RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv"

Transkript

1 RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og administrative bestemmelser vedroerende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring ( 90/618/EOEF ) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _ under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 57, stk. 2, og artikel 66, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra foelgende betragtninger : Med henblik paa at udvikle det indre forsikringsmarked har Raadet den 24. juli 1973 vedtaget direktiv 73/239/EOEF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring ( 4 ) ( ogsaa benaevnt "foerste direktiv ") og den 22. juni 1988 direktiv 88/357/EOEF om samordning af love og administrative bestemmelser vedroerende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, om fastsaettelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemfoerelse af den frie udveksling af tjenesteydelser, og om aendring af direktiv 73/239/EOEF ( 5 ) ( ogsaa benaevnt "andet direktiv "); direktiv 88/357/EOEF har gjort det lettere for forsikringsvirksomheder med hjemsted i Faellesskabet at praestere tjenesteydelser i medlemsstaterne, og hermed gjort det muligt for forsikringstagerne at rette henvendelse, ikke blot til forsikringsselskaber, der er etableret i deres land, men ogsaa til forsikringsselskaber med hjemsted i Faellesskabet og etableret i andre medlemsstater; anvendelsesomraadet for bestemmelserne i direktiv 88/357/EOEF specielt vedroerende fri udveksling af tjenesteydelser omfatter ikke visse risici, for hvilke de saerlige regler, der er vedtaget af medlemsstaternes myndigheder, gjorde det uhensigtsmaessigt paa davaerende tidspunkt at anvende disse bestemmelser paa grund af deres art og samfundsmaessige foelger; disse undtagelser skulle tages op til revision, naar naevnte direktiv har vaeret gennemfoert i en vis periode; en af undtagelserne vedroerte ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, bortset fra fragtfoererens ansvar; i forbindelse med vedtagelsen af ovennaevnte direktiv gav Kommissionen tilsagn om snarest muligt at forelaegge Raadet et forslag om fri udveksling af tjenesteydelser inden for ansvarsforsikring for motorkoeretoejer ( bortset fra fragtfoererens ansvar ); med forbehold af samme direktivs bestemmelser vedroerende lovpligtige forsikringer boer der gives mulighed for behandling af store risici, som omhandlet i artikel 5 i naevnte direktiv, inden for forsikringsklassen vedroerende ansvarsforsikring for motorkoeretoejer; behandling af store risici boer ogsaa vaere mulig i forbindelse med forsikring af skader paa og tab af motordrevne og ikke-motordrevne landkoeretoejer; i direktiv 88/357/EOEF bestemmes det, at de risici, der vil kunne daekkes gennem coassurance inden for Faellesskabet i henhold til Raadets direktiv 78/473/EOEF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedroerende coassurancevirksomhed inden for Faellesskabet ( 1 ), skal vaere store risici i henhold til direktiv 88/357/EOEF; indsaettelsen ved naervaerende direktiv af de forsikringsklasser, der omfatter motorkoeretoejsforsikringer, i definitionen af store risici i direktiv 88/357/EOEF medfoerer, at

2 disse klasser indfoejes i listen over klasser, der kan daekkes gennem coassurance inden for Faellesskabet; Raadets direktiv 72/166/EOEF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoeretoejer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse ( 2 ), senest aendret ved direktiv 90/232/EOEF ( 3 ), bygger paa systemet med det groenne kort og overenskomsterne mellem de nationale bureauer for forsikring af motorkoeretoejer med henblik paa afskaffelse af kontrollen med det groenne kort; det er imidlertid oenskeligt, at medlemsstaterne faar en overgangsordning med henblik paa gradvis anvendelse af dette direktivs saerlige bestemmelser om behandling af store risici inden for de naevnte forsikringsklasser, herunder tilfaelde, hvor risici er daekket ved coassurance; for at sikre, at systemet med det groenne kort samt aftalerne mellem de nationale bureauer for forsikring af motorkoeretoejer fortsat fungerer tilfredsstillende, boer det paalaegges de forsikringsvirksomheder, der tegner ansvarsforsikring for motorkoeretoejer i en medlemsstat efter reglerne om udveksling af tjenesteydelser, at blive medlem af forsikringsbureauet i den paagaeldende medlemsstat og at medvirke ved finansieringen deraf; i Raadets direktiv 84/5/EOEF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoeretoejer ( 4 ), senest aendret ved direktiv 90/232/EOEF, bestemmes det, at medlemsstaterne skal oprette eller godkende et organ ( garantifond ), som skal yde erstatning for skader, der forvoldes af uforsikrede eller ukendte koeretoejer; det boer ligeledes bestemmes, at forsikringsvirksomheder, der tegner ansvarsforsikring for motorkoeretoejer i en medlemsstat efter reglerne om udveksling af tjenesteydelser, skal tilslutte sig og medvirke ved finansieringen af den garantifond, der er oprettet i den paagaeldende medlemsstat; de regler, der i visse medlemsstater gaelder for daekning af foroegede risici, finder anvendelse paa alle virksomheder, der daekker risici gennem en virksomhed, der er etableret der; disse regler skal sikre, at den lovpligtige karakter af ansvarsforsikring for motorkoeretoejer opvejes af den mulighed, som bilisterne har for at tegne denne type forsikring; medlemsstaterne boer have tilladelse til at anvende disse regler paa virksomheder, der tilbyder tjenesteydelser paa deres omraade, i det omfang de kan begrundes med hensynet til almeninteressen og ikke gaar ud over, hvad der er noedvendigt for at naa det fastsatte maal; inden for ansvarsforsikring for motorkoeretoejer vedroerer beskyttelsen af interesser i forbindelse med skadelidte personer, der kunne goere krav gaeldende, i virkeligheden alle, og det er derfor oenskeligt at sikre, at disse personer ikke lider tab eller stilles ringere, naar forsikringsvirksomheden har tegnet ansvarsforsikring for motorkoeretoejer efter reglerne om udveksling af tjenesteydelser og ikke ud fra et etableret forretningssted; hvis de paagaeldende personers interesser ikke er tilstraekkeligt sikret i henhold til de regler, der gaelder for tjenesteyderen i den medlemsstat, hvor er etableret, boer det med henblik herpaa bestemmes, at den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, skal paalaegge forsikringsvirksomheden at udpege en repraesentant, der er bosat eller etableret paa dens omraade, som skal indsamle alle noedvendige oplysninger i forbindelse med krav, og som skal vaere bemyndiget til at repraesentere virksomheden over for skadelidte personer, der kunne goere krav gaeldende, herunder med hensyn til betaling af saadanne krav, og til at repraesentere den eller, om noedvendigt, lade den repraesentere over for den paagaeldende medlemsstats domstole og myndigheder i forbindelse med disse krav; denne repraesentant kan ogsaa paalaegges at repraesentere forsikringsvirksomheden over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, ved kontrollen af, om der foreligger en forsikringspolice, der daekker ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, samt om gyldigheden af denne police; der boer fastsaettes en smidig procedure, der goer det muligt at vurdere gensidighed over for tredjelande paa et faellesskabsgrundlag; formaalet med en saadan procedure er ikke at lukke Faellesskabets finansielle markeder, men, da Faellesskabet oensker at holde disse markeder aabne for resten af verden, at oege liberaliseringen af de globale finansielle markeder i tredjelande; med henblik herpaa

3 fastlaegges der i dette direktiv procedurer for forhandling med tredjelande og, som en sidste udvej, mulighed for at traeffe foranstaltninger, der bestaar i at suspendere nye ansoegninger om tilladelse eller begraense antallet af nye tilladelser _ UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV : Artikel 1 I dette direktiv forstaas ved : a ) koeretoej : et koeretoej som defineret i artikel 1, stk. 1, i direktiv 72/166/EOEF b ) bureau : et nationalt forsikringsbureau i henhold til artikel 1, stk. 3, i direktiv 72/166/EOEF c ) garantifond : det organ, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EOEF d ) modervirksomhed : en modervirksomhed i henhold til artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EOEF ( 1 ) e ) dattervirksomhed : en dattervirksomhed i henhold til artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EOEF; enhver dattervirksomhed af en dattervirksomhed anses ogsaa for en dattervirksomhed af den modervirksomhed, der staar i spidsen for disse virksomheder. Artikel 2 I artikel 5, litra d ), nr. iii ), foerste afsnit, i direktiv 73/239/EOEF aendres udtrykket "risici under forsikringsklasse 8, 9, 13 og 16 i punkt A i bilaget" til : "risici under forsikringsklasse 3, 8, 9, 10, 13 og 16 i punkt A i bilaget ". Artikel 3 1. Overskriften til afsnit III i direktiv 73/239/EOEF affattes saaledes : "AFSNIT III A Regler for agenturer eller filialer, der er beliggende inden for Faellesskabet, og som hoerer under virksomheder, der har deres hjemsted uden for Faellesskabet ". 2. Efter artikel 29 i direktiv 73/239/EOEF indsaettes foelgende overskrift : "AFSNIT III B Regler for dattervirksomheder af en modervirksomhed, der henhoerer under et tredjelands lovgivning, og for en saadan modervirksomheds erhvervelse af kapitalinteresser ". Artikel 4 I afsnit III B i direktiv 73/239/EOEF indsaettes artikel 29a og 29b affattet saaledes : "Artikel 29a Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen om : a ) enhver meddelelse af tilladelse til en direkte eller indirekte dattervirksomhed, hvis modervirksomhed eller modervirksomheder henhoerer under et tredjelands lovgivning. Kommissionen giver det forsikringsudvalg, der skal nedsaettes af Raadet paa forslag af Kommissionen, underretning herom b ) en saadan modervirksomheds erhvervelse af kapitalinteresser i en forsikringsvirksomhed i Faellesskabet, som bevirker, at denne bliver en dattervirksomhed af foerstnaevnte virksomhed. Kommissionen giver det forsikringsudvalg, der skal nedsaettes af Raadet paa forslag af Kommissionen, underretning herom. Naar der er meddelt tilladelse til en direkte eller indirekte dattervirksomhed under en eller flere modervirksomheder, som henhoerer under et tredjelands lovgivning, skal koncernens opbygning angives i den anmeldelse, som de kompetente myndigheder indgiver til Kommissionen. Artikel 29b 1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som deres forsikringsvirksomheder har moedt i forbindelse med etablering eller udoevelse af forsikringsvirksomhed i et tredjeland. 2. Kommissionen udarbejder, foerste gang senest seks maaneder inden direktivets ivaerksaettelse og derefter med regelmaessige mellemrum, en rapport, hvori den gennemgaar den behandling i henhold til stk. 3 og 4, der i tredjelande gives EF-forsikringsvirksomheder med

4 hensyn til disses etablering og udoevelse af forsikringsvirksomhed samt erhvervelse af kapitalinteresser i forsikringsvirksomheder i tredjelande. Kommissionen fremsender disse rapporter til Raadet, i givet fald ledsaget af passende forslag. 3. Hvis Kommissionen enten paa grundlag af de i stk. 2 omhandlede rapporter eller paa grundlag af andre oplysninger konstaterer, at et tredjeland ikke indroemmer EFforsikringsvirksomheder en faktisk adgang til markedet svarende til den, Faellesskabet indroemmer forsikringsvirksomheder fra dette tredjeland, kan Kommissionen forelaegge Raadet forslag til et forhandlingsmandat for denne med henblik paa at opnaa tilsvarende konkurrencevilkaar for EFforsikringsvirksomheder. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal. 4. Hvis Kommissionen enten paa grundlag af de i stk. 2 omhandlede rapporter eller paa grundlag af andre oplysninger konstaterer, at EF-forsikringsvirksomheder i et tredjeland ikke bliver behandlet paa lige fod med de indenlandske forsikringsvirksomheder og derfor ikke faar samme konkurrencevilkaar som disse, og at betingelserne for faktisk adgang til markedet ikke er opfyldt, kan den indlede forhandlinger med henblik paa at rette op paa situationen. Under de i foerste afsnit naevnte omstaendigheder kan det ligeledes paa et hvilket som helst tidspunkt samtidig med, at der indledes forhandlinger, efter proceduren som fastlagt i retsakten om nedsaettelse af det i artikel 29a omhandlede forsikringsudvalg bestemmes, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal begraense eller suspendere deres afgoerelser : _ om ansoegninger om tilladelse, som er indgivet paa tidspunktet for afgoerelsen eller senere, og _ om erhververe af kapitalinteresser for saa vidt angaar direkte eller indirekte modervirksomheder, som henhoerer under det paagaeldende tredjelands lovgivning. Varigheden af disse foranstaltninger maa ikke overstige tre maaneder. Inden udloebet af denne frist paa tre maaneder og paa baggrund af forhandlingsresultaterne kan Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen traeffe afgoerelse om, hvorvidt de trufne foranstaltninger skal opretholdes. En saadan begraensning eller suspension kan ikke finde anvendelse, naar forsikringsvirksomheder eller dattervirksomheder af disse, som behoerigt er meddelt tilladelse i Faellesskabet, opretter dattervirksomheder, eller naar saadanne forsikringsvirksomheder eller dattervirksomheder erhverver kapitalinteresser i en forsikringsvirksomhed i Faellesskabet. 5. Hvis Kommissionen konstaterer et af de i stk. 3 og 4 naevnte forhold, skal medlemsstaterne efter anmodning fra Kommissionen underrette den om : a ) enhver ansoegning om meddelelse af tilladelse til en direkte eller indirekte dattervirksomhed, hvis modervirksomhed eller modervirksomheder henhoerer under det paagaeldende tredjelands lovgivning b ) enhver plan om en saadan virksomheds erhvervelse af kapitalinteresser i en EFforsikringsvirksomhed, som bevirker, at denne bliver en dattervirksomhed af foerstnaevnte virksomhed. Denne oplysningspligt ophoerer, saa snart der er indgaaet en aftale med det i stk. 3 eller 4 omhandlede tredjeland, eller naar de i stk. 4, andet og tredje afsnit, naevnte foranstaltninger ikke laengere finder anvendelse. 6. Foranstaltninger, der traeffes i medfoer af denne artikel, skal vaere i overensstemmelse med Faellesskabets forpligtelser i henhold til internationale _ saavel bilaterale som multilaterale _ aftaler om adgang til at optage og udoeve forsikringsvirksomhed." Artikel 5 Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, andet og tredje led, i direktiv 88/357/EOEF udgaar. Artikel 6 I afsnit III i direktiv 88/357/EOEF indsaettes foelgende som artikel 12a : "Artikel 12a 1. Denne artikel finder anvendelse, naar en virksomhed fra et etableret forretningssted i en medlemsstat daekker en risiko, som henhoerer under forsikringsklasse 10 i punkt A i bilaget til

5 direktiv 73/239/EOEF, bortset fra fragtfoererens ansvar, og som bestaar i en anden medlemsstat. 2. Den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, paalaegger virksomheden at blive medlem af forsikringsbureauet og garantifonden i den paagaeldende medlemsstat og at medvirke ved finansieringen deraf. Virksomheden kan dog ikke forpligtes til at betale eller bidrage til bureauet og fonden i den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, med andet end et beloeb, der beregnes paa samme grundlag som for virksomheder, der fra et etableret forretningssted i den paagaeldende medlemsstat daekker risici under forsikringsklasse 10, bortset fra fragtfoererens ansvar, i forhold til virksomhedens praemieindtaegter inden for denne forsikringsklasse i den paagaeldende medlemsstat eller til det antal risici inden for denne forsikringsklasse, der daekkes i naevnte medlemsstat. 3. Naervaerende direktiv er ikke til hinder for, at en forsikringsvirksomhed, der tilbyder tjenesteydelser, skal overholde bestemmelserne om daekning af foroegede risici i den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen praesteres, i det omfang de finder anvendelse paa etablerede virksomheder. 4. Den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, paalaegger virksomheden at sikre, at personer, der goer krav gaeldende som foelge af begivenheder paa dens omraade, ikke stilles ringere, fordi virksomheden daekker en risiko, bortset fra fragtfoererens ansvar, under forsikringsklasse 10 i henhold til reglerne om udveksling af tjenesteydelser og ikke ud fra et etableret forretningssted i den paagaeldende medlemsstat. Med henblik herpaa skal den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, paalaegge virksomheden at udpege en repraesentant, der er bosat eller etableret paa dens omraade, som skal indsamle alle noedvendige oplysninger i forbindelse med krav, og som skal have tilstraekkelige befoejelser til at repraesentere virksomheden over for skadelidte personer, der kunne goere krav gaeldende, herunder med hensyn til betaling af saadanne krav, og til at repraesentere den eller, om noedvendigt, lade den repraesentere over for den paagaeldende medlemsstats domstole og myndigheder i forbindelse med disse krav. Ligeledes kan det paalaegges repraesentanten at repraesentere virksomheden over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, ved kontrollen af, om der foreligger en forsikringspolice, der daekker ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, samt om gyldigheden af denne police. Den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, kan ikke paalaegge den udpegede person at udfoere andre aktiviteter for den virksomhed, der har udpeget ham, end dem, der er fastsat i andet og tredje afsnit. Den udpegede person maa ikke udoeve nogen form for direkte forsikringsvirksomhed for naevnte virksomhed. Udpegelsen af en repraesentant kan ikke i sig selv betragtes som oprettelse af en afdeling eller et agentur i henhold til artikel 6, stk. 2, litra b ), i direktiv 73/239/EOEF, og repraesentanten betragtes ikke som et etableret forretningssted i henhold til artikel 2, litra c ), i naervaerende direktiv." Artikel 7 I artikel 15, stk. 1, og artikel 16, stk. 1, i direktiv 88/357/EOEF indsaettes foelgende afsnit : "Hver medlemsstat, paa hvis omraade en virksomhed i henhold til reglerne om udveksling af tjenesteydelser agter at daekke risici under forsikringsklasse 10, bortset fra fragtfoererens ansvar, kan kraeve, at virksomheden : _ meddeler navn og adresse paa den skadesrepraesentant, der er omhandlet i artikel 12a, stk. 4 _ udfaerdiger en erklaering om, at virksomheden er blevet medlem af det nationale forsikringsbureau og den nationale garantifond i den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser." Artikel 8 I artikel 21, stk. 2, i direktiv 88/357/EOEF indsaettes foelgende afsnit :

6 "Hver medlemsstat kan kraeve, at navn og adresse paa forsikringsvirksomhedens repraesentant ligeledes fremgaar af ovennaevnte dokumenter." Artikel 9 Artikel 22, stk. 1, i direktiv 88/357/EOEF affattes saaledes : "1. Ethvert etableret forretningssted skal for saa vidt angaar forsikringsaktiviteter, der udoeves i henhold til reglerne om udveksling af tjenesteydelser, meddele sin tilsynsmyndighed omfanget af opkraevede praemier, inden fradrag af reassurancepraemier, for hver medlemsstat og for hver gruppe af klasser. Grupperne af klasser defineres saaledes : _ ulykker og sygdom ( 1 og 2 ) _ forsikring af motorkoeretoejer ( 3, 7 og 10; tallende vedroerende klasse 10, fragtfoererens ansvar ikke medregnet, specificeres ) _ brand og andre skader paa ejendom ( 8 og 9 ) _ luftfarts -, soe - og transportforsikring ( 4, 5, 6, 7, 11 og 12 ) _ almindelig ansvarsforsikring ( 13 ) _ kredit og kaution ( 14 og 15 ) _ oevrige klasser ( 16, 17 og 18 ). Tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne videregiver disse oplysninger til tilsynsmyndighederne i de medlemsstater, hvor der praesteres tjenesteydelser." Artikel 10 Artikel 27, stk. 1, sidste afsnit, i direktiv 88/357/EOEF affattes saaledes : "Den undtagelse, der indroemmes fra 1. januar 1995, gaelder kun for aftaler, der omfatter risici under forsikringsklasse 3, 8, 9, 10, 13 og 16, og som udelukkende bestaar i én af de fire medlemsstater, der er omfattet af disse bestemmelser." Artikel 11 Uanset artikel 23, stk. 2, i direktiv 88/357/EOEF kan den medlemsstat, hvor der praesteres tjenesteydelser, for saa vidt angaar store risici i henhold til artikel 5, litra d ), i direktiv 73/239/EOEF og henhoerende under forsikringsklasse 10, bortset fra fragtfoererens ansvar, bestemme : _ at stoerrelsen af de tekniske reserver vedroerende paagaeldende aftaler skal fastsaettes under tilsyn af myndighederne i den paagaeldende medlemsstat i henhold til de i denne stat gaeldende regler eller, hvis saadanne regler ikke findes, i overensstemmelse med fast praksis, indtil den dato, inden for hvilken medlemsstaterne skal efterkomme direktivet om samordning af forsikringsvirksomheders aarsregnskaber _ at daekningen af disse reserver med aekvivalente aktiver af tilsvarende stoerrelse skal vaere undergivet tilsyn af myndighederne i den paagaeldende medlemsstat i henhold til gaeldende regler og praksis, indtil meddelelsen af tredje direktiv vedroerende forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring _ at lokaliseringen af de i andet led omhandlede aktiver skal vaere undergivet tilsyn af myndighederne i den paagaeldende medlemsstat i henhold til gaeldende regler og praksis, indtil den dato, inden for hvilken medlemsstaterne skal efterkomme tredje direktiv vedroerende forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring. Artikel 12 Medlemsstaterne aendrer deres nationale bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa 18 maaneder fra dets meddelelse ( 1 ). De underretter straks Kommissionen herom. De bestemmelser, der aendres ved gennemfoerelsen af foerste afsnit, skal finde anvendelse inden for en frist paa 24 maaneder fra meddelelsen af dette direktiv. Artikel 13 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

7 Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. november Paa Raadets vegne P. ROMITA Formand ( 1 ) EFT nr. C 65 af , s. 6, og EFT nr. C 180 af , s. 6. ( 2 ) EFT nr. C 68 af , s. 85. Afgoerelse af 10. oktober 1990 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ). ( 3 ) EFT nr. C 194 af , s. 3. ( 4 ) EFT nr. L 228 af , s. 3. ( 5 ) EFT nr. L 172 af , s. 1. ( 1 ) EFT nr. L 151 af , s. 25. ( 2 ) EFT nr. L 103 af , s. 1. ( 3 ) EFT nr. L 129 af , s. 33. ( 4 ) EFT nr. L 8 af , s. 17. ( 1 ) EFT nr. L 193 af , s. 1. ( 1 ) Dette direktiv er meddelt den 20. november 1990.

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1986 s. 0017-0021 den finske specialudgave: kapitel

Læs mere

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32.

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32. Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7 RAADETS DIREKTIV af 24. november 1986 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsoeg og andre videnskabelige formaal (86/609/EOEF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting")

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 for saa vidt angaar fastsaettelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden EF-Tidende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret.

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret. 1/1 Document s text: RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2610/95 af 30. oktober 1995 om aendring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversaettelsescenter for Den Europaeiske Unions organer RAADET

Læs mere

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure EF-Tidende nr. L 158 af 23/06/1990 s. 0059-0064 den finske specialudgave...: kapitel 6 bind 3 s. 0053 den svenske

Læs mere

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet EF-Tidende nr. L 183 af 29/06/1989 s. 0001-0008 den

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14 juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s.

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

Læs mere

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler Page 1 of 6 Avis juridique important 31993L0013 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler EF-Tidende nr. L 095 af 21/04/1993 s. 0029-0034 den finske specialudgave:

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for paavirkning fra vinylchloridmonomer ( 78/610/EOEF )

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0619 DA 21.11.1992 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS ANDET DIREKTIV af 8. november 1990 om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier

Læs mere

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke,

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke, KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/761/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende motordrevne koeretoejers

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til ruder i biler ( 78/317/EOEF ) RAADET FOR DE EUROPAEISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1239/95 af 31. maj 1995 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse EF-Tidende NR. L 121 Af 01/06/1995 S. 0037-0059 Senere

Læs mere

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber Page 1 of 19 Avis juridique important 31983L0349 Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber EF-Tidende nr. L

Læs mere

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse RAADET FOR DE EUROPAEISKE

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse RAADET FOR DE EUROPAEISKE RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000L0026 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/26/EF af 16. maj 2000 om indbyrdes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1983 om aendring af Raadets direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod

RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1983 om aendring af Raadets direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1983 om aendring af Raadets direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening foraarsaget af motorkoeretoejer ( 83/351/EOEF

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler

Læs mere

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61988J0093 - DA Avis juridique important 61988J0093 DOMSTOLENS DOM AF 13. JULI 1989. - WISSELINK & CO BV OG

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse

RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse EF-Tidende NR. L 227 Af 01/09/1994 S. 0001-0030 Senere ændringer: Iværksat. ved 395R1238 (EFT L 121 01.06.95 s.31) Iværksat.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

»- Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter : kraevede mindstevaerdier for rumvinkelfordelingen af lyset.

»- Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter : kraevede mindstevaerdier for rumvinkelfordelingen af lyset. KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/758/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 74/483/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 74/483/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 74/483/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele paa motordrevne koeretoejer

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

RAADET - KONVENTION OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PAA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EOEF)

RAADET - KONVENTION OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PAA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EOEF) 80/934/EOEF: Konvention om, hvilken lov der skal anvendes paa kontraktlige forpligtelser aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 Konsolideret udgave EF-Tidende NR. L 266 Af 09/10/1980 S. 0001-0019

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95, L 344/76 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 28.12.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Finanstilsynet (Danmark) Tryggingareftirliti (Færøerne)

Samarbejdsaftale. mellem. Finanstilsynet (Danmark) Tryggingareftirliti (Færøerne) Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet (Danmark) og Tryggingareftirliti (Færøerne) Juli 2010 Vedrørende udøvelse af skadesforsikringsvirksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DIREKTIVER. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) 7.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 263/11 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2000/0162(COD) 29/05/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2000/0162(COD) 29/05/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00230/2002 2000/0162(COD) DA 29/05/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring Dok.7328/1/02

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

AFSNIT I EUROPASKOLERNE

AFSNIT I EUROPASKOLERNE AFTALE OM VEDTAEGTEN FOR EUROPASKOLERNE PRAEAMBEL DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER, medlemsstater i De Europaeiske Faellesskaber, samt De Europaeiske Faellesskaber, i det foelgende benaevnt»de kontraherende

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere