KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN"

Transkript

1 Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

2 INDHOLD 0. Generelt Alment 1 1. Vandløb og tilløb Eksisterende vandløb og tilløb Etablering af nyt vandløb Tilfyldning af eksisterende vandløb Tilfyldning med opgravet jord på begge sider af diget Etablering af udløb med stryg fra den nordlige sø Etablering af afskærende dige langs banedæmningen ved den nordlige sø Etablering af banket og grøft langs banedæmningen ved den nordlige sø Etablering af afskærende dige langs banedæmningen ved den sydlige sø Banket og ny grøft langs banedæmningen ved den sydlige sø Etablering af udløb med stryg fra den sydlige sø Opfyldning med grus i eksisterende vandløb neden for diget 7 2. Arbejder med dræn og rør Arbejdets omfang Materialer Betonbrønd med tilslutning til eks. betonrør Fleksible ledninger Udførelse ,25 m betonbrønd Ledningsarbejde 8 3. Afvandingsmæssige konsekvenser 9 4. Stibro 9 TEGNINGSLISTE Tegning nr. 1 Oversigtskort 2.1 Projektkort, Nordlige del 2.2 Projektkort, Sydlige del 4 Længdeprofil af vandløb 6-1 Tværsnit af banket med grøft, nordlige sø 6-2 Tværsnit af banket med grøft, sydlige sø 7 Detaljer af 1,25 m brønd 8 Stibro

3 Vådområdeprojekt Apotekerengen 0. GENERELT 0.1 Alment Som en del af de statslige vandplaner for Hovedvandsopland 1.11 Lillebælt Jylland skal Apotekerengen omdannes til et vådområde, ved at der etableres to søer med et slynget vandløb til den øverste sø. Det direkte påvirkede projektareal er på 15,8 ha. Apotekergrøften afvander et samlet opland på ca. 329 ha. Projektområdet er beliggende i en sydvendt ådal i Koldings østlige boligområde. Vandløbet har udløb inderst i Kolding Fjord. Den nordlige del af oplandet består af landbrugsarealer, mens det direkte opland mod øst og vest består af en blanding af skov og bymæssig bebyggelse. Projektarealet begrænses mod vest af en jernbanedæmning, som skal sikres mod negative påvirkninger ved at udføre afskærende dræn og en grøft i en banket langs banedæmningen. Mod øst afgrænses projektarealet dels af Kobbelskov på et stærkt skånende terræn og dels af udyrkede arealer mellem engen og et boligområde. Figur 1 Oversigtskort På grund af topografien med hældende terræn ned gennem dalen til Lyshøj Allé er det ikke muligt at overrisle tilstrækkelige arealer i vådområdet til at opnå den ønskede kvælstofreduktion. Kvælstofomsætningen kan øges ved at skabe to søer i området. Den nordlige sø på 5 ha kan skabes ved at etablere et nyt dige, hvor den nuværende sti krydser Apotekerengen midt gennem området samt anlægge en tærskel i udløbet fra søen gennem diget. Den nedre sø på 1,7 ha kan skabes ved at hæve udløbet fra søen og lede vandet via et stryg i den eksisterende opfyldning langs Lyshøj Allé til den eksisterende rørlagte underføring. Det eksisterende vandløb gennem den øvre del af området tilfyldes og der laves et nyt slynget tilløb til den nordlige sø. Fra den nordlige sø laves et stryg til det eksisterende vandløb, som med sit aktuelle slyngede forløb bevares til den sydlige sø, men bunden hæves mellem diget og søen. G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

4 Vådområdeprojekt Apotekerengen Den sydlige sø anlægges som en lavvandet sjapvandssø, som ikke skal uddybes. 1. VANDLØB OG TILLØB 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb Vandløbet gennem Apotekerengen afvander et opland på 144 ha foruden et direkte opland øst for Apotekerengen på 86 ha. Et større åbent tilløb fra et opland vest for banedæmningen på 64 ha ledes i to Ø 315 mm rør under stitunnellen til et åbent tilløb til vandløbet. En 75 cm stenkiste 90 m nord for stitunnellen afvander i dag kun et mindre opland vest for banedæmningen på 21 ha. I forbindelse med blødbundsudskiftning under baneskråningen er stenkisten forlænget med et Ø 800 mm betonrør, som afvander til en åben grøft som tilløb til vandløbet i Apotekerengen. En 75 cm stenkiste 60 m nord for Lyshøj Allé har tidligere afvandet et opland på 53 ha. Efter anlæg af Lyshøj Allé er det meste af dette opland nu afvandet på anden måde, så underføringen afvander i dag kun et mindre opland vest for banedæmningen på 5 ha. I forbindelse med blødbundsudskiftning under baneskråningen er stenkisten forlænget med et Ø 800 mm betonrør. Røret afvander til en kort grøft og videre gennem en Ø 500 mm overkørsel til en tilgroet åben grøft. Dette afvandingssystem bærer præg af ingen eller ringe vandføring. Der er i regulativet angivet 6 drænudløb til Apotekergrøften i den del, som bliver til den nordlige sø. Disse dræn afvander sandsynligvis engen lokalt og er ikke fundet ved forundersøgelsen Hvis der under arbejdets udførelse stødes på dræn, underrettes tilsynet om drænet, som markeres i marken. Betonrør, som fører vandløbet under stien optages og deponeres til genbrug til en kvægovergang over vandløbet opstrøms nordlige sø. Betonrør, som fører tilløbet fra stitunnel optages og deponeres til genbrug til en rørovergang over det flyttede vandløb. Alle koter er angivet i DVR Etablering af nyt vandløb Etablering af nyt vandløb omfatter: Udgravning af et nyt vandløb fra det eksisterende styrt ved projektgrænsen til terrænkote + 3,00 m i den nye sø med en bundbredde på 0,50 m, fald 6 og en dybde i terræn på ca. 0,5 m, jf. længdeprofil, Tegn. 4. Der udgraves med anlæg 1:2. Levering og udlægning af gydegrus. Der anvendes gydegrus med 85 % sten på mm og 15 % sten på mm. Gydegruset udlægges i et 250 mm tykt lag. Med lodret anlæg udgraves ekstra 0,25 m som erstattes med gydegrus. Tørholdelse Kontrolmåling af arbejderne. Kvalitetssikring. Tabel 1 Dimensioneringstabel nyt vandløb nord for den nordlige sø (se tegning 2.1) Station (m) G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx Bundkote (m) Bundbredde (m) Fald ( ) Anlæg (1:) Bemærkninger 270 3,8 Start 0, ,00 Slut

5 Vådområdeprojekt Apotekerengen 1.3 Tilfyldning af eksisterende vandløb Tilfyldning af vandløb omfatter: Tilfyldning af det eksisterende vandløb til terrænkote med opgravet jord fra det nye vandløb og jord, der kan skubbes fra hævede kanter ned i vandløbet. Der afsluttes med 0,2 m muldjord til 0,10 m over terræn. Supplerende jord kan opgraves fra bunden under kote + 3,00 m i den nordlige sø. Tørholdelse Kontrol af råjordsarbejder. Kvalitetssikring 1.4 Tilfyldning med opgravet jord på begge sider af diget. For at tage hensyn til den fremtidige sætning af fylden skal tilfyldningen ved siden af stien ske med en 1,0 m bred banket ske til kote + 3,85 m på begge sider af sten. Der udføres en afvanding af stien ved en 0,5 m bred gennemgravning af banketten til kote + 3,60 m pr. 10 m til begge sider. Skråningerne udføres med anlæg 1:3 mod søen og 1:5 væk fra søen, dog med ekstra opfyldning under stryget fra søen. Opfyldningen etableres jf. Tegning 3 og snit på Tegning 5. Ekstra materiale til opfyldning må udgraves i den kommende sø under terrænkote + 2,75 m, men over kote + 1,25 m. Udgravninger afrettes med anlæg 1:3 eller fladere. Udgravning, transport og udlægning af den tørveholdige jord må kun ske med køretøjer med lavt marktryk som f. eks. bæltekøretøjer. Mod søen udlægges et 150 mm lag singels mm som erosionsbeskyttelse mellem kote + 3,00 m og 3,50 m. 1.5 Etablering af udløb med stryg fra den nordlige sø Der etableres et 2 m bredt overløb i kote + 3,25 m, som over 10 m med 20 fald indsnævres til et 110 m langt stryg med 0,50 m bundbredde og 20 hældning til en bundkote på + 1,25 m ved indløb til det eksisterende vandløb. Overløbet placeres i en eksisterende terrænkote på ca. + 3,50 m og der udføres et 2,0 m bredt tilløb med en bundkote på + 3,0 m fra terrænkote + 3,0 m til overløbet. 40 m af stryget inklusive overløbet placeres opstrøms broen langs den østlige bred af søen, mens de 60 m placeres i opfyldningen nedstrøms broen. Under og omkring stryget fyldes op med lerjord nedstrøms broen. Opstrøms diget udføres udgravning og der etableres et dige mod søen af moræneler til kote +3,40 m afdækket med 100 mm opgravet jord. Stryget med overløbet er defineret i Tabel 2 Tabel 2: Dimensioneringstabel udløb fra nordlige sø (se tegning 2.1) Station (m) G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx Bundkote (m) Bundbredde (m) 790 3,25 2-0,5 m over 10 m Fald ( ) Anlæg (1:) Bemærkninger 20 1,5 Start 830 2,45 0,50 m Indløb stibro 20 1, ,25 0,50 m Udløb stibro 20 1, ,25 0,50 m Slut

6 Vådområdeprojekt Apotekerengen Bunden i stryget udføres med et lag af 200 mm singels 16/32 mm, som føres 200 mm op på kanten med anlæg 1:1,5 m. I den første 1,0 m af overløbet udføres en vandtæt tærskel ved at erstatte de nederste 150 mm singels med lerjord, som afdækkes med 50 mm singels. Tilløbet fra stitunnellen flyttes til et nyt forløb syd for opfyldningen langs diget med tilløb til vandløbet neden for stryget i bundkote + 1,25 m. Tilløbet tilsluttes også det nye Ø200 rør fra 1,25 m brønden og fra den afskærende grøft langs banedæmningen. Etablering af overløbet og stryget omfatter: Udgravning af vandløb opstrøms i terræn og nedstrøms i fyld Etablering af ekstra dige fra overløb ved søbredden til dige ved stibro Levering, placering og afretning af singels Transport og indbygning af opgravede materialer Flytning af tilløb fra stitunnel til vandløbet Tørholdelse Kontrol af arbejderne. Kvalitetssikring. 1.6 Etablering af afskærende dige langs banedæmningen ved den nordlige sø Banedæmningen skal sikres uændret grundvandsstand ved, at der etableres et lavt vandtæt dige i en banket mellem søen og en afskærende grøft. Afvandingen med grøften udføres således, at vandet ikke kan stige over de grundvandskoter, der er konstateret ved pejlinger vinter og forår Det afskærende dige langs banedæmningen ud for den nordlige sø placeres ca. 11 m fra dæmningsfoden og udføres i en terrænkote på ca. + 3,0 m til + 3,5 m på de første 100 m og + 1,8 til + 2,8 m på de sydlige 100 m. Håndboringerne 11, 12 og 13 er udført i adgangsvejen og den udskiftede jord, og viser derfor muld og fyld med tegl i cm tykkelse, hvorefter der er truffet sand. I boring 6 ved stitunnel er der truffet tørv under fylden underlejret af fedt ler. Da både grøften og det afskærende dige skal placeres uden for opfyldningen, skal diget placeres i tørveholdig jord. Ved pejlinger i februar og april 2015 er grundvandsstanden i sandet målt til 0,3 0,6 m under terræn. Muld i 3 m bredde afgraves og deponeres til senere indbygning i banketten. For at minimere udsivningen fra søen til grøften gennem jorden og banketten udgraves nord for rørtilløbet under banedæmningen i St. 50 til St. 155 en min. 1,0 m bred rende med anlæg 2:1 eller lodret, hvis det er muligt, til der træffes intakt tørv eller gytje i udgravningen, dog til min. 0,5 m og maks. 1,0 m under terræn. Renden fyldes successivt med ler til terræn, og leret komprimeres med maskinens skovl. Over terræn opbygges et dige af ler med anlæg 1:1,5 og en 1,0 m bred kronekote i + 3,50 m. Lerfylden komprimeres med maskinens skovl i lag af 0,3 m. Etablering af det afskærende dige omfatter: Udgravning og deponering af muld og det opgravede materialer fra renden Levering og indbygning og komprimering af lerfyld i renden og i diget over renden Tørholdelse af udgravningen Kontrol af råjordsarbejder. Kvalitetssikring. G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

7 Vådområdeprojekt Apotekerengen Arbejder med rør er beskrevet i afsnit Etablering af banket og grøft langs banedæmningen ved den nordlige sø På strækninger, hvor terrænkoten 10 m fra banedæmningen er under + 3,50 m, skal der udføres en banket så terrænkoten ca m fra banedæmningen er + 3,60 m. Banketten udføres af det opgravede jord fra det afskærende dige og grøften, som kan suppleres med tørveholdig og sandet jord opgravet fra bunden i den kommende nordlige sø under terrænkote + 2,75 m. Udgravninger i søbunden må ikke ske under kote + 1,25 m afrettes med anlæg 1:3 eller fladere. Kanten af banketten afrettes med anlæg 1:3 eller fladere til terræn mod søen og 1:2 mod grøften. Overfladen afrettes med en tolerance på +/- 50 mm, som ikke må være ensidig. Der udlægges fortrinsvist sandet jord på det afskærende dige, så det kan anvendes som trampesti. Jorden udlægges i et jævnt lag med en vis overhøjde, som efter komprimering med bæltekøretøjer afrettes til de anviste koter. Banketten vil skjule det afskærende dige, idet den afrettes i kote + 3,60 m. Ud for den nye brønd udføres en 1,0 m bred sænkning i banketten til kote + 3,35 m som overløb fra brønden. Fra St. 50 til den nye brønd i St. 155 udføres en grøft langs kanten af banketten ca. 8 m fra banedæmningen uden for udskiftningen. Grøften udgraves med en bundbredde på 0,30 m og anlæg 1:1 med en bundkote på + 3,0 m i St. 50 og + 2,75 m i St. 155, svarende til en dybde på ca. 0,5 m. I grøftens nedre ende afvandes den gennem et 6 m langt 200 mm rør til brønden, dette er beskrevet i Afsnit 2. Fra St. 160 til St. 240 udføres en grøft langs kanten af banketten ca. 8 m fra banedæmningen uden for udskiftningen. Grøften udgraves med en bundbredde på 0,30 m og anlæg 1:1 med en bundkote på + 2,4 m i St. 160 til + 1,60 m i St. 200 og + 1,50 m i St. 230, svarende til en dybde på ca. 0,8 til 0,3 m. I grøftens nedre ende afvandes den gennem et ca. 20 m langt 200 mm rør med udløb i tilløbet fra stitunnellen, dette er beskrevet i Afsnit Etablering af afskærende dige langs banedæmningen ved den sydlige sø Banedæmningen skal sikres uændret grundvandsstand ved at der etableres et lavt vandtæt dige i en banket mellem søen og en afskærende grøft. Afvandingen med grøften udføres således, at vandet ikke kan stige over de grundvandskoter, der er konstateret ved pejlinger vinter og forår Det afskærende dige langs banedæmningen ud for den sydlige sø placeres ca. 11 m fra dæmningsfoden og udføres i en terrænkote på ca. + 0,7 m til + 1,25 m mellem stationering m. Håndboringerne viser muld og fyld med tegl i cm tykkelse ind mod dæmningen. Da både grøften og det afskærende dige skal placeres uden for opfyldningen, skal diget placeres i tørveholdig jord. Ved pejlinger i februar og april 2015 er grundvandsstanden målt til 0,3 0,6 m under terræn. Muld i 3 m bredde afgraves og deponeres til senere indbygning i banketten. For at minimere udsivningen fra søen til grøften gennem jorden og banketten udgraves mellem St. 50 til St. 200 en min. 1,0 m bred rende med anlæg 2:1 eller lodret, hvis det er muligt, til der træffes intakt tørv eller gytje i udgravningen, dog til min. 0,5 m og maks. 1,0 m under terræn. Renden fyldes med ler til terræn, og leret komprimeres med maskinens skovl. G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

8 Vådområdeprojekt Apotekerengen Over terræn opbygges et dige af tilkørt ren egnet ler med anlæg 1:1,5 og en 1,0 m bred kronekote i + 1,20 m. Lerfylden komprimeres med maskinens skovl i lag af 0,3 m. 1.9 Banket og ny grøft langs banedæmningen ved den sydlige sø Syd for stitunnel er der en arbejdsvej befæstet med sten og murbrokker langs banedæmningen. På de strækninger ved den sydlige sø, hvor terrænkoten 10 m fra den banedæmningen er under + 1,25 m, skal der udføres en 3 m bred banket så terrænkoten m fra banedæmningen er + 1,35 m. Banketten udføres af jorden opgravet fra grøften og lerdiget suppleret med tørveholdig og sandet jord opgravet fra bunden i den kommende nordlige sø under terrænkote + 2,75 m. Der må ikke afgraves i den sydlige sø. Udgravninger i søbunden må ikke ske under kote + 1,25 m afrettes med anlæg 1:3 eller fladere. Kanten af banketten afrettes med anlæg 1:3 eller fladere til terræn mod søen og 1:2 mod grøften. Jorden udlægges i et jævnt lag med en vis overhøjde, som efter komprimering med bæltekøretøjer afrettes til de anviste koter med en tolerance på +/- 50 mm, som ikke må være ensidig. Der udgraves en ny grøft langs banketten for at sikre uændret grundvandsstand i banedæmningen. Grøften udgraves med en bundbredde på 0,30 m og anlæg 1:1 med en bundkote på + 0,70 m i St. 40 og + 0,60 m i St. 200, svarende til en dybde på 0,6 0,9 m. I St. 200 sikres frit udløb til grøften fra et mindre tilløb fra en underføring under banedæmningen. I grøftens nedre ende i St. 200 afvandes den gennem et 200 mm rør til udløbet, dette er beskrevet i Afsnit 2. Den opgravede jord anvendes til indbygning i banketten. Arbejder med rør er beskrevet i afsnit Etablering af udløb med stryg fra den sydlige sø Der etableres et udløb i kote + 1,00 m i 2 m bredde, som over 10 m indsnævres til 0,50 m i et 65 m langt stryg med 15 hældning til en bundkote på + 0,00 m foran indløbet til det eksisterende rør under vejen. Stryget placeres i den eksisterende opfyldning i det sydvestlige hjørne af projektområdet. Hvor det eksisterende terræn er lavere end vandløbsbunden + 0,25 m, foretages supplerende opfyldning under og omkring stryget anvendes tilkørt lerjord. Der udføres et dige af lerholdigt fyld mellem søen og stryget. Diget udføres med en kronebredde på 1,0 m i kote + 1,15 m afdækket med tørveholdig jord til + 1,35 m. Tabel 3 Dimensioneringstabel udløb sydlige sø (se tegning 2.2) Station (m) Bundkote (m) Bundbredde (m) ,00 2 0,5 m (over 10 m) ,00 0,50 Fald ( ) Anlæg (1:) 15 1,5 bemærkning Bunden i stryget udføres med 200 mm singels 16/32 mm, som føres 200 mm op på kanten med anlæg 1:1,5. I den første 1,0 m af overløbet udføres en vandtæt tærskel ved at erstatte de nederste 150 mm singels med lerjord der dækkes af 50 mm singels. Etablering af udløbet og stryget omfatter: G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

9 Vådområdeprojekt Apotekerengen Udgravning af vandløb i terræn og i tilkørt lerfyld Etablering af dige mellem sø og stryg Levering, placering og afretning af singels i stryget Tørholdelse Kontrol af arbejderne. Kvalitetssikring Opfyldning med grus i eksisterende vandløb neden for diget Det eksisterende vandløb fra afslutningen af stryget fra den nordlige sø til starten af den sydlige sø fyldes med usorteret grus med sten til en bundkote på + 1,30 m ved stryget med 1 fald til + 0,90 m ved indløbet til den sydlige sø på en 150 m lang strækning. Den angivne kote til opfyldningen er en gennemsnitskote. Der udgraves et 0,5 m bredt og 0,15 m dybt slynget strømløb i opfyldningen. Inden tilfyldningen oprenses for slam, grøde og bevoksning under oversiden til gusfylden. Det oprensede materiale må fordeles på terræn langs grøften. Opfyldning af eksisterende vandløb omfatter: Oprensning af vandløbet Levering og tilfyldning med grus i en delstrækning af vandløbet Afretning og udgravning af strømløb i tilfyldningen Kontrol af arbejderne. Kvalitetssikring 2. ARBEJDER MED DRÆN OG RØR 2.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter følgende; Etablering af 1,25 m brønd ved banedæmningen Tilslutning til eks. rør og brønd med 6,75 m Ø 800 mm betonrør Etablering af ca. 110 m langt Ø 200 mm PVC-rør fra brønd til vandløb Etablering af 6, 20 og 40 m langt Ø 200 mm PVC-rør fra grøfter til brønd og vandløb Retablering af eksisterende røroverkørsel i tilløb Etablering af røroverkørsel over Apotekergrøften med genbrugte rør 2.2 Materialer Betonbrønd med tilslutning til eks. betonrør. Der skal etableres en Ø 1250 mm tæt brønd med tilslutning til eksisterende Ø 800 mm betonrør, nyt afløb med PVC-rør Ø 200 mm og nyt tilløb fra grøft Ø 200 mm. Der skal etableres et 500 mm bredt og ca. 600 mm højt overløb i brønden mod søen. Brønden skal være med fast bund og med 300 mm sandfang og med betondæksel med 600 mm støbejernsdæksel. Brønden placeres ca. 7 m fra banedæmningen, så den kan forbindes til det eksisterende Ø 800 mm rør med et 6,75 m langt nyt Ø 800 mm betonrør med en bundkote på + 2,96 m. Røret afdækkes med jord til kote + 3,90 m Fleksible ledninger Der henvises generelt til Danva s vejledning nr. 54 vedr. brug af plastrør til vand- og afløbssystemer, seneste udgave. Rør skal være DS-mærkede. G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

10 Vådområdeprojekt Apotekerengen For gravitationsledninger i ledningsdimensioner mindre end Ø600 mm anvendes PVC SN8- rør/ultra-sn8-rør med mindre andet er angivet på tegninger. For dimensioner mindre end eller lig med Ø160 mm dog glatte PVC-kloakrør. Alle plastrør skal være SN8-rør. Rørene skal være rødbrune. 2.3 Udførelse Såfremt der graves for dybt, skal der opfyldes til rigtig højde med grusfyld eller singels, der komprimeres omhyggeligt. Ved det afskærende dige gælder særlig beskrivelse. Hvis der under arbejdet viser sig andre dimensioner eller koter på ledninger og brønde end der er oplyst på tegningerne, kontaktes tilsynet straks, hvorefter der tages en beslutning om tiltag. Specielt skal betonrøret under banedæmningen opmåles inden bestilling af rør til brønden. Hvis der under arbejdet identificeres dræn eller sidedræn kontaktes tilsynet, hvorefter der tages beslutning om hvilke tiltag der skal fortages ,25 m betonbrønd Brønden udføres som vist på Tegn. 7. Den placeres ud for udløbet af betonrøret under banen med en bundkote på + 2,96 m, som tilsluttes brønden med et nyt 6,75 m langt Ig-betonrør Ø800. Ved udgravningen til røret skal den opgravede jord deponeres ved siden af udgravningen og tilbagefyldes over røret efter placeringen. Brøndens bundkote med sandfang skal være + 2,40 m eller lavere. Dækselkoten er + 4,00 m. Terrænkoten er ca. + 3,70 m. Der tilsluttes et tilløb fra en grøft med Ø 200 mm PVC-rør fra nord. Der tilsluttes et udløb Ø 200 mm PVC mod syd. Der udskæres et 500 mm bredt overløb i brønden mod vest (mod søen) med en bundkote på + 3,35 m. Betondækslet leveres med et Ø 600 mm støbejernsdæksel Ledningsarbejde Generelt Der regnes med normal understøtning af rørene. Rørene lægges på min. 10 cm udjævningslag. Omkringfyldning foretages til 10 cm over top af rør med grus med maksimal kornstørrelse 16 mm ved PVC-ledninger og 32 mm ved betonrør. Omkringfyldning skal ske under omhyggelig stampning. Komprimeringskrav iht. AAB. Ø200 mm fra brønden til vandløb ved stitunnel Ø200 mm røret fra brønden til tilløbet ved stitunnellen kan lægges i forbindelse med udførelsen af det afskærende lerdige i banketten langs banedæmningen, dvs. at røret kan lægges i kanten af udgravningen mod banedæmningen for etablering af det afskærende lerdige. Røret tilsluttes brønden i kote + 2,70 m og lægges med 10 fald til udløb i vandløbet ved stitunnellen i kote + 1,70 m. Ø200 mm fra grøften langs banedæmningen til indløb i 1,25 m brønd Det 6 m lange Ø200 rør tilsluttes grøften i en bundkote på + 2,75 m med et fald på 10 til udløb i brønden i en bundkote på + 2,71 m Ø200 mm fra grøften langs banedæmningen til udløb i tilløb ved stitunnel G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

11 Vådområdeprojekt Apotekerengen Det 20 m lange Ø200 rør tilsluttes grøften i en bundkote på + 1,50 m med et fald på 5 til udløb i tilløbet i en bundkote på + 1,40 m Ø200 mm fra grøften langs banedæmningen til udløb ved Lyshøj Allé Det 40 m lange Ø200 mm rør tilsluttes grøften med en bundkote på + 0,60 m med et fald på 10 til udløb med en bundkote på + 0,20 m ved det eksisterende rørlagte udløb under Lyshøj Allé Røroverkørsel ved tilløb fra stitunnel Den eksisterende rørbro er tilgroet og delvist tilfyldt og optages, da tilløbet skal flyttes. Rørbroen placeres i det regulerede tilløb med en bundkote 0,1 m under vandløbets bundkote. Rørbro i nyt vandløb Rørbroen under stien over vandløbet optages. Den genplaceres opstrøms den nordlige sø i det genslyngede vandløb som kvægovergang for at kunne sikre fælles afgræsning af engen på begge sider af vandløbet. Betonrøret placeres med en bundkote 0,10 m under vandløbets bundkote. 3. AFVANDINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER Med det foreslåede projektforlag sker der en forringelse af afvandingsforholdene i selve Apotekerengen, mens mulighederne for kvælstoffjernelse ved at etablere søerne og ved overrisling med drænvand forbedres. Afvandingsforholdene for dyrkede marker uden for projektarealet vil ikke blive forringet. Arealer fremgår af nedenstående Tabel 4. Der er anvendt et kort for sommervandføring, da afløbet fra søerne er projekteret sådan, at vandstandsstigninger selv ved store afstrømninger om vinteren holdes indenfor ca cm. Tabel 4: Arealer i ha med drændybder under 1,00 m med projekt Drændybde Sommer middel, eksisterende forhold ha Sommer middel, fremtidige forhold ha Tør eng, 0,75 m < d < 1,00 m 2,38 1,05 Fugtig eng, 0,50 m < d < 0,75 m 1,88 1,33 Våd eng, 0,25 m <d <0,50 m 0,63 1,35 Sump, 0,0 m < d < 0,25 m 0,2 1,05 Vandflade, D < 0,0 m 0 6,7 Samtlige påvirkede arealer er beliggende inden for den foreslåede projektgrænse. De enkelte arealer er beregnet med baggrund af den digitale højdemodel for området og de beregnede vandstande ved de forskellige afstrømninger. Drændybder fremgår af konsekvenskort tegning 2.1. og STIBRO Der skal udføres en stibro af træ over det nye vandløb fra den nordlige sø. Broen udføres som vist på Tegning 8 med en fri bredde på 2,00 m og en samlet længde af brodækket på 2,95 m. De fire pæle udføres 150 x 150 mm af tør kerneeg. Bærebjælkerne 100 x 200 mm og endeplankerne 75 x 150 mm udføres ligeledes af tør kerneeg. Plankerne i brodækket og håndlister kan udføres af lærk. Alt træ skal være FSC-mærket. Pælene presses eller rammes til 1 m i fast bund af sand eller moræne eller til en modstand, så ramning kan skade pælen. Pælene indkøbes i 4 m længde og skæres til færdig højde efter placeringen. Der kan forbores, så pælene rammes min. 1 m. G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

12 Vådområdeprojekt Apotekerengen Bærebjælkerne fastgøres til pælene med 2 st. M12 varmforzinkede bolte og til endeplankerne med 2 stk. 6 mm RF skruer. Håndlisten og rækværk af 50 x 150 mm høvles på overside / inderside og kanter og fastgøres til pælene. Planker og håndlister fastgøres med 2 stk. 5 mm RF skruer i alle samlinger. Pælenes afvigelse fra lodret må maks. være 5 mm /m. Brodækket udføres med en største afvigelse på 10 mm fra et vandret plan og en afvigelse på +/- 20 mm på koten. Brodækket indmåles inden afleveringen. G:\Afd_Natur & Vand\Faglige områder\naturgenopretning\vos\apotekerengen\vandløbstilladelse\dimensioneringsnotat til vandløbstilladelse docx_.docx

13

14

15

16 30 N C Note: Vedr. snit se tegn.nr. 5 og 5.1 C 3,00 0 2, 00 Signaturer: Sti Dige 10 Sø a=2 Vandløb a=3 20 a=2 40 a=3 B 50 A a= A , 0 0 2,0 0 0,5 1, ,5 0 Ø200 mm PVC dræn 0, a=5 30 Bro B Projektnr. Dato Konst. Tegn HMP CJM Mål Kontrol. 1:500 Kolding Kommune Apotekerengen - Detailprojekt Oversigtsplan af dige Godk. Englandsgade 25 DK-5000 Odense C Tlf Fax Tegning nr. Rev :14:55 Q:\2011\ \CAD\03 Drawing\3.dwg cjm Rev.

17 12 11 Apotekerengen Tegning 4 - længdeprofil af projekterede forhold Bundkote Eksisterende terræn Projektgrænse Nyt slyng Indløb Sø Udløb Sø Stryg Indløb Sø Udløb Sø Projektgrænse Stryg

18

19

20

21 0,45 2,00 0,45 50x150 mm (høvles) 4,00 150x150 mm eg 150x50 mm (lodret) 3,50 50x150 mm 3 stk. 100x100 mm 75x150 mm 0,20 0,50 BK. 2,45 1:1, ,20 Snit A-A, 1:20 Snit i bro 0,30 0,15 2,00 0,15 0,30 2,00 0,15 Plan af bro, 1:20 0,15 Rev. Dato Konst. Tegn. Kontrol. Godk HMP CJM Projektnr Mål 1:20 Kolding Kommune Apotekerengen - Detailprojekt Englandsgade 25 DK-5000 Odense C Tlf Fax Tegning nr. Snit A-A Stibro 8 0 Rev. cjm :16:39 Q:\2011\ \CAD\03 Drawing\8.dwg

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune.

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune. NOTAT Projekt Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Avnø Vig Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 03-11-2011 Til Fra Kopi til Torben Tran Ankjærø, Haderslev Kommune Mads Bøg Grue, Rambøll Lotte Madsen, Kolding

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb 1 Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928029 Mail: sbp2@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P16-1-13 22-10-2015 Ansøgning om vandløbsrestaurering i Bolbro Bæk Vandløb: Bolbro bæk Vandløbssystem: Arnå Vandløbs

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune oktober 2014 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse PROJEKT Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune Projekt nr. 213629 Dokument nr. 1213055809 Version 2 Udarbejdet af JOS Kontrolleret af JAD Godkendt

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe.

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Hesselbækken Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Det eksisterende udløb af det rørlagte vandløb i den åbne kanal der leder ud i Furesøen. Placeringen

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009 Vordingborg Kommune Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt Februar 2009 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

Rudersdal Kommune. April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING

Rudersdal Kommune. April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING Rudersdal Kommune April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING PROJEKT Rudersdal Kommune. Detailprojekt vandløbsrestaurering Rudersdal Kommune Projekt nr. 212773 Dokument nr. 1212078513

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Helsingør Kommune. Forslag til RESTAURERINGSPROJEKT: Genåbning af den rørlagte Østerbæk ved Østre Stejleplads i Hornbæk.

Helsingør Kommune. Forslag til RESTAURERINGSPROJEKT: Genåbning af den rørlagte Østerbæk ved Østre Stejleplads i Hornbæk. Helsingør Kommune Forslag til RESTAURERINGSPROJEKT: Genåbning af den rørlagte Østerbæk ved Østre Stejleplads i Hornbæk. december 2013 1 2 Indhold INDLEDNING 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Vandløbet og dets målsætning

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Fredericia Kommune. Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842)

Fredericia Kommune. Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842) Fredericia Kommune Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842) PROJEKT Rørføring i tilløb til Gudsø Mølleå (RIB-842) Fredericia Kommune Projekt nr. 215250

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland. Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet

Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland. Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet 11. juni 2007 Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet 11. juni

Læs mere

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-4-15 Kontaktperson: Annika Sundberg Lauridsen

Læs mere

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8.

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8. 26. februar 2016 LIFE14 NAT/DK/000012 Tønder Kommune Sags id.: 01.05.00-P20-23-15 Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato:

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Reguleringsprojekt

Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Reguleringsprojekt Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Projekt Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Projektnummer 3691200048 Kundenavn Emne

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

VÅDOMRÅDEPROJEKT KORUP Å

VÅDOMRÅDEPROJEKT KORUP Å JUNI 2014 MARIAGERFJORD KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT KORUP Å UDBUDSMATERIALE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 MARIAGERFJORD

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Kristian Rytter A/S Jellingvej 19 9230 Svenstrup kr@kristianrytter.dk eso@kristianrytter.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Region

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk AAL 673 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i den øverste del af Glimsholt Å ved åbningen af rørlægningen med reference AAL-673 på 197 meter.

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt for Maglemoserenden

Godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt for Maglemoserenden 27-06-2013 J. nr. 11/3975 Ref: Annjen Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Tlf. 63 51 60 42 direkte Fax 63 51 60 01 E-mail: annjen@langelandkommune.dk

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. januar 2012 Sag 92/2009 (2. afdeling) Bjarne Jacewicz, Dieter Bruhn, Christian Hoeck, Sigurd Jefsen Christensen, Jürgen Lorenzen, Uwe Boysen, Kurt Andresen, Niels

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt.

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Lær at læse og bruge et regulativ Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Der er en masse bløde værdier i regulativet, men der er også faste holdepunkter,

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Fly Enge. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Fly Enge. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Fly Enge Teknisk forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Fly Enge Indhold TEGNINGSFORTEGNELSE... 5 BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 7 PROJEKTFORSLAGENE... 7 Scenarie 1:... 7 Scenarie

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere