2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget."

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt 12. november 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om internetdomæner (Domæneloven) 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at opdatere rammerne for administration af internetdomæner, der særligt tildeles eller på anden vis er tilknyttet Danmark, så den internationale udvikling på området kan rummes inden for lovgivningen. Blandt andet skal loven kunne omfatte andre internetdomæner end.dk. Samtidig lægges der op til at ændre modellen for retten til administrationen af.dk, således at ministeren fremover løbende kan vælge enten at forlænge en eksisterende tilladelse eller konkurrenceudsætte på ny ved udbud. Lovforslaget er sendt i høring den 24. juni 2013 med høringsfrist 5. august 2013 til i alt 161 organisationer, foreninger m.v., jf. afsnit 3. Der er modtaget 16 høringssvar med bemærkninger. De væsentligste bemærkninger fra de berørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Der er endvidere foretaget lovtekniske ændringer på baggrund af drøftelser med Justitsministeriet. I den forbindelse er 7, stk. 3, 8, stk. 2, 34 og 48, stk. 9 udgået af det udkast, som har været sendt i høring. Ligeledes er 6, stk. 3, 18, stk. 4, blevet tilføjet 2. Bemærkninger til lovforslaget 2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til DIFO, DI, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bifalder den nye struktur i lovforslaget, samt processen i forbindelse med udarbejdelsen af Danske Medier finder det positivt, at domæneloven justeres i lyset af ICANN s beslutning om at indføre nye topdomæner, og anbefaler, at Erhvervsstyrelsen mfl. arbejder på, at rammerne for dansk indflydelse på geografiske topdomæner udvides. Endvidere bemærkes, at forslaget om en forudgående høring i forbindelse med beslutningen om udbud eller forlængelse giver en regelmæssig vurdering af, om administrationen af internetdomæner sker på en forsvarlig og effektiv måde. DKregistrar og Larsen Data finder det positivt, at administrator forpligtes til at fremme internetudviklingen i samfundet.

2 2/25 Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM) bemærker, at foreningen glæder sig over, at internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, tilhører staten, at administrator skal være forankret i internetsamfundet og drives som en non-profit virksomhed, samt at værdien af domænenavne findes via udbud. Region Midtjylland bemærker, at lovforslaget sikrer, at regionen som interessent bliver inddraget i udformningen af reglerne vedrørende internetdomæner, der på anden vis er tilknyttet Danmark. Campingrådet bemærker, at rådet ikke kan støtte op om ICANN s beslutning om at åbne op for internetdomæner med geografiske navne. Rettighedsalliancen bemærker, at de ikke kommenterer lovforslaget i detaljer, men understreger, at den straffeprocessuelle status for domænenavne kan være vigtig i forbindelse med den strafferetlige efterforskning og håndhævelse af immaterielle rettigheder. For så vidt angår de straffeprocessuelle aspekter af domæneområdet bør disse spørgsmål afklares i dialog mellem administrator, politi- og anklagemyndigheder samt andre relevante interessenter. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at regulere sådanne aspekter i lovforslaget, da dette kun har en afledt tilknytning hertil, samt at lovforslaget i øvrigt ikke indeholder straffebestemmelser for tredjepart. Det bemærkes, at man fra dansk side ikke har indflydelse på ICANN s beslutning om at åbne op for muligheden for ansøgning om registrering af nye topdomæner, herunder geografiske. 2.2 Lovforslagets almindelige bemærkninger DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at ulemper ved en udbudsmodel bør anføres i afsnit i de almindelige bemærkninger. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at formuleringen i de almindelige bemærkninger om, at lovforslaget vil medføre marginale administrative konsekvenser for administrator bør modificeres. DI foreslår, at DIFO en gang for alle bør udpeges som administrator af internetdomænet.dk. For så vidt angår spørgsmålet om beskrivelse af ulemper ved en udbudsmodel skal det bemærkes, at afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger indeholder en beskrivelse af gældende ret, mens lovbemærkningerne til 4, indeholder en nærmere beskrivelse af de relevante hensyn.

3 3/25 For så vidt angår beskrivelsen af de administrative omkostninger for administrator, herunder bl.a. på baggrund af det ændrede krav til administrator om opslag i CPR-registret for at afgøre, hvilke registranter som har ret til hemmeligholdelse af oplysninger i lovforslagets 18 om WHOIS-databasen, bemærkes, at omkostningerne skal afvejes overfor hensynet om at sikre korrekte oplysninger. Konsekvenserne vurderes i dette perspektiv at være af marginal karakter, ikke mindst i et samfundsøkonomisk perspektiv. For så vidt angår spørgsmålet om udpegning af en administrator skal det bemærkes, at det er hensigten med loven at skabe fleksible og gennemsigtige rammer for administrationen af de internetdomæner, der har tilknytning til Danmark, med henblik på at kunne imødegå krav om løbende omstilling og tilpasning. Det vurderes på denne baggrund ikke at være hensigtsmæssigt at udpege DIFO som administrator en gang for alle Retten til et domænenavn ( 3) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det bør præciseres, at registranter alene opnår en brugsret til domænenavne. Det er en konsekvens af lovforslagets 3, at registranter alene opnår en betinget brugsret. Dette fremgår af bemærkningerne til 3. Det vurderes, at bemærkningerne er dækkende i forhold til den foreslåede præcisering Ministerens beslutning om forlængelse eller udbud ( 4, stk. 1) Dansk IT og Forbrugerrådet bemærker, at der alene bør afholdes udbud, hvis den nuværende administrator ikke har den fornødne opbakning fra internetsamfundet. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at der bør lægges vægt på, om potentielle tilbudsgivere i høringen har den fornødne opbakning i internetsamfundet, og at forlængelse af en tilladelse bør være hovedreglen ud fra et hensyn til stabilitet. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker endvidere, at det bør uddybes, hvilke kriterier der vil blive lagt vægt på i forbindelse med en afklarende høring, herunder hvilken vægt høringssvarene vil blive tillagt, samt at der også bør lægges vægt på andre kriterier end de nævnte, herunder støtten i internetsamfundet til udbud eller forlængelse samt forde le og ulemper ved et administratorskifte. DI bemærker, at det bør uddybes, hvilke kriterier der vil blive lagt vægt på i forbindelse med en afklarende høring.

4 4/25 DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen TI og DI bemærker, at der bør indføres en dobbelthøringsprocedure mhp. at give administrator mulighed for at tage til genmæle over for eksempelvis påståede problemstillinger, som administrator ikke kan genkende. For så vidt angår spørgsmålet om afvejningen af hensyn mellem forlængelse af en eksisterende tilladelse eller udbud bemærkes det, at høringen skal bidrage til at belyse opbakningen til den gældende administrator, afdække en mulig, konkret interesse for afholdelsen af udbud samt give mulighed for at tilkendegive holdninger til administrationen af.dk. Det er hensigten at lade internetsamfundets tilkendegivelser om disse emner indgå som en væsentlig del af ministerens beslutningsgrundlag. Det vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssigt for ministerens beslutning på forhånd at fastsætte en hovedregel om forlængelse ud fra hensyn til stabilitet eller at indskrænke høringen til primært at afdække opbakningen til den gældende administrator i internetsamfundet. Formålet med høringen er at klarlægge internetsamfundets holdning til spørgsmålet om udbud eller forlængelse, herunder afdække en mulig, konkret interesse for afholdelsen af udbud. Det er ikke hensigten allerede i forbindelse med høringen at foretage en nærmere analyse af potentielle tilbudsgiveres kvalifikationer i forhold til at varetage administrationen af internetdomænet.dk. Det ville endvidere være svært foreneligt med en efterfølgende gennemførelse af et udbud, hvis der allerede forud for udbuddet var taget stilling til tilbudsgivernes kvalifikationer. For så vidt angår spørgsmålet om dobbelthøring fremgår det af bemærkningerne til 4, stk. 1, at det er hensigten at offentliggøre høringssvar. Ingen er således afskåret fra at kommentere på de afgivne høringssvar, og der ses bl.a. af den grund ikke behov for i 4, stk. 1, at fastsætte et krav om dobbelthøring. På baggrund af bemærkningerne om udbud eller forlængelse er lovforslaget præciseret således, at det fremgår af bemærkningerne til 4, stk. 1, vedrørende ministerens beslutning, at der ikke på forhånd er formodning for en beslutning frem for en anden, eksempelvis om udbud frem for forlængelse. På baggrund af bemærkningerne om vægtning af høringssvar er lovforslaget præciseret således, at det fremgår af bemærkningerne til 4, stk. 1, at internetsamfundets tilkendegivelser i høringen vil indgå som en væsentlig del af grundlaget for ministerens beslutning. Ydermere er bemærkningerne til 4, stk. 1, præciseret således, at ministeren skal inddrage økonomiske hensyn for såvel det offentlige som for internetsamfundet i sin beslutning.

5 5/ Erhvervsstyrelsens fastsættelse af regler for gennemførelse af udbud ( 5) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det så vidt muligt bør defineres i bemærkningerne til bestemmelsen, hvilken kompetence henholdsvis ministeren og Erhvervsstyrelsen tildeles ved fastsættelse af regler for udbud, så kompetencedelingen fremgår klart. For så vidt angår spørgsmålet om kompetencefordeling skal det bemærkes, at kompetencedelingen mellem ministeren og Erhvervsstyrelsen er defineret i 5 om styrelsens kompetence i forbindelse med udbud, hvor det blandt andet fremgår, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om udbudsformen, herunder udbudsmateriale, gennemførsel af udbuddet og regler om forudsætninger for deltagelse i udbuddet. Tilsvarende fremgår det af 4, stk. 2, at ministeren kan fastsætte regler i forbindelse med et udbud om hvilke internetdomæner, der skal være omfattet af udbuddet, udpegningens varighed og midlertidig forlængelse af tilladelsen, samt de kriterier, der kan tillægges vægt ved vurderingen af de indkomne tilbud Erhvervsstyrelsens administration af et internetdomæne ( 6) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det ikke er indlysende, hvorfor 24 om fremme af internetudviklingen i samfundet ikke finder anvendelse, hvis Erhvervsstyrelsen overtager administrationen. For så vidt angår spørgsmålet om forholdet mellem 24 og Erhvervsstyrelsens administration af et internetdomæne forudsættes det, at Erhvervsstyrelsens eventuelle overtagelse af administration af internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, er af midlertidig karakter, og administrationen i den periode vil derfor alene fokusere på at sikre driften af sådanne internetdomæner, indtil en ny administrator er udpeget og har overtaget administrationen. På grund af den midlertidige karakter vil det ikke være hensigtsmæssigt at gøre hensynet til fremme af internetsamfundet efter 24 gældende overfor Erhvervsstyrelsen Ministerens bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler ( 8) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at de nærmere processuelle forhold omkring gennemførelsen af ændringer i en allerede eksisterende tilladelsesperiode bør præciseres.

6 6/25 DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker endvidere, at det bør præciseres, at bestemmelsen ikke kan anvendes til at ændre tilladelsesperiodens varighed. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker endeligt, at der ønskes en stillingtagen til, hvorvidt bestemmelsen tænkes anvendt til at ændre i repræsentationen i administrators øverste ledelsesorgan og beslutningsprocesser. For så vidt angår spørgsmålet om ændringer i en eksisterende tilladelse skal det bemærkes, at det fremgår af bemærkningerne til 8, at ændringer af regler i en tilladelsesperiode forudsættes drøftet med administrator, ligesom administrator gives en rimelig frist til at kunne opfylde evt. krav. Der er foretaget enkelte sproglige præciseringer i bemærkningerne til 8. Med hensyn til tilladelsesperiodens varighed fremgår det af lovforslaget, at fastsættelsen sker i henhold til den foreslåede 4, stk. 2, nr. 2, i forbindelse med afholdelse af et udbud samt i henhold til regler fastsat i medfør af 4, stk. 3, i forbindelse med forlængelse af en eksisterende tilladelse. Det er på denne baggrund ikke muligt at anvende bemyndigelsen i 8 til at fastsætte regler om ændring af varigheden af tilladelsesperioden. For så vidt angår spørgsmålet om at ændre i repræsentationen i administrators ledelse, er formålet med 8 at indføre en øget fleksibilitet i fastsættelsen af regler med henblik på at kunne sikre, at administrationen sker i internetsamfundets interesse også i perioderne mellem ministerens beslutning om udbud eller forlængelse. Rammerne for anvendelsen af 8 er lovens formål og principper, herunder administrators forankring i internetsamfundet, gennemsigtighed og non-profit. Ministeren kan fastsætte regler om repræsentationen i administrators øverste ledelsesorgan og beslutningsprocesser for at sikre, at administrationen udøves i overensstemmelse med disse rammer Administrators forankring i internetsamfundet ( 9) Jth.net, DKregistrar og Larsen Data bemærker, at det bør præciseres, at tilbudsgiver i en udbudssituation ikke behøver at have støtte på forhånd. DI bemærker, at det bør præciseres, hvad der skal til for at repræsentere internetsamfundet. Dansk IT bemærker, at det er uklart, hvilken form for forankring som kræves af administrator, samt at interessenterne bør defineres som dem, der har interesse i domæneområdet.

7 7/25 DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen, TI og Forbrugerrådet bemærker, at det bør fremgå, at private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører) skal være repræsenteret. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen, TI og Dansk IT bemærker, at det bør fremgå af loven, at den brede repræsentation skal have bestemmende indflydelse. For så vidt angår spørgsmålet om støtte til en tilbudsgiver skal det bemærkes, at der med reglen om administrators forankring i internetsamfundet sikres internetsamfundet indsigt i og indflydelse på administrators virke i et sådant omfang, at det ikke vurderes relevant at stille krav om dokumenteret forudgående opbakning i internetsamfundet. Det er ikke hensigten i medfør af 4, stk. 2, nr. 3, at opstille krav om forudgående støtte til en tilbudsgiver i forbindelse med eventuelt fremtidigt udbud, ligesom det var tilfældet ved udbuddet i For så vidt angår definition af internetinteressenter skal det bemærkes, at det er forudsat, at internetsamfundet er dynamisk, og at interessenterne vil kunne afgrænses forskelligt over tid. Det er med dette udgangspunkt således ikke hensigtsmæssigt at definere præcist, hvem og hvad der skal til for at kunne repræsentere internetsamfundet. På baggrund af bemærkningerne vedrørende repræsentation er 9 præciseret således, at det fremgår, at den brede repræsentation af interessenter skal have bestemmende indflydelse i administrators ledelsesorgan. Desuden er private brugere, professionelle brugere og internetbranchen blevet indskrevet i bemærkningerne til 9 som eksempler på internetinteressenter Administrators indretning af registreringsprocessen ( 13) Jth.net, DKregistrar og Larsen Data bemærker, at der bør være krav om, at administrator giver registratorerne adgang til registreringsprocessen, herunder formidling af ansøgninger, fornyelser og ændringer på vegne af ansøgere og registranter. DI bemærker, at der bør være krav om, at administrator skal sørge for, at registranter altid kan registrere domænenavne direkte hos administratoren. For så vidt angår spørgsmålet om indretning af administrators administration er det hensigten med lovforslaget, at den nærmere tilrettelæggelse af administrationen, herunder den nærmere tilrettelæggelse af registreringsprocessen varetages af administrator. Det er udtryk for en fortsættelse af det princip om selvregulering, der har været gældende siden administrationen af.dk påbegyndtes. Princippet om selvregulering er fastsat i den foreslåede 9, hvorefter internetinteressenterne i samfundet kan få indflydelse på fastsættelsen af de nærmere vilkår for administrati-

8 8/25 onen, herunder i hvilket omfang registratorer skal stå for den praktiske og tekniske administration af registreringsprocessen Administrators forretningsorden og vilkår ( 14) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det bør præciseres, at de af administrator fastsatte suspensionsregler kan effektueres uden forudgående afgørelse fra klagenævnet eller domstolene. Jth.net, DKregistrar og Larsen Data bemærker, at ministeren bør godkende administrators forretningsbetingelser og vilkår for at sikre mod uønskede vilkår. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at der er usikkerhed om rækkevidden af administrators beføjelser i henhold til bestemmelsen som følge af ændrede bemærkninger til bestemmelsen set i forhold til den gældende lov. Klagenævnet for domænenavne bemærker ydermere, at den gældende lovs 11, stk. 4, indeholder en bestemmelse om, at administrator alene kan indføre brugspligt for allerede registrerede domænenavne med virkning 5 år frem i tiden. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at der bør indføres en tilsvarende beskyttelse af allerede eksisterende registranters mulighed for at indrette sig på administrators eventuelle fastsættelse af vilkår om ibrugtagning. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det bør præciseres i bemærkningerne, at en aftale mellem administrator og registrant kan ophæves ved misligholdelse. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at administrators mulighed for at udforme generelle regler om god domænenavnsskik er uklar, samt at administrator bør fratages muligheden for gennem sine generelle vilkår at normere indholdet af god domænenavnsskik. For så vidt angår spørgsmålet om suspenderingsregler fastsat af administrator skal det bemærkes, at det fremgår af bemærkningerne til 14, stk. 1 og stk. 2, at administrator som et udtryk for selvreguleringsprincippet kan fastsætte forretningsbetingelser og vilkår om eksempelvis suspension, og at administrator uden forudgående afgørelse fra klagenævnet eller domstolene kan effektuere sådanne regler. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at det af bemærkningerne til 14, stk. 1, nr. 3, fremgår, at administrator ikke af egen drift kan beslutte, hvorvidt den foreslåede 25 om god domænenavnsskik og videresalg er overtrådt, men at afgørelsen af, om reglerne i den foreslåede 25 er overtrådt, påhviler klagenævnet og domstolene. For så vidt angår spørgsmålet om ministerens godkendelse af administrators forretningsbetingelser skal det bemærkes, at lovens selvreguleringsmodel bygger på et princip om, at internetsamfundet sikres indsigt i og

9 9/25 indflydelse på administrators virke. På denne baggrund er der ikke behov for at indføre krav om ministerens godkendelse af forretningsbetingelser og vilkår fastsat af administrator med henblik på at sikre mod uønskede vilkår. For så vidt angår spørgsmålet om rækkevidden af administrators beføjelser skal det bemærkes, at 14 - udover indholdet af stk. 3 vedrørende forholdet til god domænenavnsskik udelukkende opstiller et krav til administrator om at fastsætte forretningsbetingelser. Herudover fremgår det alene af 14 og bemærkningerne hertil, hvad administrator kan fastsætte af forretningsbetingelser og vilkår. Administrators beføjelser bliver således afgrænset og udledt af selve forretningsbetingelserne og ikke 14. For så vidt angår spørgsmålet om brugspligt skal det bemærkes, at afvejningen af modstående hensyn ved en eventuel fastsættelse af vilkår om ibrugtagning bedst varetages af administrator i kraft af princippet om selvregulering. Bemærkningerne til 14, stk. 1, nr. 1, angiver en række relevante forhold, som administrator i den forbindelse bør tage hensyn til. På baggrund af bemærkningen vedrørende forholdet til god domænenavnsskik er lovforslaget justeret således, at 14 er tilføjet et nyt stk. 3, der fastsætter, at administrators forretningsbetingelser og vilkår ikke må være i strid med god domænenavnsskik. Af bemærkningerne til 14, stk. 1, nr. 3, er det præciseret, at god domænenavnsskik har forrang i forhold til forretningsbetingelser eller vilkår fastsat af administrator. På baggrund af bemærkningerne vedrørende ophævelse ved misligholdelse er lovforslaget præciseret således, at det i bemærkningerne til 14, stk. 1, nr. 2, er angivet, at aftalen mellem administrator og registrant også kan ophæves ved misligholdelse Princippet om gennemsigtighed ( 15) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at der bør sikres en implementeringsfrist ved indførelsen af nye krav i en gældende tilladelsesperiode. Jth.net, DKregistrar og Larsen Data bemærker, at princippet om gennemsigtighed bør konkretiseres. For så vidt angår spørgsmålet om en frist for implementering skal det bemærkes, at det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede 8, at ændringer af regler i en tilladelsesperiode forudsættes drøftet med administrator, ligesom administrator gives en rimelig frist til at kunne opfylde nye krav.

10 10/25 For så vidt angår spørgsmålet om konkretisering af princippet om gennemsigtighed skal det bemærkes, at det fremgår af bemærkningerne til 15, at formålet med 15 med hensyn til gennemsigtighed er at sikre, at administrators virke i sin helhed giver internetsamfundet mulighed for at få indsigt i administrationen, eksempelvis gennem krav om offentliggørelse af prisbenchmarks og beskrivelser af administrative procedurer Gennemsigtighed i administrators beslutningsgrundlag ( 17) Jth.net, DKregistrar og Larsen Data foreslår, at ordet gennemsigtighed udgår fra bestemmelsens ordlyd. For så vidt angår spørgsmålet om en sproglig ændring af 17 skal det bemærkes, at det vil medføre en uhensigtsmæssig indsnævring af administrators muligheder for at sikre gennemsigtighed i grundlaget for beslutninger af principiel karakter i administrators øverste ledelsesorgan, såfremt ordet gennemsigtighed udgår fra lovteksten Oplysninger i WHOIS-databasen ( 18, stk. 1) Jth.net, DKregistrar og Larsen Data bemærker, at oplysninger om e- mailadresser og udløbsdato for registreringer bør indgå i databasen. For så vidt angår spørgsmålet om adresser og udløbsdato skal det bemærkes, at formålet med 18, stk. 1, er at sikre, at det er muligt for enhver at se, hvem der står bag registreringen af et domænenavn. Oplysninger om adresse og udløbsdato vil ikke bidrage yderligere til opfyldelse af dette formål. Hertil kommer, at medtagelse af -adresser i en offentligt tilgængelig database vil medføre en betydelig risiko for, at registranterne i databasen vil blive udsat for spam som følge heraf Offentliggørelse af oplysninger ( 18, stk. 2) Jth.net, DKregistrar og Larsen Data bemærker, at det bør præciseres, hvem der er pålagt at sikre retvisende oplysninger i databasen. For så vidt angår spørgsmålet om, hvem der skal sikre retvisende oplysninger, skal det bemærkes, at pligten til at sikre, at oplysningerne i databasen er retvisende, påhviler i henhold til lovforslagets 18, stk. 2, alene

11 11/25 administrator, hvilket fremgår af lovteksten og bemærkningerne. Uanset om administrator i praksis eksempelvis lader registratorer stå for at validere oplysninger, vil forpligtelsen i henhold til loven udelukkende påhvile administrator Undtagelse af oplysninger fra offentliggørelse ( 18, stk. 3) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen, TI, jth.net, DI, DKregistrar og Larsen Data finder ikke, at de forøgede administrative konsekvenser som den foreslåede ændring vil pålægge administrator samt de ulemper, der påføres registranterne, står mål med fordelene ved ændringen af bestemmelsen. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det bør præciseres, om der med bestemmelsen lægges op til en ændret praksis omkring validering af oplysninger. DI foreslår, at registranter, der af særlige grunde ikke ønsker at få offentliggjort data, kan anmode om at få dem blændet fra offentligheden. For så vidt angår spørgsmålene om hensigtsmæssigheden af ændringen af 18, stk. 3, samt validering af oplysninger skal det bemærkes, at lovforslaget indeholder et krav til administrator om at sikre, at oplysninger om registranters navn, adresse og telefonnummer ikke gøres offentligt tilgængelige, hvis oplysningerne er undtaget fra offentlighed i henhold til anden lovgivning. I den gældende lov skal administrator efter anmodning fra registranten sikre undtagelsen af oplysningerne, hvis de er undtaget fra offentlighed i henhold til anden lovgivning. Formålet med ændringen af 18, stk. 3, er at sikre, at registranter med navne- og adressebeskyttelse samt hemmeligt telefonnummer ikke får offentliggjort disse oplysninger i WHOIS-databasen. Endvidere vil det nye krav til administrator danne grundlag for en kontinuerlig opdatering af databasen i forhold til, hvilke registranter, der har opnået beskyttelse i henhold til anden lovgivning, og hvem der har mistet denne ret til anonymisering. 18, stk. 3, regulerer ikke direkte spørgsmålet om validering af oplysninger, men i praksis får ændringen den betydning, at det løbende tjek af oplysninger i de offentlige registre medfører en generel forbedret validering af oplysninger om registranter, der er bosiddende i Danmark. Det er i den forbindelse væsentligt at have effektive procedurer, som kan sikre navne- og adressebeskyttelse. Dette hensyn til registranterne er ikke sikret i tilstrækkelig grad med den gældende bestemmelse. Ændringen af 18, stk. 3, vurderes at stå i et rimeligt forhold til omkostningerne. For så vidt angår spørgsmålet om undtagelse af særlige grunde skal det bemærkes, at adgangen i praksis til at få undtaget oplysninger fra offent-

12 12/25 liggørelse i databasen er ikke reguleret direkte i lovforslaget, idet der i 18, stk. 3, henvises til hemmeligholdelse i medfør af anden lovgivning. En ændring af domæneloven, der giver adgang til hemmeligholdelse ud fra særlige grunde, kan medføre en række problemstillinger, herunder ikke mindst, hvem der skal stå for vurderingen af, hvilke kriterier der skal ligge til grund samt afvejningen af hensynet til hemmeligholdelse i forhold til offentlighedens interesse i at vide, hvem der er ansvarlig for domænenavnet. Det er på denne baggrund hensigtsmæssigt, at spørgsmålet ikke reguleres direkte i lovforslaget, men at der henvises til anden lovgivning, hvori der varetages væsentlige hensyn Udlevering af oplysninger ( 18, stk. 4) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI foreslår, at det i forbindelsen med politiets anmodning om oplysninger angives, at oplysningerne skal anvendes i forbindelse med efterforskning. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at bemærkningerne til bestemmelsen bør angive nærmere retningslinjer vedrørende udleveringssituationen i medfør af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7 om videregivelse af oplysninger uden den registrerede forbrugers samtykke. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det kan overvejes, om klagenævnets adgang til adresser m.v. bør reguleres i loven. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at administrators mulighed for at opbevare historiske WHOIS-oplysninger bør reguleres i DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det er uklart i bemærkningerne, om ikke-offentliggjorte oplysninger kan videregives til andre med en berettiget interesse, også at der er en specifik berettigelse til dette i medfør af anden lovgivning. For så vidt angår spørgsmålet om udlevering af oplysninger til politiet skal det bemærkes, at 18, stk. 4, ikke pålægger administrator at udlevere oplysninger, men giver derimod administrator mulighed for at kunne udlevere de pågældende oplysninger. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at opstille bestemte kriterier i loven, der skal være opfyldt før, at oplysninger fra databasen, der ellers ikke er offentlige, kan videregives til politiet i tilfælde af en anmodning om udlevering af oplysninger. Politiets muligheder for at anmode om oplysninger er reguleret i anden lovgivning. For så vidt angår spørgsmålet om beskrivelse af udleveringssituationen vedrørende persondataloven skal det bemærkes, at administrators udlevering af oplysninger under alle omstændigheder skal ske i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Det vurderes i den forbindelse ikke at være hensigtsmæssigt at medtage en redegørelse for gældende ret vedrørende persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7, i

13 13/25 For så vidt angår spørgsmålet om klagenævnets adgang til e- mailadresser skal det bemærkes, at på nær spørgsmålet om adgang til hemmeligholdte oplysninger om navn, adresse og telefonnummer er adgangen til at videregive oplysninger ikke reguleret i Videregivelse af andre oplysninger, såsom -adresse, følger således persondatalovens almindelige regler om videregivelse. For så vidt angår spørgsmålet om opbevaring af historiske oplysninger skal det bemærkes, at administrators opbevaring af historiske oplysninger om registranter ikke er reguleret i Der ses i den forbindelse ikke at være et væsentligt hensyn til at sikre adgangen til historiske oplysninger, som kan godtgøre en fravigelse af persondatalovens almindelige regler herom. På baggrund af bemærkningen om videregivelse af ikke-offentliggjorte oplysninger er bemærkningerne til 18, stk. 4, præciseret, så det fremgår, at oplysningerne kun skal kunne videregives til klagenævnet og andre, der er berettiget hertil i medfør af anden lovgivning Princippet om ikke-diskrimination ( 23) Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det bør præciseres, at bestemmelsen alene pålægger administrator at undgå usaglig diskrimination og ikke omfatter alle former for diskrimination. På baggrund af bemærkningen om usaglig diskrimination er bemærkningerne til 23 præciseret således, at det fremgår, at 23 alene finder anvendelse på usaglig diskrimination, således at forbuddet mod diskrimination eksempelvis ikke finder anvendelse på en registreringspolitik baseret på et princip om først-til-mølle Fremme af internetudviklingen i samfundet ( 24) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at bemærkningerne til bestemmelsen bør indeholde en nærmere beskrivelse af det forventede omfang af oplysningsforpligtelsen. Jth.net bemærker, at bestemmelsen fremstår som en delmængde af lovforslagets 1, og at den bør udgå eller formuleres med et mere konkret indhold. For så vidt angår spørgsmålet om det forventede omfang af oplysningsforpligtelsen skal det bemærkes, at 24 har til formål at sikre, at administrator i sit virke skal arbejde for at fremme internetudviklingen i samfundet. I overensstemmelse med selvreguleringsprincippet vil det være op til administrators ledelse at fastsætte det nærmere omfang for aktiviteter i henhold til 24. Dog vil det være muligt for erhvervs- og vækstministeren

14 14/25 i medfør af lovforslagets 8 at opstille konkrete krav til administrators arbejde på området. For så vidt angår spørgsmålet om formuleringen af 24 skal det bemærkes, at der ikke er nogen direkte relation mellem lovens formålsbestemmelse i 1 og det eksplicitte krav til administrator i 24. Der er således ikke tale om, at 24 er en delmængde af God domænenavnsskik ( 25, stk. 1) Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det er uklart, om de retningslinjer, som er angivet i forarbejderne til den gældende lovs 12, stk. 1, fortsat skal være gældende. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det er uklart, om det skal være muligt for klagenævnet og domstolene at censurere de af administrator fastsatte forretningsbetingelser. Klagenævnet for domænenavne foreslår, at der bedst kan tages afstand fra den gældende lovs forudsætninger om administrators forretningsbetingelsers forrang i forhold til god domænenavnsskik ved, at der enten tages afstand til dette i bemærkningerne i 14, eller ved at der medtages en bestemmelse om, at administrator ikke kan udforme retningslinjer for god domænenavnsskik i sine forretningsbetingelser. DKregistrar og Larsen Data foreslår, at det skal fremgå i lovteksten, at et domænenavn skal kunne registreres i realtid uden unødig forsinkelse. Jth.net, DKregistrar og Larsen Data foreslår, at det skal fremgå i lovteksten, at et domænenavn kan registreres for en periode fra 1 til 10 år. DI foreslår, at det af lovteksten skal fremgå, at administrator skal sikre, at de fastlagte forretningsbetingelser er i overensstemmelse med god domænenavnsskik. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI bemærker, at det er uklart, om der med lovforslaget tilsigtes egentlige ændringer i god domænenavnsskik som udmøntet i gældende praksis. DI bemærker, at det bør fremgå af bestemmelsen, at klagenævn og domstole i deres vurdering af god domænenavnsskik skal lægge vægt på den retspraksis og de principper, der er udviklet inden for øvrige forretningskendetegn. For så vidt angår spørgsmålet om gyldigheden af den gældende lovs retningslinjer skal det bemærkes, at det fremgår af bemærkningerne til 25, stk. 1, at klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik kan overveje og balancere forskellige hensyn. En række forskellige mulige hensyn er angivet i lovforslagets bemærkninger til 25, stk. 1, som eksempler på hensyn, der kan lægges vægt på i vurdering af god domænenavnsskik, herunder eksempelvis muligheden for at ytre sig, den samfundsmæssige værdi af anvendelsen samt sammenhængen mellem

15 15/25 domænenavnet og den faktiske anvendelse heraf. Det er hensigten med 25, stk. 1, at de angivne hensyn i bemærkningerne ikke er udtømmende, idet god domænenavnsskik ikke er en fast størrelse. Endvidere vil det være muligt at inddrage principper og hensyn fra tilstødende retsområder i det omfang, at klagenævnet og domstolene vurderer, at det falder inden for anvendelsesområdet af 25, stk. 1. Det er således ikke hensigten med lovforslaget, at den gældende lovs bemærkninger til 25, stk. 1, fortsat skal finde anvendelse og være normerende for udmøntningen af god domænenavnsskik i praksis. For så vidt angår de konkrete forslag til registreringsperiode og varighed af registreringsproces samt registrering i realtid, skal det bemærkes, at disse forhold som udgangspunkt ligger inden for selvreguleringsprincippet. Det vurderes, at der ikke er behov for en fravigelse af udgangspunktet om selvregulering, idet forholdene er væsentlige for administrators mulighed for at fastsætte og eventuelt justere sin prispolitik. På baggrund af bemærkningen om tilgængeligheden af formuleringerne i bemærkningerne til 25, stk. 1, er lovforslaget præciseret således, at beskrivelsen af det tidsmæssige aspekt vedrørende god skik-vurderingen er uddybet i bemærkningerne til 25, stk. 1. På baggrund af bemærkningen om forrangen af 25 er lovforslagets 14 justeret således, at det fremgår af 14, stk. 3, at administrators forretningsbetingelser og vilkår ikke må være i strid med god domænenavnsskik, hvorved god domænenavnsskik opnår en forrang frem for administrators forretningsbetingelser og vilkår Sammensætning af klagenævnet for domænenavne ( 27) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen, TI og Dansk IT bemærker, at der fortsat bør være krav om, at højesterets- eller landsretsdommere skal besætte positionerne som formand og næstformand. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at der savnes en begrundelse for, at de hensyn, der fremgår af bemærkningerne til den gældende lov vedrørende kravet om højesterets- eller landsretsdommer, ikke længere gør sig gældende. Jth.net, DKregistrar og Larsen Data foreslås, at en repræsentant fra domænebranchen bør indgå i klagenævnets sammensætning. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det ikke er nyt, at der er en næstformand i klagenævnet. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det ikke er nyt, at repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser deltager i principielle sager. Klagenævnet for domænenavne foreslår, at erhvervs- og vækstministeren gives bemyndigelse til at udpege yderligere næstformænd og suppleanter for en tidsbegrænset periode.

16 16/25 For så vidt angår spørgsmålet om dommernes kvalifikationer skal det bemærkes, at klagenævnets sammensætning i lovforslaget udgøres af en række medlemmer med specialiserede kompetencer. Dommerne har som generalister erfaring med konflikt- og tvistløsning, hvilket gør sig gældende for alle dommere, uanset hvilken ret de er beskæftiget ved. De har til opgave at lede klagenævnet og sørge for juridisk sikring af sagsbehandlingen i bred forstand. Det er således ikke forudsat, at dommerne i klagenævnet skal være kyndige indenfor netop de konkrete retsområder, som klagenævnet beskæftiger sig med. Den snævre faglighed i sagsbehandlingen, herunder afgørelsesvirksomheden, sikres derimod af de menige medlemmer, der netop er udpeget som medlemmer ud fra deres store erfaring med de relevante retsområder. Disse medlemmer har som fx professorer og advokater både stor praktisk og teoretisk erfaring med specialiserede områder. Samlet set sikrer lovforslagets sammensætning af klagenævnet fortsat både retssikkerhed, generel faglighed, specialiseret faglighed og ikke mindst uafhængighed. På denne baggrund ses det ikke nødvendigt at opretholde et krav om, at formanden og næstformanden i klagenævnet skal være enten højesterets- eller landsretsdommer. Den konkrete udpegning sker på baggrund af indstilling fra Domstolsstyrelsen. For så vidt angår ønsket om at ændre på den nuværende sammensætning af klagenævnet ved tilføjelse af et medlem fra domænebranchen bemærkes, at registratorer efter den foreslåede 28, stk. 2, kan indklages for domæneklagenævnet. Der henvises til, at klagenævnet tiltrædes af repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser i principielle sager såvel som sager om ikke-kommerciel anvendelse af domænenavne. Disse repræsentanter sikrer generelle erhvervs- og forbrugermæssige interesser i sagsbehandlingen og sørger for varetagelsen af væsentlige hensyn. Det vurderes således ikke at være hensigtsmæssigt at ændre på den nuværende sammensætning af klagenævnet ved tilføjelse af et medlem/repræsentant fra domænebranchen. For så vidt angår spørgsmålet om, at det ikke er nyt, at der er en næstformand i klagenævnet, skal det bemærkes, at den gældende lov foreskriver, at klagenævnet består af 3 medlemmer og 3 suppleanter, samt at formanden udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Det er herved ikke fastlagt, hvem af suppleanterne der i givet fald vil være fungerende formand i tilfælde af formandens fravær. Som noget nyt er det derfor indført i lovforslaget, at formandens suppleant er næstformanden. For så vidt angår spørgsmålet om, at det ikke er nyt, at repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser deltager i principielle sager, skal det bemærkes, at lovforslaget fastslår, at forbruger- og erhvervsrepræsentanterne deltager i principielle sager samt sager vedrørende ikkekommerciel anvendelse af domænenavne. Dette er ikke nyt, og det fremgår derfor heller ikke af bemærkningerne, at dette skulle være nyt.

17 17/25 For så vidt angår spørgsmålet om mulighed for udpegning af medlemmer for en midlertidig periode skal det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt udelukkende er internetdomænet.dk, der er relevant i forhold til klager til klagenævnet. Det forventes ikke, at Danmark får særligt tildelt yderligere internetdomæner inden for en overskuelig fremtid. Der ses således hverken at være et aktuelt eller forventeligt fremtidigt behov, der kunne begrunde indføjelse af en bemyndigelse om midlertidig udpegning af flere næstformænd og suppleanter Klagenævnets kompetence ( 28) DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI foreslår, at klagenævnet skal kunne træffe afgørelse om blokering af et domænenavn. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at blokeringen bør være tidsbegrænset, hvis klagenævnet skal kunne træffe afgørelse om blokering. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det er uklart, hvad der forstås ved en registrator, samt at registratorer ikke bør kunne være part i en klagesag ved klagenævnet. Klagenævnet for domænenavne foreslår, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at administrators beslutninger i henhold til regler fastsat i medfør af 8 kan indbringes for klagenævnet. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at opremsningen af reaktionsmuligheder i bestemmelsen bør fremstå som ikke-udtømmende, såfremt klagenævnet skal kunne tage stilling til klager over administrators sagsbehandling eller kunne tilsidesætte administrators forretningsbetingelser. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det bør overvejes, om der er den fornødne sammenhæng mellem, hvad der kan klages over og nævnets reaktionsmuligheder. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at administrator bør kunne indbringe en sag for klagenævnet. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det er uklart, om der er sket en udvidelse af klageberettigede parter i bestemmelsen. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det bør fremgå klart af bestemmelsen, såfremt klagenævnet skal kunne tilsidesætte administrators forretningsbetingelser og vilkår. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI foreslår, at ordet inddrage bør erstattes med ordet slettes i For så vidt angår spørgsmålet om blokering skal det bemærkes, at et domænenavn ved en blokering fjernes fra navnerummet, så det pågældende domænenavn hverken er tilknyttet en registrant eller kan registreres af andre. En sådan reaktionsmulighed for klagenævnet og domstole er uhensigtsmæssig, fordi man derved fjerner adgangen til domænenavnet for alle potentielle registranter, uanset om de måtte have en berettiget in-

18 18/25 teresse heri. Udover dette aspekt kommer ligeledes de praktiske aspekter, såfremt det skulle gøres muligt at blokere et domænenavn. Det vil bl.a. være relevant at afklare, hvilke hensyn der skulle kunne godtgøre en blokering, og i hvor lang tid en blokering skulle vare. Der ses ikke i høringssvarene at være redegjort for, hvilke hensyn der skulle kunne godtgøre en fjernelse af et domænenavn fra navnerummet. I tilfælde af at en registrering af et domænenavn er i strid med god domænenavnsskik, ved at der eksempelvis foreligger en klar forvekslingsrisiko, kan de i lovforslaget indeholdte reaktionsmuligheder, herunder overdragelse, anvendes til at løse tvisten med et tilfredsstillende resultat for den skadelidte part. Det skal i den forbindelse bemærkes, at politikken for registrering af domænenavne fastlægges af administrator i henhold til selvreguleringsprincippet, og reguleres dermed ikke direkte af Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er et behov for at kunne blokere et domænenavn set i forhold til de allerede foreliggende reaktionsmuligheder. For så vidt angår spørgsmålet om registratorer og klagenævnet skal det bemærkes, at der i lovforslaget er taget højde for, at administrator kan være indrettet som et shared registry. I et shared registry kan det være overladt til registratorer at stå for den praktiske og tekniske administration i forhold til registranter. I et sådant tilfælde vil det være registratoren og ikke administrator, der træffer beslutninger i henhold til forretningsbetingelserne for internetdomænet. Det er på denne baggrund relevant, at registratorer kan være parter i en tvist eller klagesag vedrørende en beslutning i henhold til forretningsbetingelserne. Idet der desuden er flydende grænse mellem administrationsformerne sole registry og shared registry, er det ikke muligt at definere begrebet registrator mere præcist og konkret end det fremgår af lovforslaget, idet registratorernes roller eksempelvis kan være forskellige fra et shared registry til et andet shared registry, hvilket også ses i praksis i andre lande. For så vidt angår spørgsmålet om klagenævnets reaktionsmuligheder skal det bemærkes, at der bl.a. bliver åbnet op for muligheden for at nedlægge påstand om erstatning i forbindelse med klagenævnets behandling af en sag, hvis klagenævnets reaktionsmuligheder ikke afgrænses udtømmende i 28, stk. 4. En sådan mulighed er ikke i tråd med klagenævnets formål som et enkelt, hurtigt og effektivt tvistløsningsmulighed uden tung proces som ved domstolene. Det er således mest hensigtsmæssigt, at klagenævnets reaktionsmuligheder er klart afgrænset i 28, stk. 4, således at det for lovgiver på forhånd er muligt at overskue konsekvenserne af reaktionsmulighederne. For så vidt angår administrators indbringelse af sager for klagenævnet skal det bemærkes, at administrator med den gældende lov har mulighed for at indbringe en sag for klagenævnet, herunder med påstande om anvendelse af domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Denne mulighed er imidlertid ikke videreført i lovforslaget, idet den vurderes hverken at være nødvendig eller hensigtsmæssig. Det er eksempelvis ikke hen-

19 19/25 sigtsmæssigt, at administrator har mulighed for at indgive en klage i relation til god domænenavnsskik, medmindre administrator har individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. I dette tilfælde vil administrator være klageberettiget, som omfattet af begrebet tredjepart i Endvidere er det ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt for administrator at kunne indbringe en sag for klagenævnet i relation til administrators egne forretningsbetingelser. Det vil være muligt inden for selvreguleringens rammer, at administrator på baggrund af forretningsbetingelserne giver sig selv adgang til at foretage ændringer af egne tidligere afgørelser, eksempelvis som følge en af afgørelse fra klagenævnet i en individuel sag. Administrator er fuldt ud kompetent i henhold til lovforslaget til at kunne håndtere de problemstillinger, der i givet fald kunne indbringes for klagenævnet af administrator i henhold til den gældende lovs bestemmelser. På baggrund af bemærkningen om den anvendte terminologi i lovforslaget er lovforslaget justeret således, at ordet inddrage er blevet erstattet med ordene slette registreringen af [et domænenavn] alle relevante steder i På baggrund af bemærkningen om indbringelse af administrators beslutninger i medfør af 8 er lovforslaget justeret således, at 28 tilføjes et nyt stk. 5, der giver erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at administrators beslutninger i henhold til regler fastsat i medfør af 8 kan indbringes for klagenævnet. På baggrund af bemærkningen vedrørende klageberettigede parter er 28 justeret således, at der for klagenævnet kan indbringes tvister mellem registranter og tredjeparter samt klager over administrators og eventuelle registratorers beslutninger i henhold til administrators forretningsbetingelser og vilkår. Det skal desuden bemærkes, at lovforslaget er justeret således, at klagenævnet i medfør af den indføjede 14, stk. 3, har kompetence til at kunne tilsidesætte forretningsbetingelser og vilkår for registranter, der er i strid med god domænenavnsskik. Dette kan være relevant både i tvister mellem registranter og tredjeparter såvel som i sager vedrørende klager over administrators eller registratorers beslutninger Vedtægt for klagenævnets virksomhed ( 29) Klagenævnet for domænenavne foreslår, at det skal fremgå af bestemmelsen, at vedtægten skal indeholde bestemmelser om elektronisk offentliggørelse af klagenævnets afgørelser. På baggrund af bemærkningerne er 29 justeret således, at klagenævnets vedtægt skal indeholde bestemmelser om offentliggørelse af klagenævnets afgørelser i elektronisk form.

20 20/ Retsvirkning af klagenævnets afgørelser ( 30) Klagenævnet for domænenavne foreslår, at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af bemærkningerne til bestemmelsen, at en part, der ønsker at indbringe klagenævnets afgørelse for domstolene, skal sagsøge den anden part, idet dette følger af almindelige regler. DIFO, FDIH, Dansk Erhverv, IT-Branchen, TI, og Klagenævnet for domænenavne bemærker, at klagenævnet fortsat bør have adgang til at tillægge indbringelse af en afgørelse for domstolene opsættende virkning. Klagenævnet for domænenavne bemærker, at der kan være behov for at omtale i bemærkninger til bestemmelsen, at klagenævnets afgørelser ikke er til hinder for, at hver af parterne på et nyt grundlag kan indgive en klage til nævnet vedrørende det samme domænenavn. For så vidt angår spørgsmålet om rette sagsøgte i forbindelse med indbringelse af klagenævnets afgørelser for domstolene bemærkes det, at det nødvendigvis må være klagenævnet, der er rette sagsøgte, idet der er tale om en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed, der påklages. Det er væsentligt, at det er de almindelige regler i retsplejeloven, der følges i forbindelse med indbringelse af klagenævnets afgørelser for domstolene, og at der ikke tilvejebringes særregler vedrørende retspleje i domæneloven. Derudover vil det stå parterne i sagen frit for at sagsøge hinanden i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven. For så vidt angår spørgsmålet om opsættende virkning er der i lovforslaget taget højde for, at det i sager, der indbringes for domstolene, er uhensigtsmæssigt, at det ikke er det prøvende organ domstolene der har kompetencen til at tillægge en indbringelse opsættende virkning. Dette står i modsætning til den gældende bestemmelse, der tillægger klagenævnet kompetencen til at give egne afgørelser opsættende virkning, hvis disse indbringes for domstolene. Det skal i den forbindelse bemærkes, at domstolene under alle omstændigheder vil kunne tillægge indbringelse af en afgørelse opsættende virkning. På baggrund af bemærkningerne er 30 dog justeret således, at det fremgår eksplicit af lovforslagets 30, stk. 3, at indbringelse af en afgørelse for domstolene som udgangspunkt ikke har opsættende virkning, men at domstolene kan tillægge indbringelsen opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Det er endvidere indføjet i bemærkningerne til 30, stk. 1, at klagenævnets afgørelse ikke er til hinder for, at en ny klage på et nyt grundlag kan indgives til klagenævnet Afholdelse af udgifter til klagenævnet ( 31) Klagenævnet for domænenavne bemærker, at det bør præciseres, at vederlag til klagenævnets medlemmer fastsættes efter de til enhver tid gældende regler herom.

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Forslag. Lov om internetdomæner

Forslag. Lov om internetdomæner 2013/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin. Fremsat den 13. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet.dk 1. Indledning Med den nye domænelov er der

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Udlevering af oplysninger til politiet. Vejledning

Udlevering af oplysninger til politiet. Vejledning Udlevering af oplysninger til politiet Vejledning 1 INDHOLD 1. SKEMA TIL ANMODNING OM OPLYSNINGER 3 2. HVORDAN KAN DK HOSTMASTER HJÆLPE POLITIET MED OPLYSNINGER 4 3. KRAV TIL EN ANMODNING OM UDLEVERING

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor Vejledning til DANSK GOLF UNION Vejledning til H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor H O V E D S P O N S O R oktober 2008 Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Golf Union og knytter

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere