,t^ \i 'r. *-i ./^\ ^ MÅ, ^1^^ # I. -^ii !)^ 4^^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",t^ \i 'r. *-i ./^\ ^ MÅ, ^1^^ # I. -^ii !)^ 4^^"

Transkript

1

2 4^^,t^ *-i V V Ti \i 'r./^\ ^ MÅ, v. o ^1^^ # I!)^ -^ii

3 1t M V^P^

4 i.3^ Digitized by the Internet Archive in 2009 With funding from Ontario Council of University Libraries

5

6

7 Danmark-Norges Len oa Lensmænd Ved Kr. Erslev. Udgivet af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. ^^l^tf^ Kobenhavn. Hoffensberg- & Traps Etabl. Kobenhavn

8 DL, 1985

9 K oit Tid efter at jeg i 1879 liavde udgivet min Materialsamling til det danske Lensvæsens Historie i det sextende Aarlmndrede^, indsamlede jeg Oplysninger til derpaa at bygge en lignende Udsigt over Lenenes Forhold lige til Enevældens Indførelse. Jeg tænlvte mig, at Lensvæsenet i det syttende Aarhundrede vilde vise sig lige saa lærerigt for Brydningerne mellem Kongen og Adelen, som Tilfældet havde været i den foregaaende Tid; imidlertid viste en foreløbig Sammenstilling af det tilvejebragte Materiale snart, at dette ikke var saa: Kongedømmets Reform af Lensvæsenet var i det væsentlige fuldført inden Kristian den fjerdes Tiltrædelse, og i det syttende Aarhundrede drejede Kampen mellem Konge og Adel sig især om andre Spørgsmaal. Da mine Forventninger om et større historisk Udbj^tte saaledes blev skuffede, lod jeg længe mit Materiale henligge ubenyttet, men da Lenenes Historie fi-a 1596 til 1660 dog har Interesse i adskillige Retninger og især fra et personalhistorisk Synspunkt, har jeg nu gjennemgaaet Stoffet paa ny og meddeler Resultatet i det følgende. Planen for dette Arbejde er i Hovedtrækkene den samme, jegfulgte i > Danmarks Len og Lensmænd «. Ved hvert Len angives, hvilke Lensmænd der har haft det inde i det behandlede Tidsrum; for saa vidt deres Embedstid ikke fremgaar med fuld Sikkerhed af det ofticielle Matei-iale, antydes dette ved, at Aarstallene er satte med Petit. Lensbrevenes Datum anføres, og deres ludhold angives i korte Udtog. Naar der herved angives en vis Del af de uvisse Indtægter, betegner dette altid, hvad der var tillagt Lensmanden, og derved mærkes, at som Regel var baade ved Regnskabsog Afgiftslenene visse Arter af de uvisse Indtægter altid foi'beholdte Kongen, nemlig Told, Vrag, rodhugget Skov samt Oldengæld-; dette er derfor ikke anført, saa lidt naturligvis som de stadig gjenkommende ' Danmarks Len og Lensmænd Kbhvn., Jacob Erslevs Forlag. ^ Af Oldengælden oppebar dog do Lensmænd, der var Medlemmer af Rigens Eaad, siden 1598 en Femtedel.

10 n Bestemmelser om, at Lensmanden skiilde liolde Bønderne ved Lov og Eet, Godset ved Hævd osv. Naar Lensmanden skulde overtage Lenet, udstedtes der dels et Brev til Bønderne om at adlyde den ny Embedsmand (Følgebrev), dels en Ordre til et Par nærboende Adelsmænd om at være til Stede ved Lenets Overgivelse (Overleveringsbrev) ; disse Breve er her kun anførte, naar deres Latum ikke falder helt eller næsten helt sammen mod Lensbrevets Datum. Lenenes Følgeorden er her noget anderledes end i mit tidhgere Værk. Først kommer Hovedlenene, (o: de Len, under hvilke der lød Herreder), ordnede alfabetisk indenfor hvert Landskab'; derefter alle de øvrige Len i lignende Følge, idet der for det sjattende Aarhundrede ikke er Grund til at opstille Klosti-ene særskilt. Paa enkelte Punkter er de meddelte Oplysninger lidt fyldigere end i det omtalte Arbejde, og bl. a. har jeg medtaget de Generalkvitteringer, som Lensmanden eller hans Ai'vinger modtog efter Udløbet af Embedstiden, da disse er saa oplysende for Forleningens Varighed. A'ed Lensmændene angives, hvor vidt de har været Medlemmer af Eigsraadet- eller beklædt de høje Eigsembeder; deres Herregaarde nævnes, for saa vidt som de angives i de officielle Breve. Endelig har jeg her medtaget Lister over de norske Lensmænd, der i personalliistorisk Henseende er helt sammenknyttede med de danske. Udenfor A^'ærkets egentlige Eamme falder tre Tillæg. Det forste meddeler Oplysninger om de Laan, som Kristian IV optog under sin Deltagelse i Trediveaarskrigen, og om det derfor pantsatte Gods: derimod har jeg ikke troet at burde be- Udtr^kket Hovedlen forekommer, om end sjældent, i Datiden. Til Hovedlensmændene udsendtes Skattebreve og Forordninger til Kmidgørelse, men en aldeles skarp Grænse for, hvilke Len der skiude regnes til Hovedlenene, var der ikke i Kancelliet; naar Lenets Tilliggende udgjorde et selvstændigt Bhk som ved Sorø, Jungshoved o. a, regnedes det ofte med til Hovedlenene. ~ Jeg har medtaget Vestervig Kloster blandt Hovedlenene, skjønt der næppe lød noget Herred derunder; Lensmanden havde imidlertid gejstlig Jm-isdiktion og modtog altid Skattebreve o. 1. til Kundgørelse. Schlegels bekendte Liste over Eigsraadets Medlemmer (Sammlungen 11) er lidet paaudelig. Om Eaadet i Kristian den fjerdes Tid meddeles Oplysninger i mine»aktstykker til Eigsraadets og Stændermødernes Historie«. Frederik den tredje optog følgende Mænd i Eaadet: 1649 (Juli?): Joaldm Gersdorf (1651 E. Hofmester), Henrik Eamel (f 1653), Niels Krag (t 1650), Mogens Høg, Henrik Eantzau, Kristen Skel (t 1659), Eiik Jul (j 1657) (Apiil): Gunde Eosentrans, Otte Krag (Juni): Axel Unip, Otte Tot (f 1656). 1656: Peder Eedtz (1660 Kongens Kansler). 1660: Henrik Bjelke, Hans Schak, Siverd Urne, (Novbr.) Ove Skade.

11 III handle de langt mere omfattende Pantsættelser af Kronens Gods til saavel adelige som uadelige, der falder i Frederik den tredjes Tid, et Emne, hvorom der er bevaret særdeles detaillerede Oi)lysninger. Det andet Tillæg indeholder Underretninger om en overordentlig Ydelse, som Lensmændene indbetalte ; det tredje giver en tabellarisk Fremstilling af Lensmændenes Genanter, der ikke er specificerede i Texten. Kilderne for dette A^ærk er først og fremmest den Eække af Kancelliets Kopibøger, der kaldes»registre«; disse anføres kun med Brevets Latum, undtagen naar Brevet findes indfort paa uret Sted eller er anbragt i et andet Landskabs Register end det, hvori vedkommende Len ligger. Desuden har jeg benyttet de saakaldte»lensbøger-;, o : Rentekammerets Kopibog over Lensbreve, fremdeles dog mindre fuldstændig»tegneiserne, der især er af Vigtighed til at følge Smaalenenes Historie. Efter 1660 blev Lensbrevene og Generalkvitteringerne ikke mere indførte i Registrene ; de enkelte Kvitteringer fi-a denne Tid, der er anførte, findes meget spredt i forskellige Rentekammerprotokoller. Endelig har jeg til Udfyldelse af de Huller i Lenenes Historie, der viste sig ved Materialets Sammenstilling, især benyttet Rentemesterregnskaberne, hist og her ogsaa de enkelte Lens Regnskaber. Fra disse er der dog sikkert endnu flere Oplysninger at hente, og i det hele vilde det uden Tvivl ved fortsat Eftersøgning være muligt at bringe Lensvæsenets Historie noget videre end her er uaaet; men dette Arbejde, der jo overvejende hviler paa utrykte Kilder og i yderst sammentrængt Form giver Uddrag af nogle Tusend Breve, har allerede taget mig en saa lang Tid, at jeg ikke tør ofre mere derpaa, og jeg haaber ogsaa, at det i sin nærværende Skikkelse vil være i det væsentlige tilfredsstillende. Under dette Arbejde har jeg ofte sogt og fundet Hjælp hos Dr. phil. J. A. Fridericia, og endnu mere Tak skjolder jeg Arkivassistent A. Thi s et, der stadig har været rede til at meddele mig Oplysninger af sin udstrakte personalhistoriske A^iden. Ved Udarbejdelsen af de norske Lensmandslister savnede jeg et Bind af»norske Registre«, der for Øjeblikket er udlaant til det norske Rigsarkiv; ved velvillig Imødekommenhed af Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas fik jeg imidlertid fra Kristiania meddelt de Oplysninger, jeg havde Brug for. Københavu, i Novbr Kr. Erslev.

12 IV Forkortelser. Af anvendte Forkortelser mærkes: Fb. o: Følgebrev; Kvitt. o: Kvittering; R. o: Rostjeneste. RR. o : Rigsraad ; Ldsd. o : Landsdommer. D. o: Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd og 1608 (med tilføjet Sidetal), o: de fra disse Aar stammende Ovei-- sigter over Rigets Indtægt og Udgift (1602: Schlegels Samml. I; 1608: Meddelelser fra Rentekammerarkivet 1872). Rettelser. Side 16, L. 18 fra oven: Trolleholm, læs Trolholin. 30, L. 5 fra neden: Jerlev, læs Jerslev. 43, L. 7 fra oven 54, L. 1-55, L T 1612, læs t T 1611, læs t I6I , læs t 79, L Bild, læs Bildt. Nogle Tilføjelser til S , se S. 98 nederst.

13 Danmark-Norges Len- og Lensmænd.

14 ludholdsoversigt. De enkelte liens Historie. Danmark. A. Hovedlen, S (Skaane, 1; Halland, 7; Blekiug, 9; Gotland, Øsel m. m., 10; Sjælland, 12; Falster og Laaland, 23; - Fyn, 24; Nørrejylland, 29). B. Mindre Len, S (Skaane, 45; Halland, 53; Bleking, 54; Osel, 54; Sjælland, 54; Laaland og Falster, 59; Fyn, 60; Jylland, 66). Norge, S , Tillæg:. I. Kongens Laan , S II. Lensmændenes Indtægter 1650, S m. Lensmændenes Genanter, S Register, S (A. Stednavne, S. 108; B. Personnavne, S. 113).

15 DANMARK. A. HOVEDLEN. Frosteherred, D. 7. Eostjen Gorvel Faddersdatter (Sparre, Lave Brådes Enke), frit paa Livstid ; 1600 i3/i faar d. gejstl. Jurisd. frit; f /5 henlagt til Malmohns Sten Maltesen (Sehested) t. Holmgaard, /4 (med Helnekirkey frit; gejstl. Jur. paa Kgnsk.; 1607 K. Marsk; /4 mister Heinekirke; 1610 se Vestervig; f Enken Anne Bråde, Kvitt Q/c, Jakob Bek t. Beldringe, I6I216/4 Afgift 100 Dl., 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /g, Henrik Hvitfeld t. Lillo, 1613 J/s som før. Kvitt / Kristoffer Ulfeld t. Svenstrup, /3 som for Laxmand Gryldenstjerne t. Bjersgaard, Ldsd., /6 som for. Kvitt. 1641l4/io Henrik Gyldenstjerne t. Svanholm, Ldsd., 1625 n/s som før. K\itt / Erik Krabbe t Vejby vad, Ldsd., /3 som før. Kvitt / Henrik Ramel t. Bekkeskov, Ldsd., /6 Eb.; 16^4 22/8 som for. Kvitt /6. ^ Munkenip Len skal derimod forblive under MaLmohus. ' Jydske R. VII, I Kvitteringen angives fejlagtig, at hau tiltraadte Lenet

16 ; Gunde Rosenkrans t. Boserup, Ldsd., 1636 I8/5 Fb. ; 9/6 som før. Kvitt is/e Kjeld Krag t.trudsholm, Ldsd /8 som før. Kvitt /10. Oersherred^ D Arild Hvitfeld, R. Kansler, frit paa Livstid; gejstl. Jiir. paa Rgnsk. ; f Kvitt til Søsteren Beate 1610 i^/g Beate Hvitfeld t. Møllerød (Knud Ulfeids Enke), Dronningens Hofmesterinde, /4 frit, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / /4 lagt (tilligemed alt andet Krongods i Herredet) under Allø^ o: Kristiansstad. Gladsaxe med AlboheiTed, D Hans Spiegel, Afgift 200 Dl, i/i uvist; /4 Afgift 300 DL, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4; /8 frit i 2 Aar; f Anders Sinklair, Dronningens Kammerjunker, 1600 n/5 frit (1 Nathold), R. 2; 1616 n/e faar tillagt 22 Gaarde i Jærestadherred tu Gengæld for Gods, henlagt til Soldaters Underhold; (t 1625). Kvitt / Gabriel Kruse til Tulsted og Hjulebjerg /4 Afgift 100 DL, 1/10 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk., R. 4. Kvitt / /6 mageskiftet til Jakob Bek (mod Beldringe paa Sjælland)^. Alboherred henlagt under Kristiansstad. Helsingborg med Herrederne Bjerge, Ludgude, Nørreasbo og Sonderasbo samt indtil 1616 Gonge, D / Axel Bråde t. Elved, Genant, 1/2 uvist; 1596 RR.; /4 ny Genant, 1/2 uvist (i/io Oldeugæld), gejstl Jur. paa Rgnsk., R. 12; /7 forbedret Genant. Kvitt / Esge Bilde Jørgensen t. Yalden, /4 Genant, 1/10 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Anders Bilde t. Raabelev og RosendaL /4 Oenant, l/io uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk., R. 12; 1616 RR. 1 Skaanske T. IV, SjæL E. XVn, 146.

17 mister Qøngeherred (se Villands Herred); /4 ny Genant, 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 10; /4 ny Genant. Kvitt i9/ /5 10/9 Kristen Thomesen (Sehested) t. Tandrup, RR., /3 Genant, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 10. Kvitt I6/ Kristoffer Ulfeld t. Svenstrup, RR., /3 som før fra den foregaaende 1/5; /3 ny Genant, ellers som før. Kvitt / 11 og /, Bjørn Ulfeld t. MøUerod, 1649 ^/2 Overleveringsbrev'; /1 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 12 (fra 1/5 49). Kvitt / Ove Gedde t. Tommerup, R. Admiral, 1650 IS/4 {som Admiralsien i Stedet for Tranekær) Genant, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld), gejstl, Jur. paa Rgnsk, R. 7; /11 ny Genant, E. 10. Kvitt /42 og.... Jærestadherred, for under Malmohus Jorgen Hondorf t. Ronneholm, /2 Fb.; /4 frit undt. Told og Vrag; gejstl. Jur. paa Rgnsk ; 16/ n maa ogsaa have den uvisse Indtægt; /ii forlenes med Borrebtjgaarcl (før under Malmohus) til Residens s Kon Joakim Grabow, /5 frit undt. Told og Vrag; gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /12 paa sin og Hustrus Livstid (mod Afkald paa skyldig Pension og Udlæg). Kristiansstad, opbygget 1614 ff paa Øen Allo i Helgeaa; Lenet sammensættes af Aahus med A^illands- og Gongeherred, Gersherred (fra 1615) samt den tilmageskiftede Hammergaard (se 'Øvid), dertil 1621 Alboherred. Rostjen Jens Sparre t. Sparresliolm G/5 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk Otte Marsvin t. Dybæk, 1618 S/4 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; ^0/4 ny Genant. Kvitt / Jorgen Urne t. Alslev, /3 som for. Kvitt :3/ Malte Jul t. Gjesinggaard, 1632 G/4 Fb.-"'; 12/6 Geaiant, 1/10 uvist, gejstl. Jiir. paa Rgnsk. Kvitt /9. Jydske R. XI, 169. Fra Sjæl. E. XIX, 13.

18 Joakim Bek t. Gladsaxe /5 Oenant, osr. som for Ebbe Ulfeld t. Ovesholm /4 Genant, osv.. som før. Kvitt 1651 n/i Malte Jul t. Maltesholm og Gjesinggaard, /3 Fb.; /5 Afgift 5900 Dl., gejstl. Jur. paa Kgnsk. (fra 1/5 46); t Enken Anne Eamel, /7 Fb.; Kvitt / /s Henrik Lindenov t. Øridskloster, i/i Fb.; 1/5 Genant, 1/ 10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk Kvitt /6.. liandskrone med Herrederne Fers^ Harager^ Otkens og Rønnebjerg, D. 2. Rostjen Oluf Rosensparre t. Skarholt, Afgift 500 Dl., 1/2 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1596 RR.; /4 A%ift 3 Læster Byg, 1 Td. Sniør, 10 Fedekøer, 30 B'olsvin, 50 Faar og Lam; i/io u^'ist; /4 fa,ar de visse gejstl.. Indtægter frit; Rgnsk. for de uvisse; ved Kvittering /^ eftergives. de gejstl. Indtægter Kristen Bernekov, /4 Afgift 750 DL, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; f Enken Margrete Bråde,. Kvitt / Tage Tot Ottesen t. Eriksholm, /4 Afgift 800 DL, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt i/e Anders Sinklair t. Sinklairsholm, RR., i/(> Fb.; 1620 n/s Afgift som 1597, I/2 uvist (1/5 01dengælJd)v gejstl Jur. paa Rgnsk.; 19/3 frit i 1 Aar (undt. ToM <i>g Tmg) paa Grund af hans Bekostning paa Rejsen til Englande Gabriel Kruse t. Tulsted og Hjiutebjerg, 1621 IS/5 Afgift 800 DL, 1/10 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk.; /4 lidt ændret. Kvitt / Henrik Hvitfeld t. Lillø, /i som for.. Kvitt / Knud Ulfeld t. Østergaard, 1646 som før 2; /8 som for (fra 1/5); 30/ 12 frit (Told, Vrag ogskovliug forbeholdt);, gejstl. Jur. paa Rgnsk. f Enken Edele Rosenkrans. 1 Jfr. Åktst. t. Rigsraadets Hist. I, Lensregnskaberne : Skaauske HaudL n Lensbrevet er ikke fundet.

19 linnde^^aard med Herrederne Torne og Jærestad,.D Kristen Bernekov, Afgift 700 Dl., 1/3 uvist. Kvitt /8. Siden forenet med Malmølms. Malniehus med Herrederne Bare, Hærjestad, Ingelstad, Ljunits, Oxie og Vemundshog samt for 1599 og efter 1605 tillige Skots; Torne efter 1597 og Jærestad , D. 5. Eostjen Preben Gyldenstjerne, Genant, 1/2 uvist. Kvitt /g. 1597_1602 Kristen Bernekov t. Birkholm, /4 (med Lundegaard\ Uenant, l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /7 mister Skøtsherred (fra 1/5 ') Kvitt i3/.s I6/11 Siverd Grubbe t. Hofdal, /4 Genant, 1/3 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /5 (med Frosteherred og SkøtsJierred samt Borringe og Lindliolm^ før forlenet Fru Gørvel Faddersdatter) Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /4 mister atter Frosteherred; /4 Genant. osv. som før; 1627 mister Jærestadherred. Kvitt. til Joakim Bek / tillagt den udvalgte Prins Kristian V (Embedsmand: Siverd Urne t. Raarup, /n Løn 1500 Dl. kurant samt Avlen til Lindholm; gejstl. Jur. paa Rgnsk.; Fb.), Tage Tot Ottesen t. Eriksholm, RR., /4 Fb.-; 12/6 Genant, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk.-''; 1648 ij/s ny Genant, 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / g Otte Tot t. Næs, 1651 I6/4 Fb.; 20/6 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; R. 8^; 1655 RR.; /7 Genant, 1/2 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 8 (fra I/5 55); t Axel Urup t. Beltebjerg. RR., /4 Fb.^ (paa Regnskab). Kvitt /7. 1 Jfr. Missive 26/s 1599: Skaanske T. III, Sjæl. R. XIX, 13. ^ Betingelserne synes ikke ændrede Jfr. Rentemesterrgnsk * Paa Grund af Lenets Mmdskelse med Borringe og liindholm. ' Sjæl. R. XXIV, 20.

20 Skøtstaerred, for under Malraohus Gørvel Faddersdatter (Sparre), /7 frit paa Livstid (ogsaa med gejstlig Jiirisd.); f Lagt tilbage under Malmøhus. Tillandsherred, D Axel Gyldenstjerne. RE., Afgift (ogsaa af gejstk Jur.) 200 DL: (f 1603). Kvitt. til Sonnen Knud /9' Henrik Ramel, RR, /4 (med Aahus} frit, 1/2 uvist (l/io Oldengæld): 2/3 af Kongens Part i Sagefald og Gaardfæstning skal udredes i Penge, i/^ i Øxne: gejstl. Jur. paa Egnsk, : /7 nyde Fiskeriet og Kongens Part af Herredets Tiender: r Mogens Ulfeld t. Selsø, ER., /4 frit (undt Told og Vrag): (i 1616). Kvitt / Jens Sparre t. Sparresholm, /4 Afgift 400 Dl, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.. R. 6; /5 Fb. ti} Gøngeherred (før under Helsingborg)-. Kvitt /53. Lagt under Kristiansstad (S. 3). Hammershns med Bornholms 4 Herreder, D. 8. Rostjen HansLindenov t. Øsløf, Genant, 1/3 uvist; /4 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /9 Afgift 1600 DL. 1/10 uvist, Rgnsk. for iivisse gejstlige Indtægter; /4 Afgift 2272 gi. DL. osv. som før: t 16, 0. Enken Elsebet Jul, Kvitt / Hans Lindenov t. Gavno og Hundslund, /4 som før. Kvitt / Anders Sinklair t. Sinklairsholm, RR., /5 Afgift 2375 enk. DL, 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), Egnsk. som før; /4 som før; skal købe og indsende 50 Slagtøxne; 8/3 skal selv betale disse; f Kvitt / /6 Holger Rosenkrans i Glimminge, /5 Afgift 2647 DL, i/io uvist, Egnsk. og Øxne som før; (f 1647). Kvitt /12. ' Jydske E. VI, Skaanske T. ly, 77. ^^[r, fik han Fb. til de Bønder i Gøngeherred, der føz havde lydt nnder Malmohus: smstds. 81. ^ Lydende paa Aahusgaard og Hammergaard. Om den sidste se ved Øvid.

21 1646 Bl Ebbe Ulf el d t. Ovesholm, /5 Afgift 3200 Dl., gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /8 Afgift 2647 Dl., i/io uvist, Rgnsk. for det tilmageskiftede Gods og for gejstl. Jur Joakim Gersdorf t. Tundbyholm, R Hofmester, /4 Fb.^; 10/6 frit (Told osv. forbeholdt); 27/92 da en stor Del af Bornholm er udlagt til Gældens Afbetaling, faar han i Stedet 400 Tdr. Rug, 400 Tdr. Byg og 400 Tdr. Havre af Provianthuset i Khhvn i/7_ /2 Adolf Fuchs, Generalmajor, Gouverneur over Bornholm. Kvitt /5. Halmstadgaard med Halmstadherred og fra 1599 Aarstadherred, D. 10. Rostjen Sten Madsen (Laxmand) t. Rønneholm, Afgift 200 Dl., 1/3 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /4 Afgift (ogsaa af gejstl. Jur.) 450 Dl., l/io uvist; /5 skal kun give 250 Dl. (fra 1/5 97); /8 faar Aarstadherred mod Afgift 400 Dl., 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Mogens Kaas t. Støvringgaard, /6 Afgift 650 Dl., 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /6« Mogens Pachs i Torup, /5 som før. Kvitt / Holger Rosenkrans t. Glimminge, /4 Fb.; 19/4 som før, dog kun Rgnsk. af Aarstadherreds gejstl. Jur. Kvitt / Erik Rosenkrans t. Glimminge, /4 som før*; /4 som før. f Kvitt / /9 5 Niels Krabbe t. Skjellinge, /8 Fb.; /3 som før. Kvitt /5. Laholm med Herrederne Høgs og Tøndersø samt indtil 1599 Aarstad, D. 9. Rostjen. 6, fra Sjæl. R. XXni, Smstds s Jydske R. VE, 45. * 1621 '''/4 faar han Lov at lægge o Gaarde til Ladegaarden. * Lensregnskabet: Skaanske Handl d. 237.

22 Niels Bild t. Ravnholt. Afgift 500 Dl, 1/3 uvist. Kvitt I8/ Brostrup Gedde t. Tommerup, /4 Afgift 200 DL, 3 Læster Smor, 2 Tdr. Honning; 1/10 uvist; 1/2 Laxefiskeri mod at afholde alle Udgifterne; gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1599 mister Aarstadherred ; /7 Afgift 200 DI., 1/10 uvist; Laxefiskeri osv. som før (fra 1/5 99). Kvitt / Tage Tot Ottesen t. Eriksholm, /4 som før. Kvitt / Tage Tot Andersen t. Xæs og Egede /4 som før. Kvitt 'J'/io Holger Rosenkrans t. Glimminge, /4 som før: /4 som før. Kvitt I8/ Kristoffer Ulf eld t. Svenstrup, RR., /5 frit (Told og Yrag forbeholdt); gejstl. Jur. paa Rgnsk Tage Tot Andersen t. Egede, /i som Kvitt / Iver Krabbe (Tagesen) t. Jordbjerg, som for*. Kvitt / Niels Krabbe t. Skjellinge, /6 Eb.; /5 som før (fra 1/5 36). Kvitt I6/ Kristen Biilow t. Ingelstad, /8 Eb.; /3 som før (fra 1/5 37); f / Enken Anne Bek, K\-itt. Varberg med Herrederne Favraas, Ejære, Himle og Yiske, D. 10. Rostjeu Jørgen Bråde t. Testrup, Genant, 1/3 uvist; Aas Klosters Avl mod Afgift 60 DL; /4 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., Afgift 150 Dl. af Aas. Kvitt / Jakob Bek t. Førslev /4 Eb.; 9/ii Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; Laxefiskeri mod Afgift 1 Td. Lax. Kvitt / Sten Maltesen (Sehested) t. Holmgaard, R. Marsk, /4 Genant, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Mogens Gyldenstjerne t. Bjersgaard, /4 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jiu-. paa Rgnsk.; /4 ny Genant. ^ Bentemesterrgnsk.

23 Henrik Gylden stj erne t. Svanholm, /4 i'b.; 13/7 Genant, osv. som før. Kvitt / IG/9 Iver Krabbe (Tagesen) t. Jordbjerg, /6 Fb.; /5 Genant, osv. som for (fra 1/5 1636). Kvitt /5. Liykaa (D. 13), fra 1601 kaldet Kristianopel, med Øster- Iherred og fra 1596 Medelstaherred. (Herunder 8olvitsbM"g og ) Knud Grubbe, frit; /10 faar Medelstaherred frit til 1/5 1598; siden Afgift 300 Dl., i/s uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 2.; ^/4 (med Søhifsborg) Afgift 685 Dl., 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 6. ;'f Kvitt. til Svigersønnen Siverd Grubbe 1620 i5/ Enken Mette Ulfstand Axel Gylden stj erne t Lyngbygaard, RR., /4 Afgift 1400 DL, 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 12; t Kvitt. til Sønnen Knud / Mogens Ulfeld t. Selsø, 1604 I6/3 Genant, 1/10 Tivist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 12; (f 1616). Kvitt / Jens Sparre t. Vinderup og Sparresholm, /6 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 12. Kvitt / Falk Lykke t. Skovgaard, /4 (uden Sølritshorg) Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk, R. 4; /4 ny Genant. Kvitt / Malte Jul t. Villestrup I6/5 Genant, osv. som før. Kvitt ^/ Henrik Gylden stj erne t. Svanholm, /4 Fb.-; 12/6 Genant, 1/3 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4. Kvitt / Erik Krabbe t. Vejbyvad, /4 Fb.; ^/g Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R Henrik Belov t. Spotrup, /4 Genant, osv. som før. 1 Jydske K. VI, Sjæl. R. XIX, 13.

24 Niels Krabbe t. Skjellinge, /5 (med 80U vitsborg) Afgift 5460 Dl., gejstl. Jiir. paa Kgnsk., R Axel Urup t. Beltebjerg, /8 (uden Sølvitshorg) Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R Jakob Grubbe t. Rogle, 1651 I6/4 Fb.^; 20/6 Genant, osv. som før. ISalvitsborg med Bregneherred og Lister samt indtil 1596 Medelstaherred, D. 12. Rostjen. 6, fra Peder Bråde, Afgift 600.DL, 1/3 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. ; 1596 mister Medelstaherred. Kvitt / forenet med Lykaa (Kristianopel), se S Otte Lindenov t. Borreby, /4 Genant, l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1613 hertil Elleholm\ f Enken Anne Bråde. Kvitt / Tage Tot Ottesen t. Eriksholm, /6 Genant, osv. som før; /4 Genant, osv. som før; 1624 RR.; 15/5 Afgift 600 Dl., 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Tage Tot Andersen t. Duege, /4 Fb.2; 12/6 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk Otte Tot t. Næs, /4 Genant, osv. som før^. Kvitt / forenet med Kristianopel ^ Niels Krabbe t. Skjellinge, /8 Genant, l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / 1. OOtl«.13LCa., iz^sel MOL- XTL. Visborg paa Gotland, D / /5 Herman Jul t. Aabjerg, Løn 500 DL, 21/2 Læster 01, 1/4 uvist; Ladegaardens Avl mod Afgift 200 DL; t Enken Maren Jul, Kvitt /7 ^ 1 Sjæl. R. XXni ' Sjæl. E. XIX, Ebbe Ulfeld t. Øvidsholm fik /3 Fb. til Sølvitsborg, men dette blev ikke udført. ' /4 fik Axel Urup Kvittans for Sølvitsborg Dette maa dog være en Skrivefpjl for Lykaa, jfr. Kvittansbøger og Rentemesterrgnsk. = Jydske R. VI, 396.

25 Bro s trup Gedde t. Tommerup, /4 Genant, 1/10 uvist; de to Ladegaarde mod Afgift 200 Dl.; gejstl. Jur. paa Kgnsk.; f Kvitt /io Ditlev Holk t. Eskilstrup, /6 Fb.^; 16/3 Genant, osv. som før. Kvitt / Kristoffer TJlfeld t. Svenstrup, /4 Genant, osv. som for; /4 ny Genant. Kvitt / Falk Lykke t. Bollerup, /5 som fer. Kvitt / Jens Hog t. Vang, /^ Genant. 1/3 uvist; de to Ladegaarde som før; gejstl. Jur. paa Rgiisk. Kvitt /io /io2 Holger Rosenkrans t. Frollinge, /4 Fb.; 21/7 som før. Kvitt /ii. Arnsborg paa Øsel, D. 14, Klavs Maltesen (Sehested), Afgift 1500 Dl.; /7 Afgift 3500 Dl.-'«; f /7^ Enken Anne Lykke, Kvitt /9 13 Niels Krag t. Aggerkrog, /cj Genant^ Kvitt /7« Jakob Bek t. Beldringe, /4 Genant '; /4 Afgift 1500 Dl. i de 3 første Aar, siden saa meget som- Klavs Maltesen gav i sine sidste Aar ; f Enken Helle Marsvin, Kvitt / Frederik Rantzau t. Søholm og Asdal, /5 Afgift 2500 Dl. samt Rgnsk. for en Del konfiskeret Gods»; 1629 Afgift 5000 Dl. for alt'«. Kvitt i/e Anders Bilde t. Damsbo, Afgift 5000 Dl.'i Kvitt /1. ' Skaanske T. IV, Jfr. Skaanske Handl. n Kopi: egisti-. 19, Lifland n. 58; jfr. 1G02 (S. GI) og 1008 (S. 60). * Sjæl. R. XVI, 21. ^ Oiig. i Geheimeark. Denne og de følgende øselske Originaler liar det ved Revisionen ikke været muligt at 6 Sjæl. R. XVI, 20. ^ Orig. i Geheimeark. * Orig. i Geheimeark. gjenfinde. Orig. i Geheimeark. (en Afskrift i Diplomat, efter den tabte Patentenregistrant). " Jfr. Skaanske Handl. n. 831, 838. " Lensbog II, n. 120; jfr. Danske Saml. VI, 329.

26 ' Wegener, , Ebbe Ulfeld, Afgift 5000 DL^ Elfsborg Jorgen Lunge t Oddeu, /5 Geuant, 1/5 uvist /2 Jens Sparre t. Sparresholm, /4 som før-\ Kvitt /5^. Kalmar /9_13 6,4 Anders Sinklair, Gouverneur^ Borgholm paa Øland I5y6-13 6/4 Kristen Fris. Kvitt V/io^. Abraliamstrap med Hornsherred. D. 17. Indtil 1650 forenet med Frederiksborg, dog siden 1634 særskilt bortforpagtet (se S. 14) Jørgen Sehult t. Fiustrup /9 frit (fra 1/5 1650)*; f indlagt Enken Anna Margrete v. Gotzen Niels Banner /9 frit (fra I/5 1654) pantsat Hans Meulengracht (31; 7 Fb.); det tiloversblevne under Frederiksborg. Antvorskov med Slagelseherred. D Rostjen v/10 Kristen Fris t. Borreby, Lon 600 Dl., 1/3 uvist. Kvitt / / Ebbe Munk t. Fjellebro /4 Løn -500 DL. 1/10 uvist: 12/4 Fb. til Vinstrupgaard og Løveherred: /5 Lon 500 Dl. og Genant t. Folkene. 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa» Jfr. Eegistr. 52, n Norske E. IH, Smstds. IV, 46. * Orig.: Rogistr. 51 (Xorske R. IV. 75). Regnskaber: Skaanske Handl. n G Sjæl. R. XVI, 280. Abrah. S. 182.

27 ; 13 Rgnsk. ; fra 1605 tillige Korsør \ 1617 n'/4 hertil SæhygaarcP.. Kyitt / Ernst Normand t. Tribetitz og Palsgaard, som før-; /4 som for-l Kvitt I8/ Wentzel Rotkirk, /4 Fb.; 27/4 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1646 mister Sæbyffaard*] /8 Genant, osv. som for; Kvitt /8 (til 1650); f Enken Dorete Abildgaard Hugo Liitzow, 1656 I6/4 Fb.; n/5 Genant, osv. som for^ Dragsholm med Odsherred, D. 22. Rostjen. 6, fi-a Kristoffer Parsberg, Lon 200 DL, 1/3 uvist, Genant til Folkene. Kvitt i9/ Arild Hvitfeld t Oddersbjerg, R. Kansler, /4 Genant, 1/2 uvist (1/ 10 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk /7 Genanten forbedret, 1/5 Oldengæld; f Kvitt / Hans Lindenov t. Gavno, /^ Genant, l/io. uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Oluf Rosensparre t. Skarholt, RR., /4 Genant, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /4 ny Genant; f Enken Lisbet Gyldenstjerne, Kvitt / Klavs Daa t. Ravnstrup og Borreby, /4 Fb.; 15/5 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1625 RR. ; 8/12 ny Genant, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld); 1630 R. Admiral; 7/i2 ny Genant, osv. som for, R. 4; f Kvitt i5/i Jørgen Vind t. Gundestrup, RR /4 Genant, 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1643 R. Admiral, 25/4 ny Genant, osv. som for, R. 4; f Enken Ingeborg Ulfstand, Kvitt / Kristoffer Urne t. Aarsmarke, RR., /5 Fb.; 1646 ^1/5 Afgift 5850 DL, gejstl Jur. paa Rgnsk.«; 1648 S/s Genant, 1/2 uvist (i/s Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /10. ' ^ Sjæl. T. XXI, 216. Lensregnsk. ^ Lensbog IV, 32. * = Lenet sattes ikke paa Afgift 1646, jfr. Lensrgosk /7 fik Henrik Møller Fb. til Lenet som Pant. ^ Lensbog n. 7.

28 /5 ^3 og Siverd Urne t. Eaarup, /12 Fb. (fra 1/5 58); /4 Overleveringsbrev : 1660 RR.; f Enken Katherine Sehested. Kvitt IB/9. Frederiksborg > med Strøherred. D. 17. Rostjen /6 97 2/1 (med Abralmmstru])) Jakob Trolle, Løn ^00 Dl., 1/3 uvist. Kvitt / /i_i604 Peder Mund t. Serridslev, /io Løn 700 DL, 1/2 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /4 som før, men kun l/iu uvist; /i faar desuden 500 DI. (fra 1/5 98-). Kvitt / Joakim BiiloAv t. AVedendorf, /4 Genant, l/lo uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt "ijq Klavs von Ahnen t. Nederhof, /4 Genant,-'' "l/lo uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /5, Kristoffer Basse t. Urup, /io Genant. l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /7, forenet med Kronborg, se S Otte Pogvisk, /3 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /io (til 1656) og.... Abraham strnp, bortfoii^gtet til: Johan Bøgvad og Hans Hansen, /fi Afgift 2500 DL; derfra drages 50 DL for Egnsk. for Oldengæld og Vindfælder og 50 DL for at holde Banderne ved Lov og Ret Kristen Bolleseu, /11 i 5 Aar, som for; i/i stadfæstet af Fred. IH; fra 1650 betaltes Afgiften til Jørgen Schiilt.se S. 12. Kvitt s/e (fra 1G47). Favrholm liadegraard, bortforpagtet til: Otte Pogvisk, /9 i 4 Aar mod Afgift 400 Dl. (fra '/s 1650); 1654 i«/io atter for 3 Aar (fra 1655); /7 atter for 3 Aar. Frederiksborg; Liadeg^aard, bortforpagtet til: Peder Svenske, ^/4 i 6 Aar, Afgift 1400 DL; /2 stadfæstet for 2 Aar med lidt Ændring Hans Jostsøn, !/4* for 1 Aar mod samme Afgift; /4 atter for 1 Aar; /9 for 1 -Aar mod Afgift 1000 DL Otte Pog visk, (Embedsmand paa Frederiksborg), /_> i 4 Aar mod Afgift 800 DL (fra 1/5 54), 1658 i*/? stadfæstet*. SniL AVegener: Abrahamstrup. Jfr. Sjæl. T. XIX, 110. I Stedet for Løn skal han nyde sine norske Len frit; jfr. herom Norske Rigsreg. IV Kaldes den lille Ladegaard ved Frederiksborg.

29 -' 15 Hersliollii, se under Mindre Len. Holbæk med Heirederne Merløse og Tudse, D. 21. Rostjeu Kristoffer von Festenberg (Pachs), frit som Staldmester for sin og Hustrus Livstid; f Kvitt is/s Anders Dresselberg t. Yognserup, /7 (med Igelsø) Afgift 245 DL, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk.; f Enken Karen Skinkel, Kvitt / Jørgen Daa til Serslev, /5 som før; f Kvitt / Ejler Urne til Aarsmarke, /3 som for. Kvitt / Alexander Råbe von Pappenheim t. Libemu, /3 som for; /4 som for Mogens Pachs t. Torup, /2 som for; f Kvitt l5/ii Flemming Ulf el d t. Gunderslevholm og Orebvgaard, /4 Afgift 245 DL, 1/4 uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk.; /5 Afgift 550 DL, gejstl. Jur. paa Egnsk.»; 1648 S/g som 1643, men 1/10 uvist (fra 1/5). Kvitt /7^ Oluf Brokkenhus t. Hjulebjerg, 1651 I6/4 Fb.; 11/9 som før^ Jørgen Sefeld Enevoldsen t. Yisborg, /4 Fb.; 28/7 som Erik Banner t. Boserup, /4Fb.; 12/5 som før. Kalundborg; med Herrederne Arts og Skippinge samt Samso, D. 22. Eostjen (med Sæhjcjaard) Sten Bråde t. Knudstrup, ER., 'Genant, 1/2 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. ; /4 ny Genant, osv. som for (1/ 10 Oldengæld); mister Sæhijgaard^; /7 Genanten forbedret, 1/5 Oldengæld; 1602 i'5'/4 faar den gejstl. Jur. paa amsø paa Rgnsk.-*; f Enken Sofie Rostrup. Kvitt. t. Arvingerne /10. ^ Lensbog n. 7. ^ Kopi ved Lensregnsk Se Antvorskov. * Sjæl. T. XIX, 350.

30 Kaj Rantzaii t. Rantzausholra, /e Genant^ l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /4 ny Genant; f Enken Anne Lykke \ Otte Bråde Pedersen, /6 Fb.; Genant-. Kvitt T/o^ Hans Lindenov t. Himdslund, 1624 I6/3 Fb.;. I6/4 som 1622; 1627 RK.; 28/3 Genant, 1/2 uvist (i/io Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / n Hans Lindenov (den yngre) t. Himdslund, /5 Genant. 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 1640 RR.; /5 Afgift 7250 DL, gejstl. Jur. paargnsk.^; /3 Genant, osv.. som 1639; (f 1659). Kvitt. til Enken Elisabet Avgusta /n Joakim Gersdorf, R. Hofmester, /4 Fb. ;. 8/5 frit undt. Told osv. og gejstl. Jur.; f København med Herrederne Smørum, Sokkelund og Ølstykke, D. 15. Rostj Karl Bryske. Lon 500 DL, 1/3 uvist Birger Trolle t. Trolleholm, /4 Løn 500 DL, 1/10 uvist / Knud Rud t. Yedby, /9 som for: /1 Genant fastsættes til Folkene. Kvitt / Lavrids Ebbesen (Udson) t. Tulstrup, /s Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt /45, Jørgen Kaas t. Gjelskov, /5 Genant, osv. som før. Kvitt / Kristen Fris t. Kragerup, /^ Genant, osv. som for. Kvitt / Kaj Rantzau t. Hellerup, /4 som for; (t 1623). Kvitt. til Enken Anne Lykke 1624 io/g Kristen Fris t. Kragerup, R. Kansler, 1620 ifi/e som før; /4 Genant, osv. som for. Kvitt / Mogens Kaas t. Frostrnp, /5 Fb.; 3/8 Løn 1800 DL, 1/10 uvist. Kvitt /3. ^ '^ RentemesterrgDsk. Lensregnskabet.» Efter denne skal han have haft Lenet fra 1622, hvilket dog modbevises af Lensrgnsk. * Lensbog n Jydske R. VI, 510.

31 Mogens Sehested t. Højris, /7 som fer. Kvitt / Joakim Bek t. Bosiø og Gladsaxe, /4 Fb.; 12/6 som før. Kvitt / Niels Trolle t. Trolholm, /4 Fb.; -SO/e som før. Kvitt / Niels Yind t. Grundet, /4 somfør; f Enken Mette Rosenkrans, Kvitt / Oluf Brokkenhus, 1647 lo/e som før^. Kvitt I6/ Axel Urup t. Beltebjerg, 1651 i6/4fb.; 20/6 som før. Kvitt H/5. (t Frans Brokkenhus, /5 Fb.; som for-; 1660). Kvitt. til Enken Kristense Lykke / Kristoffer von Korbitz, /5 som før; I8/5 Overleveringsbrev. liaclegfaarden, bortforpagtet til: Peder Svenske, /4 for 3 Aar mod Afgift -,^200 Dl.; /2 stadfæstet for 2 Aar med lidt Ændring. Ibstrnp Ladegaard, bortforpagtet til: Peder Pedersen, Slotsskriver, 1645 i^/^ for 3 Aar mod Afgift 600 DL; /12 som før i 5 Aar Hans Kristoffersen Claudi, 1650 i'/2 aarlig Løn 200 Dl. og 100 Tdr. Havre; 18/2 for 3 Aar mod Afgift 800 Dl. Isle Mark og Enghave Peder Pedersen, 1650 ^yai Forpagtning mod Afgift 1000 Dl. Jonstrnp Mark og Enghave Forpagtning mod Afgift 300 Dl.. Henrik Møller, /g i Valby Bii'ks Enghave Volf Ravn, Ridefoged paa Kbhvn., /6 i Forpagtning mod Afgift 1000 Dl.^; /,, i Pant for 1450 Dl.*; indløst 1653 ^ Korsør med Flakkebjergherred, D Knud Rud, Afgift 200 Dl. Kvitt I/ Korfits Ulfeld t. Bavelse, /4 Afgift * Lensbog n. 7; havde Lenet fra 1646 efter Rentemesterrgnsk. ^ Lensbog VIH, 70. ^ Sjæl. R. XXII, 445. * Pantebogen. ^ 12/ befaledes det Rentemestreue at indløse Valby Enghave, da Kongen selv vilde bruge den: Sjæl. T. XXXII,

32 Dl., 1 Læst Rug, 3 Læster Byg, 9 Tdr. Smør, 20 Bolsvin; i/io uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk., E. 2. Kvitt i"/ Ebbe Munk, Embedsmand paa Antvorskov, ^/4 Grenant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk. Kvitt / Ernst Normand t. Palsgaard, tillige Embedsmand paa Antvorskov, se S Wentzel Eotkirk, /4 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk.; 1648 ojq Genant, osv. som før; Kvitt /1 (til 1651); t Kvitt / Hugo Ltitzow, /5 Genant, osv. som før; /2 ny Bestalling som Befalingsmand over Korsør og Antvorskov ^ Kronborg med Herrederne Holbo og Lynge, D / Ditlev Holk t. Højgaard, Løn 600 Dl., 1/3 -uvist; /4 Lon 500 Dl., i/io uvist, E. 4; /io Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk., E. 4. Kvitt / Mogens Ulfeld t. Selsø, /10 Genant, osv. som før. Kvitt / Joakim Biilov^r, /4 Genant, osv. som før, E.. 2; 1605 I8/4 Genant, osv. som før. Kvitt / Kristen Hansen (Baden) t. Nørgaard, 1612 I6/4 Genant, osv. som for, E. 4; f Søsteren Fru Anne Hansdatter, Kvitt / Kristoffer Basse t. Urup, 1619 I6/3 Fb.; I8/3 (med Frederiksborg og Abrahamsinip) Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Egnsk., E. 8; /4 ny Genant. Kvitt / Jørgen Urne t. Alslev, /4 Løn 2500 Dl. og i Stedet for 1/10 uvist 2O8I/2 Dl. kurant. Kvitt. for Kronborg /3^ for Frederiksborg og Abrahamstrup / Frederik Urne t. Alslev, /2 som før (dog 210 Dl. 24 Sk.). Kvitt / Hans Ulrik Gyldenløve t. Vindinge, /4 som før; f Arent von der Kuhla, 1645 I8/5 Fb.; paa Egnsk.; /8 (uden Frederiksborg og Abrahamstrup) Genant, i Stedet for 1/10 uvist 2O8I/2 DL, gejstl. Jur. paa Egnsk., E. 4; Kvitt /1 (for Frederiksborg til 1648), 3 1/5 (Kronborg til 1651), /8 (til 1654); f Enken Anne Vind, Kvitt /7. * Bestallingsprotokol n. 6, 47.

33 fio Kristoffer Bilde, /4 Fb Ejler Holk, /7 Fb.; l/s Genant, i Stedet for i/io uvist 207 1/2 DL, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4. Bingsted Kloster, D Fra 1617 (?) med Ringstedlierred Lave Bek t. Forslev, Ldsd., Lon 700 DL, 1/3 uvist, Genant tn Folkene; /4 som før, dog kun l/io uvist; /i ft-itaget for Landsdommerbestillingen. Kvitt I8/ Vilhelm Dresselberg t. Vindinge, Ldsd., /4 Løn 700 DL, 1/10 uvist. Kvitt / Axel Urne t. Aarsmarke, Ldsd., som før'-; /5 faar d. gejstl. Jur. i Ringstedherred-, /4 Løn 700 DL, 1/10 uvist. Kvitt / Jakob Ulfeld t. Bavelse, Ldsd., 1624 I6/4 Lon 1800 DL samt Avlen, 1/10 uvist Jørgen Sefeld t. Refsnæs, Ldsd /3 som før; 1640 RR.; II/12 Lon 2000 DL, 1/2 uvist; /5 Afgift 2500 Dl. (Told og Vrag forbeholdt); gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /8 som 1640 (fra 1/5); f Boskildegaard med Herrederne Alsted, Ramsø, Sømme, Tune og Voldborg, samt indtil 1617''' tillige Ringsted, D. 20, Rostj Johan Bernekov, Genant, 1/3 uvist. Kvitt / /9 Kristoffer Parsberg, /4 Genant, i/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; 30/ n Genanten forhøjet (fra 1/5). Kvitt / Peder Basse t. Sorup, /io Genant, osv. som før. Kvitt / Kristen Fris t. Kragerup, /5 Genant, osv. som før. Kvitt / Holger Rosenkrans t. Glimminge, /5 Genant, osv. som for. Kvitt /3 ^. ^ Saaledes efter Kvitteringen. - Lensrgnsk.» Endnu 1614: Medd. fra Eentekammerark. 1872, S * Skaanske R. IV, 81. 2*

34 ; Mogens Pachs t. Torup, /4 Genant, osv som før; /4 ny Genant. Kvitt /12I Gabriel Kruse t. Hjulebjerg, 1627 ^/^ Genant, osv. som for. Kvitt I8/3I Siverd Urne t. Kaarup, /4 Fb.; 12/6 Genant,. osv. som før. Kvitt / Niels Trolle t. Trolholm /4 Genant, osv. som før; 1645 ER; /5 Afgift 3620 DL, gejstl. Jur. paa- Rgnsk.2; 1648 Afgift DL, 1/2 uviste Kvitt l5/i (til 1650) og / Frederik Urne t. Bregentved, /5 Fb.; 13/7 Genant. 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk Ove Skade, /5 Genant, 1/2 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk. Sæbygaard med Løveherred (jfr. D. 84). Laa under Kalundborg og under Antvorskov* Mogens Gø t. Gunderslevholm, /3 Genant,. 1/10 uvist, R. 2; f Enken Hilleborg Krafse. Kvitt. t. Arvingerne / Jørgen Bråde t. Hvedholm, /3 som før- (dog undt. de 6 Gaarde, der ere lagte til Antvorskov). Kvitt / /4 henlagt til Antvorskov, se S. 13 (Lensmanden her,. Wentzel Rotkirk, faar /5 Sæbygaards Avl i Forpagtning mod Afgift 332 V" Dl- 16 Sk., Rgnsk. for uvist) Kristoffer Gø t. Assendrup, /g frit for hans og Hustru Karen Langes Livstid (Told og Vrag forbeholdt; Bønderne skulle gøre Hoveri til Antvorskov); 1649 I6/1 stadfæstet af" Fred. IH; f Enken Karen Lange, f Henrik Møller, /ii Fb. (Karen Langes Arvinger maa beholde Aarets Avl); /5 Overleveringsbrev i Pant; /2 faar 6 Procent af Pantesummen, da han for Krigens Skyld ikke kan faa Indtægterne af Sæbygaard. ' Lenet kaldes her: Eoskilde Bispegaard. * Lensbog u. 7. " Lensregnsk. * Jvfr. Kvitt /10 til Sten Brådes Ar\-inger og 1621 ^5/3 til Ebbe Munk.

35 21 Tryggevælde med Herrederne Bjeverskov, Faxe og Stevns, D. 16. Kostjen, Kristen Holk t. Højgaard, RR., Afgift 200 Dl. 1/2 uvist, gejstl. Jiir. paa Rgnsk.; /4 Afgift 4 Læster Byg, 4 Tdr. Smør, 24 Faar og Lam; 1/2 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.; /7 Afgiften nedsættes til 2 Læster Byg; af Oldengæld 1/5. Kvitt / Ditlev Holk t Højgaard, /4 Afgift 400 DL, Vio uvist, gesjstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Kristoffer (jø t. Gunderslevholm, /9 som før; /6 hertil Højstriq). Kvitt / Knud Urne t. Aarsmarke, /3 Afgift 100 Dl. 'Og af Hojstrup 600 DL; i/io uvist', gejstl. Jur. paa Rgnsk.; f Kvitt V/g Frederik Redtz t. Tygestrup, /4 Afgift 400 DL; særligt Rgnsk. for tilmageskiftet Gods samt for Højstrup, 1/10 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk. Kvitt / Tyge Bråde t. Taastrup, /4 Fb.; 12/6 Afgift 300 Dl. og særskilt Rgnsk. for Hojstrup, l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk.:; f Kvitt / Siver d Urne t. Raarup, /4 som før; /5 Afgift 1500 DL, gejstl. Jur paa Rgnsk.-'': /8 som Kvitt /n Kristen Skel t. Vallø, RR., 1650 I8/4 Afgift 150 DL 11/2 Ort, 1/2 uvist (i/o Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk. Kvitt h;/i og... Redtz, 1660 lo/s Fb.; 1662 si/g paa Afgift ^ Jørgen Vordingborg med Herrederne Baarse, Hammer og Tybjerg, D Arild Hvitfeld, RR.. Genant, 1/2 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk., R. 4. Kvitt / Henrik Lykke t. Overgaard, RR., /4 > Skaanske R. IV, Sjæl. li. XIX, 418. ^ Lensbog n. 7. ' Sjæl. R. XXIII, 304. * Bestallingsprotokol n. 6, 109.

36 y 22 Genant, 1/2 uvist (i/io Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 6.; /7 Genanten forbedret (I/5 Oldeiigæld) ; f Enken Karen Banner, Kvitt l"'/ii Joakim Btilow t. Wedendorf, 1612 n/^ (med Jungslioved) Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 7; -f Enken Else Grubbe, Kvitt / Palle Rosenkrans t. Glimminge og Krenkerup^ /4 som før; /4 noget ændret, 1/3 uvist. Kvitt / Frederik Redtz, /4 Fb. {Måm Jungshoved?) 12/g Genant, 1,10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 7; /9 faar Avlen til Beldringe og Lekkinge i 3 Aar mod Afgift 1000 DL; 1644 RR.: /5 Afgift 4177 Dl. 42 Sk.; Told ost. samt gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 7; /8 Genant, 1/10 uvist^ gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 7.; Brevet af 1638 stadfæstes ^ f Ulrik Frederik Gyldenlove, /8 Fb. Stege med Møns to Herreder, D Breide Rantzau t. Rantzausholm, RR., Afgift af Stege 100 DL, 1/2 uvist; af Elmelunde Rgnsk. for vist, Afgift 200 Dl. for Avlen, 1/2 uvist; gejstl Jur. paa Rgnsk.; /4 Afgift 258 DL, 1 Læst Rug, 9 Læster 5 Pd. Byg, 200 Tdr. Havre, 150 Dl. for Avlen til Elmelunde ; 1/2 uvist (i/io Oldengæld); gejstl Jur. paa Rgnsk., R. 6; 1598 s/7 Afgiften nedsættes med 150 DL; han fritages for Afgiften af Elmelunde og faar 1/5 Oldengæld; /5 frit (som Statholder i København); dertil maanedlig Løn 120 DL; t Peder Basse t. Sørup, /4 Genant, 1/10 uvist,, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4; /4 ny Genant. Kvitte / Frans Rantzau t. Rantzausholm, Statholder i København, /7 som 1601 ; f Kvitt / Henrik Holk t. Ravnholt, /4 Fb.; ^/e Genant, 1/10 uvist, gejstl Jur. paa Rgnsk., R. 4; f Enken. Hilleborg Kruse, Kvitt / Korfits Ulfeld Jakobsen t. Egeskov, /4 Fb.; 30/6 Genant, osv. som før; 1636 RR.; 1637 Statholder i København; 29/4 som 1601 ; /i2 stadfæstet. 1 SjæL E. XXn, 279.

37 Henrik Ram el, RR, 1651 i5/io Genaut, l/io uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4; /4 Fb.; f Enken Margrete Skel' Axel Urup, RR., /4 Fb.; 1656 Genant, 1/2 uvist (i/io 'Oldengæld), gejstl. Jur. paa Rgnsk Peder Redtz, RR., /4 Fb. IBegge Iiadeg:aardene paa Møn, forpagtede til Niels Olson, /10 stadfæstet for 1 Aar ( j. øerne indehav des som Livgeding af Dronning Sofie, død 1631, og forlenedes derefter til den udvalgte Prins Kristian, død 1647, hvis Enke Magdalena Sibylla beholdt dem som Livgeding, vistnok til 1653 (efterat hun 1652 atter varindtraadt i Ægteskab). Rfykebing med Falsters to Herreder. Var vistnok indtil 1653 stadig forenet med Aalholm Ove Skade t. Kærbygaard, /4 Fb.-^ 17/9 Løn 2500 Dl. kurant å 80 Sk. (til Dels i Naturalier), dertil af uvist 209 Dl., gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4. Kvitt / Kristoffer Li n den o v t. Lindersvold, /4 Fb.-«; 31/7 som for (dog 2O8I/2 Dl.) Aalholm med Herrederne Fuglse og Musse, D Frederik Hobe Anders Dresselberg t. Vognseriip. Kvitt. af Kongen / ]o Knud Urne. Kvitt. af Kongen / Lavrids Grubbe, /4 skal af Kongen have 150 Dl. aarlig for at have Købstæderne i Forsvar, Fb. dertil; (f 1639). Kvitt / Kristoffer Urne t. Aarsmarke, /6 som /4. Kvitt / Palle Rosenkrans, f Enken Lisbet Lunge, Kvitt /5. ' Eentemesterrgnsk. 2 Sjæl. R. XXIII, Sjæl. R. XXin, 367. * Sjæl R. XXIV, 20.

38 ; Jost Frederik von Pappenheim t. Søholt, Kvitt / 11 (til 1647); f Enken Regitse Urne, Kvitt / Frederik Barnewitz Rubjerggaard; t. f Enken Ide Grubbe' Filip Joakim Barstorf /5 Fb.; /7 Løn 2000 DL. 1/10 uvist, R. 4 (fra 1/5 1654). Halsted Kloster (og Ravnsborg) med Laalands Nørre- Sønderherred, D Knud Urne, /7kgl.Fb. til 4 Købstæder /4 faar for Befalingen over disse 150 Dl. aarlig. Kvitt / Jørgen Grubbe. Kvitt. af Kongen / Axel Urne t. Rygaard; f Enken Birgitte Gyldenstierne ' Lavrids Grubbe; f Kvitt / Jost Frederik von Pappenheim. Kvitt / Erik Rosenkrans. Kvitt I6/ Flemming Ulfeld, /^ skal foruden sin Genant nyde 500 Dl. af Rentekammeret; /8 Løn 1500 Dl. å 96 Sk., 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4; f 165:. Enken Elisabet Grewen Frederik Urne t. Bregentved, /4 Fb.^; 25/5 Genant, 1/10 uvist, gejstl. Jur. paa Rgnsk., R. 4; f Enken Karen Arnfeld, Kvitt / Frans Brokkenhus t. Overgaard, 1658 S/5 som før; t Frederik von Alefeld i Maasleben, /5 Fb.; 5/6 som før. Kvitt /1 1. og Hagenskov med Bogherred, D. 35 Rostjen Erik Hardenberg, RR., i Pant for Dl., uafløst paa Livstid ; f Enken Anne Rønnov *, Kvitt /5. ' RentemesteiTgnsk. - Renteinesterrgnsk. ' Sjæl. K. XXIV, 20. * Pantesujnmen opsagdes hende til Udbetaling 27/3 1604: Fynske T. LU, 137.

http://www.archive.org/details/danmarkslenoglenooersl

http://www.archive.org/details/danmarkslenoglenooersl 'jmmi .Ip^-^r &: '$3m' ^ Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries http://www.archive.org/details/danmarkslenoglenooersl 1?"\ c/n ' DANMARKS

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT Palle Lauring SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT (1648-1683) FOTOGRAFIER AF LENNART LARSEN OG INGA MED FLERE AISTRUP DET SCHØNBERGSKE FORLAG KØBENHAVN 1970 INDHOLD Christian IV dør 5 Otto Sperlings skildring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - -

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - - Fredet Bygning. J/vh. c&. ~~ ~~ ~«kr r Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ Fredet Aar: /')l f ~ Bygherre: Arkitekt: ~~~~z;;{z~ft. N uv_æ_r_en_d_e_ A_ n_v_e_n_de_ls_e_: Fredningen omfatter: ~~~ Restaureringer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

LEN OG LENSMÆND DANMARKS I DET SEXTENDE AARHUNDREDE KØBENHAVN. KR. E R S LE V ( ).

LEN OG LENSMÆND DANMARKS I DET SEXTENDE AARHUNDREDE KØBENHAVN. KR. E R S LE V ( ). DANMARKS LEN OG LENSMÆND I DET SEXTENDE AARHUNDREDE (1513 1596 ). VED KR. E R S LE V. Udgivet med Understøttelse af den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse. KØBENHAVN. J A C O B E R S L E V S F ORLAG.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Register til de 26 Ribeartikler

Register til de 26 Ribeartikler Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Brobyværk. Danmarks første våbenfabrik. Af Peter Rasmussen

Brobyværk. Danmarks første våbenfabrik. Af Peter Rasmussen Brobyværk Danmarks første våbenfabrik Af Peter Rasmussen Sluserne ved Brobyværk omkring år 1910. Tv. ses Brobyværk Kro. Th. lå våbenfabrikken. Foto efter postkort i Sdr. Broby Lokalhistoriske Arkiv. Før

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Lars Groth Serieredaktør: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere