Minimumsvedtægter for JCI KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimumsvedtægter for JCI KOLDING"

Transkript

1 Minimumsvedtægter for JCI KOLDING Kapitel 1 generelle bestemmelser 1. Navn, hjemsted og tegningsret Stk. 1. Afdelingens navn er JCI KOLDING. Stk. 2. JCI KOLDINGs hjemsted er den til en hver tid værende Local Presidents adresse. Stk. 3. Afdelingen tegnes af Local President eller af to valgte bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren (T). 2. Medlemskab af JCI Danmark Stk. 1. JCI KOLDING skal være medlem af JCI Danmark og er forpligtet til at følge JCI Danmarks vedtægter og tage del i aktiviteter på landsplan. Stk. 2. JCI KOLDING kan ikke underlægges eller sammenlægges med andre organisationer end JCI Danmark respektive JCI. Stk. 3. Udtrådte medlemmer såvel som udtrådte afdelinger og disses medlemmer mister ved deres udtræden automatisk retten til at profilere sig som aktive medlemmer ved brugen af navnet JCI, JCI Danmark eller Junior Chamber ". 3. Formål JCI KOLDING's formål er, at det enkelte medlem opnår personlig udvikling og ledertræning ved at udvikle evnen til systematisk at formulere og analysere problemer, træffe beslutninger og gennemføre handlingsplaner. at lære at arbejde i en dynamisk organisation at udvikle opmærksomhed på og accept af ansvaret ved at være samfundsborger at bidrage til samfundsdebatten at deltage i internationalt samarbejde for at fremme forståelsen landene imellem at udvikle netværk med henblik på at fremme medlemmernes forretningsmuligheder. 4. Religion og politik JCI KOLDING må ikke være partipolitisk og ikke tage stilling til religiøse spørgsmål. 5. Videregivelse af oplysninger Intet medlem må stille JCI s adressemateriale (medlemsregister) til rådighed for noget afdelingen uvedkommende formål eller medvirke hertil. Kapitel 2 medlemmer 6. Optagelse Stk. 1. Som medlemmer af afdelingen kan optages personer med evne til, ønske om og vilje til at arbejde for JCI Danmarks og JCI KOLDING's mål. Stk. 2. Medlemssammensætningen bør sigte mod bred erhvervsrepræsentation med rimelig balance mellem den private og den offentlige sektor. Stk. 3. Optagelse kan ske efter det fyldte 18. år. Ingen kan optages eller modtage valg til nogen post i det år han/hun fylder 40 år. Stk. 4. Afdelingen er forpligtet til at modtage medlemmer, som overflyttes fra en anden afdeling tilhørende en national organisation tilknyttet JCI. Personer, der er i restance til en af JCI Danmarks afdelinger kan dog hverken overføres til eller på anden måde optages som medlem i en anden afdeling Personer, der efter 10, stk. 3, er frataget medlemskabet på en generalforsamling, kan ikke genoptages i JCI Danmark, medmindre JCI Danmarks direktion giver dispensation hertil. Stk. 5. Eventuelle indsigelser, der skal være motiveret rettes skriftligt til den ansvarlige VP i bestyrelsen. Såfremt mindst 3 medlemmer har rettet indsigelse, kan emnet ikke optages og bestyrelsen meddeler skriftligt afslag til emnet. I eventuelle tvivlstilfælde i forbindelse Minimumsvedtægter for JCI KOLDING 1 af 6

2 med indsigelse træffes den endelige afgørelse af bestyrelsen. Stk. 6. Medlemsemnet skal som del af et indslusningsforløb som minimum orienteres om følgende: 1. JCI KOLDINGs formål og virke lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 2. JCI KOLDINGs mål og organisationsstruktur 3. Komitéarbejdets centrale placering i JCI samt arbejdsområderne indenfor de enkelte komitéer 4. Afdelingens bestemmelser om den principielle mødepligt, herunder krav til komitéarbejdet 5. Udgifterne forbundet med medlemskabet. 7. Orlov Stk. 1. Ønsker et medlem orlov fra afdelingen- og/eller komitéarbejdet, fremsendes begrundet ansøgning til Local President. Stk. 2. Orlov, der skal bekræftes af bestyrelsen, kan kun imødekommes for en periode på maximalt 6 måneder ad gangen, hvorefter fornyet overvejelse skal finde sted under hensyntagen til arbejdet og trivslen i afdelingen. Opnår et medlem orlov, meddeler Local President dette øjeblikkelig til komitéformændene på først kommende afdelingsmøde. 8. Udmeldelse Udmeldelse kan til enhver tid ske skriftligt til Local President med en måneds varsel, dog således at udmeldelse skal ske med en måneds varsel til 1. januar eller 1. juli for at undgå at blive forpligtet til at betale kontingent for det efterfølgende halvår. 9. Seniorer Stk. 1. Ved udgangen af det kalenderår, hvori det aktive medlem fylder 40 år, overføres medlemmet automatisk til seniormedlemskab og bliver stående der, indtil udmeldelse sker skriftligt. Stk. 2. Seniormedlemmer har ikke stemmeret og ikke ret til at deltage i forhandlingerne om afdelingens ledelse. Stk. 3. Seniormedlemmerne udgør, og er organiseret i en seniorkomité, der selv tilrettelægger rammerne for sit arbejde efter godkendelse fra afdelingen. 10. Eksklusion Stk. 1. Medlemmer, der uden grund i 6 måneder udebliver fra mere end halvdelen af afdelingens arrangementer, ikke deltager i komitéarbejdet, eller i øvrigt forholder sig passive, kan af en enig bestyrelse fratages medlemskabet. Stk. 2. Kontingentrestance i mere end 2 måneder giver bestyrelsen samme kompetence som ovenfor i stk. 1 nævnt. Stk. 3. Fratagelse af andre grunde skal ske på en til formålet indkaldt generalforsamling, på hvilket det pågældende medlem skal have ret til at udtale sig. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Det medlem, hvis sag behandles på en sådan generalforsamling, kan ikke deltage i afstemningen. Indkaldelsen til en sådan generalforsamling skal overholde fristerne i 12. Afdelingen kan ikke give sig selv dispensation fra vedtægterne. Stk. 4. Medlemmer, der er valgt til tillidsposter på regional-, lands eller internationalt plan kan kun ekskluderes, når afdelingens indstilling er behandlet og efterfølgende godkendt i Direktion og VP-forsamling. 11. Kontingent Stk. 1. Årskontingentet, der fastsættes af den ordinære generalforsamling, betales halvårligt forud pr. 1. januar og 1. juli. Kontingentet for seniormedlemmer fastlægges ligeledes på den ordinære generalforsamling. Bøder for udeblivelse uden afbud fastsættes ligeledes af generalforsamlingen. Stk. 2. Opkrævninger udsendes af Vice President Administration senest 15. februar respektive 10. juli. Indmeldelsesgebyr, kontingent, der beregnes forholdsmæssigt eller betales fuldt ud, samt bøder forfalder til betaling ved opkrævningens modtagelse. Minimumsvedtægter for JCI KOLDING 2 af 6

3 Stk. 3. Medlemmer hæfter personligt for deres kontingent. Kapitel 3 ledelse 12. Generalforsamlingen Stk. 1. Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært holdes årligt inden udgangen af februar måned. Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden til gennemførelse tidligst en måned senere. Denne er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel, og dagsordenen skal i det mindste indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Afgående LP s beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab 4. Godkendelse af opdateret strategiplan 5. Godkendelse af handlingsplan for det kommende år 6. Forslag til kontingent og bøder for udeblivelse fra afdelingsmøder m.v. (Efterregulering kan evt. finde sted) 7. Godkendelse af budget 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal senest 20 dage før generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Stk. 5. Forslag til endelig dagsorden med fremsatte forslag skal senest 10 dage før generalforsamlingen tilsendes medlemmerne. Stk. 6. Med dagsordenen skal bl.a. følge: 1. Kopi af regnskab for det forgangne regnskabsår Budgetforslag for det kommende funktionsår med mindst følgende punkter: Kontingentindtægter Andre indtægter Afgift til region xy Afgift til JCI Danmark Afgift til Fremtidens Leder Budgetforslag skal indeholde forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr. Forslag til bøde ved manglende afbud fremsættes uden for budgettet. 13. Ekstraordinær Generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter bestyrelsens skøn og skal holdes, såfremt mindst 1/3 af afdelingens medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom. Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme regler som den ordinære generalforsamling og indkaldes med samme varsel. Sker indkaldelse på grundlag af krav fra medlemmer, skal indkaldelsen udsendes senest 8 dage efter modtagelse af kravet. 14. Valgforsamling Stk. 1. Valg af bestyrelse for det kommende funktionsår sker på en til formålet indkaldt valgforsamling i september måned. Stk. 2. Indkaldelse og indsendelse af forslag til kandidater følger samme regler som generalforsamlingen. 15. Afstemninger Stk. 1. Alle beslutninger på valg- og generalforsamlinger med undtagelse af vedtægtsændringer sker ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 2. Ændring af vedtægterne kræver en generalforsamlingsvedtagelse, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Stk. 3. Et medlem, der ikke har mulighed for at deltage på valg- eller generalforsamling, kan aflevere skriftlig fuldmagt til et andet medlem fra afdelingen, idet fuldmagten må afgives ubetinget og derfor uden anvisning Minimumsvedtægter for JCI KOLDING 3 af 6

4 om, hvordan der må stemmes. Et medlem kan kun modtage fuldmagt fra ét andet medlem. 16. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer: 1 Local President (LP) 1 Vice President Administration (VP- A) 1-4 Vice President Programmer (ansvar for BUS, COM, IND, MEC og INT) Afdelingen kan vælge en Local Deputy President (LDP). Denne kan tillige bestride en Program-post. Stk. 2. Local President vælges direkte af valgforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter valget og sender meddelelse om den nye bestyrelsessammensætning til JCI Danmarks sekretariat senest 14 dage efter valget. Stk. 3. Efter konstitueringen afgør bestyrelsen, om den vil supplere sig med sidste års Local President. Stk. 4. Mandaterne er toårige, bortset fra Local President, som er etårig. Halvdelen af posterne besættes hvert år. Et medlem kan ikke beklæde den samme bestyrelsesfunktion i mere end 12 måneder. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem, der har udfyldt en vakancepost i mindre end 12 måneder, er dog berettiget til at modtage valg for en fuld funktionsperiode til den pågældende bestyrelsespost. Stk. 6. Ved vakancer supplerer bestyrelsen sig selv med virkning til næste valgforsamling. Såfremt flere end 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg grundet vakance, afgøres det af generalforsamlingen, hvilke mandater, som er toårige. Stk. 7. Ingen kandidat kan vælges i det kalenderår, han/hun fylder 40 år. Den nye bestyrelse kan supplere sig med afgående Local President. Stk. 8. Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. januar til 31. december. Stk. 9. Bestyrelsen i en ny afdeling kan tiltrædes af medlemmer fra en anden afdeling i henhold til reglerne i Policy Manual 9, stk Local President (LP) Local President har som minimum følgende ansvar-og arbejdsområder i JCI KOLDING: at afdelingen følger JCI KOLDINGs, Region Sydjyllands, JCI Danmarks og JCI s vedtægter og Policy Manual. at bestyrelsen straks efter valget konstituerer sig og udarbejder målsætning, handlingsplan og budget for det kommende funktionsår, tilpasset JCI KOLDINGs strategiplan. målsætning, handlingsplan og budget skal forelægges afdelingen og godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling. at lede arbejdet i afdelingen og afdelingens bestyrelse og sikre gennemførelse af de vedtagne handlingsog strategiplaner. at forestå optagelsen af nye medlemmer i JCI KOLDING. at repræsentere afdelingen udadtil overfor landets øvrige afdelinger, JCI Danmark, JCI, eksterne samarbejdspartnere, medierne og offentligheden i øvrigt. at deltage i arbejdet i Region Sydjylland. Local President er født medlem af Regionalrådet. Local President deltager i regionalrådsmøder og regionale møder i funktionsåret (kalenderåret). at motivere det enkelte medlem til at opnå personlig udvikling gennem aktiv deltagelse i arbejdet i JCI på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. at opsøge og motivere egnede kandidater til at opnå personlig udvikling ved at indgå i JCI Danmarks ledelse og i JCI's verdensledelse samt regionale og nationale grupper (komitéer). at implementere JCI Danmarks strategiplan i JCI KOLDING. Local President er afdelingens chefdelegat ved den årlige Forårskongres (FK), der holdes i marts måned og den årlige Nationalkongres (NK), der holdes Minimumsvedtægter for JCI KOLDING 4 af 6

5 den første weekend i oktober måned. Local President bør inden kongresserne afdække afdelingens holdning til de spørgsmål og kandidater, der skal stemmes om. 18. Bestyrelsens arbejdsform Ved afstemninger i bestyrelsen træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er Local Presidents stemme afgørende. 19. Komitéer og projektgrupper Stk. 1. Afdelingen nedsætter løbende komitéer og projektgrupper. Stk. 2. Det er de komitéansvarliges/projektledernes opgave løbende at deltage aktivt i komitéarbejdet, og samarbejde med den ansvarlige VP'er for funktionsåret at motivere komitéen til et udbytterigt arbejde, herunder at drage omsorg for, at der af komitéen udarbejdes endelig rapport vedrørende komitéens arbejde til JCI KOLDINGs værktøjskasse. Stk. 3. Det er desuden de komitéansvarliges/projektledernes opgave at holde tæt kontakt til den ansvarlige VP'er for funktionsområdet, herunder gennem VP'en udarbejde indstillinger til bestyrelsen om komitéens ønsker til aktiviteter, og her specielt indstillinger af økonomisk art. Intet projekt må opstartes før VP'en har godkendt den fremsendte indstilling. Kapitel 4 Møder 20. Afdelingsmøder Stk. 1. JCI KOLDING holder afdelingsmøde hver måned, bortset fra juli og december måned. Stk. 2. Hvor særlige forhold tilsiger dette, f.eks. når et afdelingsmøde falder sammen med helligdage, skoleferier eller lignende, kan bestyrelsen enten ved eget initiativ eller på baggrund af indstilling fra mindst 5 medlemmer undtagelsesvis flytte afdelingsmødet til en anden dato. Flytningen skal meddeles alle afdelingens medlemmer samt VP i Region Syddanmark så tidligt som muligt. Kapitel 5 Administration 21. Regnskabsår Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Stk. 2. Det reviderede regnskab skal være den afgående Local President (PP) i hænde senest den 15. januar. 22. Revisorer Til at revidere afdelingens regnskab vælges 2 revisorer med en hvert år for en toårig periode. 23. Vedtægtsændringer Stk. 1. Bestyrelsen for afdelingen skal gennemføre ændringer i de lokale vedtægter i overensstemmelse med de på delegeretmødet vedtagne ændringer. Gennemførelsen skal finde sted senest 2 måned efter den kongres, hvorpå de er vedtaget. Stk. 2. Et ajourført sæt af afdelingens vedtægter skal senest 14 dage efter ajourføring, tilsendes JCI Danmarks GLC. 24. Ophør Stk. 1. Opløsning af afdelingen skal vedtages med 3/4 stemmeflerhed på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2. Såfremt medlemstallet falder til under 15, skal bestyrelsen omgående meddele dette til JCI Danmarks Direktion. Såfremt medlemstallet et halvt år efter, stadig er under 15 har JCI Danmarks Direktion mulighed for at lukke afdelingen, uanset det i nærværende bestemmelses 1. afsnit anførte. Stk. 3. Meddelelse skal tilsendes JCI Danmarks GLC efter samme retningslinier som vedtægtsændringer. Resterende midler fordeles af den sidste generalforsamling og tilfalder JCI Danmark. Alt JCI materiale tilsendes GLC. Minimumsvedtægter for JCI KOLDING 5 af 6

6 25. Hæftelse Stk. 1. JCI KOLDING hæfter alene for sine forpligtelser af enhver art med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler hverken JCI KOLDING S medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for JCI KOLDING S eller JCI Danmarks forpligtelser af enhver art. Stk. 2. I tilfælde af et medlems eller et bestyrelsesmedlems handling eller undladelse, som i øvrigt måtte være strafbar efter dansk rets til enhver tid gældende regler, kan et eventuelt krav om erstatning som følge heraf dog gøres gældende over for den pågældende personligt. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, d. 18. januar Disse bestemmelser er senest ændret på JCI Danmarks Forårskongres 2012 Sabrina Spangsdorf General Legal Counsel 2012 Minimumsvedtægter for JCI KOLDING 6 af 6

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere