Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Gebyrfinansiering af autorisationsadministrationen og harmonisering af autorisationsordninger på vvs-installatør-, kloakmester- og elinstallatørområderne m.v.) 1 I lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved 2 i lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 4 indsættes efter som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør), : eller vand- og sanitetsmester, og til udførelse eller servicering af særlige typer af gasinstallationer udgår affattes således: 7. Autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør), vand- og sanitetsmester og som kloakmester gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Virksomheden har tilknyttet en person, der er godkendt som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 2. 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem eller er omfattet af en særlig tilsynsordning, jf. 9. 3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden har fast forretningssted. 5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8. Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person gives, når det er dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Den teknisk ansvarlige person har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt prøve. 2) Den teknisk ansvarlige person har haft relevant arbejde indenfor det fagområde, hvor der søges autorisation, i sammenlagt mindst 1 år inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag vedkommende bestod den godkendte prøve. 3) Den teknisk ansvarlige person er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og har rådighed over sit bo. 4) Den teknisk ansvarlige person er tilknyttet virksomheden som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. 1

2 5) Såfremt den teknisk ansvarlige person er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand. 6) Den teknisk ansvarlige person har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser og dispositionsret over virksomhedens autorisationskrævende arbejde. 7) Den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 2. 8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8. Stk. 3. Virksomheden samt den teknisk ansvarlige skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør samt den teknisk ansvarlige skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør af denne lov. Stk. 4. Godkendelse som kompetent virksomhed inden for et begrænset arbejdsområde på gasområdet eller på vand- og sanitetsområdet kan meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når betingelserne i stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. Der kan dog ske godkendelse som teknisk ansvarlig person af en person med en anden uddannelse end den i stk. 2, nr. 1 nævnte, hvis godkendelsen som kompetent virksomhed kan ske på baggrund af virksomhedens samlede kompetence efter regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 4. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, nr. 1-7, og stk. 4 nævnte betingelser. Stk. 6. Stk. 2, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom. Stk.7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler: 1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, og godkendelse som teknisk ansvarlig person, herunder om digital indsendelse af ansøgning, 2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, om forbindelsen mellem virksomheden, den teknisk ansvarlige person og det personale, der udfører arbejde under autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, herunder regler om den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden, 3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret og godkendt kompetent virksomhed, 4) om de prøver, der giver adgang til godkendelse som teknisk ansvarlig person og godkendelse som kompetent virksomhed, samt administrationen af disse prøver 5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisations- og godkendelseskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Stk. 8. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som vvsinstallatør, kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, og for den samtidige godkendelse af hver teknisk ansvarlig person samt for efterfølgende godkendelse af en ny teknisk ansvarlig person. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer. 3. I 8, stk.1, udgår:,stk. 1,, og der indsættes efter: kompetent virksomhed : eller godkendelse som teknisk ansvarlig person. 2

3 4. 9 affattes således: 9. En virksomhed, der ansøger om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør) eller godkendelse som kompetent virksomhed på gasområdet, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører virksomheden på gasområdet, jf. dog stk. 3 og 4. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. En virksomhed, der ansøger om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør), som vand- og sanitetsmester, om godkendelse som kompetent virksomhed på vand- og sanitetsområdet eller om autorisation som kloakmester skal, for så vidt angår den del af virksomheden, der vedrører vand- og afløbsområdet, enten have et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i stk. 1 eller tilslutte sig en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på gasområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder. Kvalitetsstyringssystemet skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6. Såfremt virksomheden tillige udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal virksomheden for så vidt angår disse arbejder enten fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for så vidt angår disse arbejder. Stk. 4. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden enten har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for så vidt angår disse arbejder. Stk. 5. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem og omkostningerne i forbindelse med tilslutning til en særlig tilsynsordning afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1-4 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning m.v., og den særlige tilsynsordnings omfang og procedure samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser ophæves affattes således: 11. En autorisation og en godkendelse som kompetent virksomhed bortfalder, når 1) virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation, eller ophører, eller 2) virksomheden ikke længere har en godkendt teknisk ansvarlig person tilknyttet. Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person bortfalder, hvis den pågældende afgår ved døden, forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger eller i øvrigt bliver fysisk eller retligt ude af stand til at udøve virksomheden, eller hvis 3

4 virksomhedsautorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed for den virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, bortfalder. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en teknisk ansvarlig person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Den tilsynsførende virksomhed skal have samme forretningsområde som den virksomhed, der føres tilsyn med. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen , stk. 1, affattes således: Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation eller en godkendelse som kompetent virksomhed eller som teknisk ansvarlig person, når 1) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde, 2) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har overtrådt vilkårene for autorisation eller godkendelse, eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen, eller den særlige tilsynsordning viser grove mangler i de udførte arbejder, 3) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen ikke længere opfylder betingelserne nævnt i 7, eller i regler fastsat i medfør af 7, stk. 7 og 9, stk. 6, eller 4) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har betydelig forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover. 8. I 12, stk. 3, ændres stk. 1, nr.1-3 til: stk. 1, nr I 12, stk. 4, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 1 og 2 til: stk. 1, nr I 12, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter godkendt kompetent virksomhed : eller som teknisk ansvarlig person. 11. I 12, stk. 5, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 3 til: stk. 1, nr I 12, stk. 5, 2. og 3. pkt., indsættes efter godkendt kompetent virksomhed : eller som teknisk ansvarlig person affattes således: 14. En virksomhed, der ikke har autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvsinstallatør), vand- og sanitetsmester eller kloakmester, eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , eller en virksomhed, der ikke er godkendt som kompetent virksomhed, eller hvis godkendelse som kompetent virksomhed er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation eller godkendelse haves. 4

5 14. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter og klageadgang : m.v , stk. 1, affattes således: Gasleverandørerne skal i forbindelse med meddelelse om nye gasinstallationer og tilsyn med eksisterende gasinstallationer føre tilsyn med, hvorvidt arbejdet er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Gasleverandørerne skal tillige føre tilsyn efter bestemmelser i gasreglementet, jf. 15, herunder tilsyn med, hvorvidt arbejdets kvalitet og installationernes tilstand er tilfredsstillende, og arbejdet er udført i overensstemmelse med gasreglementet. 16. I 23, stk. 3, ændres frakendelse til: tilbagekaldelse, og forholdene indrapporteres til Sikkerhedsstyrelsen ændres til: Sikkerhedsstyrelsen underrettes herom. 17. Efter 23 indsættes: 23 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af en autorisation eller en godkendelse, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation fortsat er opfyldt. 18. I 24, stk. 3, ændres Sikkerhedsstyrelsens omkostninger ved administration til: omkostningerne ved administrationen. 19. I 25, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 18, nr. 3 :, eller 23 a, 1. pkt.. 2 I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003 som ændret ved 14 i lov nr. 442 af 9. juni 2004 og 1 i lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, ændres erhvervsmæssigt til: som erhverv. 2. I 3, stk. 6, udgår ved at indstøbe rør, dåser og lign. 3. I 4 ophæves stk. 3, og stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således: Stk. 3. En autorisation kan udstedes på vilkår, som begrænser autorisationen enten 1) tidsmæssigt, 2) til enkeltstående opgaver, eller 3) til særlige typer arbejde. 5

6 4. 5 affattes således: 5. Den personlige autorisation gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Ansøgeren har bestået en godkendt prøve og opfylder de fastsatte praksiskrav, og eventuelle krav om faglig ajourføring af viden, fastsat i medfør af 6, stk. 2, nr. 4. 2) Ansøgeren har haft mindst 1 års teknisk arbejde i stærkstrømsteknisk virksomhed inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, vedkommende bestod den godkendte prøve. 3) Ansøgeren er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og har rådighed over sit bo. 4) Ansøgeren er tilknyttet en virksomhed, jf. stk. 2, som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab. 5) Såfremt ansøgeren er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand. 6) Ansøgeren har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser over de medarbejdere, der tages ansvar for, og dispositionsret over det arbejde, der tages ansvar for. 7) Ansøgerens tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af 6, stk. 2, nr. 2. 8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5. Stk. 2. Virksomhedsautorisation gives, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Virksomhedens indehaver eller en ansat medarbejder er autoriseret i henhold til stk. 1. 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf. 5 a. 3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden har fast forretningssted. 5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5. Stk. 3. Virksomheden samt den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør samt den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende indenfor de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller bestemmelser udfærdiget i medfør af disse love. Stk. 4. Stk. 1, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom. Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som elinstallatør til virksomheder og personer. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer. 5. Efter 5 indsættes: 5 a. En virksomhed, der søger om autorisation som elinstallatør, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Stk. 2. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører arbejder, virksomheden udfører i Danmark, og som kan godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 4. 6

7 Stk. 3. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 og 2 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser affattes således: 6. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i 5, stk. 1, nr. 1-7 og 5, stk. 2, nr. 1-4 nævnte betingelser. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler: 1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, herunder om digital indsendelse af ansøgning, 2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, herunder regler om den personligt autoriseredes tilknytning til virksomheden, 3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret elinstallatør, 4) om de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og krav om ajourføring af viden såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor ansøgeren bestod den prøve, der giver adgang til autorisation, og 5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. 7. I 8, stk. 1, ændres forlader sin stilling til: forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger. 8. I 8, stk. 2, ændres går konkurs til: kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører. 9. 8, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en ansat autoriseret person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret elinstallatør. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen. 10. I 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter udstedt, : eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen, , stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og I 9, stk. 2, ændres for en periode på maksimalt 5 år til: for en bestemt periode eller indtil videre. 13. I 10, stk. 2, ændres: 9, stk. 1, nr. 1-4, til: 9, stk. 1, nr. 1-3, , 2. pkt., ophæves. 7

8 15. Overskriften efter 11 ophæves affattes således: 12. En person eller virksomhed, der ikke er autoriseret elinstallatør, må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation haves. 17. I overskriften efter 12 indsættes efter Kontrol : m.v I 13, stk. 1, indsættes efter De enkelte elselskaber skal i forbindelse med : krævede. 19. Efter 13 indsættes: 13 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisation, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation er opfyldt. 13 b. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige andre offentlige myndigheder og private virksomheder til at udøve de beføjelser, der er nævnt i 5a, stk I 14, stk. 1, ændres sikkerhedskvalitetsstyringssystem til: kvalitetsstyringssystem. 21. I 14, stk. 3, ændres elinstallatørvirksomheds til: autoriseret elinstallatørs. 22. I 15, stk. 1, nr. 4, ændres: 12, stk. 2 til: I 15, stk. 1, nr. 5, indsættes efter tilsidesætter oplysningspligten efter : 13 a, 1. pkt., eller. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 5, stk. 2, nr. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v., som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, samt denne lovs 2, nr. 5 og nr. 10, træder dog først i kraft den 1. januar Stk. 1. Begrænsningen af gyldighedsperioden til 5 år for autorisationer til personer og virksomheder, udstedt i medfør af lov om autorisation af elinstallatører m.v. inden den 1. januar 2007, falder bort ved denne lovs ikrafttræden. Stk. 2. Virksomheder, som på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden var autoriseret som elinstallatør, skal senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt krav herom, opfylde gældende regler om godkendelse af kvalitetsstyringssystemer. Sådant krav kan tidligst fremsættes den 1. januar

9 5 Virksomheder, der den 31. december 2006 var indehaver af en autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, skal til og med den 31. december 2008 opretholde en sikkerhed, som er stillet overfor Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerheden vil blive frigivet den 1. januar Sikkerheden skal stilles for den forsvarlige udførelse af virksomhedens autorisationskrævende arbejder eller arbejder, som kræver godkendelse som kompetent virksomhed, som er udført inden den 1. januar Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om sikkerhedens størrelse og hvordan den stilles, og om betingelser for begæring af udbetaling, herunder om fristen for at fremsætte krav, om fremgangsmåden ved anvendelse og om retablering af sikkerheden. Stk. 2. En sikkerhed, stillet for den forsvarlige udførelse af arbejder, der kræver autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, der er stillet for en virksomhed, hvis autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed er ophørt inden den 1. januar 2007, vil blive frigivet 2 år efter, at autorisationen eller godkendelsen er ophørt. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrund for lovforslaget Lovovervågning og harmonisering Lovforslaget indeholder en række ændringer, som tilsigter at modernisere autorisationslovene på henholdsvis elinstallatørområdet og vvs-installatør- og kloakmesterområdet, og at skabe mere ensartede regelsæt på disse områder. I denne forbindelse foreslås det bl.a. at indføre krav om 3. parts kontrol af elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer, ligesom der i dag findes sådanne krav for vvs-installatører og kloakmestre. Endvidere foreslås en struktur i regelsættet for vvs- og kloakautorisationer, som i højere grad ligner strukturen i elinstallatørlovgivningen. Herudover foreslås der indførelse af gebyrfinansiering på de omhandlede autorisationsområder, på linie med hvad der normalt gælder for så vidt angår kontrol- og tilsynsaktiviteter i Økonomi- og Erhvervsministeriet i øvrigt. Ønsket om modernisering og ensretning udspringer af en række undersøgelser, som er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en lovovervågningsredegørelse vedrørende lovene. De omhandlede love, som omfatter autorisation som henholdsvis el-installatør og vvs-installatør og kloakmester, blev vedtaget i folketingsåret 1999/2000. Lovene erstattede tidligere lovgivning på områderne, og indførte som noget nyt blandt andet krav om anvendelse af kvalitetsstyring. I forbindelse med fremsættelsen af forslagene til de nye love blev det besluttet, at begge love skulle gøres til genstand for lovovervågning. 9

10 På tidspunktet for lovenes vedtagelse blev el-installatørautorisationsordningen administreret af Elektricitetsrådet, mens vvs-installatør- og kloakmesterautorisationsordningerne blev administreret af Danmarks Gasmateriel Prøvning. I forbindelse med oprettelsen af Sikkerhedsstyrelsen i 2004 blev de nævnte myndighedsområder overført til Sikkerhedsstyrelsen ved lov nr. 458 af 10. juni 2003 om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen), Folketingstidende nr , sp. 7928, 9740 og 10475, tillæg A, sp og tillæg B, sp Af bemærkningerne til denne lov fremgår, at det blev besluttet, at lovovervågningen tillige skulle omfatte en evaluering af den nye administrative organisering, herunder en undersøgelse af, hvorvidt der kan ske en harmonisering mellem de to autorisationslove. Det blev herved forudsat, at brancheorganisationerne skulle inddrages. Baggrunden for at overveje harmonisering skal ses i, at lovene i dag administreres af samme myndighed, Sikkerhedsstyrelsen, og vedrører beslægtede autorisationsområder, hvor der er installatører, som oppebærer autorisation på flere af områderne fx både vvs- og elinstallatørautorisation. Hertil kommer, at lovenes overordnede formål - at tilvejebringe sikkerhed og kvalitet i arbejdet - er ens. På baggrund af harmoniseringsovervejelserne blev det fundet hensigtsmæssigt at afgive en samlet lovovervågningsredegørelse for de to love. Lovovervågningsredegørelsen blev oversendt til Folketinget den 23. februar 2006 og kan ses på Den indeholder anbefalinger til ændringer af nogle nærmere angivne forhold i de to autorisationslove, dels i forbindelse med opfølgning på effekten af kravet om anvendelse af kvalitetsstyring, og dels i forbindelse med harmonisering. Disse anbefalinger danner baggrund for en del af punkterne i nærværende lovforslag. Det Tekniske Sikkerhedsråd samt dettes underudvalg, Autorisationsudvalget, har deltaget i processen omkring lovovervågningen og harmoniseringen. Det Tekniske Sikkerhedsråd er et rådgivende udvalg for ministeren og Sikkerhedsstyrelsens direktør. Rådet er nedsat i henhold til ovennævnte lov nr. 458 af 10. juni 2003, og består af faglige eksperter samt repræsentanter for private organisationer, som arbejder med teknisk sikkerhed. Det Tekniske Sikkerhedsråd nedsætter i henhold til forretningsordenen faglige underudvalg med repræsentanter fra interessentkredsen, andre myndigheder samt særlige specialister, der på et overordnet plan kan rådgive Sikkerhedsstyrelsen og Det Tekniske Sikkerhedsråd. På området for el-installatør-, vvs-installatør- og kloakmesterautorisationer, er nedsat Autorisationsudvalget. Udvalgets medlemmer er indstillet af en række brancheorganisationer og foreninger. Endvidere er de kontrolinstanser, som på vvs- og kloakområdet kontrollerer kvalitetsstyringssystemerne, repræsenteret ved et medlem. Derudover er et af de sagkyndige medlemmer af Det Tekniske Sikkerhedsråd tillige medlem af Autorisationsudvalget. Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget er løbende blevet holdt underrettet om processen i forbindelse med lovovervågningen, ligesom indholdet af lovovervågningsredegørelsen 10

11 er blevet drøftet med dem. Herudover er Autorisationsudvalget ved forskellige lejligheder blevet inviteret til at indgive konkrete forslag. Lovovervågningsredegørelsen er i udkast med angivelse af fokusområder, effektmålinger og redegørelse for det eventuelle harmoniseringspotentiale, samt foreløbige vurderinger på baggrund af drøftelserne med Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget blevet sendt i høring i en kreds, der svarer til høringskredsene i forbindelse med de to loves udarbejdelse. Alle de hørte parter har generelt udtryk enighed i de anbefalinger fra lovovervågningen, som her er udmøntet i forslag til lovændringer. Herudover blev der i forbindelse med høringen givet udtryk for ønske om harmonisering med henblik på så ensartede krav til autorisationsansøgningen og udøvelsen af erhvervet som det er muligt, blandt andet af hensyn til de virksomheder, som har autorisation på begge områder. Udover analysearbejdet i forbindelse med lovovervågningen er der efterfølgende foretaget en videregående undersøgelse af lovene med henblik på at afdække eventuelt yderligere harmoniseringspotentiale. I denne forbindelse er der fremkommet en række forslag til ændringer, der yderligere tilsigter at ensarte de to love. En del af disse har karakter af præciseringer og redaktionelle ændringer. Indtægtsdækning af erhvervsrettede kontrol- og tilsynsaktiviteter - gebyr Et yderligere element i lovforslaget er indførelsen af gebyr, idet det foreslås, at autorisations- og godkendelsesordningerne på elinstallatør- og vvs-installatør- og kloakmesterområderne overgår til fuld indtægtsdækning. Dette beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med redegørelsen for lovforslagets hovedpunkter. EU-retlige forpligtelser De her omhandlede autorisationsordninger er omfattet af gældende direktiver vedrørende gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. De hidtidige direktiver på området er nu afløst af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF). Det er Undervisningsministeriet, som forestår den generelle implementering af direktivet i dansk ret. Direktivet vurderes imidlertid at medføre behov for en bredere bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser som følge af de forpligtelser, direktivet medfører, i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til loven. Det foreslås derfor at de hidtidige bestemmelser i lovene om gensidig anerkendelse afløses af en bred bemyndigelse til at fastsætte sådanne regler, som måtte blive nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af loven. Potentielle tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser Endelig indeholder lovforslaget enkelte forslag til ændringer, der er en opfølgning på anbefalinger fremkommet i forbindelse med et analysearbejde i Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser. I denne forbindelse er enkelte bestemmelser i de her omhandlede love blevet identificeret som potentielle barrierer, og disse bestemmelser foreslås derfor ændret. Det drejer sig om krav om fast forretningssted i Danmark, bestemmelse om at elinstallatørautorisationers gyldighed er begrænset til 5 år, samt muligheden for at en elinstallatørautorisation begrænses geografisk. 11

12 2. Hovedpunkterne i lovforslaget Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer i lovene om autorisation som henholdsvis elinstallatør og vvs-installatør og kloakmester. Hovedlovene er lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, Folketingstidende , sp. 1557, 5107 og 5430, tillæg A, sp (vvs-installatører og kloakmestre), og lov nr. 314 af 5. maj 2000 om autorisation af elinstallatører m.v., Folketingstidende , sp. 1553, 5983, 6343, tillæg A, sp. 1475, tillæg B, sp. 464 (elinstallatører). Begge love er senest ændret ved lov nr af 20. december 2004 om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v. og lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (Adgang for ikkeautoriserede til at foretage visse udskiftninger m.v.), Folketingstidende , sp. 730 og 2786, tillæg A, sp. 543, hvor der skete visse lempelser i autorisationskravene. Der blev blandt andet åbnet op for, at erhvervsdrivende uden autorisation kan udføre visse simple installationsarbejder, som hidtil kun havde måttet udføres af private forbrugere. Elinstallatørautorisationerne reguleres i lov om elinstallatører m.v., som alene regulerer autorisationsordningen. Autorisationer som vvs-installatør og kloakmester reguleres i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. I medfør af dette regelsæt er der udover muligheden for at meddele autorisation som vvs-installatør og kloakmester tillige mulighed for at give en godkendelse som kompetent virksomhed på gas- eller på vand- og sanitetsområdet. Denne godkendelse giver adgang til at udføre arbejde på en del af det autorisationskrævende område. Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vandog afløbsledninger indeholder ud over bestemmelser om autorisationer og godkendelser også gassikkerhedstekniske bestemmelser. Da de fleste af ændringsforslagene enten vedrører forhold, som skal ændres i begge love, eller udspringer af intentioner om at harmonisere lovene ved at ensarte lovenes struktur og indhold, gennemgås hovedpunkterne samlet for begge love. Lovovervågningsanbefaling - fjernelse af kravet om, at der skal stilles en økonomisk sikkerhed for den forsvarlige udførelse af arbejder på vvs-installatør- og kloakmesterområdet. Det er i dag en betingelse for opnåelse af vvs-installatør- eller kloakmesterautorisation, at virksomheden stiller en sikkerhed på kr. For godkendte kompetente virksomheder fastsættes beløbet efter virksomhedens forretningsområde. Hensigten med sikkerhedsstillelsen er, at forsyningsvirksomheder og kommuner skal have en let adgang til at få dækket udgifter til udbedring af et fejlbehæftet arbejde. Således kan der, når nærmere bestemte betingelser er opfyldt, ske udbetaling af sikkerheden til dækning af en forsyningsvirksomheds dokumenterede omkostninger. Disse omkostninger skal relatere sig til afholdelse af ekstra syn m.v. i anledning af en fejlbehæftet installation samt omkostninger ved fejlens udbedring. Udbetalingen sker på Sikkerhedsstyrelsens foranledning. Der er ikke i dag en tilsvarende ordning på elinstallatørområdet, idet en sådan ordning blev afskaffet i Det er erfaringen, at det samlede antal af berettigede krav mod sikkerhedsstillelsen er lavt. Hertil kommer, at det tilsvarende krav om sikkerhedsstillelse på el-autorisationsområdet blev ophævet i 1989, uden at det dengang eller siden har givet anledning til problemer. På denne baggrund 12

13 vurderes det, at der ikke er et sådant behov for kravet om sikkerhedsstillelse, at det står mål med de økonomiske og administrative byrder, som kravet pålægger de autoriserede virksomheder. Det foreslås derfor at ophæve dette krav. Ophævelsen indebærer dels en harmonisering af autorisationsområderne og dels en administrativ og økonomisk besparelse for erhvervslivet, idet virksomhederne ikke fremover vil skulle etablere og vedligeholde en sikkerhedsstillelse. Forslaget er en opfølgning på en anbefaling fra lovovervågningsredegørelsen og har følgelig været forelagt for redegørelsens høringskreds, som har udtrykt generel enighed i forslaget, jf. ovenfor. Lovovervågningsanbefaling ophævelse af bestemmelsen om, at en autorisation på elinstallatørområdet har en gyldighed på 5 år. Det følger i dag af lov om elinstallatører m.v., at en autorisation gives med en gyldighed for 5 år, hvilket betyder, at autorisationen bortfalder og skal søges fornyet hvert 5. år. På området for vvsinstallatører og kloakmestre gives autorisationen på ubestemt tid. Tidsbegrænsningen blev indført for at sikre en mulighed for at revurdere virksomhedens opfyldelse af de stillede krav i relation til virksomhedens udvikling, herunder med hensyn til kravet om indførelse af et kvalitetsstyringssystem. Virksomhederne er herudover pålagt løbende at skulle indberette ændringer vedrørende deres forhold. Desuden er Sikkerhedsstyrelsen via sine øvrige funktioner jævnligt i kontakt med installatørerne, hvorved meldinger om ændringer i virksomhedernes forhold bliver registreret. Det er på den baggrund vurderingen, at bestemmelsen om tidsbegrænset gyldighed til en vis grad er overflødig, idet de formål, som ligger bag tidsbegrænsningen, i vidt omfang bliver opfyldt ad denne vej. Endvidere vil der blive ført kontrol med de forhold, som bestemmelsen tilsigter at give Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at kontrollere, såfremt der indføres 3. parts kontrol på el-området i overensstemmelse med den nedenfor omtalte anbefaling fra lovovervågningsredegørelsen. Hertil kommer, at bestemmelsen udgør en administrativ byrde for virksomhederne, idet den reelt indebærer et krav om, at virksomhederne skal ansøge om autorisation på ny hvert 5. år, såfremt de ønsker fortsat at udøve virksomhed indenfor faget. På baggrund af erfaringerne ved administrationen af kravet, er det vurderingen, at de administrative byrder, som denne ordning pålægger virksomhederne og staten, ikke står mål med de eventuelle fordele, som kan opnås ved kravet. Forslaget er tillige blevet identificeret som en potentiel teknisk barriere for et indre marked for tjenesteydelser. På baggrund af det anførte foreslås det, at bestemmelsen ophæves, således at elinstallatørautorisationerne ligesom autorisationerne på vvs- og kloakområdet udstedes uden tidsmæssig begrænsning. Forslaget medfører tillige en harmonisering mellem reguleringerne på elinstallatør- og vvsinstallatør- og kloakmesterområderne. 13

14 Da forslaget er en opfølgning på anbefalinger fra lovovervågningsredegørelsen, har det været forelagt interessentkredsen som har udtrykt generel enighed i forslaget, jf. ovenfor. Lovovervågningsanbefaling - Indførelse af brugerfinansieret 3. parts kontrol af kvalitetsstyringssystemer på elinstallatørområdet Der er i dag krav om anvendelse af kvalitetsstyring i de autoriserede virksomheder på både elinstallatør- og vvs-installatør- og kloakmesterområderne. Kravet er indført ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger med henblik på at opnå en bedre styring af virksomhedernes arbejdsgange m.v. På elinstallatørområdet er virksomhederne selv ansvarlige for at evaluere, om deres systemer er fyldestgørende, er korrekt implementeret og anvendes korrekt. På vvs- og kloakområdet er kravet om kvalitetsstyring suppleret med et krav om 3. parts kontrol som skal sikre, at kvalitetsstyringssystemerne implementeres og anvendes korrekt. 3. parts kontrol vil sige, at man indgår en ordning, hvor en 3. part (ikke myndigheden og ikke virksomheden) udfører godkendelse og løbende kontrol af systemet. Det er en sædvanlig fremgangsmåde at anvende 3. parts kontrol i forbindelse med kvalitetsstyringssystemer. Krav om 3. parts kontrol på elinstallatørområdet har været efterspurgt fra branchens side. Dette fulgte også af flere af de høringssvar, som Sikkerhedsstyrelsen modtog i forbindelse med udarbejdelsen af lovovervågningsredegørelsen. Endvidere har Sikkerhedsstyrelsen jævnligt i forbindelse med styrelsens daglige sagsbehandling modtaget tilkendegivelser fra installatører om, at de finder behov for bedre kontrol med kvalitetsstyringssystemerne. Sikkerhedsstyrelsen foretog i 2003 en undersøgelse af anvendelsen af kvalitetsstyringssystemerne på elinstallatørområdet (benævnes sikkerhedskvalitetsstyringssystem eller SKS-system) i form af en stikprøvekontrol. Af rapporten over undersøgelsen fremgik, at en del af virksomhederne, trods vilje til at følge kravene, havde implementeret systemerne mangelfuldt. Det fremgår endvidere af ulykkesstatistikker på området, at korrekt virkende SKS-systemer har en positiv effekt på elsikkerheden. Det er på denne baggrund vurderingen, at der er belæg for, at indførelse af 3. parts kontrol vil forbedre graden af implementering af SKS-systemerne i el-installatørvirksomhederne. Dette forventes således at ville højne sikkerheden på elområdet ved, at anvendelsen af kvalitetsstyring i elinstallatørvirksomhederne effektiviseres. Det foreslås på denne baggrund at indføre krav om 3. parts kontrol på el-området. Dette vil tillige medføre en harmonisering mellem reguleringerne på elinstallatør- og vvsinstallatør- og kloakmesterområderne. Desuden forventes ordningen at medvirke til at sikre lige konkurrencevilkår for de autoriserede virksomheder gennem en effektiv, løbende efterprøvning af alle autoriserede virksomheders efterlevelse af kravene til egenkontrol. 14

15 Det foreslås, at kontrollen sker ved, at virksomhederne selv vælger og indgår aftale med en 3. part, som kan udføre godkendelse og kontrol af systemet. 3. partskontrolinstansen skal på forhånd være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Ved eget valg af den 3. part vil der skabes fri konkurrence blandt udbyderne af denne ydelse. Det foreslås i denne forbindelse, at udgifterne til 3. parts kontrollen afholdes af den enkelte, kontrollerede virksomhed. Dette svarer til den gældende ordning på vvsinstallatør- og kloakmesterområdet. Der foreslås forskudt ikrafttræden for denne del af forslaget, således at krav om 3. parts kontrol på elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer vil være gældende fra 1. januar Endvidere foreslås det, at kravet overfor allerede autoriserede virksomheder indføres i intervaller, ved at Sikkerhedsstyrelsen retter henvendelse til hver enkelt virksomhed og meddeler, hvornår virksomheden senest skal opfylde kravet. Kravet skal være opfyldt senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har rettet henvendelse til virksomheden. Sikkerhedsstyrelsen påregner at rette henvendelse til en større gruppe virksomheder ad gangen. Grupperne af virksomheder vil blive udvalgt på baggrund af rækkefølgen af de sagsnumre, der er oprettet i Sikkerhedsstyrelsens journalsystem. Da forslaget om 3. parts kontrol er en opfølgning på anbefalinger fra lovovervågningsredegørelsen, har det været forelagt interessentkredsen, som har udtrykt generel enighed i forslaget. I forbindelse med udarbejdelsen af den nærmere udformning af forslaget til forskudt ikrafttræden m.v., har forslaget, herunder spørgsmålet om fremgangsmåden samt længden på fristen for de allerede autoriserede virksomheders opfyldelse af kravet, været drøftet med Autorisationsudvalget, som har udtrykt opbakning og tilkendegivet, at de vurderer den foreslåede ordning som realistisk og rimelig. De eksisterende godkendte kontrolinstanser, som godkender kvalitetsstyringssystemer på vvs- og kloakområdet, er tillige blevet spurgt om deres vurdering af Sikkerhedsstyrelsens oplæg til fremgangsmåde ved indførelse af kravet. Sammenfattende har kontrolinstanserne vurderet, at det foreslåede er rimeligt og realistisk, forudsat at der kommer flere kontrolinstanser på markedet, ligesom det vurderes, at godkendelsesproceduren for hver enkelt virksomhed kan gennemføres indenfor en 6-måneders periode. Gebyr i forbindelse med udstedelse af autorisationer og godkendelser På stort set alle andre områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet er der fuld indtægtsdækning i forbindelse med kontrol- og tilsynsaktiviteter. Det generelle udgangspunkt for sådanne offentlige ydelser er, at ydelserne bør finansieres fuldt ud af den branche, de vedrører. Det er i denne forbindelse vurderingen, at der bør tilstræbes en ligestilling af erhvervene på tværs af brancher. På denne baggrund er det besluttet at foreslå, at administrationen af de her omhandlede autorisationer og godkendelser overgår til fuld indtægtsdækning. Dette svarer til, hvad der gælder på stort set alle andre områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet. Forslaget er en opfølgning på en indstilling i Finansministeriets budgetanalyse i forbindelse med forberedelserne til FFL Det foreslås, at indtægtsdækningen sker ved, at der pålægges gebyr i forbindelse med udstedelsen af autorisationer og godkendelser i medfør af loven. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne. 15

16 På elinstallatørområdet gives autorisationen som en virksomhedsautorisation. Denne kan kun opnås under forudsætning af, at der tillige i virksomheden er ansat en person, som har en personlig autorisation som elinstallatør. Der sker således både en sagsbehandling i forbindelse med udstedelsen af den personlige autorisation og med udstedelsen af virksomhedsautorisationen. Der kan tilknyttes en eller flere personligt autoriserede til en virksomhed, ligesom en autoriseret virksomhed kan ansætte en ny eller en yderligere personligt autoriseret. Det foreslås, at der på elinstallatørområdet pålægges gebyr i forbindelse med udstedelsen af både en virksomhedsautorisation og en personlig autorisation. Baggrunden herfor er, at der medgår sagsbehandlingstid hos den autorisationsudstedende myndighed både til behandlingen af virksomhedsautorisationen og den personlige autorisation. Således medgår der mere sagsbehandlingstid, hvis der ansøges om personlig autorisation af flere personer, eller hvis der efterfølgende ansøges om en ny, personlig autorisation. På vvs-installatør og kloakmesterområdet gives autorisationen ligeledes som en virksomhedsautorisation. Her udstedes ikke en egentlig personlig autorisation, men det er en forudsætning for virksomhedsautorisationen, at der i virksomheden er ansat en person, som i forbindelse med udstedelsen af virksomhedsautorisationen kan godkendes som virksomhedens teknisk ansvarlige person. På gas-, vand- og sanitetsområderne kan der udover autorisationer som ovenfor nævnt også udstedes en godkendelse som kompetent virksomhed. Denne godkendelse giver tilladelse til, at den godkendte kompetente virksomhed udfører arbejde på et begrænset område inden for gas- eller vand- og sanitetsinstallationer. Betingelserne for at opnå godkendelse som godkendt kompetent virksomhed svarer som udgangspunkt til det, der gælder for at opnå en virksomhedsautorisation, herunder at der er knyttet en teknisk ansvarlig person til virksomheden. Også på vvs-installatør og kloakmesterområdet kan der tilknyttes en eller flere teknisk ansvarlige personer. Sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelse af en teknisk ansvarlig person svarer til udstedelsen af en personlig autorisation på elinstallatørområdet. Det foreslås ud fra samme betragtninger som på elinstallatørområdet, at der på vvs-installatør- og kloakmesterområdet pålægges gebyr på udstedelse af virksomhedsautorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, og på godkendelsen som teknisk ansvarlig person i virksomheden. EU-retlige forpligtelser De her omhandlede autorisationsordninger har, ligesom øvrige lovregulerede erhverv, også tidligere været omfattet af direktiver, som regulerer den gensidige anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvere af lovregulerede erhverv på tværs af grænserne i EU. Sikkerhedsstyrelsen er kompetent myndighed i henhold til disse direktiver for så vidt angår de her omhandlede autorisations- og godkendelsesordninger. De hidtidige direktiver på området er nu afløst af ovennævnte direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF). Direktivet vil blive implementeret i dansk ret af Undervisningsministeriet. Direktivet indeholder imidlertid bestemmelser om forpligtelser af administrativ karakter for de kompetente myndigheder. Det vurderes at blive nødvendigt at fastsætte bestemmelser om disse forhold i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til de omhandlede love. Der findes i dag i begge love nogle konkrete bestemmelser om gensidig 16

17 anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det foreslås at ændre disse bestemmelser til en bred bemyndigelse til administrativ gennemførelse af regler, som måtte blive nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af loven. Ændringen vil således både tage højde for direktiv 2005/36/EF og forberede eventuelle senere ændringer i bekendtgørelserne som følge af kommende direktiver. Opfølgning på anbefalinger vedrørende fjernelse af tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser - fjernelse af muligheden for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk og ophævelse af kravet om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted i Danmark. Elinstallatørloven giver i dag mulighed for at udstede autorisationen på vilkår, som begrænser den i en række nærmere beskrevne situationer, herunder en geografisk begrænsning. Da bestemmelser om geografisk begrænsning betragtes som potentielle tekniske barrierer for et indre marked for tjenesteydelser, er det i forbindelse med et analysearbejde til fjernelse af sådanne barrierer blevet anbefalet, at bestemmelsen ændres. Formålet er at medvirke til at sikre udenlandske tjenesteydere mulighed for at kunne udøve virksomhed i Danmark, hvilket vil give mulighed for øget konkurrence med deraf følgende vækst. Tilsvarende gælder for kravet om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted her i landet. Det foreslås på denne baggrund, at muligheden i elinstallatørloven for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk fjernes, og at kravet i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger om, at en autoriseret vvs- eller kloakmestervirksomhed skal have et fast forretningssted her i landet, ophæves. Som ovenfor nævnt, er også bestemmelsen om, at en autorisation som elinstallatør har en varighed begrænset til 5 år, blevet anbefalet ændret. Da dette ændringsforslag tillige er en anbefaling i lovovervågningsredegørelsen, er det nærmere beskrevet ovenfor. Indførelse af bestemmelser om administration af de kompetencegivende prøver Det er en forudsætning for at opnå autorisation og visse typer af godkendelse som kompetent virksomhed, at en virksomhed har ansat en person, der har bestået en kompetencegivende prøve. For flere af disse prøver gælder, at kravene til prøvens indhold og afholdelse fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen, mens administrationen af prøven varetages af et privat uddannelsessekretariat. Dette sker i dag på baggrund af meget generelle bestemmelser i loven. For at undgå den uklarhed, dette kan medføre, foreslås det at indføre bestemmelser om prøvernes administration i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Det foreslås i denne forbindelse at indføre en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte bestemmelser om administrationen af de kompetencegivende prøver. Præciseringer og redaktionelle ændringer af gældende bestemmelser Udover det ovenfor nævnte foreslås en række præciseringer og redaktionelle ændringer af gældende bestemmelser. Dette skyldes primært et ønske om harmonisering af struktur, sprogbrug m.v. mellem de to love. Hertil kommer et ønske om at præcisere bestemmelser, der erfaringsmæssigt kan give anledning til tvivl med den nuværende udformning. 17

18 Enkelte af disse ændringer, som er af mere principiel karakter, har været drøftet med Autorisationsudvalget. Dette har været tilfældet for så vidt angår et forslag om at ændre den gældende formulering af forbudet mod uberettiget markedsføring i begge love. Formuleringen af disse forbud er i dag forskellig i de to love. Der foreslås en formulering, som vil bevirke, at rækkevidden af forbuddet i vvs-installatør- og kloakmesterautorisationsloven bliver lidt snævrere, mens forbuddet i elinstallatørloven får en bredere udformning. Autorisationsudvalget har udtrykt tilslutning til forslaget. Udvalget udtrykte dog samtidig bekymring for, at ændringen i denne bestemmelse i vvsinstallatør- og kloakmesterautorisationsloven vil medføre, at der i praksis vil blive bedre mulighed end i dag for uberettiget at give sig ud for at have autorisation. Endelig har forslaget om præcisering af bestemmelserne om, hvornår der sker bortfald af autorisation som følge af den personligt autoriseredes og den teknisk ansvarlige persons fravær fra virksomheden været drøftet med udvalget. Der er konstateret behov for klarere regler om, hvor længe den personligt autoriserede eller den teknisk ansvarlige person kan være fraværende uden at autorisationen bortfalder. Det foreslås at præcisere bestemmelserne omkring dette og at harmonisere reglerne. Autorisationsudvalget har udtrykt opbakning til forslaget. 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om gebyr vil medføre merudgifter til den statslige administration af autorisationsordningerne på ca. kr. 0,4 mio. Disse vil skulle dækkes af gebyret. Herudover forventes et provenu på kr. 2,1 mio., som skal indgå i puljen for skattelettelser. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne, og modsvarer således den forventede reduktion af Sikkerhedsstyrelsens finanslovsbevilling. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om gebyr forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter på i alt ca. kr. 2,5 mio. pr. år. Forslaget forventes at medføre beskedne administrative byrder for erhvervslivet på under timer på samfundsplan. Fjernelse af kravet om, at elinstallatørautorisationer skal fornyes hvert 5. år vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet. Lettelserne estimeres til under timer pr. år på samfundsplan. Forslaget om fjernelse af sikkerhedsstillelsen vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet. Lettelserne estimeres til under timer pr. år på samfundsplan. Forslaget forventes at betyde en økonomisk besparelse for erhvervslivet på i alt kr. 1,8 mio. pr. år. Forslaget om indførelse af 3. parts kontrol på elinstallatørers kvalitetsstyringssystemer vil medføre beskedne administrative byrder for erhvervslivet. Byrderne estimeres til under timer på samfundsplan. 18

19 Det foreslås, at udgifterne til 3. parts kontrollen afholdes af den enkelte kontrollerede virksomhed. Forslaget forventes derfor at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til brugerbetaling af kontrollen. De samlede udgifter for de allerede autoriserede virksomheder i forbindelse med at opfylde kravene om godkendelse af deres system, vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. Når alle autoriserede virksomheder opfylder kravene om et godkendt system, vurderes de samlede årlige udgifter til den løbende efterprøvning af systemerne at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. 5. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Indeholder ændringer som skaber hjemmel til gennemførelse af eksisterende samt eventuelle kommende direktiver på området, i første omgang direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 8. Høring Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Amtsrådsforeningen, AMU-Kontrolinstans, Beskæftigelsesministeriet, Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark, Boligselskabernes Landsforening, BVQI Denmark A/S, Byggefagenes Kooperative Landsforening, Camping Branchen, CIRIUS, Danmarks Statistik, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk El-forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Gasteknisk Center A/S, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk VVS, Dansk VVS Kvalitet, Dansk Metalforbund, Danske Kloakmestre, DGC Kontrolinstans, De Grønne Kloakentreprenører, Det Norske Veritas Danmark A/S, Dansk Standard, Datatilsynet, DONG A/S, DS Håndværk & Industri, EnergiMidt, Entreprenørsammenslutningen af 1946, ELFO Elinstallatørernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FAFGE Elbranchens leverandørforening, Fagligt Fælles Forbund 3F, Finanstilsynet, Finansministeriet, Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, Færøernes Landsstyre, Grønlands Hjemmestyre, HNG I/S, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, HTS-I, Håndværksrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ingeniørforeningen i Danmark, ITEK, Justitsministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Københavns Energi, Københavns Kommune, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, Kulturministeriet, Landbrugsrådet, LDM Kvalitets- og Miljørådgivning, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lekon, Liberale Erhvervs Råd, LO, Maskinmestrenes Forening, Miljøministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Naturgas Fyn A/S, Oliebranchens FællesRepræsentation (OFR), Olie- og Gasbrænder Service Sammenslutningen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, Søfartsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Teknologisk Instituts Kontrolinstans, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, VE-Leverandørerne og VVS-Branchens Kvalitetskontrol ApS. 19

20 Vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, amt og kommuner Administrative konsekvenser for stat, amt og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Forslaget om gebyr forventes at medføre et provenu på kr. 2,1 mio., som skal indgå i puljen for skattelettelser. Gebyret fastsættes således, at det modsvarer de forventede medgående omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningerne, og modsvarer således den forventede reduktion af Sikkerhedsstyrelsens finanslovsbevilling. Forslaget har ikke administrative konsekvenser for stat, amt og kommuner Forslaget om fjernelse af sikkerhedsstillelsen forventes at betyde en økonomisk besparelse for erhvervslivet på i alt kr. 1,8 mio. pr. år. Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget om gebyr vil medføre merudgifter til den statslige administration af autorisationsordningerne på ca. kr. 0,4 mio. Disse vil skulle dækkes af gebyret. Forslaget om gebyr forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter på i alt ca. kr. 2,5 mio. pr. år. Forslaget om 3. parts kontrol forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til brugerbetaling af kontrollen. De samlede udgifter for de allerede autoriserede virksomheder i forbindelse med at opfylde kravene om godkendelse af deres systemer, vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. 20

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Indhold: Bilag 4: Udformningen af 3. parts kontrollen på elinstallatørområdet Bilag 5: DTS og Autorisationsudvalget samt de øvrige hørte parter

Indhold: Bilag 4: Udformningen af 3. parts kontrollen på elinstallatørområdet Bilag 5: DTS og Autorisationsudvalget samt de øvrige hørte parter Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 256 Offentligt 30. januar 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets lovovervågningsredegørelse vedrørende elinstallatørloven og lov om gasinstallationer og installationer

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2006 /SR-SIK Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 8 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. december Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 8 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. december Betænkning. over Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. december 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om gasinstallationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Den 22. februar 2008 EM 2008/xx Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg I medfør 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el,

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 2013/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Fremsat den 9. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2014 Forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Kapitel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10.

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. 2013/1 LSV 35 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2014 Forslag til Lov om autorisation af virksomheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. I medfør af 11, stk. 3, 15, nr. 2, og 18, stk. 2, i lov om autorisation af

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 21. oktober 2004 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 CVR-nr.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer ATEX Forum møde den 26. november 2013 Kent Eriksen Indhold Generelt vedrørende love, lovbekendtgørelser og reglementer. Lov, bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. april 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings-

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere