UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj Flemming Pless (deltog under pkt. 1-5) Ellen Thrane Nina Berrig Bent Larsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Erhvervsskolerne som kraftcentre for innovation og kompetenceopbygning 3 2. Oprettelse af to-årigt HF kursus ved Høje-Tåstrup gymnasium 5 3. Orientering om professionshøjskolerne i hovedstadsregionen - udfordringer og fremtidige strategier, herunder kommende sag om nedlæggelse af uddannelsessteder 8 4. Kommissorium for Uddannelses- og forskningsudvalget Mødeplan for Forskningsevaluering i Region Hovedstaden Meddelelser Eventuelt 20 2

3 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 1 ERHVERVSSKOLERNE SOM KRAFTCENTRE FOR INNOVATION OG KOMPETENCEOPBYGNING SAGSFREMSTILLING Reglab har i et samarbejde med IRIS Group udgivet en analyse Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Den sætter fokus på erhvervsskolernes rolle som erhvervsfremmeaktør. Rapporten konkluderer, at erhvervsskolerne kan blive en vigtig brik i at realisere samfundsmæssige mål om større innovation, øget iværksætteri og stærkere produktivitetsudvikling i små og mellemstore virksomheder. Der er - som led i analysen - gennemført en række casestudier af succesfulde samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler og virksomheder. Det fælles billede fra de forskellige eksempler på virksomhedssamarbejde er, at erhvervsskolerne besidder en særlig kompetence i at gøre ny viden operationel. Analysen peger på, at erhvervsskolerne kan styrke deres rolle som erhvervsfremmeaktør ved at øge den direkte videnspredning til virksomhederne. Det kan ske gennem at styrke de tre videnbroer: brugerdreven kompetenceudvikling, iværksætteri samt innovation og forretningsudvikling. Det pointeres, at hvis potentialet inden for de tre videnbroer skal realiseres, så kræver det forandringer i både de statslige og regionale rammebetingelser. Det foreslås, at relevante ministerier, Danske Regioner, erhvervsskolesektoren og evt. centrale erhvervsorganisationer nedsætter et udvalg, der skal udvikle en strategi for området. Der er også en national bevågenhed om at udnytte erhvervsskolerne til en erhvervsfremmeindsats, idet Danmarks Vækstråd på sit novembermøde forventes at drøfte erhvervsskolernes rolle som erhvervsfremmeaktører.

4 På mødet vil Merete Daniel Nielsen, RegLab fortælle om analysen Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationsvinkler på denne sag. KONKLUSION Merete Daniel Nielsen, RegLab gav en præsentation af deres nye rapport om, hvordan erhvervsskolerne kan udnytte deres særlige spidskompetencer til at være kraftcentre for innovation og kompetenceopbygning i virksomheder. Rapporten peger på, at man bør udnytte skolernes særlige evne til at gøre viden operationel og dermed bidrage til virksomhedsudvikling, innovation og øget iværksætteri. Det vil i så fald betyde, at erhvervsskolerne ændrer deres fokus således, at de i højere grad kan bidrage til erhvervsfremme parallelt med uddannelsesopgaven. Udvalget fandt rapporten meget interessant og bakkede op om, at erhvervsskolerne kan spille en afgørende rolle for at skabe vækst og innovation i de små og mellemstore virksomheder. På den baggrund konkluderede udvalget, at kendskabet til rapporten udbredes. Udvalget opfordrede derfor til, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger i regi af en arbejdsgruppe, som forventes nedsat i Danske Regioner. Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger fra Reglabs rapport om Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Den samlede rapport kan rekvireres i sekretariatet. Sagsnr:

5 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 2 OPRETTELSE AF TO-ÅRIGT HF KURSUS VED HØJE-TÅSTRUP GYMNASIUM SAGSFREMSTILLING Undervisningsministeren godkender ifølge lovgivningen placering af nye uddannelsessteder til blandt andet hf, og regionsrådet afgiver indstilling til ministeren om dette. Høje-Tåstrup Gymnasium har ved skrivelse af 13. september 2010 til Undervisningsministeriet fastholdt sin ansøgning om toårigt hf overensstemmende med ansøgning fra november Undervisningsministeriet har med skrivelse af 5. november 2011 meddelt Høje-Tåstrup Gymnasium, at ministeriet ikke har kunnet behandle sagen i forhold til et udbud af toårigt hf med start fra 1. august Ministeriet har bedt skolen om at genindsende sin ansøgning samt indstillinger med henblik på behandling i forhold til start fra 1. august Sagen forelægges Uddannelses- og forskningsudvalget med henblik på at afgive bemærkninger til forretningsudvalget og regionsrådet. Undervisningsministeriet afslog med vedlagte brev af 3. november 2009 til Høje- Tåstrup Gymnasium institutionens ansøgning fra november Ministeriet begrundede afslaget med, at den toårige hf kapacitet i området og i Region Hovedstaden som helhed er tilstrækkelig. Forinden havde regionsrådet indstillet til undervisningsministeren, at der oprettes et nyt kursussted for toårigt hf kursus ved Høje-Tåstrup Gymnasium for at skabe grundlag for øget søgning til gymnasiale ungdomsuddannelser i området. Regionsrådets indstilling byggede på et stigende antal ansøgere samt opfattelsen af, at såfremt Høje-Tåstrup Gymnasium udbyder et toårigt hf kursus, vil det i sig selv være med til at skabe vækst i optaget. Forud udtalte de statsligt selvejende gymnasier og hf-kurser - der indgår i det forpligtende samarbejde i Vest - til regionen, at netop Høje-Tåstrup kommune er et af de lokalområder, hvor mange unge ville vælge hf, hvis dette tilbud var i kommunen. 5

6 Høje-Tåstrup Gymnasiums ansøgning af 13. september 2010 er vedlagt. Det fremgår af ansøgningen, at formålet med at etablere et nyt uddannelsessted for et toårigt hf i Høje-Tåstrup er: At fremme regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse ved at etablere et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø i Høje-Tåstrup kommune. I dag har kommunen kun én uddannelsesinstitution, og ligger langt under landsgennemsnittet, når det gælder andelen af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse, At mindske frafaldet, fordi det bliver muligt at vejlede de unge fra stx til hf indenfor samme institution. Administrationen har fra det forpligtende samarbejde i Vest modtaget en udtalelse, der ligger i tråd med tilkendegivelsen i 2008, men Kongsholm Gymnasium & hf i Albertslund kommune tager forbehold for anbefalingen. Det sker med henvisning til, at skolen har ledig kapacitet på hf, og at 37 kursister har bopæl i Høje-Tåstrup kommune, ligesom skolens hf-ansøgertal i forvejen er negativt påvirket af, at der i 2008 blev oprettet 2-årigt HF ved VUC Vestegnen, som ligger 800 m fra skolen. VUC Vestegnen bakker med sin udtalelse op om Kongsholm Gymnasium og hf. Administrationens notat fra 2008, der er opdateret til 2010 til brug for regionsrådets afgivelse af indstillings viser, at der generelt ikke mangler hf kapacitet i Region Hovedstaden. Høje-Tåstrup kommune har med ca indbyggere i sig selv et befolkningsunderlag til et gymnasium med hf-kursus. Der er imidlertid en lav gymnasie- og hf frekvens i kommunen. Frekvensen kan dog forventes at stige, såfremt der udbydes et toårigt hf kursus i lokalområdet. Et nyt kursussted på Høje- Tåstrup Gymnasium vil på denne måde kunne bidrage til en positiv udvikling i retning af at indfri målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse 6

7 KONKLUSION Udvalget anbefaler at fastholde den tidligere beslutning om, at der oprettes et 2- årigt hf-kursus ved Høje-Tåstrup Gymnasium. Baggrunden herfor er, at en tidligere analyse fra Danske Regioner viser, at geografisk nærhed og transportlængde spiller en rolle for de unges uddannelseslyst. Hertil kommer, at befolkningsgrundlaget i Høje-Tåstrup er stort og dermed berettiger et hf tilbud. Endelig vurderer udvalget, at der vil komme stigende interesse for 2-årigt hf, idet deltagerprisen for enkeltfag er steget, ligesom den stigende ledighed, alt andet lige forventes at øge interessen for uddannelse. Bilagsfortegnelse: 1. Ansøgning af 13. september 2010 fra Høje-Tåstrup Gymnasium til Undervisningsministeriet 2. Skrivelse af 13. september 2010 fra Høje-Tåstrup Gymnasium til Region Hovedstaden 3. Udtalelse af 1. oktober 2010 fra det forpligtende samarbejde i Vest 4. Notat af 7. oktober 2010 om toårigt hf kursus på Høje-Tåstrup Gymnasium 5. Notat af 7. oktober 2010 om optag til hf i Region Hovedstaden i Skrivelse af 5. november 2011 fra Undervisningsministeriet til Høje-Tåstrup Gymnasium 7. Skrivelse af 3. november 2009 fra Undervisningsministeriet til Høje-Tåstrup Gymnasium Sagsnr:

8 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 3 ORIENTERING OM PROFESSIONSHØJSKOLERNE I HOVEDSTADS- REGIONEN UDFORDRINGER OG FREMTIDIGE STRATEGIER, HERUNDER KOMMENDE SAG OM NEDLÆGGELSE AF UDDANNELSESSTEDER SAGSFREMSTILLING Bestyrelserne for de to professionshøjskoler i Region Hovedstaden, Metropol og UCC har i oktober 2010 vedtaget en fælles strategi for regional uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. Metropol og UCC har valgt at udarbejde en strategi i fællesskab for at markere, at det kræver en fælles indsats at styrke uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden. De to professionshøjskoler vil anvende den fælles, regionale strategi som udgangspunkt for at udvide samarbejdet på andre områder, der kan styrke kvaliteten af den regionale uddannelsesdækning. Dette skal ske gennem øget koordinering og profilering af uddannelsestilbud - ved at styrke samarbejdet med aftagere og ved at fremme samarbejdet med erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler i Region Hovedstaden. De to professionshøjskoler har de seneste år nedlagt flere uddannelsessteder for at samle uddannelserne på færre lokaliteter. UCC har således reduceret antal uddannelsessteder fra 21 selvstændige uddannelsessteder i 2008 til 13 uddannelsessteder i UCC opererer i sin strategi fra 2010 med et mål om at reducere antallet af uddannelsessteder yderligere, så uddannelserne vil blive samlet på to eller tre campusser. Professionshøjskolen Metropol samler i 2010 en række uddannelser og funktioner på Nørrebro i København - også ud fra en campustankegang. UCC og Metropol udbyder tilsammen 21 korte og mellemlange videregående uddannelser. Der var i 2008 indskrevet mere end studerende på de to skoler. Optaget har siden været stigende. Herudover er der også diplomuddannelser, kurser mv. Langt hovedparten af uddannelserne er lokaliseret i København/Frederiksberg - herudover er der uddannelsessteder i Hillerød, Søborg og Skovlunde. Uddannelses- og forskningsudvalget fik på møde den 25. august 2010 forelagt en evaluering af tilmeldings- og frafaldsmønsteret efter, at Professionshøjskolen København (nu UCC) i 2008 har nedlagt seks uddannelsessteder og i stedet etableret fire nye uddannelsessteder (sag nr. 4.4). Evalueringen viste, at sammenlægningen af pædagoguddannelserne på fire nye uddannelsessteder ikke har betydet 8

9 en vigende søgning til uddannelserne igennem årene 2007 til Dette skal dog ses i lyset af, at den økonomiske krise formentlig har betydet en øget uddannelsesfrekvens, fordi der mangler jobs. Sammenfattende er sigtet med den fælles strategi at samle uddannelserne på færre steder i campusser - for derigennem at kunne skabe bedre rammer for levende og attraktive studiemiljøer og med henblik på at styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed. Det er efter administrationens vurdering positivt, at professionsskolerne har fokus på at styrke studiemiljøet på skolerne. Administrationen finder det imidlertid vigtigt at få belyst, hvilke konsekvenser en reduktion har i forhold til søgningen til de videregående uddannelser i regionen, set i lyset af den tidligere reduktion i Der skal tages stilling til, om det vil forringe mulighederne for at nå regeringens målsætning om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Frafaldsanalyse på professionsbacheloruddannelserne Professions(bachelor)uddannelserne har ifølge AKF gennem en periode frem til den økonomiske krise været præget af faldende søgning og ikke mindst stigende frafald. AKF har i en ny undersøgelse fra oktober 2010 søgt at afdække årsagerne til det stigende frafald på professionsbacheloruddannelserne. Rapporten Frafald på professionsbacheloruddannelserne sammenfatter resultatet af en kvantitativ analyse, som senere følges op af en kvalitativ analyse. Undersøgelsen beskæftiger sig med frafald på de fire største af professionsbacheloruddannelserne, nemlig ingeniør/bygningskonstruktør, sygeplejerske-, pædagogog læreruddannelserne. I undersøgelsen belyses frafaldet ved at undersøge faktorer på individniveau i forhold til uddannelsesretninger og de enkelte uddannelsesinstitutioners evner til at fastholde de studerende. Den væsentligste årsag til frafald er at være ene hane/høne i kurven. Mænd har større frafald på de mere kvindedominerede uddannelser som f.eks. sygeplejerskeog pædagoguddannelserne end deres kvindelige medstuderende, og omvendt for kvinder på de mere mandsdominerede ingeniør-/bygningskonstruktøruddannelser. Det gælder endvidere, at hvis de studerende kommer igennem de første seks måneder af uddannelsen, så vil der herefter være mindre risiko for at falde fra. Efter administrationens vurdering er der her behov for en indsats - i forhold til at styrke de studerendes faglige og personlige forudsætninger - forud for start på en professionsuddannelse. Regionen vil her have mulighed for - i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og professionshøjskoler - at understøtte en sådan brobygningsindsats i overgangen fra ungdomsuddannelser til professionsuddannelse ved at støtte udvikling og afprøvning af forløb, der kan styrke de studerendes forudsætninger. 9

10 Endelig peger undersøgelsen på uddannelsernes indhold og organisering, som en årsag til stort frafald. Her tænkes f.eks. på, at hvis de studerende oplever en manglende sammenhæng mellem den teori, de lærer på uddannelsesstedet og den praksis, de møder på deres praktiksted, kan dette medvirke til at øge frafaldet. Efter administrationens vurdering kunne der være behov for en styrket dialog mellem professionshøjskolerne og praktikstederne om denne problemstilling. UCC s planer om at nedlægge uddannelsessteder Professionshøjskolen UCC har planer om at nedlægge et stort antal uddannelsessteder og i stedet samle uddannelserne på 2-3 campusser i Købehavn, Hillerød og evt. Skovlunde. Administrationen har haft et møde med rektor for UCC den 15. oktober På mødet blev det understreget, at regionen har et overordnet uddannelsespolitisk sigte - der dels går på at forhindre skævvridning af regionen for så vidt angår uddannelsesdækning og dels at forbedre overgangsfrekvenserne mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse - således at flere vælger en videregående uddannelse. Administrationen opfordrede UCC til at basere argumentationen for sine overvejelser på et så velbelyst grundlag som muligt, således at regionen har det bedste afsæt for at vurdere en høringssag om nedlæggelse af uddannelsessteder. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationsvinkler på denne sag. KONKLUSION Udvalget drøftede udviklingen på professionshøjskoleområdet, herunder udfordringerne i relation til at samle uddannelserne på færre steder. Metropol og UCC begrunder i et fælles strategisk oplæg, at det især er faglige hensyn og hensynet til økonomisk bæredygtighed, der spiller en væsentlig rolle for nedlæggelse af uddannelsessteder. Udvalget udtrykte betænkelighed for udviklingen og fandt, at der var behov for et bedre grundlag for at vurdere, om Region Hovedstaden kunne anbefale nedlæggelser. Det var udvalgets opfattelse, at det for visse professionsuddannelser kunne have en betydning med geografisk nærhed. Set i det lys er det uhensigtsmæssigt med færre uddannelsessteder, idet regionen har en målsætning om, at flere unge som voksne skal tage en videregående uddannelse. Nogle uddannelser appellerer fx til voksne, der ikke er så mobile, og som ønsker at blive bosiddende i deres kommune. 10

11 Udvalget foreslår, at administrationen på det kommende møde med UCC beder om en analyse af, hvor deres studerende kommer fra både i 2008 og i dag, således at Region Hovedstaden kan vurdere betydningen af nedlæggelsen af uddannelsessteder fra 21 til 13. Bilagsfortegnelse: 1. Strategi for regional uddannelsesdækning i Region Hovedstaden, UCC og Metropol, okt Frafald på professionsbacheloruddannelserne, AKF Working paper, 2010 kan hentes på Sagsnr:

12 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 4 KOMMISSORIUM FOR UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET 2011 SAGSFREMSTILLING Uddannelses- og forskningsudvalget har i sit første leveår i 2010 arbejdet efter et startkommissorium - suppleret i maj 2010 med et tillægskommissorium inden for områderne uddannelse og sundhedsforskning. Således har udvalget inden for uddannelse i 2010 sat fokus på bl.a. forskellige uddannelsesområder såvel som på den geografiske, sociale og faglige spredning, de unges danskkundskaber og styrkelse af sammenhængskraften mellem regionens uddannelsesinstitutioner. Inden for sundhedsforskning har udvalget bl.a. sat fokus på, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem forskellige aktører om forskning, innovation og kommercialisering i sundhedsvæsnet. I forbindelse med afrapportering på Politik for Sundhedsforskning har udvalget anbefalet regionsrådet, at der udvikles en ny generation af politikken. På baggrund af de opnåede erfaringer og resultater i udvalget er der udarbejdet et forslag til et kommissorium 2011 til drøftelse i Uddannelses- og forskningsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i forretningsudvalget. KONKLUSION Udvalget diskuterede kommissoriet og bemærkede, at der var mange spændende opgaver i det kommende år - herunder ikke mindst opgaven med at formulere en samlet uddannelsesstrategi for Region Hovedstaden. 12

13 Udvalget fandt endvidere det 2-årige forsøgsprojekt med oprettelsen af En indgang i forbindelse med sundhedsforskning som særligt positivt. Udvalget understregede vigtigheden af at synliggøre dette og ønskede en tilbagemelding på sagen medio Udvalget udbad sig forslag til en arbejdsplan for det kommende år. Udvalget konkluderede at anbefale kommissoriet til forretningsudvalget. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Kommissorium 2011 for Uddannelses- og forskningsudvalget Sagsnr:

14 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 5 MØDEPLAN FOR 2011 Der er udarbejdet følgende forslag til mødeplan for Uddannelses- og Forskningsudvalgets møder i 2011: 9. februar marts marts maj juni august september oktober november 2011 Alle udvalgsmøder afholdes i tidsrummet kl I planen er der taget hensyn til, at der arrangeres en uddannelsesrejse til Skotland i uge 40 samt en tur til Sydkorea i uge 47. KONKLUSION Udvalget godkendte det fremsendte forslag til mødedatoer med følgende ændringer: Mødet den 9. februar 2011 ændres til den 2. februar 2011 kl Mødet den 1. juni 2011 ændres til 8. juni Bilagsfortegnelse: 1. Mødeplan 2011 udkast MIK RUT UFO Sagsnr:

15 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 6 FORSKNINGSEVALUERING I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING På regionsrådsmødet den 16. november 2010 blev det besluttet at udsætte sagen om forskningsevaluering for yderligere drøftelser i Uddannelses- og forskningsudvalget. Der lægges op til en drøftelse af, om der er behov for yderligere oplysninger i sagen. KONKLUSION Udvalget drøftede spørgsmål fra regionsrådsmedlemmerne Kirsten Lee og Peer Wille-Jørgensen, der fremkom på regionsrådsmødet den 16. november Udvalget bad administrationen kontakte Kirsten Lee med henblik på en præcisering af, hvilken type sammenligning hun ønsker i relation til antallet af patenter, og så herefter iværksætte en sådan undersøgelse. Udvalget ønsker endvidere, at administrationen kontakter Peer Wille-Jørgensen med henblik på at få en uddybning af, hvad en samlet publikationsoversigt på afdelingsniveau skal bruges til. Udvalget vurderer, at opgaven er meget tidskrævende og anbefaler, at man afventer det nye PURE system, hvorfra det forventes, at man fremadrettet vil kunne trække disse oplysninger. Bilagsfortegnelse: 2. Mødesag og konklusioner fra Regionsrådsmødet den 16. november Hovedkonklusioner og nøgletal for 2009 Sagsnr:

16 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER 7.1 Status på uddannelsessteder under UCC Professionshøjskolen UCC har ifølge sin strategi UCC Campus Vision og Rationale, 2010 planer om at nedlægge en lang række uddannelsessteder for at samle uddannelserne på 2-3 campusser. Koncern Regional Udvikling (KRU) har haft et møde med rektor Laust Joen Jakobsen på UCC om sagen. KRU har efterfølgende afsendt vedlagte brev til rektor for UCC, hvor administrationen uddyber, hvilke punkter man ønsker belyst i forbindelse med en høring. Bilag 7.1 Brev af 5. november 2010 fra Region Hovedstaden til Professionshøjskolen UCC. Brev af 16. november 2010 fra Professionshøjskolen UCC til Region Hovedstaden. Sagsnr: Årsrapport om elevfordelingen 2010 til gymnasier og hf-kurser Den vedlagte beretning om fordeling af ansøgere til gymnasierne og HF kurserne i 2010 er udarbejdet af sekretariatet for de fire fordelingsudvalg i regionen. Sekretariatet er placeret i Koncern Regional Udvikling i Region Hovedstaden. Bilag 7.2 omdeles. Årsrapport om elevfordelingen 2010 til gymnasier og hf-kurser i Region Hovedstaden omdeles på mødet. Sagsnr:

17 7.3 Status på praktikpladskampagne Regionsrådet vedtog den 24. juni 2009 at afsætte 2 mio. kr. til en regional praktikpladskampagne, der kunne støtte erhvervsskolernes opsøgende arbejde i forhold til at skaffe praktikpladser. Kampagnen er gennemført fra januar til august 2010 med to hovedaktiviteter. For det første er der arrangeret godt 1500 møder med virksomheder med henblik på at oprette nye uddannelsesaftaler, og for det andet er der produceret en film Plads til alle unge, som skal hjælpe eleverne med praktikpladssøgning. Filmen kan ses på hjemmesiden praktikpladsen.dk (http://www.emu.dk/erhverv/praktik/video/index.html). I forbindelse med kampagnen er der også afsat midler til erfaringsopsamling og kommunikation. Administrationen vil i samarbejde med skolerne drøfte den konkrete udformning og efterfølgende formidling af resultaterne. Kampagnen forventes endeligt afsluttet primo Sagsnr: Tværregionalt laboratorium vedr. offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) om velfærdsydelser De fem regioner samt KL og Servicestyrelsen er gået sammen om at etablere et fælles laboratorium vedr. offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) om velfærdsydelser. Projektets budget er 48 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. kommer fra EU s Regionalfond, 9,7 mio. kr. fra statslig medfinansiering, og resten fra regional og privat finansiering. Vækstforum Hovedstaden bidrager med 2 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Projektets formål er at skabe grundlag for vellykkede OPI-samarbejder, herunder udvikle konkrete velfærdsteknologiske løsninger og demonstrere, hvordan forskellige typer af barrierer for OPI-samarbejdet kan overkommes. Der igangsættes fem store demonstrationsprojekter - et for hver region. Center for Sundhedsinnovation er lead partner på Region Hovedstadens projekt om Patienternes Hus - et innovativt koncept for patienthoteller. Desuden etableres et fælles videnssekretariat, der 17

18 skal sørge for samling og videnspredning i det overordnede projekt, et OPI-eftersyn i kommuner og regioner, og der udvikles et koncept for en OPI-pris for særligt perspektivrige projekter. Sagsnr: Rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om lægemiddelafprøvning / kliniske forsøg. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udgivet en kortlægning, der giver et samlet, faktuelt overblik over lægemiddelforskning i Danmark på tværs af videnskabelige hovedområder (sundhedsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab med flere) samt på tværs af både offentlig og privat forskning. Kortlægningen skal medvirke til at kvalificere vidensgrundlaget for områdets interessenter og danne grundlag for mulige fremtidige prioriteringer omkring offentligt/privat samspil, forskningsmidler og - områder. Konkret gør kortlægningen status for dansk lægemiddelforskning i forhold til organisering, omfang og fordeling (offentlig og privat), gennemslagskraft og profil og beskriver herunder de muligheder og udfordringer, som forskningsområdet står over for. Resumé af kortlægningens konklusioner vedlægges som bilag. Bilag 7.5 Resumé fra rapporten Kortlægning af dansk lægemiddelforskning - en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, nov Sagsnr: Oprettelse af toårigt hf på Københavns VUC (KVUC) og på VUC Nordsjælland i Helsingør Regionsrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2010 at anbefale Undervisningsministeriet at godkende oprettelse af toårigt hf på Københavns VUC og på VUC Nordsjælland i Helsingør. Undervisningsministeriet har meddelt både KVUC og VUC Nordsjælland tilladelse til at oprette toårige hf kurser. 18

19 Særligt for KVUC er oprettelsen blevet gjort betinget af, at optagelsen begrænses til 60 kursister pr. år. Det fremgår, at tilladelsen skal tages op til drøftelse efter 2 år, dvs. senest sommeren Dog vil Undervisningsministeriet nøje følge udviklingen i ansøgertallet i Københavns centrum med henblik på eventuelt at revidere begrænsningen. Bilag 7.6 Brev af 4. november 2010 fra undervisningsministeren til formanden for KVUC, Brev af 5. november 2010 fra Undervisningsministeriet til KVUC, Brev af 4. november 2010 fra undervisningsministeren til formanden for VUC Nordsjælland, Brev af 8. november 2010 fra Undervisningsministeriet til VUC Nordsjælland. Sagsnr: og Udvalget fik udleveret annoncetillægget Medicin & Mening, hvor Region Hovedstaden har udarbejdet en artikel om Global Excellence. 19

20 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT MØDET SLUT: kl NÆSTE MØDE: Onsdag den 2. februar 2011 kl

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 22. januar 2013 Klokken: 19.00 21.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 1 Deltagere: Marianne

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-11-2013 16:00. Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-11-2013 16:00. Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen DAGSORDEN Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager MØDETIDSPUNKT 26-11-2013 16:00 MØDESTED Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen MEDLEMMER Anne

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 2. juni 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 4 Mødet slut kl. 18:15 Medlemmer:

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Tirsdag den 10. januar 2012 Klokken: 15:00 17:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 1 Mødet slut kl.

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 26. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 9 Mødet slut kl. 19.00 Medlemmer:

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 28. september 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 7 Medlemmer: Marianne Stendell

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol LUKKET PUNKT Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol Denne indstilling fremlægges parallelt for bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol på møder henholdsvis den 30.

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.:

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.: Afrapportering fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses arbejde i 2012-2013 Region Sjælland har inden for de seneste år haft stort fokus på udvalgets fagområder. Der er blandt andet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra møde i Panel for uddannelse og kompetence 22. maj Viborg, den 3.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra møde i Panel for uddannelse og kompetence 22. maj Viborg, den 3. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 3. juni 2008 /BODPRI Referat fra møde i Panel for uddannelse og kompetence 22. maj 2008 Panel for uddannelse og kompetence 2 Dagsorden: 1. Orientering

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. ny uddannelsesstrategi. Erhvervskontaktudvalget og Byrådet Orientering. Den 29. januar 2008.

Notat. Høringssvar vedr. ny uddannelsesstrategi. Erhvervskontaktudvalget og Byrådet Orientering. Den 29. januar 2008. Notat Til: Til: Erhvervskontaktudvalget og Byrådet Orientering Den 29. januar 2008 Høringssvar vedr. ny uddannelsesstrategi Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye uddannelsesstrategi

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING Tirsdag den 7. februar 2012 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Marianne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -2 af 66 Bilag 1 - Side -3 af 66 Bilag 1 - Side -4 af 66 Bilag 1 - Side -5 af 66 Bilag 1 - Side -6 af 66 Bilag 1 - Side -7 af 66 Bilag 1 - Side -8 af 66 Bilag 1 -

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere