BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 1 BILAG I PRODUKTRESUME

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN REBIF 22 mikrogram injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING REBIF (Interferon beta-1a) indeholder en 22 mikrogram (6 MIE*) dosis af Interferon beta-1a per fyldt injektionssprøjte. *: målt ved cytopatisk effekt (CPE) bioassay imod den in-house IFN beta-1a standard som er kalibreret mod den gældende internationale NIH standard (GB ). 3. LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, opløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer REBIF 22 mikrogram er indikeret til behandling af ambulante patienter med relapsingremitting multipel sklerose, karakteriseret ved mindst 2 tilbagevendende angreb af neurologisk dysfunktion (recidiv) gennem den foregående 2-års periode. REBIF nedsætter hyppigheden og alvorligheden af relapses over en 2 årig periode. REBIF er endnu ikke blevet afprøvet på patienter med progressiv multiple sklerose og behandlingen bør afbrydes hos patienter, som udvikler progressiv multiple sklerose. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den anbefalede dosis af REBIF er 22 mikrogram givet tre gange om ugen ved subkutane injektioner. Behandlingen bør igangsættes under vejledning af en læge med erfaring i behandling af sygdommen. Når behandlingen med REBIF opstartes, for at frembringe en desensibilisering således at eventuelle bivirkninger reduceres, anbefales det at 20% af den anbefalede dosis (dvs. 4,4 mikrogram per injektion = 0,1 ml) gives i de første 2 ugers terapi, 50% af den totale dosis (dvs. 11 mikrogram per injektion = 0,25 ml) gives i uge 3 og 4, og fuld dosis (22 mikrogram = 0,5 ml) fra den femte uge og frem efter. Der er ingen erfaringer med REBIF givet til børn under 16 år med multipel sklerose og derfor bør REBIF ikke anvendes til denne befolkningsgruppe. På nuværende tidspunkt er det ikke kendt hvor længe patienterne bør behandles. Sikkerhed og effekt af REBIF er kun vist i en behandlingsperiode på 2 år. Derfor anbefales det at patienten bør evalueres efter 2 års behandling med REBIF og at en individuel beslutning om langtidsbehandling er taget af den behandlende læge. 4.3 Kontraindikationer

3 Interferon beta-1a er kontraindiceret til patienter med en kendt overfølsomhed overfor naturligt og rekombinant interferon beta, humant serum albumin eller andre komponenter i formuleringen. Interferon beta-1a er kontraindiceret til gravide patienter (se også 4.6 brug ved Graviditet og amning), patienter med alvorlige depressioner og/eller selvmordstanker, og til epileptiske patienter med anfald som ikke er tilstrækkelig kontrolleret med behandling. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Patienterne bør informeres om de mest almindeligt forekommende bivirkninger i forbindelse med interferon beta behandling, omfattende influenza lignende symptomer (se 4.8 Bivirkninger). Disse symptomer synes at forekomme hyppigst i begyndelsen af behandlingsperioden og at aftage i hyppighed og styrke ved fortsat behandling. Interferoner bør anvendes med forsigtighed til patienter med depression. Forøget frekvens af depression og selvmordstanker er kendt hos multipel sklerose patienter og i forbindelse med indtagelse af Interferon. Patienter der behandles med Interferon beta-1a skal rådgives til øjeblikkeligt at oplyse deres læge omkring enhver form for symptomer på depression og/eller selvmordstanker. Patienter som har tendens til at udvikle depressioner skal følges nøje gennem deres Interferon beta-1a -behandling og behandles omstændeligt. Behandlingsophør med Interferon beta-1a bør overvejes. Forsigtighed skal udvises, når Interferon beta-1a gives til patienter, der tidligere har forsøgt selvmord. Ved patienter der ikke tidligere har forsøgt selvmord, men under Interferon beta-1a behandlingen forsøger selvmord, skal årsagen klarlægges og tilstrækkelig antidepressiv behandling indledes før Interferon beta-1a behandlingen genoptages. Patienter med hjerte sygdomme så som angina, kongestion hjertefejl eller arrhytmia skal følges tæt, hvis deres kliniske tilstand bliver værre gennem indtagelse af Interferon beta-1a. Influenza lignende symptomer i forbindelse med indtagelse af Interferon beta-1a, kan virke stressende på patienter med hjerte sygdomme. Nekrose på injektionsstedet (ISN) er blevet rapporteret hos patienter, der anvender REBIF (se afsnit 4.8 Bivirkninger). For at minimere risikoen for nekrose på injektionsstedet, anbefales patienter at: - bruge en aseptisk injektionsteknik - skifte injektionssted ved hver doseringproceduren m.h.t. patientens injektionsteknik bør revideres jævnligt, specielt hvis reaktioner på injektionsstedet forekommer. Hvis patienten oplever skader på huden som kan forbindes med hævelse eller hvis der kommer væske fra injektionsstedet, skal patienten kontakte sin læge før han/hun fortsætter med injektion af REBIF. Hvis patienten har adskillige læsioner, skal REBIF behandlingen ophøre indtil opheling har fundet sted. Patienter med enkelte læsioner kan fortsætte behandlingen, forudsat at nekrosen ikke er for alvorlig. Patienterne bør oplyses om den abortfremkaldende effekt af interferon beta (se 4.6 Graviditet og amning og 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata). Der er forbundet abnormiteter i laboratoriedata ved brugen af interferoner. Derfor, i tillæg til de laboratorietests der normalt er påkrævet for at følge patienter med multipel sklerose, anbefales det at supplere med en total og differentiel tælling, blodplade tælling og serum elektrolytter inkluderende lever funktion tests under Interferon beta-1a behandling. Forsigtighed og tæt opfølgning tilrådes, når Interferon beta-1a gives til patienter med alvorlig nyre og lever svigt og til patienter med alvorlig knoglemarvssuppression.

4 Serum neutraliserende antistoffer mod Interferon beta-1a kan udvikles. Den nøjagtige forekomst af antistoffer er endnu usikker. Kliniske data antyder, at efter 24 måneders behandling udvikler ca. 24% af patienterne serum antistoffer mod Interferon beta-1a, i nogle tilfælde forbigående. Forekomsten af antistoffer har vist sig at svække det farmakodynamiske respons på Interferon beta-1a (Beta-2 mikroglobulin og neopterin). Den kliniske betydning af forekomsten af antistoffer er ikke fuldt belyst, men de kan være forbundet med reduceret virkning. Brugen af forskellige assays til måling af serumantistoffer samt forskellige definitioner af grænsen for positive prøver, begrænser muligheden for at sammenligne antigenicitet mellem forskellige produkter. 4.5 Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ingen formelle lægemiddel interaktionsstudier udført med REBIF (Interferon beta-1a) på mennesker. Der er i forbindelse med interferoner rapporteret nedsat aktivitet af hepatisk cytokrom P450- afhængige enzymer hos mennesker og dyr. Forsigtighed bør udvises når REBIF gives i forbindelse med medicinske produkter der har et snævert terapeutisk index og i høj grad er afhængig af det hepatiske cytokrom P450 system for clearence, f.eks. antiepileptika og nogle typer af antidepressiva. Interaktionen af REBIF og kortikosteroider eller ACTH er ikke studeret systematisk. Kliniske studier indikerer at multipel sklerose patienter kan modtage REBIF og kortikosteroider eller ACTH under et recidiv. 4.6 Graviditet og amning REBIF bør ikke anvendes i tilfælde af graviditet og amning. Der er ikke udført studier med Interferon beta-1a på gravide kvinder. Ved høje doser, på aber, er der observeret aborterings effekter ved andre interferoner (se 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata). Fertile kvinder der modtager REBIF bør anvende tilstrækkelig antikonception. Patienter der planlægger graviditet og dem der bliver gravide bør informeres om de potentielle risici som interferoner kan have på fostret og REBIF-behandlingen bør afbrydes. Det er ikke kendt hvorvidt REBIF udskilles i modermælken. På grund af den potentielle risiko for bivirkninger der er hos det ammende barn, bør der tages stilling til enten at afbryde amning eller afbryde REBIF-behandlingen. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Sjældent rapporterede centralnervesystem-relaterede bivirkninger forbundet med brugen af interferon beta kan influere på patientens evne til at køre eller anvende maskiner (se 4.8 Bivirkninger). 4.8 Bivirkninger Den mest udbredte uønskede hændelse forbundet med interferon behandling er relateret til influenzalignende symptomer så som muskelsmerter, feber, asteni, kulderystelser, artralgi,

5 hovedpine og kvalme. Hovedparten af disse er af mild sværhedsgrad og aftager i hyppighed ved fortsat behandling. Reaktioner på injektionsstedet er normalt almindeligt forekommende og er normalt milde og reversibel. Nekrose på injektionsstedet er meget sjældent rapporteret. I alle tilfælde helede nekrosen spontant. Andre mindre hyppigt forekommende uønskede hændelser i forbindelse med brugen af interferon beta inkludere diarré, anoreksi, opkastning, søvnløshed, svimmelhed, uro, udslæt, kardilatering og hjertebanken. Administrationen af type 1 interferon er i sjældne tilfælde blevet forbundet med alvorlige CNS bivirkninger som depression, selvmord, personspaltning så vel som sitren i musklerne og arytmier. Hypersensitivitet kan forekomme. Laboratorie abnormiteter som leucopeni, lymphopenia, thrombocytopeni, forhøjet ASAT, ALAT, γ-gt og alkalisk fosfatase kan forekomme. Disse er normalt milde, usymptomatiske og reversible. I tilfælde af alvorlige og vedvarende bivirkninger kan dosis af REBIF midlertidigt nedsættes eller afbrydes, efter lægens skøn. 4.9 Overdosering Ingen tilfælde af overdosering er på nuværende tidspunkt beskrevet. På trods deraf bør patienten i tilfælde af overdosering indlægges til observation og passende understøttende behandling gives. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk gruppe: cytokiner, ATC: L03 AA Interferoner (IFNs) er en gruppe af endogenous glycoproteiner udrustet med immunmodulerende, antivirale og antipoliferative egenskaber. REBIF (Interferon beta-1a) er sammensat af de naturlige aminosyre sekvenser fra naturligt forekommende humant interferon beta. Det er produceret i mammalian celler (Chinese Hamster Ovary) og er derfor glycosyleret som det naturlige protein. Den nøjagtige virkningsmekanisme for REBIF i behandlingen af multipel sklerose er stadig under udforskning. Sikkerheden og virkningen af REBIF er blevet evalueret hos patienter med relapsing remitting multiple sklerose ved dosering fra 11 til 44 mikrogram (3-12 millioner IU), administreret subkutant 3 gange om ugen. Ved denne dosering har REBIF vist sig, at nedsætte hyppigheden (ca. 30% over 2 år) og sværhedsgraden af kliniske attak. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber

6 Efter intravenøs injektion hos raske frivillige forsøgspersoner, udviser Interferon beta-1a et brat multi-exponentialt fald, men serum niveauer proportionale med dosis. Den initiale halveringstid er i størrelsesordenen minutter og den terminale halveringstid er adskillige timer, med mulig tilstedeværelse af et perifert fordelingsrum. Når stoffet gives subkutant eller intramuskulært forbliver serum niveauet af interferon beta lavt, men er stadig målbart i op til 12 til 24 timer efter dosis. Subkutane og intramuskulære injektioner af REBIF producerer ækvivalente billeder af interferon beta. Efterfølgende en enkel 60 mikrogram dosis fremkommer maksimum peak koncentration, omkring 6 til 10 IE/ml, målt ved immunoassay, gennemsnitlig 3 timer efter injektionen. Efter subkutane injektioner med den samme dosis 4 gange med 48 timers mellemrum, fremkommer en moderat akkumulation (ca. 2.5 x for AUC). Uanset administrationsvejen er der tydelige farmakodynamiske ændringer forbundet med administrationen af REBIF. Efter en enkel dosis stiger både den intracellulære og serum aktiviteten af 2-5A synthetase og serum koncentrationen af beta 2 -mikroglobulin og neopterin inden for 24 timer og begynder at aftage inden for 2 dage. Intramuskulære og subkutane injektioner producerer fuldstændig sammenlignelige respons. Efter subkutane injektioner med den samme dosis 4 gange med 48 timers mellemrum, forbliver de biologiske respons forhøjet uden nogen tegn på tolerance udvikling. Interferon beta-1a metaboliseres og udskilles hovedsagelig gennem lever og nyrer. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata REBIF er testet i toksikologiske studier på op til 6 måneders varighed på aber og 3 måneders varighed på rotter og forårsagede ingen tegn på toksicitet ud over forbigående pyreksi. REBIF har vist sig hverken at være mutagent eller clastogent. REBIF er ikke blevet undersøgt for carcinogenicitet. Et studie på foster toksicitet hos aber viste intet bevis på reproduktive forstyrrelser. Ud fra observationer med andre alfa og beta, kan man ikke konkludere en øget risiko for abort. Der er ingen tilgængelige informationer om effekten af Interferon beta-1a på den mandlige fertilitet. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Mannitol, humant serum albumin, natrium acetat, eddike syre, natrium hydroxid og sterilt vand til injektion. 6.2 Uforligeligheder Der er ikke rapporteret om nogle uforligeligheder. 6.3 Opbevaringstid 12 måneder 6.4 Særlige opbevaringsforhold

7 REBIF skal opbevares ved 2-8 C i original emballagen, beskyttet mod lys. Må ikke fryses. 6.5 Emballage (art og indhold) REBIF (Interferon beta-1a) forefindes i pakker af 1, 3 eller 12 enkel doser af REBIF injektionsvæske (0.5 ml) påfyldte 1 ml glas sprøjte med en rustfri stål kanyle. 6.6 Eventuelle instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering og bortskaffelse Injektionsvæsken er i præ-fyldte sprøjter klar til brug. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN ARES-SERONO (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street London W1Y 1RJ England 8. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8 BILAG II INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG SAMT SÆRLIGE FORPLIGTELSER FOR INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

9 A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE Fremstiller ansvarlig for batchfrigørelse Serono Pharma S.p.A.,Via de Blasio, Zona industriale di Modugno, 70123, Bari, Italien. Virksomhedsgodkendelse udstedt den 14. januar 1995 af Ministero della Sanita, Direzione Generale del Servizio Farmaceutico, Via della Civilta Romana 7, Rom, Italien. B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet må kun udleveres efter begrænset recept (jf. produktresumé). C. SÆRLIGE FORPLIGTELSER Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal, inden for den fastsatte tidsramme, afslutte undersøgelser i henhold til nedennævnte oversigt. Resultaterne af undersøgelserne vil danne grundlaget for den årlige revurdering af risk/benefit-forholdet. Kliniske aspekter 1. På grundlag af data fra den fuldendte placebokontrollerede fase III-undersøgelse skal indehaveren af markedsføringstilladelsen senest den 30. december 1998 forelægge forberedende analyser af den mulige indflydelse af neutraliserende antistoffer på effekten af Rebif på aktiviteten af multipel sklerose som målt ved MR billeddannelse. 2. Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal forelægge den fulde undersøgelsesrapport over den udvidede undersøgelse baseret på toårige data senest i oktober Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal senest den 30. december 1998 og før analyserne af data fra den dosissammenlignende udvidede undersøgelse: forelægge og begrunde analyser af forholdet mellem dosis og virkning, som skal gennemføres i subgrupper af patienter, forelægge og begrunde en plan for håndtering af situationen, hvis der kan udpeges en højrespons -gruppe for så vidt angår neutraliserende antistoffer, hvor aktiviteten af multipel sklerose er relativt øget, farmakodynamiske markører af interferonaktivitet er lave og systemiske interferonbivirkninger ikke forekommer (Afbrydelse af interferonbehandling og intensiveret kontrol med MR billeddannelse? Skift til alternativ behandling? Forøgelse af dosis og/eller forsøg på at fremkalde tolerans?). 4. Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal senest den 30. december 2000 forelægge undersøgelsesrapporten fra den igangværende fase III-undersøgelse i patienter med sekundær progressiv sygdom.

10 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

11 A. ETIKETTERING

12 OPLYSNINGER DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE (PAKNING MED 1 SPRØJTE) 1. LÆGEMIDLETS NAVN REBIF 22 mikrog. - injektionsvæske Interferon beta-1a 2. ANGIVELSE AF AKTIV SUBSTANS Deklaration: En fyldt injektionssprøjte indeholder: Interferon beta-1a 22 mikrog. (6 MIU)/0,5 ml 3. LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske. 1 fyldt injektionssprøjte. 4. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Mannitol., albumin. human. serum., natrii acetas, acid. acetic., natrii hydroxid., aqua ad iniect. 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ Til subkutan injektion. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Brug kun en enkelt dosering. 8. UDLØBSDATO Anv. før: Måned /År 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2-8 C. Beskyttes mod lys. Må ikke fryses.

13 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Ikke aktuelt. 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN ARES-SERONO (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street, London W1Y 1RJ England 12. NUMMER I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER EU/1/98/xxx/xxx 13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch nr: 14. EREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING GEN Receptpligtigt lægemiddel.

14 OPLYSNINGER DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE (PAKNING MED 3 SPRØJTER) 1. LÆGEMIDLETS NAVN REBIF 22 mikrog. - injektionsvæske Interferon beta-1a 2. ANGIVELSE AF AKTIV SUBSTANS Deklaration: En fyldt injektionssprøjte indeholder: Interferon beta-1a 22 mikrog. (6 MIU)/0,5 ml 3. LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske. 3 fyldte injektionssprøjter. 4. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Mannitol., albumin. human. serum., natrii acetas, acid. acetic., natrii hydroxid., aqua ad iniect. 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ Til subkutan injektion. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Brug kun en enkelt dosering. 8. UDLØBSDATO Anv. før: Måned /År 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2-8 C. Beskyttes mod lys. Må ikke fryses.

15 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Ikke aktuelt 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN ARES-SERONO (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street, London W1Y 1RJ England 12. NUMMER I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER EU/1/98/xxx/xxx 13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch nr: 14. EREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING GEN Receptpligtigt lægemiddel.

16 OPLYSNINGER DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE (PAKNING MED 12 SPRØJTER) 1. LÆGEMIDLETS NAVN REBIF 22 mikrog. - injektionsvæske Interferon beta-1a 2. ANGIVELSE AF AKTIV SUBSTANS Deklaration: En fyldt injektionssprøjte indeholder: Interferon beta-1a 22 mikrog. (6 MIU)/0,5 ml 3. LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske. 12 fyldte injektionssprøjter. 1. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Mannitol., albumin. human. serum., natrii acetas, acid. acetic., natrii hydroxid., aqua ad iniect. 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ Til subkutan injektion. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Brug kun en enkelt dosering. 8. UDLØBSDATO Anv. før: Måned /År 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER/ Opbevares ved 2-8 C. Beskyttes mod lys. Må ikke fryses.

17 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Ikke aktuelt. 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN ARES-SERONO (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street, London W1Y 1RJ England 12. NUMMER I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER EU/1/98/xxx/xxx 13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch nr: 14. EREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING GEN Receptpligtigt lægemiddel.

18 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER 1. LÆGEMIDLETS NAVN OG, HVIS DET ER NØDVÆNDIGT, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ REBIF 22 mikrog. - injektionsvæske 2. ANVENDELSESMÅDE: Til subkutan injektion 3. UDLØBSDATO Anv. før: 4. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch nr: 5. INDHOLD I VÆGT, VOLUM ELLER ENHED Interferon beta-1a 22 mikrog (6 MIU) / 0,5 ml 6. RLIGE OPBEVARINGSFORHOLD SÆ Opbevares ved 2-8 C. Beskyttes mod lys. Må ikke fryses.

19 B. INDLÆGSSEDDEL

20 Indlægsseddel Kære Patient Læs venligst denne indlægsseddel omhyggeligt da den indeholder oplysninger der er vigtige for dig. Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt da venligst din læge. Lægemidlets navn REBIF 22 mikrogram injektionsvæske, opløsning Interferon beta-1a SAMMENSÆTNING Hvad er den aktive substans? Den aktive substans i REBIF er Interferon beta-1a Hver sprøjte indeholder 22 mikrogram Interferon beta-1a i 0.5 ml Hvilke yderligere indholdsstoffer indeholder REBIF? REBIF indeholder også mannitol, humant serum albumin, natriumacetat, eddikesyre, natriumhydroxid og sterilt vand til injektion. Lægemiddelform og farmakoterapeutisk gruppe Hvad er REBIF? REBIF findes som en opløsning til injektion i præ-fyldte sprøjter med fast kanyle til selvinjektion. De præ-fyldte sprøjter er klar til brug og indeholder 0.5 ml opløsning. REBIF tilhører en gruppe af lægemidler kendt som interferoner. Disse er naturlige substanser der viderefører beskeder mellem celler. Interferoner produceres i kroppen og spiller en essentiel rolle i immun forsvaret. Via en mekanisme der ikke fuldt ud er forstået, hjælper interferoner med at begrænse de skader på centralnervesystemet der er forbundet med dissemineret sklerose. REBIF er et højt oprenset opløst protein der er identisk med det naturlige interferon beta der produceres i den menneskelige krop. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSGODKENDELSEN Hvem er ansvarlig for markedsføringen af REBIF? ARES-SERONO (Europa) Ltd. 24 Gilbert Street London W1Y 1RJ England FABRIKANT Hvem er ansvarlig for fremstillingen af REBIF? Serono Pharma S.P.A. Via de Blasio,

21 Zona Industriale di Modugno, Bari, Italien TERAPEUTISKE INDIKATIONER Hvorfor anvende REBIF? REBIF anvendes til behandling af relapsing-remitting dissemineret sklerose. Det har vist sig at nedsætte antallet og sværhedsgraden af anfaldene og samtidig forlænge tiden mellem anfaldene. Denne medicin er ordineret til dig personligt og du bør ikke videregive det til andre. KONTRAINDIKATIONER Hvornår bør du ikke anvende REBIF? Du bør ikke anvende REBIF hvis du er gravid, hvis du er alvorlig depressiv, har epileptiske anfald som ikke er tilstrækkelig kontrolleret ved behandling, eller hvis du er allergisk eller overfølsom over for indholdsstofferne i medicinen. Hvad skal du overveje under graviditet? Du bør ikke anvende REBIF hvis du er gravid eller planlægger at få et barn. Du skal straks informere din læge hvis du bliver gravid mens du er i behandling med denne medicin. Hvad skal man overveje ved behandling af børn? Du bør ikke anvende REBIF hvis du er under 16 år, da lægemidlet ikke er testet på denne gruppe af patienter. Bør du kun anvende REBIF efter konsultation med din læge? REBIF er receptpligtig medicin og er derfor kun tilgængelig hvis din læge foreskriver det til dig. FORHOLDSREGLER FØR ANVENDELSEN Hvilke forholdsregler skal der tages? For at sikre en sikker og effektiv anvendelse af REBIF skal du overveje følgende: At REBIF kun bør anvendes under vejledning af din læge At informere din læge hvis du har knoglemarvssygdomme, nyre, lever, hjerte problemer eller hvis du har erfaret depression eller epileptiske anfald. Hvis du har sådanne problemer er det nødvendigt, at din læge følger din behandling meget nøje. Nekroser på injektionsstedet (hudødelæggelser og vævsødelæggelser) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med REBIF. For at minimere risikoen, læs da grundigt og følg de råd som ses under Særlig rådgivning. Hvis du erfarer plagene lokale reaktioner, kontakt da din læge. Ikke at ændre på dosis eller doseringshyppighed uden at konsultere din læge Ikke at afbryde behandlingen med lægemidlet uden at konsultere din læge

22 At give din læge besked hvis du har allergi eller er overfølsom over for anden medicin Gennem REBIF behandlingen kan din krop producere stoffer (kaldet neutraliserende antistoffer), som kan nedsætte effekten af behandlingen. Dette forekommer kun hos nogle patienter, men det er ikke muligt at forudse, om du tilhører denne gruppe af patienter. INTERAKTIONER Hvilke andre produkter kan influere på eller blive påvirket af REBIF? REBIF indvirker normalt ikke på anden medicin, men oplys venligst din læge eller farmaceut herom hvis du anvender anden medicin til behandling af dine nuværende symptomer. SPECIELLE ADVARSLER Hvad skal observeres i henhold til trafik? Effekten af sygdommen selv og behandlingen kan influere på dine evner til at køre. Du bør diskutere dette med din læge hvis du er bekymret. Hvad skal observeres i henhold til at betjene maskiner? Effekten af sygdommen selv og behandlingen kan influere på dine evner til at betjene maskiner. Du bør diskutere dette med din læge hvis du er bekymret. Hvilke specielle forholdsregler skal gravide og ammende kvinder tage? Før du begynder at anvende lægemidlet skal du informere din læge om graviditet og amning. REBIF anbefales ikke under graviditet og amning. Hvilke specielle forholdsregler bør tages hvis produktet anvendes til børn? REBIF er ikke beregnet til behandling af børn. Som ved en hver anden medicin skal REBIF holdes uden for børns rækkevidde. Hvad skal du ellers observere? Informér din læge, hvis du tidligere har haft nogen form for epileptiske anfald eller hjertesygdomme, således at han/hun nøje observere, om der forekommer nogen form for forværrelse af tilstanden INSTRUKTION TIL KORREKT ANVENDELSE Hvor meget REBIF skal du anvende og hvor ofte skal du tage/anvende det? Dosering Den anbefalede mængde er 22 mikrogram (6 MIE) tre gange om ugen. Det bør gives, om muligt, på samme tidspunkt (fortrinsvis om aftenen), på de samme tre dage (mindst med 48 timers mellemrum) hver uge.

23 Effekten af REBIF bemærkes sandsynligvis ikke straks. Derfor bør du ikke stoppe REBIFbehandlingen men fortsætte med at anvende det regelmæssigt for at opnå det ønskede resultat. Hvis du er usikker omkring fordelene bør du kontakte din læge. Opstart af behandling Når den første behandling med REBIF påbegyndes anbefales det, for at undgå bivirkninger, at du: i de første to uger kun injicere 0.1 ml af den totale volumen på hver behandlingsdag (de resterende 0.4 ml kasseres) i de næste to uger kun injicere 0.25 ml af den totale volumen på hver behandlingsdag (de resterende 0.25 ml kasseres) fra femte uge og den resterende periode af behandlingen injicere den totale volumen (0.5 ml) som sprøjten indeholder Hvordan skal du anvende REBIF? REBIF er tiltænkt til subkutan injektion. Hvis det er muligt, bør den første injektion foretages under vejledning af en tilstrækkelig kvalificeret sygeplejeuddannet person. Fordi REBIF er tilgængelig i præ-fyldte sprøjter til subkutan administration kan du selv, et familie medlem eller en ven give lægemidlet sikkert hjemme i eget hjem. Ved administration af REBIF læs venligst den følgende instruktion omhyggeligt: Subkutan (under huden) selvinjektion Vælg et injektionssted. Din læge vil vise dig mulige injektionssteder på kroppen (gode steder er øvre del af låret og nedre del af maven). Hold sprøjten som en blyant eller dartpil. Det anbefales at du holder dig ajour med og skifte injektionssted således at det samme område ikke anvendes for ofte. OBS: du må ikke injicere der, hvor der er hævelser, hårde knuder eller på steder hvor du føler smerte, uden at fortælle dette til din læge eller sygehuspersonalet. Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe Tag REBIF-sprøjten ud af blisterpakningen ved at trække plasticdækket bort Brug en spritserviet til at rense huden ved injektionsstedet. Lad huden tørre. Hvis der er lidt sprit tilbage på huden kan du føle en stikende fornemmelse Knib forsigtigt huden sammen omkring injektionsstedet (løft huden lidt op) Hvil håndleddet mod huden i nærheden af injektionsstedet og stik nålen lodret ind i huden med en hurtig og bestemt bevægelse Resting your wrist on the skin near the site stick the needle

24 Injicér lægemidlet ved at presse langsomt og jævnt på stemplet (pres stemplet helt i bund til sprøjten er tom) Hold et stykke vat mod injektionsstedet. Træk nålen ud af huden Massér forsigtig injektionsstedet med et tørt stykke vat eller gazekompres Kassér alle anvendte ting: når du har afsluttet injektionen, skal du straks anbringe sprøjten i en egnet affaldsbeholder. Hvor længe bør du fortsætte med at anvende REBIF? Følg venligst din læges anvisninger. SÆRLIG RÅDGIVNING Hvad skal du gøre hvis du injicere en overdosis af REBIF? Der er dags dato ikke beskrevet nogle tilfælde af overdosering, men i tilfælde heraf, kontakt da venligst din læge omgående. Hvad skal du gøre hvis du glemmer en dosis? Hvis du glemmer en injektion, fortsæt da med injektionerne fra den næste planlagte injektionsdag. Hvad bør du gøre hvis du afbryder eller stopper behandlingen før planlagt? Du bør ikke afbryde behandlingen uden først at have kontaktet din læge. Hvornår og hvordan slutter behandling med REBIF? Behandlingslængde og behandlingsophør vil blive fastlagt af din læge. BIVIRKNINGER Hvilke uønskede bivirkninger kan REBIF forårsage? REBIF kan forårsage nogle uønskede bivirkninger. Behandling med interferon beta kan give influenzalignende symptomer så som hovedpine, feber, kulderystelser, led og muskelsmerter, kvalme samt lokale reaktioner på injektionsstedet. Disse bivirkninger er normalt milde og er mest udbredte ved behandlingens begyndelse og aftager ved fortsat brug. Hvis nogle af disse bivirkninger er alvorlige eller vedvarende bør du kontakte din læge. Din læge vil da ordinere dig noget smertestillende eller midlertidig ændre din dosis. Reaktioner på injektionsstedet inkludere rødme, svigen, misfarvning, betændelse, smerte, hudødelæggelse, vævsødelæggelse (nekrose) samt reaktioner, som ikke er præciseret (se Hvilke forholdsregler skal der tages? ). Forekomsten af reaktioner på injektionsstedet forsvinder normalt med tiden. Du bør ikke stoppe eller forandre medicineringen uden din læges råd.

25 Andre mindre hyppigt forekomme symptomer i forbindelse med interferon beta inkludere diarré, appetitløshed, opkastning, søvnløshed, svimmelhed, uro, udslæt, karudvidelse og hjertebanken. Visse laboratorietests kan ændre sig: Antallet af hvide blodceller og blodplader kan falde og lever funktion tests kan blive forstyrret. Disse ændringer vil normalt ikke blive bemærket af patienten (ingen symptomer), er almindeligvis reversible og milde og oftest behøver de ingen speciel behandling. Depression kan forekomme hos patienter med dissemineret sklerose. Hvis du føler dig deprimeret, kontakt da venligst omgående din læge. Hvilke forholdsregler skal tages hvis der forekommer bivirkninger? Hvis du oplever nogle bivirkninger under REBIF-behandlingen, også selvom det er nogle der ikke er nævnt i ovenstående afsnit, kontakt da din læge eller farmaceut. OPBEVARINGS INSTRUKTIONER Anvendes før... Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen/anvendes før datoen trykt på etiketten. Anvend ikke produktet hvis du bemærker nogle synlige tegn på forringelse. Opbevares uden for børns rækkevidde. Hvordan skal REBIF opbevares? Rebif opbevares ved 2-8 C i den originale emballage, og beskyttet mod lys. Må ikke fryses. En hver rest af produktet skal afleveres på apoteket til destruktion. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN Hvornår blev denne indlægsseddel fremstillet? Hvis du har yderligere spørgsmål konsulter da venligst din læge eller farmaceut.

26 For information, venligst kontakt din lokale repræsentant fra Ares-Serono (Europe) Ltd, som er en del af Ares-Serono gruppens kontorer. Belgique/België/Belgien France Österreich t Hofveld 6 E 6 L Arche du Parc Wienerbergstrasse 7 B-1702 Groot-Bijgaarden 738, rue Yves Kermen A-1810 WIEN Tel.: F BOULOGNE Tel.: Cedex Tel.: Danmark Ireland Portugal Århusgade 88, 7 99 Bridge Road East Av. Eng. Duarte Pacheco DK-2100 KØBENHAVN Ø WELWYN GARDEN Torre 1-8º Piso-Sala 4 CITY Tel.: Herts, AL7 1BG, UK P-1070 LISBOA Tel.: Tel.: Deutschland Italia Suomi/Finland Gutenbergstrasse 5 Via Casilina 125 Rajatorpantie 41C D I ROMA FIN VANTAA UNTERSCHLEISSHEIM Tel.: Tel.: Tel.: Ελλάδα Luxembourg Sverige Κονίτσης 3-5 t Hofveld 6 E 6 Box 1803 GR Μαρούσι B-1702 Groot-Bijgaarden S SOLNA Τηλ Belgique Tel.: Tel.: España Nederland United Kingdom Maria de Molina, 40 Koninginnegracht Bridge Road East E MADRID NL-2514 AB DEN HAAG WELWYN GARDEN CITY Tel.: Tel.: Herts, AL7 1BG, UK Tel.:

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rebif 22 mikrogram injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Rebif 22 mikrogram (Interferon beta-1a) indeholder 22 mikrogram (6 MIE*)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Rebif 22 mikrogram injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Interferon beta-1a

Rebif 22 mikrogram injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Interferon beta-1a INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rebif 22 mikrogram injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Interferon beta-1a Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Neocolipor, injektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof (Aktive stoffer): Per dosis à 2 ml: E.coli adhesin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer: Equin influenzavirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/18 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer: Equin influenzavirus

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN COXEVAC injektionsvæske, opløsning til kvæg og geder. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning i 1 ml: Aktivt stof: Inaktiveret Coxiella burnetii, stamme Nine

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Oxyglobin 130 mg/ml infusionsvæske,opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktivt stof Hæmoglobin glutamer-200 (okse)- 130 mg/ml 2.2

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, oral suspension til brug i drikkevand, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder : Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN AVONEX 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING AVONEX (Interferon beta-1a) er et hvidt til off-white frysetørret pulver, og der er en dosis på 30 µg (6 mill

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fevaxyn Pentofel, injektionsvæske, suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis med 1 ml (engangssprøjte): Aktive stoffer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Indlægsseddel: Information til brugeren Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Sebiprox 1,5 % shampoo Ciclopiroxolamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster 10. april 2007 PRODUKTRESUMÉ for Nixema, medicinsk plaster 0. D.SP.NR. 22894 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nixema 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mængde anført på mærkningen Aktivt stof mg/cm 2 mg/brik

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Redap 1 mg/g gel Adapalen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere