Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0557 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0557 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0557 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 7. december 2009 Kommissionens meddelelse om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU KOM(2009) 557 Resumé Kommissionen har den 22. oktober 2009 offentliggjort en meddelelse om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU. Meddelelsen indeholder en strategi for nedbrydning af hindringerne for grænseoverskridende online-handel. Som nogle af de prioriterede indsatsområder kan bl.a. nævnes fælles EU-regler for forbrugerbeskyttelse i form af forslag til direktiv om forbrugerrettigheder, bedre håndhævelse på tværs af grænserne i EU, at de eksisterende regler for grænseoverskridende handel bør forenkles for de detailhandlende samt bedre betalingssystemer. 1. Baggrund og indhold Kommissionen har den 22. oktober 2009 offentliggjort en meddelelse om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU. Formålet med meddelelsen er at analysere virkningen af den nuværende politik vedrørende salg af varer ved grænseoverskridende e-handel. Det anføres, at i perioden fra 2006 til 2008 voksede andelen af forbrugere i EU, der i det foregående år havde købt mindst en vare over internettet fra 27 % til 33 %, mens den grænseoverskridende e-handel forblev stabil (6 % til 7 %). Kommissionen påpeger en række fordele ved et integreret marked for internethandel. Det anføres således, at der er større sandsynlighed for, at forbrugerne finder billigere varer, og at der gives mulighed for adgang til varer, der måske ikke kan fås på ens hjemmemarked. I meddelelsen peges der imidlertid også på, at forbrugerne ikke har lige adgang til grænseoverskridende tilbud, da mange internetbutikker ikke er parate til at sælge til forbrugere fra andre EU-lande.

2 2/10 Kommissionen peger endvidere på, at gennemførelsen af et integreret indre marked for detailhandlen kræver en yderligere indsats til trods for, at EU i mange år i sin lovgivning har fokuseret på hindringerne for grænseoverskridende e-handel. For detailhandlere i Europa udspringer de største lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel, ifølge Kommissionen, af fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser og andre bestemmelser om moms, genbrugsafgifter og gebyrer. Disse bestemmelser gennemføres på højst forskellige måder fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket skaber et erhvervsklima, der er komplekst, dyrt og uforudsigeligt for de virksomheder, der overvejer grænseoverskridende salg. Kommissionen peger på, at vedtagelsen af forslag, der kan fjerne disse hindringer, er af afgørende betydning, hvis detailhandlernes indstilling skal ændres, og forbrugernes muligheder forbedres. Meddelelsen indeholder en strategi for nedbrydning af hindringerne for grænseoverskridende online-handel. Kommissionen nævner følgende prioriterede indsatsområder: 1) Fastsættelse af et samlet sæt enkle regler for forbrugerne Kommissionens forslag til et direktiv om forbrugerrettigheder (KOM (2008) 614), vil samle fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver i et samlet direktiv. Formålet med forslaget er at skabe et samlet sæt fuldt harmoniserede regler og dermed sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet og give forretningsdrivende mulighed for at sælge til forbrugere i 27 medlemsstater på samme måde som på hjemmemarkedet og fx bruge de samme standardkontraktvilkår og det samme informationsmateriale. Kommissionen opfordrer i meddelelsen Europa- Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. 2) Sikre effektiv håndhævelse af artikel 20 i servicedirektivet Kommissionen anfører, at artikel 20, stk. 2, i servicedirektivet søger at fjerne en af de største hindringer for grænseoverskridende handel på en innovativ måde ved specifikt at kræve, at medlemsstaterne sætter en stopper for den forskelsbehandling, som forretningsdrivende udøver ved at nægte at sælge til kunder eller ved at behandle kunder anderledes på grundlag af deres nationalitet eller opholdssted 1. Da artikel 20, stk. 2, har stor betydning for grænseoverskridende e- handel, prioriterer Kommissionen den fulde gennemførelse og effektive håndhævelse af denne bestemmelse meget højt. Kommissionen rådgiver derfor medlemsstaterne for at sikre gennemførelsen inden udgangen af 1 Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked.

3 3/ og har derefter til hensigt aktivt at overvåge nationale myndigheders og domstoles håndhævelse. 3) Fremme effektiviteten af grænseoverskridende håndhævelse Ifølge Kommissionen vil forbrugere være tryggere ved at foretage grænseoverskridende køb, hvis de ved, at forbrugerbeskyttelsesmyndigheder kontrollerer de forretningsdrivendes forretningspraksis. Regelmæssige samordnede markedsovervågningsaktioner (som fx "SWEEPS") mellem de håndhævende forbrugermyndigheder inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde har givet nationale myndigheder mulighed for at undersøge uregelmæssigheder og sikre overholdelse af forbrugerbeskyttelseslove 2. Medlemsstaterne skal, ifølge Kommissionen, håndhæve de eksisterende regler mere effektivt for at fjerne hindringer, fremme gennemsigtige oplysninger og øge forbrugernes tillid til internetkøb og internethandlende. Kommissionen har for nylig fremlagt en række henstillinger om, hvordan man opnår dette 3. 4) Håndtere urimelig handelspraksis Direktivet om urimelig handelspraksis fastsætter et samlet sæt regler for virksomheders legale og forbudte handelspraksis over for forbrugerne i hele EU 4. For at sikre at detailhandlere, der sælger over nettet, kan markedsføre og reklamere for deres varer i et forenklet og forudsigeligt lovgivningsmiljø, og at forbrugere kan stole på de onlinetilbud, de ser, peger Kommissionen på, at det er vigtigt, at de nationale håndhævende myndigheder sikrer en ensartet gennemførelse af direktivet. Kommissionen vil derfor inden udgangen af 2009 offentliggøre retningslinjer, der bl.a. omhandler de nye begreber, der er indført med direktivet, med henblik på at fremme en ensartet fortolkning og anvendelse. 5) Fremme alternative tvistbilæggelsesordninger og den grænseoverskridende småkravsprocedure Ud over de løbende håndhævelsesaktioner er der på EU-plan indført ordninger, der gør det lettere at træffe effektive afhjælpende foranstaltninger. Det drejer sig om småkravsproceduren for grænseoverskridende tvister, som trådte i kraft i 2009, og som forenkler, fremskynder og mindsker 2 Forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. 3 Meddelelse KOM(2009) 330 endelig af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen. 4 Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked.

4 4/10 omkostningerne for behandling af krav på højst 2000 EUR, samt et direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område 5. Kommissionen vil promovere disse ordninger yderligere ved at offentliggøre en vejledning til borgerne om småkravsproceduren, oprette en europæisk e-justice-portal og øge indsatsen for at fremme Det europæiske netværk af forbrugercentre (ECC-Net), som forbinder forbrugerne med 400 alternative tvistbilæggelsesorganer i EU 6. 6) Forenkle momsrapporteringsforpligtelserne i forbindelse med fjernsalg Internethandlende skal i dag momsregistreres i hvert eneste land, hvor deres årlige omsætning ligger over en bestemt grænse. Dette kompliceres yderligere af, at beløbsgrænser og momssatser varierer fra land til land. Kommissionen har foreslået at indføre en étstedsordning for ikkeetablerede afgiftspligtige personer for at give forretningsdrivende mulighed for at opfylde visse momsforpligtelser, fx momsregistrering og indgivelse af momsangivelser, i deres egen medlemsstat, og forenkle fjernsalgsordningerne ved at fastsætte en fælles EU-dækkende beløbsgrænse på EUR 7. Kommissionen har foreslået, at man indfører en "forenklet faktura" for fjernsalgsvirksomheder under visse omstændigheder 8. Begge forslag vil, ifølge Kommissionen, gøre det lettere for grænseoverskridende fjernsalgsvirksomheder at opfylde deres momsforpligtelser. Kommissionen opfordrer derfor Rådet til at tillægge disse forslag høj prioritet. 7) Reducere internetvirksomheders administrative byrde i forbindelse med affald af elektrisk og elektronisk udstyr Den aktuelt manglende harmonisering af de nationale gennemførelsesbestemmelser om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEEdirektivet) resulterer, ifølge Kommissionen, i forskellige gebyrer og tærskler for internetdetailhandleres registrering og rapportering af elektrisk og elektronisk udstyr. Kommissionen har i sit forslag til ændring af WEEE-direktivet, foreslået ændringer der vil betyde, at producenter kan registrere deres aktiviteter i 5 Forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område. 6 Se 7 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser - KOM(2004) 728 endelig. 8 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler - KOM(2009) 21.

5 5/10 hele EU i én medlemsstat i stedet for at registrere dem i hver enkelt medlemsstat for sig 9. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. 8) Praktiske løsninger på problemet med forvaltning af copyrightafgifter Det fremgår af meddelelsen, at reglerne i dag kan medføre, at grænseoverskridende forretningsdrivende skal betale og indberette copyrightafgifter i flere lande for samme varer. Kommissionen opfordrer til, at der hurtigt findes løsninger, som giver virksomhederne mulighed for at strømline deres grænseoverskridende logistik. 9) Bidrage til at mindske hindringer for onlinesalg i forbindelse med konkurrenceregler Konkurrenceregler om vertikale begrænsninger har, ifølge Kommissionen, været medvirkende til at fjerne unødige restriktioner for e-handel i distributionsaftaler ved at forbyde konkurrencebegrænsninger for grænseoverskridende internetmarkedsføring og salg 10. Den nuværende gruppefritagelsesforordning udløber den 31. maj Kommissionen er i gang med at undersøge, hvordan denne forordning hidtil er blevet anvendt for at præcisere og forenkle reglerne. Kommissionen overvejer endvidere, hvordan den aktuelle undersøgelse kan bidrage til at mindske hindringerne for salg over internettet og skabe effektivitetsgevinster til glæde for forbrugerne 11. Online-distribution vil, ifølge Kommissionen, være et af de vigtigste områder for den igangværende undersøgelse af konkurrenceregler om vertikale begrænsninger. Kommissionen vil i den forbindelse undersøge, om de eksisterende regler skal tilpasses, så der i endnu højere grad åbnes mulighed for grænseoverskridende e-handel. 10) Bedre betalingssystemer og logistik og fjernelse af tekniske hindringer 9 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) - KOM(2008) Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsesforordning). Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af , s. 1). 11 Se Online Commerce Roundtable: Opportunities and Barriers to Online Retailing", _en.pdf.

6 6/10 Det anføres i meddelelsen, at betalingssystemer også har været målet for EU-foranstaltninger, som er rettet mod at øge interoperabiliteten og skabe et problemfrit grænseoverskridende marked, enten gennem lovgivning (direktivet om betalingstjenester) 12 eller ved at støtte initiativer fra erhvervslivets side (det fælles eurobetalingsområde). Kommissionen finder, at det fortsat er en udfordring og en alvorlig bremse for den grænseoverskridende handel, når forbrugere og forretningsdrivende (navnlig SMV'- er) skal foretage og modtage betalinger online og på tværs af grænserne i hele EU. Kommissionen bemærker, at vedtagelsen af det tredje postdirektiv i 2008, har sat skub i reformen af postsektoren. Direktivet forpligter medlemsstaterne til at åbne deres postmarkeder fuldstændigt. Både forbrugere og forretningsdrivende vil, ifølge Kommissionen, drage fordel af et åbent postmarked og den deraf følgende forbedrede grænseoverskridende logistik ) Supplerende foranstaltninger til fjernelse af ikkelovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e- handel. Samarbejde med erhvervslivet om fremme af et fælleseuropæisk marked for detailhandel på nettet Forbrugernes opfattelse af online-mulighederne er, ifølge Kommissionen, delvis et resultat af, at det indre marked for internethandel hidtil har været betragtet som en sammenstilling af nationale markeder i forretningsmodellerne. Kommissionen opfordrer de store søgemaskiner og online-aktører til at øge forbrugernes bevidsthed om de grænseoverskridende muligheder. Det kan fx ske ved at online-virksomheder tager domænenavne, der ender på.eu, som er det fælles topdomæne for Europa, for derved at afskaffe nationale opfattelser, der bygger på de enkelte landes domænenavne. Endvidere skal alle firmaer, der registrerer et.eu-domæne, overholde de europæiske bestemmelser, hvilket betyder, at forbrugere, der vælger firmaer med et.eu-domænenavn, nyder en vis grundlæggende beskyttelse. Forretningsdrivende bør oprette websteder, der dækker flere lande eller hele EU. Ifølge Kommissionen kræver det mere tid og en større indsats at finde grænseoverskridende tilbud på internettet end at finde hjemlige tilbud, der er målrettet et bestemt lands kunder. Derfor bør større søgemaskiner og websteder med prissammenligninger vise søgeresultater eller prissammenligninger, der omfatter både grænseoverskridende og hjemlige tilbud mere systematisk, og det på mere end ét sprog 14. Kommissionen 12 Direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. 13 Direktiv 97/67/EF "Postdirektivet" (ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF). 14 Som anbefalet i Kommissionens meddelelse KOM(2008) 566 "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse".

7 7/10 anfører, at erfaringerne fra luftfartssektoren har vist, at flersprogede gennemsigtige websteder er det bedste middel til fremme af grænseoverskridende online-transaktioner 15. Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med aktørerne på markedet om, hvordan de kan fremme den grænseoverskridende e-handel. 12) Oplysninger til forbrugere og forretningsdrivende Oplyste forbrugere, som kender deres rettigheder og er i stand til at konstatere og indberette overtrædelser vil, ifølge Kommissionen, sandsynligvis i højere grad kunne udnytte de fordele, som grænseoverskridende internethandel giver. Kommissionen vil derfor udvide og opdatere "eyouguide to your Rights Online", der blev offentliggjort i maj , og vil fortsat støtte ECC-Net, som tilbyder oplysning og rådgivning til grænseoverskridende kunder. 13) Styrkelse af markedsovervågningen Som led i Kommissionens hensigter om bedre overvågning af detailhandelen i det indre marked vil fortsat overvågning af grænseoverskridende e-handel også være nødvendig for at sikre, at beslutningstagerne, de håndhævende myndigheder og borgerne er bevidste om markedsudviklingen. Ud over eksisterende undersøgelser fra Eurostat vil Kommissionen fortsætte med at samarbejde med Den Europæiske Centralbank og større kreditkortselskaber under fuld overholdelse af lovgivningen om privatlivets fred og databeskyttelse - om udvikling af grænseoverskridende salgsstatistikker baseret på kreditkorttransaktioner. Kommissionen fastslår endeligt, at der fortsat vil ske en nøje overvågning af, om der sker fremskridt på de nævnte områder gennem resultattavlen for forbrugermarkederne (Scoreboardet). 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentets holdning foreligger ikke. 3. Nærhedsprincippet Da der er tale om en meddelelse, er der ikke taget stilling til nærhedsprincippet. 4. Gældende dansk ret Meddelelsen har ikke i sig selv konsekvenser i forhold til gældende ret. 15 Navnlig efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning). 16 Se:

8 8/10 5. Høring Meddelelsen har været sendt i høring hos EU-specialudvalget for forbrugerbeskyttelse samt relevante organisationer, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger: Dansk Erhverv anfører bl.a., at det er positivt, at EU-Kommissionen forfølger målet med at virkeliggøre det indre marked, så længe det ikke berører rammevilkårene for den fysiske handel negativt. Dansk Erhverv påpeger, at det er negativt, at meddelelsen ikke indeholder en realistisk vurdering af markedet og de helt grundlæggende barrierer som sprog og kultur. Dansk Erhverv påpeger, at manglende kommentar til dele af meddelelsen ikke er udtryk for enighed i meddelelsens indhold. Til de enkelte punkter i meddelelsen har Dansk Erhverv følgende specielle bemærkninger, hvor Dansk Erhverv mener, meddelelsens indhold burde have været et andet. Sprogbarrieren. Som et praktisk eksempel nævner Dansk Erhverv en dansk e- handelsvirksomhed, der fik en afgørelse mod sig, fordi den ikke ville besvare en finsk forbrugers reklamation på finsk. Begrundelsen var, at en annoncering på finsk måtte give finske forbrugere en berettiget forventning om, at henvendelse ville blive besvaret på finsk. Omkostningen til en sådan sproghåndtering gør hurtigt et mindre marked urentabelt. Grunden til at bestillinger mislykkes er i mange tilfælde sandsynligvis ikke teknisk fejl, men at systemet er indrettet således, at kun indenlandske ordrer accepteres eller at sælger ønsker at koble sig op på et nationalt betalingssystem, der kan give en vis sikkerhed for betalingen. Forbrugerrettighedsdirektivforslaget beskrives, men målet med at begrænse den juridiske fragmentering af markedet er, ifølge Dansk Erhverv, ikke beskrevet. Dansk Erhverv anfører, at forhandlingerne i det nuværende stade har udvandet forslaget så meget, at det er tvivlsomt, om det overhovedet vil få en væsentlig økonomisk nytteværdi for erhvervslivet generelt og kun meget begrænset værdi for fjernsalg. Det skyldes, ifølge Dansk Erhverv, særlig, at målet om totalharmonisering ser ud til at måtte opgives, og at der ikke kan opnås enighed om de forenklinger, forslaget ville give erhvervslivet. Håndhævelsesaktioner. Kommissionen tegner, ifølge Dansk Erhverv, et skræmmebillede om uregelmæssigheder på 55% af webstederne. I den danske del af undersøgelsen, var der fundet mange fejl, men samtidig var det påpeget, at disse var af mindre betydning. Reglerne skal selvfølgelig overholdes, men hvis der skal tegnes et realistisk billede af sikkerheden for forbrugerne på nettet, ville det være mere relevant at se på, hvordan levering og eventuel returret fungerer. Der kan blandt andet henvises til, at den effektive danske kontrol også havde taget fejl med, som ikke var af større betydning, hvilket gjorde det danske resultat meget negativt. Urimelig handelspraksis. Der mangler, ifølge Dansk Erhverv, praktiske erfaringer om, hvorvidt tiltagene overhovedet virker, og om de har væsentlig betydning for forbrugerne. Fremme af et fælleseuropæisk marked. Virksomhederne har, ifølge Dansk Erhverv, ingen generel interesse i at promovere domænet.eu. Med de barrierer der er i markedet i dag, er det, ifølge Dansk Erhverv, urealistisk, at virksomheder, der gerne ville kunne anvende eu-domænet, kan gøre det uden risiko for at vildlede forbru-

9 9/10 gerne om, at man så også var villig til at handle med alle EU s forbrugere uanset bopæl. FDIH er generelt enig i de fleste af de betragtninger, som Kommissionen fremlægger om hindringer for fri og uhindret e-handel imellem EUs medlemsstater. FDIH kan derfor tilslutte sig Kommissionens forslag om at samle forbrugerbeskyttelsen i ét direktiv, der skal danne grundlag for fuld harmonisering af reglerne i medlemsstaterne. FDIH anfører videre at, uden en harmonisering af reglerne og tilsvarende håndhævelse vil direktivet dog ikke få den store betydning for e-handlen. FDIH fokuserer på frivillighed, når det gælder valg af markedsområde og advarer derfor kraftigt imod Kommissionens tanker om art. 20, stk. 2, i Servicedirektivet, hvor man vil tvinge forretningsdrivende til at handle med alle. FDIH støtter op om tankerne om bedre betalingssystemer og logistik. FDIH ser gerne en udvikling mod reelle onlinebaserede betalingssystemer i forhold til udviklingen af NemID i Danmark, der er baseret på en entydig digital signatur. FDIH undrer sig over, at Kommissionen giver udtryk for, at man vil afskaffe den nationale opfattelse af en virksomhed gennem øget brug af domænet.eu, ligesom det også skal signalere en særlig høj standard. Domænenavnet er allerede i brug uden disse særlige krav, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt at indføre dem nu. FDIH undrer sig ligeledes over, at man bevidst ignorerer de nationale og kulturelle forskelle (og værdier) i medlemsstaterne samt alene vil promovere EU som et samlet område. Det er, ifølge FDIH, ikke i overensstemmelse med virkeligheden, hverken som virksomhederne eller forbrugerne opfatter den, og derfor kan det skabe unødig bøvl om et anerkendelsesværdigt formål, nemlig øget brug af e-handel på tværs af grænserne i EU. Finansrådet støtter Kommissionens strategi for at sikre fremme af grænseoverskridende e-handel inden for EU i form af vedtagelse af forslag, som kan fjerne lovgivningsmæssige hindringer på markedet. Finansrådet har ikke bemærkninger til de konkrete forslag i meddelelsen. Forbrugerrådet påpeger, at det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen peger på en række tekniske problemstillinger, men at den ikke viser, at eventuelle forskelle i national lovgivning udgør årsagen til, at den grænseoverskridende e-handel ikke er mere omfattende. Tværtimod viser undersøgelsen, ifølge Forbrugerrådet, at det i mange tilfælde er rent praktiske hindringer i forhold til muligheden for at foretage og gennemføre en handel, som udgør årsagen til den begrænsede handel. Forbrugerrådet mener derfor ikke, at resultaterne kan bruges som argument for ensartede regler på alle områder i form at totalharmonisering, som løsningen på at fremme den grænseoverskridende handel. Derimod understreger undersøgelsen, ifølge Forbrugerrådet, det hensigtsmæssige i etableringen af et internationalt e-handelsmærke, hvilket vil være oplagt at give høj prioritet i forbindelse med det kommende EU-formandskab i 2012 som et væsentligt mål. Et sådant mærke vil, i kombination med øget gennemsigtighed og information, som der lægges op til i meddelelsen, skabe den nødven-

10 10/10 dige troværdighed overfor forbrugeren i forhold til handel over grænserne og samtidig skabe incitamenter for erhvervsdrivende i forhold til at foretage de praktiske foranstaltninger, som gør dette praktisk muligt. 6. Andre landes holdninger Der er ikke kendskab til andre landes holdninger til meddelelsen. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark støtter generelt, at der skabes bedre rammer for grænseoverskridende e-handel i EU, og at der i den forbindelse arbejdes videre med at undersøge, hvilke initiativer der bedst kan bidrage hertil. 8. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Da der er tale om en meddelelse, kan der ikke tages stilling til lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Da der er tale om en meddelelse, kan der ikke tages stilling til samfundsøkonomiske konsekvenser. 10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Da der er tale om en meddelelse, kan der ikke tages stilling til administrative konsekvenser for erhvervslivet. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Meddelelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0942 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0942 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0942 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse KOM(2011) 942 En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 15.4.2009 ARBEJDSDOKUMENT om forbrugerrettigheder Retsudvalget Ordfører: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Indledning Kommissionens forslag af 8. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere