedsprincippet, HENSTILLER, at ethvert nuvaerende eller fremtidigt organ, der har kompetence til at bilaegge udenretslige tvister paa forbrugeromraadet, overholder foelgende principper: I Princippet om uafhaengighed Det organ, der er ansvarligt for at traeffe afgoerelsen, er uafhaengigt, saaledes at det kan garanteres, at dets handlinger er upartiske. Naar afgoerelsen traeffes individuelt, garanteres denne uafhaengighed bl.a. ved foelgende foranstaltninger: - den person, der udpeges, har den fornoedne kapacitet, erfaring og kompetence, bl.a. paa det juridiske omraade, til at varetage funktionen - den person, der udpeges, har et mandat af en varighed, som er tilstraekkelig til at sikre, at vedkommende handler uafhaengigt og uden at kunne afsaettes uden gyldig grund - naar den person, der udpeges, udnaevnes eller loennes af en erhvervsorganisation eller en virksomhed, maa vedkommende ikke have arbejdet for den paagaeldende erhvervsorganisation eller et af dens medlemmer eller for virksomheden de tre sidste aar, inden vedkommende indtraeder i sin funktion. Naar beslutningen traeffes af et kollegium, kan det sikres, at det organ, der er ansvarligt for at traeffe afgoerelsen, er uafhaengigt, ved at der er et lige antal repraesentanter for forbrugere og erhvervsdrivende, eller ved at ovennaevnte kriterier er opfyldt. II Princippet om aabenhed Der indfoeres hensigtsmaessige midler til at sikre aabenhed omkring proceduren. De 14

15 paagaeldende midler omfatter: 1) skriftlig eller anden hensigtsmaessig formidling af foelgende oplysninger til enhver, som anmoder derom: - en noejagtig beskrivelse af den form for tvister, som kan indbringes for organet, samt eventuelle begraensninger med hensyn til geografisk daekning og sagsgenstandens vaerdi - regler for indbringelse af sager for organet, herunder eventuelle indledende foranstaltninger, som forbrugeren skal soerge for, samt andre procedureregler, bl.a. om skriftlig eller mundtlig procedure, personligt fremmoede og proceduresprog - eventuelle gebyrer for parterne i forbindelse med proceduren, herunder reglerne om deling af udgifterne, naar proceduren er afsluttet - den form for regler, som organets afgoerelser er baseret paa (retsforskrifter, billighed, adfaerdskodekser, etc.) - organets beslutningsproces - afgoerelsens retlige status, samtidig med at det tydeligt anfoeres, om afgoerelsen er bindende for den erhvervsdrivende eller for begge parter; hvis afgoerelsen er bindende, skal de sanktioner, der anvendes i tilfaelde af manglende overholdelse, angives naermere; det samme gaelder eventuelle retsmidler, som den part, der ikke opnaar tilfredsstillelse, kan goere brug af 2) offentliggoerelse af en aarsrapport fra det kompetente organ om dets afgoerelser, som goer det muligt at evaluere resultaterne og identificere, hvilken form for tvister der indbringes for organet. III Princippet om kontradiktion Proceduren giver alle de beroerte parter mulighed for at fremfoere deres synspunkter over for det kompetente organ og skaffe sig kendskab til de holdninger og forhold, som den anden part fremfoerer, samt i givet fald til ekspertudtalelser. IV Princippet om effektivitet Procedurens effektivitet sikres ved foelgende foranstaltninger, som garanterer: - forbrugeren adgang til proceduren, uden at denne er forpligtet til at skaffe sig juridisk bistand - ingen eller eventuelt moderate gebyrer - korte frister mellem sagens indbringelse for organet og den endelige afgoerelse - et aktivt kompetent organ, der kan tage hensyn til ethvert forhold, som er nyttigt for tvistens bilaeggelse. V Princippet om lovlighed Organets afgoerelse kan ikke fratage forbrugeren den beskyttelse, vedkommende sikres i henhold til de praeceptive regler i loven i det land, hvor organet er etableret. I forbindelse med graenseoverskridende tvister kan organets afgoerelse ikke fratage forbrugeren den beskyttelse, vedkommende sikres i henhold til de praeceptive regler under lovgivningen i den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopael i de tilfaelde, der er anfoert i artikel 5 i Rom-konventionen af 19. juni 1980 om, hvilken lov der skal anvendes paa kontraktlige forpligtelser. Alle afgoerelser begrundes og meddeles de beroerte parter skriftligt eller paa anden hensigtsmaessig maade hurtigst muligt. 15

16 VI Princippet om frihed Organets afgoerelse kan ikke vaere bindende for parterne, medmindre parterne informeres herom forinden og accepterer det udtrykkeligt. Forbrugerens valg af den udenretslige procedure kan ikke foelge af en forpligtelse indgaaet inden tvistens opstaaen, naar denne forpligtelse medfoerer, at forbrugeren mister sin ret til at indbringe en sag for de kompetente domstole med henblik paa retslig bilaeggelse. VII Princippet om repraesentation Proceduren kan ikke fratage parterne deres ret til juridisk bistand eller til at lade sig ledsage af tredjemand paa ethvert trin i proceduren. DENNE HENSTILLING henvender sig til de organer, som er ansvarlige for udenretslig bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet, til enhver fysisk eller juridisk person med ansvar for saadanne organers oprettelse eller funktion samt til medlemsstaterne, for saa vidt som de er involverede. Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. marts Paa Kommissionens vegne Emma BONINO Medlem af Kommissionen (*) Den 30. marts 1998 vedtog Kommissionen en meddelelse om udenretslig bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet. Meddelelsen, som omfatter henstillingen samt et europaeisk klageskema for forbrugere, er at finde paa Internet-adressen: (1) Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse»handlingsplan vedroerende forbrugernes klagemuligheder og bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet i det indre marked«af 14. november 1996, EFT C 362 af , s (2) Groenbog om forbrugernes klagemuligheder og om bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet inden for enhedsmarkedet, KOM(93) 576, endelig udg. af 16. november (3)»Handlingsplan vedroerende forbrugernes klagemuligheder og bilaeggelse af tvister paa forbrugeromraadet i det indre marked«, KOM(96) 13, endelig udg. af 14. februar

FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog

FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog Page 1 of 12 med borger ne og erhver vslivet D i a l o g FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog EUROPA D I R E K T E DA Denne håndbog indeholder oplysninger om

Læs mere

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32.

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32. Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting")

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1986 s. 0017-0021 den finske specialudgave: kapitel

Læs mere

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret.

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret. 1/1 Document s text: RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2610/95 af 30. oktober 1995 om aendring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversaettelsescenter for Den Europaeiske Unions organer RAADET

Læs mere

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7 RAADETS DIREKTIV af 24. november 1986 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsoeg og andre videnskabelige formaal (86/609/EOEF)

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler Page 1 of 6 Avis juridique important 31993L0013 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler EF-Tidende nr. L 095 af 21/04/1993 s. 0029-0034 den finske specialudgave:

Læs mere

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure EF-Tidende nr. L 158 af 23/06/1990 s. 0059-0064 den finske specialudgave...: kapitel 6 bind 3 s. 0053 den svenske

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 for saa vidt angaar fastsaettelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden EF-Tidende

Læs mere

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s.

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14 juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for paavirkning fra vinylchloridmonomer ( 78/610/EOEF )

Læs mere

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet EF-Tidende nr. L 183 af 29/06/1989 s. 0001-0008 den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/11/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/11/EU 18.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 165/63 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke,

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke, KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/761/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende motordrevne koeretoejers

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 134/22 Den Europæiske Unions Tidende 21.5.2011 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5) (2011/295/EU)

Læs mere

18.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1. (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

18.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1. (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed EF-Tidende NR. L 171 Af 07/07/1999 S. 0012-0016 Tekst: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61988J0093 - DA Avis juridique important 61988J0093 DOMSTOLENS DOM AF 13. JULI 1989. - WISSELINK & CO BV OG

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til ruder i biler ( 78/317/EOEF ) RAADET FOR DE EUROPAEISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU ,3 Bruxelles, den 16. oktober 2001 1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU.RPPLVV U 'DYLG %\UQH RJ GHW EHOJLVNH IRUPDQGVNDE ODQFHUHGH L

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse

RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse EF-Tidende NR. L 227 Af 01/09/1994 S. 0001-0030 Senere ændringer: Iværksat. ved 395R1238 (EFT L 121 01.06.95 s.31) Iværksat.

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere