TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2013"

Transkript

1 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE SB.D.7 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ

2 Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger nogle rammer for, hvad lokalplaner i de enkelte områder i kommunen kan indeholde. Rammerne angiver således de overordnede retningslinjer for bestemmelser i lokalplaner om anvendelsen, bebyggelsens art og tæthed m.m. Mindre væsentlige ændringer af fx kommuneplanens rammebestemmelser kan foretages i forbindelse med en lokalplanlægning, som ikke er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Retsvirkninger En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen indenfor byzonen kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse. Kommunen kan endvidere indenfor byzonen modsætte sig opførelsen af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbuddene kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommuneplanens rammedel kan endvidere ikke nedlægges, hvor området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Redegørelse Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at udlægge et nyt sundhedscenter i Hillerød by, og på baggrund af at Fonden for Frederiksborgcenterets har anmodet om lokalplan for en multihal tæt på Frederiksborgcentret. Det er derfor besluttet at igangsætte en lokalplan for hele den nordlige del af Sportskilen. Både sundhedscenter og multihal kan rummes indenfor kommuneplanens anvendelse. Der er dog behov for at multihal kommer op i en højde på 15 meter for at kunne rumme de funktioner, der skal lægges ind i multihallen. Da en højde på 15 meter ikke vurderes at skæmme næromgivelserne eller genere nærved liggende boliger, skal der derfor igangsættes et kommuneplantillæg, der ændre maks. højden fra 13 meter til 15 meter. Ud over dette, er der ingen ændringer i forhold til kommuneplanrammen og dens anvendelse. Miljøvurdering Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for arealanvendelse og for rammerne for lokalplanlægning af fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 4 til Miljøvurderingsloven, pkt. 10. By og Miljø har i henhold til lovens bilag 2, gennemført en screening af kommuneplantillæg 8, samt lokalplan 396 s indhold. På baggrund heraf er det besluttet, at udarbejde en miljøvurdering af kommuneplantillæg 8 samt lokalplan 396. Forud for udarbejdelse af miljøvurderingen blev følgende scooping parameter udsendt, med angivelse af at der ville blive lagt særlig vægt på følgende parametre i miljørapporten: Beskyttede naturområder, herunder 3 mose og 3 vandløb, samt bilag IV arter. Trafik, både i form af trafikmønstre, trafiksikkerhed, samt parkeringsforhold. 2

3 Scoopingperioden forløb fra den 16. januar 2014 til og med den 3. februar 2014 og var udsendt til følgende myndigheder: Folkemuseet Nordsjælland, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Forsyning, samt internt i Hillerød Kommune til natur, miljø samt Trafik, Vej og Park. Der indkom ingen kommentarer til scoopingen. Hele miljørapporten med screeningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside. Der er indsat et ikketeknisk resume i lokalplan 396. Eksisterende rammebestemmelser Plannummer Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifikt SB.D.7 Slotsbyen, Sportskilen nord Område til offentlige formål Område til offentlige formål Anvendelse konkret Fremtidig zonestatus Zonestatus Byzone Byzone Bebyggelsesprocent 15 Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét Max bebygget grundareal i m 2 Max. Rumfang m 3 pr. m 2 Max. antal etager Max. bygningshøjde 13 m Min. miljøklasse Max. miljøklasse Anvendelse Særlige bestemmelser Offentlig og privat service, uddannelse, kursus, vandrehjem, udstilling, fritidsaktiviteter, kulturelle og sociale formål, daginstitution samt rekreative områder. Stationsnært område Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 Nye rammebestemmelser Plannummer Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifikt SB.D.7 Slotsbyen, Sportskilen nord Område til offentlige formål Område til offentlige formål Anvendelse konkret Fremtidig zonestatus Zonestatus Byzone Byzone 3

4 Bebyggelsesprocent 15 Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét Max bebygget grundareal i m 2 Max. Rumfang m 3 pr. m 2 Max. antal etager Max. bygningshøjde 15 m Min. miljøklasse Max. miljøklasse Anvendelse Særlige bestemmelser Offentlig og privat service, uddannelse, kursus, vandrehjem, udstilling, fritidsaktiviteter, kulturelle og sociale formål, daginstitution samt rekreative områder Stationsnært område Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 1. juli 2014, sammen med forslag til lokalplan nr Der kom ingen høringssvar til tillæg 8 til Kommuneplan Tillægget er vedtaget uden ændringer i forhold til det forslag der var udsendt i offentlig høring. Vedtagelsespåtegning Hillerød Byråd har den 29. oktober 2014 endeligt vedtaget tillæg nr. 8 til Kommuneplan Dorte Meldgaard borgmester Erik Nygreen kommunaldirektør 4

5 MILJØVURDERING af kommuneplantillæg nr. 8, samt lokalplan 396 for Sportskilen nord i Hillerød By og Miljø, September 2014

6 Indhold Indledning 3 Ikke teknisk resumé 4 Planens indhold, formål og forhold til anden planlægning 7 Arealets nuværende miljøstatus 9 O-alternativet 9 Scooping 10 Miljøforhold 11 Biologisk mangfoldighed 11 Befolkningens levevilkår/sundhed/materielle goder 14 Jordbund og forurening 15 Vand, grundvand og overfladevand 16 Trafiksikkherhed/tryghed og trafikmønstre 17 Kulturarv, arkitektonisk- og arkæologisk arv 21 Landskab 24 Kulmulative effekter 24 Tekniske mangler 24 Overvågningsprogram 25 Sammenfattende redegørelse 25 Referancer 26 Bilag: Miljøscreeningsskema 2

7 INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning om at udlægge et nyt sundhedscenter i Hillerød by, og på baggrund af, at Fonden for Frederiksborgcentret har anmodet om en lokalplan for en multihal tæt på Frederiksborgcentret. For sundhedscenteret er der valgt en placering i den nordlige del af Sportskilen og i sammenhæng med Frederiksborgcentret, for at opnå en synergieffekt mellem visse faciliteter i Frederiksborgcentret og det kommende sundhedscenter. Sundhedscenteret placeres herved ved eksisterende parkeringspladser mod nord og med adgang til grønne områder syd for. Multihallen skal ligeledes placeres tæt på Frederiksborgcentret, for på samme måde, at opnå en synergi mellem de to institutioner. Det er på baggrund deraf besluttet at igangsætte en lokalplan for hele den nordlige del af Sportskilen i Hillerød vist på illustration herunder, med henblik på at kunne lave en helhedsplanlægning af området i forhold til trafikstruktur, parkering, udearealer etc. Lokalplanen vil skulle medtage kommende udvidelsesmuligheder indenfor området, så det kan rummes indenfor områdets bebyggelsesprocent. Derudover skal der fra det nye byudviklingsområde, Hillerød Syd, planlægges for en cykelsti og busvej gennem området op til Milnersvej. Dette vil indgå i lokalplanen for området. Lokalplanens afgrænsning er markeret med stiplet rød streg, og udgør den nordlige del af sportskilen 3

8 IKKE TEKNISK RESUMÉ Lokalplanen har til formål at muliggøre sundhedscenter, multihal og spejderhytte, samt at fremtidssikre området, ved at udlægge byggefelter til evt. kommende udvidelser i området. Lokalplanen har samtidig til formål at sørge for, at dette sker i henhold til en udarbejdet helhedsplan for området. I forhold til 0-alternativet, som er hvad den eksisterende lokalplan, der ligger for området muliggør, så vurderes miljøkonsekvenserne først og fremmest at være relateret til trafik. I forhold til overfladevand fra parkeringsarealer og veje, så vil der være en positiv effekt på miljøet i forhold til tidligere lokalplan, da nye anlæg i området vil medføre at der stilles mere restriktive krav i forhold til at overfladevand skal forsinkes og der skal etableres LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger. I forhold til konsekvenser for naturværdierne, vurderes der at være en mindre negativ miljøkonsekvens, da nuværende lokalplan tillige udlægger byggefelt i eksisterende naturbeskyttede områder ( 3 områder). Den store forskel vurderes at være, at lokalplanens anvendelse i form af ny multihal og i form af ny busvej og cykelsti fra Hillerød Syd vil medføre mere trafik. Trafikken vurderes at medføre en begrænset negativ miljøkonsekvens, da multihal ikke som udgangspunkt vil indeholde flere arrangementer end FrederiksborgCentret gør i dag, men fortrinsvis muliggør, at der kan opretholdes træning i den gamle hal, mens der er arrangementer i ny multihal. Der er lavet en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplan 396. Der er to udlæg af byggefelter der konflikter med 3 områder. Den ene er sundhedscenteret der kun i mindre grad vil gå ind over 3 område, og det andet er udlæg af byggefelt til udvidelse af den eksisterende badmintonhal. I forhold til nuværende lokalplan flyttes byggefelt ved badmintonhal fra syd og sættes i stedet i forlængelse af badmintonhal. Dette vurderes at mindske konsekvenserne for 3, da der vil være større sammenhæng med det resterende 3 område. Derudover vil der blive stillet krav om at der som kompensation skal plejes i et andet naturbeskyttet område, hvilket vil medføre en højnelse af naturværdien i området, eller udlægges et nyt område som erstatningsnatur. Der vil blive stillet krav om opsætning af byggehegn omkring de fredede skov-hullæber, så de ikke lider skade under byggeriet. Det er kun hvis en fjernelse af de fredede planter er nødvendigt, at det vurderes negativt for miljøet. På samme måde skal kommende sti (c-d) placeres i området under hensynstagen til både 3 området og fredet planter. Stien er derfor kun principielt placeret på kortbilag C. Når man ser på konsekvensen for menneskers levevilkår, så vil lokalplanen muliggøre at der udlægges et større område syd for svømmehal til en sansehave og bevægelsespark, der skal være offentlig tilgængeligt og til brug for alle. Derudover ligger der i de anvendelser som lokalplanen muliggør, en generel højnelse af levevilkår. Både i forhold til etablering af et samlet sundhedscenter, der skal huse forskellige sundhedsrelaterede funktioner under ét tag. Multihal vil muliggøre, at der på trods af større arrangementer, stadig kan opretholdes træning i den eksisterende hal. I forhold til trafikstøj forventes det, at der ved weekendarrangementer og ved større arrangementer vil være lejlighedsvis støj fra øget trafik til FrederiksborgCenteret. Da der ikke er placeret boliger op ad ankomst og primært parkeringsareal, vurderes det begrænset med trafikstøj fra parkerende biler. Der stilles krav i lokalplanen om et beplantningsbælte, der skal skærme mellem reserveparkeringspladsen og boligområdet ved Godthåbsvej. 4 I den orienterende geotekniske rapport der er udarbejdet i 2007, ses det at der er blød bund, specielt i området hvor sundhedscenteret skal placeres. Det formodes derfor at sund-

9 hedscenteret skal ekstra funderes, afhængig af nærmere placering. I dele af lokalplanområdet er der konstateret forurenet jord. Bl.a. ved byggefelt nord for tennishal og ved FIF klubhus samt boldbanerne. Såfremt der ønskes bebygget i de forurenede områder, skal forureningen håndteres jf. gældende regler. At der skal bebygges i et området hvor der er kortlagt forurening, vurderes ikke negativt for miljøet, da der oftest vil blive stillet krav om en nærmere undersøgelse af forureningen og en evt. fjernelse af forureningen. Ekstrafundering vil medføre en midlertidig negativ konsekvens på miljøet i anlægsfasen i forhold til støj. Hele projektområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). OSD-områder er områder, hvor alt grundvand skal beskyttes af hensyn til den fremtidige drikkevandsforsyning. Ny lokalplan vurderes ikke at medføre en større risiko for grundvandet end de anvendelser, der i dag er mulige indenfor kommuneplanens rammer. Lokalplanen vil betyde, at en langt større del af området belægges med en eller anden form for belægning, da boldbane inddrages til reserveparkeringsplads med grusbelægning. Den eksisterende parkeringsplads skal belægges med asfalt. Der vil i den forbindelse blive stillet krav om at overfladevandet skal opsamles og ledes via olieudskiller til forsinkelsesbassin, mod i dag hvor der sker en direkte nedsivning via den eksisterende grusparkering. Da området er et at de områder der har problemer i forhold til oversvømmelse, vil lokalplanen stille krav om, at nye bygninger placeres i en kote, der tager hensyn til risiko for oversvømmelse. Derudover vil lokalplanen muliggøre, at der etableres et forsinkelsesbassin syd for sundhedscenteret, eller andre LAR løsninger i området. Lokalplanen vil derudover muliggøre, at Pøleå kan etableres med et slynget forløb og med et udvidet profil som et dobbelttrug, der kan optage en del mere vand. Samtidig skal lokalplanen muliggøre grønne tage. Samlet set vurderes lokalplanen ikke at medføre en væsentlig konsekvens for miljøet i forhold til vand og grundvand. Trafikstrukturen i området vil medføre fysiske ændringer. Den ene ind- og udkørsel til parkeringsområdet sløjfes og parkeringsområdet ved FrederiksborgCentret vil blive reduceret til fordel for placering af multihal. Der skal derfor udlægges en ny parkeringsplads i grus, hvor der i dag er boldbaner op ad Pøleå. Denne parkeringsplads skal fungere som reserveparkeringsplads og anlægges i grus. Lokalplanen udlægger stier i området så man både kan komme på tværs af Sportskilen og på langs fra FrederiksborgCenteret og mod syd ned i Sportskilen. Dertil skal lokalplanen gøre det muligt at der kan komme en ny vej fra Hillerød syd langs Pøleå og til Milnersvej. Denne vej skal som udgangspunkt være en busvej og cykelsti. Vejen vil følge Pøleå hele vejen til Milnersvej. Der er udarbejdet en trafikanalyse, der har set på den kommende trafikafvikling på Milnersvej fra Marie Mørk krydset og til rundkørsel ved Roskildevej, samt på Godthåbsvej. Analysen viser, at der allerede i dag er problemer i krydset ved Marie Mørks Skolen og i rundkørslen ved Milnersvej/Roskildevej. Analysen viser også, at ved aftenarrangementer kan trafikken ikke afvikles i Marie Mørks Skole krydset, når der er 900 eller flere deltagere i et arrangement, og når det starter i spidstimen som er indtil kl. 18. Der er ligeledes begyndende problemer i rundkørslen. Der er lavet en beregning for at se på hvordan trafikken vil se ud 10 år fra nu (år 2023). Her 5

10 viser analysen, at trafikken i Marie Mørks Skole krydset og i rundkørslen ikke kan afvikles ved aftenarrangementer. Der vil være begyndende sammenbrud ved møder og konferencer ligeledes begge steder. (Trafikalt sammenbrud betyder at trafikken har forsinkelser ud over hvad der er acceptabelt i spidstimen, dvs. det tidspunkt hvor trafikken er størst). Derudover viser rundkørslen begyndende sammenbrud ved både almindelig håndbold træning og ved sundhedscenter. Med andre ord, at begge steder vil være tæt på sammenbrud i 2023 også uden multihal. For at afhjælpe det, vil det blive indskærpet overfor FrederiksborgCenteret at aftenarrangementer med mere end 900 deltager ikke må starte før kl. 19. Dette er dog ikke noget kommunen kan regulere, og kan derfor kun være en opfordring. Analysen peger på nogle muligheder for at afhjælpe trafikken i de to kryds. Disse tiltag har dog en så stor væsentlig påvirkning og økonomi, at de skal ses i sammenhæng med hele byens trafikstruktur, og vil derfor indgå i arbejdet med Trafikplan for Hillerød by, der skal udarbejdes i år I forhold til parkering er der lavet et skøn over parkeringsbehovet ved etablering af multihal. Dette viser at ved etablering af 630 parkeringspladser, vil parkeringsbehovet være dækket ved egne parkeringspladser ved de fleste arrangementer. Ved de helt store arrangementer må der lånes parkeringspladser ved fx. VUC og Pharmakon, ligesom i dag. For at højne trafiksikkerheden stilles der krav om ændringer på Milnersvej. Ved at etablere højresvingsbaner ved indkørsler, midterrabat til venstresvingende, samt fjernelse af rabat mellem vej og fællessti, vil det medvirke til at ind- og udkørsel kan ske i egen bane og dermed med mere overblik, ligesom det vurderes mere trafiksikkert, at cykelsti ligger lige op ad svingbanen, da det giver et større overblik. Disse ændringer vil blive stillet som krav i lokalplanen i forbindelse med etablering af multihal. Samlet set vurderes det, at multihallen vil betyde en del mere trafik i et område, der i forvejen er belastet i forhold til fremkommelighed i Marie Mørks Skole krydset og i rundkørslen. Trafikken vurderes dog som i dag, at være lejlighedsvis og afhængig af arrangementer i FrederiksborgCentret. Det trafiktiltag der skal sættes i værk på Milnersvej vil hjælpe lokalt på Milnersvej og på trafiksikkerheden omkring ind- og udkørsel til Sportskilen. De trafiktiltag der skal sættes i værk i krydset på Marie Mørks Skole krydset og i rundkørslen ved Milnersvej vil ikke blive etableret ved lokalplanens vedtagelse og der vil derfor indtil tiltag laves, være en mindre fremkommelighed i specielt Marie Mørks Skole krydset ved aftenarrangementer. De positive miljømæssige konsekvenser er, at der etableres flere stier i den nordlige del af Sportskilen. I forhold til kulturarv, findes der ingen fredede fortidsminder, fredede områder eller forslag til fredede områder indenfor projektområdet. Der er ikke registreret kulturmiljøer, kulturhistoriske interesseområder eller kirkeomgivelseszoner indenfor lokalplanområdet. Den sydlige del af området er udpeget til kulturarvsareal. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. Med andre ord ofte fortidsminder skjult i jorden. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsminder. Det anbefales derfor, at få undersøgt arealet i god tid, forud for udnyttelse af lokalplanens byggezoner. Der er derudover udarbejdet illustrationer der viser multihallen ud mod Milnersvej, for at vise konsekvensen af at højden hæves fra maks. 13 meter til maks. 15 meter. Det vurderes ikke at fremstå visuelt skæmmende, da der i forvejen er flere store institutioner langs Milnersvej. 6 Der er indenfor området ingen udpegning til landskabelige værdier.

11 PLANENS INDHOLD, FORMÅL OG FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING HELHEDSPLAN FOR SPORTSKILEN Der er udarbejdet en helhedsplan for hele området i 2007, men henblik på at omdanne Sportskilen til et nyt flagskib for sundhed, idræt og bevægelse. Helhedsplanen tager udgangspunkt i, at der i området skal skabes mulighed for at placere nye sundheds- og idrætsrelaterede funktioner, dels gennem opførelse af nyt byggeri i form af et sundhedscenter, dels gennem udvidelse af Frederiksborgcentret med en multihal. Helhedsplanen er ikke juridisk bindende. Den er en idéplan, der sammenfatter de overordnede interesser og sammenhænge, der bør sikres, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. I forbindelse med helhedsplanen blev der foretaget et antal undersøgelser og udarbejdet et antal tekniske rapporter, herunder rapport om overfladevand, orienterende miljøteknisk undersøgelse, orienterende geoteknisk undersøgelse, rapport om nuværende og fremtidige trafikforhold, samt bygherrerapport over arkæologiske forundersøgelse. Derudover indgik der en bred bruger- og borgerinddragelse i udarbejdelsen af helhedsplanen, og i vid udstrækning er de indkomne ønsker medtaget i helhedsplanen. Helhedsplanen opererer med en opdeling af Sportskilen i tre dele; den bymæssige del længst mod nord, den sportslige del i midten, og i syd den mere naturprægede del. Disse områder skal forbindes via stier, mens det er hensigten at hovedvægten af ny bebyggelse stadig placeres i den bymæssige ende op mod Milnersvej. Hele området nord for svømmehallen udlægges til muligt byggefelt. Udbygning ved svømmehal og badmintonhallen afhænger af de stedlige jordbundforhold. Fremtidig bebyggelse skal overholde følgende krav fastsat i helhedsplanen: 1. Markante og direkte stiforbindelser til byggeriet og Sportskilen. Der skal være en bymæssig stiforbindelse fra byggeriets indgang til bymidten. Herudover skal der være en grøn stiforbindelse/kile udenom byggeriet til Sportskilen. 2. Levende facader mod adgangssti og park. Facader mod adgangssti og bevægelsespark skal åbnes visuelt og helst med adgang. Offentlige/udadvendte funktioner placeres her. 3. Grøn kile langs Pøleå. Den grønne kile fra Sportskilen skal fortsættes langs Pøleå til bymidten, og må ikke bebygges. 4. Adgang for alle. Det skal være muligt at komme gennem bebyggelsen både på langs og på tværs. Dele af bebyggelsen skal have både en offentlig adgang og en mere privat adgang. 5. Der skal etableres fælles rum i byggeriet, som har en stor grad af offentlighed. F.eks. i form af torve, atriumgårde eller lign. Her kan være f.eks. fælles reception, café m.v. Helhedsplanen angiver en trafikstruktur med en vejforbindelse på tværs af Sportskilen, ved at forbinde vejen øst og vest for tennishallen. Derudover indeholder helhedsplanen en vejforbindelse mod syd til den nye bydel Hillerød Syd, samt en senere evt. forlængelse af Carlsbergvej. Helhedsplanen og trafikanalyserne er udarbejdet tilbage i Der skal derfor ske en revurdering af trafikafviklingen, der tager højde for den udvikling der har været efterfølgende, samt for den kommende udvikling ved Hillerød Syd. 7

12 ndicapvenlig sti/ esti Helhedsplanens afgrænsning Vejudlæg jvf. lokalplan Overløbsbassin Eksisterende/ny bebyggelse Svømmehal rederiksborgcentret Bevægelsespark Eks. bane/ reserveparkering Mose Tørvegrav/eventyrskov Baner / byggefelt Cykeltræningsbane for børn Evt. ny vej bindelse Ny sø/ bassin Sansehaver Træbroer i mose Nyt klubhus Tennis Sti og Vejadgang Eks. baner Mose Løbesti på volde Ny sø/ bassin Eks. hundetræning Eks. fodboldbaner Mose Løbeløjpe bassin Ny bueskyttebane Skovparkering Vådt område m. trædesten Løbesti Sti Ny bane Evt. friluftscene Ski/ kælkebakke Bålplads Naturskole Cykeltræning Ski/løbeløjpe 1:5000 Cykelbane BM Evt. ny v HELHEDSPLAN Evt. ny st 17 8

13 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplan 396 tager udgangspunkt i helhedsplanen. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for fremtidige byggezoner i området. Ud over multihal og sundhedscenter, udlægges der en rummelighed til udvidelse ved den eksisterende badmintonhal, til udvidelse af svømmehallen, til ny hal eller lignende umiddelbart nord for tennishallen, samt en mindre udvidelse af tennishal til squashbaner. Derudover udlægges der byggezone til kommende spejderhytte i den sydvestlige del af området. For at give lokalplanen en robusthed i forhold til udvidelsesmuligheder i området, udlægges der mindre byggezoner langs vejen, der forbinder tennishal med Milnersvej, bl.a. ved FIF klubhuset. FINGERPLAN 2013 I forhold til Fingerplan 2013, er lokalplanområdet beliggende i det ydre storbyområde og i det stationsnære område. Lokalplanen giver mulighed for udlæg af en større bebyggelsesmæssig tæthed i et allerede bebygget område, hvilket er i tråd med hensigterne i Fingerplan KOMMUNEPLAN 2013 Området er beliggende i rammeområde SB.D.7 i Kommuneplan 2013, der foreskriver en anvendelse til; Offentlig og privat service, uddannelse, kursus, vandrehjem, udstilling, fritidsaktiviteter, kulturelle og sociale formål, daginstitution samt rekreative områder. Bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maks. 15 %, og der angives en maks. højde på 13 meter. Området er beliggende stationsnært. Da multihal kræver en højde på op til 15 meter, skal der forud for lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, der hæver maks. højden fra 13 meter til maks. 15 meter. AREALETS NUVÆRENDE MILJØSTATUS Området er i dag udnyttet med større institutioner i form af idrætshaller, konferencefaciliteter og svømmehal i den nordlige del. Ved bygningerne er en større parkeringsplads placeret, fortrinsvis i grus. Derudover rummer området boldbaner, både i grus og i græs. Der er adgang til området via 3 indkørsler fra Milnersvej, alle gennem parkeringsområdet, samt en enkelt adgang til området mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Hotel. Der er begrænset med stiforbindelser i området. Området indeholder både et 3 beskyttet vandløb, Pedersborggrøften, samt 3 mose, indeholdende fredede orkider. 3 mosen fremstår med middel til lav værdi ved kommunens besigtigelse. O-ALTERNATIVET O- alternativet er den uændrede situation, dvs. hvis lokalplanen ikke realiseres. Der ligger en gældende lokalplan for området, lokalplan 146, der i så fald er gældende og kan realiseres. Lokalplan 146 udlægger et byggefelt syd for badmintonhallen, samt byggefelt nord for tennishal, samt et større byggefelt ved Firmaidræt og FIF s lokaler. Dertil udlægges der et større sparebassin ved siden af Pøleå. Det angives at den eksisterende grusboldbane kan inddrages til parkering. I forhold til funktioner i området, så er der ikke væsentlige ændringer mellem de to lokalpla- 9

14 ner. Der er en mindre justeringer af byggefelter, og der udlægges i lokalplan 146 ikke mulighed for en større multihal eller ny busvej/cykelsti fra Hillerød Syd. Dermed vurderes den største forskel i miljøpåvirkning i forhold til 0-alternativet at være multihal og busvej/cykelsti fra Hillerød syd, samt miljøkonsekvenser heraf i forhold til udlæg af vejanlæg i 3 beskyttet naturområde. I forhold til de 3 beskyttede moseområder, så er placering af nyt udlæg ved badmintonhal i lokalplan 146 tillige udlagt i et 3 område og i et område, hvor der er konstateret 20 skov-hullæbe. Alle orkideer er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen. I O- alternativet vil det beskyttede vandløb Pedersborggrøften ikke blive påvirket. Hvilket vurderes postitiv i forhold til lokalplan 396, der vil medføre at den nordlige del af vandløbet måske skal rørlægges grundet at byggezone og brandvej til kommende sundhedscenter placeres over den nordlige del af vandløbet, hvilket vil medføre en rørlægning det pågældende sted. I forhold til håndtering af overfladevand, så er de eksisterede forhold i dag, at specielt det nordlige område ud til Milnersvej har en høj befæstigelsesgrad. Bluespot kort viser, at området er lavereliggende, specielt i mosen syd for badmintonhal og i hele området langs Pøleå og på det grønne område øst for Pøle Å, hvor der påtænkes anlagt parkeringspladser. Lokalplan 146 angiver et større område til sparebassin, udformet som et teknisk anlæg langs med Pøle Å. Dette fastholdes i ny lokalplan. Det vurderes dermed, at ny lokalplan vil have en positiv effekt på miljøet i forhold til 0-alternativet, da området vil blive omfattet af mere restriktive krav i forhold til overfaldevand, herunder etablering af LAR løsninger. Det vurderes, at ny lokalplan vil have samme påvirkning på naturværdierne som i 0-alternativet, da der ligeledes her er placeret byggefelter i 3 områder. I forhold til trafik vil der være en større negativ påvirkning på miljøet da lokalplanens anvendelse vil medføre mere trafik, og muliggøre ny busvej og cykelsti fra Hillerød Syd gennem området. Påvirkningen vurderes dog begrænset, da multihal ikke som udgangspunkt vil indeholde flere arrangementer end FrederiksborgCentret gør i dag, men kun muliggøre, at der kan opretholdes træning i den gamle hal, mens der er arrangementer i ny multihal. SCOOPING Hillerød Byråd har besluttet at udarbejde lokalplan, samt tillæg til kommuneplan, for et område ved Sportskilen nord i Hillerød. Da den kommende lokalplan vil give mulighed for en anvendelse, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. 10, har By og Miljø i henhold til lovens bilag 2, gennemført en screening af lokalplanens indhold, og på baggrund af en beslutning om at udarbejde miljøvurdering, udsendt følgende scooping parameter. Der blev angivet, at der vil blive lagt særlig vægt på følgende parametre i miljørapporten: Beskyttede naturområder, herunder 3 mose og 3 vandløb, samt bilag IV arter. Trafik, både i form af trafikmønstre, trafiksikkerhed, samt parkeringsforhold. 10 Da kommuneplantillægget kun indeholder en ændring af maks. højden fra 13 meter til 15 meter, er det By og Miljøs vurdering, at dette ikke medføre en væsentlig indvirkning på mil-

15 jøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering heraf. Scoopingperioden forløb fra den 16. januar 2014 til og med den 3. februar 2014 og var udsendt til følgende myndigheder: Folkemuseet Nordsjælland, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Forsyning, samt internt i Hillerød Kommune til natur, miljø samt Trafik, Vej og Park. Der indkom ingen kommentarer til scoopingen. Miljøscreeningsskema er indsat som bilag sidst i rapporten. MILJØFORHOLD BIOLOGISK MANGFOLDIGHED International lovgivning Gribskov, herunder Selskov, der ligger i en afstand på 2,5 km nord for lokalplanområdet, er udlagt som habitatområde (nr. 117 Gribskov), i henhold til Habitatdirektivet fra Habitatdirektivet er sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet EU s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemsstaterne. Habitatdirektivet forpligter EU s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU, hvilket bl.a. sker ved udpegning af habitatområder. I områderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som det enkelte område er udpeget for. På grund af afstanden til habitatområdet vurderes habitatområdet ikke at blive påvirket direkte af den nye lokalplan og da der ikke sker afledning af overfladevand til, eller anden påvirkning af hydrologiske forhold i habitatområdet, vurderes området heller ikke at blive påvirket indirekte. Samlet vurdering Det vurderes, at påvirkningerne fra lokalplan 396 vil være uden betydning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering for habitatområdet. Beskyttede naturtyper Indenfor lokalplanens afgrænsning findes der 3 beskyttede moser, 3 beskyttet vandløb, samt fredede orkideer. Beskyttet mose Området er besigtiget 10. juli 2012 og 16. november Her er der foretaget en afgrænsning af den beskyttede mose. Mosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i mosens tilstand. Tilstandsændringer kan fx. være ændring af mosens vandspejl, bebyggelse eller lignende. Hillerød Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. 11

16 Ved besigtigelsen i 2012 blev der fundet to brune frøer i mosen syd for kommende Sundhedscenter. Det kan enten være butsnudet frø eller spidssnudet frø. Begge arter er fredet jf. artsfredningsbekendtgørelsen. Spidssnudet frø er desuden optaget på habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV-arters levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overnatningssteder m.m. Ved en eventuel dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 skal der tages hensyn til forekomsten af frøerne. Fredede orkideer Ved besigtigelsen blev der fundet ca. 20 skov-hullæbe i kanten af mosen (markeret med rød cirkel på kortbilaget herunder). Alle orkideer er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 901 af 11. juli 2007 om fredning af visse dyre- og plantearter m.v., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt. Området hvor sundhedscenter skal placeres. Af bekendtgørelsens 5 fremgår; Planter, som er nævnt i bilag 3, må ikke beskadiges eller fjernes fra deres voksested bortset fra haver, gartnerier og andre områder, hvor de opformeres kunstigt. Placering af sundhedscenter er lige på kanten af området hvor der gror skov-hullæbe. Først ved den nærmere placering af sundhedscenter og brandvej uden om, ved man om det bliver nødvendigt at flytte skov-hullæberne. 12 Naturstyrelsen er myndighed. Hillerød Kommune har tidligere fået dispensation til at flytte ca. 200 skov-hullæber i forbindelse med byggeri ved Centervænget.

17 Vandløb Vandløbet er markeret med rød linje på kortbilaget ovenfor. Vandløbet hedder Pedersborggrøften og udgør en strækning på 140 m. Vandløbet starter ved Frederiksborghallen og løber mod syd til Pøle Å. Det er et åbent vandløb som er offentligt. Jf. regulativet er vandløbet ikke målsat. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet er ikke omfattet nogen indsats for vandløbet jf. 1. planperiode i vandplanerne Jf. regulativet er der et arbejdsbælte på 5 meter på begge sider af vandløbet og idet det er et offentligt vandløb beliggende i byen, må der ikke bygges, plantes eller opstilles carporte eller lignende, nærmere end 5 meter fra den øverste kant af vandløbet, uden forudgående tilladelse fra Hillerød Kommune. I så fald kan der søges om regulering jf. kapitel 4 i bekendtgørelsen 1436 af 11. december Hvis det ønskes at gennemføre et byggeprojekt i området, skal projektet vurderes i forhold til ovenstående beskyttelsesinteresser. Der skal derfor fremsendes en ansøgning til Hillerød Kommune hvad angår indgreb i vandløbet og/eller den beskyttede mose. Det vil muligvis være nødvendigt at foretage en rørlægning af den nordligste del af vandløbet for at etablere brandvej og sundhedscenter. For mulig busvej/cykelsti fra Hillerød Syd, vil der skulle være en nærmere afvejning i forhold til 3 beskyttede naturområder, samt i forhold til 3 beskyttet vandløb. Da placering af denne vej er uvis, er der ikke foretaget en nærmere vurdering heraf på nuværende tidspunkt. Afværgende foranstaltninger Der er foretaget en vurdering af, at det er mere hensigtsmæssigt for 3 området hvis byggefeltet ved badmintonhal flyttes fra at lægge syd for badmintonhal og til at lægge i forlængelse af eksisterende hal mod vest. Dermed vil 3 området udgøre et større sammenhæng ende område, og samtidig vurderes naturværdierne at være lidt mindre i dette område hvor byggefeltet flyttes til fra tidligere lokalplan. Selve naturværdien af 3 området er vurderet lav til middel i forbindelse med en besigtigelse af området. Der vil i forbindelse med dispensationen blive stillet krav om, udlægning af erstatningsnatur og/eller kompenserende naturplejetiltag, med henblik på at forøge naturværdien i 3 området. Den nærmere angivelse af omfang og placering af naturforbedrende tiltag vil blive udarbejdet i forbindelse med en evt. dispensation. For skov-hullæbernes vedkommende, vil der skulle sættes byggehegn op omkring planterne forud for at byggeriet igangsættes, således at de ikke skades under byggeriet. Såfremt det ikke er muligt at undgå en flytning, vil Naturstyrelsen skulle ansøges om en dispensation til flytning/fjerning af skov-hullæberne. Sti (c-d) i området syd for badmintonhal er kun principielt placeret i lokalplanen og endelig placering skal ske under hensynstagen til 3 området. Samlet vurdering Den samlede vurdering af planernes påvirkning på miljøet i forhold til biologisk mangfoldighed er, at planerne vil medføre en mindre negativ påvirkning på miljøet. Der vil være en 13

18 mindre reduktion af et større 3 område. For sundhedscenter vurderes det at udgøre maks. 300 m 2, og for byggefelt ved badmintonhal, vurderes det maks. at udgøre m 2. dertil kommer sti og busvej langs Pøleå. Omvendt vil der ved en inddragelse af et 3 område, blive stillet krav om erstatningsnatur og/eller kompenserende naturplejetiltag. Da vandløbet ikke er målsat jf. 1. planperiode i vandplanerne , vurderes påvirkningen i form af en evt. mindre rørlægning af Pedersborggrøften ikke at medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. En evt. flytning/fjernelse af skov-hullæbe vurderes at medføre en negativ påvirkning på miljøet. Skov-hullæbe er dog ikke en af de mest sjældne arter. BEFOLKNINGENS LEVEVILKÅR/SUNDHED/MATERIELLE GODER Friluftsliv/rekreative interesser Lokalplan 396 vil udlægge et større område syd for sundhedscenter og svømmehal til sansehave og bevægelsespark. Hensigten er, at placere et større område, der kan huse brugere af kultur- og fritidsfunktionerne i området, herunder sundhedscenteret, Frederiksborgcentret og svømmehallen. Samtidig skal stedet kunne rumme de selvorganiserede brugere, således at Sportskilen i højere grad bliver et område, der kan rumme alle borgere. Området har en fordel herved, da området ikke har beboelse i nærheden, hvorfor området kan rumme bevægelsesfaciliteter af forskellig grad, uden genevirkning for omkringboende. I forvejen er der et skaterområde indenfor lokalplanens område. Det kan med fordel flyttes til bevægelsesparken. Samlet vurdering Et samlet sundhedscenter, der huser de forskellige sundhedsrelaterede kommunale funktioner under ét tag, og i sammenhæng med de eksisterende sundheds- og idrætsfunktioner, der ligger i området i dag, vurderes at have en miljømæssig positiv virkning i forhold til materielle goder og sundhed. På samme måde vurderes funktionen multihal at kunne bevirke, at Hillerød, kan huse flere og større kulturarrangementer. De mindre udlæg til badmintonhal, tennishal, spejderhytte etc. er alle funktioner, der bidrager til et levende og aktivt fritidsliv, hvorfor funktionerne i sig selv vurderes at bidrage positivt til befolkningens levevilkår, sundhed og materielle goder. Det vurderes derfor samlet set, at der med lokalplan 396 kan ske en væsentlig forbedring af befolkningens levevilkår i form af sundhed og materielle goder. Trafikstøj Der er ikke foretaget en specifik støjmåling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Det vurderes, at lokalplanen som udgangspunkt kun medfører en mindre stigning i trafikken grundet sundhedscenter og multihal, idet hensigten med multihal ikke er at tilføre FrederiksborgCentret flere arrangementer pr. år, men at kunne servicere den almindelige haltræning, mens der foregår arrangementer i ny multihal. Det må stadig forventes, at der ved weekendarrangementer og ved større arrangementer vil være lejlighedsvis støj fra den øgede trafik til FrederiksborgCentret. 14 Afværgende foranstaltninger I forbindelse med udlæg af reserve parkeringsplads ved de nuværende boldbaner op ad Pøleå, vil der blive stillet krav om etablering af beplantningshegn, der visuelt kan skærme og dæmpe støj fra parkeringspladsen.

19 Samlet vurdering Det forventes, at der ved weekendarrangementer og ved større arrangementer vil være lejlighedsvis støj fra den øgede trafik til FrederiksborgCentret. Da der ikke er placeret boliger op ad ankomst og primær parkeringsareal, vurdres det begrænset med trafikstøj fra parkerende biler. Det vurderes samlet set, at der med lokalplan 396 vil ske en mindre forværring i forhold til trafikstøj på Milnersvej og lejlighedsvis i forhold til nærområdet op til reserveparkeringspladsen der må forventes taget i brug ved større arrangementer. JORDBUND OG FORURENING Jordbund Der er i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen i 2007 udarbejdet en orienterende geoteknisk rapport. Geologien i området består nederst af moræneler overlejret af sø- og moseaflejninger. Grundvandsspejlet i området er beliggende umiddelbart under terræn og det hælder svagt i vestlig retning. Rapporten viser, at specielt hvor sundhedscenter tænkes placeret, er der truffet tørv/gytje ned til stor dybde på op til 6 meter under terræn. Først omkring kote +15 træffes moræneler og smeltevandssand. Ved tennishal er der konstateret fyld, flydejordsaflejringer samt tørv ned til ca. kote +18 til 20, hvorunder der træffes moræneler. Forurening En stor del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 niveau. Bl.a. byggefelt nord for tennishal er placeret på forurenet jord. Samme gælder FIF klubhus og boldbanerne. En orienterende boring foretaget indenfor det forurenede område påviser markant olieforurenet jord. Forurening Vidensniveau 2 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Rød markering viser kortlagt Support: forurening på vidensniveau 2. Målforhold: 1:7955 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. 15

20 Afhjælpende foranstaltninger Det er kun en mindre del af lokalplanområdet, der er kortlagt på vidensniveau 2. Den del der er forurenet er delvist udlagt til 3 område, og skal derfor bevares som 3 område. Såfremt der ønskes bebygget i de udlagte byggezoner i de forurenede områder, skal forureningen håndteres jf. gældende forskrifter. Det må formodes, at der specielt i områderne hvor der skal etableres sundhedscenter og ved byggefelt nord for tennishallen, skal ske en fundering forud for et byggeri. Der bør udarbejdes en nærmere geoteknisk undersøgelse forud for en placering af byggeriet. Samlet vurdering Det vurderes lokalplanen vil medføre en negativ konsekvens på miljøet i forhold til fundering af sundhedscenter. I forhold til forurenet jord vurderes lokalplanen ikke at medføre en negativ konsekvens på miljøet, da byggeri indenfor forurenet jord vil bevirke en yderlig undersøgelse af forureningens karakter og en helt eller delvis oprensning deraf. VAND, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND Grundvand og drikkevandsinteresser Hele projektområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). OSD-områder er områder, hvor alt grundvand skal beskyttes af hensyn til den fremtidige drikkevandsforsyning. Hele lokalplanområdet er beliggende indenfor kildepladszonen og opland til Frederiksgades Vandværk. Lokalplanen er i tråd med kommuneplanens anvendelse indenfor området, og anvendelsen vurderes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening, da der ikke udlægges anvendelser ud over hvad der ligger på tilladelseslisten jf. bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Udgravningskoten for byggeriet er endnu ikke fastlagt, men der vil muligvis blive etableret kælder under multihal. Der er ikke foretaget en vurdering af, om det kan blive nødvendigt at udføre midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse med anlægsarbejderne til kældre. Etablering af kældre må påregnes at skulle udføres som vandtætte konstruktioner. 16 Spildevand og overfladevand I forbindelse med realisering af multihallen, skal der ske en ændring af parkeringsforhold samt trafikstrukturen i området. I den forbindelse vil der blive stillet krav om, at der iværksættes foranstaltninger til at håndtere overfladevand. Området har i dag en høj befæstigelsesgrad og denne vil ikke blive mindsket, da der skal udlægges mere parkering indenfor lokalplanområdet. Dette sammenlagt med, at området er lavtliggende og jf. bluespot kortet viser tendens til oversvømmelse gør, at der skal udarbejdes en plan for området der viser hvorledes overfladevand skal håndteres i området. (Bluespotkort kan ses på kommunens kortside under klimatilpasningsplan). Der er udarbejdet et skøn, der angiver at der skal etableres et forsinkelsesbassin i den nordlige del på min m3. Da området er beliggende på kanten af et gammelt moseområde, vurderes det ikke sandsynligt, at der kan ske lokal

21 nedsivning i området, men at overfladevand skal til Pøle Å via forsinkelse i form af et forsinkelsesbassin. Afhjælpende foranstaltninger Der vil i lokalplanen blive stillet krav om at sokkelkote for byggeri fastsættes under hensyn til sikring mod oversvømmelse. I forhold til befæstelsesgrad, vil befæstelsesgraden stige i området, da en græsplæne inddrages og udlægges til reserveparkeringsplads i grus. Den eksisterende parkeringsplads i området er i dag i grus, men vil med realisering af multihal, blive befæstet med asfalt. Der vil dermed ske en sikring af overfladevandet, der skal opsamles og ledes via olieudskiller til forsinkelsesbassin, mod i dag hvor der sker en direkte nedsivning via den eksisterende grusparkering. Lokalplanen vil stille krav om, at der etableres et forsinkelsesbassin syd for sundhedscenteret, eller andre LAR løsninger. Der vil ligeledes i lokalplanen blive muliggjort, at der kan skabes et slynget forløb på Pøle Å, med et udvidet profil som et dobbelttrug, der kan optage en del mere vand. Samtidig vil lokalplanen muliggøre grønne tage. Endelig dimensionering og placering af forsinkelsesbassinet vil ske i samarbejde med Hillerød Forsyning i den videre detailprojektering. Samlet vurdering Anvendelsen indenfor området vurderes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening. Befæstelsesgraden vil blive øget, men dette vurderes opvejet af, at der vil ske en sikring af overfladevandet, og en bedre håndtering af overfladevand i området, herunder krav om LAR anlæg i lokalplan. Samlet set vurderes lokalplanen ikke at medføre en væsentlig konsekvens for miljøet. TRAFIKSIKKERHED/TRYGHED OG TRAFIKMØNSTRE Uddrag fra trafikanalyse,der viser estimerede nye deltager fordelt på scenarier. Som udgangspunkt bevares den eksisterende trafikstruktur med mindre ændringer. Der er i dag tre indgang til parkeringsområdet, samt en indgang sydvest for FrederiksborgCentret, fortrinsvis til vareindlevering. Denne bevares og skal desuden servicere spejderhytteni området. De tre ind- og udkørsler til parkeringspladsen reduceres til to ind- og udkørsler. 17

22 Parkeringsområdet vil blive reduceret grundet placering af multihal. Derfor skal der udlægges nyt parkeringsområde, hvor der i dag er boldbaner op ad Pøle Å. Der skal i henhold til helhedsplanen anlægges sti(er) fra parkeringsområdet og mod syd i sportskilen. Derudover skal der anlægges en sti, så det er muligt at færdes gennem området på tværs. Denne sti skal anlægges syd for badmintonhallen og kobles op på det videre system, således at det er muligt at komme fra beboelsesområdet ved Amtmandsvej og op til Byskolen via Jagtvej. Der skal derudover rummes en ny mulig vej fra Hillerød Syd langs Pøle Å og til Milnersvej. Denne vej skal som udgangspunkt være en busvej/cykelsti. Baggrundsnotat har set på tre mulige placeringer af denne busvej. Den ene mulighed er en vejføring sydvest for FrederiksborgCentret og via vareindleveringsvej ud på Milnersvej. Denne vurderes problematisk i forhold til at skulle gennem et 3 moseområde og med et højt terrænspring ved Badmintonhal. En anden foreslået mulighed, er mellem det kommende sundhedscenter og svømmehallen og gennem parkeringsområdet. Denne vurderes, ikke hensigtsmæssig i forhold til planer om sansehave og bevægelsespark syd for svømmehal, og i forhold til det uhensigtsmæssige i at føre busvejen gennem et parkeringsområdet. Det vurderes at den mest hensigtsmæssige rute er den hvor vejen følger Pøle Å hele vejen til Milnersvej. Dermed sammenkobles busvejen og cykelstien med fordelingsvej i den nordlige del af Sportskilen og kobles på Milnersvej i samme punkt, som en af ind- og udkørslerne til parkeringspladsen. Lokalplanen vil bevare den udlagt arealreservation til Carlsbergvejens forlængelse. Det må forventes at den evt. udgår i forbindelse med det kommende arbejde med trafikplan for Hillerød by. Da det ikke er afklares fastholdes reserveringen i denne lokalplan. Trafikmængde og afvikling Der er udarbejdet en trafikanalyse af Via Trafik, der belyser den kommende trafikafvikling på Milnersvej fra Marie Mørk krydset til rundkørsel ved Roskildevej, samt på Godthåbsvej. Analysen tager udgangspunkt i en ny multihal på ca m 2 med anvendelser fordelt som følgende; Aftenarrangement nye deltagere Møder og konference 400 nye deltagere Almindelig håndboldtræning 120 nye deltagere Sundhedscenter 90 nye deltagere Weekendevent nye deltagere Ekstraordinær stor event - Tal er opgivet på baggrund af interview med Carsten Larsen fra FrederiksborgCentret. Ud af de 6 scenarier, vil trafikken på det eksisterende kommunale vejnet kunne afvikles i 5 af scenarierne. Kapacitetsproblemerne ses i krydset ved Marie Mørks Skolen og i rundkørslen. I scenariet ved aftenarrangementer kan trafikken ikke afvikles i Marie Mørks Skole krydset, når der er 900 eller flere deltager i et arrangement, og når det starter i spidstimen som er indtil kl. 18. Der er ligeledes begyndende afviklingsproblemer i rundkørslen. 18 Der er ligeledes lavet en beregning for trafikafviklingen i år 2023 med en fremskrivning på 2 % pr. år. Disse beregninger viser, at der vil være trafikalt sammenbrud i Marie Mørks Skole krydset og i rundkørslen ved aftenarrangementer og begyndende sammenbrud ved møder

23 og konferencer, ligeledes begges steder. Derudover viser rundkørslen begyndende sammenbrud ved både almindelig håndbold træning og ved sundhedscenter. Dette viser med andre ord, at begge steder vil være tæt på sammenbrud i 2023 også uden multihal. Der er lavet et skøn over kommende parkeringsbehov i de 6 scenarier. På baggrund af dette skøn, anbefaler trafikrådgiveren, et sted mellem parkeringspladser. Ved etablering af 630 parkeringspladser, vil parkeringsbehovet være dækket ved egne parkeringspladser i 4 ud af 6 scenarier. Der er i dag en aftale med VUC og Pharmakon om at låne parkeringspladser hos hinanden ved behov. Dette vil kunne opfylde yderlig behov ved aftenarrangementer som opgives til at forekomme ca gange om året. Ved ekstraordinære arrangementer som angives til at forekomme ca. 3-4 gange om året, kan parkeringsbehovet ikke løses, ej heller ved lån af pladser hos VUC eller Pharmakon. Det angives, at der i disse tilfælde skal bruges op til ca parkeringspladser. Dette er også i dag et problem, der ikke kan løses. Der henvises i de få tilfælde til parkeringspladser i nærheden, såsom ved Hillerød Station og ved Teglgårdssøens parkeringsplads. Beredskabet har udtrykt bekymring for fremkommeligheden i krydset ved Marie Mørks Skolen. Beredskabet er gennem de seneste år blevet udfordret i forhold til fremkommeligheden til og fra brandstationen på Heimdalsvej 1, som er kommunens eneste brandstation, og de har således svært ved at overholde loven i forhold til udrykningstider. Beredskabet opfordrer til at man laver en grøn bølge til brandfolk og brandkøretøjerne. Afhjælpende foranstaltninger Det vil blive indskærpet, at aftenarrangementer med mere end 900 deltager ikke må starte før kl. 19. Dette er dog ikke noget kommunen kan regulere med planloven, og kan derfor kun være en opfordring. Analysen peger på følgende afværgeforanstaltninger, der på sigt skal iværksættes for ikke at få sammenbrud i Marie Mørks Skole krydset og i rundkørslen. At man i Marie Mørks Skole krydset optimerer signalprogrammet, at man udarbejder supervenstre (svingpil i to retninger) samt forlænger venstresvingsbanen på Hammersholtvej. For rundkørslen er det som afværgeforanstaltning muligt at lave to tilfarter for bilister fra Roskildevej (syd og nord) samt Milnersvej. Disse tiltag har så væsentlig påvirkning og økonomi, at de skal ses i relation til hele Hillerød bys trafikstruktur, og vil derfor indgå i arbejdet med Trafikplan for Hillerød by, der skal udarbejdes i år Disse tiltag vil derfor ikke være et krav i lokalplanen. På samme måde bør beredskabets krav om grøn bølge indgå i trafikplanen, da det vedrører hele centerlinjen og ikke kun lokalt ved Marie Mørks Skole krydset. Med hensyn til parkering vil lokalplanen stille krav om at der skal etableres min. 630 parkeringspladser indenfor området. 19

Lokalplan 396 for Sportskilen nord i Hillerød

Lokalplan 396 for Sportskilen nord i Hillerød Lokalplan 396 for Sportskilen nord i Hillerød 2014 Hillerød Kommune nr. 396 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 009 FOR RAMMEOMRÅDE 13D5, 8E8 og 8E10 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDERNE EO.E.17, EO.E.18, EO.E.19 og EO.E.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

TILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE SB.C.17, SB.E.4, EO.B.2 og EO.E.9 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 Til Kommuneplan 2009-2021, Ringkøbing-Skjern Kommune Område til boligformål, offentlige formål og ferie- og fritidsformål, Vellingvej 54-58, Ringkøbing DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere