Lokalplan nr for et område ved Sylows Allé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 143. for et område ved Sylows Allé"

Transkript

1 Lokalplan nr. 143 for et område ved Sylows Allé 2005

2 Lokalplan nr. 143 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Tryk: Frederiksberg Bogtryk 2005

3 Lokalplan 143 for et område ved Sylows Allé Indledning Byudviklingen i området omkring Frederiksberg station er tæt ved at være afsluttet. Frederiksberg Gymnasium blev taget i brug januar 2004, Falkoner Plads mellem gymnasium og Hovedbibliotek er så godt som færdiganlagt, og der er opført et Café- og Fitnesscenter. Endvidere er der etableret en underjordisk udvidelse til Hovedbiblioteket samt et underjordisk parkeringsanlæg under Frederiksberg Gymnasium med plads til 220 biler. En vigtig del af helhedsplanen for området omkring Frederiksberg station skal nu realiseres, og nærværende lokalplan fastlægger detaljerede bestemmelser for en bebyggelse syd for Sylows Allé rummende biografcenter, butikker, familieboliger og ungdomsboliger. Bebyggelsen skal afgrænse Falkoner Plads mod syd og placeres på et areal, hvor der tidligere lå et parkeringsanlæg. g Copenhagen Business School de vej Frederiksberg Rådhus Frederiksberg Centret M Frederiksb Gymnasium Sylows Allé Falkon ér Allé Lokalplanens baggrund Frederiksberg Kommune afholdt sommeren 2000 en indbudt arkitektkonkurrence om byudviklingen af området mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien. Efterfølgende blev der udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplanens formål er at sikre, at området efter udbygning sammen med arealerne omkring Copenhagen Business School (CBS) og Frederiksberg Centret kommer til at fremstå som en homogen og levende bydel af høj kvalitet med et smukt samspil mellem ny bebyggelse og ældre fredede eller bevaringsværdige bygninger i byområdet. I helhedsplanen er bl.a. fastlagt følgende hovedtræk: - et nyt gymnasium i 3 etager placeret ved Solbjergvej - en ny erhvervsbebyggelse i 3-5 etager placeret ved Sylows Allé - et samlet parkeringsanlæg under gymnasium og erhvervsbebyggelse - en central plads, hævet over og forbundet med Solbjergvej med ramper og trapper - et biografcenter - et sammenhængende fodgængerområde bestående af Falkoner Plads og den vestlige del af Sylows Allé. Herfra skabes adgang til gymnasium, bibliotek, biografcenter og erhvervsbebyggelse. Lokalplan 112 blev udarbejdet på baggrund af helhedsplanen. Lokalplanen fastlægger det planlægningsmæssige grundlag for realisering af helhedsplanens intentioner. Frederiksberg Gymnasium, Café- og Fitnesscenter og Falkoner Plads samt den underjordiske biblioteksudvidelse og det underjordiske parkeringsanlæg er opført og anlagt efter retningslinierne i lokalplan 112. For at sikre den videre udvikling i byområdet omkring Frederiksberg station, har Frederiksberg Kommune juni 2004 udbudt det grundareal, hvor det tidligere parkeringsanlæg ved Sylows Allé var beliggende, til

4 salg med det formål at få opført et byggeri med ungdomsboliger, familieboliger, biografer, butikker m.v. Nærværende lokalplan er udarbejdet for at fastlægge detaljerede bestemmelser for den nye bebyggelse samt for at erstatte lokalplan 112 for det aktuelle område. Eksisterende forhold i lokalplanområdet Området, der er afgrænset af Sylows Allé mod nord og boligbebyggelsen langs Howitzvej mod syd, rummede tidligere et betalingsparkeringsanlæg i 2 etager med i alt knap 200 parkeringspladser. Herudover ligger ved Jernbanestien en mindre transformerstation. Mod syd grænser lokalplanområdet op til den bevaringsværdige boligbebyggelse langs Howitzvej, mod øst op til Falkoner Centrets høje bebyggelse, mod nord til Frederiksberg Gymnasium og Falkoner Plads, og mod vest til Frederiksberg Brandstation, der er bevaringsværdig. Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Lokalplanens formål er at muliggøre den fortsatte udbygning af byområdet omkring Frederiksberg station, således at der etableres et byområde, der i samspil med Frederiksberg Centret og Copenhagen Business School, vil komme til at udgøre et sammenhængende centerområde i nær kontakt til metro, trafikveje og den planlagte regionale cykel- og gangsti langs Solbjergvej. Det er endvidere formålet at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der indgår i et godt samspil med det nyopførte Frederiksberg Gymnasium og Café- og Fitnesscentret på Falkoner Plads samt til de fredede og bevaringsværdige bygninger i kvarteret. Ligeledes er det formålet at skabe attraktive og veldefinerede byrum med pladsdannelser og gadeforløb og med mulighed for oplevelse af et varieret bymiljø. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for en nybygning rummende biografcenter, butikker, familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdet fastlægges til erhvervsformål (udvalgs- og dagligvarebutikker med en max. størrelse på i alt m² etageareal), biografcenter og til boliger (familieboliger og ungdomsboliger). Områdets bebyggelse Inden for lokalplanområdet kan opføres m² etageareal. Det samlede grundareal er m² og bebyggelsesprocenten vil andrage 130. Herudover kan der opføres et biografcenter med gulv beliggende under fastlagt niveauplan, hvorved bebyggelsesprocenten vil andrage ca Ny bebyggelse kan opføres i henholdsvis 1, 4 og 6 etager inden for fastlagte byggefelter. 2

5 Områdets trafikbetjening Lokalplanområdet vejbetjenes fra Howitzvej, Sylows Allé og Jernbanestien. Se illustrationen vedr. trafikforholdene i byområdet på side 6. Parkering Til dækning af nybyggeriets parkeringsbehov etableres parkering på terræn og i parkeringskælder. Tilkørsel til parkeringskælderen kan ske enten via den eksisterende nedkørselsrampe ved Falkoner Centret eller via nedkørselsrampen ved Frederiksberg Gymnasium. Herudover åbner lokalplanen mulighed for etablering af et større parkeringsanlæg (ca p-pladser) i sammenhæng med Frederiksberg Gymnasiums parkeringsanlæg. Den eksisterende nedkørselsrampe ved gymnasiet påregnes benyttet i den forbindelse. Der udlægges én parkeringsplads pr. bolig, én parkeringsplads pr. 150 m² ungdomsbolig, én parkeringsplads pr. 150 m² biografareal og én parkeringsplads pr. 150 m² butiksareal. Se skemaet på side 6. Opholdsarealer For bebyggelse til butiks- og biografformål udlægges et opholdsareal på 10% af bruttoetagearealet. Til boliger udlægges et opholdsareal på 50%, og for ungdomsboliger udlægges et opholdsareal på 25%. I den forbindelse skal nævnes, at byområdet er velforsynet med bymæssige friarealer, som f.eks. Falkoner Plads og Solbjerg Plads m.fl. Ændringer i forhold til lokalplan 112 De væsentligste ændringer i forhold til lokalplan 112 er følgende: - område II er i lokalplan 112 fastlagt til kontor- og serviceerhverv i form af administration, liberale erhverv, detailhandel i form af udvalgsvarebutikker, restauranter og lignende publikumsorienterede aktiviteter, og bebyggelsen inden for området skal placeres efter en fastlagt facadelinie mod Falkoner Plads. I nærværende lokalplan udlægges området til boligformål, detailhandel og biografcenter. Bebyggelsen skal opføres inden for fastlagte byggefelter. Detailhandelsarealet er samtidig blev øget. - område II i lokalplan 112 må bebygges med m² bruttoetageareal ekskl. arealer til parkering og teknikrum. I nærværende lokalplan kan opføres m² bruttoetageareal samt m² bruttoetageareal til biografcenter med gulvniveau beliggende under et fastlagt niveauplan. - inden for område II i lokalplan 112 skal etableres 196 p-pladser under terræn. I nærværende lokalplan etableres 75 p-pladser med offentlig adgang, placeret under terræn. Hertil kommer ca. 20 p-pladser i forbindelse med butik og biografcenter, hvortil der ligeledes vil blive offentlig adgang. Ophævelse af lokalplan Lokalplan 112 ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme og dele af ejendomme. 3

6 Luftperspektivskitse. Illustrationen til højre viser den nye bebyggelse set fra øst mod vest. I forgrunden ses biografens facade. Sylows Allé er på denne strækning omdannet til fodgængerområde i sammenhæng med Falkoner Plads. Illustrationen viser et principeksempel på ny bebyggelse. Perspektiv af ny bebyggelse set fra Falkoner Plads. I forgrunden ses Frederiksberg Gymnasium til venstre og Café- og Fitnesscenter til højre. Illustrationen viser et principeksempel på ny bebyggelse. Snit gennem bebyggelsen ved Howitzvej, den ny bebyggelse og Café- og Fitnesscenter. Snit gennem bebyggelsen ved Howitzvej, den ny bebyggelse og Frederiksberg Gymnasium. Snittet viser en sammenbygning af parkeringskældre i den nye bebyggelse og kælderparkeringen i Frederiksberg Gymnasium. Illustrationerne til højre viser snit gennem den nye bebyggelse. Niveauplan (12,75) er markeret med stiplet streg. 4 Snit gennem bebyggelsen langs Howitzvej, den nye bebyggelse og Frederiksberg Gymnasium. Snittet viser biografsale og herover ungdomsboliger.

7 Luftfoto set fra vest med indtegnet projektforslag vist som volumen. Ungdomsboliger og biograf Butik og boliger Eksempel på facade mod Falkoner Plads. 5

8 Lokalplanområdets trafikbetjening Copenhagen Business School Frederiksberg Centret Frederiksberg station Solbjergvej Rundkørsel Falkoner Plads Frederiksberg Gymnasium Ensrettet Falkoner Allé Nedkørselsrampe Sylows Allé Jernbanestien Nedkørselsrampe Falkoner Centret Falkoner Allé Kun højresving tilladt ved udkørsel Howitzvej Parkering Anvendelse P-krav Antal pladser Boliger 1 plads pr. bolig 17 Ungdomsboliger 1 plads pr. 150 m² 27 Butik* 1 plads pr. 150 m² 9 Biograf* 1 plads pr. 150 m² 10 Til projektet 63 Ny offentlig parkering* 75 Ialt 138 Anlagt på terræn 24 Anlagt i p-kælder 114 *med offentlig adgang 94 Frederiksberg Brandstation Frederiksberg Gymnasium Falkoner Centret Skyggediagram. Illustrationen viser skyggeforholdene i lokalplanområdet 21. marts / 21. september, kl Bebyggelse langs Howitzvej

9 Forholdet til den øvrige planlægning Lokalplaner Nærværende lokalplanområde er i dag omfattet af lokalplan 112, som fastlægger retningslinier for byudviklingen i området mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien. Lokalplanområdet er en del af område II i lokalplan 112. Det fremgår af lokalplan 112 stk. 5.3, at bebyggelse af område II, og herunder bebyggelsens nærmere placering og udformning, skal fastlægges i en supplerende lokalplan. I lokalplan 112 udlægges et detailhandelsareal på i alt m², fordelt med max. 800 m² i område II og max. 200 m² i område III. Regionplanlægningen I Regionplan 2001 for Frederiksberg Kommune udlægges områderne omkring Frederiksberg og Solbjerg stationer samt de primære centerstrøg (centrale dele af Gammel Kongevej, Falkoner Allé og Godthåbsvej) til kommunecenter. Endvidere udpeges stationsområdet ved Frederiksberg og Solbjerg stationer under ét som trafikknudepunkt. I kommunecentret kan der maksimalt planlægges for et bruttoareal på m² til nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål. For centrale stationsnære områder ift. trafikknudepunkterne åbnes mulighed for tættere boligbebyggelse, idet der også skal lægges vægt på offentlige grønne rum. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) vedtog juli 2004 et regionplantillæg til Regionplan 2001 vedr. detailhandel. I tillægget fastsættes en fri ramme for kommunecentret omkring Frederiksberg og Solbjerg stationer samt de primære centerstrøg. Det betyder, at Frederiksberg Kommune selv træffer afgørelse om, hvor meget detailhandlen må vokse i kommunecentret. Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker er fastsat til m² bruttoetageareal og den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker er fastsat til m² bruttoetageareal. Lokalplanområdet ligger umiddelbart op ad Frederiksberg station, og har dermed en vigtig stationsnær placering. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med regionplanen og regionplantillæg vedr. detailhandel. Kommuneplan 1997 I tillæg nr. 11 til Kommuneplan 1997 er området mellem Falkoner Allé, Solbjergvej og Howitzvej udlagt til Centerområde, område 3.C.11. Områdets fremtidige anvendelse er fastlagt til centerformål såsom offentlige formål (undervisning, offentlige institutioner og lignende) og erhvervsformål (kontor- og serviceerhverv, hotel, kongrescenter, teater, biograf, butikker, restaurant og lignende publikumsorienterede funktioner). 7

10 Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 150 for området beregnet under ét (dog eksklusive matr. nr. 42b). For Falkonercentret, matr. 42b er bebyggelsesprocenten fastsat til 300. Bebyggelsens højde må maksimalt være 6 etager. I tillæg til Kommuneplan Centerstruktur og detailhandel er lokalplanområdet beliggende i kommunecentret. For kommunecentret, der også omfatter de primære centerstrøg, er der fastsat en ramme på m² bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse til butiksformål. Efter udlæg af arealer til butiksformål i allerede gældende lokalplaner (herunder lokalplan 112 med m² som endnu ikke er udnyttet), er arealrammen til butiksformål opbrugt. Forslag til Kommuneplan 2004 Forslag til Kommuneplan 2004 påregnes fremlagt offentligt i perioden fra november 2004 til januar 2005, og ventes endeligt vedtaget juni I kommuneplanforslaget fastsættes en ny arealramme for detailhandel i kommunecentret på m² bruttoetageareal. I nærværende lokalplan afsættes en arealramme til detailhandel på m², hvoraf de 700 m² tages fra den arealramme på m², der er fastsat i Kommuneplan 2004, mens de resterende 800 m² allerede er afsat for område II i lokalplan 112. Kommuneplantillæg 28 For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og nærværende lokalplan, er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 28 til Kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 28 indebærer, at anvendelsesbestemmelsen inden for enkeltområde 3.C.11 suppleres med boligformål, og at bebyggelsesprocenten for nærværende lokalplanområde hæves fra 150% til 160%, og at der fastsættes bestemmelser om parkering, opholdsarealer m.v. Bevaringsværdige bygninger I 1994 er der i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Frederiksberg Kommune udarbejdet et kommuneatlas. I den forbindelse er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi inden for en skala fra 1 til 9 med 1 som højeste bevaringsværdi og inden for kategorier som høj bevaringsværdi (kategori 1-3), middel bevaringsværdi (kategori 4-6) eller lav bevaringsværdi (kategori 7-9). Klassifikationen er kun vejledende, men indgår i kommunens sagsbehandling. Inden for lokalplanområdet er beliggende en transformerbygning, udpeget som værende af lav bevaringsværdi. Denne bygning vil eventuelt blive nedrevet, og enten erstattet af en ny transformerbygning eller integreret i det samlede bygningskompleks. Syd for lokalplanområdet ved Howitzvej - er beliggende 3 bygninger, der er udpeget som værende af høj bevaringsværdi. Disse bygninger er sikret bevaringsbestemmelser i lokalplan

11 Den Grønne Sti Der er planlagt en øst-vestgående regional, grøn cykel- og gangsti, der forløber fra Valby gennem Frederiksberg til Lyngbyvej. Stien forløber langs Copenhagen Business Schools arealer og videre ad Solbjergvej til Falkoner Allé, hvorfra den fortsætter mod øst. Miljøforhold Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksberg Kommunes vejledning om Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanområdet er omfattet af Forskrift vedr. Miljøkrav om indretning og drift af restaurationer, som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. maj Området er omfattet af lov om forurenet jord, for så vidt angår håndtering af forurenet jord m.v. Eventuelle grundvandssænkninger må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant, redegøres for planens indvirkning på miljøet. Lokalplanen omfatter opførelse af biografcenter med 6 sale med ca. 845 pladser, 109 ungdomsboliger, 17 familieboliger, m² butiksareal til detail- og udvalgsvarehandel. Der etableres ca. 135 p-pladser, heraf 100 pladser i parkeringskælder (2-3 etager) til offentlig benyttelse og p-pladser i kælder og på terræn. I forbindelse hermed nedlægges det eksisterende parkeringsanlæg med knap 200 p-pladser. Teknisk Direktorat har vurderet, at de planlagte ændringer medfører flere beboere, aktiviteter og en øget trafikbelastning i dele af området, mens andre områder fredeliggøres, herunder dele af Sylows Allé, der ændres fra vej til fodgængerområde. Med en beliggenhed ved Frederiksberg station i kommunecentret, hvor der er en meget intensiv arealanvendelse og mange byfunktioner, vurderes det, at der ikke er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Frederiksberg Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering jf. lovens 3. 9

12 10

13 Lokalplan nr. 143 for et område ved Sylows Allé I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1. Formål Lokalplanens formål er at muliggøre den fortsatte udbygning af byområdet omkring Frederiksberg station, således at der etableres et byområde, der i samspil med omgivelserne vil komme til at udgøre et sammenhængende centerområde, velbeliggende i forhold til metro, trafikveje og den regionale cykel- og gangsti langs Solbjergvej. Det er endvidere formålet at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der indgår i et godt samspil med det nyopførte Frederiksberg Gymnasium og Café- og Fitnesscentret og de tilgrænsende bygninger langs Howitzvej, Frederiksberg Brandstation og Falkoner Centret. Ligeledes er det formålet at skabe attraktive og veldefinerede byrum med pladsdannelser og gadeforløb og med mulighed for oplevelse af et varieret bymiljø. Det er i øvrigt hensigten med lokalplanen at fastlægge bestemmelser for: opførelse af en nybygning rummende biografcenter, butikker, familieboliger og ungdomsboliger etablering af et underjordisk parkeringsanlæg i sammenhæng med kælderparkeringen under Frederiksberg Gymnasium etablering af en hensigtsmæssig og sikker trafikbetjening, og herunder sikring af et bilfrit fodgængerområde og adgang til parkeringsanlæg Afsnit 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumre og herunder opdelte ejerlejligheder samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den udstykkes og opdeles fra disse: matr. 59h og 59y samt del af vejareal: Sylows Allé litra 225 og litra 226a samt del af vejareal: Jernbanestien, litra A. Afsnit 3. Områdets anvendelse 3.1 Området fastlægges til serviceerhverv og boligformål. 3.2 Inden for lokalplanområdet skal der etableres et biografcenter. 11

14 3.3 Inden for området kan opføres udvalgs- og dagligvarebutikker samt et biografcenter. Arealet til udvalgs- og dagligvarebutikker må max. have en størrelse på m² etageareal, heraf kan indrettes én butik med max m² etageareal. 3.4 Inden for området kan opføres boliger (herunder ungdomsboliger) i form af helårsbeboelse i selvstændige lejligheder. Der kan desuden indrettes ældreboliger. 3.5 I en lejlighed må et enkelt værelse, som tillige tjener til beboelsesformål, af lejlighedsindehaveren uden medhjælp anvendes til erhverv, som ikke består i en produktionsvirksomhed eller er led i en sådan, eller kræver lager. Endvidere må en mindre del af en lejlighed udlejes til en logerende. 3.6 Der kan anlægges et underjordisk parkeringsanlæg i 2-3 kælderniveauer med vejadgang fra eksisterende nedkørselsrampe ved Falkoner Centret eller ved Frederiksberg Gymnasium. Herudover kan etableres parkering på terræn. Afsnit 4. Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Der etableres vejadgang fra Howitzvej, Sylows Allé og Jernbanestien. 4.2 Den på kortbilag 1 viste strækning af Sylows Allé nedlægges som vejareal og indrettes til opholds- og færdselsareal for gående og cyklister. 4.3 Der skal udlægges én parkeringsplads pr. bolig, én parkeringsplads pr. 150 m² ungdomsbolig, én parkeringsplads pr. 150 m² biografareal og én parkeringsplads pr. 150 m² butiksareal. Parkeringspladser til biograf og butikker skal være offentligt tilgængelige. Der skal udlægges 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig og 2 cykelparkeringspladser pr. familiebolig. Herudover skal der etableres cykel p- pladser til biograf og butikker. 4.4 Udover de i pkt. 4.3 nævnte parkeringspladser skal der etableres 75 offentligt tilgængelige parkeringspladser. 4.5 Parkering kan etableres både i parkeringskælder og på terræn. 12

15 Afsnit 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Inden for lokalplanområdet kan opføres i alt m² bruttoetageareal ekskl. arealer til parkering og teknikrum. 5.2 Udover det i pkt. 5.1 nævnte kan opføres et biografcenter med max m² bruttoetageareal, med gulvniveau beliggende under fastlagt niveauplan, jf Der er for lokalplanområdet fastlagt et niveauplan i kote Bebyggelsens placering Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 1 viste byggefelter. 5.5 Bebyggelsens højde Bebyggelse inden for byggefelterne A og B må ikke overstige 6 etager og en max. højde på 22,5 m over fastlagt niveauplan, jf Bebyggelse inden for byggefelterne C og D må ikke overstige 4 etager og en max. højde på 16,5 m over fastlagt niveauplan, jf Bebyggelse inden for byggefelt E må ikke overstige 1 etage og en max. højde på 6,5 m over fastlagt niveauplan, jf Inden for lokalplanområdet kan der ses bort fra bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens højde- og afstandsforhold til vej, naboskel og bebyggelse på samme grund. 5.6 Lejlighedsstørrelser Familieboliger skal minimum have et areal på 85 m² og et gennemsnitligt areal på 110 m². Ungdomsboliger skal minimum have et areal på 20 m², inkl. bad/toilet til den enkelte bolig. Ældreboliger skal minimum have et areal på 70 m². Afsnit 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, og som medfører generende reflekser. Bygningernes materialer, udformning, farver og øvrige ydre fremtræden skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 13

16 6.2 Ventilationsanlæg og andre tekniske installationer på taget skal i udformning og materialer udføres som en integreret del af bygningens arkitektur. 6.3 Skiltning og reklamering skal tilpasses områdets funktioner og bygningens arkitektoniske udtryk. Der tillades facadeskiltning, udhængsskilte og henvisningsskilte på facade mod Sylows Allé og Jernbanestien samt skiltning med filmplakater og lignende i forbindelse af biografvirksomhed. 6.4 Opsætning af større radio- og TV-antenner, herunder parabolantenner, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, må ikke finde sted. Afsnit 7. Ubebyggede arealer 7.1 Opholdsareal For bebyggelse til familieboliger skal der udlægges et opholdsareal på 50% af bruttoetagearealet. For bebyggelse til ungdomsboliger skal der udlægges et opholdsareal på 25% af bruttoetagearealet. For bebyggelse til butiks- og biografformål skal der udlægges et opholdsareal på 10% af bruttoetagearealet. Altaner på min. 2,5 m² og terrasser kan indgå i beregningen af opholdsareal. 7.2 Udformning af de ubebyggede arealer, og herunder udformning af bilfrit fodgængerområde, skal med hensyn til befæstelse, beplantning, møblering og belysning m.v. ske efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 7.3 Træer, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 7.4 Langs skel mod boligbebyggelsen på matr. nr. 59an, 59ao, 59ag og 59ae skal etableres en afskærmende træbeplantning, som vist på kortbilag Der kan etableres en varegård med tilkørsel fra Jernbanestien. Varegården skal afskærmes med materialer, der er tilpasset områdets karakter. 14

17 Afsnit 8. Varmeforsyning Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunalbestyrelsens anvisning. Afsnit 9. Miljøforanstaltninger 9.1 Bebyggelsen og primære opholdsarealer placeres, udføres og indrettes sådan, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj fra trafikanlæg og omliggende virksomheder. 9.2 Indretning af bebyggelsen må ikke uden tilladelse ske således, at erhverv, institutioner og lignende placeres over etager med boliger. 9.3 Biografsale skal opføres og indrettes på en sådan måde, at de ikke giver anledning til støj, herunder bygningstransmitteret støj. 9.4 På den enkelte ejendom afsættes den nødvendige plads til affaldsinventar etc. Afsnit 10. Transformatorstationer og andre forsyningsanlæg Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering af de for området fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v. Disse indbygges i bebyggelsen og skal, hvor det ikke kan lade sig gøre, ved materialevalg og udformning tilpasses områdets karakter. Afsnit 11. Ophævelse af lokalplan Lokalplan nr. 112 ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme og dele af ejendomme. Afsnit 12. Lokalplanens retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planen må ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører således ikke, at den eksisterende lovlige anvendelse, der vil stride mod planens bestemmelser, skal stoppe. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver, at der bliver vedtaget en ny lokalplan. 15

18 Afsnit 13. Vedtagelse af lokalplan I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 21. februar 2005 Mads Lebech Borgmester / Torben Nøhr Teknisk direktør Lokalplanen begæres herved i henhold til 31, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattende ejendomme. Samtidig begæres herved lokalplan 112, tinglyst den 9. oktober 2001 aflyst for de af lokalplanen omfattende ejendomme, matr. nr. 59h, 59y, del af 225 og 226a samt del af Jernbanestien, litra A. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 26. april Torben Nøhr Teknisk Direktør / Karl Topsøe Jensen Projekt- og planchef Retten på Frederiksberg Indført den 16.august 2005 Lyst under nr

19 Frederiksberg Metrostation Solbjergvej Holger Tornøes Passage Bibliotek Falkoner Plads Frederiksberg Gymnasium Brandstation Nedkørselsrampe Sylows Allé a A C 59y E D B Nedkørselsrampe Jernbanestien Kørebane Falkoner Centret 59h Howitzvej Lokalplangrænse Byggefelt 1 etage Byggefelt 4 etager Byggefelt 6 etager Fodgængerområde Træbeplantning (principiel placering) FREDERIKSBERG KOMMUNE Teknisk Direktorat - Projekt- og Planafdelingen Kortbilag nr. 1 Jour.nr Dato Mål 1:1000 LOKALPLAN NR. 143

20

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Lokalplan nr. 112 for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Oktober 2001 INDLEDNING Baggrund Frederiksberg Kommune har i sommeren 2000 afholdt en indbudt arkitektkonkurrence

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Nordre Fasanvej 15-23

Lokalplan nr for et område ved Nordre Fasanvej 15-23 Lokalplan nr. 129 for et område ved Nordre Fasanvej 15-23 2004 Lokalplan nr. 129 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat. Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé

Lokalplan nr. 85. for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé Lokalplan nr. 85 for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé Oktober 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at sikre ejendommen Forchhammersvej 18 til

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 146. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Preben Kaas Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej

Lokalplan nr. 146. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Preben Kaas Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej Lokalplan nr. 146 for et område på Flintholm Flintholm Station Metro S-bane Preben Kaas Vænge Flintholm Allé Finsensvej Lokalplan nr. 146 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan-

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan nr. 116. for et område ved Nordre Fasanvej og Ågade

Lokalplan nr. 116. for et område ved Nordre Fasanvej og Ågade Lokalplan nr. 116 for et område ved Nordre Fasanvej og Ågade Oktober 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af butiks- og kontorvirksomhed. Der åbnes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

Lokalplan nr. 138. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Einer-Jensens Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej

Lokalplan nr. 138. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Einer-Jensens Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej Lokalplan nr. 138 for et område på Flintholm Flintholm Station Metro S-bane Einer-Jensens Vænge Flintholm Allé Finsensvej Lokalplan nr. 138 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan-

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 133. For et område mellem Nordre Fasanvej og Solbjerg Plads

Lokalplan nr. 133. For et område mellem Nordre Fasanvej og Solbjerg Plads Lokalplan nr. 133 For et område mellem Nordre Fasanvej og Solbjerg Plads Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... 3 Eksisterende forhold i lokalplanområdet... 4 Lokalplanens indhold... 7 Forholdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 87 For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere