Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recessen om reformationen af 30. oktober 1536"

Transkript

1 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde ( ) gennemførte Christian 3. ( ) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober Reformationen var overgangen fra den katolske til den protestantiske kirke. Luthers lære havde så småt vundet indpas i de danske byer allerede i 1520'erne. Christian 3., som var blevet konge i 1534 under borgerkrigen Grevens Fejde, havde i sin tid som hertug bekendt sig til lutherdommen. Netop Christians religiøse tilhørsforhold var en af årsagerne til, at kongevalget blev udskudt et år efter Frederik 1.s død i Rigsrådet, som var stærkt præget af de katolske biskopper, havde betænkeligheder ved at vælge den lutherske hertug til konge. Christian 3. blev den store sejrherre i Grevens Fejde. Efterfølgende ville kongen rydde op i de religiøse forhold. Det lykkedes ved stænderrigsdagen i oktober 1536, hvor denne reces blev vedtaget. I recessen beskyldte Christian 3. biskopperne for at have været den direkte årsag til Grevens Fejde ved ikke at udpege en konge straks efter Frederik 1.s død. Som straf fratog han bisperne deres embeder. Bisperne var allerede fra 12. august blevet fængslet. Samtidig fratog han bisperne deres godser, så de nye bisper, som i lutherdommen blev kaldt superintendenter, kunne udbrede Guds ord i ro og mag uden at skulle spekulere på verdslige forhold. I recessen argumenterede kongen endvidere for, at inddragelsen af kirkegodset ville styrke kongens muligheder for at forsvare landet mod angreb uden at skulle brandbeskatte befolkningen. For at sikre sig, at landet ikke igen skulle stå i en situation, hvor rigsrådet ikke ville vælge en konge, indførte Christian 3., at den nye konge skulle vælges i den levende konges regeringstid. Dermed indførtes en de facto-arvefølge. Reformationen blev endeligt afsluttet ved kirkeordinansen i Ordinansen var "grundloven" for den lutherske kirke i Danmark, som fremover skulle regulere kirkens forhold.

2 Christian 3. Fra Danmarks Riges Historie ( ). Teksten: Vi Christian... og... (19 rigsråder nævnes)... og vi efterskrevne... (222 navne bl.a. Mogens Bille, Iver Munk, Jacob og Peder Lykke)... det menige ridderskab i hele Nørrejylland, og vi... (44 navne bl.a. Åge Sparre)... den menige adel og ridderskab i Skåne, Halland og Blekinge, og vi... (56 navne bl.a. Mads Bølle og Torben Bille)... den menige adel og ridderskab på Sjælland og Smålandene, og vi... (61 navne bl.a. Knud Urne, Niels Bild og Ejler Rønnow)... den menige adel og ridderskab på Fyn og Langeland... Og dertil vi efterskrevne købstadsmænd i alle købstæder i hele Danmark, som først i Nørrejylland... (24 bynavne)..., i Skåne... (24 bynavne)..., på Sjælland og på Smålandene... (25 bynavne, heraf 7 på Smålandene)..., på Fyn... (8 bynavne)..., fuldmægtige fra alle købstæder og herreder over hele Danmarks rige, som er forsamlet her på denne herredag i København, gør alle vitterligt... (herefter omtales Grevens Fejde)... (og at man er blevet enige om følgende:)... Disse artikler vil Vi, vore arvinger og efterfølgere i Danmarks rige have bevilget og antaget som en almindelig forfatning, ordning, skikkelse og ordinans for riget... Først vil Vi, Kong Christian etc., Danmarks riges Råd og adel have, at al had, nid, fjendskab og mistanke, som Vi i nogen måde kunne have til købstæderne, borgerne, bønder og menig almue, og tillige, som vi købstæder, borgere, bønder og menig almue i nogen måde... kunne have til Kongelig Majestæt, Vor allernådigste Herre, Danmarks riges Råd og adel, skal tilintetgøres på alle sider og være opgivet, forligt og på bunden af hjertet tilgivet og venligt forenet...

3 Eftersom det er os alle og hver især her i riget vel vitterligt, at al ulykke, skade, fordærv, blodsudgydelse, mord og brand etc. og dette riges skadelige fordærv... især er kommet deraf..., at uenighed og splid har været mellem bisperne, deres tilhængere og adelen, således at bisperne her i riget ikke i rette tid, som de vel ellers skulle have gjort, har udvalgt en konge, men har forhindret det efter kong Frederiks død og afgang med største flid. Man har heller ikke på samme tidspunkt på grund af deres store magt og vælde, mange tilhængere og egen overmåede underfundighed kunnet komme til noget kongeligt regimente for at skaffe hver mand lov og ret, således som det for os alle... er blevet tilkendegivet i mange artikler, hvilke af os anses som tilstrækkelige og for lange at opregne her. Så vil vi, samtlige og hver især, hermed især med betimeligt råd og velovervejet vilje og mod have konstitueret, ordineret, bestemt og besluttet... at disse samme bisper herefter til evig tid... er blevet afsat, så de aldrig igen skal kunne komme til deres biskoppelige regimente, stifter og stifters gods og ingen lige med dem, eller andre som bisper regere i riget... Og eftersom bisperne, som er her i riget, har stået imod Guds ord og evangelium indtil i dag og forhindret det, så det ikke er blevet prædiket klart for den menige almue, og hertil, at de ikke har ført deres rette biskoppelige levned, nemlig at prædike for og lære den menige mand Guds ord... men mere har opført sig efter den verdslige stand og prægtighed, så man over det hele rige i det højeste har fundet 2, som har ladet sig ville eller har ladet sig kalde bisper og tillige, at de har været årsag til dette overstående oprør, som før er omtalt, og fordi de er afsat... så har vi således besluttet det i enighed med hinanden, for at Danmarks krone og konge kan få større formue, og hvis noget angreb kommer på riget... at man desto bedre kan formå at modstå det og ikke mere skal have behov for at beskatte rigets menige indbyggere, når noget sker, som nu er sket, så skal alle stifters gods, slotte, gårde, huse og jordegods, som bisperne nu har haft i hænde og værge herefter til evig tid være og blive med al deres indtægt og tilliggende... under kronen... Alle klostre, prælaturer,[1] kannikedømmer[2] og andre gejstlige len, som ikke er omtalt nu, skal blive ved magt, indtil kongen og Danmarks riges Råd sammen med flere vise og lærde mænd gør en anden ordning derpå... Det skal være frit og åbent for munkene at forlade klostrene... Og de, som vil blive derinde, skal være deres formænd, abbeder, priorer eller provster... hørige og lydige og føre et godt, ærligt og kristeligt klosterliv eller gå ud af klosteret. For dem, som bliver i klostrene, skal Guds ord prædikes. De skal herefter ikke have fuldmagt til, uden kongens og rigsrådets... samtykke at afhænde, sælge eller pantsætte noget af klostrenes jordegods og ejendom på nogen måde. Da bønderne og den menige almue finder sig meget besværet over måden med at betale biskopsgave, havre, smørbyrd[3], nannest[4], plovkorn[5] og andre sådanne afgifter, da er vi således blevet enige om, at bønder og menig almue over hele riget herefter redeligt skal give den tiende kærv[6] af hvede, rug, byg, havre og alt andet korn, som Gud giver. De skal give kvægtiende efter gammel sædvane. I Halland, Blekinge og Lister[7] skal de dog, som ikke betaler korntiende, betale smørtiende eller andet, som de har gjort fra gammel tid... Da bisperne nu er afsat og afskaffet, så vil der dog være behov for, at der forordnes nogle mærkeligt vise og lærde mænd, som skal have opsyn med, at alle sognepræster over hele riget prædiker for og lærer det menige folk Guds ord og evangelium. Ligeledes, at der bevares skoler, hvor unge mennesker får lært og institueres i latin og andre sprog, så riget kan have lærde mænd. For at forsørge sådanne lærde mænd vil vi have, at foreskrevne tiende over hele riget skal deles i tre dele. Den ene skal sognepræsten beholde; den anden del skal kirken have, og den tredje del skal kongen lade oppebære, og han skal give førnævnte lærde mænd vederlag og underhold...

4 Da det højeste regimente i riget mest hviler på kongens person, hvilket regimente kongen ikke kan føre alene, så skal kongen altid have en rigets hofmester, en kansler og en marsk[8], som er fødte danske mænd. Disse skal være kongen og andre rigsråder behjælpelige... Hvis kongen vil besvære nogen, det være sig adel eller uadel, borger eller bonde, og nogen dermed kan fornemme, at kongen gør ham uret, da skal det være frit og åbent for enhver at tilkendegive det for rigets hofmester, kongens kansler og marsk, og lade konge formane, at han forlader sådan forsæt. Og dersom kongen da ikke vil lade sig undervise... da skal kongen straks udpege og vælge for den som klager, en bestemt retsdag og da yde anklageren ret for rigsrådet og nogle adelige, som kongen også skal lade kalde og indskrive dertil, og for dem stå hver mand til rette... Da vi bemærker og forstår, at dette store oprør i riget... ikke er kommet af andet, end at bisperne efter kong Frederiks død og afgang ikke har villet vælge, kåre og hylde en konge og et hoved for riget igen og for at imødekomme sådant ondt i tide... da har vi derom med hinanden således i enighed ordnet og ordineret, at vi, Danmarks riges Råd, nu i foreskrevne Kongelige Majestæts... livstid, kårer og hylder Hans kongelige Majestæts ældste søn, hertug Frederik, til at være herre og konge efter hans faders død over Danmarks rige... Han skal nu herefter kaldes prins af Danmark i den tid hans herre fader lever. Efter Kongelig Majestæts død og afgang skal han kaldes udvalgt konge, indtil han bliver kronet. Hvis den almægtige Gud har bestemt det således, at førnævnte hertug Frederik døde og afgik førend Kongelig Majestæt... og Gud vil unde og give Kongelig Majestæt en anden søn, da vil vi, Danmarks riges Råd, være forpligtede til at hylde, kåre og udvælge samme Kongelig Majestæts søn som herre og konge efter sin faders død. Dersom Gud forbyde det - at samme Kongelige Majestæts søn døde og afgik, og Kongelig Majestæt slet ingen søn har, da vil og skal vi, Danmarks riges Råd, med Kongelig Majestæts... råd, vilje og viden straks igen udvælge og navnkundiggøre den, som skal være konge, og som skal regere Danmarks rige efter Kongelig Majestæts død og afgang. Den, som således udvælges, skal altid kaldes prins af Danmark, sålænge Kongelig Majestæt lever. Dog skal den, som skal være konge efter Kongelig Majestæts død, være forpligtet til at sværge, afgive skriftlig forsikring og besegle at holde Danmarks riges Råd, adel og indbyggere ved lov, skel, ret, reces, friheder og privilegier, som Kongelig Majestæt... nu har svoret, afgivet skriftlig forsikring om og beseglet for os. Denne foreskrevne udvælgelse og kår har vi menig adel og ridderskab med Danmarks riges Råd, bevilget, fuldbyrdet og samtykt. Mangfoldig splid har altid været mellem kongen og adelen om hals, hånd, 40 marks sager og anden rettighed, som tidligere konger har haft over adelens bønder og tjenere. Da for en sådan og al splid mellem kongen og adelen må tilintetgøres, så har Vi, førnævnte Christian... for Os og Vore efterkommere som en almindelig indretning og ordning, som herefter skal holdes til evig tid, undt og tilladt, at Danmarks riges Råd og adel, deres arvinger og efterkommere, adel i Danmark, må og skal have, nyde og beholde alle 40 marks sager med hals, hånd og al anden ret og rettighed med al anden herlighed over deres egne bønder og tjenere, som Vi og Vore forfædre, konger i Danmark, har og friest har haft over Vore og kronens tjenere. Der har altid været splid og uenighed her i riget mellem adelen, borgere og bønder om købmandsskab. Da skal herefter holdes således, at det skal være enhver bonde frit og åbent for uforhindret at sælge sine varer... til Os, Vore embedsmænd, råd, adel... og alle mænd i riget. Ingen prælat, ridder eller menig adelsmand skal... tvinge eller trænge nogen bonde, kaste nogen ugunst på ham, eller beskatte ham derfor. Vil en adelig købe noget af sin bonde, da skal han gøre det med hans minde[9] og med hans vilje, ligesom han købte det af en fremmed...

5 Det skal også være forbudt over hele riget for alle prælater, embedsmænd, lensmænd, adelige, fogeder og alle bønder på landet, pebersvende[10] og alle bissekræmmere[11] at bruge noget købmandsskab på bygden og i landsbyerne med alen, mål eller vægt. Dem, der på landet har behov for sådant, skal købe det af borgerne i Vore og kronens købstæder. Hvis nogen adelig herefter vil besøge sildefiskeri og bruge sin næring der, som en anden indenlandsk eller udenlandsk købmand, da skal det også være tilladt adelen, fordi det tillades fremmede og udlændinge at bruge deres fordel til at salte der. Så mange staldøksne[12], som man kan stalde på sit eget foder, eller man kan lade fodre hos sine egne tjenere, som er pligtig til at holde fodernød for en, må man frit sælge, men ikke flere. Dog kongens og kronens ret og rettighed hermed i al måde ukrænket. De køb og mageskifter, som hidtil er sket og gjort mellem kronen, adelen, kirker og klostre skal holdes ved magt (Kongen godkender ovenstående og recessen fortsætter:)... Og da vi ikke alle og enhver, som er forsamlet her, med fuldmagt fra dem, som er hjemme, kan hænge vore segl på dette vort åbne brev, da har Vi, Christian udvalgt konge til Danmark etc., og vi menig Danmarks riges Råd, og vi... (20 navne)... på den menige adels og ridderskabs vegne i Nørrejylland, og vi... (10 navne)... på den menige adels og ridderskabs vegne på Fyn, og vi... (14 navne)... på den menige adels og ridderskabs vegne på Sjælland og i Smålandene, og vi... (10 navne)... på den menige adels og ridderskabs vegne i Skåne, Halland og Blekinge, og vi efterskrevne købstæder... (6 byer)... i Nørrejylland... (4 byer)... på Fyn... (8 byer)... på Sjælland og i Smålandene... (6 byer)... i Skåne, Halland og Blekinge ladet hænge vore sekreter[13], segl og signeter nedenfor dette vort åbne brev. [1] Prælatur: landområde/territorium under den katolske kirke. [2] Kannikedømme: Præsteembede. [3] Smørbyrd: afgift i form af smør. [4] Nannest: afgift i eller af spisevarer til præster i anledning af kirkelige højtidsdage. [5] Plovkorn: erstatningsafgift for tiende. [6] Kærv: neg. [7] Lister: område i Blekinge. [8] Marsk: hærfører. [9] Minde: tilladelse.

6 [10] Pebersvend: omvandrende, ugift kræmmer. [11] Bissekræmmere: omvandrende småhandlere. [12] Øksne: okser. [13] Relaterede emner på Danmarkshistorien.dk Clementsfejden 1534 Bondeoprør Christian Konglomeratstaten Grevens Fejde Om kilden Dateret Forfatter(e) Christian 3 Oprindelse Elkjær Knudsen, Carsten: Kampen om Danmark Dansk politik på reformationstiden (1984) s Gengivet med tilladelse fra Carsten Elkjær Knudsen. Kildetype Lov, forordning Sprog Dansk - oversat til nudansk Udgiver danmarkshistorien.dk Institut for Kultur og SamfundAarhus Universitet Aarhus Universitet

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Nyborg Len konge og lensmand

Nyborg Len konge og lensmand Nyborg Len konge og lensmand Af Erland Porsmose I en tid, hvor der kunne gå dage og uger før en besked nåede fra den ene ende af landet til den anden, var det naturligvis afgørende nødvendigt, at kongen

Læs mere

Beskrevet 1832 i bogen Danske Ridderborge. af lærer Karl Hansen

Beskrevet 1832 i bogen Danske Ridderborge. af lærer Karl Hansen Hevringholm, Vivild sogn Beskrevet 1832 i bogen Danske Ridderborge. af lærer Karl Hansen Ved den højre bred af den å, som adskiller Rougsø fra Sønderhald Herred lå i Vivild sogn fordum Ridderborgen Hevringholm.

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen).

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). 1 B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). Vi Christian, den syvende af guds nåde, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Rigsråd Niels Clementsen

Rigsråd Niels Clementsen 2006 09/06/11 11:59 Side 109 Rigsråd Niels Clementsen kongens forlængede arm af Claus C. Madsen I artiklen fortælles om en kongelig skriver, som i slutningen af 1400-tallet og i begyndelsen af 1500-tallet

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene:»Du må ikke bryde et ægteskab;

Læs mere

Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping

Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping Materialesamling Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping Østfyns Museer 2010 Udarbejdet af museumsformidler Thomas Arum Mordet på kong Erik Klipping Skt. Ceciliæ nat (mellem den 22. og 23. november)

Læs mere

Lov og ret i middelalderen. Lov og ret i middelalderen

Lov og ret i middelalderen. Lov og ret i middelalderen Lov og ret i middelalderen Lov og ret i middelalderen Landskabslovene og andre middelalderlige retskilder Der opstod mange institutioner under middelalderen; bl.a. 3 landskabslove: Jyske lov (1241), Skånske,

Læs mere

Aagaard og dens Ejere. Ved J. C. Jacobsen.

Aagaard og dens Ejere. Ved J. C. Jacobsen. Aagaard og dens Ejere. Ved J. C. Jacobsen. (Fortsat fra forrige Aarbog) UNDER BESTRÆBELSERNE For at erhværve Gods paadrog Mourits Nielsen sig en Mængde Ejendomstrætter. En af de ejendommeligste er Striden

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

13$ JAKOB SUNESON AF MØN ET MINDESKRIFT OG NOGLE UNDERSØGELSER VED F. BOJSEN >,^ KØBENHAVN AKADEMISK BOGHANDEL ANTON ANDERSEN 1Q02

13$ JAKOB SUNESON AF MØN ET MINDESKRIFT OG NOGLE UNDERSØGELSER VED F. BOJSEN >,^ KØBENHAVN AKADEMISK BOGHANDEL ANTON ANDERSEN 1Q02 DL 0041321 13$ JAKOB SUNESON AF MØN ET MINDESKRIFT OG NOGLE UNDERSØGELSER VED F. BOJSEN >,^. KØBENHAVN AKADEMISK BOGHANDEL ANTON ANDERSEN 1Q02 JAKOB SUNESON AF MØN I * JAKOB SUNESON AF MØN ET MINDESKRIFT

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972 TALER TIL TIDEN 100 danske taler 1835-1972 1 2 Claus Friisberg TALER TIL TIDEN 100 DANSKE TALER 1835-1972 Vestjysk Kulturforlag 3 Taler til tiden. 100 danske taler 1835-1972 Claus Friisberg Bogen er sat

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Hestgarden på Møn 1685-1697. OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697

Hestgarden på Møn 1685-1697. OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697 OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697 Christian V kunne i 1683 sætte sin egen lov, "Christian V's Danske Lov", i kraft. Det var den første lov der gjaldt for alle landets indvånere. Samme Christian V oprettede

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM.

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ero opbevarede i St. Jolianiiesklostret Dueholm paa Morsø. Udgive.t for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Ilisloric og Sprog

Læs mere