DSI NETTET I Jægersborgvej 19, Kgs. Lyngby Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSI NETTET I Jægersborgvej 19, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 4587 3583 www.dsinettet.dk"

Transkript

1 DSI NETTET I Jægersborgvej 19, Kgs. Lyngby Tlf:

2 Indholdsfortegnelse Organisationen Kort om organisationen side 3 Værdier, mission og vision side 4 Faglighed side 5 Samarbejdspartnere side 6 Udviklingstendenser side 6 Tilbuddene Botilbuddet Danmarksvej side 8 Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten side 10 Botilbuddet Hjortholmsvej side 12 Idrætsteamet side 14 Virksomheden Hjorten side 16 Klub BOFFEN side 18 2

3 Organisationen Kort om DSI NETTET I DSI NETTET I er en selvejende socialpsykiatrisk organisation med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK). Formålet med DSI NETTET I er at støtte den enkelte borger med psykisk sygdom & psykisk sårbarhed i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i sine egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette søges opnået ved at etablere og udvikle forskellige botilbud, samværs- og aktivitetstilbud, beskæftigelses og fritidstilbud, klub-, støtte- og uddannelsestilbud osv. Indsatsen i DSI NETTET I bygger på en recoveryorienteret rehabiliteringsindsats ud fra en viden om, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig. Målet med indsatsen er at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. DSI NETTET I s bestyrelse DSI NETTET I s bestyrelse består pt. af fem personer. Den er sammensat, så følgende instanser er repræsenteret: Lyngby Taarbæk Kommune, psykiatrien, medarbejderne, brugerne og beboerne. Bestyrelsen bestod pr af: Formand for bestyrelsen: Lone Schou-Hansen, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Øvrige medlemmer: Socialchef Ole Pass fra Rødovre Kommune Ergoterapeut Margrethe Thomsen (Medarbejderrepræsentant) Michael Møller (Brugerrepræsentant) Michael Tholander (Beboerrepræsentant) DSI NETTET I's ledelse DSI NETTET I har været gennem et generationsskifte i lederstillingen. Pr er ergoterapeut Lars Sveistrup Hansen leder for DSI NETTET I. Pr er ergoterapeut Christina Kanding souschef for DSI NETTET I. Til støtte for ledelsen er Økonomi- og personalekonsulent Per Bagge 3

4 Driftsaftale DSI NETTET I har indgået driftsaftale med Lyngby- Taarbæk Kommune med henblik på at drive: Bo- og netværkstilbuddet på Hjortholmsvej med 4 botilbudspladser og 3 pladser til eksternt tilknyttede unge Opgangsbofællesskabet Danmarksvej med 10 pladser i 10 lejligheder med en fælleslejlighed Huset Hjorten, der rummer: dagtilbuddet Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten med 36 dagpladser og 74 timers hjemmestøtte, dvs. 50 timers ansigt til ansigt timer aftentilbuddet Klub Boffen med 15 pladser beskæftigelsestilbuddet Virksomheden Hjorten med 8 pladser i beskyttet beskæftigelse Idrætsteam til støtte for IF Limone, en idrætsklub for psykisk syge Lyngby-Taarbæk-borgere DSI NETTET I s værdier, mission og vision DSI NETTET I har fire værdier, der tilsammen udgør de holdninger, der ligger til grund for, hvordan vi løser opgaver og tilrettelægger alt samarbejde. De er vejledende for adfærd og beslutninger i dagligdagen: Nærvær betyder, at vi er lyttende, åbne og givende i kontakten og i relationen til brugerne. Vi yder en oprigtig, engageret og tydelig indsats. Respekt betyder, at alle både medarbejdere og brugere tager hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, imødekommende og acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. Faglighed betyder at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver mulighed for udvikling, læring og vækst for både brugerne og personalet. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater. Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver, vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige roller, vi har, at yde en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det, vi siger og gør, og tager vare på hinanden. Vores Mission At give mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed mulighed for at komme sig og skabe et ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv. 4

5 Vores Vision At mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed er inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundslivet. DSI NETTET I faglige profil Der er ansat 27 medarbejdere i organisation. Heraf består personalesammensætningen af: 11 ergoterapeuter 4 socialrådgivere 2 fysioterapeuter 1 læreruddannet 1 social- og sundhedsassistent 1 idrætsuddannet socialfaglig medarbejder 1 professionsbachelor i ernæring og sundhed 1 pædagog 1 køkkenmedarbejder 2 sjakmedarbejdere 1 økonomi- og personalekonsulent 1 rengøringsmedarbejder Heraf er 20 ordinært ansat, 3 ansat i fleksjob og 4 ansat i job med løntilskud. Medarbejdergruppen er kendetegnet ved at yde en yderst engageret indsats i det daglige arbejde, hvor fleksibilitet, lyst til faglig udvikling, lange ansættelser og omstillingsparathed er beskrivende for gruppen. Faglig udvikling Lysten og motivationen til at udvikle det socialpsykiatriske arbejdsfelt er og har altid været et markant kendetegn for medarbejderne og organisationen. Det har gennem årene gjort at medarbejderne har favnet bredt indenfor de psykodynamiske, systemiske og kognitive referencerammer. Vi er gennem de seneste år blevet opmærksom på værdien i at få skabt og implementeret et fælles referencemæssigt udgangspunkt til at understøtte vores recoveryorienterede rehabiliteringsindsats. Vi har således valgt at implementere den narrative teori, hvor vi igennem 2011 har vi gennemført et level 1-forløb og igennem 2012 vil gennemføre level 2 -forløb. Undervisningen varetages af psykolog Susanne Bargmann. Progressionen i denne læringsproces kan bedst beskrives som udfordringen i at skulle omsætte viden om teori til konkret praksis i en socialpsykiatrisk kontekst. Dette er i vores øjne et ambitiøst bud på at kunne levere et solidt fagligt udgangspunkt, når vi skal løse kerneydelserne i hverdagen, hvor brugernes unikke recoveryprocesser skal understøttes i partnerskabet med medarbejdernes viden om støtte og rehabilitering. Til at understøtte medarbejdernes arbejdsmiljø og faglige indsigt i egen praksis bruger vi ekstern supervision. Supervisionen vil ofte inddrage brugerne, hvor fokus er sigtet imod at forbedre samarbejdet mellem medarbejderen og brugeren. Brugeren får så at sige sin stemme med i dialogen og inddragelsen skal bidrage til at opløse og tydeliggøre dilemmaer og uenigheder. En ligeværdig tilgang til at komme afmagten til livs. 5

6 DSI NETTET I s samarbejdspartnere Vi samarbejder med: Lyngby-Taarbæks kommunes rådgivere og administrationen i Social- og Sundhedsforvaltningen i dagligdagen omkring NETTET I s drift, visitationer, handleplaner og andre forhold, der vedrører borgerne/brugerne i det daglige. PC Ballerup og Distriktpsykiatrien (DP) omkring henholdsvis indlæggelser/ udskrivninger og de borgere, der er knyttet til DP. Lokale samarbejdspartnere ved Kirsten Marie, Akutteamet og Slotsvænget via Whole Life Whole Systems netværket. Metropol i København omkring ergoterapeutstuderende, hvor vi fungerer som uddannelsesinstitution for kliniske undervisningsforløb på modul 1, 6 og 9. Vi har samarbejdsaftaler med NETTET II og Kirsten Marie om at bidrage med praktikpladser. Udviklingstendenser Socialpsykiatrien er i disse år i et paradigmeskifte, hvor eksisterende udfordringer og tendenser skal nytænkes, hvilket den kommende førtidspensions- og fleksjobsreform er et tydeligt politisk signal om. Kommunernes Landsforening har ligeledes for nylig udarbejdet og lanceret deres 5 strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri. De fem pejlemærker er: 1. Recovery og rehabilitering er grundprincipper for støtten til mennesker med psykiske lidelser. 2. Sammenhæng, koordination og tidlig indsats skal sikre, at borgere med psykiske lidelser og deres pårørende oplever helhed i indsatsen. 3. Et strategisk fokus på afklaring af målgrupper, kerneopgaver og fremtidige kompetencebehov. 4. Effekten af indsatser dokumenteres systematisk. 5. Tværkommunalt samarbejde om de særlige specialiserede indsatser, som den enkelte kommune ikke kan tilvejebringe alene. Vi vil følge disse anbefalinger, der hermed vil være fundamentet for den udvikling og bevægelse, som vi vil udvikle organisationen mod igennem Som beskrevet i det tidligere afsnit om den faglige udvikling arbejder vi målrettet på at kompetenceudvikle alle medarbejdere til at arbejde efter en overordnet fælles referenceramme. Vi har ligeledes gennem 2011/12 fulgt LTKs retningslinie og udarbejdet ydelsesbeskrivelser, der beskriver kerneydelserne i hver af vores aktiviteter. Vi har igennem 2011 oplevet stor succes med at være en del af Projekt Medborgerskab, der havde til formål at øge medborgerskabskompetencerne blandt de tilmeldte brugere og beboere. Forløbet bestod af et mentorkursus og et kursusforløb. Selve kursusforløbet bestod af fire moduler á to dage. Undervisningen havde fokus på at introducere 6

7 medborgerskabsemner med efterfølgende bred inddragelse af kursisterne og øvelser, hvor man ville sikre en målrettet viden til den enkelte ud fra den enkeltes forudsætninger. Deltagerne udtrykte stor begejstring for projektet og vi vil i samarbejde med kommunens Whole-Life Whole-System gruppe forfølge initiativet og indgå i forløbet igen i efteråret Vi ser tiltag som Projekt Medborgerskab som en væsentlig tilgang til at arbejde med recovery og rehabilitering i den socialfaglige praksis, hvor fokus bliver på at tilrettelægge afgrænsede læringsforløb sammenkoblet med den daglige bostøtte. Vi vil derfor igennem året afprøve en anden tilgang, livsstilsprojektet Lifestyle Redesign. Lifestyle Redesign er en ergoterapeutisk arbejdsmetode, der tager afsæt i meningsfulde aktivteter og arbejder med at den enkelte bruger og borger bliver i stand til at se på, hvilken effekt meningsfulde aktiviteter har på sit liv. Vi har indgået en aftale med ergoterapeutuddannelsen Metropol om at bidrage til den danske manual om metoden, der er evidensbaseret og stammer fra USA. Vi vil tilstræbe os på at arbejde mod en mere helhedsorienteret indsats og samarbejde på tværs ved igennem 2012 at indgå i et tæt samarbejde med Jobcenteret, Socialcenteret og Slotsvænget i LTK. Emnet vil være omkring at udarbejde et revalideringstiltag for borgere med psykosociale vanskeligheder, der har svært ved at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Idéen med dette tiltag er at samle viden og kompentencer fra socialpsykiatrien og omsætte disse til revalideringsforløb, der skal understøtte de borgere som Jobcenteret oplever kommer gentagne gange i kontakt med sygedagpenge-systemet. I forlængelse af en beskæftigelsesorienteret indsats har vi indgået et partnerskab med den lokale afdeling af Røde Kors i Lyngby-Taarbæk. Røde Kors har åbnet en genbrugsbutik med tøj og partnerskabet består i, at vi løbende kan tilbyde vores brugere og beboere beskæftigelse som frivillige i Røde Kors. Dette initiativ håber vi vil finde fodfæste igennem Desuden vil vi igennem 2012 arbejde med: Administrationen - Udarbejde APV i hele organisationen - Afholde førstehjælpskursus sammen med Kirsten Marie - Udarbejde en mobbe-politik - Afholde MUS-samtaler Faglighed - Nedsætte et udvalg der skal arbejde på, hvordan organisationen fremadrettet skal dokumentere vores socialfaglige indsats. Det Sociale Fællesskab - Planlægge og afholde World Walking Day 2012 (WWD) - Planlægge og afholde det årlige jazz-arrangement med Kirsten Marie. Arrangementet har 10 års jubilæum i år. - Arrangere en personaledag 7

8 Botilbuddet Danmarksvej Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet er etableret i henhold til Lov om social service 107. Stedet er normeret til 10 beboere. Målgruppe for ydelsen Målgruppen for botilbuddet er for borgere i alderen år med nedsat funktionsevne på grund af en længerevarende psykisk sygdom & psykisk sårbarhed. Beboeren skal have et ønske om at skabe forandringer i sit liv samt at ville indgå i et målrettet samarbejde med medarbejderne frem mod disse forandringer. Målgruppen er kendetegnet ved at have svært ved at klare en selvstændig boligform på grund af manglende struktur og isolationstendens, men at have et funktionsniveau, hvor man er uafhængig af personalestøtte døgnet rundt. Botilbuddet er ikke et tilbud til borgere med massivt misbrug, eller med stærkt udadreagerende, eller destruktiv adfærd. Målgruppens indtægtsgrundlag kan være en tilkendt førtidspension, men også personer i en afklaringsfase og/eller i aktivering, kan visiteres til botilbuddet. Formål med ydelsen Formålet er at støtte individuelle udviklingsforløb mod et mere selvstændigt liv ved at tilbyde en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats. Målet med rehabiliteringsindsatsen er at den enkelte beboer opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Ydelsens indhold Indsatsen består både af individuel støtte og støtte til at deltage i et fællesskab. Den individuelle støtte tager udgangspunkt i individuelle mål for et godt liv, som den enkelte aktivt ønsker at opnå og vil handle selvstændigt imod. Det kan være træning af daglige færdigheder i egen bolig, træning i at dæmpe social fobi, arbejdsmarkedsrettede aktiviteter eller andre færdigheder som beboeren ønsker at styrke. Disse mål evalueres og justeres løbende i samarbejde med kontaktperson. Der er mulighed for i akutte situationer at kunne kontakte en medarbejder telefonisk uden for almindelig arbejdstid. Der kan ydes familie- og netværksorienteret støtte ved behov. Indsatsen i fællesskabet tager udgangspunkt at give den enkelte mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og netværk både i og uden for botilbuddet. Dette ved at alle indgår i samarbejde med hinanden om dagligdags praktiske opgaver, som indkøb, madlavning, rengøring osv., samt deltager i sociale og fysiske aktiviteter som idræt, undervisning, kulturelle oplevelser osv. Indsatsen i fællesskabet har også fokus på at styrke den enkeltes identitet som aktiv medborger. Dette ved at have fokus på muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter, sundhedsfremmende tiltag, uddannelse, arbejde m.m. på lige vilkår med andre i samfundet. Faglig referenceramme Den rehabiliterende indsats i DSI NETTET er funderet på et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere samt medarbejdere med anden socialfaglig baggrund og brugererfaringskompetencer. Der ydes både monofaglige og socialfaglige indsatser efter behov. Samtlige medarbejdere er i gang med en 2-årig uddannelse i brug af narrativ teori og metode, og har det som fælles reference. Der arbejdes med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og det tilstræbes at udvikle de enkelte tilbud, så der er størst sandsynlighed for, at den enkelte borger kan finde netop den metode, som giver mening for ham eller hende. 8

9 Den rehabiliterende indsats har som overordnet vision at støtte mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed i at blive inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundet. Ved at give borgeren retten tilbage til selv at bestemme og tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. Rehabiliteringsprocessen fokuserer på samarbejdet mellem borger, pårørende og professionelle for at skabe så helhedsorienteret indsats som muligt. Ydelsens rammer Fysiske Botilbuddet har til huse i en ejendom bestående af tre opgange med hver fire lejligheder. Stuelejlighederne er på 50 m 2 og 1. sals lejlighederne er på 36 m 2. Lejlighederne er med et værelse, et kammer, køkken, toilet med brus samt entre. Der er fælles vaskekælder, stort badeværelse med kar, samt et fælles samtalerum i kælderen. Fælleslejligheden består af to lejligheder, som er slået sammen. Der er køkken, stor stue indrettet med spisebord og sofagruppe, PC-rum, to toiletter med bad og et mindre personalekontor. Der er stor have med terrasse samt cykelskure. Personalemæssige Normeringen er på 120 timer pr. uge til både den individuelle støtte og støtte til deltagelse i fællesskabet. I botilbuddet er der ansat 3 ergoterapeuter på henholdsvis 32, 35 og 37 timer. Disse timer ligger primært på de 5 hverdage. Derudover er der ansat en ergoterapeut og en socialpædagog på hver 8 timer. Disse timer er primært fordelt på to aftener om ugen samt enkelte weekendaktiviteter. Der er ikke medarbejderdækning af aften, nat samt weekender. Der vejledes i at bruge det lokale Akutteam samt psykiatrisk skadestue ved behov. Ved udflytning kan ydes 3 måneders opfølgning i egen lejlighed eller andet tilbud for afklaring af nye behov og evt. etablering af andre støtteforanstaltninger Økonomiske Der er egenbetaling på forplejning og fælles aktiviteter i botilbuddet. Visitation Visitationen til botilbuddet sker via et administrationsteam i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forud for visitationen skal der være et besøg i botilbuddet for afklaring af om behov og tilbud matcher hinanden, og at der er enighed om, at der kan etableres et frugtbart samarbejde. Leverandør: DSI NETTET I med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune Leder Lars Sveistrup Hansen tlf.nr & mobil Mailadresse: Kontaktpersoner i Botilbuddet Bende Winsløw Henriette Guerchich Helle Obbekær Mailadresse: Mål, evaluering, dokumentation og statistik 2011/12: 9

10 Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Ydelsesbeskrivelse SA Hjorten er etableret som et aktivitetstilbud i henhold til Lov om social service 104 samt et tilbud om individuel støtte i henhold til Lov om social service 85. Tilbuddet om individuel støtte kan gives til de borgere, der tilknyttes aktivitetstilbuddet eller skønnes at have behov for det. Stedet er normeret til 36 brugere. Målgruppe for ydelsen Målgruppen for SA Hjorten er borgere med en psykisk sygdom & psykisk sårbarhed, der medfører kontakt- og funktionsvanskeligheder. Alder er ved visitation mellem år. SA Hjorten er ikke et tilbud til borgere som er voldelige eller har destruktiv adfærd, samt har stof- eller alkoholmisbrug som det primære problem. Formål med ydelsen Formålet er at støtte udviklingsforløb, der sigter mod at bevare og forbedre psykiske, fysiske og sociale funktioner, så borgeren kan blive i egen bolig med forbedret livskvalitet. Målet med indsatsen er at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Ydelsens indhold Ydelsen i henhold til 104 leveres primært indenfor SA Hjortens fysiske rammer, hvor der er fokus på at skabe et fællesskab, hvor borgeren kan udfolde sig sammen med andre i lystbetonede aktiviteter, træne i dagligdags funktioner, opbygge netværk samt modtage aktiverende og omsorgsfuld støtte. Der lægges vægt på at skabe en vifte af tilbud, der kan udvikle sig i takt med borgernes behov, i sammenhæng med andre ydelser og med udviklingen i det omgivne samfund. De netværksskabende og lystbetonede aktiviteter kan være interessegrupper som f.eks. filmgruppegruppe, gå-i-byen gruppe, besøgsgruppe- hvor man på skift besøger hinanden, museumsgruppe m.m. Grupper, der benytter sig af det omgivne samfunds tilbud. Det kan være grupper og udvalg omkring diverse interne aktiviteter som ferieture, fester, pårørendearrangementer m.m. I forhold til fysiske aktiviteter støttes der op om deltagelse i Idrætsforeningen Limones aktiviteter. Borgerne har mulighed for at samles i SA Hjortens lokaler udenfor normal åbningstid og uden medarbejdere for f.eks. at se film og fodbold eller fejre jul og nytår sammen. Den mere individuelt rettede indsats kan være træning i færdigheder som planlægningen af og deltagelse i ovenstående aktiviteter. Herved trænes borgeren i såvel praktiske som sociale færdigheder. Det sker ligeledes ved deltagelse i debatter og møder såvel på SA Hjorten som i lokalsamfundet. Ydelsen i henhold til 85 har fokus på at give støtte til at fastholde borgerens egen identitet, evne til at træffe egne valg og tage ansvar for eget liv samt støtte til aktiv livsudfoldelse med udvikling af relationer og netværk. Der arbejdes med at få struktur på dagligdagen, at give støtte til dagligdagens gøremål og til deltagelse i diverse tilbud, aktiviteter, beskæftigelse m.m. Der ydes støtte og hjælp til praktisk betonede funktioner som indkøb, lægebesøg, læsning af post m.m. Derudover er der tilbud om i akutte situationer at kunne kontakte kontaktpersonen udenfor almindelig arbejdstid via telefon. 10

11 Faglig referenceramme Den rehabiliterende indsats i DSI NETTET er funderet på et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere samt medarbejdere med anden socialfaglig baggrund og brugererfaringskompetencer. Der ydes både monofaglige og socialfaglige indsatser efter behov. Samtlige medarbejdere er i gang med en 2-årig uddannelse i brug af narrativ teori og metode, og har det som fælles reference. Der arbejdes med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og det tilstræbes at udvikle de enkelte tilbud, så der er størst sandsynlighed for, at den enkelte borger kan finde netop den metode, som giver mening for ham eller hende. Den rehabiliterende indsats har som overordnet vision at støtte mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed i at blive inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundet. Ved at give borgeren retten tilbage til selv at bestemme og selv at tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. Rehabiliteringsprocessen fokuserer på samarbejdet mellem borger, pårørende og professionelle for at skabe så helhedsorienteret indsats som muligt. Ydelsens rammer Fysiske SA Hjorten er placeret i en del af en hyggelig villa med have på Hjortholmsvej i Lyngby, tæt på tog og busforbindelser. Åbningstider: Mandag og onsdag og fredag og 3. Søndag i hver måned åbent mellem Personalemæssige SA Hjorten har en normering på i alt 6 fuldtidsstillinger. Fordelingen af normeringen er 2/3 til 104- tilbuddet og 1/3 til 85-tilbuddet. Personalegruppen er sammensat af forskellige faggrupper ansat på forskellige vilkår. På almindelige vilkår er ansat ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere. I fleks- og skånejob er ansat ergoterapeut, køkkenmedarbejder, social- og sundhedsassistent med brugerbaggrund samt en ernæringsuddannet. Derudover er med få timer ansat en rengøringsassistent. Økonomiske Der er egenbetaling på forplejning samt til diverse aktiviteter og arrangementer. Visitation: Visitationen sker via voksen-handicap-rådgiverne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Leverandør: DSI NETTET I med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune Leder Lars Sveistrup Hansen tlf.nr & mobil Mailadresse: Kontaktpersoner i SA Hjorten: SA Hjorten kan kontaktes på telefon: eller Mandag og onsdag: Kl Fredag: Kl Mailadresse: Mål, evaluering, dokumentation og statistik 2011/12: 11

12 Botilbuddet Hjortholmsvej Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet er etableret i henhold til Lov om social service 107 og er normeret til 4 pladser. Netværkstilbuddet er etableret i henhold til Lov om social service 85, og er normeret op til 6 pladser. Målgruppe for ydelsen Botilbuddet Målgruppen for botilbuddet er borgere mellem 18 og 30 år, med nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom & psykisk sårbarhed. Botilbuddet er et midlertidigt tilbud og tidsrammen for at bo i tilbuddet er op til 5 år. Netværkstilbuddet Målgruppen for netværkstilbuddet er borgere i egen lejlighed mellem 18 og 30 år, med nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom/psykisk sårbarhed. Målgruppen er borgere præget af funktionsbegrænsninger som følge af deres psykiske problemer. Det kan være i form af social isolation og vaskeligheder i forhold til uddannelse og arbejde. Borgeren har ofte haft gentagne indlæggelser på psykiatrisk afdeling, men skal have et funktionsniveau, hvor der ikke er behov for støtte døgnet rundt. Borgeren skal være motiveret for ændringer i sin tilværelse og ønske at indgå i et målrettet samarbejde med medarbejderne for at nå nye mål for fremtiden. Borgeren skal være indstillet på at indgå i et fællesskab omkring de praktiske og sociale gøremål. Bo og netværkstilbuddet er ikke et tilbud til borgere med massivt eller vedvarende stof eller alkoholmisbrug, eller med stærkt udadreagerende, voldelig eller destruktiv adfærd. Formål med ydelsen Formålet er at støtte individuelle udviklingsforløb mod et mere selvstændigt liv ved at tilbyde en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats. Målet med rehabiliteringsindsatsen er at den enkelte beboer/bruger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Ydelsens indhold Indsatsen består både af individuel støtte og støtte til at deltage i et fællesskab. Den individuelle støtte tager udgangspunkt i individuelle mål for et godt liv, som den enkelte aktivt ønsker at opnå og vil handle selvstændigt imod. Hverdagen er tilrettelagt med struktur, opgaver og ansvar. Der er fokus på træning i daglige færdigheder i og uden for botilbuddet. Indsatsen indeholder også afklaring af muligheder for arbejde, praktik, uddannelse, fleksjob og løntilskudsjob. Denne afklaring foregår i tæt samarbejde mellem borger og kontakperson. Der er mulighed for i akutte situationer at kunne kontakte en medarbejder telefonisk uden for almindelig arbejdstid. Indsatsen i fællesskabet tager udgangspunkt i at give den enkelte mulighed for at deltage og tage ansvar i sociale fællesskaber og netværk både i og udenfor bo og netværkstilbuddet. Dette blandt andet ved husmøder, sociale aftener, søndagsture, samværsdage, ferieture, individuelle og fælles pårørendearrangementer. Samt gennem aktiv deltagelse i mere inkluderende aktiviteter og begivenheder i lokalområdet som idræt, fritidsinteresser, uddannelse og job. 12

13 Faglig referenceramme Den rehabiliterende indsats i DSI NETTET er funderet på et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere samt medarbejdere med anden socialfaglig baggrund og brugererfaringskompetencer. Der ydes både monofaglige og socialfaglige indsatser efter behov. Samtlige medarbejdere er i gang med en 2-årig uddannelse i brug af narrativ teori og metode, og har det som fælles reference. Der arbejdes med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og det tilstræbes at udvikle de enkelte tilbud, så der er størst sandsynlighed for, at den enkelte borger kan finde netop den metode, som giver mening for ham eller hende. Den rehabiliterende indsats har som overordnet vision at støtte mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed i at blive inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundet. Ved at give borgeren retten tilbage til selv at bestemme og selv at tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. Rehabiliteringsprocessen fokuserer på samarbejdet mellem borger, pårørende og professionelle for at skabe så helhedsorienteret indsats som muligt. Ydelsens rammer Fysiske Bo - og netværkstilbuddet har til huse i en stor villa, der ligger tæt på Lyngbys bymidte. Huset rummer en dagligstue, spisekøkken, badefaciliteter og et personalekontor i stueetagen. På 1. sal ligger beboerværelserne. Beboerværelserne svinger fra m2 i størrelse. Der mulighed for TV og internetopkobling på værelserne. I kælderetagen er der opholdsrum med fælles pc, samtalerum, toilet og vaskerum. Til huset hører en have. Personalemæssige Der er ansat tre medarbejdere 34 timer ugentlig. Det er en tværfaglig gruppe bestående af en ergoterapeut, en idrætsuddannet og en socialrådgiver. Medarbejderne møder 4 hverdage i tidsrummet kl. 9-19, fredag kl og en gang om måneden søndag mellem kl og16.00, samt en aften til kl Økonomiske Der er egenbetaling på forplejning og fællesaktiviteter i botilbuddet. Visitation Visitationen til botilbuddet ( 107) sker via et administrationsteam i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forud for visitationen skal der være et besøg i botilbuddet, for at afklare om behov og tilbud matcher hinanden. Visitation til det netværksskabende tilbud ( 85) sker via Lyngby-Taarbæk Kommunes rådgivningsteam eller via administrationsteamet afhængigt af ydelsens omfang. Leverandør DSI NETTET I med driftsoverenskomst med Lyngby - Taarbæk Kommune Leder Lars Sveistrup Hansen tlf. nr / mobil Mailadresse: Kontaktpersoner i Botilbuddet Christina Kanding Inge Gadsbøll Jakob Nørlev Mailadresse: Mål, evaluering, dokumentation og statistik 2011/12: 13

14 Idrætsteamet Ydelsesbeskrivelse Idrætsteamet er etableret med udgangspunkt i Lov om Social Service 104. Målgruppe for ydelsen Målgruppen for Idrætsteamet er gruppen af borgere med psykiske og/eller særlige sociale problemer i LTK, som har et behov for støtte til netværksdannelse, sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme. Tilbuddet henvender sig ikke til borgere med misbrug og/eller udadreagerende adfærd. Formål med ydelsen Idrætsteamets primære formål er at fungere som koordinatorer for Idrætsforeningen IF Limone samt at sikre at relevante samarbejdspartnere har den fornødne viden omkring IF Limone til at kunne informere og motivere borgere for tilbuddet. Målet er at skabe et sundhedsfremmende tilbud, der udvikler den enkeltes kompetencer fagligt og socialt samt at støtte borgeren i at kunne bryde isolation, opbygge sociale netværk og deltage i lokalsamfundet på lige fod med andre. Ydelsens indhold Indsatsens omdrejningspunkt er at tilbyde fysiske aktiviteter via IF Limones idrætstilbud. Indsatsen er således et tilbud i dagtimerne, hvor der både ydes individuel støtte og støtte til at deltage i et fællesskab. Den individuelle støtte tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker om at påtage sig ansvarsopgaver primært i IF Limone - med henblik på at udnytte og genopbygge tidligere kompetencer både fagligt og socialt eller ud fra et ønske om at lære nyt. Der er mange opgaver i idrætsforeningen, som gør det muligt at opøve/udvikle færdigheder, der handler om at turde påtage sig ansvar, at opøve demokratiske processer og herved skabes en positiv rolle- og identitetsopbygning. Det er altid muligt at hente støtte i Idrætsteamet til at varetage disse opgaver. Indsatsen i fællesskabet tager udgangspunkt i at give den enkelte mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og netværk både i de rammer der findes i IF Limone, Idrætsteamet og i den enkeltes netværk. I IF Limone sker alle aktiviteter i et fællesskab både i selve idrætten, i bestyrelses- og udvalgsarbejdet samt i de sociale aktiviteter, som tilbydes f.eks klubaftner, fester og idrætsture. Indsatsen i fællesskabet har fokus på at styrke den enkeltes gode oplevelse af at være en del af et fællesskab og gradvis opøve trygheden, hvorved det bliver muligt at gå fra at være passivt deltagende til at være engageret og aktivt deltagende. Der er fokus på at styrke den enkeltes identitet som aktiv medborger, med muligheder på lige vilkår med andre i samfundet. Faglig referenceramme Den rehabiliterende indsats i DSI NETTET I er funderet på et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere samt medarbejdere med anden socialfaglig baggrund og brugererfaringskompetencer. Der ydes både monofaglige og socialfaglige indsatser efter behov. Samtlige medarbejdere er i gang med en 2-årig uddannelse i brug af narrativ teori og metoder, og har det som fælles reference. Den rehabiliterende indsats bygger på en recoveryorienteret tilgang, der støtter forandringsprocesser mod et ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte borger. Ved at give borgeren retten tilbage til selv at bestemme og selv at tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. 14

15 Der er fokus på høj grad af med brugerinddragelse og styring, og der tilstræbes en løbende udvikling af tilbuddene, så den enkelte borger kontinuerligt finder mening i indsatsen. Ydelsens rammer Fysiske Idrætsteamet har kontor i DSI NETTET I s administration, Jægersborgvej 19 1.sal. Da Idrætsteamets primære funktion er at støtte IF Limone foregår mange aktiviteter på idrætsfaciliteter i kommunen, i kommunale mødelokaler, på socialpsykiatriske tilbud i kommunen. Disse lokaler tildeles på lige vilkår med øvrige foreninger i kommunen. Personalemæssige Pr er normeringen på 2 medarbejdere med socialfaglig og idrætsfaglig baggrund på henholdsvis 34 t/uge og 16 t/uge. Personaletimerne ligger i udgangspunktet i dagtimerne. Økonomiske Medlemmer af IF Limone betaler et årligt medlemskontingent. Der er delvis egenbetaling på diverse arrangementer i IF Limone. Visitation Der er ingen visitation til tilbuddet. Leverandør DSI NETTET I med driftsoverenskomst med Lyngby - Taarbæk Kommune Leder Lars Sveistrup Hansen tlf. nr / mobil Mailadresse: Kontaktpersoner i Idrætsteamet Kirsten Holmer Lars Clemen Lorck Mål, evaluering, dokumentation og statistik 2011/12: 15

16 Virksomheden Hjorten Ydelsesbeskrivelse Virksomheden er et tilbud i henhold til Lov om Social service 103. Virksomheden er en arbejdsplads med jobfunktioner både i DSI NETTET I samt lokalområdet. Målgruppen Målgruppen er borgere med en psykisk sygdom og sårbarhed, der bevirker, at det ikke umiddelbart er muligt for dem at blive knyttet til det ordinære arbejdsmarked. Målgruppen har fået tilkendt førtidspension og ønsker at udnytte sin arbejdsevne i et støttende og lærende miljø, og har et behov for at afklare muligheder for evt. at vende tilbage til arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Tidligere erhvervserfaring er ingen forudsætning. Formål med ydelsen Formålet er at støtte borgeren i at blive integreret i et arbejdsliv gennem styrkelse af selvværd og netværk, og at støtte en udvikling fra beskyttet til støttet beskæftigelse. Dette ved at yde god service og kvalitet til de respektive kunder og at sælge ydelser, der kan bidrage økonomisk til driften af tilbuddet. Ydelsens indhold Udover at være en arbejdsplads med kolleger, netværk og støtte er virksomheden en mulighed for at afklare kompetencer, ønsker og evner i forhold til det videre arbejdsliv. Fundamentet hertil er positive oplevelser og erfaringer ved at være i arbejde, samt støtte til at udvide og udvikle den enkeltes kompetencer og ressourcer. Dette gøres bl.a. gennem gode og sunde arbejdspladser, hvor opgaverne opleves meningsfulde. Vi tilstræber at differentiere arbejdsopgaverne under hensyn til medarbejdernes ressourcer, kompetencer og motivation. Desuden tages individuelle hensyn til problematikker som kontaktsvaghed, fysik og døgnrytme. For at opnå en arbejdspladskultur, der nærmer sig det ordinære arbejdsmarkeds, holdes regelmæssige personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler hvert ½ år samt diverse personalearrangementer. Der tilbydes arbejde indenfor: Have/sjaksporet, eks: græsslåning, hækkeklipning og fejning: mandage og tirsdage mellem kl , samt ad hoc opgaver til fester og arrangementer. Køkken/cafésporet, eks: tilberedning af frokostretter til medarbejdere og brugere i NETTET I s aktiviteter mandage og onsdage mellem kl , samt ad hoc opgaver ved fester, kurser og receptioner. Kontorsporet, eks, udskrivning af regninger, kasseoptælling, timeregnskab og intern postudbringning: mandage og fredage mellem kl Faglig referenceramme Der arbejdes ud fra en recovery orienteret referenceramme med udgangspunkt i en viden om, at mennesker med psykiske sygdomme kan komme sig. Fokus er både på at skabe en arbejdskultur, og at tilbuddet er arbejdsmarkedsrettet. Den rehabiliterende indsats i DSI Nettet er funderet på et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere samt medarbejdere med anden socialfaglig baggrund og brugererfaringskompetencer. Der ydes både monofaglige og socialfaglige indsatser efter behov. Samtlige medarbejdere er i gang med en 2-årig uddannelse i brug af narrativ teori og metode, og har det som fælles reference. 16

17 Der arbejdes med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og det tilstræbes at udvikle de enkelte tilbud, så der er størst sandsynlighed for, at den enkelte borger kan finde netop den metode, som giver mening for ham eller hende. Den rehabiliterende indsats har som overordnet vision at støtte mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed i at blive inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundet. Ved at give borgeren retten tilbage til selv at bestemme og selv at tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. Ydelsens rammer Fysiske Virksomheden har organisatorisk base sammen med Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten, og råder desuden over et frokost/møderum. Rummet fungerer som frokoststue og møderum, samt som opbevaringsrum for virksomhedens redskaber og værktøj. Køkken-cafésporet holder til i Samværs- og Aktivitetsstedets køkken, og kontorsporet holder til i stedets EDB-rum. Personalemæssige Til hvert jobspor er knyttet en daglig leder. Denne indgår i det praktiske arbejde. Lederne har lang, alsidig psykiatrisk erfaring, samt forskellige praktiske kompetencer og supplerer hinanden i det faglige arbejde i det omfang kompetencerne er til stede. De tre arbejdsledere er uddannet som socialrådgivere samt social- og sundhedsassistent. Sidstnævnte med håndværksmæssig baggrund Økonomiske Ansættelsen sker i henhold til Servicelovens 103, hvor lønnen/ arbejdsdusøren udgør kr. pr. time. Medarbejderne tilknyttes i en kortere ulønnet praktik inden fastansættelsen. Tilbuddet et takstfinansieret og koster 650 kr. pr. uge pr. borger. Visitation Visitationen sker via handicaprådgivningen i Lyngby-Taarbæk Kommune Leverandør DSI NETTET I med driftsoverenskomst med Lyngby - Taarbæk Kommune Leder Lars Sveistrup Hansen tlf. nr / mobil Mailadresse: Kontaktpersoner i Virksomheden Ole Toftdahl Birgitte Halved Sefika Kocak Tlf: Mål, evaluering, dokumentation og statistik 2011/12: 17

18 Klub BOFFEN Ydelsesbeskrivelse Aftentilbuddet er etableret med udgangspunkt i Lov om social service 104. Det er et aftentilbud til personer, der har betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddet er normeret til 15 personer Målgruppe Klub BOFFEN er et samværstilbud for psykisk syge og sårbare borgere mellem år. Det henvender sig til borgere, der har behov for et aftentilbud og/eller borgere, der har behov for et tilbud, hvor også ægtefællen/kæresten kan deltage. Formål med ydelsen Formålet er at støtte den enkelte borger i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Målet er, at aktiviteterne i klubben giver positive oplevelser, der forbedrer kommunikationen, valgmulighederne, medindflydelsen og det personlige velvære for den enkelte. Ydelsens indhold Ydelserne retter sig mod følgende områder. Træning i sociale færdigheder ved at man indgår i et socialt fællesskab. Intellektuelle færdigheder ved at man indgår i debatter om lokale eller nyhedsaktuelle temaer. Der gives støtte til deltagelse i demokratiske processer og tilbud om planlægning og deltagelse i diverse aktiviteter. Ligeledes med praktiske færdigheder ved at man deltager i madlavning, borddækning, oprydning, opvask, kaffebrygning osv. Faglig referenceramme Personalet yder støtte med afsæt i en recoveryorienteret rehabiliteringsindsats med udgangspunkt i en viden om, at mennesker med psykiske sygdomme kan komme sig. Fokus er på relationer, netværk og gruppedynamik, idet der fokuseres på dialog og problemløsning i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem brugerne og medarbejdere. Størstedelen af ydelserne gives samlet i og til hele gruppen. Kun i enkelte situationer er der mulighed for kortere individuelle samtaler Ydelsens rammer Fysiske BOFFEN holder til i en hyggelig villa med have tæt på Lyngby Station. Lokalerne er meget velegnet til Klub BOFFENs aktiviteter. Oftest sættes lænestolene i en større rundkreds omkring sofa og sofabord således, at snakken og samværet foregår på kryds og tværs i rundkredsen. Personalemæssige Stedet har åbent fra hver torsdag aften. Der er én faglig medarbejder (ergoterapeut / socialrådgiver) tilstede i hele åbningstiden, samt en køkkenmedarbejder i dele af åbningstiden. Ved ferie, sygdom eller lign. holder brugerne åbent alene. Økonomiske Der er fuld egenbetaling på forplejning og diverse aktiviteter. Visitation Visitationen sker via voksen-handicap-rådgiverne i Lyngby-Taarbæk Kommune. 18

19 Leverandør DSI NETTET I med driftsoverenskomst med Lyngby - Taarbæk Kommune Leder Lars Sveistrup Hansen tlf. nr / mobil Mailadresse: Kontaktperson i Klub BOFFEN Margrethe Thomsen Tlf: eller Statistik

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål (2011) Mål A Vi har i 2011 ønsket at udvikle vores praksis i forhold til at styrke fællesskabet. en har været relevant og det er lykkedes

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej Evaluering af sidste års mål (2014) Mål A: Vi har i løbet af 2014 arbejdet videre med et mål, om at få implementeret de narrative metoder i praksis. Handleplan:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Evaluering af sidste års mål (2013) Mål A Vi vil gennem 2013 arbejde med at få yderligere narrative metoder implementeret i vores praksis. Handleplan

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse 2016 Interesseret i beskyttet beskæftigelse? Hvis du eller en pårørende har interesse i at komme i beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte koordinatorerne

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Botilbuddet Danmarksvej 2011/12

Botilbuddet Danmarksvej 2011/12 Botilbuddet Danmarksvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i august 2011 og i januar 2012. De overordnede mål i 2011 var følgende: Mål A:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune Nordbanevej 22 og Caféen Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg Ådalen. Formålet

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Administration Visborggaard Allè 39 9560 Hadsund www.visborggaard.rn.dk Tlf. 97645110 1. april 2015 Ydelsesbeskrivelser Stamoplysninger Navn: Socialpsykiatrisk Boform

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej

2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej DSI NETTET I Jægersborgvej 19. 1, 2800 Kgs. Lyngby., telefon 4587 3583 www.nettetlyngby.dk 2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej Adresse Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 39 B, st th, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere