Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Gebyrfinansiering af autorisationsadministrationen og harmonisering af autorisationsordninger på vvs-installatør-, kloakmester- og elinstallatørområderne m.v.) 1 I lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved 2 i lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 4 indsættes efter som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør), : eller vand- og sanitetsmester, og til udførelse eller servicering af særlige typer af gasinstallationer udgår affattes således: 7. Autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør), vand- og sanitetsmester og som kloakmester gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Virksomheden har tilknyttet en person, der er godkendt som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 2. 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem eller er omfattet af en særlig tilsynsordning, jf. 9. 3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden har fast forretningssted. 5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8. Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person gives, når det er dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Den teknisk ansvarlige person har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt prøve. 2) Den teknisk ansvarlige person har haft relevant arbejde indenfor det fagområde, hvor der søges autorisation, i sammenlagt mindst 1 år inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag vedkommende bestod den godkendte prøve. 3) Den teknisk ansvarlige person er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og har rådighed over sit bo. 4) Den teknisk ansvarlige person er tilknyttet virksomheden som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. 1

2 5) Såfremt den teknisk ansvarlige person er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand. 6) Den teknisk ansvarlige person har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser og dispositionsret over virksomhedens autorisationskrævende arbejde. 7) Den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 2. 8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8. Stk. 3. Virksomheden samt den teknisk ansvarlige skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør samt den teknisk ansvarlige skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør af denne lov. Stk. 4. Godkendelse som kompetent virksomhed inden for et begrænset arbejdsområde på gasområdet eller på vand- og sanitetsområdet kan meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når betingelserne i stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. Der kan dog ske godkendelse som teknisk ansvarlig person af en person med en anden uddannelse end den i stk. 2, nr. 1 nævnte, hvis godkendelsen som kompetent virksomhed kan ske på baggrund af virksomhedens samlede kompetence efter regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 4. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, nr. 1-7, og stk. 4 nævnte betingelser. Stk. 6. Stk. 2, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom. Stk.7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler: 1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, og godkendelse som teknisk ansvarlig person, herunder om digital indsendelse af ansøgning, 2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, om forbindelsen mellem virksomheden, den teknisk ansvarlige person og det personale, der udfører arbejde under autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, herunder regler om den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden, 3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret og godkendt kompetent virksomhed, 4) om de prøver, der giver adgang til godkendelse som teknisk ansvarlig person og godkendelse som kompetent virksomhed, samt administrationen af disse prøver 5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisations- og godkendelseskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Stk. 8. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som vvsinstallatør, kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, og for den samtidige godkendelse af hver teknisk ansvarlig person samt for efterfølgende godkendelse af en ny teknisk ansvarlig person. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer. 3. I 8, stk.1, udgår:,stk. 1,, og der indsættes efter: kompetent virksomhed : eller godkendelse som teknisk ansvarlig person. 2

3 4. 9 affattes således: 9. En virksomhed, der ansøger om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør) eller godkendelse som kompetent virksomhed på gasområdet, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører virksomheden på gasområdet, jf. dog stk. 3 og 4. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. En virksomhed, der ansøger om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør), som vand- og sanitetsmester, om godkendelse som kompetent virksomhed på vand- og sanitetsområdet eller om autorisation som kloakmester skal, for så vidt angår den del af virksomheden, der vedrører vand- og afløbsområdet, enten have et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i stk. 1 eller tilslutte sig en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på gasområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder. Kvalitetsstyringssystemet skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6. Såfremt virksomheden tillige udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal virksomheden for så vidt angår disse arbejder enten fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for så vidt angår disse arbejder. Stk. 4. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden enten har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for så vidt angår disse arbejder. Stk. 5. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem og omkostningerne i forbindelse med tilslutning til en særlig tilsynsordning afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1-4 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning m.v., og den særlige tilsynsordnings omfang og procedure samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser ophæves affattes således: 11. En autorisation og en godkendelse som kompetent virksomhed bortfalder, når 1) virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation, eller ophører, eller 2) virksomheden ikke længere har en godkendt teknisk ansvarlig person tilknyttet. Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person bortfalder, hvis den pågældende afgår ved døden, forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger eller i øvrigt bliver fysisk eller retligt ude af stand til at udøve virksomheden, eller hvis 3

4 virksomhedsautorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed for den virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, bortfalder. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en teknisk ansvarlig person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Den tilsynsførende virksomhed skal have samme forretningsområde som den virksomhed, der føres tilsyn med. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen , stk. 1, affattes således: Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation eller en godkendelse som kompetent virksomhed eller som teknisk ansvarlig person, når 1) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde, 2) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har overtrådt vilkårene for autorisation eller godkendelse, eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen, eller den særlige tilsynsordning viser grove mangler i de udførte arbejder, 3) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen ikke længere opfylder betingelserne nævnt i 7, eller i regler fastsat i medfør af 7, stk. 7 og 9, stk. 6, eller 4) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har betydelig forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover. 8. I 12, stk. 3, ændres stk. 1, nr.1-3 til: stk. 1, nr I 12, stk. 4, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 1 og 2 til: stk. 1, nr I 12, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter godkendt kompetent virksomhed : eller som teknisk ansvarlig person. 11. I 12, stk. 5, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 3 til: stk. 1, nr I 12, stk. 5, 2. og 3. pkt., indsættes efter godkendt kompetent virksomhed : eller som teknisk ansvarlig person affattes således: 14. En virksomhed, der ikke har autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør), vand- og sanitetsmester eller kloakmester, eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , eller en virksomhed, der ikke er godkendt som kompetent virksomhed, eller hvis godkendelse som kompetent virksomhed er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation eller godkendelse haves. 4

5 14. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter og klageadgang : m.v , stk. 1, affattes således: Gasleverandørerne skal i forbindelse med meddelelse om nye gasinstallationer og tilsyn med eksisterende gasinstallationer føre tilsyn med, hvorvidt arbejdet er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Gasleverandørerne skal tillige føre tilsyn efter bestemmelser i gasreglementet, jf. 15, herunder tilsyn med, hvorvidt arbejdets kvalitet og installationernes tilstand er tilfredsstillende, og arbejdet er udført i overensstemmelse med gasreglementet. 16. I 23, stk. 3, ændres frakendelse til: tilbagekaldelse, og forholdene indrapporteres til Sikkerhedsstyrelsen ændres til: Sikkerhedsstyrelsen underrettes herom. 17. Efter 23 indsættes: 23 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af en autorisation eller en godkendelse, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation fortsat er opfyldt. 18. I 24, stk. 3, ændres Sikkerhedsstyrelsens omkostninger ved administration til: omkostningerne ved administrationen. 19. I 25, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 18, nr. 3 :, eller 23 a, 1. pkt.. 2 I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003 som ændret ved 14 i lov nr. 442 af 9. juni 2004 og 1 i lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, ændres erhvervsmæssigt til: som erhverv. 2. I 3, stk. 6, udgår ved at indstøbe rør, dåser og lign. 3. I 4 ophæves stk. 3, og stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således: Stk. 3. En autorisation kan udstedes på vilkår, som begrænser autorisationen enten 1) tidsmæssigt, 2) til enkeltstående opgaver, eller 3) til særlige typer arbejde. 5

6 4. 5 affattes således: 5. Den personlige autorisation gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Ansøgeren har bestået en godkendt prøve og opfylder de fastsatte praksiskrav, og eventuelle krav om faglig ajourføring af viden, fastsat i medfør af 6, stk. 2, nr. 4. 2) Ansøgeren har haft mindst 1 års teknisk arbejde i stærkstrømsteknisk virksomhed inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, vedkommende bestod den godkendte prøve. 3) Ansøgeren er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og har rådighed over sit bo. 4) Ansøgeren er tilknyttet en virksomhed, jf. stk. 2, som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab. 5) Såfremt ansøgeren er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand. 6) Ansøgeren har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser over de medarbejdere, der tages ansvar for, og dispositionsret over det arbejde, der tages ansvar for. 7) Ansøgerens tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af 6, stk. 2, nr. 2. 8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5. Stk. 2. Virksomhedsautorisation gives, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Virksomhedens indehaver eller en ansat medarbejder er autoriseret i henhold til stk. 1. 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf. 5 a. 3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden har fast forretningssted. 5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5. Stk. 3. Virksomheden samt den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør samt den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende indenfor de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller bestemmelser udfærdiget i medfør af disse love. Stk. 4. Stk. 1, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som elinstallatør til virksomheder og personer. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer. 5. Efter 5 indsættes: 5 a. En virksomhed, der søger om autorisation som elinstallatør, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Stk. 2. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører arbejder, virksomheden udfører i Danmark, og som kan godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 4. 6

7 Stk. 3. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 og 2 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser affattes således: 6. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i 5, stk. 1, nr. 1-7 og 5, stk. 2, nr. 1-4 nævnte betingelser. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler: 1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, herunder om digital indsendelse af ansøgning, 2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, herunder regler om den personligt autoriseredes tilknytning til virksomheden, 3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret elinstallatør, 4) om de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og krav om ajourføring af viden såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor ansøgeren bestod den prøve, der giver adgang til autorisation, og 5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. 7. I 8, stk. 1, ændres forlader sin stilling til: forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger. 8. I 8, stk. 2, ændres går konkurs til: kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører. 9. 8, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en ansat autoriseret person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret elinstallatør. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen. 10. I 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter udstedt, : eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen, , stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og I 9, stk. 2, ændres for en periode på maksimalt 5 år til: for en bestemt periode eller indtil videre. 13. I 10, stk. 2, ændres: 9, stk. 1, nr. 1-4, til: 9, stk. 1, nr. 1-3, , 2. pkt., ophæves. 7

8 15. Overskriften efter 11 ophæves affattes således: 12. En person eller virksomhed, der ikke er autoriseret elinstallatør, må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation haves. 17. I overskriften efter 12 indsættes efter Kontrol : m.v I 13, stk. 1, indsættes efter De enkelte elselskaber skal i forbindelse med : krævede. 19. Efter 13 indsættes: 13 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisation, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation er opfyldt. 13 b. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige andre offentlige myndigheder og private virksomheder til at udøve de beføjelser, der er nævnt i 5a, stk I 14, stk. 1, ændres sikkerhedskvalitetsstyringssystem til: kvalitetsstyringssystem. 21. I 14, stk. 3, ændres elinstallatørvirksomheds til: autoriseret elinstallatørs. 22. I 15, stk. 1, nr. 4, ændres: 12, stk. 2 til: I 15, stk. 1, nr. 5, indsættes efter tilsidesætter oplysningspligten efter : 13 a, 1. pkt., eller. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 5, stk. 2, nr. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v., som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, samt denne lovs 2, nr. 5 og nr. 10, træder dog først i kraft den 1. januar Stk. 1. Begrænsningen af gyldighedsperioden til 5 år for autorisationer til personer og virksomheder, udstedt i medfør af lov om autorisation af elinstallatører m.v. inden den 1. januar 2007, falder bort ved denne lovs ikrafttræden. Stk. 2. Virksomheder, som på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden var autoriseret som elinstallatør, skal senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt krav herom, opfylde gældende regler om godkendelse af kvalitetsstyringssystemer. Sådant krav kan tidligst fremsættes den 1. januar

9 5 Virksomheder, der den 31. december 2006 var indehaver af en autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, skal til og med den 31. december 2008 opretholde en sikkerhed, som er stillet overfor Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerheden vil blive frigivet den 1. januar Sikkerheden skal stilles for den forsvarlige udførelse af virksomhedens autorisationskrævende arbejder eller arbejder, som kræver godkendelse som kompetent virksomhed, som er udført inden den 1. januar Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om sikkerhedens størrelse og hvordan den stilles, og om betingelser for begæring af udbetaling, herunder om fristen for at fremsætte krav, om fremgangsmåden ved anvendelse og om retablering af sikkerheden. Stk. 2. En sikkerhed, stillet for den forsvarlige udførelse af arbejder, der kræver autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, der er stillet for en virksomhed, hvis autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed er ophørt inden den 1. januar 2007, vil blive frigivet 2 år efter, at autorisationen eller godkendelsen er ophørt. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrund for lovforslaget Lovovervågning og harmonisering Lovforslaget indeholder en række ændringer, som tilsigter at modernisere autorisationslovene på henholdsvis elinstallatørområdet og vvs-installatør- og kloakmesterområdet, og at skabe mere ensartede regelsæt på disse områder. I denne forbindelse foreslås det bl.a. at indføre krav om 3. parts kontrol af elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer, ligesom der i dag findes sådanne krav for vvs-installatører og kloakmestre. Endvidere foreslås en struktur i regelsættet for vvs- og kloakautorisationer, som i højere grad ligner strukturen i elinstallatørlovgivningen. Herudover foreslås der indførelse af gebyrfinansiering på de omhandlede autorisationsområder, på linie med hvad der normalt gælder for så vidt angår kontrol- og tilsynsaktiviteter i Økonomi- og Erhvervsministeriet i øvrigt. Ønsket om modernisering og ensretning udspringer af en række undersøgelser, som er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en lovovervågningsredegørelse vedrørende lovene. De omhandlede love, som omfatter autorisation som henholdsvis el-installatør og vvs-installatør og kloakmester, blev vedtaget i folketingsåret 1999/2000. Lovene erstattede tidligere lovgivning på områderne, og indførte som noget nyt blandt andet krav om anvendelse af kvalitetsstyring. I forbindelse med fremsættelsen af forslagene til de nye love blev det besluttet, at begge love skulle gøres til genstand for lovovervågning. 9

10 På tidspunktet for lovenes vedtagelse blev el-installatørautorisationsordningen administreret af Elektricitetsrådet, mens vvs-installatør- og kloakmesterautorisationsordningerne blev administreret af Danmarks Gasmateriel Prøvning. I forbindelse med oprettelsen af Sikkerhedsstyrelsen i 2004 blev de nævnte myndighedsområder overført til Sikkerhedsstyrelsen ved lov nr. 458 af 10. juni 2003 om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen), Folketingstidende nr , sp. 7928, 9740 og 10475, tillæg A, sp og tillæg B, sp Af bemærkningerne til denne lov fremgår, at det blev besluttet, at lovovervågningen tillige skulle omfatte en evaluering af den nye administrative organisering, herunder en undersøgelse af, hvorvidt der kan ske en harmonisering mellem de to autorisationslove. Det blev herved forudsat, at brancheorganisationerne skulle inddrages. Baggrunden for at overveje harmonisering skal ses i, at lovene i dag administreres af samme myndighed, Sikkerhedsstyrelsen, og vedrører beslægtede autorisationsområder, hvor der er installatører, som oppebærer autorisation på flere af områderne fx både vvs- og elinstallatørautorisation. Hertil kommer, at lovenes overordnede formål - at tilvejebringe sikkerhed og kvalitet i arbejdet - er ens. På baggrund af harmoniseringsovervejelserne blev det fundet hensigtsmæssigt at afgive en samlet lovovervågningsredegørelse for de to love. Lovovervågningsredegørelsen blev oversendt til Folketinget den 23. februar 2006 og kan ses på Den indeholder anbefalinger til ændringer af nogle nærmere angivne forhold i de to autorisationslove, dels i forbindelse med opfølgning på effekten af kravet om anvendelse af kvalitetsstyring, og dels i forbindelse med harmonisering. Disse anbefalinger danner baggrund for en del af punkterne i nærværende lovforslag. Det Tekniske Sikkerhedsråd samt dettes underudvalg, Autorisationsudvalget, har deltaget i processen omkring lovovervågningen og harmoniseringen. Det Tekniske Sikkerhedsråd er et rådgivende udvalg for ministeren og Sikkerhedsstyrelsens direktør. Rådet er nedsat i henhold til ovennævnte lov nr. 458 af 10. juni 2003, og består af faglige eksperter samt repræsentanter for private organisationer, som arbejder med teknisk sikkerhed. Det Tekniske Sikkerhedsråd nedsætter i henhold til forretningsordenen faglige underudvalg med repræsentanter fra interessentkredsen, andre myndigheder samt særlige specialister, der på et overordnet plan kan rådgive Sikkerhedsstyrelsen og Det Tekniske Sikkerhedsråd. På området for el-installatør-, vvs-installatør- og kloakmesterautorisationer, er nedsat Autorisationsudvalget. Udvalgets medlemmer er indstillet af en række brancheorganisationer og foreninger. Endvidere er de kontrolinstanser, som på vvs- og kloakområdet kontrollerer kvalitetsstyringssystemerne, repræsenteret ved et medlem. Derudover er et af de sagkyndige medlemmer af Det Tekniske Sikkerhedsråd tillige medlem af Autorisationsudvalget. Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget er løbende blevet holdt underrettet om processen i forbindelse med lovovervågningen, ligesom indholdet af lovovervågningsredegørelsen 10

11 er blevet drøftet med dem. Herudover er Autorisationsudvalget ved forskellige lejligheder blevet inviteret til at indgive konkrete forslag. Lovovervågningsredegørelsen er i udkast med angivelse af fokusområder, effektmålinger og redegørelse for det eventuelle harmoniseringspotentiale, samt foreløbige vurderinger på baggrund af drøftelserne med Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget blevet sendt i høring i en kreds, der svarer til høringskredsene i forbindelse med de to loves udarbejdelse. Alle de hørte parter har generelt udtryk enighed i de anbefalinger fra lovovervågningen, som her er udmøntet i forslag til lovændringer. Herudover blev der i forbindelse med høringen givet udtryk for ønske om harmonisering med henblik på så ensartede krav til autorisationsansøgningen og udøvelsen af erhvervet som det er muligt, blandt andet af hensyn til de virksomheder, som har autorisation på begge områder. Udover analysearbejdet i forbindelse med lovovervågningen er der efterfølgende foretaget en videregående undersøgelse af lovene med henblik på at afdække eventuelt yderligere harmoniseringspotentiale. I denne forbindelse er der fremkommet en række forslag til ændringer, der yderligere tilsigter at ensarte de to love. En del af disse har karakter af præciseringer og redaktionelle ændringer. Indtægtsdækning af erhvervsrettede kontrol- og tilsynsaktiviteter - gebyr Et yderligere element i lovforslaget er indførelsen af gebyr, idet det foreslås, at autorisations- og godkendelsesordningerne på elinstallatør- og vvs-installatør- og kloakmesterområderne overgår til fuld indtægtsdækning. Dette beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med redegørelsen for lovforslagets hovedpunkter. EU-retlige forpligtelser De her omhandlede autorisationsordninger er omfattet af gældende direktiver vedrørende gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. De hidtidige direktiver på området er nu afløst af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF). Det er Undervisningsministeriet, som forestår den generelle implementering af direktivet i dansk ret. Direktivet vurderes imidlertid at medføre behov for en bredere bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser som følge af de forpligtelser, direktivet medfører, i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til loven. Det foreslås derfor at de hidtidige bestemmelser i lovene om gensidig anerkendelse afløses af en bred bemyndigelse til at fastsætte sådanne regler, som måtte blive nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af loven. Potentielle tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser Endelig indeholder lovforslaget enkelte forslag til ændringer, der er en opfølgning på anbefalinger fremkommet i forbindelse med et analysearbejde i Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser. I denne forbindelse er enkelte bestemmelser i de her omhandlede love blevet identificeret som potentielle barrierer, og disse bestemmelser foreslås derfor ændret. Det drejer sig om krav om fast forretningssted i Danmark, bestemmelse om at elinstallatørautorisationers gyldighed er begrænset til 5 år, samt muligheden for at en elinstallatørautorisation begrænses geografisk. 11

12 2. Hovedpunkterne i lovforslaget Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer i lovene om autorisation som henholdsvis elinstallatør og vvs-installatør og kloakmester. Hovedlovene er lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, Folketingstidende , sp. 1557, 5107 og 5430, tillæg A, sp (vvs-installatører og kloakmestre), og lov nr. 314 af 5. maj 2000 om autorisation af elinstallatører m.v., Folketingstidende , sp. 1553, 5983, 6343, tillæg A, sp. 1475, tillæg B, sp. 464 (elinstallatører). Begge love er senest ændret ved lov nr af 20. december 2004 om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v. og lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (Adgang for ikkeautoriserede til at foretage visse udskiftninger m.v.), Folketingstidende , sp. 730 og 2786, tillæg A, sp. 543, hvor der skete visse lempelser i autorisationskravene. Der blev blandt andet åbnet op for, at erhvervsdrivende uden autorisation kan udføre visse simple installationsarbejder, som hidtil kun havde måttet udføres af private forbrugere. Elinstallatørautorisationerne reguleres i lov om elinstallatører m.v., som alene regulerer autorisationsordningen. Autorisationer som vvs-installatør og kloakmester reguleres i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. I medfør af dette regelsæt er der udover muligheden for at meddele autorisation som vvs-installatør og kloakmester tillige mulighed for at give en godkendelse som kompetent virksomhed på gas- eller på vand- og sanitetsområdet. Denne godkendelse giver adgang til at udføre arbejde på en del af det autorisationskrævende område. Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vandog afløbsledninger indeholder ud over bestemmelser om autorisationer og godkendelser også gassikkerhedstekniske bestemmelser. Da de fleste af ændringsforslagene enten vedrører forhold, som skal ændres i begge love, eller udspringer af intentioner om at harmonisere lovene ved at ensarte lovenes struktur og indhold, gennemgås hovedpunkterne samlet for begge love. Lovovervågningsanbefaling - fjernelse af kravet om, at der skal stilles en økonomisk sikkerhed for den forsvarlige udførelse af arbejder på vvs-installatør- og kloakmesterområdet. Det er i dag en betingelse for opnåelse af vvs-installatør- eller kloakmesterautorisation, at virksomheden stiller en sikkerhed på kr. For godkendte kompetente virksomheder fastsættes beløbet efter virksomhedens forretningsområde. Hensigten med sikkerhedsstillelsen er, at forsyningsvirksomheder og kommuner skal have en let adgang til at få dækket udgifter til udbedring af et fejlbehæftet arbejde. Således kan der, når nærmere bestemte betingelser er opfyldt, ske udbetaling af sikkerheden til dækning af en forsyningsvirksomheds dokumenterede omkostninger. Disse omkostninger skal relatere sig til afholdelse af ekstra syn m.v. i anledning af en fejlbehæftet installation samt omkostninger ved fejlens udbedring. Udbetalingen sker på Sikkerhedsstyrelsens foranledning. Der er ikke i dag en tilsvarende ordning på elinstallatørområdet, idet en sådan ordning blev afskaffet i Det er erfaringen, at det samlede antal af berettigede krav mod sikkerhedsstillelsen er lavt. Hertil kommer, at det tilsvarende krav om sikkerhedsstillelse på el-autorisationsområdet blev ophævet i 1989, uden at det dengang eller siden har givet anledning til problemer. På denne baggrund 12

13 vurderes det, at der ikke er et sådant behov for kravet om sikkerhedsstillelse, at det står mål med de økonomiske og administrative byrder, som kravet pålægger de autoriserede virksomheder. Det foreslås derfor at ophæve dette krav. Ophævelsen indebærer dels en harmonisering af autorisationsområderne og dels en administrativ og økonomisk besparelse for erhvervslivet, idet virksomhederne ikke fremover vil skulle etablere og vedligeholde en sikkerhedsstillelse. Forslaget er en opfølgning på en anbefaling fra lovovervågningsredegørelsen og har følgelig været forelagt for redegørelsens høringskreds, som har udtrykt generel enighed i forslaget, jf. ovenfor. Lovovervågningsanbefaling ophævelse af bestemmelsen om, at en autorisation på elinstallatørområdet har en gyldighed på 5 år. Det følger i dag af lov om elinstallatører m.v., at en autorisation gives med en gyldighed for 5 år, hvilket betyder, at autorisationen bortfalder og skal søges fornyet hvert 5. år. På området for vvsinstallatører og kloakmestre gives autorisationen på ubestemt tid. Tidsbegrænsningen blev indført for at sikre en mulighed for at revurdere virksomhedens opfyldelse af de stillede krav i relation til virksomhedens udvikling, herunder med hensyn til kravet om indførelse af et kvalitetsstyringssystem. Virksomhederne er herudover pålagt løbende at skulle indberette ændringer vedrørende deres forhold. Desuden er Sikkerhedsstyrelsen via sine øvrige funktioner jævnligt i kontakt med installatørerne, hvorved meldinger om ændringer i virksomhedernes forhold bliver registreret. Det er på den baggrund vurderingen, at bestemmelsen om tidsbegrænset gyldighed til en vis grad er overflødig, idet de formål, som ligger bag tidsbegrænsningen, i vidt omfang bliver opfyldt ad denne vej. Endvidere vil der blive ført kontrol med de forhold, som bestemmelsen tilsigter at give Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at kontrollere, såfremt der indføres 3. parts kontrol på el-området i overensstemmelse med den nedenfor omtalte anbefaling fra lovovervågningsredegørelsen. Hertil kommer, at bestemmelsen udgør en administrativ byrde for virksomhederne, idet den reelt indebærer et krav om, at virksomhederne skal ansøge om autorisation på ny hvert 5. år, såfremt de ønsker fortsat at udøve virksomhed indenfor faget. På baggrund af erfaringerne ved administrationen af kravet, er det vurderingen, at de administrative byrder, som denne ordning pålægger virksomhederne og staten, ikke står mål med de eventuelle fordele, som kan opnås ved kravet. Forslaget er tillige blevet identificeret som en potentiel teknisk barriere for et indre marked for tjenesteydelser. På baggrund af det anførte foreslås det, at bestemmelsen ophæves, således at elinstallatørautorisationerne ligesom autorisationerne på vvs- og kloakområdet udstedes uden tidsmæssig begrænsning. Forslaget medfører tillige en harmonisering mellem reguleringerne på elinstallatør- og vvsinstallatør- og kloakmesterområderne. 13

14 Da forslaget er en opfølgning på anbefalinger fra lovovervågningsredegørelsen, har det været forelagt interessentkredsen som har udtrykt generel enighed i forslaget, jf. ovenfor. Lovovervågningsanbefaling - Indførelse af brugerfinansieret 3. parts kontrol af kvalitetsstyringssystemer på elinstallatørområdet Der er i dag krav om anvendelse af kvalitetsstyring i de autoriserede virksomheder på både elinstallatør- og vvs-installatør- og kloakmesterområderne. Kravet er indført ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger med henblik på at opnå en bedre styring af virksomhedernes arbejdsgange m.v. På elinstallatørområdet er virksomhederne selv ansvarlige for at evaluere, om deres systemer er fyldestgørende, er korrekt implementeret og anvendes korrekt. På vvs- og kloakområdet er kravet om kvalitetsstyring suppleret med et krav om 3. parts kontrol som skal sikre, at kvalitetsstyringssystemerne implementeres og anvendes korrekt. 3. parts kontrol vil sige, at man indgår en ordning, hvor en 3. part (ikke myndigheden og ikke virksomheden) udfører godkendelse og løbende kontrol af systemet. Det er en sædvanlig fremgangsmåde at anvende 3. parts kontrol i forbindelse med kvalitetsstyringssystemer. Krav om 3. parts kontrol på elinstallatørområdet har været efterspurgt fra branchens side. Dette fulgte også af flere af de høringssvar, som Sikkerhedsstyrelsen modtog i forbindelse med udarbejdelsen af lovovervågningsredegørelsen. Endvidere har Sikkerhedsstyrelsen jævnligt i forbindelse med styrelsens daglige sagsbehandling modtaget tilkendegivelser fra installatører om, at de finder behov for bedre kontrol med kvalitetsstyringssystemerne. Sikkerhedsstyrelsen foretog i 2003 en undersøgelse af anvendelsen af kvalitetsstyringssystemerne på elinstallatørområdet (benævnes sikkerhedskvalitetsstyringssystem eller SKS-system) i form af en stikprøvekontrol. Af rapporten over undersøgelsen fremgik, at en del af virksomhederne, trods vilje til at følge kravene, havde implementeret systemerne mangelfuldt. Det fremgår endvidere af ulykkesstatistikker på området, at korrekt virkende SKS-systemer har en positiv effekt på elsikkerheden. Det er på denne baggrund vurderingen, at der er belæg for, at indførelse af 3. parts kontrol vil forbedre graden af implementering af SKS-systemerne i el-installatørvirksomhederne. Dette forventes således at ville højne sikkerheden på elområdet ved, at anvendelsen af kvalitetsstyring i elinstallatørvirksomhederne effektiviseres. Det foreslås på denne baggrund at indføre krav om 3. parts kontrol på el-området. Dette vil tillige medføre en harmonisering mellem reguleringerne på elinstallatør- og vvsinstallatør- og kloakmesterområderne. Desuden forventes ordningen at medvirke til at sikre lige konkurrencevilkår for de autoriserede virksomheder gennem en effektiv, løbende efterprøvning af alle autoriserede virksomheders efterlevelse af kravene til egenkontrol. 14

15 Det foreslås, at kontrollen sker ved, at virksomhederne selv vælger og indgår aftale med en 3. part, som kan udføre godkendelse og kontrol af systemet. 3. partskontrolinstansen skal på forhånd være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Ved eget valg af den 3. part vil der skabes fri konkurrence blandt udbyderne af denne ydelse. Det foreslås i denne forbindelse, at udgifterne til 3. parts kontrollen afholdes af den enkelte, kontrollerede virksomhed. Dette svarer til den gældende ordning på vvsinstallatør- og kloakmesterområdet. Der foreslås forskudt ikrafttræden for denne del af forslaget, således at krav om 3. parts kontrol på elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer vil være gældende fra 1. januar Endvidere foreslås det, at kravet overfor allerede autoriserede virksomheder indføres i intervaller, ved at Sikkerhedsstyrelsen retter henvendelse til hver enkelt virksomhed og meddeler, hvornår virksomheden senest skal opfylde kravet. Kravet skal være opfyldt senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har rettet henvendelse til virksomheden. Sikkerhedsstyrelsen påregner at rette henvendelse til en større gruppe virksomheder ad gangen. Grupperne af virksomheder vil blive udvalgt på baggrund af rækkefølgen af de sagsnumre, der er oprettet i Sikkerhedsstyrelsens journalsystem. Da forslaget om 3. parts kontrol er en opfølgning på anbefalinger fra lovovervågningsredegørelsen, har det været forelagt interessentkredsen, som har udtrykt generel enighed i forslaget. I forbindelse med udarbejdelsen af den nærmere udformning af forslaget til forskudt ikrafttræden m.v., har forslaget, herunder spørgsmålet om fremgangsmåden samt længden på fristen for de allerede autoriserede virksomheders opfyldelse af kravet, været drøftet med Autorisationsudvalget, som har udtrykt opbakning og tilkendegivet, at de vurderer den foreslåede ordning som realistisk og rimelig. De eksisterende godkendte kontrolinstanser, som godkender kvalitetsstyringssystemer på vvs- og kloakområdet, er tillige blevet spurgt om deres vurdering af Sikkerhedsstyrelsens oplæg til fremgangsmåde ved indførelse af kravet. Sammenfattende har kontrolinstanserne vurderet, at det foreslåede er rimeligt og realistisk, forudsat at der kommer flere kontrolinstanser på markedet, ligesom det vurderes, at godkendelsesproceduren for hver enkelt virksomhed kan gennemføres indenfor en 6-måneders periode. Gebyr i forbindelse med udstedelse af autorisationer og godkendelser På stort set alle andre områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet er der fuld indtægtsdækning i forbindelse med kontrol- og tilsynsaktiviteter. Det generelle udgangspunkt for sådanne offentlige ydelser er, at ydelserne bør finansieres fuldt ud af den branche, de vedrører. Det er i denne forbindelse vurderingen, at der bør tilstræbes en ligestilling af erhvervene på tværs af brancher. På denne baggrund er det besluttet at foreslå, at administrationen af de her omhandlede autorisationer og godkendelser overgår til fuld indtægtsdækning. Dette svarer til, hvad der gælder på stort set alle andre områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet. Forslaget er en opfølgning på en indstilling i Finansministeriets budgetanalyse i forbindelse med forberedelserne til FFL Det foreslås, at indtægtsdækningen sker ved, at der pålægges gebyr i forbindelse med udstedelsen af autorisationer og godkendelser i medfør af loven. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne. 15

16 På elinstallatørområdet gives autorisationen som en virksomhedsautorisation. Denne kan kun opnås under forudsætning af, at der tillige i virksomheden er ansat en person, som har en personlig autorisation som elinstallatør. Der sker således både en sagsbehandling i forbindelse med udstedelsen af den personlige autorisation og med udstedelsen af virksomhedsautorisationen. Der kan tilknyttes en eller flere personligt autoriserede til en virksomhed, ligesom en autoriseret virksomhed kan ansætte en ny eller en yderligere personligt autoriseret. Det foreslås, at der på elinstallatørområdet pålægges gebyr i forbindelse med udstedelsen af både en virksomhedsautorisation og en personlig autorisation. Baggrunden herfor er, at der medgår sagsbehandlingstid hos den autorisationsudstedende myndighed både til behandlingen af virksomhedsautorisationen og den personlige autorisation. Således medgår der mere sagsbehandlingstid, hvis der ansøges om personlig autorisation af flere personer, eller hvis der efterfølgende ansøges om en ny, personlig autorisation. På vvs-installatør og kloakmesterområdet gives autorisationen ligeledes som en virksomhedsautorisation. Her udstedes ikke en egentlig personlig autorisation, men det er en forudsætning for virksomhedsautorisationen, at der i virksomheden er ansat en person, som i forbindelse med udstedelsen af virksomhedsautorisationen kan godkendes som virksomhedens teknisk ansvarlige person. På gas-, vand- og sanitetsområderne kan der udover autorisationer som ovenfor nævnt også udstedes en godkendelse som kompetent virksomhed. Denne godkendelse giver tilladelse til, at den godkendte kompetente virksomhed udfører arbejde på et begrænset område inden for gas- eller vand- og sanitetsinstallationer. Betingelserne for at opnå godkendelse som godkendt kompetent virksomhed svarer som udgangspunkt til det, der gælder for at opnå en virksomhedsautorisation, herunder at der er knyttet en teknisk ansvarlig person til virksomheden. Også på vvs-installatør og kloakmesterområdet kan der tilknyttes en eller flere teknisk ansvarlige personer. Sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelse af en teknisk ansvarlig person svarer til udstedelsen af en personlig autorisation på elinstallatørområdet. Det foreslås ud fra samme betragtninger som på elinstallatørområdet, at der på vvs-installatør- og kloakmesterområdet pålægges gebyr på udstedelse af virksomhedsautorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, og på godkendelsen som teknisk ansvarlig person i virksomheden. EU-retlige forpligtelser De her omhandlede autorisationsordninger har, ligesom øvrige lovregulerede erhverv, også tidligere været omfattet af direktiver, som regulerer den gensidige anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvere af lovregulerede erhverv på tværs af grænserne i EU. Sikkerhedsstyrelsen er kompetent myndighed i henhold til disse direktiver for så vidt angår de her omhandlede autorisations- og godkendelsesordninger. De hidtidige direktiver på området er nu afløst af ovennævnte direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF). Direktivet vil blive implementeret i dansk ret af Undervisningsministeriet. Direktivet indeholder imidlertid bestemmelser om forpligtelser af administrativ karakter for de kompetente myndigheder. Det vurderes at blive nødvendigt at fastsætte bestemmelser om disse forhold i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til de omhandlede love. Der findes i dag i begge love nogle konkrete bestemmelser om gensidig 16

17 anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det foreslås at ændre disse bestemmelser til en bred bemyndigelse til administrativ gennemførelse af regler, som måtte blive nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af loven. Ændringen vil således både tage højde for direktiv 2005/36/EF og forberede eventuelle senere ændringer i bekendtgørelserne som følge af kommende direktiver. Opfølgning på anbefalinger vedrørende fjernelse af tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser - fjernelse af muligheden for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk og ophævelse af kravet om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted i Danmark. Elinstallatørloven giver i dag mulighed for at udstede autorisationen på vilkår, som begrænser den i en række nærmere beskrevne situationer, herunder en geografisk begrænsning. Da bestemmelser om geografisk begrænsning betragtes som potentielle tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser, er det i forbindelse med et analysearbejde til fjernelse af sådanne barrierer blevet anbefalet, at bestemmelsen ændres. Formålet er at medvirke til at sikre udenlandske tjenesteydere mulighed for at kunne udøve virksomhed i Danmark, hvilket vil give mulighed for øget konkurrence med deraf følgende vækst. Tilsvarende gælder for kravet om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted her i landet. Det foreslås på denne baggrund, at muligheden i elinstallatørloven for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk fjernes, og at kravet i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted her i landet, ophæves. Som ovenfor nævnt, er også bestemmelsen om, at en autorisation som elinstallatør har en varighed begrænset til 5 år, blevet anbefalet ændret. Da dette ændringsforslag tillige er en anbefaling i lovovervågningsredegørelsen, er det nærmere beskrevet ovenfor. Indførelse af bestemmelser om administration af de kompetencegivende prøver Det er en forudsætning for at opnå autorisation og visse typer af godkendelse som kompetent virksomhed, at en virksomhed har ansat en person, der har bestået en kompetencegivende prøve. For flere af disse prøver gælder, at kravene til prøvens indhold og afholdelse fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen, mens administrationen af prøven varetages af et privat uddannelsessekretariat. Dette sker i dag på baggrund af meget generelle bestemmelser i loven. For at undgå den uklarhed, dette kan medføre, foreslås det at indføre bestemmelser om prøvernes administration i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Det foreslås i denne forbindelse at indføre en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte bestemmelser om administrationen af de kompetencegivende prøver. Præciseringer og redaktionelle ændringer af gældende bestemmelser Udover det ovenfor nævnte foreslås en række præciseringer og redaktionelle ændringer af gældende bestemmelser. Dette skyldes primært et ønske om harmonisering af struktur, sprogbrug m.v. mellem de to love. Hertil kommer et ønske om at præcisere bestemmelser, der erfaringsmæssigt kan give anledning til tvivl med den nuværende udformning. 17

18 Enkelte af disse ændringer, som er af mere principiel karakter, har været drøftet med Autorisationsudvalget. Dette har været tilfældet for så vidt angår et forslag om at ændre den gældende formulering af forbudet mod uberettiget markedsføring i begge love. Formuleringen af disse forbud er i dag forskellig i de to love. Der foreslås en formulering, som vil bevirke, at rækkevidden af forbuddet i vvs-installatør- og kloakmesterautorisationsloven bliver lidt snævrere, mens forbuddet i elinstallatørloven får en bredere udformning. Autorisationsudvalget har udtrykt tilslutning til forslaget. Udvalget udtrykte dog samtidig bekymring for, at ændringen i denne bestemmelse i vvsinstallatør- og kloakmesterautorisationsloven vil medføre, at der i praksis vil blive bedre mulighed end i dag for uberettiget at give sig ud for at have autorisation. Endelig har forslaget om præcisering af bestemmelserne om, hvornår der sker bortfald af autorisation som følge af den personligt autoriseredes og den teknisk ansvarlige persons fravær fra virksomheden været drøftet med udvalget. Der er konstateret behov for klarere regler om, hvor længe den personligt autoriserede eller den teknisk ansvarlige person kan være fraværende uden at autorisationen bortfalder. Det foreslås at præcisere bestemmelserne omkring dette og at harmonisere reglerne. Autorisationsudvalget har udtrykt opbakning til forslaget. 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om gebyr vil medføre merudgifter til den statslige administration af autorisationsordningerne på ca. kr. 0,4 mio. Disse vil skulle dækkes af gebyret. Herudover forventes et provenu på kr. 2,1 mio., som skal indgå i puljen for skattelettelser. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne, og modsvarer således den forventede reduktion af Sikkerhedsstyrelsens finanslovsbevilling. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om gebyr forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter på i alt ca. kr. 2,5 mio. pr. år. Forslaget forventes at medføre beskedne administrative byrder for erhvervslivet på under timer på samfundsplan. Fjernelse af kravet om, at elinstallatørautorisationer skal fornyes hvert 5. år vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet. Lettelserne estimeres til under timer pr. år på samfundsplan. Forslaget om fjernelse af sikkerhedsstillelsen vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet. Lettelserne estimeres til under timer pr. år på samfundsplan. Forslaget forventes at betyde en økonomisk besparelse for erhvervslivet på i alt kr. 1,8 mio. pr. år. Forslaget om indførelse af 3. parts kontrol på elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer vil medføre beskedne administrative byrder for erhvervslivet. Byrderne estimeres til under timer på samfundsplan. 18

19 Det foreslås, at udgifterne til 3. parts kontrollen afholdes af den enkelte kontrollerede virksomhed. Forslaget forventes derfor at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til brugerbetaling af kontrollen. De samlede udgifter for de allerede autoriserede virksomheder i forbindelse med at opfylde kravene om godkendelse af deres system, vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. Når alle autoriserede virksomheder opfylder kravene om et godkendt system, vurderes de samlede årlige udgifter til den løbende efterprøvning af systemerne at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. 5. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Indeholder ændringer som skaber hjemmel til gennemførelse af eksisterende samt eventuelle kommende direktiver på området, i første omgang direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 8. Høring Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Amtsrådsforeningen, AMU-Kontrolinstans, Beskæftigelsesministeriet, Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark, Boligselskabernes Landsforening, BVQI Denmark A/S, Byggefagenes Kooperative Landsforening, Camping Branchen, CIRIUS, Danmarks Statistik, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk El-forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Gasteknisk Center A/S, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk VVS, Dansk VVS Kvalitet, Dansk Metalforbund, Danske Kloakmestre, DGC Kontrolinstans, De Grønne Kloakentreprenører, Det Norske Veritas Danmark A/S, Dansk Standard, Datatilsynet, DONG A/S, DS Håndværk & Industri, EnergiMidt, Entreprenørsammenslutningen af 1946, ELFO Elinstallatørernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FAFGE Elbranchens leverandørforening, Fagligt Fælles Forbund 3F, Finanstilsynet, Finansministeriet, Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, Færøernes Landsstyre, Grønlands Hjemmestyre, HNG I/S, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, HTS-I, Håndværksrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ingeniørforeningen i Danmark, ITEK, Justitsministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Københavns Energi, Københavns Kommune, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, Kulturministeriet, Landbrugsrådet, LDM Kvalitets- og Miljørådgivning, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lekon, Liberale Erhvervs Råd, LO, Maskinmestrenes Forening, Miljøministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Naturgas Fyn A/S, Oliebranchens FællesRepræsentation (OFR), Olie- og Gasbrænder Service Sammenslutningen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, Søfartsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Teknologisk Instituts Kontrolinstans, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, VE-Leverandørerne og VVS-Branchens Kvalitetskontrol ApS. 19

20 Vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, amt og kommuner Administrative konsekvenser for stat, amt og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Forslaget om gebyr forventes at medføre et provenu på kr. 2,1 mio., som skal indgå i puljen for skattelettelser. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne, og modsvarer således den forventede reduktion af Sikkerhedsstyrelsens finanslovsbevilling. Forslaget har ikke administrative konsekvenser for stat, amt og kommuner Forslaget om fjernelse af sikkerhedsstillelsen forventes at betyde en økonomisk besparelse for erhvervslivet på i alt kr. 1,8 mio. pr. år. Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget om gebyr vil medføre merudgifter til den statslige administration af autorisationsordningerne på ca. kr. 0,4 mio. Disse vil skulle dækkes af gebyret. Forslaget om gebyr forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter på i alt ca. kr. 2,5 mio. pr. år. Forslaget om 3. parts kontrol forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til brugerbetaling af kontrollen. De samlede udgifter for de allerede autoriserede virksomheder i forbindelse med at opfylde kravene om godkendelse af deres systemer, vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. 20

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt 12 Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Lovforslag L 35 om autorisationer Det

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kloakmester uddannelsen Del 2

Kloakmester uddannelsen Del 2 2011 Kloakmester uddannelsen Del 2 Kristian Lund Hansen Specialerapport 7. semester BK 08 05 2011 Forord Denne rapport er udarbejdet for at give brugeren et overblik over lovgivning, dimensionering samt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere