UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj Flemming Pless (deltog under pkt. 1-5) Ellen Thrane Nina Berrig Bent Larsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Erhvervsskolerne som kraftcentre for innovation og kompetenceopbygning 3 2. Oprettelse af to-årigt HF kursus ved Høje-Tåstrup gymnasium 5 3. Orientering om professionshøjskolerne i hovedstadsregionen - udfordringer og fremtidige strategier, herunder kommende sag om nedlæggelse af uddannelsessteder 8 4. Kommissorium for Uddannelses- og forskningsudvalget Mødeplan for Forskningsevaluering i Region Hovedstaden Meddelelser Eventuelt 20 2

3 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 1 ERHVERVSSKOLERNE SOM KRAFTCENTRE FOR INNOVATION OG KOMPETENCEOPBYGNING SAGSFREMSTILLING Reglab har i et samarbejde med IRIS Group udgivet en analyse Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Den sætter fokus på erhvervsskolernes rolle som erhvervsfremmeaktør. Rapporten konkluderer, at erhvervsskolerne kan blive en vigtig brik i at realisere samfundsmæssige mål om større innovation, øget iværksætteri og stærkere produktivitetsudvikling i små og mellemstore virksomheder. Der er - som led i analysen - gennemført en række casestudier af succesfulde samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler og virksomheder. Det fælles billede fra de forskellige eksempler på virksomhedssamarbejde er, at erhvervsskolerne besidder en særlig kompetence i at gøre ny viden operationel. Analysen peger på, at erhvervsskolerne kan styrke deres rolle som erhvervsfremmeaktør ved at øge den direkte videnspredning til virksomhederne. Det kan ske gennem at styrke de tre videnbroer: brugerdreven kompetenceudvikling, iværksætteri samt innovation og forretningsudvikling. Det pointeres, at hvis potentialet inden for de tre videnbroer skal realiseres, så kræver det forandringer i både de statslige og regionale rammebetingelser. Det foreslås, at relevante ministerier, Danske Regioner, erhvervsskolesektoren og evt. centrale erhvervsorganisationer nedsætter et udvalg, der skal udvikle en strategi for området. Der er også en national bevågenhed om at udnytte erhvervsskolerne til en erhvervsfremmeindsats, idet Danmarks Vækstråd på sit novembermøde forventes at drøfte erhvervsskolernes rolle som erhvervsfremmeaktører.

4 På mødet vil Merete Daniel Nielsen, RegLab fortælle om analysen Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationsvinkler på denne sag. KONKLUSION Merete Daniel Nielsen, RegLab gav en præsentation af deres nye rapport om, hvordan erhvervsskolerne kan udnytte deres særlige spidskompetencer til at være kraftcentre for innovation og kompetenceopbygning i virksomheder. Rapporten peger på, at man bør udnytte skolernes særlige evne til at gøre viden operationel og dermed bidrage til virksomhedsudvikling, innovation og øget iværksætteri. Det vil i så fald betyde, at erhvervsskolerne ændrer deres fokus således, at de i højere grad kan bidrage til erhvervsfremme parallelt med uddannelsesopgaven. Udvalget fandt rapporten meget interessant og bakkede op om, at erhvervsskolerne kan spille en afgørende rolle for at skabe vækst og innovation i de små og mellemstore virksomheder. På den baggrund konkluderede udvalget, at kendskabet til rapporten udbredes. Udvalget opfordrede derfor til, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger i regi af en arbejdsgruppe, som forventes nedsat i Danske Regioner. Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger fra Reglabs rapport om Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Den samlede rapport kan rekvireres i sekretariatet. Sagsnr:

5 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 2 OPRETTELSE AF TO-ÅRIGT HF KURSUS VED HØJE-TÅSTRUP GYMNASIUM SAGSFREMSTILLING Undervisningsministeren godkender ifølge lovgivningen placering af nye uddannelsessteder til blandt andet hf, og regionsrådet afgiver indstilling til ministeren om dette. Høje-Tåstrup Gymnasium har ved skrivelse af 13. september 2010 til Undervisningsministeriet fastholdt sin ansøgning om toårigt hf overensstemmende med ansøgning fra november Undervisningsministeriet har med skrivelse af 5. november 2011 meddelt Høje-Tåstrup Gymnasium, at ministeriet ikke har kunnet behandle sagen i forhold til et udbud af toårigt hf med start fra 1. august Ministeriet har bedt skolen om at genindsende sin ansøgning samt indstillinger med henblik på behandling i forhold til start fra 1. august Sagen forelægges Uddannelses- og forskningsudvalget med henblik på at afgive bemærkninger til forretningsudvalget og regionsrådet. Undervisningsministeriet afslog med vedlagte brev af 3. november 2009 til Høje- Tåstrup Gymnasium institutionens ansøgning fra november Ministeriet begrundede afslaget med, at den toårige hf kapacitet i området og i Region Hovedstaden som helhed er tilstrækkelig. Forinden havde regionsrådet indstillet til undervisningsministeren, at der oprettes et nyt kursussted for toårigt hf kursus ved Høje-Tåstrup Gymnasium for at skabe grundlag for øget søgning til gymnasiale ungdomsuddannelser i området. Regionsrådets indstilling byggede på et stigende antal ansøgere samt opfattelsen af, at såfremt Høje-Tåstrup Gymnasium udbyder et toårigt hf kursus, vil det i sig selv være med til at skabe vækst i optaget. Forud udtalte de statsligt selvejende gymnasier og hf-kurser - der indgår i det forpligtende samarbejde i Vest - til regionen, at netop Høje-Tåstrup kommune er et af de lokalområder, hvor mange unge ville vælge hf, hvis dette tilbud var i kommunen. 5

6 Høje-Tåstrup Gymnasiums ansøgning af 13. september 2010 er vedlagt. Det fremgår af ansøgningen, at formålet med at etablere et nyt uddannelsessted for et toårigt hf i Høje-Tåstrup er: At fremme regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse ved at etablere et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø i Høje-Tåstrup kommune. I dag har kommunen kun én uddannelsesinstitution, og ligger langt under landsgennemsnittet, når det gælder andelen af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse, At mindske frafaldet, fordi det bliver muligt at vejlede de unge fra stx til hf indenfor samme institution. Administrationen har fra det forpligtende samarbejde i Vest modtaget en udtalelse, der ligger i tråd med tilkendegivelsen i 2008, men Kongsholm Gymnasium & hf i Albertslund kommune tager forbehold for anbefalingen. Det sker med henvisning til, at skolen har ledig kapacitet på hf, og at 37 kursister har bopæl i Høje-Tåstrup kommune, ligesom skolens hf-ansøgertal i forvejen er negativt påvirket af, at der i 2008 blev oprettet 2-årigt HF ved VUC Vestegnen, som ligger 800 m fra skolen. VUC Vestegnen bakker med sin udtalelse op om Kongsholm Gymnasium og hf. Administrationens notat fra 2008, der er opdateret til 2010 til brug for regionsrådets afgivelse af indstillings viser, at der generelt ikke mangler hf kapacitet i Region Hovedstaden. Høje-Tåstrup kommune har med ca indbyggere i sig selv et befolkningsunderlag til et gymnasium med hf-kursus. Der er imidlertid en lav gymnasie- og hf frekvens i kommunen. Frekvensen kan dog forventes at stige, såfremt der udbydes et toårigt hf kursus i lokalområdet. Et nyt kursussted på Høje- Tåstrup Gymnasium vil på denne måde kunne bidrage til en positiv udvikling i retning af at indfri målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse 6

7 KONKLUSION Udvalget anbefaler at fastholde den tidligere beslutning om, at der oprettes et 2- årigt hf-kursus ved Høje-Tåstrup Gymnasium. Baggrunden herfor er, at en tidligere analyse fra Danske Regioner viser, at geografisk nærhed og transportlængde spiller en rolle for de unges uddannelseslyst. Hertil kommer, at befolkningsgrundlaget i Høje-Tåstrup er stort og dermed berettiger et hf tilbud. Endelig vurderer udvalget, at der vil komme stigende interesse for 2-årigt hf, idet deltagerprisen for enkeltfag er steget, ligesom den stigende ledighed, alt andet lige forventes at øge interessen for uddannelse. Bilagsfortegnelse: 1. Ansøgning af 13. september 2010 fra Høje-Tåstrup Gymnasium til Undervisningsministeriet 2. Skrivelse af 13. september 2010 fra Høje-Tåstrup Gymnasium til Region Hovedstaden 3. Udtalelse af 1. oktober 2010 fra det forpligtende samarbejde i Vest 4. Notat af 7. oktober 2010 om toårigt hf kursus på Høje-Tåstrup Gymnasium 5. Notat af 7. oktober 2010 om optag til hf i Region Hovedstaden i Skrivelse af 5. november 2011 fra Undervisningsministeriet til Høje-Tåstrup Gymnasium 7. Skrivelse af 3. november 2009 fra Undervisningsministeriet til Høje-Tåstrup Gymnasium Sagsnr:

8 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 3 ORIENTERING OM PROFESSIONSHØJSKOLERNE I HOVEDSTADS- REGIONEN UDFORDRINGER OG FREMTIDIGE STRATEGIER, HERUNDER KOMMENDE SAG OM NEDLÆGGELSE AF UDDANNELSESSTEDER SAGSFREMSTILLING Bestyrelserne for de to professionshøjskoler i Region Hovedstaden, Metropol og UCC har i oktober 2010 vedtaget en fælles strategi for regional uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. Metropol og UCC har valgt at udarbejde en strategi i fællesskab for at markere, at det kræver en fælles indsats at styrke uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden. De to professionshøjskoler vil anvende den fælles, regionale strategi som udgangspunkt for at udvide samarbejdet på andre områder, der kan styrke kvaliteten af den regionale uddannelsesdækning. Dette skal ske gennem øget koordinering og profilering af uddannelsestilbud - ved at styrke samarbejdet med aftagere og ved at fremme samarbejdet med erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler i Region Hovedstaden. De to professionshøjskoler har de seneste år nedlagt flere uddannelsessteder for at samle uddannelserne på færre lokaliteter. UCC har således reduceret antal uddannelsessteder fra 21 selvstændige uddannelsessteder i 2008 til 13 uddannelsessteder i UCC opererer i sin strategi fra 2010 med et mål om at reducere antallet af uddannelsessteder yderligere, så uddannelserne vil blive samlet på to eller tre campusser. Professionshøjskolen Metropol samler i 2010 en række uddannelser og funktioner på Nørrebro i København - også ud fra en campustankegang. UCC og Metropol udbyder tilsammen 21 korte og mellemlange videregående uddannelser. Der var i 2008 indskrevet mere end studerende på de to skoler. Optaget har siden været stigende. Herudover er der også diplomuddannelser, kurser mv. Langt hovedparten af uddannelserne er lokaliseret i København/Frederiksberg - herudover er der uddannelsessteder i Hillerød, Søborg og Skovlunde. Uddannelses- og forskningsudvalget fik på møde den 25. august 2010 forelagt en evaluering af tilmeldings- og frafaldsmønsteret efter, at Professionshøjskolen København (nu UCC) i 2008 har nedlagt seks uddannelsessteder og i stedet etableret fire nye uddannelsessteder (sag nr. 4.4). Evalueringen viste, at sammenlægningen af pædagoguddannelserne på fire nye uddannelsessteder ikke har betydet 8

9 en vigende søgning til uddannelserne igennem årene 2007 til Dette skal dog ses i lyset af, at den økonomiske krise formentlig har betydet en øget uddannelsesfrekvens, fordi der mangler jobs. Sammenfattende er sigtet med den fælles strategi at samle uddannelserne på færre steder i campusser - for derigennem at kunne skabe bedre rammer for levende og attraktive studiemiljøer og med henblik på at styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed. Det er efter administrationens vurdering positivt, at professionsskolerne har fokus på at styrke studiemiljøet på skolerne. Administrationen finder det imidlertid vigtigt at få belyst, hvilke konsekvenser en reduktion har i forhold til søgningen til de videregående uddannelser i regionen, set i lyset af den tidligere reduktion i Der skal tages stilling til, om det vil forringe mulighederne for at nå regeringens målsætning om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Frafaldsanalyse på professionsbacheloruddannelserne Professions(bachelor)uddannelserne har ifølge AKF gennem en periode frem til den økonomiske krise været præget af faldende søgning og ikke mindst stigende frafald. AKF har i en ny undersøgelse fra oktober 2010 søgt at afdække årsagerne til det stigende frafald på professionsbacheloruddannelserne. Rapporten Frafald på professionsbacheloruddannelserne sammenfatter resultatet af en kvantitativ analyse, som senere følges op af en kvalitativ analyse. Undersøgelsen beskæftiger sig med frafald på de fire største af professionsbacheloruddannelserne, nemlig ingeniør/bygningskonstruktør, sygeplejerske-, pædagogog læreruddannelserne. I undersøgelsen belyses frafaldet ved at undersøge faktorer på individniveau i forhold til uddannelsesretninger og de enkelte uddannelsesinstitutioners evner til at fastholde de studerende. Den væsentligste årsag til frafald er at være ene hane/høne i kurven. Mænd har større frafald på de mere kvindedominerede uddannelser som f.eks. sygeplejerskeog pædagoguddannelserne end deres kvindelige medstuderende, og omvendt for kvinder på de mere mandsdominerede ingeniør-/bygningskonstruktøruddannelser. Det gælder endvidere, at hvis de studerende kommer igennem de første seks måneder af uddannelsen, så vil der herefter være mindre risiko for at falde fra. Efter administrationens vurdering er der her behov for en indsats - i forhold til at styrke de studerendes faglige og personlige forudsætninger - forud for start på en professionsuddannelse. Regionen vil her have mulighed for - i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og professionshøjskoler - at understøtte en sådan brobygningsindsats i overgangen fra ungdomsuddannelser til professionsuddannelse ved at støtte udvikling og afprøvning af forløb, der kan styrke de studerendes forudsætninger. 9

10 Endelig peger undersøgelsen på uddannelsernes indhold og organisering, som en årsag til stort frafald. Her tænkes f.eks. på, at hvis de studerende oplever en manglende sammenhæng mellem den teori, de lærer på uddannelsesstedet og den praksis, de møder på deres praktiksted, kan dette medvirke til at øge frafaldet. Efter administrationens vurdering kunne der være behov for en styrket dialog mellem professionshøjskolerne og praktikstederne om denne problemstilling. UCC s planer om at nedlægge uddannelsessteder Professionshøjskolen UCC har planer om at nedlægge et stort antal uddannelsessteder og i stedet samle uddannelserne på 2-3 campusser i Købehavn, Hillerød og evt. Skovlunde. Administrationen har haft et møde med rektor for UCC den 15. oktober På mødet blev det understreget, at regionen har et overordnet uddannelsespolitisk sigte - der dels går på at forhindre skævvridning af regionen for så vidt angår uddannelsesdækning og dels at forbedre overgangsfrekvenserne mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse - således at flere vælger en videregående uddannelse. Administrationen opfordrede UCC til at basere argumentationen for sine overvejelser på et så velbelyst grundlag som muligt, således at regionen har det bedste afsæt for at vurdere en høringssag om nedlæggelse af uddannelsessteder. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationsvinkler på denne sag. KONKLUSION Udvalget drøftede udviklingen på professionshøjskoleområdet, herunder udfordringerne i relation til at samle uddannelserne på færre steder. Metropol og UCC begrunder i et fælles strategisk oplæg, at det især er faglige hensyn og hensynet til økonomisk bæredygtighed, der spiller en væsentlig rolle for nedlæggelse af uddannelsessteder. Udvalget udtrykte betænkelighed for udviklingen og fandt, at der var behov for et bedre grundlag for at vurdere, om Region Hovedstaden kunne anbefale nedlæggelser. Det var udvalgets opfattelse, at det for visse professionsuddannelser kunne have en betydning med geografisk nærhed. Set i det lys er det uhensigtsmæssigt med færre uddannelsessteder, idet regionen har en målsætning om, at flere unge som voksne skal tage en videregående uddannelse. Nogle uddannelser appellerer fx til voksne, der ikke er så mobile, og som ønsker at blive bosiddende i deres kommune. 10

11 Udvalget foreslår, at administrationen på det kommende møde med UCC beder om en analyse af, hvor deres studerende kommer fra både i 2008 og i dag, således at Region Hovedstaden kan vurdere betydningen af nedlæggelsen af uddannelsessteder fra 21 til 13. Bilagsfortegnelse: 1. Strategi for regional uddannelsesdækning i Region Hovedstaden, UCC og Metropol, okt Frafald på professionsbacheloruddannelserne, AKF Working paper, 2010 kan hentes på Sagsnr:

12 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 4 KOMMISSORIUM FOR UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET 2011 SAGSFREMSTILLING Uddannelses- og forskningsudvalget har i sit første leveår i 2010 arbejdet efter et startkommissorium - suppleret i maj 2010 med et tillægskommissorium inden for områderne uddannelse og sundhedsforskning. Således har udvalget inden for uddannelse i 2010 sat fokus på bl.a. forskellige uddannelsesområder såvel som på den geografiske, sociale og faglige spredning, de unges danskkundskaber og styrkelse af sammenhængskraften mellem regionens uddannelsesinstitutioner. Inden for sundhedsforskning har udvalget bl.a. sat fokus på, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem forskellige aktører om forskning, innovation og kommercialisering i sundhedsvæsnet. I forbindelse med afrapportering på Politik for Sundhedsforskning har udvalget anbefalet regionsrådet, at der udvikles en ny generation af politikken. På baggrund af de opnåede erfaringer og resultater i udvalget er der udarbejdet et forslag til et kommissorium 2011 til drøftelse i Uddannelses- og forskningsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i forretningsudvalget. KONKLUSION Udvalget diskuterede kommissoriet og bemærkede, at der var mange spændende opgaver i det kommende år - herunder ikke mindst opgaven med at formulere en samlet uddannelsesstrategi for Region Hovedstaden. 12

13 Udvalget fandt endvidere det 2-årige forsøgsprojekt med oprettelsen af En indgang i forbindelse med sundhedsforskning som særligt positivt. Udvalget understregede vigtigheden af at synliggøre dette og ønskede en tilbagemelding på sagen medio Udvalget udbad sig forslag til en arbejdsplan for det kommende år. Udvalget konkluderede at anbefale kommissoriet til forretningsudvalget. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Kommissorium 2011 for Uddannelses- og forskningsudvalget Sagsnr:

14 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 5 MØDEPLAN FOR 2011 Der er udarbejdet følgende forslag til mødeplan for Uddannelses- og Forskningsudvalgets møder i 2011: 9. februar marts marts maj juni august september oktober november 2011 Alle udvalgsmøder afholdes i tidsrummet kl I planen er der taget hensyn til, at der arrangeres en uddannelsesrejse til Skotland i uge 40 samt en tur til Sydkorea i uge 47. KONKLUSION Udvalget godkendte det fremsendte forslag til mødedatoer med følgende ændringer: Mødet den 9. februar 2011 ændres til den 2. februar 2011 kl Mødet den 1. juni 2011 ændres til 8. juni Bilagsfortegnelse: 1. Mødeplan 2011 udkast MIK RUT UFO Sagsnr:

15 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 6 FORSKNINGSEVALUERING I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING På regionsrådsmødet den 16. november 2010 blev det besluttet at udsætte sagen om forskningsevaluering for yderligere drøftelser i Uddannelses- og forskningsudvalget. Der lægges op til en drøftelse af, om der er behov for yderligere oplysninger i sagen. KONKLUSION Udvalget drøftede spørgsmål fra regionsrådsmedlemmerne Kirsten Lee og Peer Wille-Jørgensen, der fremkom på regionsrådsmødet den 16. november Udvalget bad administrationen kontakte Kirsten Lee med henblik på en præcisering af, hvilken type sammenligning hun ønsker i relation til antallet af patenter, og så herefter iværksætte en sådan undersøgelse. Udvalget ønsker endvidere, at administrationen kontakter Peer Wille-Jørgensen med henblik på at få en uddybning af, hvad en samlet publikationsoversigt på afdelingsniveau skal bruges til. Udvalget vurderer, at opgaven er meget tidskrævende og anbefaler, at man afventer det nye PURE system, hvorfra det forventes, at man fremadrettet vil kunne trække disse oplysninger. Bilagsfortegnelse: 2. Mødesag og konklusioner fra Regionsrådsmødet den 16. november Hovedkonklusioner og nøgletal for 2009 Sagsnr:

16 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER 7.1 Status på uddannelsessteder under UCC Professionshøjskolen UCC har ifølge sin strategi UCC Campus Vision og Rationale, 2010 planer om at nedlægge en lang række uddannelsessteder for at samle uddannelserne på 2-3 campusser. Koncern Regional Udvikling (KRU) har haft et møde med rektor Laust Joen Jakobsen på UCC om sagen. KRU har efterfølgende afsendt vedlagte brev til rektor for UCC, hvor administrationen uddyber, hvilke punkter man ønsker belyst i forbindelse med en høring. Bilag 7.1 Brev af 5. november 2010 fra Region Hovedstaden til Professionshøjskolen UCC. Brev af 16. november 2010 fra Professionshøjskolen UCC til Region Hovedstaden. Sagsnr: Årsrapport om elevfordelingen 2010 til gymnasier og hf-kurser Den vedlagte beretning om fordeling af ansøgere til gymnasierne og HF kurserne i 2010 er udarbejdet af sekretariatet for de fire fordelingsudvalg i regionen. Sekretariatet er placeret i Koncern Regional Udvikling i Region Hovedstaden. Bilag 7.2 omdeles. Årsrapport om elevfordelingen 2010 til gymnasier og hf-kurser i Region Hovedstaden omdeles på mødet. Sagsnr:

17 7.3 Status på praktikpladskampagne Regionsrådet vedtog den 24. juni 2009 at afsætte 2 mio. kr. til en regional praktikpladskampagne, der kunne støtte erhvervsskolernes opsøgende arbejde i forhold til at skaffe praktikpladser. Kampagnen er gennemført fra januar til august 2010 med to hovedaktiviteter. For det første er der arrangeret godt 1500 møder med virksomheder med henblik på at oprette nye uddannelsesaftaler, og for det andet er der produceret en film Plads til alle unge, som skal hjælpe eleverne med praktikpladssøgning. Filmen kan ses på hjemmesiden praktikpladsen.dk (http://www.emu.dk/erhverv/praktik/video/index.html). I forbindelse med kampagnen er der også afsat midler til erfaringsopsamling og kommunikation. Administrationen vil i samarbejde med skolerne drøfte den konkrete udformning og efterfølgende formidling af resultaterne. Kampagnen forventes endeligt afsluttet primo Sagsnr: Tværregionalt laboratorium vedr. offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) om velfærdsydelser De fem regioner samt KL og Servicestyrelsen er gået sammen om at etablere et fælles laboratorium vedr. offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) om velfærdsydelser. Projektets budget er 48 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. kommer fra EU s Regionalfond, 9,7 mio. kr. fra statslig medfinansiering, og resten fra regional og privat finansiering. Vækstforum Hovedstaden bidrager med 2 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Projektets formål er at skabe grundlag for vellykkede OPI-samarbejder, herunder udvikle konkrete velfærdsteknologiske løsninger og demonstrere, hvordan forskellige typer af barrierer for OPI-samarbejdet kan overkommes. Der igangsættes fem store demonstrationsprojekter - et for hver region. Center for Sundhedsinnovation er lead partner på Region Hovedstadens projekt om Patienternes Hus - et innovativt koncept for patienthoteller. Desuden etableres et fælles videnssekretariat, der 17

18 skal sørge for samling og videnspredning i det overordnede projekt, et OPI-eftersyn i kommuner og regioner, og der udvikles et koncept for en OPI-pris for særligt perspektivrige projekter. Sagsnr: Rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om lægemiddelafprøvning / kliniske forsøg. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udgivet en kortlægning, der giver et samlet, faktuelt overblik over lægemiddelforskning i Danmark på tværs af videnskabelige hovedområder (sundhedsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab med flere) samt på tværs af både offentlig og privat forskning. Kortlægningen skal medvirke til at kvalificere vidensgrundlaget for områdets interessenter og danne grundlag for mulige fremtidige prioriteringer omkring offentligt/privat samspil, forskningsmidler og - områder. Konkret gør kortlægningen status for dansk lægemiddelforskning i forhold til organisering, omfang og fordeling (offentlig og privat), gennemslagskraft og profil og beskriver herunder de muligheder og udfordringer, som forskningsområdet står over for. Resumé af kortlægningens konklusioner vedlægges som bilag. Bilag 7.5 Resumé fra rapporten Kortlægning af dansk lægemiddelforskning - en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, nov Sagsnr: Oprettelse af toårigt hf på Københavns VUC (KVUC) og på VUC Nordsjælland i Helsingør Regionsrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2010 at anbefale Undervisningsministeriet at godkende oprettelse af toårigt hf på Københavns VUC og på VUC Nordsjælland i Helsingør. Undervisningsministeriet har meddelt både KVUC og VUC Nordsjælland tilladelse til at oprette toårige hf kurser. 18

19 Særligt for KVUC er oprettelsen blevet gjort betinget af, at optagelsen begrænses til 60 kursister pr. år. Det fremgår, at tilladelsen skal tages op til drøftelse efter 2 år, dvs. senest sommeren Dog vil Undervisningsministeriet nøje følge udviklingen i ansøgertallet i Københavns centrum med henblik på eventuelt at revidere begrænsningen. Bilag 7.6 Brev af 4. november 2010 fra undervisningsministeren til formanden for KVUC, Brev af 5. november 2010 fra Undervisningsministeriet til KVUC, Brev af 4. november 2010 fra undervisningsministeren til formanden for VUC Nordsjælland, Brev af 8. november 2010 fra Undervisningsministeriet til VUC Nordsjælland. Sagsnr: og Udvalget fik udleveret annoncetillægget Medicin & Mening, hvor Region Hovedstaden har udarbejdet en artikel om Global Excellence. 19

20 Den 24. november 2010 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT MØDET SLUT: kl NÆSTE MØDE: Onsdag den 2. februar 2011 kl

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik 2 Att.: Kontorchef Jette Søgren Nielsen Bredgade 43 1260 København K Degnevej

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 26. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 9 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere