Slidgigt og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slidgigt og fysisk aktivitet"

Transkript

1 Slidgigt og fysisk aktivitet Patienterne skal lære at leve med smerte AF KIRSTEN KAYA ROESSLER, LEKTOR, CAND.PSYCH., PH.D., OG PERNILLE VIBE RASMUSSEN ER CAND.SCIENT., FORSKNINGSASSISTENT. FOTO FRANK TUSCH/CORBIS indgang indgang En smertepatient kan ikke (altid) reducere smerterne, men kan forsøge at tackle dem, både fysiologisk og psykologisk. Forfatterne til denne artikel fremhæver, at både den praktiserende læge og fysioterapeuten har en væsentlig motiverende rolle i forhold til at få patienterne til at fortsætte i et motionsforløb. Artiklen har været trykt i Månedsskrift for Læger i maj Slidgigt er den mest udbredte ledsygdom i Danmark, og den betegnes i dag som en folkesygdom. Også i USA er slidgigt den mest udbredte ledsygdom (1). Omkring slidgigtpatienter kontakter årligt det danske sundhedsvæsen. Af disse er 63 pct. kvinder, og 51 pct. er mellem 40 og 64 år, knap 37 pct. er over 65 år (2). Mange mennesker over 60 år har tegn på slidgigt i mindst et led, men også yngre får diagnosticeret slidgigt. Arvelig disposition, overvægt, manglende fysisk aktivitet, tidligere ledskader og andre gigtsygdomme kan være medvirkende til udvikling af slidgigt. Sygdommen udvikles oftest over en lang årrække. Der kan være perioder, hvor slidgigten udvikler sig hurtigt og aggressivt, men der kan også være perioder, hvor sygdommen er i ro eller ligefrem i bedring (3). Slidgigt er karakteriseret ved en gradvis nedbrydning af ledbrusken i det slidgigtramte led. Knoglerne, slimhinderne, ledkapslerne og ledbåndene fortykkes, og musklerne og senerne svækkes. Mest udsatte er knæ, hofte, ryg samt fingre. Symptomerne på slidgigt er smerte, hævelse, stivhed samt nedsat bevægelighed omkring det ramte led. Patienter med slidgigt klager overvejende over kroniske smerter (3), hvilket har en stor betydning for patienternes daglige livskvalitet. Det er derfor særdeles relevant for den enkelte patients trivsel at finde behandlingsforløb, som kan forebygge og reducere udviklingen af slidgigt. Videre er det centralt at forske i, hvordan slidgigtpatienter kan lindre deres kroniske smerter. SMERTER - PSYKOLOGISK SET En smertepatient kan ikke (altid) reducere smerterne, men kan forsøge at tackle dem, både fysiologisk og psykologisk. Patienten kan forsøge at mestre smerterne i sit daglige liv og prøve at skabe en slags balance. Men det er ikke nemt, og det kan ofte føre til svære kriser og depressioner. Disse depressioner, angst eller spændinger kan i sig selv føre til en øgning af smerteimpulser, så patienten kommer ind i en ond cirkel, også betegnet som 5-D-syndrom bestående af dramatization, dysfunction, drug misuse, dependency, disability (4). Patienter med kroniske smerter har ofte en forhøjet aktivitet i deres muskler, og forsøg med konditionering viser, at smertepatienter er hurtigere til at spænde muskulaturen (5). De er altså mere tilbøjelige til at udvikle muskelspændinger end smertefrie personer. De psykiske processer kan føre til forandringer i det sympatiske nervesystem, til forhøjet svedsekretion eller øget gennemblødning i hud og indre organer. Når samarbejdet mellem krop og psyke er dårligt, kan det således føre til øgning af smerter og andre symptomer (5, 6). Derfor er det vigtigt at undersøge samspillet mellem kropslig aktivitet og psykisk velvære. SMERTENS ART OG OPLEVELSE Akutte og kroniske smerter er komplekse, og behandlingen er afhængig af smertens art. Der kan skelnes mellem fire forskellige smerteformer: Inflammatoriske smerter, nociceptive smerter, neuropatiske smerter og psykogene smerter (7). Slidgigtpatienternes smerter hører ind under de smerter, der karakteriseres som nociceptive smerter. De nociceptive smerter kan være forbundet med betændelser, men behøver ikke at være det. Ofte handler det om dybe, borende smerter, og de muskulære smerter er hyppigt ledsaget af kramper. Nociceptive smerter behandles oftest med Non-Steroid- Anti-Inflammatory Drugs (NSAID). Slidgigtpatienternes smerter opleves og beskrives forskelligt fra patient til patient. De kan mærkes både 1 Tillæg til Fysioterapeuten. nr. 16. september 2007

2 Fysioterapeuten. nr. 10/11. juni

3 omkring det slidgigtramte led og i større eller mindre afstand fra leddet. Da brusk ikke indeholder smertenerver, er det ikke den ødelagte brusk, der fremkalder smerterne. Smerterne kommer fra knoglerne, leddets slimhinder og fra de muskler, der forsøger at modvirke ødelæggelsen af leddet (8). Smerterne kan være varierende fra dage med mange stærke smerter til dage, hvor patienterne kun har få eller næsten ingen smerter. De kroniske gigtsmerter er en stor psykisk udfordring for patienterne, idet de ikke kan forvente en hurtig og vedvarende lindring. Akutte smerter fører ofte til uro, stress og et behov for at gøre noget, mens de kroniske smerter ofte er forbundet med isolation og håbløshed. Slidgigtpatienterne kan blive afhængige af medikamenter og inaktive på grund af de mange smerter. De kan blive mere modtagelige for psykiske problemer eller få en tendens til at isolere sig fra deres medmennesker. Smertepatienterne kan opleve et tab af identitet i forhold til arbejde og fritidsinteresser samt en ændret rolle i forhold til familien. Der kan udspille sig et reaktionsmønster, der på mange måder ligner det, som ses ved depression (9). Flere undersøgelser har vist, at patienter med kroniske muskel- eller skeletlidelser - herunder slidgigt - har hyppigere psykiske problemer, f.eks. svære depressioner (10). Slidgigtsmerterne behandles med medicin eller ved kirurgiske indgreb, men undersøgelser viser, at også afspændingsteknikker og fysisk aktivitet kan lindre de kroniske smerter. Det er derfor vigtigt, at der i slidgigtbehandlingen sættes ind på flere fronter, da det på grund af de kroniske gigtsmerters kompleksitet er nødvendigt at anlægge en helhedsvurdering (9). Inden for de sidste årtier har både den offentlige og private sektor haft en enorm fokusering på fysisk aktivitet. Grunden til dette er ikke overraskende, da flere og flere studier understreger den fysiske aktivitets betydning for individets sundhed (11). I forhold til slidgigt er der i dag international konsensus om, at behandlingen af alle grader af slidgigt skal understøttes med fysisk træning (1). Flere studier har vist, at den fysiske aktivitet medfører en positiv effekt på patienternes smerter og deres evne til at klare sig i hverdagen (12). Totalt ophør med fysisk aktivitet vil måske på kort sigt nedsætte smerterne hos patienterne, men på længere sigt vil det give anledning til svind af muskulaturen og deraf følgende instabilitet og øget belastning af leddet (13). En motionsindsats til personer med slidgigt vil derfor på længere sigt kunne øge muligheden for at forebygge smerter samt yderligere komplikationer, der kan nødvendiggøre et stort medicinforbrug eller senere operationer. Psykologisk rådgivning samt social omsorg kan også være centralt i forhold til at støtte slidgigtpatienterne i at mestre tilværelsen på trods af de kroniske smerter. Gigtsmerter er multifaktorielle, og derfor bør der fokuseres på en tværfaglig tilgang, hvor den medicinske viden understøttes af sundhedspsykologisk forskning. Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel understreger, at både biologiske, psykologiske og sociologiske fag bør inddrages, hvis man vil forstå de processer og faktorer, som spiller ind på sygdom og sundhed. I den bio-psyko-sociale sygdomsmodel tages der derved hensyn til den samlede livssituations betydning for udviklingen af symptomer, da mange faktorer har indflydelse på individets sundhed og evne til at ændre adfærd (6, 14, 15). Den bio-psyko-sociale tilgang er derved en god tilgangsvinkel, hvis smerte- og adfærdsmønstre skal undersøges. Det er denne tilgangsvinkel, der er brugt i det præsenterede projekt»motion på Recept - tidlig motionsindsats til slidgigtpatienter i Vestsjællands Amt«, idet der fokuseres på samspillet mellem de fysiologiske, de psykologiske og de sociale faktorer i forbindelse med slidgigt. Projektet er gennemført af Gigtforeningen i samarbejde med Vestsjællands Amt. Evalueringen som består af en kvantitativ og en kvalitativ del er udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet (16). I det følgende skal nogle af resultaterne fra undersøgelsen diskuteres. Desuden beskrives de erfaringer, som projektet har erhvervet sig i forhold til fysioterapeuten og den praktiserende læges arbejde. For nærmere beskrivelse af metode og resultater henvises til selve evalueringen. MOTION PÅ RECEPT TIL SLIDGIGT Formålet med projektet var at afprøve fysisk aktivitet som motivationsfaktor for knap 60 slidgigtpatienter I Vestsjællands Amt. Det skulle undersøges, om slidgigtpatienterne fastholder en aktiv livsstil efter tre måneders interventionsperiode med fysisk aktivitet 3 Tillæg til Fysioterapeuten. nr. 16. september 2007

4 to gange ugentligt. Desuden blev der lagt vægt på at undersøge, hvorfor nogle patienter dropper ud, mens andre fortsætter med træningen. Endelig var formålet at undersøge, om den fysiske aktivitet havde en effekt på slidgigtpatienternes generelle helbred og deres ofte kroniske smerter: 45 af patienterne modtog både træning og en sundhedsprofil; de resterende 14 modtog alene en sundhedsprofil, hvorefter de selv skulle stå for at tilrettelægge deres træning; 11 droppede ud undervejs i forløbet, dette var fortrinsvis de patienter som ikke deltog i træningsforløbet på en af de tre motionsklinikker. Slidgigtpatienterne har generelt fået færre smerter, og den fysiske træning har vist sig at have en gavnlig effekt på dette område. Den største gevinst lå afgjort i deres selvoplevede smertereduktion. I alt 82 pct. har fået færre smerter i ryggens nedre del, og 92 pct. har fået færre smerter i knæene, og denne tendens fortsætter i de øvrige legemsdele. Patienterne blev spurgt om, hvordan det er at være fysisk aktiv, når det er forbundet med smerter, og her svarede hele 38 pct., at de får det»bedre«efter de har været aktive; 44 pct. syntes, at»det går«, og kun 15 pct. brød sig slet»ikke«om at være fysisk aktive med smerter. Seks måneder efter afsluttet forløb angav 66 pct. af patienterne, at de stadig har færre smerter. Evalueringen dokumenterer som den øvrige litteratur på dette område, at fysisk aktivitet og motion kan være smertereducerende for denne målgruppe. Patienterne giver udtryk for, at træningen har betydet meget for deres livskvalitet. De kan overkomme mere og har generelt fået et øget energiniveau. Færre smerter i hverdagen giver patienterne psykisk og fysisk overskud. Flere af de interviewede patienter har formået at nedsætte deres medicinindtag, men det er ikke blevet systematisk undersøgt. Men det kan konstateres, at flere af patienterne har formået at komme ud af den onde cirkel (af især dysfunktion og depression), da deres smerter er reduceret. Det er videre lykkedes at gøre de fleste af patienterne bevidste om, at motion og bevægelse kan reducere smerte. Dette er centralt for slidgigtpatienterne, idet det motiverer til fortsat fysisk udfoldelse. Mange af patienterne havde fra starten et forbehold over for fysisk aktivitet og motion, da de associerede fysisk udfoldelse med flere smerter. Men hele 80 pct. af deltagerne svarede efter deltagelse, at de er blevet bedre til at motionere, selvom de har smerter. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange af patienterne ikke mere ser deres smerter som en hindring for at være fysisk aktive. Det er centralt for de kroniske slidgigtpatienter, at de lærer ikke at være angste for smerte, da smerterne ikke må blive en barriere for fysisk aktivitet og generel udfoldelse i hverdagen. I dette projekt har mange af patienterne lært at mestre smerterne, og de har lært, at selvom det kan gøre ondt at være fysisk aktiv og bevæge sig, har det en gavnlig langtidseffekt (11). FYSIOTERAPEUTENS ROLLE Især fysioterapeuterne kan i deres vejledning vægte den smertereducerende faktor. Dette har de haft positive erfaringer med på Center for sundhed og træning i Skælskør. Fysioterapeuterne har forklaret patienterne, at der skal en øget muskelstyrke til for at beskytte leddene, og generelt har de brugt tid på at fortælle om de fysiologiske ændringer, der sker ved træningen. De prøver at få patienterne til at indse, at de ikke skal være bange for at være aktive trods smerte. Det er naturligt, at patienterne får lidt flere smerter i opstartsfasen af træningsforløbet, og her er det motiverende element altafgørende for videre fysisk aktivitet. Det er ikke undersøgt, i hvor høj grad den praktiserende læge motiverer med den smertelindrende faktor. Men det kan anbefales, at denne faktor vægtes, når der udskrives»motion på recept«til slidgigtpatienter. Struktureret fysisk aktivitet på en fysioterapeutklinik foregår i en social kontekst, og det sociale møde patienterne imellem har haft en væsentlig betydning for succes i dette projekt. Efter træningsinterventionen var afsluttet, var der flere patienter, der ønskede at motionere sammen med andre end ved starten af projektet. I alt 57 pct. af patienterne angav, at de havde lært andre mennesker at kende. Det sociale element, som ingen rolle spillede i patienternes forventninger inden projektets start, viser sig i bakspejlet som en støttende og motiverende faktor. Det opleves som en følelsesmæssig støtte, hvor oplevelsen med andre har en større betydning end oprindeligt antaget. Et resultat, som støttes af andre undersøgelser (17, 18). Gruppetræningen på motionsklinikkerne Tillæg til Fysioterapeuten. nr. 16. september

5 reducerede dropout-procenten væsentligt. Det sociale møde deltagerne imellem og den ugentlige opbakning fra fysioterapeuterne og de andre patienter, har derved vist sig at have en central betydning. Projektets resultater viste videre, at fysioterapeuternes omsorg og vejledning også havde stor betydning for patienternes tilfredshed med forløbet. Det er ifølge Charlotte Højberg fra Center for Sundhed og Træning i Skælskør altafgørende, at patienterne får succesoplevelser i træningsforløbet. Også fysioterapeuternes opmuntring og opfølgning i udslusningsfasen havde en afgørende betydning. Evalueringen viste en klar sammenhæng mellem fysioterapeuternes engagement i udslusningen og patienternes motivation for at bibeholde den aktive livsstil. På én af klinikkerne brugte man opfølgende telefonsamtaler, og her har man haft en særdeles positiv effekt på patienternes engagement til fortsat aktivitet og også den største patienttilfredshed. Det var tydeligt, at patienterne forventede omsorg samt kyndig vejledning fra fysioterapeutens side. Ifølge Højberg kan det anbefales, at fysioterapeuterne videreuddanner sig inden for gigtområdet. Videre er det centralt med kendskab til den motiverende samtale. Generelt når der motiveres til fortsat fysisk aktivitet, tager fysioterapeuterne på Center for sundhed og træning udgangspunkt i patienternes egne ønsker. ANBEFALINGER TIL LÆGERNE Opfølgningen efter motionsprojekter er altafgørende for fortsat fysisk aktivitet, og også den praktiserende læge har her en central rolle. Når patienten på et tidspunkt efter endt motionsforløb er til konsultation hos sin læge, er det vigtigt, at lægen bruger tid på at spørge ind til forløbet og forsat motivere til fysisk aktivitet. Desuden bør lægen kende til de motionstilbud, der tilbydes på motionsklinikkerne. I forhold til henvisninger fortalte fysioterapeuten Højberg, at lægen i henvisningsfasen ikke skal tænke så meget over patienternes alder. I dette projekt skulle patienterne være erhvervsaktive, men generelt opfordrer hun til at henvise patienter i alle aldre. Det, den praktiserede læge skal være opmærksom på ved henvisning, er, at patienten skal være selvhjulpen. Patienten skal selv kunne klare af- og påklædning og være i stand til selv at komme ind og ud af styrketræningsmaskinerne. Derudover er det vigtigt, at lægen i henvisningen anviser sekundære diagnoser, så fysioterapeuterne også kan tage højde for disse i træningssituationen; 66 pct. af patienterne havde selv taget kontakt til deres læge for at få udskrevet en recept. Både de interviewede deltagere og fysioterapeuterne gav udtryk for manglende motivation fra lægens side i forhold til henvisning. Men dette er ikke undersøgt i spørgeskemaundersøgelsen. I motion og kost på recept i Københavns Kommune er det cirka halvdelen af patienterne, der opfordres af deres læge til at deltage, og den resterende patientgruppe opfordrer selv lægen til at henvise dem (18). Afsluttende må det fremhæves, at både den praktiserende læge og fysioterapeuten har en væsentlig motiverende rolle i forhold til at få patienterne til at deltage i motionsforløbet. Hvilket er helt afgørende for, at en livsstilsændring kan finde sted. PERSPEKTIVER Generelt viser resultaterne, at tre måneders intervention med stor fokusering på udslusningsfasen og fastholdelse medfører positive effekter både på det fysiologiske, det psykiske og sociale plan. Projektet har vist, at opbakning, social og faglig støtte er afgørende for, at motivationen til at opretholde den aktive livsstil bibeholdes. Patienterne bør derfor følges over en længere periode eventuelt af fysioterapeuten eller af en motionsformidler. I forhold til motivation er det centralt, at der motiveres til fysisk aktivitet som effektivt middel til at mestre livet med slidgigt. Den praktiserende læge har også et ansvar i forhold til at motivere patienten til fortsat fysisk aktivitet. Erfaringerne fra projektet giver positiv evidens for, at fysisk aktivitet kan medføre fysiske, psykiske og sociale fordele for den enkelte slidgigtpatient. Der bør i fremtiden satses på en tværfaglig indgangsvinkel, som kombinerer henholdsvis den medicinske behandling og den fysiske træning med patienternes ønsker om omsorg og etablering af sociale træningsnetværk. Denne kombination giver muligheden for at reducere angsten for smerter, der ofte er blokerende for en ændring af livsstilen. Interessekonflikter: ingen angivet. 5 Tillæg til Fysioterapeuten. nr. 16. september 2007

6 LITTERATUR 1. Hochberg MC, Altman RD, Brandt KD, Clark BM, Dieppe PA, Griffin MR et al. Guidelines for the medical management of osteoarthritis. Part I+II American College of rheumatology. Arthritis Rheum 1995; 38: Bilde L, Svenning AR, Juhl HH, Bøgh A, Arrevad MS, Fritsen KS, Beining L. De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgigt i Danmark. Udarbejdet for Gigtforeningen i Danmark København: DSI Institut for Sundhedsvæsen, Østergaard K. Lev godt med slidgigt. København: Gyldendal, Brena SF, Chapman SL. Management of patients with chronic pain. New York: S. P. Medical & Scientific Books, Baseler H-D. Psychologische Schmerztherapie. Berlin, Heidelberg: Springer, Uexküll T von. Psychosomatische Medizin. München, Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg, Jensen, NH. Behandling af kroniske smertetilstande. Farmaci Nr. 10, Slidgigt - fakta og forebyggelse. Sundhedsstyrelsen, Frølich S. Kroniske smerter. I: Friis-Haschi E, Elsass P, Nielsen T, red. Klinisk sundhedspsykologi. København: Munksgaard, Ostenfeld S. Muskel- og skeletsygdomme. I: Friis- Haschi E, Elsass P, Nielsen T, red. Klinisk sundhedspsykologi. København: Munksgaard, Pedersen BK, Saltin B. Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen, Van Baar ME, Dekker J, Oostendorp RAB, Bijl D, Voorn ThB, Bijlsma JWJ. Effectiveness of exercise in patient with osteoarthritis of hip and knee: nine months follow up. Ann Rheum Dis 2001; 60: Friis J, Kjær M. Artrose. Månedsskr Prakt Lægegern 1994; 72: Roessler KK. Sport auf Rezept. Gesundheit, Psychologie und Bewegung. Köln: Edition Humanistische Psychologie, White P. Biopsychosocial Medicine. An integrated approach to understanding illness. Oxford: Oxford University Press, Roessler KK, Rasmussen PV. Slidgigt, fysisk aktivitet og fastholdelse. Evalueringen af Motion på Recept - til slidgigtpatienter i Vestsjællands Amt, projektrapport. Gigtforeningen & Syddansk Universitet, Biddle S, Mutrie N. Psychology of physical activity. Determinants, well-being and interventions. London: Routledge, Roessler KK, Ibsen B. Midtvejsrapport for evalueringen»»motion og Kost på Recept«. Københavns Kommune & Syddansk Universitet, Tillæg til Fysioterapeuten. nr. 16. september

Slidgigt, fysisk aktivitet og fastholdelse. - Evaluering af Motion på Recept

Slidgigt, fysisk aktivitet og fastholdelse. - Evaluering af Motion på Recept Slidgigt, fysisk aktivitet og fastholdelse - Evaluering af Motion på Recept Projektrapport, august 2006 2 MOTION PÅ RECEPT til personer med slidgigt i Vestsjællands Amt Projektrapport Udarbejdet af: Del

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser:

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser: Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Fra FAKS s side er vi som udgangspunkt særdeles positive overfor udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for generaliserede

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Gardinfabrikken i bevægelse et sundhedspsykologisk projekt

Gardinfabrikken i bevægelse et sundhedspsykologisk projekt Gardinfabrikken i bevægelse et sundhedspsykologisk projekt Projektleder Kaya Roessler Syddansk Universitet kroessler@health.sdu.dk Projektmedarbejder Thomas Gjelstrup Bredahl, Birgitte Bredahl, SDU Finn

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Kort Version Af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC Introduktionsmøde Universitetshospitalet i Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital INTRODUKTIONS-MØDE - afstemning af forventninger o Vi forudsætter

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

Slidgigt og (in)aktivitet Smertekontrol med Trocoxil

Slidgigt og (in)aktivitet Smertekontrol med Trocoxil Slidgigt hos hund Slidgigt og (in)aktivitet Smertekontrol med Trocoxil Din dyrlæge har udskrevet Trocoxil til behandling af din hund, fordi den lider af artrose (slidgigt). Slidgigt er en smertefuld og

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Krop og læring Mere styr på eget liv

Krop og læring Mere styr på eget liv Projektevalueringskonference på Gerlev Idrætshøjskole 21. februar 2008 Fysisk aktivitet og sundhed Projektevaluering, v/ forskningsassistent Pernille Vibe Rasmussen, Syddansk Universitet Projektets målgruppe:

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Smertepatienten i almen praksis et overblik til brug ved konsultationen

Smertepatienten i almen praksis et overblik til brug ved konsultationen Smertepatienten i almen praksis et overblik til brug ved konsultationen Langvarige udredningsforløb risikerer at medvirke til en kronificering af smertepatienter. En målrettet indgriben i almen praksis

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Evalueringen af Ta Fat Netværk, Samtale og Motion på Recept

Evalueringen af Ta Fat Netværk, Samtale og Motion på Recept Evalueringen af Ta Fat Netværk, Samtale og Motion på Recept Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Syddansk Universitet. Pernille Vibe Rasmussen 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5

Læs mere

Muskel- og skeletsygdomme en væsentlig årsag til det stigende sygefravær.

Muskel- og skeletsygdomme en væsentlig årsag til det stigende sygefravær. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 177 Offentligt Gigtforeningen April 2008 /JA, KK Muskel- og skeletsygdomme en væsentlig årsag til det stigende sygefravær. Hvad gør vi ved det?

Læs mere

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Ældreminister Thyra Frank National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Kære Ellen Trane Nørby og Thyra Frank Tillykke med udnævnelserne til sundhedsminister og ældreminister.

Læs mere

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken 0 1 Hjælp til navigation i det offentlige system via Sundhedsdoktor Danica Sundhedsrådgivning sikrer, at sundhedssikringskunder kan få rådgivning ved afslag

Læs mere

Forventninger, oplevelser og barrierer

Forventninger, oplevelser og barrierer Kirsten Kaya Roessler & Bjarne Ibsen MOTION 1187 Forventninger, oplevelser og barrierer Midtvejsevaluering af»motion og kost på recept«i Københavns Kommune Hvordan går det med motion på recept? I Folkesundhed

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Ydelser og patientens vurdering

Ydelser og patientens vurdering Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte 2007-2009 Kræftrehabilitering i kommunerne Ydelser og patientens vurdering Nyborg Strand 17.marts 2010 Centerchef Jette Vibe-Petersen Sygeplejerske

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Langvarige rygsmerter

Langvarige rygsmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Langvarige rygsmerter 2 www.krop-fysik.dk Langvarige rygsmerter Smerter i ryggen er noget de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Som regel forsvinder

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Projekt Motion som Medicin

Projekt Motion som Medicin Trænger du til at røre dig mere... Projekt Motion som Medicin Formål At indhente erfaringer med, hvordan kan organisere tilbud om hjælp til øget fysisk aktivitet hos inaktive voksne, såde overholder sstyrelsens

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter

gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter syddansk universitet institut for idræt og biomekanik gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter Kirsten Kaya Roessler 2009:3 Gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Oversigt Det ender meget konkret! Hvem er vi i Smertecenter Syd Hvem er patienterne

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Minikonference i København og Århus den 14. og 15. juni 2011 Agenda

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere