Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Gebyrfinansiering af autorisationsadministrationen og harmonisering af autorisationsordninger på vvs-installatør-, kloakmester- og elinstallatørområderne m.v.) 1 I lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved 2 i lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 4 indsættes efter som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør), : eller vand- og sanitetsmester, og til udførelse eller servicering af særlige typer af gasinstallationer udgår affattes således: 7. Autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør), vand- og sanitetsmester og som kloakmester gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Virksomheden har tilknyttet en person, der er godkendt som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 2. 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem eller er omfattet af en særlig tilsynsordning, jf. 9. 3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden har fast forretningssted. 5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8. Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person gives, når det er dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Den teknisk ansvarlige person har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt prøve. 2) Den teknisk ansvarlige person har haft relevant arbejde indenfor det fagområde, hvor der søges autorisation, i sammenlagt mindst 1 år inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag vedkommende bestod den godkendte prøve. 3) Den teknisk ansvarlige person er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og har rådighed over sit bo. 4) Den teknisk ansvarlige person er tilknyttet virksomheden som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. 1

2 5) Såfremt den teknisk ansvarlige person er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand. 6) Den teknisk ansvarlige person har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser og dispositionsret over virksomhedens autorisationskrævende arbejde. 7) Den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 2. 8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8. Stk. 3. Virksomheden samt den teknisk ansvarlige skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør samt den teknisk ansvarlige skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør af denne lov. Stk. 4. Godkendelse som kompetent virksomhed inden for et begrænset arbejdsområde på gasområdet eller på vand- og sanitetsområdet kan meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når betingelserne i stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. Der kan dog ske godkendelse som teknisk ansvarlig person af en person med en anden uddannelse end den i stk. 2, nr. 1 nævnte, hvis godkendelsen som kompetent virksomhed kan ske på baggrund af virksomhedens samlede kompetence efter regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 4. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, nr. 1-7, og stk. 4 nævnte betingelser. Stk. 6. Stk. 2, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom. Stk.7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler: 1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, og godkendelse som teknisk ansvarlig person, herunder om digital indsendelse af ansøgning, 2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, om forbindelsen mellem virksomheden, den teknisk ansvarlige person og det personale, der udfører arbejde under autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, herunder regler om den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden, 3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret og godkendt kompetent virksomhed, 4) om de prøver, der giver adgang til godkendelse som teknisk ansvarlig person og godkendelse som kompetent virksomhed, samt administrationen af disse prøver 5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisations- og godkendelseskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Stk. 8. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som vvsinstallatør, kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, og for den samtidige godkendelse af hver teknisk ansvarlig person samt for efterfølgende godkendelse af en ny teknisk ansvarlig person. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer. 3. I 8, stk.1, udgår:,stk. 1,, og der indsættes efter: kompetent virksomhed : eller godkendelse som teknisk ansvarlig person. 2

3 4. 9 affattes således: 9. En virksomhed, der ansøger om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør) eller godkendelse som kompetent virksomhed på gasområdet, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører virksomheden på gasområdet, jf. dog stk. 3 og 4. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. En virksomhed, der ansøger om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør), som vand- og sanitetsmester, om godkendelse som kompetent virksomhed på vand- og sanitetsområdet eller om autorisation som kloakmester skal, for så vidt angår den del af virksomheden, der vedrører vand- og afløbsområdet, enten have et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i stk. 1 eller tilslutte sig en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på gasområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder. Kvalitetsstyringssystemet skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6. Såfremt virksomheden tillige udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal virksomheden for så vidt angår disse arbejder enten fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for så vidt angår disse arbejder. Stk. 4. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden enten har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for så vidt angår disse arbejder. Stk. 5. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem og omkostningerne i forbindelse med tilslutning til en særlig tilsynsordning afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1-4 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning m.v., og den særlige tilsynsordnings omfang og procedure samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser ophæves affattes således: 11. En autorisation og en godkendelse som kompetent virksomhed bortfalder, når 1) virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation, eller ophører, eller 2) virksomheden ikke længere har en godkendt teknisk ansvarlig person tilknyttet. Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person bortfalder, hvis den pågældende afgår ved døden, forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger eller i øvrigt bliver fysisk eller retligt ude af stand til at udøve virksomheden, eller hvis 3

4 virksomhedsautorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed for den virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, bortfalder. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en teknisk ansvarlig person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Den tilsynsførende virksomhed skal have samme forretningsområde som den virksomhed, der føres tilsyn med. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen , stk. 1, affattes således: Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation eller en godkendelse som kompetent virksomhed eller som teknisk ansvarlig person, når 1) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde, 2) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har overtrådt vilkårene for autorisation eller godkendelse, eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen, eller den særlige tilsynsordning viser grove mangler i de udførte arbejder, 3) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen ikke længere opfylder betingelserne nævnt i 7, eller i regler fastsat i medfør af 7, stk. 7 og 9, stk. 6, eller 4) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har betydelig forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover. 8. I 12, stk. 3, ændres stk. 1, nr.1-3 til: stk. 1, nr I 12, stk. 4, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 1 og 2 til: stk. 1, nr I 12, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter godkendt kompetent virksomhed : eller som teknisk ansvarlig person. 11. I 12, stk. 5, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 3 til: stk. 1, nr I 12, stk. 5, 2. og 3. pkt., indsættes efter godkendt kompetent virksomhed : eller som teknisk ansvarlig person affattes således: 14. En virksomhed, der ikke har autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør), vand- og sanitetsmester eller kloakmester, eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , eller en virksomhed, der ikke er godkendt som kompetent virksomhed, eller hvis godkendelse som kompetent virksomhed er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation eller godkendelse haves. 4

5 14. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter og klageadgang : m.v , stk. 1, affattes således: Gasleverandørerne skal i forbindelse med meddelelse om nye gasinstallationer og tilsyn med eksisterende gasinstallationer føre tilsyn med, hvorvidt arbejdet er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Gasleverandørerne skal tillige føre tilsyn efter bestemmelser i gasreglementet, jf. 15, herunder tilsyn med, hvorvidt arbejdets kvalitet og installationernes tilstand er tilfredsstillende, og arbejdet er udført i overensstemmelse med gasreglementet. 16. I 23, stk. 3, ændres frakendelse til: tilbagekaldelse, og forholdene indrapporteres til Sikkerhedsstyrelsen ændres til: Sikkerhedsstyrelsen underrettes herom. 17. Efter 23 indsættes: 23 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af en autorisation eller en godkendelse, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation fortsat er opfyldt. 18. I 24, stk. 3, ændres Sikkerhedsstyrelsens omkostninger ved administration til: omkostningerne ved administrationen. 19. I 25, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 18, nr. 3 :, eller 23 a, 1. pkt.. 2 I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003 som ændret ved 14 i lov nr. 442 af 9. juni 2004 og 1 i lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, ændres erhvervsmæssigt til: som erhverv. 2. I 3, stk. 6, udgår ved at indstøbe rør, dåser og lign. 3. I 4 ophæves stk. 3, og stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således: Stk. 3. En autorisation kan udstedes på vilkår, som begrænser autorisationen enten 1) tidsmæssigt, 2) til enkeltstående opgaver, eller 3) til særlige typer arbejde. 5

6 4. 5 affattes således: 5. Den personlige autorisation gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Ansøgeren har bestået en godkendt prøve og opfylder de fastsatte praksiskrav, og eventuelle krav om faglig ajourføring af viden, fastsat i medfør af 6, stk. 2, nr. 4. 2) Ansøgeren har haft mindst 1 års teknisk arbejde i stærkstrømsteknisk virksomhed inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, vedkommende bestod den godkendte prøve. 3) Ansøgeren er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og har rådighed over sit bo. 4) Ansøgeren er tilknyttet en virksomhed, jf. stk. 2, som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab. 5) Såfremt ansøgeren er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand. 6) Ansøgeren har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser over de medarbejdere, der tages ansvar for, og dispositionsret over det arbejde, der tages ansvar for. 7) Ansøgerens tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af 6, stk. 2, nr. 2. 8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5. Stk. 2. Virksomhedsautorisation gives, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Virksomhedens indehaver eller en ansat medarbejder er autoriseret i henhold til stk. 1. 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf. 5 a. 3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden har fast forretningssted. 5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5. Stk. 3. Virksomheden samt den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør samt den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende indenfor de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller bestemmelser udfærdiget i medfør af disse love. Stk. 4. Stk. 1, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som elinstallatør til virksomheder og personer. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer. 5. Efter 5 indsættes: 5 a. En virksomhed, der søger om autorisation som elinstallatør, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Stk. 2. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører arbejder, virksomheden udfører i Danmark, og som kan godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 4. 6

7 Stk. 3. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 og 2 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser affattes således: 6. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i 5, stk. 1, nr. 1-7 og 5, stk. 2, nr. 1-4 nævnte betingelser. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler: 1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, herunder om digital indsendelse af ansøgning, 2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, herunder regler om den personligt autoriseredes tilknytning til virksomheden, 3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret elinstallatør, 4) om de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og krav om ajourføring af viden såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor ansøgeren bestod den prøve, der giver adgang til autorisation, og 5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. 7. I 8, stk. 1, ændres forlader sin stilling til: forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger. 8. I 8, stk. 2, ændres går konkurs til: kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører. 9. 8, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en ansat autoriseret person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret elinstallatør. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen. 10. I 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter udstedt, : eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen, , stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og I 9, stk. 2, ændres for en periode på maksimalt 5 år til: for en bestemt periode eller indtil videre. 13. I 10, stk. 2, ændres: 9, stk. 1, nr. 1-4, til: 9, stk. 1, nr. 1-3, , 2. pkt., ophæves. 7

8 15. Overskriften efter 11 ophæves affattes således: 12. En person eller virksomhed, der ikke er autoriseret elinstallatør, må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation haves. 17. I overskriften efter 12 indsættes efter Kontrol : m.v I 13, stk. 1, indsættes efter De enkelte elselskaber skal i forbindelse med : krævede. 19. Efter 13 indsættes: 13 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisation, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation er opfyldt. 13 b. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige andre offentlige myndigheder og private virksomheder til at udøve de beføjelser, der er nævnt i 5a, stk I 14, stk. 1, ændres sikkerhedskvalitetsstyringssystem til: kvalitetsstyringssystem. 21. I 14, stk. 3, ændres elinstallatørvirksomheds til: autoriseret elinstallatørs. 22. I 15, stk. 1, nr. 4, ændres: 12, stk. 2 til: I 15, stk. 1, nr. 5, indsættes efter tilsidesætter oplysningspligten efter : 13 a, 1. pkt., eller. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 5, stk. 2, nr. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v., som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, samt denne lovs 2, nr. 5 og nr. 10, træder dog først i kraft den 1. januar Stk. 1. Begrænsningen af gyldighedsperioden til 5 år for autorisationer til personer og virksomheder, udstedt i medfør af lov om autorisation af elinstallatører m.v. inden den 1. januar 2007, falder bort ved denne lovs ikrafttræden. Stk. 2. Virksomheder, som på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden var autoriseret som elinstallatør, skal senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt krav herom, opfylde gældende regler om godkendelse af kvalitetsstyringssystemer. Sådant krav kan tidligst fremsættes den 1. januar

9 5 Virksomheder, der den 31. december 2006 var indehaver af en autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, skal til og med den 31. december 2008 opretholde en sikkerhed, som er stillet overfor Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerheden vil blive frigivet den 1. januar Sikkerheden skal stilles for den forsvarlige udførelse af virksomhedens autorisationskrævende arbejder eller arbejder, som kræver godkendelse som kompetent virksomhed, som er udført inden den 1. januar Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om sikkerhedens størrelse og hvordan den stilles, og om betingelser for begæring af udbetaling, herunder om fristen for at fremsætte krav, om fremgangsmåden ved anvendelse og om retablering af sikkerheden. Stk. 2. En sikkerhed, stillet for den forsvarlige udførelse af arbejder, der kræver autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, der er stillet for en virksomhed, hvis autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed er ophørt inden den 1. januar 2007, vil blive frigivet 2 år efter, at autorisationen eller godkendelsen er ophørt. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrund for lovforslaget Lovovervågning og harmonisering Lovforslaget indeholder en række ændringer, som tilsigter at modernisere autorisationslovene på henholdsvis elinstallatørområdet og vvs-installatør- og kloakmesterområdet, og at skabe mere ensartede regelsæt på disse områder. I denne forbindelse foreslås det bl.a. at indføre krav om 3. parts kontrol af elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer, ligesom der i dag findes sådanne krav for vvs-installatører og kloakmestre. Endvidere foreslås en struktur i regelsættet for vvs- og kloakautorisationer, som i højere grad ligner strukturen i elinstallatørlovgivningen. Herudover foreslås der indførelse af gebyrfinansiering på de omhandlede autorisationsområder, på linie med hvad der normalt gælder for så vidt angår kontrol- og tilsynsaktiviteter i Økonomi- og Erhvervsministeriet i øvrigt. Ønsket om modernisering og ensretning udspringer af en række undersøgelser, som er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en lovovervågningsredegørelse vedrørende lovene. De omhandlede love, som omfatter autorisation som henholdsvis el-installatør og vvs-installatør og kloakmester, blev vedtaget i folketingsåret 1999/2000. Lovene erstattede tidligere lovgivning på områderne, og indførte som noget nyt blandt andet krav om anvendelse af kvalitetsstyring. I forbindelse med fremsættelsen af forslagene til de nye love blev det besluttet, at begge love skulle gøres til genstand for lovovervågning. 9

10 På tidspunktet for lovenes vedtagelse blev el-installatørautorisationsordningen administreret af Elektricitetsrådet, mens vvs-installatør- og kloakmesterautorisationsordningerne blev administreret af Danmarks Gasmateriel Prøvning. I forbindelse med oprettelsen af Sikkerhedsstyrelsen i 2004 blev de nævnte myndighedsområder overført til Sikkerhedsstyrelsen ved lov nr. 458 af 10. juni 2003 om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen), Folketingstidende nr , sp. 7928, 9740 og 10475, tillæg A, sp og tillæg B, sp Af bemærkningerne til denne lov fremgår, at det blev besluttet, at lovovervågningen tillige skulle omfatte en evaluering af den nye administrative organisering, herunder en undersøgelse af, hvorvidt der kan ske en harmonisering mellem de to autorisationslove. Det blev herved forudsat, at brancheorganisationerne skulle inddrages. Baggrunden for at overveje harmonisering skal ses i, at lovene i dag administreres af samme myndighed, Sikkerhedsstyrelsen, og vedrører beslægtede autorisationsområder, hvor der er installatører, som oppebærer autorisation på flere af områderne fx både vvs- og elinstallatørautorisation. Hertil kommer, at lovenes overordnede formål - at tilvejebringe sikkerhed og kvalitet i arbejdet - er ens. På baggrund af harmoniseringsovervejelserne blev det fundet hensigtsmæssigt at afgive en samlet lovovervågningsredegørelse for de to love. Lovovervågningsredegørelsen blev oversendt til Folketinget den 23. februar 2006 og kan ses på Den indeholder anbefalinger til ændringer af nogle nærmere angivne forhold i de to autorisationslove, dels i forbindelse med opfølgning på effekten af kravet om anvendelse af kvalitetsstyring, og dels i forbindelse med harmonisering. Disse anbefalinger danner baggrund for en del af punkterne i nærværende lovforslag. Det Tekniske Sikkerhedsråd samt dettes underudvalg, Autorisationsudvalget, har deltaget i processen omkring lovovervågningen og harmoniseringen. Det Tekniske Sikkerhedsråd er et rådgivende udvalg for ministeren og Sikkerhedsstyrelsens direktør. Rådet er nedsat i henhold til ovennævnte lov nr. 458 af 10. juni 2003, og består af faglige eksperter samt repræsentanter for private organisationer, som arbejder med teknisk sikkerhed. Det Tekniske Sikkerhedsråd nedsætter i henhold til forretningsordenen faglige underudvalg med repræsentanter fra interessentkredsen, andre myndigheder samt særlige specialister, der på et overordnet plan kan rådgive Sikkerhedsstyrelsen og Det Tekniske Sikkerhedsråd. På området for el-installatør-, vvs-installatør- og kloakmesterautorisationer, er nedsat Autorisationsudvalget. Udvalgets medlemmer er indstillet af en række brancheorganisationer og foreninger. Endvidere er de kontrolinstanser, som på vvs- og kloakområdet kontrollerer kvalitetsstyringssystemerne, repræsenteret ved et medlem. Derudover er et af de sagkyndige medlemmer af Det Tekniske Sikkerhedsråd tillige medlem af Autorisationsudvalget. Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget er løbende blevet holdt underrettet om processen i forbindelse med lovovervågningen, ligesom indholdet af lovovervågningsredegørelsen 10

11 er blevet drøftet med dem. Herudover er Autorisationsudvalget ved forskellige lejligheder blevet inviteret til at indgive konkrete forslag. Lovovervågningsredegørelsen er i udkast med angivelse af fokusområder, effektmålinger og redegørelse for det eventuelle harmoniseringspotentiale, samt foreløbige vurderinger på baggrund af drøftelserne med Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget blevet sendt i høring i en kreds, der svarer til høringskredsene i forbindelse med de to loves udarbejdelse. Alle de hørte parter har generelt udtryk enighed i de anbefalinger fra lovovervågningen, som her er udmøntet i forslag til lovændringer. Herudover blev der i forbindelse med høringen givet udtryk for ønske om harmonisering med henblik på så ensartede krav til autorisationsansøgningen og udøvelsen af erhvervet som det er muligt, blandt andet af hensyn til de virksomheder, som har autorisation på begge områder. Udover analysearbejdet i forbindelse med lovovervågningen er der efterfølgende foretaget en videregående undersøgelse af lovene med henblik på at afdække eventuelt yderligere harmoniseringspotentiale. I denne forbindelse er der fremkommet en række forslag til ændringer, der yderligere tilsigter at ensarte de to love. En del af disse har karakter af præciseringer og redaktionelle ændringer. Indtægtsdækning af erhvervsrettede kontrol- og tilsynsaktiviteter - gebyr Et yderligere element i lovforslaget er indførelsen af gebyr, idet det foreslås, at autorisations- og godkendelsesordningerne på elinstallatør- og vvs-installatør- og kloakmesterområderne overgår til fuld indtægtsdækning. Dette beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med redegørelsen for lovforslagets hovedpunkter. EU-retlige forpligtelser De her omhandlede autorisationsordninger er omfattet af gældende direktiver vedrørende gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. De hidtidige direktiver på området er nu afløst af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF). Det er Undervisningsministeriet, som forestår den generelle implementering af direktivet i dansk ret. Direktivet vurderes imidlertid at medføre behov for en bredere bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser som følge af de forpligtelser, direktivet medfører, i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til loven. Det foreslås derfor at de hidtidige bestemmelser i lovene om gensidig anerkendelse afløses af en bred bemyndigelse til at fastsætte sådanne regler, som måtte blive nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af loven. Potentielle tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser Endelig indeholder lovforslaget enkelte forslag til ændringer, der er en opfølgning på anbefalinger fremkommet i forbindelse med et analysearbejde i Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser. I denne forbindelse er enkelte bestemmelser i de her omhandlede love blevet identificeret som potentielle barrierer, og disse bestemmelser foreslås derfor ændret. Det drejer sig om krav om fast forretningssted i Danmark, bestemmelse om at elinstallatørautorisationers gyldighed er begrænset til 5 år, samt muligheden for at en elinstallatørautorisation begrænses geografisk. 11

12 2. Hovedpunkterne i lovforslaget Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer i lovene om autorisation som henholdsvis elinstallatør og vvs-installatør og kloakmester. Hovedlovene er lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, Folketingstidende , sp. 1557, 5107 og 5430, tillæg A, sp (vvs-installatører og kloakmestre), og lov nr. 314 af 5. maj 2000 om autorisation af elinstallatører m.v., Folketingstidende , sp. 1553, 5983, 6343, tillæg A, sp. 1475, tillæg B, sp. 464 (elinstallatører). Begge love er senest ændret ved lov nr af 20. december 2004 om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v. og lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (Adgang for ikkeautoriserede til at foretage visse udskiftninger m.v.), Folketingstidende , sp. 730 og 2786, tillæg A, sp. 543, hvor der skete visse lempelser i autorisationskravene. Der blev blandt andet åbnet op for, at erhvervsdrivende uden autorisation kan udføre visse simple installationsarbejder, som hidtil kun havde måttet udføres af private forbrugere. Elinstallatørautorisationerne reguleres i lov om elinstallatører m.v., som alene regulerer autorisationsordningen. Autorisationer som vvs-installatør og kloakmester reguleres i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. I medfør af dette regelsæt er der udover muligheden for at meddele autorisation som vvs-installatør og kloakmester tillige mulighed for at give en godkendelse som kompetent virksomhed på gas- eller på vand- og sanitetsområdet. Denne godkendelse giver adgang til at udføre arbejde på en del af det autorisationskrævende område. Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vandog afløbsledninger indeholder ud over bestemmelser om autorisationer og godkendelser også gassikkerhedstekniske bestemmelser. Da de fleste af ændringsforslagene enten vedrører forhold, som skal ændres i begge love, eller udspringer af intentioner om at harmonisere lovene ved at ensarte lovenes struktur og indhold, gennemgås hovedpunkterne samlet for begge love. Lovovervågningsanbefaling - fjernelse af kravet om, at der skal stilles en økonomisk sikkerhed for den forsvarlige udførelse af arbejder på vvs-installatør- og kloakmesterområdet. Det er i dag en betingelse for opnåelse af vvs-installatør- eller kloakmesterautorisation, at virksomheden stiller en sikkerhed på kr. For godkendte kompetente virksomheder fastsættes beløbet efter virksomhedens forretningsområde. Hensigten med sikkerhedsstillelsen er, at forsyningsvirksomheder og kommuner skal have en let adgang til at få dækket udgifter til udbedring af et fejlbehæftet arbejde. Således kan der, når nærmere bestemte betingelser er opfyldt, ske udbetaling af sikkerheden til dækning af en forsyningsvirksomheds dokumenterede omkostninger. Disse omkostninger skal relatere sig til afholdelse af ekstra syn m.v. i anledning af en fejlbehæftet installation samt omkostninger ved fejlens udbedring. Udbetalingen sker på Sikkerhedsstyrelsens foranledning. Der er ikke i dag en tilsvarende ordning på elinstallatørområdet, idet en sådan ordning blev afskaffet i Det er erfaringen, at det samlede antal af berettigede krav mod sikkerhedsstillelsen er lavt. Hertil kommer, at det tilsvarende krav om sikkerhedsstillelse på el-autorisationsområdet blev ophævet i 1989, uden at det dengang eller siden har givet anledning til problemer. På denne baggrund 12

13 vurderes det, at der ikke er et sådant behov for kravet om sikkerhedsstillelse, at det står mål med de økonomiske og administrative byrder, som kravet pålægger de autoriserede virksomheder. Det foreslås derfor at ophæve dette krav. Ophævelsen indebærer dels en harmonisering af autorisationsområderne og dels en administrativ og økonomisk besparelse for erhvervslivet, idet virksomhederne ikke fremover vil skulle etablere og vedligeholde en sikkerhedsstillelse. Forslaget er en opfølgning på en anbefaling fra lovovervågningsredegørelsen og har følgelig været forelagt for redegørelsens høringskreds, som har udtrykt generel enighed i forslaget, jf. ovenfor. Lovovervågningsanbefaling ophævelse af bestemmelsen om, at en autorisation på elinstallatørområdet har en gyldighed på 5 år. Det følger i dag af lov om elinstallatører m.v., at en autorisation gives med en gyldighed for 5 år, hvilket betyder, at autorisationen bortfalder og skal søges fornyet hvert 5. år. På området for vvsinstallatører og kloakmestre gives autorisationen på ubestemt tid. Tidsbegrænsningen blev indført for at sikre en mulighed for at revurdere virksomhedens opfyldelse af de stillede krav i relation til virksomhedens udvikling, herunder med hensyn til kravet om indførelse af et kvalitetsstyringssystem. Virksomhederne er herudover pålagt løbende at skulle indberette ændringer vedrørende deres forhold. Desuden er Sikkerhedsstyrelsen via sine øvrige funktioner jævnligt i kontakt med installatørerne, hvorved meldinger om ændringer i virksomhedernes forhold bliver registreret. Det er på den baggrund vurderingen, at bestemmelsen om tidsbegrænset gyldighed til en vis grad er overflødig, idet de formål, som ligger bag tidsbegrænsningen, i vidt omfang bliver opfyldt ad denne vej. Endvidere vil der blive ført kontrol med de forhold, som bestemmelsen tilsigter at give Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at kontrollere, såfremt der indføres 3. parts kontrol på el-området i overensstemmelse med den nedenfor omtalte anbefaling fra lovovervågningsredegørelsen. Hertil kommer, at bestemmelsen udgør en administrativ byrde for virksomhederne, idet den reelt indebærer et krav om, at virksomhederne skal ansøge om autorisation på ny hvert 5. år, såfremt de ønsker fortsat at udøve virksomhed indenfor faget. På baggrund af erfaringerne ved administrationen af kravet, er det vurderingen, at de administrative byrder, som denne ordning pålægger virksomhederne og staten, ikke står mål med de eventuelle fordele, som kan opnås ved kravet. Forslaget er tillige blevet identificeret som en potentiel teknisk barriere for et indre marked for tjenesteydelser. På baggrund af det anførte foreslås det, at bestemmelsen ophæves, således at elinstallatørautorisationerne ligesom autorisationerne på vvs- og kloakområdet udstedes uden tidsmæssig begrænsning. Forslaget medfører tillige en harmonisering mellem reguleringerne på elinstallatør- og vvsinstallatør- og kloakmesterområderne. 13

14 Da forslaget er en opfølgning på anbefalinger fra lovovervågningsredegørelsen, har det været forelagt interessentkredsen som har udtrykt generel enighed i forslaget, jf. ovenfor. Lovovervågningsanbefaling - Indførelse af brugerfinansieret 3. parts kontrol af kvalitetsstyringssystemer på elinstallatørområdet Der er i dag krav om anvendelse af kvalitetsstyring i de autoriserede virksomheder på både elinstallatør- og vvs-installatør- og kloakmesterområderne. Kravet er indført ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger med henblik på at opnå en bedre styring af virksomhedernes arbejdsgange m.v. På elinstallatørområdet er virksomhederne selv ansvarlige for at evaluere, om deres systemer er fyldestgørende, er korrekt implementeret og anvendes korrekt. På vvs- og kloakområdet er kravet om kvalitetsstyring suppleret med et krav om 3. parts kontrol som skal sikre, at kvalitetsstyringssystemerne implementeres og anvendes korrekt. 3. parts kontrol vil sige, at man indgår en ordning, hvor en 3. part (ikke myndigheden og ikke virksomheden) udfører godkendelse og løbende kontrol af systemet. Det er en sædvanlig fremgangsmåde at anvende 3. parts kontrol i forbindelse med kvalitetsstyringssystemer. Krav om 3. parts kontrol på elinstallatørområdet har været efterspurgt fra branchens side. Dette fulgte også af flere af de høringssvar, som Sikkerhedsstyrelsen modtog i forbindelse med udarbejdelsen af lovovervågningsredegørelsen. Endvidere har Sikkerhedsstyrelsen jævnligt i forbindelse med styrelsens daglige sagsbehandling modtaget tilkendegivelser fra installatører om, at de finder behov for bedre kontrol med kvalitetsstyringssystemerne. Sikkerhedsstyrelsen foretog i 2003 en undersøgelse af anvendelsen af kvalitetsstyringssystemerne på elinstallatørområdet (benævnes sikkerhedskvalitetsstyringssystem eller SKS-system) i form af en stikprøvekontrol. Af rapporten over undersøgelsen fremgik, at en del af virksomhederne, trods vilje til at følge kravene, havde implementeret systemerne mangelfuldt. Det fremgår endvidere af ulykkesstatistikker på området, at korrekt virkende SKS-systemer har en positiv effekt på elsikkerheden. Det er på denne baggrund vurderingen, at der er belæg for, at indførelse af 3. parts kontrol vil forbedre graden af implementering af SKS-systemerne i el-installatørvirksomhederne. Dette forventes således at ville højne sikkerheden på elområdet ved, at anvendelsen af kvalitetsstyring i elinstallatørvirksomhederne effektiviseres. Det foreslås på denne baggrund at indføre krav om 3. parts kontrol på el-området. Dette vil tillige medføre en harmonisering mellem reguleringerne på elinstallatør- og vvsinstallatør- og kloakmesterområderne. Desuden forventes ordningen at medvirke til at sikre lige konkurrencevilkår for de autoriserede virksomheder gennem en effektiv, løbende efterprøvning af alle autoriserede virksomheders efterlevelse af kravene til egenkontrol. 14

15 Det foreslås, at kontrollen sker ved, at virksomhederne selv vælger og indgår aftale med en 3. part, som kan udføre godkendelse og kontrol af systemet. 3. partskontrolinstansen skal på forhånd være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Ved eget valg af den 3. part vil der skabes fri konkurrence blandt udbyderne af denne ydelse. Det foreslås i denne forbindelse, at udgifterne til 3. parts kontrollen afholdes af den enkelte, kontrollerede virksomhed. Dette svarer til den gældende ordning på vvsinstallatør- og kloakmesterområdet. Der foreslås forskudt ikrafttræden for denne del af forslaget, således at krav om 3. parts kontrol på elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer vil være gældende fra 1. januar Endvidere foreslås det, at kravet overfor allerede autoriserede virksomheder indføres i intervaller, ved at Sikkerhedsstyrelsen retter henvendelse til hver enkelt virksomhed og meddeler, hvornår virksomheden senest skal opfylde kravet. Kravet skal være opfyldt senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har rettet henvendelse til virksomheden. Sikkerhedsstyrelsen påregner at rette henvendelse til en større gruppe virksomheder ad gangen. Grupperne af virksomheder vil blive udvalgt på baggrund af rækkefølgen af de sagsnumre, der er oprettet i Sikkerhedsstyrelsens journalsystem. Da forslaget om 3. parts kontrol er en opfølgning på anbefalinger fra lovovervågningsredegørelsen, har det været forelagt interessentkredsen, som har udtrykt generel enighed i forslaget. I forbindelse med udarbejdelsen af den nærmere udformning af forslaget til forskudt ikrafttræden m.v., har forslaget, herunder spørgsmålet om fremgangsmåden samt længden på fristen for de allerede autoriserede virksomheders opfyldelse af kravet, været drøftet med Autorisationsudvalget, som har udtrykt opbakning og tilkendegivet, at de vurderer den foreslåede ordning som realistisk og rimelig. De eksisterende godkendte kontrolinstanser, som godkender kvalitetsstyringssystemer på vvs- og kloakområdet, er tillige blevet spurgt om deres vurdering af Sikkerhedsstyrelsens oplæg til fremgangsmåde ved indførelse af kravet. Sammenfattende har kontrolinstanserne vurderet, at det foreslåede er rimeligt og realistisk, forudsat at der kommer flere kontrolinstanser på markedet, ligesom det vurderes, at godkendelsesproceduren for hver enkelt virksomhed kan gennemføres indenfor en 6-måneders periode. Gebyr i forbindelse med udstedelse af autorisationer og godkendelser På stort set alle andre områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet er der fuld indtægtsdækning i forbindelse med kontrol- og tilsynsaktiviteter. Det generelle udgangspunkt for sådanne offentlige ydelser er, at ydelserne bør finansieres fuldt ud af den branche, de vedrører. Det er i denne forbindelse vurderingen, at der bør tilstræbes en ligestilling af erhvervene på tværs af brancher. På denne baggrund er det besluttet at foreslå, at administrationen af de her omhandlede autorisationer og godkendelser overgår til fuld indtægtsdækning. Dette svarer til, hvad der gælder på stort set alle andre områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet. Forslaget er en opfølgning på en indstilling i Finansministeriets budgetanalyse i forbindelse med forberedelserne til FFL Det foreslås, at indtægtsdækningen sker ved, at der pålægges gebyr i forbindelse med udstedelsen af autorisationer og godkendelser i medfør af loven. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne. 15

16 På elinstallatørområdet gives autorisationen som en virksomhedsautorisation. Denne kan kun opnås under forudsætning af, at der tillige i virksomheden er ansat en person, som har en personlig autorisation som elinstallatør. Der sker således både en sagsbehandling i forbindelse med udstedelsen af den personlige autorisation og med udstedelsen af virksomhedsautorisationen. Der kan tilknyttes en eller flere personligt autoriserede til en virksomhed, ligesom en autoriseret virksomhed kan ansætte en ny eller en yderligere personligt autoriseret. Det foreslås, at der på elinstallatørområdet pålægges gebyr i forbindelse med udstedelsen af både en virksomhedsautorisation og en personlig autorisation. Baggrunden herfor er, at der medgår sagsbehandlingstid hos den autorisationsudstedende myndighed både til behandlingen af virksomhedsautorisationen og den personlige autorisation. Således medgår der mere sagsbehandlingstid, hvis der ansøges om personlig autorisation af flere personer, eller hvis der efterfølgende ansøges om en ny, personlig autorisation. På vvs-installatør og kloakmesterområdet gives autorisationen ligeledes som en virksomhedsautorisation. Her udstedes ikke en egentlig personlig autorisation, men det er en forudsætning for virksomhedsautorisationen, at der i virksomheden er ansat en person, som i forbindelse med udstedelsen af virksomhedsautorisationen kan godkendes som virksomhedens teknisk ansvarlige person. På gas-, vand- og sanitetsområderne kan der udover autorisationer som ovenfor nævnt også udstedes en godkendelse som kompetent virksomhed. Denne godkendelse giver tilladelse til, at den godkendte kompetente virksomhed udfører arbejde på et begrænset område inden for gas- eller vand- og sanitetsinstallationer. Betingelserne for at opnå godkendelse som godkendt kompetent virksomhed svarer som udgangspunkt til det, der gælder for at opnå en virksomhedsautorisation, herunder at der er knyttet en teknisk ansvarlig person til virksomheden. Også på vvs-installatør og kloakmesterområdet kan der tilknyttes en eller flere teknisk ansvarlige personer. Sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelse af en teknisk ansvarlig person svarer til udstedelsen af en personlig autorisation på elinstallatørområdet. Det foreslås ud fra samme betragtninger som på elinstallatørområdet, at der på vvs-installatør- og kloakmesterområdet pålægges gebyr på udstedelse af virksomhedsautorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, og på godkendelsen som teknisk ansvarlig person i virksomheden. EU-retlige forpligtelser De her omhandlede autorisationsordninger har, ligesom øvrige lovregulerede erhverv, også tidligere været omfattet af direktiver, som regulerer den gensidige anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvere af lovregulerede erhverv på tværs af grænserne i EU. Sikkerhedsstyrelsen er kompetent myndighed i henhold til disse direktiver for så vidt angår de her omhandlede autorisations- og godkendelsesordninger. De hidtidige direktiver på området er nu afløst af ovennævnte direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF). Direktivet vil blive implementeret i dansk ret af Undervisningsministeriet. Direktivet indeholder imidlertid bestemmelser om forpligtelser af administrativ karakter for de kompetente myndigheder. Det vurderes at blive nødvendigt at fastsætte bestemmelser om disse forhold i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til de omhandlede love. Der findes i dag i begge love nogle konkrete bestemmelser om gensidig 16

17 anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det foreslås at ændre disse bestemmelser til en bred bemyndigelse til administrativ gennemførelse af regler, som måtte blive nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af loven. Ændringen vil således både tage højde for direktiv 2005/36/EF og forberede eventuelle senere ændringer i bekendtgørelserne som følge af kommende direktiver. Opfølgning på anbefalinger vedrørende fjernelse af tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser - fjernelse af muligheden for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk og ophævelse af kravet om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted i Danmark. Elinstallatørloven giver i dag mulighed for at udstede autorisationen på vilkår, som begrænser den i en række nærmere beskrevne situationer, herunder en geografisk begrænsning. Da bestemmelser om geografisk begrænsning betragtes som potentielle tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser, er det i forbindelse med et analysearbejde til fjernelse af sådanne barrierer blevet anbefalet, at bestemmelsen ændres. Formålet er at medvirke til at sikre udenlandske tjenesteydere mulighed for at kunne udøve virksomhed i Danmark, hvilket vil give mulighed for øget konkurrence med deraf følgende vækst. Tilsvarende gælder for kravet om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted her i landet. Det foreslås på denne baggrund, at muligheden i elinstallatørloven for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk fjernes, og at kravet i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted her i landet, ophæves. Som ovenfor nævnt, er også bestemmelsen om, at en autorisation som elinstallatør har en varighed begrænset til 5 år, blevet anbefalet ændret. Da dette ændringsforslag tillige er en anbefaling i lovovervågningsredegørelsen, er det nærmere beskrevet ovenfor. Indførelse af bestemmelser om administration af de kompetencegivende prøver Det er en forudsætning for at opnå autorisation og visse typer af godkendelse som kompetent virksomhed, at en virksomhed har ansat en person, der har bestået en kompetencegivende prøve. For flere af disse prøver gælder, at kravene til prøvens indhold og afholdelse fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen, mens administrationen af prøven varetages af et privat uddannelsessekretariat. Dette sker i dag på baggrund af meget generelle bestemmelser i loven. For at undgå den uklarhed, dette kan medføre, foreslås det at indføre bestemmelser om prøvernes administration i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Det foreslås i denne forbindelse at indføre en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte bestemmelser om administrationen af de kompetencegivende prøver. Præciseringer og redaktionelle ændringer af gældende bestemmelser Udover det ovenfor nævnte foreslås en række præciseringer og redaktionelle ændringer af gældende bestemmelser. Dette skyldes primært et ønske om harmonisering af struktur, sprogbrug m.v. mellem de to love. Hertil kommer et ønske om at præcisere bestemmelser, der erfaringsmæssigt kan give anledning til tvivl med den nuværende udformning. 17

18 Enkelte af disse ændringer, som er af mere principiel karakter, har været drøftet med Autorisationsudvalget. Dette har været tilfældet for så vidt angår et forslag om at ændre den gældende formulering af forbudet mod uberettiget markedsføring i begge love. Formuleringen af disse forbud er i dag forskellig i de to love. Der foreslås en formulering, som vil bevirke, at rækkevidden af forbuddet i vvs-installatør- og kloakmesterautorisationsloven bliver lidt snævrere, mens forbuddet i elinstallatørloven får en bredere udformning. Autorisationsudvalget har udtrykt tilslutning til forslaget. Udvalget udtrykte dog samtidig bekymring for, at ændringen i denne bestemmelse i vvsinstallatør- og kloakmesterautorisationsloven vil medføre, at der i praksis vil blive bedre mulighed end i dag for uberettiget at give sig ud for at have autorisation. Endelig har forslaget om præcisering af bestemmelserne om, hvornår der sker bortfald af autorisation som følge af den personligt autoriseredes og den teknisk ansvarlige persons fravær fra virksomheden været drøftet med udvalget. Der er konstateret behov for klarere regler om, hvor længe den personligt autoriserede eller den teknisk ansvarlige person kan være fraværende uden at autorisationen bortfalder. Det foreslås at præcisere bestemmelserne omkring dette og at harmonisere reglerne. Autorisationsudvalget har udtrykt opbakning til forslaget. 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om gebyr vil medføre merudgifter til den statslige administration af autorisationsordningerne på ca. kr. 0,4 mio. Disse vil skulle dækkes af gebyret. Herudover forventes et provenu på kr. 2,1 mio., som skal indgå i puljen for skattelettelser. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne, og modsvarer således den forventede reduktion af Sikkerhedsstyrelsens finanslovsbevilling. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om gebyr forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter på i alt ca. kr. 2,5 mio. pr. år. Forslaget forventes at medføre beskedne administrative byrder for erhvervslivet på under timer på samfundsplan. Fjernelse af kravet om, at elinstallatørautorisationer skal fornyes hvert 5. år vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet. Lettelserne estimeres til under timer pr. år på samfundsplan. Forslaget om fjernelse af sikkerhedsstillelsen vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet. Lettelserne estimeres til under timer pr. år på samfundsplan. Forslaget forventes at betyde en økonomisk besparelse for erhvervslivet på i alt kr. 1,8 mio. pr. år. Forslaget om indførelse af 3. parts kontrol på elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer vil medføre beskedne administrative byrder for erhvervslivet. Byrderne estimeres til under timer på samfundsplan. 18

19 Det foreslås, at udgifterne til 3. parts kontrollen afholdes af den enkelte kontrollerede virksomhed. Forslaget forventes derfor at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til brugerbetaling af kontrollen. De samlede udgifter for de allerede autoriserede virksomheder i forbindelse med at opfylde kravene om godkendelse af deres system, vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. Når alle autoriserede virksomheder opfylder kravene om et godkendt system, vurderes de samlede årlige udgifter til den løbende efterprøvning af systemerne at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. 5. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Indeholder ændringer som skaber hjemmel til gennemførelse af eksisterende samt eventuelle kommende direktiver på området, i første omgang direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 8. Høring Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Amtsrådsforeningen, AMU-Kontrolinstans, Beskæftigelsesministeriet, Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark, Boligselskabernes Landsforening, BVQI Denmark A/S, Byggefagenes Kooperative Landsforening, Camping Branchen, CIRIUS, Danmarks Statistik, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk El-forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Gasteknisk Center A/S, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk VVS, Dansk VVS Kvalitet, Dansk Metalforbund, Danske Kloakmestre, DGC Kontrolinstans, De Grønne Kloakentreprenører, Det Norske Veritas Danmark A/S, Dansk Standard, Datatilsynet, DONG A/S, DS Håndværk & Industri, EnergiMidt, Entreprenørsammenslutningen af 1946, ELFO Elinstallatørernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FAFGE Elbranchens leverandørforening, Fagligt Fælles Forbund 3F, Finanstilsynet, Finansministeriet, Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, Færøernes Landsstyre, Grønlands Hjemmestyre, HNG I/S, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, HTS-I, Håndværksrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ingeniørforeningen i Danmark, ITEK, Justitsministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Københavns Energi, Københavns Kommune, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, Kulturministeriet, Landbrugsrådet, LDM Kvalitets- og Miljørådgivning, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lekon, Liberale Erhvervs Råd, LO, Maskinmestrenes Forening, Miljøministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Naturgas Fyn A/S, Oliebranchens FællesRepræsentation (OFR), Olie- og Gasbrænder Service Sammenslutningen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, Søfartsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Teknologisk Instituts Kontrolinstans, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, VE-Leverandørerne og VVS-Branchens Kvalitetskontrol ApS. 19

20 Vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, amt og kommuner Administrative konsekvenser for stat, amt og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Forslaget om gebyr forventes at medføre et provenu på kr. 2,1 mio., som skal indgå i puljen for skattelettelser. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne, og modsvarer således den forventede reduktion af Sikkerhedsstyrelsens finanslovsbevilling. Forslaget har ikke administrative konsekvenser for stat, amt og kommuner Forslaget om fjernelse af sikkerhedsstillelsen forventes at betyde en økonomisk besparelse for erhvervslivet på i alt kr. 1,8 mio. pr. år. Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget om gebyr vil medføre merudgifter til den statslige administration af autorisationsordningerne på ca. kr. 0,4 mio. Disse vil skulle dækkes af gebyret. Forslaget om gebyr forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter på i alt ca. kr. 2,5 mio. pr. år. Forslaget om 3. parts kontrol forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til brugerbetaling af kontrollen. De samlede udgifter for de allerede autoriserede virksomheder i forbindelse med at opfylde kravene om godkendelse af deres systemer, vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. 20

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere