Vedtægter for JCI Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for JCI Odense"

Transkript

1 Vedtægter for JCI Odense Kapitel 1 generelle bestemmelser 1 Navn & Hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er JCI Odense. Stk. 2 JCI Odenses hjemsted er den til en hver tid værende Local Presidents adresse. Stk. 3 Afdelingen tegnes af Local President eller af to valgte bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til Secretary/treasurer (ST). 2 Medlemskab af JCI Danmark Stk. 1 JCI Odense skal være medlem af JCI Danmark og er forpligtet til at følge JCI Danmarks vedtægter og tage del i aktiviteter på landsplan. Stk. 2 JCI Odense kan ikke underlægges eller sammenlægges med andre organisationer end JCI Danmark respektive JCI. Stk. 3 Udtrådte medlemmer såvel som udtrådte afdelinger og disses medlemmer mister ved deres udtræden automatisk retten til at profilere sig som aktive medlemmer ved brugen af navnet JCI, JCI Danmark eller Junior Chamber ". 3 Formål JCI Odenses formål er at skabe udviklingsmuligheder, der styrker unge mennesker til at skabe positive forandringer. Dette gøres ved: at give medlemmerne kontinuerlig mulighed for at afprøve lederegenskaber i praksis i organisationen at tilbyde træning og uddannelse til medlemmerne på et højt niveau at udvikle evnen til systematisk at formulere og analysere problemer, træffe beslutninger og gennemføre handlingsplaner. at lære at arbejde i en dynamisk organisation at udvikle opmærksomhed på og accept af ansvaret ved at være samfundsborger at bidrage til samfundsdebatten at deltage i internationalt samarbejde for at fremme forståelsen landene imellem at udvikle netværk med henblik på at fremme medlemmernes forretningsmuligheder. 4 Religion og politik JCI Odense må ikke være partipolitisk og ikke tage stilling til religiøse spørgsmål. 5 Videregivelse af oplysninger Stk. 1 Intet medlem må stille JCI`s adressemateriale (medlemsregister) til rådighed for noget afdelingen uvedkommende formål eller medvirke hertil. Stk. 2 Overtrædelse af denne regel kan medføre at man bliver ekskluderet som medlem. Dette besluttes på Kapitel 2 medlemmer 6 Optagelse Stk.1 Som medlemmer af afdelingen kan optages personer med evne til, ønske om og vilje til at arbejde for JCI Danmarks og JCI Odenses mål. Stk. 2 Medlemssammensætningen bør sigte mod bred erhvervsrepræsentation med rimelig balance mellem den private og den offentlige sektor. Stk. 3 Optagelse kan ske efter det fyldte 18 år. Ingen kan optages eller modtage valg til nogen post i det år han/hun fylder 40 år. Stk. 4 Afdelingen er forpligtet til at modtage medlemmer, som overflyttes fra en anden afdeling tilhørende en national organisation tilknyttet JCI. Personer, der er i restance til en af JCI Danmarks afdelinger kan dog hverken overføres til eller på anden måde optages som medlem i en anden afdeling Personer, der efter 10, stk. 3, er frataget medlemskabet på en generalforsamling, kan ikke genoptages i JCI Danmark, medmindre JCI Danmarks direktion giver dispensation hertil. Vedtægter for JCI Odense 1 af 6

2 Stk. 5 Eventuelle indsigelser, der skal være motiveret rettes skriftligt til den ansvarlige VP i bestyrelsen. Såfremt mindst 3 medlemmer har rettet indsigelse, kan emnet ikke optages og bestyrelsen meddeler skriftligt afslag til emnet. Branchesammenfald er ikke alene gyldig grund til indsigelse. I eventuelle tvivlstilfælde i forbindelse med indsigelse træffes den endelige afgørelse af bestyrelsen. Stk. 6 Medlemsemnet skal som del af et indslusningsforløb som minimum orienteres om følgende: 1. JCI Odenses formål og virke lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 2. JCI Odenses mål og organisationsstruktur 3. Komitéarbejdets centrale placering i JCI samt arbejdsområderne indenfor de enkelte komitéer 4. Afdelingens bestemmelser om den principielle mødepligt, herunder krav til komitéarbejdet 5. Udgifterne forbundet med medlemskabet. 6. Udmeldelsesprocedure. Stk. 7 Gæsten skal som minimum kende til kravene fra indslusningsforløbet samt have deltaget på et JCI Odense afdelingsmøde før optagelse. 7 Orlov Stk. 1 Ønsker et medlem orlov fra afdelingenog/eller komitéarbejdet, fremsendes begrundet ansøgning til Local President. Stk.2 Orlov, der skal bekræftes af bestyrelsen, kan kun imødekommes for en periode på maximalt 6 måneder ad gangen, hvorefter fornyet overvejelse skal finde sted under hensyntagen til arbejdet og trivslen i afdelingen. Opnår et medlem orlov, meddeler Local President dette øjeblikkelig til komitéformændene på først kommende afdelingsmøde. Stk. 3 Medlemmer på orlov betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på Stk. 4 Medlemmer under orlov har ikke stemmeret. 8 Udmeldelse Stk. 1 Udmeldelse kan til enhver tid ske skriftligt til Local President med en måneds varsel, dog således at udmeldelse skal ske med en måneds varsel til 1. januar eller 1. juli for at undgå at blive forpligtet til at betale kontingent for det efterfølgende halvår. 9 Seniorer Stk. 1 Ved udgangen af det kalenderår, hvori det aktive medlem fylder 40 år, overføres medlemmet automatisk til seniormedlemskab og bliver stående der, indtil udmeldelse sker skriftligt. Stk. 2 Seniormedlemmer har ikke stemmeret og ikke ret til at deltage i forhandlingerne om afdelingens ledelse. Stk. 3 Seniormedlemmerne udgør, og er organiseret i en seniorkomité, der selv tilrettelægger rammerne for sit arbejde efter godkendelse fra afdelingen. 10 Eksklusion Stk. 1 Medlemmer, der uden grund i 6 måneder udebliver fra mere end halvdelen af afdelingens arrangementer, ikke deltager i komitéarbejdet, eller i øvrigt forholder sig passive, kan af en enig bestyrelse fratages medlemskabet. Stk. 2 Kontingentrestance i mere end 2 måneder giver bestyrelsen samme kompetence som ovenfor i stk. 1 nævnt. Er man i kontingentrestance i denne periode kan man ikke gøre sin indsigelsesret mod gæster gældende og man har ikke stemmeret på Stk. 3 Fratagelse af andre grunde skal ske på en til formålet indkaldt generalforsamling, på hvilket det pågældende medlem skal have ret til at udtale sig. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Det medlem, hvis sag behandles på en sådan generalforsamling, kan ikke deltage i afstemningen. Indkaldelsen til en sådan generalforsamling skal overholde Vedtægter for JCI Odense 2 af 6

3 fristerne i 12. Afdelingen kan ikke give sig selv dispensation fra vedtægterne. Stk. 4 Medlemmer, der er valgt til tillidsposter på regional-, lands eller internationalt plan kan kun ekskluderes, når afdelingens indstilling er behandlet og efterfølgende godkendt i JCI Danmarks Forretningsudvalg. 11 Kontingent Stk. 1 Årskontingentet, der fastsættes af den ordinære generalforsamling, betales halvårligt forud pr. 1. januar og 1. juli. Kontingentet for seniormedlemmer fastlægges ligeledes på den ordinære generalforsamling. Stk. 2 Opkrævninger udsendes af Vice President Administration senest 6 januar respektive 15. august. Indmeldelsesgebyr, kontingent, der beregnes forholdsmæssigt eller betales fuldt ud, samt bøder forfalder til betaling ved opkrævningens modtagelse. Medlemmer hæfter personligt for deres kontingent. Stk. 3 Bøder for f.eks. udeblivelse uden afbud på afdelingsmøder fastsættes af Kapitel 3 ledelse 12 Generalforsamlingen Stk. 1 Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært holdes årligt inden udgangen af februar måned. Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden til gennemførelse tidligst en måned senere. Denne er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel, og dagsordenen skal i det mindste indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Forslag til endelig dagsorden 3. Godkendelse af endelig dagsorden 4. Afgående LP s beretning 5. Godkendelse af revideret regnskab 6. Godkendelse af opdateret strategiplan 7. Godkendelse af handlingsplan for det kommende år 8. Forslag til kontingent og bøder for udeblivelse fra afdelingsmøder m.v. (Efterregulering kan evt. finde sted) 9. Godkendelse af budget 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt. Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal senest 20 dage før generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Stk. 5 Endelig dagsorden med fremsatte forslag skal senest 10 dage før generalforsamlingen tilsendes medlemmerne. Stk. 6 Med dagsordenen skal bl.a. følge: 1. Kopi af regnskab for det forgangne regnskabsår Budgetforslag for det kommende funktionsår med mindst følgende punkter: Kontingentindtægter Andre indtægter Afgift til region Syddanmark Afgift til JCI Danmark Afgift til Fremtidens Leder Budgetforslag skal indeholde forslag til kontingent (herunder under orlov), bøder og indmeldelsesgebyr. - Forslag til bøde ved manglende afbud fremsættes uden for budgettet. 13 Ekstraordinær Generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter bestyrelsens skøn og skal holdes, såfremt mindst 1/3 af afdelingens medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom. Vedtægter for JCI Odense 3 af 6

4 Stk. 2 En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme regler som den ordinære generalforsamling og indkaldes med samme varsel. Sker indkaldelse på grundlag af krav fra medlemmer, skal indkaldelsen udsendes senest 8 dage efter modtagelse af kravet. 14 Valgforsamling Stk.1 Valg af bestyrelse for det kommende funktionsår sker på en til formålet indkaldt valgforsamling i september måned. Stk. 2 Indkaldelse og indsendelse af forslag til kandidater følger samme regler som 15 Afstemninger Stk. 1 Alle beslutninger på valg- og generalforsamlinger med undtagelse af vedtægtsændringer sker ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 2 Ændring af vedtægterne kræver en generalforsamlingsvedtagelse, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Stk. 3 For at være stemmeberettiget på valgog generalforsamlinger, skal medlemmet have betalt kontingent samt evt. andre restancer til afdelingen. Stk. 4. Et medlem, der ikke har mulighed for at deltage på valg- eller generalforsamling, kan aflevere skriftlig fuldmagt til et andet medlem fra afdelingen, idet fuldmagten må afgives ubetinget og derfor uden anvisning om, hvordan der må stemmes. Et medlem kan kun modtage fuldmagt fra ét andet medlem. 16 Bestyrelsen Stk. 1 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer: 1 Local President (LP) 1 Vice President Administration (VP- A) 1-5 Vice President(s) Programmer (ansvar for BUS, COM, IND, MEC og INT) Alle valgte i bestyrelsen har stemmeret. Afdelingen kan vælge en Local Deputy President (LDP). Denne kan tillige bestride en Program-post. Stk. 2 Local President vælges direkte af valgforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter valget og sender meddelelse om den nye bestyrelsessammensætning til JCI Danmarks sekretariat senest 14 dage efter valget. Stk. 3 Efter konstitueringen afgør bestyrelsen, om den vil supplere sig med sidste års Local President. Stk. 4 Mandaterne er toårige, bortset fra Local President, som er etårig. Halvdelen af posterne besættes hvert år. Et medlem kan ikke beklæde den samme bestyrelsesfunktion i mere end 12 måneder. Stk. 5 Et bestyrelsesmedlem, der har udfyldt en vakancepost i mindre end 12 måneder, er dog berettiget til at modtage valg for en fuld funktionsperiode til den pågældende bestyrelsespost. Stk. 6 Ved vakancer supplerer bestyrelsen sig selv med virkning til næste valgforsamling. Såfremt flere end 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg grundet vakance, afgøres det af generalforsamlingen, hvilke mandater, som er toårige. Stk. 7. Ingen kandidat kan vælges i det kalenderår, han/hun fylder 40 år. Den nye bestyrelse kan supplere sig med den afgående Local President, uanset at denne er fyldt 40 år. Stk. 8 Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. januar til 31. december. 17 Local President (LP) Local President har som minimum følgende ansvar-og arbejdsområder i JCI Odense: Vedtægter for JCI Odense 4 af 6

5 at afdelingen følger JCI Odenses, Region Syddanmark's, JCI Danmarks og JCI s vedtægter og Policy Manual. at bestyrelsen straks efter valget konstituerer sig og udarbejder målsætning, handlingsplan og budget for det kommende funktionsår, tilpasset JCI Odenses strategiplan. målsætning, handlingsplan og budget skal forelægges afdelingen og godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling. at lede arbejdet i afdelingen og afdelingens bestyrelse og sikre gennemførelse af de vedtagne handlingsog strategiplaner. at forestå optagelsen af nye medlemmer i JCI Odense. at repræsentere afdelingen udadtil overfor landets øvrige afdelinger, JCI Danmark, JCI, eksterne samarbejdspartnere, medierne og offentligheden i øvrigt. at deltage i arbejdet i Region Syddanmark. Local President er født medlem af Regionalrådet. Local President deltager i regionalrådsmøder og regionale møder i funktionsåret (kalenderåret). at motivere det enkelte medlem til at opnå personlig udvikling gennem aktiv deltagelse i arbejdet i JCI på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. at opsøge og motivere egnede kandidater til at opnå personlig udvikling ved at indgå i JCI Danmarks ledelse og i JCI's verdensledelse samt regionale og nationale grupper (komitéer). at implementere JCI Danmarks strategiplan i JCI Odense. Local President er afdelingens chefdelegat ved den årlige Forårskongres (FK), der holdes i marts måned og den årlige Nationalkongres (NK), der holdes den første weekend i oktober måned. Local President bør inden kongresserne afdække afdelingens holdning til de spørgsmål og kandidater, der skal stemmes om. 18 Bestyrelsens arbejdsform Stk. 1 Ved afstemninger i bestyrelsen træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er Local Presidents stemme afgørende. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for sit virke. Der skal føres protokol over forhandlingerne. Protokollen skal til enhver tid bero hos den fungerende formand. 19 Komitéer og projektgrupper Stk.1 Afdelingen nedsætter løbende komitéer og projektgrupper. Stk.2 Det er de komitéansvarliges/projektledernes opgave løbende at deltage aktivt i komitéarbejdet, og samarbejde med den ansvarlige VP'er for funktionsåret at motivere komitéen til et udbytterigt arbejde, herunder at drage omsorg for, at der af komitéen udarbejdes endelig rapport vedrørende komitéens arbejde til JCI Odenses Forum. Stk. 3 Det er desuden de komitéansvarliges/projektledernes opgave at holde tæt kontakt til den ansvarlige VP'er for funktionsområdet, herunder gennem VP'en udarbejde indstillinger til bestyrelsen om komitéens ønsker til aktiviteter, og her specielt indstillinger af økonomisk art. Intet projekt må opstartes før VP'en har godkendt den fremsendte indstilling. Kapitel 4 Møder 20 Afdelingsmøder Stk. 1 JCI Odense holder afdelingsmøde hver måned, bortset fra juli måned. Stk. 2 Hvor særlige forhold tilsiger dette, f.eks. når et afdelingsmøde falder sammen med helligdage, skoleferier eller lignende, kan bestyrelsen enten ved eget initiativ eller på baggrund af indstilling fra mindst 5 medlemmer undtagelsesvis flytte afdelingsmødet til en anden dato. Flytningen skal meddeles alle afdelingens medlemmer samt VP i Region Syddanmark så tidligt som muligt. Kapitel 5 Administration Vedtægter for JCI Odense 5 af 6

6 21 Regnskabsår Stk. 1 Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Stk. 2 Det reviderede regnskab skal være den afgående Local President (PP) i hænde senest den 15. januar. 22 Revisorer Stk. 1. Til at revidere afdelingens regnskab vælges 2 revisorer med en hvert år for en toårig periode. Stk. 2. Seniormedlemmer kan udpeges som revisorer, såfremt der ikke er et juniormedlem opstillet til posten. 23 Vedtægtsændringer Stk. 1 Bestyrelsen for afdelingen skal gennemføre ændringer i de lokale vedtægter i overensstemmelse med de på delegeretmødet vedtagne ændringer. Gennemførelsen skal finde sted senest 2 måneder efter den kongres, hvorpå de er vedtaget. 25 Hæftelse Stk. 1 JCI Odense hæfter alene for sine forpligtelser af enhver art med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler hverken JCI Odenses medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for JCI Odenses eller JCI Danmarks forpligtelser af enhver art. Stk. 2 I tilfælde af et medlems eller et bestyrelsesmedlems handling eller undladelse, som i øvrigt måtte være strafbar efter dansk rets til enhver tid gældende regler, kan et eventuelt krav om erstatning som følge heraf dog gøres gældende over for den pågældende personligt. Senest tilrettet efter Forårskongressen Hanne Windeløv Ibsen Local President 2014 og øvrige bestyrelse. Stk. 2 Et ajourført sæt af afdelingens vedtægter skal senest 14 dage efter ajourføring, tilsendes JCI Danmarks GLC. 24 Ophør Stk. 1 Opløsning af afdelingen skal vedtages med 3/4 stemmeflerhed på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2 Såfremt medlemstallet falder til under 15, skal bestyrelsen omgående meddele dette til JCI Danmarks Direktion. Såfremt medlemstallet et halvt år efter, stadig er under 15 har JCI Danmarks Direktion mulighed for at lukke afdelingen, uanset det i nærværende bestemmelses 1. afsnit anførte. Stk. 3 Meddelelse skal tilsendes JCI Danmarks GLC efter samme retningslinier som vedtægtsændringer. Resterende midler fordeles af den sidste generalforsamling og tilfalder JCI Danmark. Alt JCI materiale tilsendes GLC. Vedtægter for JCI Odense 6 af 6

Minimumsvedtægter for JCI KOLDING

Minimumsvedtægter for JCI KOLDING Minimumsvedtægter for JCI KOLDING Kapitel 1 generelle bestemmelser 1. Navn, hjemsted og tegningsret Stk. 1. Afdelingens navn er JCI KOLDING. Stk. 2. JCI KOLDINGs hjemsted er den til en hver tid værende

Læs mere

Minimumsvedtægter for JCI Sct. Knud

Minimumsvedtægter for JCI Sct. Knud Minimumsvedtægter for JCI Sct. Knud Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1. Navn, hjemsted og tegningsret Stk. 1. Afdelingens navn er JCI Sct. Knud. Stk. 2. JCI Sct. Knuds hjemsted er den til en hver tid værende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 29. marts 2017 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 15. april 2013 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej 7 7860 Spøttrup Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Januar 2016 Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Næstildgård Sportsrideklub (NÆST). Klubben er stiftet 06.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere