Bogense Marina Park A/S Ferieboliger ved Barfods Dam NOTAT. Notat vedr. miljøforhold omkring Barfods Dam. 1 Områdets nuværende naturtilstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogense Marina Park A/S Ferieboliger ved Barfods Dam NOTAT. Notat vedr. miljøforhold omkring Barfods Dam. 1 Områdets nuværende naturtilstand"

Transkript

1 Bogense Marina Park A/S Ferieboliger ved Barfods Dam NOTAT Til Sagen Fra Per Nissen Grøn og Hans Mark Sag Dato 2. marts 2007 Projektleder Kristina Møberg Hansen Kvalitetssikring Hans Drejer Revisionsnr. 0 Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet Marts 2007 Notat vedr. miljøforhold omkring Barfods Dam I dette notat redegøres kortfattet for den miljømæssige status og for de mulige påvirkninger, der vurderes at kunne være i forbindelse med etablering af ferieboliger ved Barfods Dam. Notatet anvendes som en del af baggrundsmaterialet for notatet vedr. Screening for pligt til miljøvurdering af lokalplan for ferieboliger ved Barfods Dam 1 Områdets nuværende naturtilstand Hele det berørte område er ejet af Nordfyns Kommune. Det består af et ubebygget grundareal, der i dag er udlagt til helårsbeboelse, men som vil blive udlagt til et område med ferieboliger i en kommende lokalplan. De planlagte ferieboliger vil blive opført på dette område, som har karakter af brakmark. Desuden består det berørte område af Barfods Dam med omkringliggende mosearealer. Dette område er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og er nærmere omtalt i det følgende. 1.1 Barfods Dam og omkringliggende mosearealer Barfods Dam har et vandareal på ca m 2, dvs. ca. 1 ha. Søen har en største dybde på omkring 3 m og en blød søbund bestående af dynd. Søen har tidligere haft tilløb af Bybækken til den nordøstlige del af søen, men bækken er nu afskoddet fra søen og løber direkte til havet. Der findes et overløb med kontraklap i den nordvestlige del af søen, så vandet kan løbe væk ved høje vandstande. Barfods Dam er en næringsrig Sø med mange alger, især trådalger. Søen anvendes til put-and-take sø, og der udsættes regnbueørreder. Fyns Amt har tidligere givet tilladelse til dette. Der foreligger kun sparsomme oplysninger om de fysiske, vandkemiske og biologiske forhold i Barfods Dam og de omkringliggende mosearealer. Af skriftlige biologiske op- Orbicon A/S CVR Jens Juuls Vej Viby J Tlf Fax

2 lysninger findes tilsyneladende kun en kort beskrivelse fra den 17. april 2006 af Benjamin Nilesen af en besigtigelse af søen den 11. april Ifølge denne beskrivelse var der en del grønalger af vandhår og rørhinde. Herudover er nævnt, at tagrør og dunhammere danner rørskov langs størstedelen af bredden. 1.2 Grundvandsforhold og jordbund i området Ved geotekniske undersøgelser i efteråret 2003 blev der målt et grundvandsspejl i dybder varierende mellem 1,30 m og 2,15 m under terrænet i området med de planlagte ferieboliger. Det indikerer et grundvandsspejl i kote ca. -1,0 til -1,35 m DNN(Kotesystemet Dansk Normal Nul) i de områder, hvor de to vandområder påtænkes etableret(b1 og B3). Andre udførte geotekniske boringer (bl.a. DGU boring nr ) i området umiddelbart syd for Barfods Dam indikerer et grundvandsniveau i kote ca. -0,3 m DNN. Området kan generelt karakteriseres som lavtliggende tidligere kystnær eng/strandeng, og jordbunden i området kan generelt karakteriseres ved marine aflejringer, primært indeholdende postglaciale aflejringer af sand, gytje og dyndlag, der underlejres af ler ca. 9 m under terræn. Ud fra topografien og den kystnære placering forventes det upåvirkede grundvandsspejl i området generelt at ligge omkring kote 0 m DNN eller højere. De registrerede grundvandsspejl indikerer derfor en aktiv grundvandssænkning i nærheden af projektområdet, hvilket også er tilfældet. Ifølge oplysninger fra Nordfyns Kommune afdrænes engområderne syd og sydøst for Engvej via en afvandingskanal, der har forbindelse til Kanal 10, sydvest for Barfods Dam. Fra Kanal 10 overpumpes vandet til Landkanalen, der har udløb til Bybækken og herefter til kysten. Fra Barfods Dam er afløb til Landkanalen via et overløb i dammens nordvestside. Kanal 10 har desuden tilløb fra en sydvestgående regnvandssledning, der er oplyst beliggende langs Engvej. Ved udpumpningsstedet fra kanal 10 til Landkanalen er kanalbunden oplyst til kote 1,94 m DNN. Hvor dybt vandet afdrænes i Kanal 10 kendes ikke, men et vandspejlsniveau i kote 1 til -1,30 m DNN, der svarer til de registrerede grundvandsspejl i de geotekniske boringer, synes realistiske, således at der er sammenhæng mellem grundvandspejlingerne og vandstanden i kanalen. Det forventes, at arealet, hvor en stor del af det kommende ferieboligområde kommer til at ligge også fremtidigt vil afvande mod regnvandsledningen under Vestre Engvej og hermed til Kanal 10. Da regnvandsledningen påregnes at blive liggende, for fremtidigt at afvande området omkring Engvej, betyder det formentlig, at vandspejlet i de to planlagte småsøer i ferieboligområdet vil blive påvirket af det lokale grundvandsspejl her og derfor komme til at ligge lavere end det nuværende i Barfods Dam. Hvor meget forskellen vil være, er dog usikkert, da der ikke foreligger koter for vandspejlet i Barfods Dam og kun få på grundvandet i det omkringliggende moseareal. Landkanalen ligger tæt på den nordvestlige side af Barfods Dam, og hvis der findes sandholdige lag mellem kanalen og søen, forventes der at ske en vandudveksling mellem kanalen og søen. Om denne vandudveksling er stor nok til at udligne en evt. udstrømning af vand fra de to nye søer mod regnvandsledningen ved Engvej, kan ikke siges med sikkerhed. Ud fra de få oplysninger, der er om grundvandspejlene og afvandingssystemerne i området, skønnes det dog relevant, at de to søer etableres uden direkte forbindelse til Barfods Dam. Alternativt tilføres vand fra Bybækken for at udligne en evt. udsivning Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 2/9

3 og/eller der tilledes overfladevand/tagvand til de ny søer, evt. suppleret med oppumpet grundvand. Hvis vandspejlet skal være i niveau med Barfods Dam eller højere påregnes ligeledes tilførsel af overfladevand, evt. suppleret med pumpning, hvis søerne ikke får direkte kontakt med Barfods Dam. 2 Lovmæssig beskyttelse af naturområderne Barfods Dam er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og der må ikke ske ændringer af søens fysiske tilstand uden myndighedernes tilladelse, herunder bl.a. vandstandsændringer. Desuden er mosearealerne omkring Barfods Dam omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. I relation til vandstandsændringer er søen også omfattet af Vandløbslovens 18, idet en sænkning af vandstanden kun må ske efter vandløbsmyndighedernes tilladelse. Desuden er vandkvaliteten i søen beskyttet af Miljøbeskyttelseslovens 27, idet forurenende stoffer ikke må tilføres uden myndighedernes tilladelse. Det skal bemærkes, at eventuelle tilladelser og dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven skal gives af Nordfyns Kommune. 3 Anlæggelse af de to småsøer Ud fra områdeplanen for bebyggelsen skønnes den forventede vandflade på begge søer hver på ca m 2. Ved at anlægge de to småsøer i tilknytning til feriebyen kan der skabes nye vandområder, som ud over at fungere som rekreative områder kan blive levested for vilde planter og dyr. Det gælder bl.a. for frøer, salamandere, pattedyr og vandfugle. Udformningen af småsøerne er dog meget afgørende for hvordan vandstanden og vandkvaliteten bliver i søerne, og dermed også i hvilken omfang planter og dyr kan leve der. 3.1 Forbindelse mellem de nye søer og Barfods Dam Ved etableringen af de to småsøer må det forventes, at søvandspejlet naturligt vil blive lavere end i Barfods Dam, da det kommer til at ligge relativt tæt på regnvandsledningen hvor vandspejlet her indretter sig efter det lokale grundvandsspejl op mod ledningen. Hvis søerne etableres med direkte forbindelse, forventes en nettotilstrømning af vand fra Barfods Dam til de nye søer. Hvis søerne adskilles fra Barfods Dam skønnes, at der er god sandsynlighed for at Barfods Dam kunne holde vandspejlet som nu, på grund af udvekslingen med vand fra Landkanalen, der ligger parallelt med dens nordvestlige side. Ved en isoleret anlæggelse kan der etableres et overløbsbygværk, så der kan løbe vand til Barfods Dam ved høje vandstande i søerne. Med en direkte forbindelse vil det sandsynligvis være nødvendigt evt. med periodevis tilløb fra Bybækken, at tillede tagvand, eller pumpe grundvand op i søerne, så de får samme vandspejl som Barfods Dam, hvilket dog også kan blive nødvendigt i perioder, hvis søerne etableres uden forbindelse til Barfods Dam. Hvis der bliver direkte kontakt mellem søerne, skal der opsættes en fysisk adskillelse, så fisk af en vis størrelse ikke kan passere mellem søerne. Det kunne være en traditionel sikringsrist, med en risteafstand på mm, der sikrer en vandpassage, men ikke passage af fisk og lidt større vandlevende dyr. Insekter mv. vil dog kunne passere risten. Risten kan evt. skjules under en gangbro eller indbygges i et nedgravet forbindelsesrør mellem søerne og Barfods Dam. Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 3/9

4 Hvis de to søer skal være hydraulisk helt uafhængige af Barfods Dam, kan der udlægges en tæt membran i bunden af søerne. Membranen forhindrer en vandudveksling med det omgivende grundvand, og vandspejlet bliver uafhængigt af det omkringliggende grundvandsspejl. Det betyder imidlertid, at søen skal forsynes med vand udefra. Det kan f.eks. være vand fra bebyggelsens befæstede arealer og tagvand. I tørre perioder vil det desuden være nødvendigt at supplere med eksternt vand, f.eks. fra grundvand. På grund af membranen vil den nødvendige vandtilførsel være relativt begrænset. Der etableres også her et overløb til Barfods Dam, så overskydende vand kan løbe hertil. 3.2 Vanddybde Da grundvandsforholdene i området er noget usikre med hensyn til koter, kan det være hensigtsmæssigt at grave små prøvehuller eller foretage grundvandspejlinger for at kunne fastlægge grundvandspejlets kote og følge grundvandsspejlets svingninger en del af året. Dette giver en beskrivelse af, hvilken dybde søerne skal graves. Såfremt der pumpes grundvand op i søerne, er det ikke nødvendigt med de ovennævnte målinger af grundvandstanden. Søernes vanddybde har stor betydning for hvilket plante- og dyreliv, som vil indfinde sig i søerne. For at undgå en alt for stor tilgroning med rørsumpplanter bør de to søer have en største dybde på mindst 3 m. Det sikrer også, at søerne ikke bundfryser, så dyrene kan overvintre i søerne. 3.3 Udformning De to søer bør anlægges, så søbrinken bugter sig med små vige. Det får søerne til at se mere naturlige ud og giver mange levesteder for planter og dyr. Det er især vigtigt, at der anlægges svagt skrånende brinker og en lavvandet bredzone. En ca. 2 3 m bred bredzone med en bredhældning på højest 1:5 vil give gode levebetingelser for de vandlevende dyr. En jævn hældning sikrer frie passageforhold til søen for bl.a. padder, og vækstmuligheder for forskellige vandplanter. Samtidig giver det gode muligheder for at færdes helt ned til vandzonen, og komme tæt på vandfladen. Fra bredzonen kan søbunden anlægges med større hældning, f.eks. anlæg ca. 1:2 ud mod de dybeste områder. Randzonens afgrænsning ud mod søen vil samtidig kunne udgøre en naturlig vækstgrænse for vandplanter som tagrør mv. på grund af den øgede vanddybde. Af hensyn til brinkstabiliteten bør bredzonen og eventuelle stejlere brinker tilsås med græsser. Der anbefales anvendt græsarter, som naturligt vil forekomme på tilsvarende vådområdetyper. Den lavvandede bredzone er vigtig for bl.a. frøer, som er afhængige af, at der findes solbeskinnede og lavvandede vandområder, hvor deres æg kan udvikles til haletudser. En lavvandet bredzone betyder bl.a. også, at der vil komme en rørsumpbevoksning, hvor vandfugle kan yngle. Eventuelt kan der anlægges småøer (alternativt flydende) i søerne, idet vandfugle ofte raster på sådanne steder. Ved etableringen af en bredzone med lav hældning vil der ikke være behov for særlige anlægsmæssige sikringsforanstaltninger af hensyn til brinkstabiliteten mv. Afhængigt af et evt. behov for en stejlere overgang fra stierne og de bebyggede arealer til arealet omkring søerne vil disse kunne sikres mod udskridninger med materialer, der i struktur og materialetype hænger sammen med bygningernes og områdets udtryk i øvrigt. Det vil desuden være muligt, uden særlige anlægsmæssige sikringsforanstaltninger at etablere en eller flere mindre broer fra bredden til søerne. Ved udformningen af søen og nærområdet tages sikkerhedsmæssige hensyn til bl.a. børns adgang til og færdsel langs søen, f.eks. ved, at der ikke udgraves dybe partier af søen helt Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 4/9

5 inde ved bredden. Desuden anbefales overvejet handicapadgang, f.eks. for kørestolsbrugere. Det anbefales, at man er opmærksom på at fremme søens visuelle udtryk i forhold til det omgivende terræn, bebyggelse mv. Den positive visuelle værdi vil ligge i, at søen fremtoner relativt højt i terrænet så man har udsigt til søen og at den syner tæt på stier mv. Hvis udgangspunktet er en naturligt udseende sø anbefales søens randområder/nærområder udformet herefter. Der anbefales etableret en grøn forbindelseslinie til Barfods Dam fra begge søer, således at dyr og insekter har mulighed for at vandre mellem de to vådområder. Forbindelseslinien kan bestå en gennemgående flade af græsser og med lavere buske i lavtliggende terræn mellem søerne. Hvor stien krydser kan der laves underføringer i rør, som kravlende dyr/insekter kan benytte. Vandspejlet i søerne kan justeres til et fast maksimum ved at etablere et mindre overløb, hvor vandet kan passere til Barfods Dam. Overløbet kan være skjult i terrænet, eller det kan være åbent, så man evt. kan se vandet løbe. 3.4 Vandkvalitet Indsivningen af grundvand vil normalt give en god vandkvalitet i småsøer. Tilledning af overflade- og drænvand bør derfor så vidt muligt undgås. Afvandingen fra ferieboligområdet bør derfor ledes til den kommunale regnvandsledning placeret under Vestre Engvej. For at sikre en vis vandstand i de to småsøer kan det dog være hensigtsmæssigt at tillede tagvandet fra feriehusene til søerne. Såfremt tagvandet og eventuelt andet overfladevand ledes til de to småsøer, bør det ske via et lille vådområde inden udløbet i søerne. I vådområdet vil der ske en omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer, ligesom urenheder vil kunne tilbageholdes inden vandet når søerne. Disse vådområder vil også være gode ynglesteder for padder og levested for mange smådyr i vand, bl.a. guldsmede. Oppumpning af grundvand til søerne til en passende vandstand vil give den bedste vandkvalitet i søerne, idet grundvandet sædvanligvis ikke er særlig rig på næringsstoffer eller forurenende stoffer. Ved gravningen af de to småsøer vil der blive blotlagt næringsrige jordlag, og det vil medføre, at søvandet formentlig bliver næringsrigt de første år, da der frigives næringsstoffer fra jorden. Det medfører ofte, at der vil være en del trådalger de første år, men algerne forsvinder som regel, når planter og smådyr indvandrer til søerne. Såfremt der pumpes grundvand op i søerne, vil algerne hurtigere forsvinde. For at bibeholde en god vandkvalitet bør der ikke udsættes fisk og ænder i søerne, ligesom der ikke bør ske fodring af disse. Naturligt forekommende fugle og fisk kan selv finde nok føde. Mange fisk og ænder vil i øvrigt betyde en trussel mod haletudser og salamanderlarver, da de spises af fiskene og ænderne. 3.5 Beplantning langs søerne Såfremt der ønskes beplantning omkring søerne, bør det ske langs nord- og nordvestsiden for at undgå skygge i søerne. Beplantning langs syd- og sydøstsiden bør ske i en passende afstand fra bredden af hensyn til beskygningen. Det er bedre at plante buske end træer, idet bladfaldet ned i søen fra træer vil kunne forringe vandkvaliteten, når de rådner. Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 5/9

6 Beplantninger med buske giver gode raste- og fourageringsteder for bl.a. padder og fugle. Buske og træer kan også virke som økologiske ledelinjer og trædesten for dyrene i landskabet. Der bør plantes danske arter, som er naturligt forekommende herhjemme. Det gælder f.eks. stilkeg, vintereg, dunbirk, vortebirk, rødel, almindelig røn, hvidtjørn, hyld og havtorn. 3.6 Vedligeholdelse I søens randområder vil der med tiden ske en begyndende tilgroning med flerårige græsser og muligvis fremvækst af f.eks. pil, el og lignende vedbærende buske/træer. Desuden kan de vandlevende planter som tagrør og dunhammere blive så dominerende i områder af bredzonen, at skæring/fjernelse af disse kan blive nødvendigt i områder af søerne. Vedligeholdelsen vil normalt omfatte en selektiv nedskæring af vegetationen, evt. optrækning af de mindre vedbærende træer med rod. Vedligeholdelsen vil derudover omfatte de materialer, f.eks. broer, bænke, rørudløb for tagvand, evt. pumpe og lignende, som er anvendt ved etableringen af søen. 4 Påvirkning af Barfods Dam og mosearealerne 4.1 Vandstanden Anlægges de to søer isoleret vil der højst sandsynlig ikke ske nogle væsentlige ændringer af vandstanden i Barfods Dam. Efter at Bybækken er afskåret fra Barfods Dam, er vandstanden i søen især bestemt af grundvandsindsivning samt af nedbør og overfladeafstrømning. Anlæggelsen af de to søer vil sandsynligvis ikke ændre på grundvandsindsivningen til Barfods Dam. Da ferieboligerne vil blive opført ved pælefundering, hvor der nedrammes jernbetonpæle, og der ikke anlægges omløbsdræn omkring husene, vil der formentlig ikke ske nogen dræning af de omkringliggende land- og vandarealer. Med hensyn til overfladeafstrømningen til Barfods Dam vil der ikke ske større ændringer i forbindelse med, at de bestående stier og parkeringspladser i moseområdet omlægges eller forbedres. Anlægges søerne med direkte forbindelse til Barfods Dam, og der pumpes vand op i søerne til samme vandspejlskote som i Barfods Dam, vil det ikke give anledning til nogen sænkning af vandstanden i Barfods Dam. 4.2 Vandkvaliteten Der findes ikke nogen detaljerede vandkemiske målinger af næringsstofindholdet, dvs. koncentrationen af fosfor og kvælstof, i vandet i Barfods Dam. Forekomsten af mange grønalger og en dyndet bund er imidlertid et udtryk for, at søen er næringsrig. Ved den isolerede anlæggelse af de to småsøer, hvor de er afskåret fra Barfods Dam ved et overløbsbygværk, vil der i langt hovedparten af tiden ikke blive tilført vand fra søerne og således ikke ske nogen ændring af vandkvaliteten i Barfods Dam. De få gange om året, hvor der vil blive tilført vand fra småsøerne i forbindelse med høje vandstande, vil det sandsynligvis dreje sig om så små mængder, at det ikke vil ændre væsentlig på vandkvaliteten i Barfods Dam. Ved oppumpning af grundvand til søerne vil tilførslen af vand medføre en forbedring af vandkvaliteten i Barfods Dam. Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 6/9

7 4.3 Mosearealerne Barfods Dam er omgivet af mosearealer, især nord, syd og øst for søen, mens der kun er et smalt bælte vest for søen. I forbindelse med anlæggelsen af ferieboligerne vil der ske forbedringer og mindre omlægninger af de nuværende stier og parkeringspladser i den nordlige del af området samt nedbrydning af et eksisterende skur og etablering af en mindre bygning. Der vil således ikke ske væsentlige ændringer af de eksisterende forhold i mosen bortset fra, at der etableres render fra de to småsøer gennem mosen til Barfods Dam. Etableringen af disse kan muligvis give anledning til en vis dræning af de tilgrænsende mosearealer. Ved oppumpning af vand til søerne vil det ikke give anledning til dræning af nogen mosearealer. 5 Påvirkning af fuglebeskyttelsesområder Omkring 200 m vest for det berørte område ligger EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76 (Æbelø og kysten ved Nærå) samt Ramsarområde nr. 16 (Nærå Strand og Æbelø området). Disse to internationale beskyttelsesområder for fugle omfatter en del af den nærliggende strandeng og havet omkring Bogense og Æbelø. Da den planlagte ferieby hovedsagelig vil komme til at ligge bag eksisterende bebyggelse og ikke vil blive højere end 9,5 m, vil det højst sandsynlig ikke medføre nogen væsentlige gener af fuglelivet i de to fuglebeskyttelsesområder. Der vil således være m fra ferieboligerne og til grænsen af beskyttelsesområderne. 6 Undersøgelse og pleje af naturarealerne 6.1 Barfods Dam Da der ikke forelægger detaljerede undersøgelser af de fysiske, vandkemiske og biologiske forhold i Barfods Dam foreslås det, at der gennemføres en screening eller en mere detaljeret undersøgelse af disse forhold. På den baggrund kan der udarbejdes et forslag til pleje af søen, som kommer søens plante- og dyreliv til gode. Som ejer af søen er det som udgangspunkt Nordfyns Kommune, som skal betale for undersøgelsen og en eventuel pleje af søen. 6.2 Mosearealerne Der foreligger ikke nogen beskrivelse af naturforholdene i moseområdet, og det foreslås, at der gennemføres en screening eller detaljeret undersøgelse af plante- og dyrelivet i området. Undersøgelsen bør bl.a. være rettet imod en beskrivelse af tilgroningen med buske og træer af mosen, og hvordan mosen gennem pleje kan blive mere åben til gavn for plantelivet. Desuden bør det overvejes, om der kan etableres vandhuller til gavn for bl.a. padderne. Undersøgelsen af mosen vil mest hensigtsmæssigt ske samtidig med undersøgelsen af Barfods Dam. 6.3 Vandstandsforhold Eftersom der ikke foreligger nogen målinger af vandspejlskoten i Barfods Dam og grundvandshøjden i de omkringliggende mosearealer foreslås det, at der gennemføres sådanne målinger samtidig med, at der suppleres med flere grundvandspejlinger i området, hvor ferieboligerne planlægges opført. Dette vil give det nødvendige grundlag for at vurdere, hvordan vandtilførslen til småsøerne bør være for at sikre en passende vandstand, dvs. med eller uden oppumpning af grundvand. Alternativt kan der etableres en tæt membran, således at søerne fra start ikke får hydraulisk kontakt med det omgivende grundvand. Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 7/9

8 7 Konklusioner På baggrund af det ovennævnte kan der bl.a. konkluderes følgende: Der foreligger kun sparsomme oplysninger om natur- og miljøforholdene i Barfods Dam og de omkringliggende mosearealer. Desuden er vandspejlskoten for Barfod Dam og grundvandsforholdene i mosen ikke kendt. Både Barfods Dam og mosearealerne er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, og ændringer af tilstanden her må kun ske efter dispensation, som skal gives af Nordfyns Kommune. Da grundvandstanden tilsyneladende er lavere i området med de planlagte ferieboliger end i Barfods Dam-området, bør der ikke være direkte vandforbindelse mellem de planlagte søer og Barfods Dam for at undgå dræning af denne. Såfremt der foretages oppumpning af grundvand til de to planlagte søer, og der sikres en tilstrækkelig høj vandstand i disse, vil der uden problemer kunne etableres en direkte vandforbindelse til Barfods Dam. Før stillingtagen til en evt. pumpning, skal mulighederne herfor undersøges. De to søer i ferieboligområdet bør anlægges med svagt skrånende brinker og en lavvandet bredzone af hensyn til plante- og dyrelivet. Skrånende brinker vil sikre, at dyrene har fri adgang til søerne. I løbet af få år vil vandkvaliteten i de to søer sandsynligvis blive forholdsvis god, såfremt søerne friholdes for det meste af overfladevandet fra ferieboligområdet. Tagvand vil kunne tilledes, såfremt det forinden passerer et vådområde. Hvis der pumpes grundvand ind i søerne, vil der ret hurtigt blive en god vandkvalitet. Der bør ikke ske udsætning og fodring af fisk og ænder af hensyn til vandkvaliteten. Etableres der direkte forbindelse til Barfods Dam bør der opsættes et gitterværk, så ørrederne herfra ikke kan svømme ned i søerne. En eventuel beplantning omkring søerne bør fortrinsvis bestå af buske og i mindre omfang af træer. Der bør kun plantes danske buske og træer. Viden om grundvandsforholdene er meget begrænset, men det skønnes umiddelbart, at vandstanden i Barfods Dam ikke vil blive sænket væsentligt som følge af etableringen af to småsøer, hvis der ikke er direkte vandforbindelse. Såfremt der tilføres vand til småsøerne indtil mindst samme vandspejl som i Barfods Dam, skønnes det muligt at der kan være en direkte vandforbindelse til Barfods Dam uden at vandspejlet sænkes betydeligt. Vandkvaliteten i Barfods Dam vil blive bedre ved en vandtilførsel fra småsøerne, såfremt der pumpes grundvand op i disse. Grundvandet har kun et lille indhold af næringsstoffer. Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 8/9

9 Etablering af ferieområdet vil ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af de nærliggende internationale fuglebeskyttelsesområder. Der bør foretages undersøgelser af natur- og miljøforholdene i Barfods Dam og de omkringliggende mosearealer. På baggrund heraf bør der udarbejdes en plejeplan for naturområdet. Såfremt de to søer i ferieboligområdet etableres efter de ovennævnte forskrifter, enten med eller uden oppumpet grundvand, vil de samlede natur- og miljøgevinster langt overstige de negative følger af en sådan anlæggelse. Hvis der også sker en naturpleje af Barfods dam og mosearealerne, vil der yderligere ske en væsentlig forbedring af områdets naturværdi. Bogense Marina Park A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam 9/9

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Etablering og pleje af vandhuller

Etablering og pleje af vandhuller Etablering og pleje af vandhuller Vandhuller er levested for mange dyr og planter, og kan være til stor glæde for mennesker. Det er derfor forståeligt, at mange jordejere ønsker at etablere et vandhul.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Analyse af 3 søer Sammenfatning De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Kategorierne af tilstandsændringer og

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler, 2015. Naturstyrelsen

Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler, 2015. Naturstyrelsen Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler, 2015. Naturstyrelsen Vand - i form af moser, våde enge, små vandhuller, søer eller vandløb

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Adresser Esbjerg Kommune, Miljøcenter Ribe Fødevareregion Syd Lindet Statsskovdistrikt / Landsdelscenter Sydjylland, Oxbøl Statsskovdistrikt Indhold

Adresser Esbjerg Kommune, Miljøcenter Ribe Fødevareregion Syd Lindet Statsskovdistrikt / Landsdelscenter Sydjylland, Oxbøl Statsskovdistrikt Indhold Gode råd om anlæg og pleje af søer Indhold Gode råd om anlæg og pleje af søer............. 3 Udformningen af den nye sø................... 4 God vandkvalitet og gode omgivelser............ 6 Den nye sø..................................

Læs mere

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Søens beliggenhed (adresse og evt. matrikelnummer) Undersøgelsesdato Fysiske forhold Sigtdybde (cm)? Hvor dyb er søen (cm)? Hvordan og hvornår er dybden

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

VANDHULLER. oprensning og nyanlæg ARHUS AMT NATUR OG MILJØ

VANDHULLER. oprensning og nyanlæg ARHUS AMT NATUR OG MILJØ VANDHULLER oprensning og nyanlæg O ARHUS AMT NATUR OG MILJØ VANDHULLER GIVER NYT LIV Et vellykket nyt eller oprenset vandhul pynter i landskabet, og beriger din ejendom med nyt liv. I sommerhalvåret går

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dispensation til regulering af sø og mose og tilladelse til to nye sø på ejendommen Holbækvej 148, Nr. Jernløse.

Dispensation til regulering af sø og mose og tilladelse til to nye sø på ejendommen Holbækvej 148, Nr. Jernløse. AMPHI CONSULT V. MARTIN HESSELSØE ApS Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst HOLBÆK KOMMUNE Dato: 7. marts 2016 Sagsb.: Morten Holme Sagsnr.: 16 / 6554 Dir.tlf.: 72366291 E-mail: moho@holb.dk Dispensation

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af søer

Landzonetilladelse til etablering af søer Jesper Max Jensen Møller Dato: 02-09-2014 Sørningevej 33 Sørninge Sagsb.: Aso 4440 Mørkøv Sagsnr.: 14/40063 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: EAN.nr 5 Natur@holb.dk Landzonetilladelse til etablering af søer

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. maj 2008 J.nr.: NKN-261-00028 ssc/tutbi Afgørelse

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø Herlev Bygade 90 2730 Herlev Att. Kirsten Høi 3. juli 2014 Journalnr. 163-2014-9417 Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Vejledning. i anlæggelse af vandhuller. Holstebro Kommune Natur og Miljø

Vejledning. i anlæggelse af vandhuller. Holstebro Kommune Natur og Miljø Vejledning i anlæggelse af vandhuller Holstebro Kommune Natur og Miljø Udgiver: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro www.holstebro.dk Udgivelsestidspunkt: Februar 2008 Sideantal: 16 ISBN-nr.:

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Vejledning. i anlæggelse af vandhuller. Ringkøbing-Skjern Kommune

Vejledning. i anlæggelse af vandhuller. Ringkøbing-Skjern Kommune Vejledning i anlæggelse af vandhuller Bukkeblad er en smuk sumpplante i de lavvandede områder i vand- hullet. Den yder god beskyttelse for små dyr mod større fisk og fugle Side 16 Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Vejledning om vandhuller

Vejledning om vandhuller Vejledning om vandhuller Nyetablering, pleje og hvad du skal huske INDHOLD 1 Hvorfor grave et nyt vandhul? 3 2 Hvor skal vandhullet placeres? 4 Placering i landskabet 4 Hvor må du grave? 4 Drænrør og andet

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke. 5400 Bogense

Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke. 5400 Bogense Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke 5400 Bogense Teknik, Erhverv og Kultur 6. oktober 2015 Sagsnummer 480-2015-97862 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Planloven til

Læs mere

Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af vådområder

Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af vådområder Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af vådområder Skov- og Naturstyrelsen, 2005 Vand i form af moser, våde enge, små vandhuller, søer eller vandløb er alt sammen med

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej 72 3480 Fredensborg Vand og Natur Lisa Groth 72 56 23 90 Ligr@fredensborg.dk Sagsnr. 15/35894 09-12-2015 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

Vandhuller og søer - anlæg og pleje

Vandhuller og søer - anlæg og pleje Vandhuller og søer - anlæg og pleje En vejledning til når du vil anlægge et vandhul eller oprense eller pleje dit eksisterende vandhul Team Natur & Vand 2010 Forberedelse Når du har valgt et sted til

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Sakstrupvej 196, Bjergby. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Hjørring Kommune. Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Sakstrupvej 196, Bjergby. Tilladelsen gives på følgende vilkår: Hjørring Kommune Anders Krogsgaard Sakstrupvej 196 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 27-06-2017

Læs mere

Vandmiljøet i Pennehavesøen

Vandmiljøet i Pennehavesøen Christian Strøbech Østre Pennehavevej 31 2960 Rungsted ciss@ofir.dk Vandmiljøet i Pennehavesøen Søens tilstand Søen er 17 x 22 meter målt på flyfoto fra Frederiksborg Amt. Største dybde 1,5 meter. Der

Læs mere

Tilladelse efter planloven til anlæg af to søer

Tilladelse efter planloven til anlæg af to søer #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Natur, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Ronald Rokkedal Bollerupvej 17 9240 Nibe 10-09-2015 Tilladelse efter planloven

Læs mere

Hjørring Kommune giver herved, tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser 35, til etablering af sø på matr. nr. 3a, Fjelsted By, Sindal.

Hjørring Kommune giver herved, tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser 35, til etablering af sø på matr. nr. 3a, Fjelsted By, Sindal. Hjørring Kommune Mads Rosendal Bang Sct. Anna Vej 4 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk Jacob Øhlenschlæger Frøstjernevej 26 2880 Bagsværd 20. oktober 2015 Dispensation til oprensning og udvidelse af

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Bedre vandmiljø i Knolden's sø

Bedre vandmiljø i Knolden's sø Bedre vandmiljø i Knolden's sø Søens tilstand Søen er 15 x 25 meter. Dybeste sted er måske 1½-2 meter. Søer er vokset til med vandplanten hornblad. Der er også et 20-40 centimeter tykt lag næringsrigt

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested.

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested. Teknik- og Miljøafdelingen Byggeri og Fast Ejendom Vormosegård ApS Att.: Connie Vinther Harrekilde Søvejen 1 8660 Skanderborg Sendt via mail: connie@harrekilde.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø Center Natur og Miljø Morten Kappel Jensen Flougårdsvej 6 9575 Terndrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-4-16 Ref.: Jens Kristian Uhrenholt

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Patriotisk Selskab Ørbækvej 276 5220 Odense SØ Att. Kristian Petersen 6. juni 2016 Sags id: 2016-0194 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Gribskov Kommune Sag: 2016/37345 003 Id: 01.05G00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. november 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6000 e-mail:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste. Lovliggørende dispensation til oprensning af sø. Afslag på ansøgning om dispensation til at anlægge forbindelse imellem søen og et kunstigt anlagt bassin på matr. nr. 17a Kirke Værløse samt påbud om at

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 12e Plejelt by, Tikøb, Nørrerisvej 6, 3230 Græsted.

Ejendommen matr.nr. 12e Plejelt by, Tikøb, Nørrerisvej 6, 3230 Græsted. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Hans Christian Heidensleben Nørrerisvej 6 3230 Græsted mail: Hans.Heidensleben@lactalis.dk Center for Teknik og Miljø Natur

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Guldborgsund Kommune Regulering af Godsørenden, Hejrede sø fastlæggelse af vandstand og pumpepraksis Hvidbog (dok. /14)

Guldborgsund Kommune Regulering af Godsørenden, Hejrede sø fastlæggelse af vandstand og pumpepraksis Hvidbog (dok. /14) HVIDBOG BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE OVERORDNEDE FORHOLD OG HOLDNING TIL PROJEKTET Kommentar fra Resumé af bemærkning Kommunens bemærkninger Ændringer Det er et positivt tiltag at sikre en mere stabil vandstand

Læs mere

Klagebegrundelse klage over 3-dispensation vedr. ejendommen Åvej 20B, Hareskovby

Klagebegrundelse klage over 3-dispensation vedr. ejendommen Åvej 20B, Hareskovby Furesø Kommune Center for By, Miljø og Erhverv Att.: Susanna Kjær Nielsen Mail: furesoe@furesoe.dk Hareskovby, den 12. august 2014 Klagebegrundelse klage over 3-dispensation vedr. ejendommen Åvej 20B,

Læs mere