Spildevand i det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevand i det åbne land"

Transkript

1 Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1

2 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse, der ikke er kloakerede. Fra en række ejendomme i Aabenraa Kommune løber spildevand kun gennem en bundfældningstank og derfra ud i vandløb, søer eller badesteder. Det er dette spildevand, der skal renses bedre. I dette hæfte fortæller vi om hvorfor, hvor og hvordan spildevand skal renses bedre. Vi viser også en oversigt over de tekniske muligheder, man som ejer kan vælge imellem. Bagerst i hæftet finder du også kontaktoplysninger på nogle af de personer, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dette hæfte. Her finder du også en række nyttige links. Vi håber, dette hæfte hjælper dig på vej, og opfordrer dig til at gemme det. Aabenraa Kommune

3 INDHOLD HVAD SIGER LOVEN OG PLANERNE?... 4 KRAVET TIL RENSNING... 5 HVAD SKER DER NU?... 6 HVORDAN? MEDLEMSKAB AF ARWOS ETABLERING AF EGET PRIVAT RENSEANLÆG ETABLERING AF ET FÆLLES RENSEANLÆG... 9 FAST KRAV OM BUNDFÆLDNINGSTANK TAG- OG OVERFLADEVAND MED MERE TYPER AF ANLÆG HVAD KOSTER DET? ORDFORKLARING YDERLIGERE OPLYSNINGER

4 HVAD SIGER LOVEN OG PLANERNE? Siden 1980 erne er der opnået gode resultater med rensning af spildevand fra byerne og de kloakerede landsbysamfund. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en hel del søer, vandløb og badestrande, som forurenes af spildevand. En væsentlig del af årsagen er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Reglerne for kloakering og rensning af spildevand er overordnet funderet i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, herunder statens vandplaner og Landsplandirektivet (de tidligere Regionplaner). I Spildevandsplanen for Aabenraa Kommune står der, at kommunen vil gennemføre forbedret spildevandsrensning i de områder, der er udpeget i Landsplandirektivet og Vandplanerne. 4

5 KRAVET TIL RENSNING Afhængigt af hvilket område en ejendom ligger i, er der forskellige renseklasser for spildevandet, som skal opfyldes. Det er fordi, de forskellige recipienter vandløb, sø, fjorde og nor er følsomme overfor forskellige stoffer. Kravet om rensning af spildevandet er inddelt i 4 renseklasser. Nedenfor er klasserne oplyst, og der er angivet, hvor meget der skal fjernes af organisk stof, fosfor og kvælstof for at opfylde de enkelte renseklasser. Renseklasse Rensning for % fjernes Udledning til O Organisk stof (O) 90% O Fjorde og nor SO Organisk stof (O) og skærpet 95% O, Vandløb krav til nitrifikation (N) 90% N OP Organisk stof (O) 90%O, Søer og fosfor (P) 90%P SOP Organisk stof (O), skærpet krav til nitrifikation (N), og fosfor (P) 95% O, 90% N, 90% P søer, og vandløb, der ender i en sø. Er min ejendom omfattet? Kommunen er inddelt i oplande til de forskellige vandløb, søer og havområder. Inden så længe, vil du kunne finde et kort på Kommunens hjemmeside, som viser dig, i hvilket område din ejendom ligger. 5

6 HVAD SKER DER NU? På de foregående sider har vi beskrevet, hvorfor spildevandet i det åbne land skal renses. Det konkrete forløb, for at du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, starter ved, at vi sender dig et varsel om påbud. Du kan bruge denne tekst som checkliste for forløbet. Varsel om påbud Hvis Aabenraa Kommune har registreret, at der fra din ejendom ledes urenset spildevand til et vandområde, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning, modtager du et varsel om påbud. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger inden et eventuelt påbud. Det kan være, at din ejendom ikke leder spildevand til det angivne vandområde eller, at du allerede har et anlæg, som opfylder kravene, men som Kommunen ikke har registreret. Du har 4 uger til at kommentere på varslet. Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis vi sender dig et påbud, betyder det, at du skal forbedre din spildevandsrensning. Her tilbyder vi dig også et kontraktligt medlemskab af kommunens forsyningsselskab, Arwos. Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af forsyningsselskabet, indgår Arwos en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere et privat eller fælles renseanlæg, skal du selv sørge for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som vi giver dig. Du skal altså selv kontakte en autoriseret kloakmester, som skal udføre arbejdet for dig. Du har 3 måneder til at meddele, om du ønsker kontraktlig medlemskab. 6

7 Du skal søge selv når du får påbud Etablering eller ændring af et spildevandsanlæg på privat grund kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningsskemaer kan hentes på kommunens hjemmeside se bagsiden. Når du har modtaget tilladelse må kloakmesteren gå i gang med arbejdet. Færdigmelding Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren færdigmelde spildevandsanlægget. Det sker ved, at kloakmesteren udfylder et færdigmeldingsskema og sender det sammen med en målfast som udført kloakplan til Aabenraa Kommune. Det er vigtigt, at færdigmelding og kloakplan er stemplet, dateret og underskrevet af kloakmesteren. Bemærk En færdigmelding bliver registeret i BBR, og det er vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger på din ejendom. Da spildevandsafgiften bliver sat efter, hvilken rensning du har, kan det betyde noget for din økonomi. Anlægget betragtes ikke som lovligt før denne færdigmelding. 2 år efter meddelelse af påbuddet skal kloakmesteren have indsendt en færdigmelding. Eventuel håndhævelse af påbuddet I tilfælde af at du ikke efterkommer påbuddet ved påbudsfristens udløb, overdrager kommunen sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi, jf. Miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 2. 7

8 HVORDAN? Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandrensning, kan du vælge imellem følgende tre løsningsmuligheder: 1. Medlemskab af forsyningsselskabet, Arwos 2. Etablering af dit eget private renseanlæg 3. Etablering af et fælles renseanlæg med fx naboer 1. MEDLEMSKAB AF ARWOS Kloakforsyningen (Arwos) har pligt til at tilbyde dig et kontraktligt medlemskab (gælder ikke for virksomheder og sommerhuse). Hvis du vælger denne mulighed, sørger Arwos for etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom. Du har dog selv ansvaret for drift og eventuel omlægning af de eksisterende kloakledninger og bundfældningstank. Bundfældningstanken tømmes af Arwos. Hvad koster medlemskab af kloakforsyningen? Standardtilslutningsbidraget for 1 boligenhed, der kun afleder husspildevand er i 2014, ,50 kr. Regnvand, skal du selv sørge for at aflede. Formentlig kan du fortsætte med at anvende dine eksisterende, private ledninger til regnvandet. Derudover skal du betale et fast bidrag på 625kr. samt et vandafledningsbidrag for spildevand, hvilket afhænger af dit vandforbrug. Vandafledningsbidraget er i 2014 sat til 40,31kr. pr. m 3. For ejendomme uden vandmåler beregnes afgiften ud fra et anslået forbrug på 170 m 3 pr. år for en enkelt husstand. Yderligere skal du selv betale for el til anlægget. Alle priser er inkl. moms. 8

9 2. ETABLERING AF EGET PRIVAT RENSEANLÆG Hvad går det ud på? Hvis du ikke ønsker kontraktligt medlemskab af Arwos, kan du etablere dit eget, private renseanlæg, som du driver og vedligeholder for egen regning. På side beskriver vi en række typer af private renseanlæg, hvor de kan bruges, og hvilke omkostninger du skal regne med. Se også side 5 i afsnittet: Kravet til rensning. Den autoriserede kloakmester er din rådgiver i valget af renseløsning, og denne skal stå for udførslen af den renseløsning, som du vælger. Kloakmesteren kan også hjælpe med at formulere din ansøgning til kommunen. Hvis du kommer med et velbegrundet forslag til at rense dit spildevand på en alternativ måde, vil det være muligt at opnå tilladelse til at etablere andre rensemetoder. Kontakt derfor kommunen, hvis du har alternative forslag. Der må kun udledes almindeligt husspildevand til anlæggene. Tagog overfladevand, samt vand fra pool, spabade og karbade over 250L, eller hvor der tilsættes klor skal afledes separat. 3. ETABLERING AF ET FÆLLES RENSEANLÆG Hvad går det ud på? På side 8 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et renseanlæg. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi man deler udgifterne til renseløsningen. Fælles renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads. 9

10 Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, skal der etableres en stor, fælles bundfældningstank. Bundfældningstankens størrelse afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Derudover skal ejerne stifte et laug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle laug, skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægter og valg af fælles renseanlæg skal godkendes af kommunen. FAST KRAV OM BUNDFÆLDNINGSTANK Alle tre ovennævnte muligheder kræver, at du allerede har eller installerer en bundfældningstank, som renseanlægget skal tilsluttes. Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank hed tidligere en trixtank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Bundfældningstanken sørger for at rense spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå forsvarlig spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til udover det, som bundfældningstanken medvirker til. Hvilke krav er der til bundfældningstanken? Hvis du vælger et medlemskab af kloakforsyningen eller at etablere et privat renseanlæg, skal bundfældningstanken have to eller tre kamre og et samlet volumen på mindst 2 m 3 gerne større. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er 10

11 fælles om bundfældningstanken. Den skal stadig være opdelt i 2 eller 3 kamre. Kan den gamle tank bruges? Grundlæggende, nej. Ældre typer af tanke er ofte enten for små eller har kun ét kammer. De overholder sjældent de gældende krav og er ikke gode nok til at tilbageholde bundfældet materiale fra spildevandet. Yderligere oplysninger Retningslinjerne/funktionskrav for bundfældningstanke er beskrevet i Spildevandsbekendtgørelsen. Se oversigten over links på bagsiden.. TAG- OG OVERFLADEVAND MED MERE Du må ikke lede tagvand eller overfladevand (herunder drænvand) til samme bundfældningstank og spildevandsanlæg som husspildevandet, da det kan ødelægge anlæggets renseeffekt. Tag- og overfladevand kan eksempelvis ledes til faskine, hvor det nedsiver. Vand fra pool, spabade og karbade over 250 L eller hvor der bliver tilsat klor, må heller ikke kobles til spildevandsanlægget, sammen med det øvrige husspildevand. Det skal afledes og renses i sit eget anlæg med bundfældningstank. 11

12 NEDSIVNINGSANLÆG Hvordan virker det? Et nedsivningsanlæg kan kun bruges når jorden er sandholdig, så spildevandet kan nedsive, og der skal samtidig være langt nok ned til grundvandet. Fra bundfældningstanken bliver spildevandet pumpet ud igennem huller i sivestrengene. Når spildevandet løber gennem jordlagene, optages og nedbrydes affaldsstofferne fra spildevandet. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler fra bundfældningstanken, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlægget hæves og vil fremstå som en jordvold. Erfaringer Nedsivningsanlæg er en god løsning, hvis jordbundsforholdene og afstandskravene tillader det, de kræver begrænset vedligeholdelse, er ikke særlig synlige, og overholder alle rensekrav. Yderligere oplysninger Vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE. Se bagsiden. 12

13 BIOLOGISK MINIRENSEANLÆG Hvordan virker det? Et biologisk minirenseanlæg er i princippet en lille kopi af de store moderne renseanlæg. Fra bundfældningstanken pumpes spildevandet over i renseanlægget, hvor næringsstofferne fjernes såvel biologisk som kemisk. Det kan etableres alle steder, da det opfylder alle rensekrav og kræver meget lidt plads. Nogle minirenseanlæg, leveres med indbygget bundfældningstank. Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og er derfor ikke synligt bortset fra 1 til 2 dæksler. Erfaringer Anlæggene har gode renseresultater, men kræver en del vedligehold og årlig service. De er relativt dyre i drift, men overholder alle rensekrav. Yderligere oplysninger Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Se bagsiden. 13

14 PILERENSNINGSANLÆG Hvordan virker det? Pilerensningsanlæg etableres uden afløb, da spildevandet fordamper. Velegnet på steder, hvor afledning af spildevand er vanskeligt. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles til piletræerne, som forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Det kræver et areal på cirka m 2 for en familie på op til 5 personer og vil fremstå som et vådt område med piletræer. Erfaringer Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes cirka hvert tredje år. Anlæggene kræver meget plads og en del vedligehold, men overholder alle renseklasser. Yderligere oplysninger Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE. Se bagsiden. 14

15 BEPLANTET FILTERANLÆG Hvordan virker det? Spildevandet pumpes ind i filtersandet. Planterne sørger for ilttilførsel, mens bakterier nedbryder affaldsstoffer. Herefter løber spildevandet ud i en faskine og igennem en reguleringsbrønd til nærmeste dræn eller vandløb. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder det tæt. Kan anlægget ses? Det beplantede filteranlæg kræver et areal på cirka m2 for en familie på op til 5 personer og vil fremstå som et vådt område med cirka 1-1,5 meter høje tagrørsplanter. Erfaringer Bepl. Filteranlæg har en lang indkøringsperiode, og vanskeligt at opnå stabil drift, især under længere perioder med frost. De kræver plads, og overholder kun renseklasse O og SO (se side 5). Yderligere oplysninger Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE. 15

16 BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG Hvordan virker det? Et biologisk sandilteranlæg kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Spildevandet pumpes ud gennem sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, optages og nedbrydes affaldsstofferne fra spildevandet. Nederst er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand, og leder det ud af anlægget. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder det tæt. Kan anlægget ses? Der vil ofte kun være 2 brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. Erfaringer Det er en god og stabil løsning ved rensning for organisk stof, men kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Overholder kun renseklasse O og SO (se side 5). Yderligere oplysninger Vejledning om Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE. Se bagsiden 16

17 HVAD KOSTER DET? Prisen afhænger af, om du vælger medlemskab af kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et fælles renseanlæg med fx en nabo. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen sig med tiden for hver af de tre muligheder. Hvis du vælger medlemskab af kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og prisen på vand ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere et privat eller fælles renseanlæg, afhænger prisen blandt andet af, hvilken type du vælger. Lokale forskelle kan også afgøre hvilke typer anlæg, som du kan få tilladelse til, og dermed have indflydelse på dine omkostninger. Derfor giver vi dig nedenfor udelukkende et vejledende skøn over priserne, som alle er inklusive moms. Vejledende priser, ved anlæg til én famlie op til 5 personer Anlægstype Anlægspris, kr. Driftspris kr./år ca. Forventet levetid Nedsivningsanlæg år Biologisk minirenseanlæg Ca. 40 år. Pileanlæg Ca. 40 år. Beplantet filteranlæg Ca. 25 år. Biologisk sandfilteranlæg år Kontraktligt medlemskab af Arwos, afhængigt af årligt vandforbrug 50 m Ca Evigt 100 m Ca Evigt 150 m Ca Evigt 17

18 Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er medlemskab af kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat eller fælles renseanlæg. På lang sigt er privat eller fælles renseanlæg ofte billigere, fordi du ikke betaler vandafledningsbidrag. Omvendt kan der komme udgifter til renovering af dit private renseanlæg, som du selv skal dække. Du kan kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, hvad der bedst kan betale sig for dig. 18

19 ORDFORKLARING Faskine - Plastkassette eller stenfyldt rende i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem og nedsiver fra. Fosfor - Grundstoffet phosphor (P). Vigtigt næringsstof for planter. Husspildevand - Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og lignende afløb i huset. Kvælstof - Grundstoffet nitrogen (N). Et vigtigt næringsstof for planter. Organisk stof - Materiale, der stammer fra levende organismer. Plastmembran - Vandtæt plastikdug eller bassinfolie. Sivestreng - Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Spildevandsafgift - Afgift til staten. Jo bedre rensning, jo lavere afgift. Udluftningsrør - Rør, der stikker op af jorden og som sørger for udluftning af et spildevandsanlæg. Vandafledningsbidrag - Det beløb, der betales til forsyningsselskabet for at komme af med spildevandet. Tilslutningsbidrag Beløb, der betales for at blive koblet på den offentlige kloakforsyning. 19

20 YDERLIGERE OPLYSNINGER Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Afd. Byg, Natur & Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Spildevandsgruppen: Anders Hansen Dorthe Matzen Shajarati Tlf Tlf Kenneth Enemark Lund Tlf Nyttige links: kommunens hjemmeside. Her kan du finde kommunens spildvandsplan, informationer om kloakering, og lokal spildevandsrensning. Du finder også ansøgningsskemaer til etablering af privat spildevandsrensning. Søg på spildevand. Arwos hjemmeside. Her finder du Arwos takster for afledning af spildevand, samt information om spildevandsrensning. Miljøstyrelsen. Her kan du finde de vejledninger, der er nævnt i beskrivelsen af de enkelte renseanlæg. Autorisationsregister for kloakmestre. Se under Kloak for fagfolk Autorisationsregister for kloak. Hjemmeside med lovstof. Her finder du bl.a. Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. 20

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere