ETABLERING AF FAUNA- PASSAGE ALLER MØLLE, TAPS Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF FAUNA- PASSAGE ALLER MØLLE, TAPS Å"

Transkript

1 STØTTET AF EU OG MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI Til Kolding Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 SB Særlige Betingelser Udbudsmateriale ETABLERING AF FAUNA- PASSAGE ALLER MØLLE, TAPS Å

2 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 1 Revision 01 Dato Udarbejdet af Mads Bøg Grue Kontrolleret af Thorsteinn Thorsteinnson, Peter Bønløkke Adamsen Godkendt af Lone A. Clowes Beskrivelse SB - Særlige Betingelser Ref \dok\ LF PEBA \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

3 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 2 INDHOLD 1. Orientering 3 2. Projektorganisation 6 3. Udbud, tilbud og Licitation Udbud Tilbud Alternative tilbud Forbehold Udelukkelsesgrunde Personlige og juridiske forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen 8 4. Særlige Betingelser Bygherrens udbud Entreprenørens tilbud Entreprenørens ydelse Projektgennemgang, dokumentation og prøver Vedligeholdelse Byggemøder Entreprenørens tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Afleveringsprotokol Mangelbegrebet Mangelansvarets ophør års eftersyn 12 \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

4 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 3 1. ORIENTERING Entreprisen omfatter etablering af faunapassage ved Aller Mølle i Taps Å. Særlige betingelser (SB), Særlig arbejdsbeskrivelser (SAB), Tilbud og afregningsgrundlag (TAG), Tilbudsliste (TBL), samt tegninger er gældende for hele entreprisen. Figur 1 Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel. Sønderjyllands Amt etablerede i 1988 faunapassage ved Aller Mølledam i Taps Å. Faunapassagen blev etableret ved at grave et nyt vandløbsforløb syd for mølledammen samt etablere en modstrømstrappe ved det eksisterende brogennemløb under Aller Møllevej. Faunapassagen har vist ikke at fungere optimalt og det er i udkast til vandplan 1.11 Lillebælt /Jylland besluttet at skabe fuld faunapassage i Taps Å. De eksisterende forhold er vist på Tegning nr. 1 Etablering af faunapassagen ved Aller Mølle har til formål, at: skabe fuld faunapassage gennem projektområdet under alle forhold. sikre fortsat gode æstetiske og rekreative forhold i området i og omkring den eksisterende mølledam. Ved projektet sænkes det eksisterende brogennemløb og dimensionen i broen(bredden) øges for at skabe et brogennemløb med maksimalt 10 fald. Ovenfor broen, sænkes vandløbsbunden og der etableres et stenstryg fra St m til indløbet til broen ved Aller Møllevej i St m. Stryget ovenfor Aller Møllevej etableres med en bundbredde på 2 m og skråningsanlæg 1:2,5 op til 1,5 m over vandløbsbunden, hvor det tilpasses eksisterende terræn. Stryget, etableres med et fald på 6,7 og stensikres inden ibrugtagning. Nedstrøms broen etableres et stryg med dob- \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

5 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 4 beltprofil og en samlet bundbredde på 8 m og skråningsanlæg på 1:2. Dobbeltprofilet skal opbygges af tilkørt lerjord i det eksisterende høl nedenfor Aller Møllevej og 120 m videre nedstrøms. Højre side (sydlige) af det nedstrøms stryg tilpasses det eksisterende terræn, mens den venstre side afsluttes som en terrænforhøjning/dige 1,5 m over vandløbsbunden til sikring af haven ved Aller Mølle. Stryget etableres med et fald på 8,3, og stensikres inden det tages i brug. Under anlægsarbejdet skal Taps Å s fulde vandføring ledes igennem mølledammen ved gennemgravning af terrænet mellem Taps Å og mølledammen opstrøms for projektet. I mølledammen skal der etableres to sandfang, et ved indløbet til mølledammen samt et i selve mølledammen ved udløbet til Taps Å. Sandfangene skal løbende vedligeholdes / tømmes under anlægsfasen, og dimensionerne tilpasses vandføringen i Taps Å. I Taps Å fra indløb til mølledammen og 50 m opstrøms skal der foretages skånsom oprensning for sandaflejringer, således at der er frit indløb til røret efter projektets gennemførelse. Inden gennembrydningen til mølledammen foretages skal der opbygges en bentonitmembran ned til det eksisterende lerlag i diget mellem mølledammen og Taps Å fra Aller Møllevej og 70 m mod vest. Bentonitmembranen har til formål, at forhindre udsivning mellem mølledammen og Taps Å (stryget). Arbejdet med membranen afsluttes med udlægning og komprimering af 20 cm stabiltgrus i en bredde af 2,0-2,5 m. Under anlægsarbejdet foretages sammen med bygherre og tilsynet en visuel inspektion af digets tæthed vest for den etablerede bentonitmembran. På det eksisterende indløbsrør til mølledammen sættes en Ø600 mm brønd med en ventil, således at det er muligt under anlægsarbejdet og i fremtiden af lukke for vandtilførslen gennem dette rør. Afløbet fra Aller Mølledam skal anvendes til den fulde vandføring under anlægsarbejdet med hhv. det øvre stryg, vejbroen og det nedre stryg. Når arbejdet i selve Taps Å er færdigt frem til udløbet fra Møllesøen til Taps Å ledes vandet retur til Taps Å ved retablering af terrænet opstrøms projektområdet. Taps Å modtager igen den fulde vandføring, mens de sidste ca. 50 m stryg opbygges. De tre rørafløb fra mølledammen sikres nyt afløb til Taps Å ca. 30 m nedstrøms for Aller Møllevej gennem et stenstryg med 17 fald. Det eksisterende afløb fra mølledammen tilfyldes omkring rørudløbene til kote 3,0 m DVR90 og der defineres et afløb mod Taps Å til udløb i kote 2,5 m. Bunden og banketten i det nye afløb fra mølledammen stensikres i en bredde af 8 meter og etableres med et skråningsanlæg på 1:2 til det nye sikringsdige, som startes ved Møllebygningen i kote 4,3 m. I haven ved Aller Mølle lægges et nyt dræn fra Møllebygningen og nedstrøms til udløb i Taps Å nedenfor det nedstrøms stryg. På drænet etableres 3 brønde, hvorpå der i samarbejde med lodsejer skal etableres kuppelriste til afvanding af overfladevand fra haven. Slutteligt retableres arbejdsområdet med muldjord og haveanlægget retableres ved såning af græs. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

6 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 5 Figur 2 Projekttiltag, se også Tegning 2. Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder: Omledning af trafik på Aller Møllevej Rydning af træer og bevoksning på dige mellem mølledam og Taps Å Rydning ved Aller Mølle mellem mølleudløb og Taps Å Montering af ventil på eksisterende indløb til mølledammen Indbygning af ca. 70 lbm bentonitmembran i eksisterende dige Etablering og vedligeholdelse af 2 sandfang i mølledammen hhv. ved indløb og udløb. Oprensning af sandaflejringer i Taps Å ovenfor indløb til mølledammen. Midlertidig omledning af vandføring i Taps Å til mølledammen Etablering af 345 meter nyt vandløb Stensikring af op- og nedstrøms stryg Stensikring af nyt udløb fra mølledammen Stensikring og geotekstil på banketter ved Sydbroen Ombygning af Sydbroen Tilfyldning af eksisterende udløb (nedstrøms rørene) fra mølledam og regulering af terræn Etablering af afskærende dræn med faskiner/brønde i haveanlæg Retablering af haveanlæg inklusiv opsætning af hegn Arbejdet indeholder etablering, drift og afrigning af byggeplads, etablering af alle nødvendige interimsveje og nødvendige jordflytninger for at udføre arbejdet. Herunder også den nødvendige midlertidig flytning af autoværn ved Aller Møllevej. Projektets fremtidige forhold fremgår af Figur 2 og af projektkortet Tegning 2. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

7 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 6 2. PROJEKTORGANISATION Bygherre: Kontaktperson: Bygherre rådgiver: Kolding Kommune Nytorv Kolding Anne-Kirstine Sverdrup Lauridsen tlf.: Mobil: Rambøll Englandsgade Odense C Kontaktperson: Tilsyn: Kontaktperson: Mads Bøg Grue: Rambøll Englandsgade Odense C Jes Kromann Bak tlf.: mobil: tlf.: mobil: Tilsyn varetages af Kolding Kommune og Rambøll. Rambøll har ansvaret for fagtilsyn og byggeledelsen mens Kolding Kommune vil deltage i byggemøder. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

8 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 7 3. UDBUD, TILBUD OG LICITATION 3.1 Udbud Arbejdet udbydes i indbudt licitation. Aftale grundlaget mellem bygherre og entreprenør er AB92. Der ønskes afgivet tilbud på den samlede opgave og alle posterne i vedlagte tilbudsliste skal være udfyldt. Tildelingskriteriet er laveste pris. Projektets igangsættelse betinger at Bygherren har opnået de nødvendige tilladelser i henhold til gældende lovgivning. Dette forventes opnået senest 1. marts Entreprenøren skal derfor vedstå sit tilbud i 12 måneder regnet fra afgivelse af tilbud. Ansvarsperioden for entreprisen er 5 år. Entreprenøren er forpligtiget til at sikre at alle nødvendige ydelser til arbejdets gennemførelse er indeholdt i entreprenørens tilbud. Krav der kan henføres til manglende kendskab (besigtigelse) til området vil ikke blive honoreret. 3.2 Tilbud Forhold vedrørende afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbrevet Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke Forbehold Bygherren accepterer ikke Dansk Byggeri Standardforbehold. Forbehold for forlængelse af tidsfrister accepteres ikke Udelukkelsesgrunde Såfremt nedenstående erklæringer/dokumentation ikke foreligger ved tilbudsgivningen, betragtes tilbuddet som ukonditionsmæssigt Personlige og juridiske forhold Følgende tilbudsgivere kan udelukkes fra deltagelse i udbudsforretningen på grund af følgende forhold: 1. Enhver tilbudsgiver, hvis bo er under eller begæret under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation 2. Enhver tilbudsgiver, som ved retskraftig dom er dømt for strafbar handling, der rejser tvivl om hans faglige hæderlighed 3. Enhver tilbudsgiver, som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark. 4. Enhver tilbudsgiver, som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark. 5. Enhver tilbudsgiver, som er dømt for et af de strafbare forhold i henhold til udbudsdirektivets art. 45, stk. 1. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

9 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 8 Den vedlagte tro og love erklæring skal udfyldes Økonomisk og finansiel formåen Forud for kontrakt skal entreprenøren aflevere dokumentation for sin ansvarsforsikring Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsgivningen levere følgende: - Beskrivelse af sit KS-system \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

10 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 9 4. SÆRLIGE BETINGELSER Nærværende særlige betingelser er supplerende henvisninger til AB Bygherrens udbud Ad 2. stk. 2 Følgende er gældende for entreprisen: Tilbudsliste Eventuelle rettelsesbreve, nummereret og udsendt i tilbudsperioden Udbudsbrev Beskrivelse (SB, SAB, TAG, PSS) Tegninger: o Tegning 1 Oversigtskort projektområde o Tegning 2 Projektkort o Tegning 3.1 Bro o Tegning 3.2 Bro o Tegning 3.3 Bro o Tegning 4.1 Tværprofiler op og nedstrøms Aller Møllevej o Tegning 4.2 Længdeprofil o Tegning 5 Stensikring, kote endelig vandløbsbund o Tegning 6 Boreprofiler AB 92Gældende normer og standarder Vejdirektoratets AAB er for: Arbejdsplads, november 2007 Jordarbejder, juni 2006 Afvanding, oktober 1991 Bundsikring af sand og grus, november 2003 Stabilt grus, november 2003 DS 430 lægning af fleksible rør af plast i jord. Hvis noget i udbudsmaterialet forekommer uklart for de bydende, skal de indhente nærmere oplysninger hos Rambøll. Undlader de bydende at indhente oplysninger, kan man ikke senere påberåbe sig eventuelle uklarheder. Seneste tidspunkt henvendelser er anført i udbudsbrevet. Entreprenøren skal selv besigtige området og herunder gøre sig bekendt med adgangsforhold, hindringer m.m. Entreprenøren vil ikke blive honoreret for afgivelse af tilbud. Tilbuddet skal afleveres på udleverede tilbudslister i 2 eksemplarer med alle poster udfyldt. Ad 2 stk. 3 Vedrørende tidsfrister henvises til hovedterminer i udbudsbrevet. Entreprenøren skal udarbejde en detaljeret tids- og arbejdsplan, der tydeligt redegør for alle delarbejder, der er nødvendige for entreprisens gennemførelse. Tids- og arbejdsplanen skal forelægges tilsynet og skal være ajourført ved samtlige byggemøder. 4.2 Entreprenørens tilbud Ad 3, stk. 5 \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

11 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 10 Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 12 måneder fra licitationsdagen. 4.3 Entreprenørens ydelse Ad 10 stk. 1 Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage, for de omkringboende, og færdslen. Enhver forhandling med berørte ejere i forbindelse med entreprisens udførelse skal ske i samråd med bygherren. Det påhviler entreprenøren løbende at oplyse bygherren om forhold, som direkte eller indirekte vedrører entreprisen, herunder at forsyne bygherren med kopi af korrespondance og aftaler med offentlige myndigheder og private ejere. Det påhviler endvidere entreprenøren at planlægge og udføre den til opnåelse af de nødvendige godkendelser og certifikater fornødne arbejds- og materialekontrol. Ingen enkeltkomponent, hvortil særlig godkendelse/certifikat er nødvendig, må indbygges, før godkendelsen/certifikatet foreligger. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. af interimskonstruktioner, stilladser, afstivninger, særlige udførelsesmetoder m.v. Forslår entreprenøren anvendelse af for danske forhold utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren over for denne og myndighederne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. 4.4 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets start deltage i projektgennemgang med bygherren og tilsynet. Entreprenøren forudsættes inden projektgennemgangen at have gennemgået projektmaterialet. Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have vurderet anvendelse af sine ressourcer. Projektgennemgangen afholdes i entreprenørens skurvogn på byggepladsen. Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherren og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet. Forlangte prøver af materialer må leveres og arbejdsprøver udføres i så god tid, at det ikke sinker arbejdets gang, såfremt de ikke antages, og nye må fremskaffes eller udføres. Prøvning af materialer og udført arbejde skal finde sted i det omfang og efter de regler, som er angivet i udbudsmaterialet, i gældende normer eller i tekniske forskrifter. Det påhviler entreprenøren som en del af arbejdet at dokumentere oprindelse og kvalitet af materialer samt kvalitet af arbejdsydelser i forbindelse med anlæggets udførelse. Ad 11 stk. 3 Bygherren skal have lejlighed til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

12 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE Vedligeholdelse Ad 11 stk. 3 Entreprenøren skal sikre at haveanlæg, befæstede arealer, dyrkede arealer m.m. ikke lider unødig overlast. Det er entreprenørens ansvar at dokumentere, at haveanlæg, terræn, belægninger, beplantning m.m. er i minimum samme stand efter entreprisens afslutning, som ved entreprisens start. Dette skal gøres ved fotodokumentation. 4.6 Byggemøder Ad 19 stk. 1 Der afholdes som minimum byggemøder hver 14. dag eller efter behov. Bygherre indkalder og tilsynet skriver referat. Entreprenøren skal stille skurfaciliteter eller lignende med mødelokale til rådighed. 4.7 Entreprenørens tidsfristforlængelse Ad 24 stk. 1 Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ved arbejder, hvis udførelse er påvirket af vejrforholdene, skal entreprenøren i sin tids- og ressourceplanlægning indregne konsekvenserne af nedsat arbejdstempo på grund af årstid og/eller dårligt vejr og/eller følgerne af dårligt vejr. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor - et eller flere vejrligskriterier er opfyldt, og - den aktivitet, som er belastet med vejrligsdagen, ligger på den kritiske vej, og _ aktiviteten skulle finde sted i henhold til hovedtidsplanen med dertil hørende arbejdsplan, og - aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Alle de ovenfor angivne betingelser skal samtidig være opfyldt. Følgende vejrparametre og grænseværdier på arbejdsdage lægges til grund for beregningen af eventuel tidsfristforlængelse for de enkelte hovedaktiviteter: Jordarbejder: Nedbør > 10 mm fra kl kl. 18 Der godkendes ikke mindre spildtid end en halv arbejdsdag. Såfremt det opgjorte antal vejrligsdage overskrider det antal vejrligsdage, der er indregnet i hovedtidsplanen, betragtes det overskridende antal dage som dage, der i henhold til 24, stk. 1, pkt. 4 giver ret til tidsfristforlængelse. I hovedtidsplanen er indregnet følgende antal arbejdsdage, hvor et eller flere af ovennævnte kriterier er opfyldt. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

13 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 12 For jordarbejder: Marts 3, april 3, maj 2, juni 1, juli 1, august 1, september 2, oktober 2, november 3, december Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Dagboden på aflevering fastsættes til 1 af entreprisesummen pr. påbegyndt arbejdsdag, dog mindst kr ,- pr. dag. Dagbod på forsinket opstart fastsættes til kr ,- pr. påbegyndt uge. Boden vil blive tilbageholdt i betalingen og/eller krævet udbetalt i sikkerhedsstillelsen. 4.9 Afleveringsprotokol Ad 29 stk. 1 Forud for afleveringen skal entreprenøren levere en tilfredshedserklæring fra alle berørte lodsejere. Af denne erklæring skal der fremgå at lodsejeren har fået det aftalte, samt at entreprenørens retablering af markveje, terræn, belægninger, hegn m.m. er foretages tilfredsstillende Mangelbegrebet Ad 30 stk. 2 Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse uden vederlag og uden tidsfristforlængelse, på hvilket tidspunkt de end konstateres. Forslag til mangelafhjælpning skal forelægges bygherren til godkendelse. Entreprenøren alene er ansvarlig for, at arbejdet og de dertil anvendte materialer er fri for mangler, og skal bekoste afhjælpningen af sådanne mangler og eventuelle deraf følgende foranstaltninger efter bygherrens anvisninger Mangelansvarets ophør Ad 36 stk. 3 De i 36 stk. 3 forhold er gældende for hele entreprisen års eftersyn Ad 38 stk. 1 Umiddelbart inden afhjælpningsperiodens udløb foretages efter entreprenørens begæring besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerheden frigives. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

14 STØTTET AF EU OG MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI Til Kolding Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 SAB Særlige Arbejds Beskrivelser Udbudsmateriale ETABLERING AF FAUNA- PASSAGE ALLER MØLLE, TAPS Å

15 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 1 SAB Revision 01 Dato Udarbejdet af Mads Bøg Grue, Thorsteinn Thorsteinsson Kontrolleret af Peter Bønløkke Adamsen Godkendt af Lone A. Clowes Beskrivelse SAB Særlige Arbejds Beskrivelser Ref \dok\LF PEBA \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

16 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 2 SAB INDHOLD 0. Generelt Alment Projektmateriale Planlægning Tidsplan Lodsejere Myndigheder Normgrundlag Kontrol Arbejdets omfang 6 1. Byggeplads m.v Alment Adgangsforhold Midlertidige veje og pladser Trafik og afspærringsplan El- og vandforsyninger Krav til maskiner Vejrligsforanstaltninger Afsætning og opmåling Jordbundsforhold Eksisterende ledninger Myndigheder Arkæologi Bortskaffelse af forurenede materialer Forbedredende arbejder Omfang Udførelse Generelt Rydning Flytning af autoværn Midlertidig flytning hegn i haven ved Aller Mølle Etablering og vedligehold af to sandfang Jord- og stenarbejder Alment Planlægning Materialer Jordarbejder Stensikringer Græssåning Udførelse Jordarbejder Generelt Oprensning af Taps Å Midlertidig omlægning af Taps Å Udgravning Indbygning af bentonitmembran Tilfyldning og terrænregulering Hævning af eksisterende overløbsbygværk ved indløb til mølledam21 \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

17 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 3 SAB Jordtilførsel jordbalance Stensikringer Græssåning Kontrol og dokumentation Broarbejde Ved Aller Møllevej, Sydbroen Indledning Jordarbejder og nedbrydning Alment Nedbrydning Planlægning Grundlag Udførelse Kontrol Betonarbejder Alment Dokumentation Materialer Cement Groft tilslag Betonens sammensætning Udførelse Injicering Støbning Behandling af ikke hærdnede betonoverflader Efterbehandling Hærdnet beton, overflader Kontrol Delmaterialer Betonens sammensætning Dræn-, Rør- og ledningsarbejder Generelt Materialer Generelt Stive ledninger Fleksible ledninger Brønde Arbejdets omfang Ny drænledning, brønde og tilslutning af eksisterende dræn Montering af ventil på eksisterende indløb Ledningsarbejder El-kabler 29 \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

18 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 4 SAB 0. GENERELT 0.1 Alment Projektmateriale Denne særlige arbejdsbeskrivelse (SAB) dækker udførelse af arbejder under entreprisen for Etablering af faunapassage ved Aller Mølle i Taps Å. Det for entreprisen gældende materiale fremgår af udbudsbrevet og SB Ved henvisning til tegningsnumre i beskrivelsen og på tegningerne, vil disse numre være angivet uden revisionsbetegnelse. SAB skal læses i sammenhæng med de for anlægget gældende tegninger (TGN), tilbudslisten (TBL) og tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) Planlægning Ethvert delarbejde skal i sammenhæng med det totale arbejde planlægges af entreprenøren, og resultatet af denne planlægning skal 1 uge forinden arbejdets påbegyndelse forelægges tilsynet til gennemsyn. Entreprenøren færdiggør Plan for Sikkerhed og Sundhed 10 dage inden arbejdernes igangsætning. Jordarbejder skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at transport af jord begrænses til færrest mulige områder, således at de områder der ikke direkte er berørt af jordarbejder m.m. ikke berøres. Der foreslås følgende overordnede planlægning: 1. Etablering af arbejdsplads. 2. Afspærring og skiltning for omledning af trafik på Aller Møllevej 3. Rydning af buske og træer samt fræsning af rødder. 4. Oprensning af Taps Å samt etablering af sandfang ved Mølledammens indløb og udløb 5. Indbygning af bentonitmembran og afslutning med et gruslag. 6. Montering af ventil i rørindløb til Mølledam 7. Omledning af Taps Å igennem Mølledam 8. Udgravning og etablering af øvre stryg 9. Omlægning af 10 kv kabel i samarbejde med SydEnergi 10. Broarbejde ved Sydbroen. 11. Jordtilkørsel/terrænregulering til fremtidigt vandløbsprofil/terræn nedstrøms Sydbroen. Evt. interimsforanstaltninger i forbindelse med opbygningen af fremtidigt profil. 12. Opbygning af nedre stryg frem til eksisterende udløb af Møllekanal 13. Stensikring af de nye stryg 14. Opbygning af ny overløbsbanket ved indløbet til Mølledammen og vandføringen ledes tilbage til Taps Å 15. Færdigetablering af det nedre stryg nedstrøms for det nuværende mølleløb 16. Opbygning af det nye udløb fra mølledam med jord og stensikring 17. Tilfyldning af afløb fra mølledam og regulering af terræn i haveanlæg, herunder midlertidig flytning af eksisterende hegn i haveanlæg. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

19 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 5 SAB 18. Etablering af ny drænledning fra Møllebygning i vest til udløb nedstrøms det nedre stryg. 19. Såning af berørte skråningsanlæg og plane flader med plænegræs. 20. Rydning af arbejdsplads og retablering af berørte arealer. Entreprenøren har valgfrihed til rækkefølgen. Det er dog en forudsætning at, udgravningen af det nye vandløb foretages tørt, så vandet ikke opstuves til gene for lodsejere, sedimenttransport minimeres og at de to midlertidige sandfang i mølledammen på alle tidspunkter har tilstrækkelig kapacitet til at fungere optimalt Tidsplan Arbejdet skal gennemføres i perioden 1. marts 2014 til 15. juni Lodsejere Alle arbejder foregår på 3. mands jord. Entreprenøren skal sikre at han ikke påfører omkringliggende lodsejere unødvendige gener. Entreprenøren skal sørge for at få underskrevet tilfredshedserklæringer fra alle berørte lodsejere (lodsejere som entreprenøren indgår aftaler med i forbindelse med adgangsforhold m.m), således at det kan dokumenteres at der ikke er nogen udeståender mellem entreprenøren og lodsejerne Myndigheder Det er entreprenørens ansvar, at samtlige arbejder udføres på en sådan måde og med materiel, der kan tillades af myndighederne samt, at nødvendige tilladelser foreligger forud for arbejdets påbegyndelse Normgrundlag Arbejdet skal udføres i henhold til gældende danske normer i seneste udgave og de i "Normtillæg" seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger med mindre andet er anført i SAB's specifikke afsnit. Normernes bestemmelser er gældende i det omfang, nærværende arbejdsbeskrivelse ikke dækker eller erstatter tilsvarende normbestemmelser Kontrol Kontrollen med og dokumentationen af såvel materialer som udførte arbejder påhviler entreprenøren. Tilsynet skal have adgang til når som helst at udføre stikprøvevise kontroller såvel som supplerende geotekniske undersøgelser og inspektioner. Entreprenøren skal indenfor de angivne tidsfrister acceptere rimelige afbrydelser i sine arbejder, der er betinget af sådan kontrol, undersøgelser og inspektioner. Entreprenørens egenkontroller skal dokumenteres ved hjælp af fuldstændigt udfyldte journaler, rapporter, påtegnede planer m.v. Alle i nærværende SAB nævnte opmålinger tjener til kontrol af arbejdets udførelse og til kontrol af anlæggets geometri. Generelt gælder at alle på tegninger anførte koter og mål skal indmåles og dokumenteres. Alle indmålinger skal afleveres digitalt i UTM32 EUREF89 og DVR90. Indmålingerne skal udleveres til tilsynet løbende, således at de kan kontrolleres ved byggemøder. Ved alle leverancer skal det dokumenteres at der er leveret det foreskrevne materiale, dette kan være følgesedler, sigtekurver, deklarationer m.m. Opmålingerne skal også leveres i papirudgave. Det vil i øvrigt af TAG fremgå, hvilke opmålinger, der skal udføres af hensyn til afregningen. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

20 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 6 SAB 0.2 Arbejdets omfang Arbejdets omfang er beskrevet i Særlige Betingelser (SB) afsnit 1. Materialer og ydelser, der ikke er nævnt, skal medregnes, såfremt de er nødvendige for arbejdets udførelse eller kan henregnes under almindelig god håndværksmæssig udførelse. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

21 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 7 SAB 1. BYGGEPLADS M.V 1.1 Alment Entreprenøren skal etablere byggeplads på det befæstede areal nordøst for mølledammen på vestsiden af Aller Møllevej. Entreprenøren skal sørge for at indgå aftaler med de relevante lodsejere. Eventuelle gener, retableringsudgifter og lignende i den forbindelse er bygherren uvedkommende. Som oplagsplads kan arealet syd for Sydbroen, vest for Aller Møllevej anvendes. Arealerne er græsbelagte og rummer en mindesten, der skal tages hensyn til. Entreprenøren skal aflevere oplagspladsen i samme tilstand, som før projektet og det kan overvejes at beskytte det eksisterende græs med fiberdug eller lignende. Byggepladsen skal etableres således at lodsejeren til alle tider har adgang til sit lager. Byggepladsen kan anvendes til frem til 15. juni. Entreprenøren skal i den faste pris indregne alle omkostninger til de nødvendige ydelser for etablering, drift og afrigning af byggepladsen. Inden aflevering kan finde sted, skal byggepladsen være ryddet, og de berørte arealer retablerede. Entreprenøren skal foretage en fotoregistrering af de arealer, der berøres af arbejdet, således at det efterfølgende kan dokumenteres at adgangsveje, oplagsplads m.m. efterlades i samme stand som de foreligger ved entreprisens start. Fotoregistreringen skal udleveres til tilsynet i forbindelse med opstartsmødet for entreprisen. Der skal ved alle adgangsveje skiltes. Skiltet skal være af et vejrbestandigt materiale og indeholde en beskrivelse af projektet (som minimum projekttitlen), EU logoet og teksten: "Den Europæiske Fiskerifond" Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur". Disse oplysninger skal mindst fylde 25 pct. af skiltet) samt Fødevareministeriets og Kolding Kommunes logo og en oplysning om, at Fødevareministeriet og EU har deltaget i finansieringen af projektet Adgangsforhold Adgang til projektområdet vest for Aller Møllevej skal foregå på diget imellem Mølledammen og Taps Å. Adgang til projektområdet nedstrøms for Aller Mølle skal foregå på arealet mellem Møllekanalen og Taps Å via Aller Møllevej. Adgang til arbejdet ved Sydbroen kan ske fra oplagspladsen ved Mindestenen. Al kørsel i haveanlægget skal det ske på køreplader. Entreprenøren skal selv sørge for at indgå nødvendige aftaler med lodsejere. De foreslåede adgangsveje er ikke endeligt verificeret med lodsejerne Midlertidige veje og pladser Entreprenøren er forpligtiget til at etablere de nødvendige interimsveje m.m. der er nødvendige for entreprisens gennemførelse og i et omfang, som sikrer, at der ikke opstår forsinkelser som følge af utilstrækkelig kvalitet og omfang. I planlægningen skal entreprenøren tage hensyn til de aktuelle jordbundsforhold, og eventuelle forstærkninger for at kunne færdes skal være indeholdt i prisen Trafik og afspærringsplan I forbindelse med broarbejde ved Sydbroen og jordtransport fra det øvre stryg til det nedre stryg samt tilkørsel af stenmaterialer til sikring af vandløb vil det være nødvendigt periodevist at afspærre Aller Møllevej og omlede trafikken. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

22 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 8 SAB Entreprenøren skal senest 14 dage inden anlægsarbejdet påbegyndes fremsende en godkendt færdsels-, afmærknings- og skiltningsplan for afspærring af vejen samt omdirigering af trafik. Planen fremsendes til Kolding Kommune til godkendelse. Kommunen adviserer brandvæsen, politi og Falck. Trafik og afspærringsplanen skal også indeholde planlægningen og nødvendige godkendelser i forbindelse med nedtagning og genopstilling af autoværn samt trafikafviklingen ved Aller Møllevej mens autoværnet er nedtaget. Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer. Entreprenøren skal levere al materiel til afspærring og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. i gældende udgave. Forslag til trafikomlægning fremgår af følgende Figur 1. Figur 1 Forslag til omledning af trafikken El- og vandforsyninger Entreprenøren skal selv sørge for forsyning af vand, el, telefon, samt afledning af spildevand og øvrige forhold, der er nødvendige for at gennemføre entreprisen. Der kan tilsluttes ved Aller Mølle og entreprenøren afregner gennem bimåler med lodsejeren. Entreprenøren foretager selv de nødvendige aftaler mm. Det forudsættes, at entreprenøren anvender autoriserede firmaer til tilslutning og afrigning af de midlertidige byggepladsinstallationer. Herunder også bimålere til registrering af forbrug. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

23 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 9 SAB Alle midlertidige installationer skal være fjernet, og de berørte arealer retablerede inden aflevering kan finde sted Krav til maskiner Kolding Kommune kræver at maskiner og transportmateriel opfylder betingelserne i Miljøkrav til skovmaskiner på Naturstyrelsens arealer, 2005 se Kravet gælder også på 3. mands jord. Krav til marktryk (bilag 1) og dæktryk (bilag 2) kan dog eventuelt fraviges efter aftale. Bygherren forbeholder sig ret til indstille entreprenørens arbejde, såfremt maskinerne ikke kan godkendes Vejrligsforanstaltninger Almene forhold er beskrevet i SB afsnit Afsætning og opmåling Bygherre udleverer afsætningsplaner med koordinater og koter til centerlinie til nyt åløb, samt elektronisk tegninger, hvor af entreprenøren kan hente nødvendige data til afsætning. Alle data leveres i DWG-format. Al afsætning påhviler entreprenøren. Alle kontrolarbejder og opmålinger for afregning (jvf. TAG) skal relateres til afsætningsplanerne. Det nye afløb og terræn ved Møllebygningen skal placeres i samarbejde med tilsynet fremfor placeringen på de udarbejdede cad filer. Sikring af fikspunkter, afsætningspunkter, skelpunkter m.v. påhviler entreprenøren. 1.3 Jordbundsforhold I forbindelse med Sønderjyllands Amts projekt i 1988 er der udført en række geotekniske boringer i og omkring projektområdet. Boringerne er benævnt med B1 B6 og er placeret opstrøms for Aller Møllevej og omkring det nuværende forløb af Taps Å. Ved Rambølls forundersøgelse i 2009 er der udført 2 geotekniske boringer, benævnt med B101 og B102. Boring B1 er udført ved foden af vejskråningen mod vest og viser øverst fra 1,2 m u.t. muld og fyld bestående af ler. Herunder findes primært sand til 2,6 m u.t., hvorunder der træffes ler til 4 m u.t. Boringen er afsluttet i smeltevandssand i 5,3 m u.t. I boring B2 er der øverst til 1,4 m u.t. truffet muld, og postglaciale aflejringer af tørvegytje og ler. Herunder og til boringens afslutning i 2,5 m u.t. er der fundet moræneler. Boring B3 og B4 er udført, hvor det eksisterende løb af Taps Å (1988) er adskilt fra indløbet til Aller Mølledam. I disse boringer er der fra terræn og til mellem 2,9 og 3,1 m u.t. truffet postglaciale aflejringer af sand og gytje. Herunder er der til boringernes afslutning 3,8 m u.t. truffet smeltevandsaflejringer af sand. I boringerne B5 og B6 er der under et relativt tyndt muldlag truffet postglaciale aflejringer til boringernes afslutning 2,2 m u.t. Aflejringer består af sand, ler og tørvegytje. I den nye boring B101 (2009), der er udført ved vejbroen for Aller Møllevej, er der øverst truffet fyld bestående af primært sand til ca. 2,8 m u.t. Herunder er der fundet postglaciale aflejringer af gytje og sand til ca. 4,2 m u.t. Til ca. 4,7 m u.t. er der smeltevandssand af senglacial oprindelse, der underlejres af morænegrus til ca. 6,2 m u.t. Herfra og til boringens afslutning 7,5 m u.t. træffes der moræneler. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

24 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 10 SAB I den nye boring B102 (2009), der er udført ved møllebygningen, er der øverst til ca. 3,7 m u.t. truffet fyldaflejringer af primært sand, Fra 3,7 m u.t. til boringens afslutning 6 m u.t. findes der moræneler. Borejournaler er vedlagt under Tegning 6, hvortil der henvises for detaljer. Placeringerne af boringerne fremgår af Tegning Eksisterende ledninger Rambøll har indhentet ledningsoplysninger via ledningsregistret LER. Af de modtagne oplysninger fremgår det, at der er et 10 kv elkabel, som krydser under Taps Å umiddelbart vest for Sydbroen. Tracéet af kablet er vist på Tegning 1. Kablet skal omlægges i forbindelse med sænkningen af vandløbsbunden. Entreprenøren skal forestå gravearbejdet, mens SydEnergi vil leverer arbejdskraft og materiale til selve omlægningen. Entreprenøren skal koordinerer sit arbejde med SydEnergi og i øvrigt overholder de frister, som SydEnergi oplyser ved LER søgningen. Kontaktperson ved SydEnergi er: Frederik Christian Jensen tlf: mobil Der er ikke øvrige ledninger, som påvirkes af projektet. Der gøres opmærksom på at der er kabler ved selve Aller Mølle, ved byggepladsen samt at ovennævnte 10 kv elkabel også krydser Møllesøen ved det planlagte sandfang. Der gøres dog opmærksom på, at det påhviler entreprenøren inden anlægsopstart at indhente opdaterede ledningsoplysninger, da selve anlægsarbejdet først udføres fra marts Myndigheder Bygherre indhenter de nødvendige godkendelser af projektet. Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser eller tilladelser er indhentet før nogen del af arbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal forud for arbejdernes påbegyndelse underrette de relevante myndigheder og følge deres bestemmelser og forskrifter. Sidstnævnte vedrører især entreprenørens arbejdsmetoder, adgang til og krydsning af offentlige veje, skiltning, materiel, skure og interimsinstallationer på byggepladsen. Entreprenøren skal anmelde byggepladsen til arbejdstilsynet. 1.6 Arkæologi Entreprenøren skal kontakte Sønderjylland Museum ved Peter Ethelberg ( ), så snart/hvis der stødes på oldsager i form af knogler, keramik, metal eller andet materiale. Ligeledes gøres opmærksom på, at de fugtige arealer, der her foretages anlægsarbejde i, har en særlig god bevaringseffekt på især træsager, hvorfor entreprenøren skal være meget opmærksom på sådanne. Museet skal derfor underrettes, hvis der i graveprocessen fremkommer tømmer i samlede konstruktioner/samlinger såvel som enkeltgenstande. Såfremt entreprenøren træffer forhold der viser tegn på forhold der kan have arkæologisk interesse skal entreprenøren omgående kontakte Museet på Sønderskov på telefon , samt orientere tilsynet. Entreprenøren skal tåle eventuelle stop som følge af arkæologiske undersøgelser Bortskaffelse af forurenede materialer Såfremt der træffes forurenet jord skal tilsynet omgående orienteres. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

25 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 11 SAB Entreprenøren skal sikre sig, at eventuelt vand, som er forurenet af olie eller anden forureningskilde, ikke pumpes, eller på anden måde bortskaffes i vandløb, søer, dræn, afløb eller drænkanal med mindre forureningsfaktoren er udskilt eller der er tilladelse til aktuel bortskaffelse. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

26 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 12 SAB 2. FORBEDREDENDE ARBEJDER 2.1 Omfang Arbejdet omfatter følgende: Rydning af dige mellem Taps Å og mølledammen Rydning på område mellem mølledammens afløb og Taps Å nedstrøms Aller Møllevej Midlertidig adgang igennem autoværn til arbejdsområderne Etablering og vedligeholdelse af sandfang ved mølledammens ind og udløb. Midlertidig flytning af hegn i haven Entreprenøren skal selv besigtige områderne for at vurdere omfang og nødvendige ydelser. Ingen rydning må foretages uden forudgående aftale med tilsynet. 2.2 Udførelse Generelt Generelt er det vigtigt at arbejdet planlægges, udføres og overvåges således at der ikke opstår gener for naboer eller vandløb og natur. Der skal i særlig grad tages højde for gener i forbindelse med støj, støv, vibrationer, færdsel i bløde områder og sedimenttransport Rydning Træer og buskads vest for Aller Møllevej skal fældes/ryddes i det omfang, som er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. På arealet øst for Aller Møllevej skal øen mellem afløbet fra Møllesøen og Taps Å ryddes for buske og træer. Fældning af disse træer skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt uden risiko for beskadigelse af personer eller bygninger/anlæg. Der skal foretages stubfræsning eller opgravning af trærødder. For alle rydninger gælder at alt ryddet materiale skal flises og overdrages til lodsejer på aftalt asfaltplads efter nærmere aftale. Figur 2 De to områder, hvor der skal ryddes træer og buske som forberedende arbejde. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

27 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 13 SAB Flytning af autoværn I begge sider af Aller Møllevej mellem Syd- og Nordbroen skal autoværnet fjernes midlertidigt under anlægsarbejdet. Arbejdet skal foregå i overensstemmelse med gældende regler for autoværn. I entreprenørens trafikplan skal forholdene vedr. den midlertidige fjernelse af autoværnet fremgå, såfremt trafikplanen lægger op til, at der kan foregå færdsel på Aller Møllevej udenfor normal arbejdstid Midlertidig flytning hegn i haven ved Aller Mølle I forbindelse med anlægsarbejdet skal det eksisterende hegn i haven ved Aller Mølle flyttes tilbage på grunden, så haven og byggefelt og vandløb konstant er adskilt under anlægsfasen. Ved retablering af haveanlægget genopstilles hegnet eller et tilsvarende igen. Figur 3 Foto af hegn i haven ved Aller Mølle Hegnet er opbygget af galvaniserede rør med betonfundament og grønt plastik coated nethegn Etablering og vedligehold af to sandfang Der etableres og vedligeholdes i alt 2 sandfang under anlægsarbejdet. I forbindelse med anlægsarbejderne skal Taps Å s fulde vandføring ledes igennem mølledammen. For at undgå en mobilisering af mølledammens sediment videre nedstrøms i Taps Å skal der udgraves to sandfang. Sandfang nr. 1 etableres i den vandløbslignende vestlige ende af mølledammen. Der opgraves i en længde af 20 m og en bredde af 5 m til en vanddybde på 1,0 m under udløbskoten ved Nordbroen i kote 4,42 m. Sandfang nr. 2 etableres i en radius omkring udløbet fra mølledammen. Der oprenses også her til en dybde 1,0 m under udløbskoten i den nederste rør. Entreprenøren skal løbende kontrollere de 2 sandfang og foretage den nødvendige oprensning hvis sandfangene tilfyldes. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

28 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 14 SAB Figur 4 Placering af de to sandfang. Figur ikke målfast. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

29 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 15 SAB 3. JORD- OG STENARBEJDER 3.1 Alment Entreprisens jordarbejder er vist på projektkortet Tegning 2 og på tværprofilerne på Tegning 4, der viser omfanget af jordarbejderne for vandløbene. Arbejderne omfatter følgende: Jordarbejder Oprensning af Taps Å Midlertidig omledning af Taps Å igennem mølledammen Indbygning af 70 lbm bentonitmembran afsluttet med 25 cm stabiltgrus Udgravning af 225 m øvre stryg Opbygning af 120 m nedre stryg og vandløbsbanket mod have Tilfyldning af 70 m afløb fra mølledam og terrænregulering af haveanlæg op mod ny vandløbsbanket og nyt afløb fra mølledam Levering og indbygning af lerholdig indbygningsjord Hævning af eksisterende overløbsbygværk ved indløb til mølledam. Stensikringer Stensikring af øvre stryg ( mm) Stensikring af nedre stryg ( mm) Stensikring af nyt udløb fra mølledam Stensikring på geotekstil af banketter ved Sydbroen Udlægning af større strømsten ( mm) Græssåning Flade arealer, herunder haveanlægget til Aller Mølle Skråninger I forbindelse med af- og udgravningerne skal jorden sorteres så overjord holdes adskilt fra råjord. Tørholdelse af ud- og afgravninger er omfattet af udgravnings- og terrænreguleringsarbejderne. Ved deponering forstås sortering, aflæsning, regulering samt nødvendig komprimering og overdækning af råjord anvendelig til senere indbygning. Ved terrænregulering forstås intern flytning af jord, samt lagvis regulering og komprimering af råjord og muldjord. Generelt udføres jordarbejder i henhold til Vejdirektoratets AAB for Jordarbejder juni Planlægning Entreprenøren skal udarbejde en plan over principiel fremgangsmåde for udførelse og kontrol af jordarbejder. Planen skal forelægges tilsynet ved første byggemøde til gennemsyn og entreprenøren skal acceptere eventuelle ændringer eller tilføjelser fra tilsynet. I forbindelse med planlægningen skal entreprenøren acceptere at bygherren afholder et indvielsesarrangement efter nærmere aftale. Entreprenørens plan skal som minimum redegøre for følgende: De tidsmæssige forhold. Specifikationer for planlagt materiel. Beskrivelse af opfyldningen af eksisterende vandløb, så fisk ikke indespærres Hvordan og hvornår vandet ledes til det nye vandløb. Bygherren skal have mulighed for at rykke på datoen for tilledning af vandet af hensyn til indvielsen. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

30 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 16 SAB Forholdsregler i tilfælde af arbejdets planlagte eller uforudsete afbrydelse. Arbejds- og kontrol-/inspektionsprocedure for råjordsarbejder. Der skal ved opstartsmødet i samarbejde med tilsynet og bygherre udarbejdes en afværgeplan, som skal iværksættes, såfremt der under anlægsarbejdet i de nye stryg samt ved Sydbroen optræder en afstrømningssituation, som medfører at de tre Ø1000mm rør i Nordbroen ikke kan aflede vandføringen tilstrækkeligt og der dermed er fare for opstuvning/oversvømmelser ved Aller Mølle. Oplysningerne vedrørende de tidsmæssige forhold skal omfatte beskrivelse af relationer til de øvrige arbejder. Oplysninger om arbejdsgange, placering af transportveje m.m., så det sikres, at de områder der ikke direkte er berørt af anlægsarbejderne ikke påvirkes unødigt. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise transport gennem områder, der ikke ellers er berørt af anlægsarbejderne. Oplysninger om nævnte forholdsregler skal omfatte en beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse mod vejrlig under længerevarende stop, samt procedurer for arbejdets genoptagelse. 3.3 Materialer Jordarbejder Tilkørte materialer til opfyldning og opbygning skal være rent kohæsionsjord. I haveanlægget skal der tilkøres rent muldjord, til etablering af græsplæne. Andre materialer er opgravede materialer der genindbygges. For de opgravede materialer skal der ske en sortering i ler og sandjorder, således at de lerholdige jorder anvendes i det øverste lag af tilfyldningen samt ved tilfyldning af Møllekanalen. Sand og organiske jorde kan anvendes til opfyldning nederst i høllet og skal være dækket af lerjord. Hvis det opgravede jords sammensætning medfører at ovenstående ikke kan lade sig gøre skal det oplyses til tilsynet. Der skal gives en enhedspris på hhv. tilkørsel af kohæsionsjord samt bortkørsel af opgravet fyld, såfremt det besluttes at det opgravede materiale ikke egner sig til indbygning Stensikringer Strømsten: Natursten i størrelsen mm. Stensikringer: Stenblanding af sten i størrelsen mm. Ovennævnte stenmaterialer skal være uden skarpe sten, kalk eller flint. Tilsynet skal inden udlæggelse godkende et referencelæs, der skal være tilgængelig under hele anlægsperioden Græssåning I haveanlægget anvendes plænegræs og i øvrige arealer anvendes græs til diger eller vejrabat. 3.4 Udførelse Jordarbejder Generelt Arbejdet skal planlægges således, at der ikke ledes vand til de nye stryg før det er hensigtsmæssigt for det resterende arbejde. Vandet til de nye stryg i Taps Å skal tilledes langsomt ved etapevis at fjerne den midlertidige opstemning i Taps Å ved station m. Først når der er et stabilt flow i det nye vandløb, må der lukkes for tilløbet til Møllesøen. \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

31 ETABLERING AF FAUNAPASSAGE I TAPS Å VED ALLER MØLLE 17 SAB Oprensning af Taps Å Fra det eksisterende indløb til mølledammen og 30 m opstrøms i Taps Å skal der oprenses aflejrede sandaflejringer. Oprensningen skal foretages i samarbejde med Bygherre og skal ske til kote 4,0-4,1 m i vandløbets fulde bredde. Sandaflejringerne udplaneres langs med vandløbet. Grus og stenaflejringer må ikke opgraves Midlertidig omlægning af Taps Å Ved omlægningen af Taps Å igennem mølledammen skal terrænet umiddelbart opstrøms for det eksisterende overløb graves ned til kote 4,0 m i en bredde på 5 m ind til mølledammen. Gennemgravningen skal ske under tilsyn med fokus på at undgå mobilisering af sedimentet i mølledammen. Konstateres der transport af sediment, som ikke fanges i et af de to sandfang, skal åen enten føres tilbage til Taps Å eller sandfangene øges i kapacitet. Det opgravede materiale lægges i midlertidig depot indtil vandføringen igen skal ledes tilbage til Taps Å. Figur 5 Omledning af vand til mølledammen. Blå er nyt indløb, mens brun er midlertidig spærring i Taps Å. Når entreprenøren og tilsynet vurderer at sedimentet i Mølledammen er stabilt omlægges åen 100 % til mølledammen ved spærring af Taps Å. Spærringen kan udføres ved at ramme pæle i åen og afskære vandet med træplader eller ved opfyldning med det opgravede fyld fra indløbet til Møllesøen og stensikring. Det står entreprenøren frit for, hvordan det udføres, dog skal det sikres at vandet afskæres, at der ikke sker ekstra sedimenttransport samt at spærringen kan fjernes hurtigt ved store vandføringer. Det skal sikres at arbejdet foregår på Matr. nr. 154 og 110 (Figur 5) således at Matr. nr. 167 ikke påvirkes af projektet Udgravning Jordarbejdernes omfang fremgår af Tegning 2. Tegningens grundlag og terrænmodellen udleveres digitalt. Det øvre stryg etableres som et simpelt profil ved udgravning i det eksisterende vandløbsprofil ned til Sydbroen. Umiddelbart opstrøms Sydbroen rettes tracéet ud således at ca. 20 m af det \\cher\sagarkiv\2011\ \dok\lf peba.docx

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

RESTAURERING FASE II SØLSTED MOSE

RESTAURERING FASE II SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2014 Udbudsmateriale rydning RESTAURERING FASE II SØLSTED MOSE UDBUDSMATERIALE RYDNING RESTAURERING FASE II UDBUDSMATERIALE RYDNING Revision 01 Dato 2014-07-03

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Funktionskrav Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse. Byggemøde. På byggepladsen (JJ) UJ, Alle deltagere

11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse. Byggemøde. På byggepladsen (JJ) UJ, Alle deltagere Sag 11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse Emne Byggemøde Tid og sted Mandag den 2012.09.11, kl. 8.30 På byggepladsen Møde nr. 4 Referent (JJ) Afbud UJ, Kopi til Alle deltagere Næste møde Tirsdag den

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

SAB - Særlige ArbejdsBetingelser LF JKB 2 Bilag 1 - Oversigtskort 24 Bilag 2 - Eksisterende forhold 25 Bilag 3 - Højdemodel 26

SAB - Særlige ArbejdsBetingelser LF JKB 2 Bilag 1 - Oversigtskort 24 Bilag 2 - Eksisterende forhold 25 Bilag 3 - Højdemodel 26 SAB - Særlige ArbejdsBetingelser - 1100007343-LF00021-7-JKB 2 Bilag 1 - Oversigtskort 24 Bilag 2 - Eksisterende forhold 25 Bilag 3 - Højdemodel 26 Bilag 4 - Tekniske anlæg 27 Bilag 5 - Opmålinger 28 Bilag

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere