UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj Flemming Pless (deltog under pkt. 1-5) Ellen Thrane Nina Berrig Bent Larsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Erhvervsskolerne som kraftcentre for innovation og kompetenceopbygning 3 2. Oprettelse af to-årigt HF kursus ved Høje-Tåstrup gymnasium 5 3. Orientering om professionshøjskolerne i hovedstadsregionen - udfordringer og fremtidige strategier, herunder kommende sag om nedlæggelse af uddannelsessteder 8 4. Kommissorium for Uddannelses- og forskningsudvalget Mødeplan for Forskningsevaluering i Region Hovedstaden Meddelelser Eventuelt 20 2

3 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 1 ERHVERVSSKOLERNE SOM KRAFTCENTRE FOR INNOVATION OG KOMPETENCEOPBYGNING SAGSFREMSTILLING Reglab har i et samarbejde med IRIS Group udgivet en analyse Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Den sætter fokus på erhvervsskolernes rolle som erhvervsfremmeaktør. Rapporten konkluderer, at erhvervsskolerne kan blive en vigtig brik i at realisere samfundsmæssige mål om større innovation, øget iværksætteri og stærkere produktivitetsudvikling i små og mellemstore virksomheder. Der er - som led i analysen - gennemført en række casestudier af succesfulde samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler og virksomheder. Det fælles billede fra de forskellige eksempler på virksomhedssamarbejde er, at erhvervsskolerne besidder en særlig kompetence i at gøre ny viden operationel. Analysen peger på, at erhvervsskolerne kan styrke deres rolle som erhvervsfremmeaktør ved at øge den direkte videnspredning til virksomhederne. Det kan ske gennem at styrke de tre videnbroer: brugerdreven kompetenceudvikling, iværksætteri samt innovation og forretningsudvikling. Det pointeres, at hvis potentialet inden for de tre videnbroer skal realiseres, så kræver det forandringer i både de statslige og regionale rammebetingelser. Det foreslås, at relevante ministerier, Danske Regioner, erhvervsskolesektoren og evt. centrale erhvervsorganisationer nedsætter et udvalg, der skal udvikle en strategi for området. Der er også en national bevågenhed om at udnytte erhvervsskolerne til en erhvervsfremmeindsats, idet Danmarks Vækstråd på sit novembermøde forventes at drøfte erhvervsskolernes rolle som erhvervsfremmeaktører.

4 På mødet vil Merete Daniel Nielsen, RegLab fortælle om analysen Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationsvinkler på denne sag. KONKLUSION Merete Daniel Nielsen, RegLab gav en præsentation af deres nye rapport om, hvordan erhvervsskolerne kan udnytte deres særlige spidskompetencer til at være kraftcentre for innovation og kompetenceopbygning i virksomheder. Rapporten peger på, at man bør udnytte skolernes særlige evne til at gøre viden operationel og dermed bidrage til virksomhedsudvikling, innovation og øget iværksætteri. Det vil i så fald betyde, at erhvervsskolerne ændrer deres fokus således, at de i højere grad kan bidrage til erhvervsfremme parallelt med uddannelsesopgaven. Udvalget fandt rapporten meget interessant og bakkede op om, at erhvervsskolerne kan spille en afgørende rolle for at skabe vækst og innovation i de små og mellemstore virksomheder. På den baggrund konkluderede udvalget, at kendskabet til rapporten udbredes. Udvalget opfordrede derfor til, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger i regi af en arbejdsgruppe, som forventes nedsat i Danske Regioner. Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger fra Reglabs rapport om Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Den samlede rapport kan rekvireres i sekretariatet. Sagsnr:

5 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 2 OPRETTELSE AF TO-ÅRIGT HF KURSUS VED HØJE-TÅSTRUP GYMNASIUM SAGSFREMSTILLING Undervisningsministeren godkender ifølge lovgivningen placering af nye uddannelsessteder til blandt andet hf, og regionsrådet afgiver indstilling til ministeren om dette. Høje-Tåstrup Gymnasium har ved skrivelse af 13. september 2010 til Undervisningsministeriet fastholdt sin ansøgning om toårigt hf overensstemmende med ansøgning fra november Undervisningsministeriet har med skrivelse af 5. november 2011 meddelt Høje-Tåstrup Gymnasium, at ministeriet ikke har kunnet behandle sagen i forhold til et udbud af toårigt hf med start fra 1. august Ministeriet har bedt skolen om at genindsende sin ansøgning samt indstillinger med henblik på behandling i forhold til start fra 1. august Sagen forelægges Uddannelses- og forskningsudvalget med henblik på at afgive bemærkninger til forretningsudvalget og regionsrådet. Undervisningsministeriet afslog med vedlagte brev af 3. november 2009 til Høje- Tåstrup Gymnasium institutionens ansøgning fra november Ministeriet begrundede afslaget med, at den toårige hf kapacitet i området og i Region Hovedstaden som helhed er tilstrækkelig. Forinden havde regionsrådet indstillet til undervisningsministeren, at der oprettes et nyt kursussted for toårigt hf kursus ved Høje-Tåstrup Gymnasium for at skabe grundlag for øget søgning til gymnasiale ungdomsuddannelser i området. Regionsrådets indstilling byggede på et stigende antal ansøgere samt opfattelsen af, at såfremt Høje-Tåstrup Gymnasium udbyder et toårigt hf kursus, vil det i sig selv være med til at skabe vækst i optaget. Forud udtalte de statsligt selvejende gymnasier og hf-kurser - der indgår i det forpligtende samarbejde i Vest - til regionen, at netop Høje-Tåstrup kommune er et af de lokalområder, hvor mange unge ville vælge hf, hvis dette tilbud var i kommunen. 5

6 Høje-Tåstrup Gymnasiums ansøgning af 13. september 2010 er vedlagt. Det fremgår af ansøgningen, at formålet med at etablere et nyt uddannelsessted for et toårigt hf i Høje-Tåstrup er: At fremme regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse ved at etablere et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø i Høje-Tåstrup kommune. I dag har kommunen kun én uddannelsesinstitution, og ligger langt under landsgennemsnittet, når det gælder andelen af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse, At mindske frafaldet, fordi det bliver muligt at vejlede de unge fra stx til hf indenfor samme institution. Administrationen har fra det forpligtende samarbejde i Vest modtaget en udtalelse, der ligger i tråd med tilkendegivelsen i 2008, men Kongsholm Gymnasium & hf i Albertslund kommune tager forbehold for anbefalingen. Det sker med henvisning til, at skolen har ledig kapacitet på hf, og at 37 kursister har bopæl i Høje-Tåstrup kommune, ligesom skolens hf-ansøgertal i forvejen er negativt påvirket af, at der i 2008 blev oprettet 2-årigt HF ved VUC Vestegnen, som ligger 800 m fra skolen. VUC Vestegnen bakker med sin udtalelse op om Kongsholm Gymnasium og hf. Administrationens notat fra 2008, der er opdateret til 2010 til brug for regionsrådets afgivelse af indstillings viser, at der generelt ikke mangler hf kapacitet i Region Hovedstaden. Høje-Tåstrup kommune har med ca indbyggere i sig selv et befolkningsunderlag til et gymnasium med hf-kursus. Der er imidlertid en lav gymnasie- og hf frekvens i kommunen. Frekvensen kan dog forventes at stige, såfremt der udbydes et toårigt hf kursus i lokalområdet. Et nyt kursussted på Høje- Tåstrup Gymnasium vil på denne måde kunne bidrage til en positiv udvikling i retning af at indfri målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse 6

7 KONKLUSION Udvalget anbefaler at fastholde den tidligere beslutning om, at der oprettes et 2- årigt hf-kursus ved Høje-Tåstrup Gymnasium. Baggrunden herfor er, at en tidligere analyse fra Danske Regioner viser, at geografisk nærhed og transportlængde spiller en rolle for de unges uddannelseslyst. Hertil kommer, at befolkningsgrundlaget i Høje-Tåstrup er stort og dermed berettiger et hf tilbud. Endelig vurderer udvalget, at der vil komme stigende interesse for 2-årigt hf, idet deltagerprisen for enkeltfag er steget, ligesom den stigende ledighed, alt andet lige forventes at øge interessen for uddannelse. Bilagsfortegnelse: 1. Ansøgning af 13. september 2010 fra Høje-Tåstrup Gymnasium til Undervisningsministeriet 2. Skrivelse af 13. september 2010 fra Høje-Tåstrup Gymnasium til Region Hovedstaden 3. Udtalelse af 1. oktober 2010 fra det forpligtende samarbejde i Vest 4. Notat af 7. oktober 2010 om toårigt hf kursus på Høje-Tåstrup Gymnasium 5. Notat af 7. oktober 2010 om optag til hf i Region Hovedstaden i Skrivelse af 5. november 2011 fra Undervisningsministeriet til Høje-Tåstrup Gymnasium 7. Skrivelse af 3. november 2009 fra Undervisningsministeriet til Høje-Tåstrup Gymnasium Sagsnr:

8 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 3 ORIENTERING OM PROFESSIONSHØJSKOLERNE I HOVEDSTADS- REGIONEN UDFORDRINGER OG FREMTIDIGE STRATEGIER, HERUNDER KOMMENDE SAG OM NEDLÆGGELSE AF UDDANNELSESSTEDER SAGSFREMSTILLING Bestyrelserne for de to professionshøjskoler i Region Hovedstaden, Metropol og UCC har i oktober 2010 vedtaget en fælles strategi for regional uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. Metropol og UCC har valgt at udarbejde en strategi i fællesskab for at markere, at det kræver en fælles indsats at styrke uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden. De to professionshøjskoler vil anvende den fælles, regionale strategi som udgangspunkt for at udvide samarbejdet på andre områder, der kan styrke kvaliteten af den regionale uddannelsesdækning. Dette skal ske gennem øget koordinering og profilering af uddannelsestilbud - ved at styrke samarbejdet med aftagere og ved at fremme samarbejdet med erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler i Region Hovedstaden. De to professionshøjskoler har de seneste år nedlagt flere uddannelsessteder for at samle uddannelserne på færre lokaliteter. UCC har således reduceret antal uddannelsessteder fra 21 selvstændige uddannelsessteder i 2008 til 13 uddannelsessteder i UCC opererer i sin strategi fra 2010 med et mål om at reducere antallet af uddannelsessteder yderligere, så uddannelserne vil blive samlet på to eller tre campusser. Professionshøjskolen Metropol samler i 2010 en række uddannelser og funktioner på Nørrebro i København - også ud fra en campustankegang. UCC og Metropol udbyder tilsammen 21 korte og mellemlange videregående uddannelser. Der var i 2008 indskrevet mere end studerende på de to skoler. Optaget har siden været stigende. Herudover er der også diplomuddannelser, kurser mv. Langt hovedparten af uddannelserne er lokaliseret i København/Frederiksberg - herudover er der uddannelsessteder i Hillerød, Søborg og Skovlunde. Uddannelses- og forskningsudvalget fik på møde den 25. august 2010 forelagt en evaluering af tilmeldings- og frafaldsmønsteret efter, at Professionshøjskolen København (nu UCC) i 2008 har nedlagt seks uddannelsessteder og i stedet etableret fire nye uddannelsessteder (sag nr. 4.4). Evalueringen viste, at sammenlægningen af pædagoguddannelserne på fire nye uddannelsessteder ikke har betydet 8

9 en vigende søgning til uddannelserne igennem årene 2007 til Dette skal dog ses i lyset af, at den økonomiske krise formentlig har betydet en øget uddannelsesfrekvens, fordi der mangler jobs. Sammenfattende er sigtet med den fælles strategi at samle uddannelserne på færre steder i campusser - for derigennem at kunne skabe bedre rammer for levende og attraktive studiemiljøer og med henblik på at styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed. Det er efter administrationens vurdering positivt, at professionsskolerne har fokus på at styrke studiemiljøet på skolerne. Administrationen finder det imidlertid vigtigt at få belyst, hvilke konsekvenser en reduktion har i forhold til søgningen til de videregående uddannelser i regionen, set i lyset af den tidligere reduktion i Der skal tages stilling til, om det vil forringe mulighederne for at nå regeringens målsætning om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Frafaldsanalyse på professionsbacheloruddannelserne Professions(bachelor)uddannelserne har ifølge AKF gennem en periode frem til den økonomiske krise været præget af faldende søgning og ikke mindst stigende frafald. AKF har i en ny undersøgelse fra oktober 2010 søgt at afdække årsagerne til det stigende frafald på professionsbacheloruddannelserne. Rapporten Frafald på professionsbacheloruddannelserne sammenfatter resultatet af en kvantitativ analyse, som senere følges op af en kvalitativ analyse. Undersøgelsen beskæftiger sig med frafald på de fire største af professionsbacheloruddannelserne, nemlig ingeniør/bygningskonstruktør, sygeplejerske-, pædagogog læreruddannelserne. I undersøgelsen belyses frafaldet ved at undersøge faktorer på individniveau i forhold til uddannelsesretninger og de enkelte uddannelsesinstitutioners evner til at fastholde de studerende. Den væsentligste årsag til frafald er at være ene hane/høne i kurven. Mænd har større frafald på de mere kvindedominerede uddannelser som f.eks. sygeplejerskeog pædagoguddannelserne end deres kvindelige medstuderende, og omvendt for kvinder på de mere mandsdominerede ingeniør-/bygningskonstruktøruddannelser. Det gælder endvidere, at hvis de studerende kommer igennem de første seks måneder af uddannelsen, så vil der herefter være mindre risiko for at falde fra. Efter administrationens vurdering er der her behov for en indsats - i forhold til at styrke de studerendes faglige og personlige forudsætninger - forud for start på en professionsuddannelse. Regionen vil her have mulighed for - i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og professionshøjskoler - at understøtte en sådan brobygningsindsats i overgangen fra ungdomsuddannelser til professionsuddannelse ved at støtte udvikling og afprøvning af forløb, der kan styrke de studerendes forudsætninger. 9

10 Endelig peger undersøgelsen på uddannelsernes indhold og organisering, som en årsag til stort frafald. Her tænkes f.eks. på, at hvis de studerende oplever en manglende sammenhæng mellem den teori, de lærer på uddannelsesstedet og den praksis, de møder på deres praktiksted, kan dette medvirke til at øge frafaldet. Efter administrationens vurdering kunne der være behov for en styrket dialog mellem professionshøjskolerne og praktikstederne om denne problemstilling. UCC s planer om at nedlægge uddannelsessteder Professionshøjskolen UCC har planer om at nedlægge et stort antal uddannelsessteder og i stedet samle uddannelserne på 2-3 campusser i Købehavn, Hillerød og evt. Skovlunde. Administrationen har haft et møde med rektor for UCC den 15. oktober På mødet blev det understreget, at regionen har et overordnet uddannelsespolitisk sigte - der dels går på at forhindre skævvridning af regionen for så vidt angår uddannelsesdækning og dels at forbedre overgangsfrekvenserne mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse - således at flere vælger en videregående uddannelse. Administrationen opfordrede UCC til at basere argumentationen for sine overvejelser på et så velbelyst grundlag som muligt, således at regionen har det bedste afsæt for at vurdere en høringssag om nedlæggelse af uddannelsessteder. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationsvinkler på denne sag. KONKLUSION Udvalget drøftede udviklingen på professionshøjskoleområdet, herunder udfordringerne i relation til at samle uddannelserne på færre steder. Metropol og UCC begrunder i et fælles strategisk oplæg, at det især er faglige hensyn og hensynet til økonomisk bæredygtighed, der spiller en væsentlig rolle for nedlæggelse af uddannelsessteder. Udvalget udtrykte betænkelighed for udviklingen og fandt, at der var behov for et bedre grundlag for at vurdere, om Region Hovedstaden kunne anbefale nedlæggelser. Det var udvalgets opfattelse, at det for visse professionsuddannelser kunne have en betydning med geografisk nærhed. Set i det lys er det uhensigtsmæssigt med færre uddannelsessteder, idet regionen har en målsætning om, at flere unge som voksne skal tage en videregående uddannelse. Nogle uddannelser appellerer fx til voksne, der ikke er så mobile, og som ønsker at blive bosiddende i deres kommune. 10

11 Udvalget foreslår, at administrationen på det kommende møde med UCC beder om en analyse af, hvor deres studerende kommer fra både i 2008 og i dag, således at Region Hovedstaden kan vurdere betydningen af nedlæggelsen af uddannelsessteder fra 21 til 13. Bilagsfortegnelse: 1. Strategi for regional uddannelsesdækning i Region Hovedstaden, UCC og Metropol, okt Frafald på professionsbacheloruddannelserne, AKF Working paper, 2010 kan hentes på Sagsnr:

12 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 4 KOMMISSORIUM FOR UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET 2011 SAGSFREMSTILLING Uddannelses- og forskningsudvalget har i sit første leveår i 2010 arbejdet efter et startkommissorium - suppleret i maj 2010 med et tillægskommissorium inden for områderne uddannelse og sundhedsforskning. Således har udvalget inden for uddannelse i 2010 sat fokus på bl.a. forskellige uddannelsesområder såvel som på den geografiske, sociale og faglige spredning, de unges danskkundskaber og styrkelse af sammenhængskraften mellem regionens uddannelsesinstitutioner. Inden for sundhedsforskning har udvalget bl.a. sat fokus på, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem forskellige aktører om forskning, innovation og kommercialisering i sundhedsvæsnet. I forbindelse med afrapportering på Politik for Sundhedsforskning har udvalget anbefalet regionsrådet, at der udvikles en ny generation af politikken. På baggrund af de opnåede erfaringer og resultater i udvalget er der udarbejdet et forslag til et kommissorium 2011 til drøftelse i Uddannelses- og forskningsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i forretningsudvalget. KONKLUSION Udvalget diskuterede kommissoriet og bemærkede, at der var mange spændende opgaver i det kommende år - herunder ikke mindst opgaven med at formulere en samlet uddannelsesstrategi for Region Hovedstaden. 12

13 Udvalget fandt endvidere det 2-årige forsøgsprojekt med oprettelsen af En indgang i forbindelse med sundhedsforskning som særligt positivt. Udvalget understregede vigtigheden af at synliggøre dette og ønskede en tilbagemelding på sagen medio Udvalget udbad sig forslag til en arbejdsplan for det kommende år. Udvalget konkluderede at anbefale kommissoriet til forretningsudvalget. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Kommissorium 2011 for Uddannelses- og forskningsudvalget Sagsnr:

14 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 5 MØDEPLAN FOR 2011 Der er udarbejdet følgende forslag til mødeplan for Uddannelses- og Forskningsudvalgets møder i 2011: 9. februar marts marts maj juni august september oktober november 2011 Alle udvalgsmøder afholdes i tidsrummet kl I planen er der taget hensyn til, at der arrangeres en uddannelsesrejse til Skotland i uge 40 samt en tur til Sydkorea i uge 47. KONKLUSION Udvalget godkendte det fremsendte forslag til mødedatoer med følgende ændringer: Mødet den 9. februar 2011 ændres til den 2. februar 2011 kl Mødet den 1. juni 2011 ændres til 8. juni Bilagsfortegnelse: 1. Mødeplan 2011 udkast MIK RUT UFO Sagsnr:

15 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 6 FORSKNINGSEVALUERING I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING På regionsrådsmødet den 16. november 2010 blev det besluttet at udsætte sagen om forskningsevaluering for yderligere drøftelser i Uddannelses- og forskningsudvalget. Der lægges op til en drøftelse af, om der er behov for yderligere oplysninger i sagen. KONKLUSION Udvalget drøftede spørgsmål fra regionsrådsmedlemmerne Kirsten Lee og Peer Wille-Jørgensen, der fremkom på regionsrådsmødet den 16. november Udvalget bad administrationen kontakte Kirsten Lee med henblik på en præcisering af, hvilken type sammenligning hun ønsker i relation til antallet af patenter, og så herefter iværksætte en sådan undersøgelse. Udvalget ønsker endvidere, at administrationen kontakter Peer Wille-Jørgensen med henblik på at få en uddybning af, hvad en samlet publikationsoversigt på afdelingsniveau skal bruges til. Udvalget vurderer, at opgaven er meget tidskrævende og anbefaler, at man afventer det nye PURE system, hvorfra det forventes, at man fremadrettet vil kunne trække disse oplysninger. Bilagsfortegnelse: 2. Mødesag og konklusioner fra Regionsrådsmødet den 16. november Hovedkonklusioner og nøgletal for 2009 Sagsnr:

16 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER 7.1 Status på uddannelsessteder under UCC Professionshøjskolen UCC har ifølge sin strategi UCC Campus Vision og Rationale, 2010 planer om at nedlægge en lang række uddannelsessteder for at samle uddannelserne på 2-3 campusser. Koncern Regional Udvikling (KRU) har haft et møde med rektor Laust Joen Jakobsen på UCC om sagen. KRU har efterfølgende afsendt vedlagte brev til rektor for UCC, hvor administrationen uddyber, hvilke punkter man ønsker belyst i forbindelse med en høring. Bilag 7.1 Brev af 5. november 2010 fra Region Hovedstaden til Professionshøjskolen UCC. Brev af 16. november 2010 fra Professionshøjskolen UCC til Region Hovedstaden. Sagsnr: Årsrapport om elevfordelingen 2010 til gymnasier og hf-kurser Den vedlagte beretning om fordeling af ansøgere til gymnasierne og HF kurserne i 2010 er udarbejdet af sekretariatet for de fire fordelingsudvalg i regionen. Sekretariatet er placeret i Koncern Regional Udvikling i Region Hovedstaden. Bilag 7.2 omdeles. Årsrapport om elevfordelingen 2010 til gymnasier og hf-kurser i Region Hovedstaden omdeles på mødet. Sagsnr:

17 7.3 Status på praktikpladskampagne Regionsrådet vedtog den 24. juni 2009 at afsætte 2 mio. kr. til en regional praktikpladskampagne, der kunne støtte erhvervsskolernes opsøgende arbejde i forhold til at skaffe praktikpladser. Kampagnen er gennemført fra januar til august 2010 med to hovedaktiviteter. For det første er der arrangeret godt 1500 møder med virksomheder med henblik på at oprette nye uddannelsesaftaler, og for det andet er der produceret en film Plads til alle unge, som skal hjælpe eleverne med praktikpladssøgning. Filmen kan ses på hjemmesiden praktikpladsen.dk (http://www.emu.dk/erhverv/praktik/video/index.html). I forbindelse med kampagnen er der også afsat midler til erfaringsopsamling og kommunikation. Administrationen vil i samarbejde med skolerne drøfte den konkrete udformning og efterfølgende formidling af resultaterne. Kampagnen forventes endeligt afsluttet primo Sagsnr: Tværregionalt laboratorium vedr. offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) om velfærdsydelser De fem regioner samt KL og Servicestyrelsen er gået sammen om at etablere et fælles laboratorium vedr. offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) om velfærdsydelser. Projektets budget er 48 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. kommer fra EU s Regionalfond, 9,7 mio. kr. fra statslig medfinansiering, og resten fra regional og privat finansiering. Vækstforum Hovedstaden bidrager med 2 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Projektets formål er at skabe grundlag for vellykkede OPI-samarbejder, herunder udvikle konkrete velfærdsteknologiske løsninger og demonstrere, hvordan forskellige typer af barrierer for OPI-samarbejdet kan overkommes. Der igangsættes fem store demonstrationsprojekter - et for hver region. Center for Sundhedsinnovation er lead partner på Region Hovedstadens projekt om Patienternes Hus - et innovativt koncept for patienthoteller. Desuden etableres et fælles videnssekretariat, der 17

18 skal sørge for samling og videnspredning i det overordnede projekt, et OPI-eftersyn i kommuner og regioner, og der udvikles et koncept for en OPI-pris for særligt perspektivrige projekter. Sagsnr: Rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om lægemiddelafprøvning / kliniske forsøg. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udgivet en kortlægning, der giver et samlet, faktuelt overblik over lægemiddelforskning i Danmark på tværs af videnskabelige hovedområder (sundhedsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab med flere) samt på tværs af både offentlig og privat forskning. Kortlægningen skal medvirke til at kvalificere vidensgrundlaget for områdets interessenter og danne grundlag for mulige fremtidige prioriteringer omkring offentligt/privat samspil, forskningsmidler og - områder. Konkret gør kortlægningen status for dansk lægemiddelforskning i forhold til organisering, omfang og fordeling (offentlig og privat), gennemslagskraft og profil og beskriver herunder de muligheder og udfordringer, som forskningsområdet står over for. Resumé af kortlægningens konklusioner vedlægges som bilag. Bilag 7.5 Resumé fra rapporten Kortlægning af dansk lægemiddelforskning - en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, nov Sagsnr: Oprettelse af toårigt hf på Københavns VUC (KVUC) og på VUC Nordsjælland i Helsingør Regionsrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2010 at anbefale Undervisningsministeriet at godkende oprettelse af toårigt hf på Københavns VUC og på VUC Nordsjælland i Helsingør. Undervisningsministeriet har meddelt både KVUC og VUC Nordsjælland tilladelse til at oprette toårige hf kurser. 18

19 Særligt for KVUC er oprettelsen blevet gjort betinget af, at optagelsen begrænses til 60 kursister pr. år. Det fremgår, at tilladelsen skal tages op til drøftelse efter 2 år, dvs. senest sommeren Dog vil Undervisningsministeriet nøje følge udviklingen i ansøgertallet i Københavns centrum med henblik på eventuelt at revidere begrænsningen. Bilag 7.6 Brev af 4. november 2010 fra undervisningsministeren til formanden for KVUC, Brev af 5. november 2010 fra Undervisningsministeriet til KVUC, Brev af 4. november 2010 fra undervisningsministeren til formanden for VUC Nordsjælland, Brev af 8. november 2010 fra Undervisningsministeriet til VUC Nordsjælland. Sagsnr: og Udvalget fik udleveret annoncetillægget Medicin & Mening, hvor Region Hovedstaden har udarbejdet en artikel om Global Excellence. 19

20 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT MØDET SLUT: kl NÆSTE MØDE: Onsdag den 2. februar 2011 kl

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere