Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */"

Transkript

1 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s Forslag til Europa-Parlamentet og Raadets direktiv om graenseoverskridende kreditoverfoersler (94/C 360/11) (Tekst af betydning for EOES) KOM(94) 436 endelig udg. - 94/0242(COD) (Forelagt af Kommissionen den 18. november 1994) EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg, under henvisning til udtalelse fra Det Europaeiske Monetaere Institut, i henhold til fremgangsmaaden i artikel 189 B i traktaten, og ud fra foelgende betragtninger: Antallet af graenseoverskridende fjernbetalinger vokser stoet, efterhaanden som etableringen af det indre marked og den gradvise udvikling hen imod en fuldstaendig oekonomisk og monetaer union foerer til oeget samhandel og stoerre bevaegelighed for personer inden for Faellesskabet; de graenseoverskridende kreditoverfoersler tegner sig maengde- og beloebsmaessigt for en betragtelig del af de graenseoverskridende fjernbetalinger; det er af meget stor betydning for privatpersoner og virksomheder, at kreditoverfoersler kan effektueres hurtigt, paalideligt og billigt fra den ene del af Faellesskabet til den anden; et marked, hvor der konkurreres om graenseoverskridende kreditoverfoersler, boer medfoere bedre service og lavere priser; formaalet med dette direktiv er at fortsaette de fremskridt med hensyn til liberalisering af kapitalbevaegelserne, der er gjort under Den OEkonomiske og Monetaere Unions foerste fase; der tages i direktivet hensyn til, at traktaten tager sigte paa at lette anvendelsen af ecu; direktivet udgoer et led i den gradvise gennemfoerelse af Den OEkonomiske og Monetaere Union; direktivets bestemmelser boer finde anvendelse paa kreditoverfoersler i en hvilken som helst valuta, herunder ecu; formaalet med direktivet er at gennemfoere et aspekt af det arbejdsprogram, som Kommissionen har udarbejdet efter sin groenbog»betalingssystemer i det indre marked«; Kommissionen har henstillet til medlemsstaterne, at minimumstaersklen for anmeldelse af graenseoverskridende betalinger fastsaettes til mindst ECU; Komitéen af medlemsstaternes centralbankchefer har anbefalet, at betalingssystemerne i samtlige medlemsstater faar et solidt retsgrundlag; Kommissionen har nedsat en arbejdsgruppe vedroerende

2 retsgrundlaget for graenseoverskridende betalinger, der bestaar af juridiske eksperter fra regeringerne og fra EMI; arbejdsgruppen har meddelt Kommissionen, at de spoergsmaal, der er omfattet af dette direktiv, kan behandles adskilt fra de systembetingede spoergsmaal, der fortsat er under overvejelse; det kan vaere noedvendigt at fremsaette endnu et forslag, der skal omfatte disse systembetingede spoergsmaal, isaer endelig afregning; det foreliggende direktiv har til formaal at forbedre de graenseoverskridende kreditoverfoersler og dermed bistaa EMI med at effektivisere de graenseoverskridende betalinger som led i forberedelsen af Den OEkonomiske og Monetaere Unions tredje fase; i overensstemmelse med artikel 3 B, stk. 3, i traktaten indeholder dette direktiv de minimumskrav, der er noedvendige for at sikre en tilstraekkelig kundeinformation; oeget gennemsigtighed afhaenger i sidste ende af, at institutterne opfylder minimumskravene med hensyn til effektueringen; dette direktiv indeholder minimumskrav med hensyn til effektueringen, som de institutter, der foretager graenseoverskridende kreditoverfoersler, skal efterkomme; dette direktiv er i overensstemmelse med foerste, andet, tredje, fjerde og femte princip i Kommissionens henstilling 90/109/EOEF (1); dette direktiv beroerer ikke Raadets direktiv 91/308/EOEF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (2); da graenseoverskridende kreditoverfoersler bestaar af en raekke transaktioner, der involverer institutter i forskellige medlemsstater, er de af en saadan art, at en samordning paa faellesskabsplan er baade hensigtsmaessig og noedvendig; Kommissionen har soegt at gennemfoere en frivillig ordning ved sin henstilling 90/109/EOEF; denne frivillige ordning har ikke givet de tilsigtede resultater; der boer derfor traeffes bindende foranstaltninger; dette direktiv boer finde anvendelse paa kreditoverfoersler for ethvert beloeb; institutterne boer vaere forpligtede til at yde refusion i tilfaelde af enhver ikke gennemfoert overfoersel; refusionsforpligtelsen indebaerer eventuelt et ansvar for institutterne, som kunne faa en tilsynsmaessig indvirkning paa solvenskravet, dersom det ikke var muligt at udelukke overfoersler af stoerre beloeb; muligheden for undtagelse (fra medlemsstaternes side og, saafremt den anvendes, fra institutternes side) fra denne forpligtelse boer kun anvendes for stoerre betalinger, der overskrider ECU; en saadan taerskel gaelder ikke for andre artikler i dette direktiv; Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 12. februar 1993 udtalt, at der udstedes et raadsdirektiv om regler for graenseoverskridende betalingers gennemsigtighed og effektivitet; Det OEkonomiske og Sociale Udvalg har i sin udtalelse af 6. juli 1994 anfoert, at det foretraekker en adfaerdskodeks; Kommissionen har tidligere fulgt denne linje; Det OEkonomiske og Sociale Udvalg har anbefalet, at et eventuelt direktivforslag kun indeholder generelle rammebestemmelser; det foreliggende direktiv foelger denne model ved i vid udstraekning at give mulighed for aftalefrihed - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV: AFDELING I Anvendelsesomraade og definitioner Artikel 1 Anvendelsesomraade

3 1. Medlemsstaterne anvender kravene i dette direktiv paa kreditinstitutter og andre institutter, der som led i deres erhvervsvirksomhed foretager kreditoverfoersler for offentligheden. 2. Dette direktiv finder anvendelse paa kreditoverfoersler i en hvilken som helst valuta, herunder ecu, og paa et hvilket som helst beloeb, undtagen naar undtagelsen i artikel 7, stk. 3, er blevet anvendt. Artikel 2 Definitioner I dette direktiv forstaas ved: a)»kreditinstitut«: et institut som defineret i artikel 1 i Raadets direktiv 77/780/EOEF (3); i naervaerende direktiv betragtes filialer af kreditinstitutter i forskellige medlemsstater som saerskilte institutter b)»andet institut«: enhver juridisk person, bortset fra et kreditinstitut, der som led i sin erhvervsvirksomhed foretager kreditoverfoersler for offentligheden c)»institut«: et kreditinstitut eller andet institut d)»person«: enten en juridisk eller en fysisk person, alt efter tilfaeldet e)»betaling«: en ordregivers overfoersel af et pengekrav paa en part, der kan accepteres af modtageren, herunder tilfaelde, hvor ordregiver og modtager er samme person f)»graenseoverskridende betaling«: en betaling, som en ordregiver via sin konto, der foeres af et institut eller dets filial i én medlemsstat, stiller til raadighed for en modtager hos et institut eller dets filial i en anden medlemsstat g)»ordregiver«: en person, der giver bemyndigelse til, at der foretages en kreditoverfoersel til en modtager h)»modtager«: den endelige modtager af en kreditoverfoersel i)»kunde«: ordregiver eller modtager, alt efter tilfaeldet, eventuelt en og samme person j)»betalingsordre«: enhver form for instruks direkte til et institut om at stille et bestemt beloeb, eller et beloeb, der kan bestemmes, til raadighed for modtageren k)»kreditoverfoersel«: en graenseoverskridende betaling bestaaende af en raekke transaktioner, der indledes med ordregiverens betalingsordre; udtrykket omfatter enhver betalingsordre, der udstedes af ordregiverens institut eller eventuelle intermediaere institutter med det formaal at effektuere ordregiverens betalingsordre l)»force majeure«: de omstaendigheder, der er beskrevet i artikel 4, stk. 6, andet afsnit, nr. ii), i Raadets direktiv 90/314/EOEF (4), idet et intermediaert instituts insolvens dog ikke anses for force majeure m)»rente«: interbankrenten plus to procentpoint paa det relevante marked for indskud i en given betalingsvaluta beregnet for forsinkelsesperioden

4 n)»valoerdato«: den dato, hvor kundens konto debiteres (for ordregivere) eller krediteres (for modtagere), og som anvendes af kundens institut til beregning af eventuelle renter paa kontoen eller, hvor rente ikke er et velegnet kriterium, til vurdering af pengenes disponibilitet o)»accept«: et instituts accept af en betalingsordre efter opfyldelse af instituttets betingelser med hensyn til disponibel finansiel daekning og identificering af de parter, der er anfoert i betalingsordren, samt eventuelle andre forhaandsbetingelser, som parterne har aftalt p)»gennemfoerelse«af en kreditoverfoersel: modtagerens instituts accept q)»intermediaert institut«: et institut, der hverken er ordregiverens eller modtagerens institut r)»arbejdsdag«for et givet institut: en dag, eller en del af en dag, hvor instituttet er aabent for behandling af kreditoverfoersler. AFDELING II Gennemsigtighed i vilkaarene for kreditoverfoersler Artikel 3 Oplysninger foer en kreditoverfoersel (effektueret eller modtaget) Instituttet skal give sine kunder klare skriftlige oplysninger om sin service i forbindelse med effektuering eller modtagelse af kreditoverfoersler. Disse oplysninger skal mindst omfatte foelgende: - oplysning om, hvor lang tid der vil gaa, foer beloebet er krediteret kontoen i modtagerens institut eller modtageren, alt efter tilfaeldet - beregningsgrundlaget for eventuelle provisioner og gebyrer, som kunden skal betale instituttet - i givet fald den af instituttet anvendte valoerdato - oplysning om kundens klagemuligheder og fremgangsmaaden for indgivelse af klager. Artikel 4 Oplysninger efter en kreditoverfoersel (effektueret eller modtaget) Instituttet skal give sine kunder klare skriftlige oplysninger, efter at de har effektueret eller modtaget en kreditoverfoersel. Disse oplysninger skal mindst omfatte foelgende: - en reference, der goer det muligt for dets kunde at identificere betalingen - beloebet for de eventuelle gebyrer, som dets kunde skal betale; naar ordregiveren har tilladt et fradrag i kreditoverfoerslen, skal modtagerens bank meddele modtageren dette sammen med kreditoverfoerslens oprindelige beloeb - i givet fald den af instituttet anvendte valoerdato. AFDELING III Institutternes minimumsforpligtelser i forbindelse med kreditoverfoersler

5 Artikel 5 Pligt til at effektuere overfoerslen i god tid 1. Hvert institut, der har accepteret en betalingsordre, skal effektuere den paagaeldende kreditoverfoersel inden for den ekspeditionstid, der er aftalt med den kunde (eller det institut), der afgiver betalingsordren. Hvis ikke der foreligger en bestemt aftale om ekspeditionstiden, skal instituttet reagere saa hurtigt, at dets offentliggjorte ekspeditionstid kan overholdes. I de tilfaelde, hvor der hverken foreligger nogen bestemt aftale eller nogen offentliggjort ekspeditionstid, der kan anvendes, gaelder foelgende forpligtelser. - ordregiverens institut er over for ordregiveren ansvarligt for, at kreditoverfoerslen er gennemfoert senest den femte arbejdsdag efter, at det har accepteret betalingsordren fra ordregiveren, og - modtagerens institut er forpligtet til at stille kreditoverfoerslens beloeb til raadighed for modtageren senest ved slutningen af arbejdsdagen efter, at kreditoverfoerslen er gennemfoert. 2. Ordregiverens institut skal yde ordregiveren kompensation ved betaling af renter paa beloebet for kreditoverfoerslen, naar den er gennemfoert for sent, men er efter dette direktiv ikke ansvarligt for tab som foelge heraf. Der ydes ingen kompensation, naar ordregiverens bank kan paavise, at forsinkelsen skyldtes ordregiveren. 3. I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede pligt til effektuering skal modtagerens institut yde modtageren kompensation ved betaling af renter paa beloebet for kreditoverfoerslen, naar den stilles for sent til raadighed for modtageren. Artikel 6 Pligt til at effektuere overfoerslen i overensstemmelse med instrukserne i betalingsordren 1. Naar ordregiverens institut, eventuelle intermediaere institutter og modtagerens institut har accepteret betalingsordren, er de hver isaer forpligtede til at effektuere den paagaeldende kreditoverfoersel med det fulde beloeb, medmindre de har faaet tilladelse til at foretage et fradrag. Med forbehold af forpligtelsen til ikke at foretage fradrag kan modtagerens institut eventuelt opkraeve et ekstra gebyr hos modtageren for forvaltning af dennes konto. Et saadant ekstra forvaltningsgebyr maa dog ikke vaere hoejere end det gebyr, der ville blive opkraevet for en national kreditoverfoersel. 2. Naar misligholdelse af forpligtelsen til at effektuere overfoerslen i overensstemmelse med betalingsordren, som omhandlet i stk. 1, skyldes et andet institut end modtagerens, er ordregiverens institut forpligtet til for egen regning at kreditere ordregiveren ethvert beloeb, der fejlagtigt er fradraget af et hvilket som helst institut, uden at dette beroerer eventuelle andre krav, der maatte blive fremsat. Hvis ordregiveren kraever det, overfoerer ordregiverens institut i stedet et saadant beloeb til kreditering hos modtageren, uden fradrag af nogen art og for egen regning. Ethvert intermediaert institut, der foretager et fradrag i strid med stk. 1, er forpligtet til at kreditere ordregiverens institut det fradragne beloeb. Hvis ordregiverens institut kraever det, overfoerer det i stedet beloebet til kreditering hos modtageren, uden fradrag af nogen art og for egen regning. 3. Naar misligholdelse af forpligtelsen til at effektuere overfoerslen i overensstemmelse med betalingsordren skyldes modtagerens institut, er dette institut forpligtet til for egen regning at kreditere modtageren ethvert beloeb, der fejlagtigt er fradraget, uden at dette beroerer eventuelle andre krav, der maatte blive fremsat.

6 Artikel 7 Institutternes tilbagebetalingspligt ved ikke gennemfoerte kreditoverfoersler 1. Hvis kreditoverfoerslen af en eller anden grund ikke gennemfoeres, efter at ordregiverens institut har accepteret betalingsordren, er ordregiveren berettiget til at faa sin konto krediteret for kreditoverfoerslen fulde beloeb plus renter og gebyrer for den ikke gennemfoerte kreditoverfoersel, uden at dette beroerer eventuelle andre krav, der maatte blive fremsat; anmodning herom kan tidligst fremsaettes tyve arbejdsdage efter den dato, hvor kreditoverfoerslen skulle have vaeret gennemfoert. Ethvert intermediaert institut, der har accepteret betalingsordren, er ligeledes forpligtet til for egen regning at tilbagebetale kreditoverfoerslens beloeb til det institut, der afgav instruks om overfoerslen. 2. Hvis aarsagen til, at kreditoverfoerslen ikke gennemfoeres, er, at ordregiveren har givet sit institut mangelfulde instrukser, skal ordregiverens institut og de oevrige involverede institutter goere deres bedste for at foretage den i stk. 1 omhandlede tilbagebetaling. 3. Medlemsstaterne kan give institutterne tilladelse til ved aftale at unddrage sig den i stk. 1 omhandlede tilbagebetalingspligt i foelgende tilfaelde: - hvis kreditoverfoerslen ikke har kunnet gennemfoeres paa grund af force majeure, eller - ved betalinger paa over ECU. AFDELING IV Afsluttende bestemmelser Artikel 8 Gennemfoerelse 1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december De underretter straks Kommissionen herom. Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv. I denne meddelelse anfoerer medlemsstaterne en sammenlignende oversigt over de nationale bestemmelser, der eksisterer eller indfoeres for hver artikel i dette direktiv. Artikel 9 Rapport til Europa-Parlamentet og Raadet Senest den 31. december 1999 forelaegger Kommissionen Europa-Parlamentet og Raadet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af forslag til revision af direktivet Artikel 10

7 Ikrafttraeden Dette direktiv traeder i kraft paa tyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Artikel 11 Adressater Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. (1) EFT n. L 67 af , s. 39. (2) EFT nr. L 166 af , s. 77. (3) EFT nr. L 322 af , s. 30. (4) EFT nr. L 158 af , s. 59.

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere