D amp skib s s elsk abe t T ORM - Å rsrappor t 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 0 2 D amp skib s s elsk abe t T ORM - Å rsrappor t 2002"

Transkript

1 Årsrapport 2002

2 Indholdsfortegnelse Finanskalender 2003 Til aktionærerne 2 5 års hovedtal i hovedtræk 6 Påtegninger 7 Strategi fokus på to segmenter 8 Tankdivisionen 10 Tørlastdivisionen 12 Øvrige aktiviteter 13 Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning 13 Forventninger 14 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 18 Sikkerhed og miljø 20 Styring af særlige risici 22 Usædvanlige forhold i regnskabsåret Vidensressourcer 26 Corporate Governance 28 Investor Relations og Udbytte 29 Aktiekurs og aktionærforhold 30 Flådeliste 31 Regnskabsberetning 32 Centrale områder i anvendt regnskabspraksis 38 Koncern- og årsregnskab 40 Anvendt regnskabspraksis 40 Resultatopgørelse 51 Balance 52 Egenkapitalopgørelse 54 Pengestrømsopgørelse 56 Noter 57 Bestyrelse 76 Direktion og øvrig ledelse 77 Meddelelser til Københavns Fondsbørs 78 Ordliste og formler 79 Basisoplysninger 82 FINANSKALENDER 2003 I de første ti måneder af 2002 var markedet for produkttankskibe som forventet helt anderledes afdæmpet end i Reduceret efterspørgsel kombineret med overskydende kapacitet medførte lavere fragtrater. Andre faktorer, bl.a. et manglende opsving i verdensøkonomien, usikkerhed relateret til en mulig krig i Mellemøsten samt en generelt høj oliepris, reducerede efterspørgslen efter transport, hvilket medførte faldende fragtrater. Vore positive forventninger til produkttankskibsmarkedet på lidt længere sigt er imidlertid stadig intakte som følge af en forventet større ophugning af ældre skibe. De væsentligt højere rater i de sidste to måneder af 2002 illustrerede på ny, at markedet er meget let påvirkeligt af politiske og økonomiske begivenheder. Raffinaderikapaciteten forøges i stigende grad i områder uden for den vestlige verden, der stadig er det væsentligste forbrugsområde for raffinerede olieprodukter. Dette medfører et stigende behov for transport af raffinerede produkter. Stigende fokus på kvalitetstonnage, bl.a. som følge af "Prestige" s forlis i november 2002, har forøget bevidstheden hos kunder, myndigheder og offentligheden om fordelene ved at anvende en moderne og dobbeltskroget flåde som TORMs. Vi forventer, at dette vil medføre øget ophugning af ældre skibe, der på sigt vil forbedre indtjeningsmulighederne for Selskabets skibe. TORM forventer at afholde generalforsamling og offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende tidspunkter: Ordinær generalforsamling: 9. april 2003 Delårsrapport første kvartal 2003: 22. maj 2003 Delårsrapport andet kvartal 2003: 19. august 2003 Delårsrapport tredje kvartal 2003: 21. november Indholdsfortegnelse/Finanskalender

3 Til aktionærerne Vores nybygningsprogram fortsætter som planlagt. I løbet af 2002 fik TORM leveret fire tdw MR produkttankskibe. I januar 2003 blev yderligere to søsterskibe leveret. Efter levering af disse seks MR produkttankskibe har TORMs produkttankskibsflåde en gennemsnitlig alder på kun 6,2 år, hvilket er en af de yngste flåder i markedet. Alle TORMs produkttankskibe er dobbeltskrogede. TORMs ordrebog indeholder i dag to tdw LR2 produkttankskibe til levering ultimo 2003 og to tdw LR1 produkttankskibe til levering i 2004, hvilket sammen med de seks nyligt leverede MRprodukttankskibe svarer til en samlet investering på mere end DKK 2,6 milliarder. Det er med tilfredshed, at vi kan notere os, at vores pool-strategi i 2002 har vundet stigende anerkendelse i rederibranchen. I løbet af året har TORM indgået aftale med tre nye poolpartnere, der vil placere minimum ti skibe i TORMs pools, hvor LR2 Poolen ledes i forening med A. P. Møller. Pool-strategien giver mulighed for at opnå en styrket markedsposition samt betydelige fordele for både vores kunder, poolpartnere og TORM. Det var glædeligt, at det i 2002 lykkedes at placere en ordre på i alt ti LR1 produkttankskibe i fællesskab med fem rederier, hvilket for TORM var en milepæl var ligeledes et aktivt år i tørlastsegmentet, hvor Selskabet indchartrede yderligere 13 Panamax skibe til attraktive rater for at få gavn af en forventet betydelig forbedring i markedet, der indtraf i slutningen af 3. kvartal Tørlastdivisionen ventes at opnå et positivt resultat i Vores strategi har de seneste år været fokus på segmenter, hvor vi kan opnå en betydelig markedsposition. Som følge heraf blev TORMs liniefartsaktiviteter afhændet i september Det var en glæde, at det lykkedes os at afhænde liniefartsaktiviteterne til en fornuftig pris og samtidig sikre de ansatte beskæftigelse i et velrenommeret dansk rederi. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de ansatte i linieafdelingen for en stor indsats gennem årene i TORM og ønske dem god vind fremover. I juli 2002 afgav TORM via Københavns Fondsbørs offentligt købstilbud på alle aktier i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Vores ønske var at samle de to selskaber med tankaktiviteterne drevet under TORMs navn og med tørlastaktiviteterne drevet under NORDENs navn. Det samlede selskab vil ikke blot kunne opnå åbenbare driftsmæssige fordele, men forventes at skabe øget interesse fra kunder, leverandører og investorer. TORM ejede pr. 31. december ,35% af aktiekapitalen i NORDEN og arbejder fortsat på en tilfredsstillende løsning. Det er glædeligt, at Folketinget vedtog lov om tonnageskat, der vil være til gavn for dansk skibsfart. Derved sikres lige konkurrencevilkår med andre væsentlige skibsfartsnationer. TORM er indtrådt i tonnageskatteordningen med effekt fra 1. januar Vi arbejder til stadighed med at forøge likviditeten på TORMs aktier. Som følge heraf blev TORM i april 2002 noteret på NASDAQ, men bibeholdt noteringen på Københavns Fondsbørs. Om end handelen med TORMs aktier i USA har været begrænset, har noteringen dog forbedret Selskabets profil blandt især udenlandske investorer og har medvirket til, at TORMs aktiekurs har været stigende i 2002 og generelt har udviklet sig bedre end sammenlignelige aktier inden for skibsfart. Afsluttende vil jeg gerne takke alle TORMs mange dygtige medarbejdere, både til søs og til lands for en førsteklasses indsats i Klaus Kjærulff Adm. direktør Virksomheden har i 2002 fortsat sit fokus på sine to kerneforretningsområder, ejerskab og drift af produkttank- og tørlastskibe, bl.a. ved yderligere investering i disse to forretningsområder. Begivenhederne i 2002 har bekræftet, at den valgte strategi er den rette vej for TORM. Til aktionærerne 3

4 5 års hovedtal DKK mio Tilrettet Tilrettet Tilrettet Tilrettet Total Fortsæt- Total Fortsæt- Total Fortsæt- Total Fortsæt- Total Fortsæt- Koncern tende Koncern tende Koncern tende Koncern tende Koncern tende aktivi- aktivi- aktivi- aktivi- aktiviteter * teter * teter * teter * teter * RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Omkostninger ved skibenes drift Indtjening ved skibsfart (Dækningsbidrag) Hensættelse på B/B-chartrede skibe Resultat ved salg af skibe/kapitalandele Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Investeret kapital Netto rentebærende gæld Likvider og obligationer PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter Fra investeringsaktiviteter deraf investering i materielle anlægsaktiver Fra finansieringsaktiviteter Likvide midler etc. i tilkøbt/frasolgt virksomhed Pengestrømme i alt KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL ** Bruttomarginal 17,0% 20,1% 30,6% 37,4% 28,4% 36,1% 15,3% 19,5% 16,7% 18,6% EBITDA marginal 18,1% 18,2% 31,5% 39,2% 27,1% 35,4% 12,9% 17,2% 9,1% 12,3% EBIT marginal 10,6% 9,1% 25,3% 31,8% 16,9% 22,5% -1,3% -2,9% -14,6% -20,5% Aktiekurs, ultimo 56,4 46,0 59,0 24,0 20,0 Millioner aktier, ultimo 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 Resultat pr. aktie (EPS) 26,1 21,3 8,5-4,9-8,2 RoE 36,0% 51,0% 27,8% -12,7% NA RoIC 8,6% 33,8% 15,6% -0,8% NA Egenkapitalens andel af aktiver i alt 41,8% 25,4% 16,8% 13,1% 24,6% Foreslået udbytte pr. aktie 2,0 4,0 2,0 0,0 0,6 Valutakurs USD/DKK, ultimo 7,08 8,41 8,02 7,40 6,39 Valutakurs USD/DKK, gennemsnitskurs 7,89 8,32 8,08 6,98 6,70 *) Fortsættende aktiviteter indeholder ikke liniefartsaktiviteten. **) Nøgletallene er udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Formlerne findes bagest i årsrapporten. 4 5 års hovedtal

5 USD mio Tilrettet Tilrettet Tilrettet Tilrettet Total Fortsæt- Total Fortsæt- Total Fortsæt- Total Fortsæt- Total Fortsæt- Koncern tende Koncern tende Koncern tende Koncern tende Koncern tende aktivi- aktivi- aktivi- aktivi- aktiviteter * teter * teter * teter * teter * RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Omkostninger ved skibenes drift Indtjening ved skibsfart (Dækningsbidrag) Hensættelse på B/B-chartrede skibe Resultat ved salg af skibe/kapitalandele Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Valutakurs USD/DKK, ultimo 7,08 8,41 8,02 7,40 6,39 Valutakurs USD/DKK, gennemsnitskurs 7,89 8,32 8,08 6,98 6,70 Resultatopgørelsen i USD er opgjort på baggrund af gennemsnitskursen, mens balancen er opgjort på baggrund af ultimokursen. *) Fortsættende aktiviteter indeholder ikke liniefartsaktiviteten. 5 års hovedtal 5

6 2002 i hovedtræk Årets resultat blev DKK 475 mio. (DKK 388 mio. i 2001). Årets resultat i 2002 inkluderer en gevinst ved salg af linieaktiviteten på DKK 63 mio., tilbageført skat i forbindelse med Selskabets indtræden i tonnageskatteordningen på DKK 360 mio. samt en urealiseret gevinst på aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S på DKK 8 mio. Årets resultat var højere end TORMs forventninger om et resultat efter skat før en evt. gevinst på NORDEN aktierne på DKK mio., som blev offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal Det lidt højere resultat, trods en lavere USD/DKK kurs, skyldes højere fragtrater, især i december Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev DKK 352 mio. (DKK 814 mio. i 2001). Resultatet før finansielle poster (EBIT) var DKK 207 mio. (DKK 655 mio. i 2001). Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2002 DKK mio. (DKK 920 mio. i 2001). TORMs aktier blev i april 2002 noteret på NASDAQ sideløbende med noteringen på Københavns Fondsbørs. I juli 2002 afgav TORM offentligt købstilbud på alle aktier i NORDEN. TORMs linieaktivitet blev i september 2002 afhændet til selskaber i A. P. Møller Gruppen. Gennem 2002 har TORM taget levering af fire MR produkttankskibe. To LR1 produkttankskibe blev bestilt ved Hyundai-værftet til levering i 2004 som del af en ordre på ti skibe fra TORM og dets poolpartnere. TORM havde herefter ved udgangen af 2002 seks skibe i ordre til levering i De tre tankskibspools omfattede ved udgangen af året 54 skibe, og tørlastaktiviteterne omfattede 26 skibe. TORMs ejede flåde udgjorde 20 skibe heraf. For 2003 forventes et resultat efter skat i størrelsesordenen DKK mio. Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 2 pr. aktie (DKK 4 pr. aktie i 2001) i hovedtræk

7 Påtegninger LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger og de krav, som Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. DIREKTION Klaus Kjærulff Administrerende direktør Klaus Nyborg Økonomidirektør BESTYRELSE N. E. Nielsen Formand Michael Agerholm Ditlev Engel Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme Selskabets og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af Selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2003 Christian Frigast Næstformand Søren Elbek Gabriel Panayotides REVISIONSPÅTEGNING TIL AKTIONÆRERNE I A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM: Vi har revideret årsrapporten for A/S Dampskibsselskabet TORM for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. DEN UDFØRTE REVISION Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. København, den 27. februar 2003 Ernst & Young Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tom Hornbøll Statsautoriseret revisor Svend Hagemann Statsautoriseret revisor Jesper Jarlbæk Statsautoriseret revisor Kirsten Aaskov Mikkelsen Statsautoriseret revisor Påtegninger 7

8 Strategi fokus på to segmenter Det er TORMs strategi at opnå en førende position - og besidde en konkurrencemæssig fordel i de segmenter, hvor Selskabet opererer og derigennem til stadighed generere vækst og overskud gennem markedets cyklus. Derved mener Selskabet bedst at kunne skabe værdi for aktionærerne på langt sigt og indfri kunders, ansattes, partneres og leverandørers forventninger. For at kunne opnå målet om en ledende position inden for sine forretningsområder hurtigere, end hvad der ville være muligt gennem organisk vækst, har TORM søgt at udvide sin markedsposition ved gennem mere end ti år at organisere skibene i pools sammen med andre rederiers tonnage af samme høje kvalitet. Dette giver muligheden for at tilbyde kunderne øget kapacitet samt den fleksibilitet, som kunderne forventer. TORMs strategi er tillige at fokusere på forretningsområder, hvor der p.g.a. Selskabets position i markedet vil kunne opnås størst udbytte af den betragtelige erfaring, TORM og dets medarbejdere besidder. Som følge heraf besluttede TORM for et par år siden at frasælge forretningsområder, hvor denne position ikke kunne opnås, eller hvor der ikke kan skabes et fornuftigt afkast af den investerede kapital. Dette inkluderede TORMs liniefartsaktivitet, der blev solgt i september 2002 til selskaber i A. P. Møller Gruppen. TORM vurderer, at den globale trend mod konsolidering blandt kunder, leverandører og konkurrenter vil medføre stigende krav til størrelsen af internationale rederivirksomheder. Som følge heraf besluttede TORM at søge at kombinere Selskabet med et rederi med aktiviteter inden for de samme forretningsområder som TORM, hvorfor TORM tilbød at erhverve alle aktier i NORDEN. TORM er overbevist om, at en kombination af disse to danske enheder vil medføre en stærk base inden for produkttankskibe og tørlastskibe, der kan benyttes som platform for yderligere vækst. TANKDIVISIONEN TORMs nybygningsprogram, der omfatter i alt seks MR-produkttankskibe leveret i 2002 og primo 2003, to LR1 produkttankskibe og to LR2 produkttankskibe til levering i perioden , sikrer fortsat fokus på nyere kvalitetstonnage, forøger TORMs flåde og giver en forbedret markedsposition. Nybygningsprogrammet er det hidtil største i Selskabets historie. Den samlede investering udgør mere end DKK 2,6 milliarder og forøger Selskabets tankskibsflåde betragteligt. Selskabet har fortsat et mål om at have 100 produkttankskibe i de tre pools ved udgangen af 2004, hvoraf 30% er TORMs egne eller indchartrede skibe. Selv om tilgangen til de tre produkttankskibspools som følge af partneres samt TORMs nybygningsprogram er i kraftig vækst, er 8 Strategi TORM ønsker at drive en miljømæssig ansvarlig forretning, hvor der gennem fokus på nyere kvalitetstonnage og arbejdsprocedurer til lands og til vands kan tilbydes kunderne et førsteklasses produkt.

9 Selskabet kontinuerligt opmærksom på muligheder for strategiske akkvisitioner og køb eller langtidsindchartring af kvalitetstonnage. TORM ser dette som yderligere muligheder for vækst af flåden. TORM er afhængig af yderligere skibe fra eksisterende og nye poolpartnere for at nå målet om antallet af skibe i pools og er derfor til stadighed i dialog med nuværende og potentielle partnere derom. Baseret på tilgangen af nye skibe til de tre pools i 2002 og positive dialoger med potentielle partnere forventer TORM fortsat, at det ambitiøse mål om 100 skibe i de tre pools ved udgangen af 2004 er opnåeligt. TØRLASTDIVISIONEN TORM har betydelig erfaring inden for tørlast, men markedet for tørlasttransport er stort og meget fragmenteret, således at det er yderst vanskeligt for én reder at opnå en førende position i et enkelt segment. Adgangsbarrierer for nye markedsdeltagere er lave i tørlastsegmentet. Fremover forventer TORM i højere grad at benytte sin lange erfaring til at øge flåden gennem poolsamarbejder. Inden for Panamax-markedet driver TORM selv en pool med p.t. over 20 skibe. I Handysize-markedet har TORM i samarbejde med Wah Kwong Shipping Holdings og Pacific Basin Shipping Investments medvirket til at danne poolen International Handybulk Carriers (IHC). Det volatile og relativt likvide marked for tørlasttonnage medfører, at der er gode muligheder for brugen af afdækningsinstrumenter såsom FFAs, hvor TORM har øget aktiviteten, og selektive investeringer i form af køb og salg af skibe. Denne strategi vil stadig blive gennemført aktivt, men forsigtigt. Strategi 9

10 Tankdivisionen Markedet for produkttankskibe var som forventet i de første ti måneder af 2002 præget af et lavt fragtrateniveau sammenlignet med de to foregående år. En række faktorer, bl.a. faldende forbrug af flybrændstof, lavere økonomisk vækst, stigende oliepriser, lave fragtrater på transport af råolie og truslen om krig i Irak kombineret med stor tilgang af tonnage til markedet, påvirkede alle markedet negativt. Der har gennem en årrække været en tendens til, at verdens olieraffinaderikapacitet i stigende grad flytter uden for den vestlige verden, der er hovedforbrugsområdet. Denne tendens fortsatte i 2002, hvilket medvirkede til øget transportbehov for raffinerede produkter til gavn for Selskabets produkttankskibe USD/dag Gennemsnitlig daglig indtjening I november 2002 forliste det tdw store råolietankskib Prestige ud for Spaniens kyst med ca tons fuelolie ombord. Skibet var bygget i 1976 og var i modsætning til alle TORMs produkttankskibe enkeltskroget. En række lande - bl.a. Spanien og Frankrig - har efter Prestige s forlis indført væsentlig skrappere regler for skibe af samme type som Prestige, hvor bl.a. Frankrig efterfølgende har beordret lignende tankskibe ud af sin 200 sømile zone. Den øgede fokus på kvalitetstonnage efter Prestige s forlis samt en række andre forhold, herunder lave lagre globalt af råolie og raffinerede produkter, strejke i Venezuela, der betød stigende behov for længere transporter af olieprodukter til USA, samt midlertidig lukning af japanske kernekraftværker, hvilket indebar stigende japansk import af olieprodukter, medførte mod slutningen af året en markant forbedring af fragtrateniveauet for produkttankskibe. TORMs tankdivision fortsatte i 2002 udviklingen i henhold til strategien om at øge sine pools for derigennem at opnå og udbygge en betydende position på markedet. I løbet af 2002 har TORM indledt poolsamarbejde med tre velanskrevne navne i de tre produkttankskibspools: Mitsui O.S.K, L.G.R. di Navigazione og Rederi AB Gotland. Ved udgangen af 2002 omfatter de tre produkttankskibspools 54 skibe. jan 97 jul 97 jan 98 jul 98 jan 99 jul 99 jan 00 jul 00 jan 01 jul 01 jan 02 jul 02 Arabiske Golf - Japan tons Arabiske Golf - Japan tons MR gennemsnit Kilde: Clarksons 10 Tankdivisionen

11 TORM og Poolpartneres skibe i de tre produkttankskibspools pr. 31 december Antal skibe Poolpartnere TORM 0 MR LR LR2 9 3 Som en yderligere cementering af poolsamarbejdet i TORMs LR1 pool placerede TORM og dets partnere i 2002 en samlet ordre på i alt ti LR1 produkttankskibe ved Hyundai-værftet i Sydkorea til levering i Af disse skibe vil to være ejet af TORM. Ud over gunstige kontraheringspriser p.g.a. ordrens størrelse åbner ti skibe i samme serie mulighed for at kunne tilbyde kunderne en større fleksibilitet gennem større sandsynlighed for at have de rette skibe på rette sted, når behovet herfor opstår. Der har i løbet af 2002 ikke været salg af tonnage i tankdivisionen, da TORM har ønsket at øge flåden samtidig med, at tilfredsstillende priser ikke var opnåelige. Såfremt gunstige priser kan opnås, ønsker TORM at sælge ældre tonnage for at bevare en flåde blandt de yngste i markedet, uden dog at ændre det overordnede strategiske vækstmål. TORM har gennem året fået leveret fire nybygninger - alle MR-produkttankskibe fra STX-værftet i Sydkorea - og har i januar 2003 modtaget yderligere to MR-produkttankskibe i samme serie. TORMs ordrebog inkluderer nu to LR1- og to LR2-produkttankskibe til levering i 2003 og 2004 fra Hyundai-værftet i Sydkorea. I slutningen af 2002 har TORM byttet sin 50% ejerandel i TORM SITA med den tilsvarende 50% andel af søsterskibet SITAMONA, således at TORM i dag ejer SITAMONA 100%. Skibet er i februar 2003 omdøbt til TORM HILDE. Forventninger om mere restriktive regler for transport af olie og olieprodukter i enkeltskrogede skibe har medført øget kontrahering af nybygninger, således at visse værfter grundet stor efterspørgsel - har hævet priserne med 5-10% for nybygninger. Ordrebøgerne hos mange værfter i Japan og Sydkorea er nu så fyldte, at det er yderst svært at få leveret ny tonnage før slutningen af TORM forventer imidlertid, at stigende værftskapacitet, især i Kina, vil modvirke denne prisstigning. Markedet for brugt tonnage bliver i stigende grad lagdelt, således at prisforskellen mellem enkelt- og dobbeltskrogede skibe bliver større. Det var i slutningen af 2002 udtalt, at mange købere ønskede meget hurtig levering af brugt tonnage, hvilket medførte forøgede priser og dermed forhøjede værdien på Selskabets flåde. POOLPARTNERE - TANK MR LR1 LR2 LGR Difko A. P. Møller Pacific Carriers LGR Oldendorff Primorsk Marinvest Primorsk Rederi AB Gotland Mitsui Rederi AB Gotland Sanmar TORM TORM TORM Waterfront Tankdivisionen 11

12 Tørlastdivisionen Det var TORMs forventning, at tørlastmarkedet ville være præget af lave rater i 2002 med en forbedring ultimo året, som ville fortsætte i Som følge af denne forventning havde TORM afdækket en meget væsentlig del af sin eksponering mod markedet i fjerde kvartal 2002 ved hjælp af FFAs. Der var især i slutningen af 2002 stigende interesse for at chartre tonnage i tørlastmarkedet, bl.a. grundet stor import af råvarer til Kina og øget japansk kulimport som følge af bl.a. større renoveringsarbejder på japanske kernekraftværker. Sammenholdt med en meget begrænset tilgang til verdensflåden i de segmenter, hvor TORM opererer, medførte det stigende rater i 4. kvartal af Raterne steg imidlertid tidligere end forventet af TORM, som p.g.a. den nævnte afdækning af fragterne ikke fik en forøget indtjening trods markedsstigningen. Indtjeningen for året var ikke tilfredsstillende. Tørlastdivisionen underskrev i december 2002 aftale om køb af M/S SANTA TERESA, som er søsterskib til TORMs andre ejede Panamax tørlastskibe, til levering i Ligeledes er der i løbet af 3. og 4. kvartal indchartret 13 Panamax skibe for kortere og mellemlange perioder samt to Handysize skibe til tilfredsstillende rateniveauer sammenlignet med dagens marked. 1 års T/C-rater - Tørlast jan 93 USD/dag jan 94 Kilde: Clarksons jan 95 jan 96 Panamax tdw jan 97 Panamax Tørlastskib - brugtværdi tdw, 10 år gammel 20 USD mio jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 Handysize tdw jan Kilde: Fearnleys POOLPARTNERE - TØRLAST 12 Tørlastdivisionen Panamax ASP TORM Wah Kwong Handysize BHP IDB Nomikos Pacific Basin TORM Wah Kwong Wallem

13 Øvrige aktiviteter LINIEAKTIVITETEN 1. kvartal 2002 var præget af stor lasttilgang af især kakao fra Vestafrika til USA og olieudstyr fra USA til Vestafrika, mens de efterfølgende kvartaler var præget af faldende kapacitetsudnyttelse i overensstemmelse med forventningerne. Som led i TORMs strategi om at operere i markeder, hvor det er muligt at opnå en betydende position, blev det besluttet at afhænde liniedivisionen. Pr. 16. september 2002 overtog selskaber i A. P. Møller Gruppen TORMs liniedivision, og samtidig sikredes de ansatte beskæftigelse i et velrenommeret dansk rederi. Salget gav TORM en regnskabsmæssig fortjeneste på DKK 63 mio. og vil frigøre arbejdskapital (tilgodehavender) i størrelsesordenen DKK mio., hvoraf over halvdelen allerede er indkasseret pr. 31. december OFFSHORE I Offshore-aktiviteten, hvor TORM reducerede sin involvering i 2001 med salget af de to ejede skibe, blev et indchartret skib tilbageleveret til ejeren i juni 2002, og kun ét skib, TORM KESTREL, er nu på bareboatcharter frem til slutningen af 2003, hvorefter aktiviteten er afviklet. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING TORM modtog levering af to MR-produkttankskibe, TORM THYRA og TORM FREYA, i januar TORM GYDA blev solgt i januar 2003, hvilket medførte en samlet gevinst på DKK 7 mio., inklusiv kursgevinst. Øvrige aktiviteter 13

14 Forventninger GLOBAL ORDREBOG I PRODUKTTANKSEGMENTET mio. tdw leveringer i % af verdens- Verdensflåde Leveret I ordre til levering i flåden pr. pr. 1. januar januar 2002 tdw ,14 0,09 0,07 0,04-4,8% ,45 0, ,1% ,11 1,11 1,39 1,18 0,14 34,4% ,76 0,96 2,89 2,57 0,52 44,0% , ,10 0,10 9,0% , ,21-4,5% ,60 0,07 1,00 1,75 0,65 216,9% ,23 0,85 0,83 0,63 0,11 29,4% 52,11 3,13 6,18 6,47 1,53 33,2% Heraf: Bygget før 1983 (over 20 år) 15,09 Bygget før 1978 (over 25 år) 6,46 Kilde: R. S. Platou FORVENTNINGER TIL TANKSKIBSMARKEDET TORM vurderer, at tendensen hurtigere end forventet går mod et todelt marked, hvor ældre og utidssvarende skibe i stigende grad ikke kommer i betragtning, når større olieselskaber søger skibe til deres laster. I de kommende to år vil der være en meget stor tilgang af tankskibe til verdensflåden, hvilket sammenholdt med en lav økonomisk vækst og evt. fortsat høj oliepris kan have en negativ indvirkning på fragtrateniveauet. Samtidig vil udfasningen af gammel tonnage efter IMOs nuværende regler først for alvor reducere verdensmarkedsflåden i Imidlertid vurderer TORM, at politisk pres i forbindelse med Prestige s forlis kan medføre en stramning af kravene i EU, således at en udfasning af ældre og enkeltskroget tonnage vil blive fremskyndet. Ligeledes er der i Kongressen i USA samt i Japan forslag undervejs, der - såfremt disse gennemføres - vil medføre udfasning af enkeltskroget tonnage i visse tilfælde allerede fra 2005, hvor denne skibstype under nuværende lovgivning vil kunne fortsætte frem til 2015 i visse områder. Disse tiltag har allerede medført en tendens til faldende priser for ældre tonnage. Der er dog fortsat væsentlig usikkerhed m.h.t. hvor strenge krav, der implementeres af myndighederne i de enkelte jurisdiktioner, samt hvordan timingen af disse skærpede krav vil være. Sammenfattende betragter TORM de markedsmæssige forhold med nogen skepsis grundet stor tonnagetilgang de kommende år, men politiske faktorer samt olieselskabers valg af yngre tonnage kan have en endog 14 Forventninger

15 meget positiv effekt på markedet, især for ejere som TORM med en meget moderne kvalitetsflåde. Som følge af sæsonudsving, hvor 1. og 4. kvartal traditionelt er de stærkeste, afslutningen af konflikten i Venezuela, flådetilgangen samt en mulig krig, forventer TORM nedenstående rater for de tre tankskibstyper i FORVENTNINGER TIL TØRLASTMARKEDET Efterspørgslen efter tonnage er i tørlastsegmentet primært afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Forventningerne til økonomisk vækst i den industrialiserede verden (OECD) er begrænsede, men dog fortsat positive. Øget efterspørgsel i Kina og den deraf afledte øgede aktivitet og efterspørgsel i andre asiatiske lande forventes fortsat at få positiv indflydelse på markedsniveauet. Global ordrebog tørlastskibe Antal skibe jan 1996 Kilde: Clarksons jan 1997 jan 1998 Panamax dwt Derudover har Japan indført midlertidige lukninger af atomkraftværker for at gennemføre nødvendige sikkerhedscheck. Derfor har Japan i en periode et stort behov for import af kul som erstatning. jan 1999 jan 2000 jan 2001 Handysize dwt jan 2002 Ordrebogen for den samlede globale levering af nybygninger inden for tørlastsegmentet i 2003 er meget lille, undtaget i Handymax markedet, hvor TORM ikke er aktiv. Den relativt store ordrebog i Handymax markedet forventes ikke at kunne påvirke det generelle markedsniveau negativt, FORVENTNINGER TIL TCE FRAGTRATER FOR TORM I 2003 (USD/dag) 2003 budget 2003 antal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året driftsdage* MR LR LR * Summen af antallet af dage i perioden, hvor egne og indchartrede skibe er i drift. Forventninger 15

16 Forventninger FORVENTNINGER TIL TCE FRAGTRATER FOR TORM I 2003 (USD/dag) 2003 budget 2003 antal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året driftsdage* Panamax Handysize * Summen af antallet af dage i perioden, hvor egne og indchartrede skibe er i drift. idet den øgede efterspørgsel mere end kompenserer for den forventede vækst i flåden som helhed. Kombinationen af begrænset flådetilvækst og en forventet vækst i efterspørgslen bevirker, at TORM forventer et marked på et tilfredsstillende niveau i RESULTATFORVENTNINGER TIL 2003 Samlet set forventer TORM for 2003 et resultat efter skat i størrelsesordenen DKK mio., under forudsætning af en gennemsnitlig USD/DKK-kurs i niveauet 7,00 og uden væsentlige ændringer i flåden bortset fra tilgangen af nybygninger. Som følge af de ustabile globale politiske og økonomiske forhold er forventningerne behæftet med en større usikkerhed end sædvanligt, både i op- og nedadgående retning. Krigssituationen vil kunne ændre markederne pludseligt. Yderligere stramninger af reglerne for enkeltskroget tonnage med effekt i 2003 eller ændret adfærd hos kunderne til i højere grad end tidligere at chartre yngre, dobbeltskroget tonnage, vil herudover kunne forbedre markederne væsentligt. 200 Antal skibe Verdensflåde tørlastskibe efter byggeår tdw tdw Kilde: Fearnleys 16 Forventninger

17 SAFE HARBOUR STATEMENT FREMADRETTEDE UDSAGN Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden og Selskabets drift, resultater og økonomiske forhold, herunder specielt udsagn vedrørende: Spot og TCE rater på kort eller langt sigt, driftsdage, udbud og efterspørgsel efter tankskibe og bulkskibe, udbud og efterspørgsel efter olie og raffinerede produkter, forventninger til Selskabets fremtidige kapitalbehov og anlægsinvesteringer, Selskabets vækststrategi og dennes gennemførelse, antallet af partnere og antallet af disse partneres skibe i pools, ændringer i miljølovgivning, omkostningsreduktioner og andre fordele. Udtryk som forventer, har til hensigt, planlægger, vurderer, imødeser, skønner, forventninger og varianter af disse udtryk samt lignende udtryk er anvendt for at angive, at der er tale om fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici og er baseret på en række forudsætninger og skøn, som ifølge sagens natur er forbundet med betydelig usikkerhed og underlagt omstændigheder, som i vidt omfang ligger uden for Selskabets kontrol. Ud over de faktorer og forhold, der er omtalt i denne beretning, omfatter væsentlige forhold, som efter TORMs opfattelse kan medføre, at de realiserede resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, den globale udvikling i konjunkturer, valutaer og renteniveauer, generelle markedsforhold, herunder udsving i befragtningsrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen på shippingmarkedet, herunder virkningen af ændringer i OPECs produktionsniveau samt forbrug og oplagring af olie globalt, ændringer i Selskabets driftsudgifter, herunder bunkerpriser, tørdokog forsikringsudgifter, ændringer i offentlige regler og bestemmelser eller tiltag fra myndighedernes side, muligt ansvar i forbindelse med eventuelle fremtidige sagsanlæg, de politiske forhold generelt i Danmark og udlandet, forstyrrelse i ruter på grund af uheld eller politiske begivenheder, samt andre væsentlige forhold, som til enhver tid omtales i de rapporter, som TORM indsender til Københavns Fondsbørs og Securities and Exchange Commission. Forventninger 17

18 Dampskibsselskabet NORDEN A/S TORMs strategi er baseret på organisk vækst af egen tonnage, udvidelse af poolsamarbejder og ved akkvisition af virksomheder, der har ekspertise inden for TORMs kerneforretningsområder, såfremt dette kan finde sted på vilkår, der kan skabe et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Ønsket om vækst sker med baggrund i den generelle trend i verden mod konsolidering både blandt konkurrenter, kunder og leverandører, hvilket i rederibranchen stiller krav til øget størrelse for derved at kunne tilbyde kunderne øget fleksibilitet, rettidighed og kapacitet. TORM erhvervede i juni ,8% af NORDENs aktiekapital fraregnet egne aktier, hvilket blev efterfulgt af et frivilligt købstilbud til NORDENs aktionærer på DKK 360 pr. aktie. Købstilbuddet blev ved tilbudsperiodens udløb 29. juli 2002 ikke fornyet eller forhøjet. TORM er nu NORDENs største aktionær med en aktiepost i NORDEN på 33,35% (fraregnet egne aktier) pr. 31. december Det var TORMs mål at gennemføre en vellykket sammenlægning af selskaberne for dermed at etablere et betydeligt dansk rederi, der kan udgøre en solid platform for yderligere vækst, og som vil være i stand til at konkurrere på det internationale marked. En kombination med NORDEN vil kunne opfylde TORMs ønske om at udvide Selskabets kerneforretningsområder. De to selskabers kompetenceområder er meget komplementerende, ligesom der eksisterer operationelle fordele. Således vil TORMs markedsledende position inden for specielt LR2 og LR1 produkttankskibe kunne suppleres med NORDENs engagement i MR-produkttankskibssegmentet samt NORDENs styrke inden for tørlast. 18 NORDEN

19 Begge selskaber har højt kvalificerede medarbejdere og er velrenommerede inden for international rederidrift, og det er TORMs opfattelse, at det samlede selskab vil kunne udnytte væsentlige driftsmæssige fordele samt skabe større interesse blandt kunder, leverandører og investorer. Det er således målet, at de to navne skal fastholdes med tankskibsaktiviteten drevet under navnet TORM og tørlastaktiviteten under navnet NORDEN. Aktieposten i NORDEN indregnes i TORMs regnskab som Øvrige investeringer, da TORM trods ejerskab på 33,35% ikke er tilbudt bestyrelsesposter eller har indflydelse på væsentlige beslutninger i NORDEN og følgelig ikke kan betragte dette som et associeret selskab. Investeringen i NORDEN er værdiansat til kurs 369,43, der var den noterede kurs på NORDENs aktier på Københavns Fondsbørs pr. 30. december Den samlede bruttoinvestering i aktier i NORDEN udgør pr. 31. december 2002 DKK 263 mio. Der er i resultatet for 2002 indregnet en urealiseret nettogevinst på aktierne i NORDEN på DKK 8 mio. efter transaktionsomkostninger. NORDEN aktiekursudvikling DKK/aktie TORM byder DKK 360/aktie for NORDEN jan 02 feb 02 mar 02 apr 02 maj 02 jun 02 jul 02 aug 02 sep 02 okt 02 nov 02 dec 02 NORDEN 19

20 Sikkerhed og miljø Sikkerheden for TORMs mandskab og skibe og den service, Selskabet leverer, er afgørende for TORM, og Selskabet søger til stadighed at udvikle systemer og kompetencer, således at alle ansatte i TORM har fokus på sikkerhed og kvalitet i enhver opgave. SIKKERHED Sikkerhedsmæssige begivenheder bliver løbende overvåget og analyseret, hvilket har medført reduktion i antallet af sikkerhedshændelser. TORM vil fortsat fokusere meget herpå. Officerer og mandskab bliver løbende uddannet gennem forskellige kurser og seminarer med henblik på at øge opmærksomheden på sikkerhed og kvalitet. I slutningen af 2002 indførtes en elektronisk version af TORMs Safety Management System (SMS) til afløsning af en papirbaseret version. TORMs SMS indeholder Selskabets sikkerhedspolitikker og procedurer i nødsituationer eller i arbejdssituationer, hvor risici for personale, materiel eller miljøet er identificeret. Systemet er designet til at være dynamisk og så brugervenligt som muligt. Opdateringer finder sted kvartalsvis, og en række værktøjer sætter brugeren i stand til at overvåge ændringerne. TORM har besluttet at udruste alle skibe med Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Det er endnu ikke et krav at benytte ECDIS, men det er medvirkende til at forbedre sikkerheden ved navigation. Systemet kan kommunikere med andet udstyr på broen, f.x. ARPA radaren. Dette giver vagthavende officer en unik mulighed for at overvåge nærtgående trafik og skibets position. MILJØ Det er almindeligt anerkendt, at søtransport er den miljømæssigt mest effektive transportform. Det er sandsynligvis også en af de mest miljømæssigt regulerede transportformer. Regler fastsættes af flagnationen, IMO (MARPOL), OPA-90 m.fl. og bliver alle behandlet af TORMs Safety Management System og vurderes nøje ved konstruktionen af skibe. Katastrofer som f.x. Prestige s forlis og den efterfølgende omfattende forurening af den spanske kyst medfører normalt, at myndighederne indfører nye krav eller fremskynder implementeringen af allerede besluttede krav, eksempelvis dobbeltskrog på tankskibe. TORM har i det sidste årti kun ejet dobbeltskrogede tankskibe. Det dobbelte skrog har adskillige miljømæssige fordele. Sandsynligheden for, at en lastet dobbeltskroget tanker ved en kollision eller grundstødning forurener miljøet, er væsentlig mindre end for et enkeltskroget tankskib. Hvis skroget er beskadiget, vil styrkeforskellen mellem et dobbeltskroget tankskib og et enkeltskroget være endnu større end i ubeskadiget stand. Alle skibe ejet og drevet af TORM er medlem af Det Norske Veritas (DNV) Emergency Response scheme. I tilfælde af et alvorligt uheld kan vurdering af skibets tilbageværende styrke og anbefalinger af tiltag indhentes fra eksperter hos DNV. 20 Sikkerhed og miljø

21 Den nødvendige fremførselskraft ved en given hastighed og emissionen af CO 2 og NOx dannet derved af hovedmotoren kan reduceres, hvis skibets skrog under vandlinien holdes fri af algevækster og lignende. I de seneste år har leverandører af maling gennemført et intenst udviklingsarbejde for at fremstille maling mod disse begroninger uden Tributyltin (TBT), eftersom TBT har vist sig at have en negativ indvirkning på havmiljøet. Alle TORMs nybygninger leveret i 2002 er bemalet med TBT-fri maling, og eksisterende skibe i flåden vil blive bemalet med TBT-fri maling ved første dokning efter 1. januar ARBEJDSMILJØ Forbedringer i arbejdsmiljøet ombord er en løbende proces, der omfatter både tekniske løsninger og uddannelse af officerer og mandskab. Ved alle vedligeholdelses- og reparationsopgaver udføres en arbejdspladsvurdering, der skal identificere og adressere sikkerheds og arbejdsmiljømæssige aspekter. Tilgængeligheden ombord af relevant dokumentation om de farlige materialer, der benyttes i det daglige arbejde, er en væsentlig faktor ved risikovurderingen. TORM har et omfattende system til at kontrollere og opdatere relevant information ombord. Alle TORMs nybygninger er designet til danske standarder, hvilket bl.a. kræver 10 db lavere støjniveau i maskinrummet end i internationale standarder og et omklædningsrum mellem maskinrum og opholdsrum. Reduktionen i støjniveauet er opnået ved at isolere hjælpemotorerne og generatorer i adskilte rum. Til søs betyder dette, at mandskabet kan udføre vedligeholdelse på hjælpemotorerne uden at blive udsat for støj fra hovedmotorerne, samt at mandskabet kan udføre vedligeholdelse af hovedmotorerne i havn uden at blive udsat for støj fra hjælpemotorerne. Omklædningsrummet mellem maskinrummet og opholdsrum medfører, at arbejdstøj, der kan være forurenet med olie eller kemiske stoffer, ikke bringes ind i opholdsrummene. For at forøge kvaliteten af mandskabets fritid er der på nybygningerne, såvel som på eksisterende skibe, gennemført en omfattende opgradering af velfærdsudstyret ombord. TORM har ligeledes fokuseret på jobtilfredshed. Et medarbejdervurderingssystem er under implementering, hvorunder jobtilfredshed vil blive målt og løbende søgt forbedret. Sikkerhed og miljø 21

22 Styring af særlige risici Som et internationalt rederi har TORM aktiviteter på globalt plan. Selskabet er således generelt eksponeret for forandringer i økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige forhold i de enkelte lande og på internationalt plan. Rederierhvervet er konjunkturfølsomt, hvilket medfører en række risici for branchens aktører. Overordnet kan disse opdeles i kommercielle og finansielle risici. KOMMERCIELLE RISICI MARKEDSRISICI UDSVING I INDTJENINGEN Selskabets indtægter genereres hovedsageligt fra enkeltstående rejser, der indgås på dagens markedsvilkår normalt med en varighed på dage, og i færre tilfælde fra tidscertepartier, der typisk har en varighed mellem 6 og 12 måneder. TORM er derfor eksponeret mod de betydelige udsving, der altid vil være på fragtmarkederne. Gennem deltagelse i veletablerede poolsamarbejder reduceres en del af markedsrisikoen, da skibene er i fart verden over og derved opnår større geografisk spredning. Samtidig kan antallet af ventedage reduceres som følge af den større markedsrepræsentation, som poolkonceptet medfører. Derudover har poolsamarbejderne vist sig også at medføre øget stabilitet i perioder, hvor fragtmarkedet er svagt. Fragtindtægterne afdækkes i et vist omfang over for udsving gennem indgåelse af konsekutive rejser, lastekontrakter, FFA og tidscertepartier. De tre førstnævnte afdækningsformer er de mest anvendte i TORM, idet de bedst kombinerer sikkerheden i et mere stabilt fragtrateniveau med den nødvendige tilstedeværelse over for kunderne i de forskellige pools. UDSVING I KØBS- OG SALGSPRISER Den udbygning af flåden, der især er sket i Selskabets tankskibssegment, primært gennem et omfattende nybygningsprogram, er forbundet med flere risikoelementer bl.a. timingen af kontraheringerne samt værdien af skibene, der gennem et skibs levetid kan være udsat for store udsving i såvel købs- som salgspris. Selskabets strategi er gennem en overordnet porteføljebetragtning samt et konstant højt finansielt beredskab at købe og sælge tonnage, hvor det forekommer mest gunstigt - frem for at lade omstændigheder i omverdenen afgøre, hvornår sådanne dispositioner gennemføres. I forbindelse med Selskabets nybygningsprogram, hvor der ved årets udgang var seks skibe under bygning på koreanske værfter, er der i alle tilfælde stillet garantier for de forudbetalinger, Selskabet har haft undervejs i byggeperioden. Garantierne er enten stillet af koreanske statsbanker eller af et højt ratet amerikansk forsikringsselskab. Ved udgangen af 2002 udgjorde den samlede forudbetaling til værfter DKK 388 mio. UHELD FOR FLÅDEN Nationale og internationale bestemmelser og konventioner kan betyde, at Selskabet pådrager sig væsentlige forpligtelser, hvis det skulle ske, at 22 Styring af særlige risici

23 et skib i drift udleder olie eller andre for miljøet farlige stoffer. For at reducere de økonomiske tab i tilfælde heraf er Selskabets flåde forsikret i det omfang, det overhovedet er muligt og findes økonomisk forsvarligt. Den samlede forsikringspakke omfatter en bred dækning på skibe og last herunder bl.a. miljøskadeog forureningsdækning, skader på 3. mand, forlisdækning samt krigsrisikoforsikring. Samtlige egne skibe er endvidere forsikringsdækket mod tab af indtjening i en periode op til 90 dage i tilfælde af havari. Selskabet tilstræber videst muligt at tegne forsikringer gennem selskaber med højeste rating, og der anvendes for tiden 6-8 selskaber samt 2 P&Iklubber med henblik på at sprede risikoen på dækningen fra disse. UDSVING I BUNKERPRISER Driftsresultatet ændres ved udsving i prisen på brændstof til skibene - i daglig tale kaldet bunkers. For at afdække denne risiko indgår Selskabet sikringsaftaler, der fastlåser prisen for en del af bunkerbehovet i en nærmere fastsat periode, normalt op til 12 måneder frem i tiden. I 2002 fastlåste Selskabet prisen på 18% af det købte bunkers ved anvendelse af sådanne instrumenter. Pr. 31. december 2002 havde Selskabet afdækket prisen for ca. 3% af bunkerbehovet for Ved udgangen af 2002 var markedsværdien af disse kontrakter DKK 1,1 mio. En hypotetisk ændring på 1% af prisen i 2003 pr. ton bunkerolie vil føre til en ændring i udgiften i 2003 på DKK 2,1 mio. baseret på det forventede bunkerforbrug, hvor Selskabet, og ikke kunden, løber prisrisikoen. Som følge af Selskabets poolstruktur foretages der for tankskibene ikke afdækning af bunkerforbruget for et specifikt skib i forbindelse med indgåelse af en lastekontrakt eller ved anden form for fragtafdækning. Afdækning bunkerhedging vurderes i porteføljesammenhæng ud fra den enkelte pools estimerede samlede behov. Dog afdækkes bunkerforbruget i den enkelte pool op imod en samlet kontrakt, hvis denne er indgået til en fast rate på et givet antal laster. For tørlastskibene afdækkes bunkerbehovet tilsvarende ved lastekontrakter, men afdækningsbehovet er mindre, idet en større del af indtjeningen hidrører fra skibe, der er udlejet på charterbasis, hvor indcharteren bærer bunkeromkostningen. Såvel for bunkerhedging som for alle andre typer af sikringstransaktioner, som Selskabet indgår, er disse udelukkende baseret på et markedsmæssigt behov for afdækning. FINANSIELLE RISICI Mere end 95% af Selskabets indtægter og charterudgifter samt størstedelen af driftsudgifterne er i US dollars. Selskabet er eksponeret for udsving i valutakurser samt ændringer i renteniveauer. Med henblik på at styre disse risici anvendes finansielle instrumenter. Styring af særlige risici 23

24 Styring af særlige risici VALUTAKURSRISICI Et udsving i USD-kursen på 1% over for DKK førte til en ændring på DKK 5 mio. i Foruden resultatpåvirkninger fra driften bestod ændringen af kursregulering ved betaling af afdrag på prioritetsgæld samt kursregulering af fragttilgodehavender, skyldige omkostninger samt USD-likviditeten. Selskabet har indgået en cross currency swap på USD 8 mio. til imødegåelse af udsving i USD kursen over for DKK på fragttilgodehavender og cross currency swaps på USD 32 mio. til dækning af udsving i USD kursen over for DKK, i relation til langfristede lån til dattervirksomheder samt egenkapitaldelen af Selskabets investeringer. Ved udgangen af 2002 havde Selskabet en USD-rentebærende gæld på DKK mio. En ændring i USD-kursen på 1% vil resultere i en kursregulering på DKK 20,3 mio. For at begrænse valutakursrisikoen indgås terminskontrakter og cross currency swaps. I 2001 og 2002 indgik Selskabet valutaterminskontrakter for salg af USD 31 mio. mod DKK for at dække det nødvendige DKK-likviditetsbehov til driften i 2002 i form af løn til besætning, visse løbende tekniske omkostninger, administrationsomkostninger, betaling af udbyttte m.v. Ved udgangen af 2002 var der ingen terminskontrakter for salg af USD for Primo februar er der for 2003 solgt USD 17 mio. svarende til dækning af ca. 50% af årets DKK-likviditetsbehov. Gennemsnitskursen fra disse salg er DKK 7,00. RENTERISICI Alle Selskabets lån er variabelt forrentede optaget i USD. Ud over et erhvervslån på USD 9 mio. er alle lån optaget til finansiering af Selskabets skibe. Selskabet benytter i visse tilfælde afledte finansielle instrumenter til at styre virkningen af renteændringer på indtjening og likviditet. Selskabet anvender typisk renteaftaler (FRA) til afdækning på kort sigt, mens renteswaps indgås med løbetider på op til fem år, dog typisk for 2-3 år, såfremt tilfredsstillende renteniveauer kan opnås. De anvendte instrumenter har altid en profil, der matcher profilen på det enkelte lån. I overvejelserne om renteafdækning af Selskabets låneportefølje indgår foruden Selskabets forventninger til renteudviklingen tillige de dispositioner, der angår den kontinuerlige tilpasning af flåden til fremtidige markedsforventninger og -krav. Selskabets renteafdækning ved årets udgang dækker 64% af den samlede renteomkostning for 2003 til en gennemsnitsrente på 3,8% inkl. margin. Den rentesikrede gæld har en gennemsnitlig restløbetid på 2,6 år med udløb mellem 2003 og En ændring i renteniveauet på 1%- point på den udestående variabelt forrentede gæld vil medføre en ændring i renteudgiften på DKK 9,3 mio. i Selskabet har desuden pr. 31. december 2002 investeringer i danske statsobligationer og realkreditobligationer med en bogført værdi på DKK 354 mio. Den korrigerede varighed på Selskabets obligationsbeholdning var ved årets udgang 2,4 år. Hvis den gennemsnitlige rente for 2003 ændres med 1%-point, vil markedsværdien af disse investeringer ændre sig med DKK 8,5 mio. 24 Styring af særlige risici

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002

HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002 Pr. 2. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere