Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof

2 Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne og diffusionstætte undertage 6 Tag under tag 7 Ventilerede eller uventilerede 8 Dampspærre 10 Ventilation af tagkonstruktion 11 Divoroll 13 Veltitech Oplægningsprincipper 14 Montage 15 Vedligeholdelse 17 Henvisninger: 19 Produktinfo 20 Tegninger og montering 22 Kip 24 Tagfod fra Tagfod fra Gavl med udhæng 37 Gavl uden udhæng 39 Ventilationsstuds 41 Ovenlysvindue 43 Rørgennemføring 48 Grat 51 Spring i tagflade/ Brandkam 54 Skotrende forsænket 56 Afslutning ved kip 60 Ventilationskanal 61 Skorsten, mursten 64 Skorsten, stål 70 Kvist 72 Partiel udskiftning 78 Tapereparation 80 Tilbehør 81 2.

3 61 Ventilationskanal 56 Skotrende, forsænket 78 Partiel udskiftning 72 Kvist 64 Skorsten, mursten 70 Skorsten, stål 43 Ovenlysvinduer 37 Gavl med udhæng 39 Gavl uden udhæng 24 Kip 28 Tagfod fra 15º 31 Tagfod fra 25º 51 Grat 54 Spring i tagflade/brandkam 48 Rørgennemføring 41 Ventilationsstuds 3.

4 VELTITECH 120, Divoroll Universal og Divoroll Top Fra understrygning til undertag Den mest synlige del af taget skal holde til mangt og meget, men taget under taget, altså undertaget, har også en yderst vigtig funktion, der sikrer et godt og sundt tag mange år frem i tiden. Oprindeligt blev tagkonstruktioner med såvel betontagsten som tegl tagsten understrøget med mørtel, men inden for de sidste år er denne form for undertag blevet erstattet af langt bedre, stærkere og mindre vedligeholdelseskrævende materialer. Den første form for undertag blev udført med tagpap på brædder, hvilket senere er blevet suppleret med pladematerialer, plastfolier og diffusionsåben fiberdug. Undertage kan med andre ord opdeles i 3 grupper: Fast undertag af f.eks. Divoroll Top eller tagpap på brædder eller krydsfiner. Plader, f.eks. plader af træfiber, lagt fra spær til spær med overlæg Banevarer, f.eks. armeret plastfolie, fiberdug eller bitumenbaserede banevarer Ændringen er sket i takt med, at det er blevet populært at udnytte tag etagen til beboelse. Det gør, at understrygning ikke er særlig anvendelig, da der skal være mulighed/ plads til vedligeholdelse, hvilket gør, at tagrummet ikke kan udnyttes fuldt ud. 4.

5 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked Valget af undertagsprodukt afhænger i høj grad af, hvilken tag be klædning og tagkonstruktion der ønskes. Det skal sikres, at materialerne passer sammen, så konstruktionen kan udføres på en sådan måde, at slagregn, fygesne og fugt effektivt holdes ude. Det er desuden vigtigt, at der vælges et undertagsmateriale og en konstruktionsopbygning, hvor de tekniske og levetidsmæssige forudsætninger passer til den ønskede tagdækning. Undertaget har afgørende betydning for tagets tæthed og dermed de underliggende konstruktioners tilstand og levetid. Indtrængen af fugt i form af regn, sne og kondens kan medføre alvorlige skader på tagkonstruktionen, hvis netop undertaget ikke vælges, projekteres og oplægges korrekt. Det handler med andre ord om en helhedsvurdering af de tekniske løsninger og valget af materialer. DUKO opererer med 4 anvendelsesklasser Høj (H) - opdelt i Høj-Ekstra og Høj-Normal. Middelhøj (MH), Middellav (ML) og Lav (L). Klassifikationen af de forskellige undertags produkter bygger på en vurdering af følgende: Materialets egenskaber, f.eks. trækstyrke, brud - forlængelse og rivestyrke (fastlagt på grundlag af inter nationale prøvningsstandarder, så det er muligt at sammenligne og klassificere de forskellige undertags produkter) En vurdering af produktets bygbarhed, dvs. identifikation af materialet, detailløsninger, opbevaring og montering En dokumenteret erfaringsperiode for produktets anvend else (for at et undertagsprodukt kan klassificeres i anvend elsesklasse høj eller middelhøj, kræves det f.eks., at der er mindst 5 års dokumenteret praktisk erfaring med produktet under danske forhold eller i et klima, der ligner det danske) DUKO et grundlag for valg af undertag Med Dansk Undertagsklassifikationsordning, i daglig tale forkortet DUKO, er der etableret en klassifikation af undertage på det danske marked, hvilket gør det nemmere at sammenligne de forskellige produkter og vælge netop det undertagsmateriale, som passer bedst til den pågældende tagkonstruktion. På kan du læse meget mere om Dansk Undertagsklassifikationsordning og få hjælp til at vælge den undertagsløsning, som passer til den aktuelle tagkonstruktion. 5.

6 De forskellige undertagsprodukters anvendelighed vurderes ud fra følgende 5 punkter, der hver især bidrager til et samlet kravniveau: Tagdækning (inddeles i lukket, mindre åben og mere åben) Taghældning (inddeles i intervallerne under 25, fra 25 til 35, og 35 eller derover) kompleksitet (inddeles i høj eller lav, alt efter om der er tale om et tag med store gennemføringer og relativt svære detaljer eller et simpelt tag med mindre gennemføringer) Tilgængelighed (inddeles i tilgængelig og svært tilgængelig. En vurdering af, hvor let det er at tjekke undertaget) Klimapåvirkning og etagehøjde (i de fleste tilfælde vil der være tale om en normal vindpåvirkning, men hver enkelt situation skal vurderes. F.eks. ved kystnære områder og ved byggeri af høje, enkeltstående bygninger kan særlige forhold spille ind) Diffusionsåbne og diffusionstætte undertage Der findes i dag mange typer undertage. Der skelnes mellem såkaldte diffusionsåbne og -tætte undertage. Et diffusionstæt undertag består eksempelvis af plader, tagpap eller en kraftig plastfolie, der ude lukkende har til formål at stoppe fugtindtrængning. Derimod er det diffusionsåbne undertag konstrueret, så det kan ånde, og det uden at vand kan trænge ind. Evt. fugt fra tagkonstruktionen kan altså trænge ud gennem undertaget. At et undertag er diffusionsåbent, betyder ligeledes, at der ikke kræves nogen ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. Der er med andre ord mulighed for en optimal udnyttelse af tagetagen. De 3 undertage, divoroll top, divoroll universal og Veltitech 120, fra Monier, har fået følgende klassifikation af DUKO: divoroll top anvendelsesklasse Middelhøj anvendelsesklasse Høj Normal (ved montering på fast underlag) divoroll universal anvendelsesklasse Middellav VELTITECH 120 anvendelsesklasse Middellav 6.

7 bemærk venligst: Denne brochure viser ikke detaljer ved montering på fast underlag. Disse kan rekvireres hos Monier på tlf eller downloades på divoroll universal og divoroll top Divoroll universal og divoroll top er udviklet og testet til at kunne modstå store belastninger og ekstreme vejrforhold. To diffusionsåbne undertage, der kvalitetsmæssigt ligger helt i top og derfor hører til blandt markedets bedste. Såvel divoroll universal som divoroll top er diffusionsåbne. Det, der adskiller de to kvalitetsundertage, er styrken og tykkelsen samt divoroll tops unikke fugtabsorberende underside, der under ekstreme vejrforhold kan opsamle eventuelle kondens dannelser for senere at transportere dem ud på oversiden. VELTITECH 120 Veltitech 120,er et diffusionstæt undertag, der egner sig specielt godt til lukkede tagdækninger, hvor der stilles mindre krav til undertaget. Det vil sige et tag med enkle gennemføringer og hvor påvirkninger fra vind og vejr ikke har den store betydning. Veltitech 120 er forsynet med et kondenssugende fleece-lag på bagsiden. Tag under tag Et undertags vigtigste funktion er at forhindre fugtindtrængning, hvilket kan medføre alvorlige og kostbare skader på tagkonstruktionen. Et korrekt oplagt undertag opfanger bl.a. den fygesne og slagregn, der uundgåeligt vil trænge ind, når vejrguderne raser. Fra undertaget ledes vand sikkert til det fri. Et ustabilt, beskadiget eller dårligt oplagt undertag kan medføre fugtindtrængning og dermed skader på underliggende og tilstødende konstruktioner. Hvilken type undertag, der vælges, og selve op læg ningen kræver således, at den projek terende rådgiver og udførende hånd værker har sat sig godt og grundigt ind i, hvordan et undertag fungerer. Hældningstage skal være udført af velegnede materialer og på en sådan måde, at der opnås tæthed mod indtrængning af nedbør ved vindpres. Tagets hældning skal ligeledes være så stor, at slagregn og smeltevand fra sne kan løbe af og ledes til tag- og skotrender. Disse krav kan opfyldes ved at vælge en tagløsning med undertag, understrygning eller ved at oplægge Moniers unikke B&C betontagsten med DANFLOCK Systemfuge, der hverken kræver under strygning eller undertag. 7.

8 Ventilerede eller uventilerede undertagskonstruktioner Der findes to undertagsprincipper: ventilerede undertage dvs. en konstruktion med et venti leret hulrum mellem isolering og undertag. Skal projekteres med en ventilationsspalte på mm mellem isolering og undertag afhængig af undertagsopbygning. uventilerede undertage dvs. en konstruktion med et under tag, der ligger direkte mod isoleringen og ikke kræver nogen ven tilationsspalte, samt hvis Z-værdi er mindre en 3 GPa s m 2 /kg. (Z-værdien er et udtryk for undertagsmaterialets evne til at lade vanddampe passere). Ved projektering af hældningstage med undertag bør der vælges et undertagsmateriale og en opbygning af tagkonstruktionen, så de teknisk og holdbarhedsmæssigt passer til den ønskede taghældning og tagbelægningens forventede levetid. Såvel divoroll universal som DIVOROLL TOP må anvendes til både ventilerede og uventilerede konstruktioner. Som projekterende rådgiver og håndværker skal man altså, uanset opgavens art, kun bruge ét produkt, hvilket gør arbejdet nemmere. Veltitech 120 må kun anvendes til ventilerede konstruktioner. Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag, diffusionsåbent Ventilation Tagsten Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Uventileret undertagskonstruktion Anvendes i forbindelse med taghældninger på 15 grader og derover. Uventilerede undertagskonstruktioner udføres med diffusionsåbent undertag. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre sig, at der er tilstrækkelig ventilation mellem tagsten og undertag, samt at tagstenene er godkendt til den pågældende taghældning. 8.

9 Tagsten Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag Ventileret hulrum Min. 70 mm Tagsten Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Undertag Fast underlag, rupløjede brædder Ventileret hulrum Min. 45 mm Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Loftbeklædning Ventileret undertagskonstruktion Anvendes i forbindelse med taghældninger på 15 grader og derover. Ved en ventileret undertagskonstruktion med et undertag af banevare skal der være en ventilationsspalte på minimum 70 mm mellem undertaget og isoleringen. Dermed sikres, at ventilationsspalten overholder kravet om en gennemsnitshøjde på mindst 50 mm. Der skal etableres ventilationsspalter ved kip og tagfod samt sikres, at der er tilstrækkelig ventilation mellem undertag og tagsten. For at sikre ventilationsspaltens størrelse kan isoleringens placering fastholdes ved at montere 2,0 mm galvaniseret ståltråd pr. 300 mm på isoleringens yderside. Det er specielt en fordel, når der isoleres indefra. Tag stenene skal være godkendt til den ønskede taghældning. Ventileret undertagskonstruktion med fast underlag Anvendes i forbindelse med taghældninger på 15 grader og derover. Ved en ventileret undertags konstruktion med fast underlag skal der være en ven tilationsspalte på minimum 45 mm mellem det faste underlag og isoleringen. Der skal etableres ventilationsspalter ved kip og tagfod samt sikres, at der er tilstrækkelig ventilation mellem undertag og tagsten. For at sikre ventilationsspaltens størrelse kan isoleringens placering fastholdes ved at montere 2,0 mm galvaniseret ståltråd pr. 300 mm på isoleringens yderside. Det er specielt en fordel, når der isoleres indefra. Tag stenene skal være godkendt til den ønskede taghældning. 9.

10 dampspærre Såvel ved ventilerede som ved uventilerede konstruktioner er det yderst vigtigt, at der etableres en tæt dampspærre med omhygge ligt udførte, lufttætte samlinger og tilslutninger. Selvom undertaget er meget diffu sions åbent, vil det ikke kunne bortlede den større fugtmængde, der kan opstå ved eventuelle utætheder i dampspærren. Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag, diffusionsåbent Ventilation Tagsten Det har i praksis vist sig umuligt helt at undgå, at mindre mængder fugt fra f.eks. små sprækker i dampspærren trænger op i konstruktionen. Disse fugt- og kondensdannelser skal fjernes for at undgå skader på træværk og tagmaterialer. Det kan gøres ved at sikre en effektiv ventilation i hulrummet mellem isoleringen og undertaget eller ved at anvende et diffusionsåbent undertag. Hvis der ved renovering af især hanebåndskonstruktioner er tvivl om, om den eksisterende dampspærre er intakt, eller hvorvidt det er muligt at etablere en tæt dampspærre, anbefales det at vælge en ventileret undertagskonstruktion. Bemærk, at pudsede lofter ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod fugt, og at pudsede lofter ikke kan erstatte dampspærre. I forbindelse med samlinger, tilslutninger og gennemføringer er det vigtigt at etablere et stabilt, fast og plant underlag for dampspærren, så materialerne slutter helt tæt sammen. Ved gennemføringer skal der altid etableres modhold bag dampspærren, dvs. en eller anden form for plade. Materialet skal være stift og plant, så der kan fastgøres f.eks. en ventilationskanal, der skal føres gennem dampspærren. På den måde sikres det, at materialerne fastholdes i forhold til hinanden, hvilket resulterer i bedre og mere holdbare samlinger. Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Dampspærren er en membran, der først og fremmest skal reducere fugtholdig lufts indtrængen i tagkonstruktionen, hvilket kan føre til problemer med fugt. En lufttæt dampspærre sikres ved, at alle samlinger tapes, og tilslutninger udføres med fugemasse eller klæbe bånd. For at dampspærren ikke skal beskadiges, er det sikrest at placere den et stykke inde i isoleringen, hvor den er godt beskyttet mod utilsigtede gennembrydninger. Dvs. maksimalt 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side. Ved at følge denne fremgangsmåde er det således ikke nødvendigt at gennembryde dampspærren under arbejdet med elinstallationer og kabelføringer, da disse kan anbringes i isoleringen på den varme side af dampspærren. 10.

11 Ventilation af tagkonstruktion Ventilationsåbningerne skal altid være jævnt fordelt, således at der ikke opstår uventilerede områder i konstruktionen. Halvdelen af det samlede udluftningsareal placeres ved kip, og resten fordeles ved tagfod på begge sider af taget. Monteres der snefangsrør ved ventilationsåbningerne, skal der arealmæssigt kompenseres for dette. I bygninger som er kortere end 12 m, kan ventilationen etableres som gavl-gavl ventilation. Det nødvendige ventilationsareal for ventilation af tagrummet kan bestemmes af 1/500-reglen. Ellers kan nedenstående anvendes for bygningsbredder optil 12 m. Ventilation under undertag Ventilation over undertag Tagdækning Undertag Isolering GITTERSPÆR OG TOSIDIG PARALLELTAGS- KONSTRUKTION Der etableres ventilation på én af følgende måder: Ved hver tagfod: Tagdækning Undertag 10 mm spalte Isolering 20 mm spalte med insektnet Tagdækning Undertag Isolering 1 stk. Monier ventilationsstuds pr. løbende meter facade. Ved kip: 10 mm spalte på hver side af kip 20 mm spalte på hver side af kip med indbygget insektnet Tagdækning Undertag Isolering 20 mm spalte på den ene side af kip 40 mm spalte på den ene side af kip med indbygget insektnet 1 stk Monier ventilationsstuds på hver side af kippen pr. løbende meter kip. Tagdækning Monier anbefaler anvendelse af ventilationsstudse i kippen for derved at opnå en mere simpel montering af Undertag undertaget ved kippen. Isolering Hvor byggebredden er mindre end 12 meter og taghældningen er mindre end 10 grader, kan den nødvendige ventilation placeres alene ved tagfod, opbygget som én af følgende: Tagdækning Undertag Isolering 20 mm spalte 40 mm spalte med insektnet 2 stk. Monier ventilationsstudse pr. spærfag. Ventilation under undertag Ventilation over undertag 11.

12 Tagdækning Undertag Hanebåndsspær Isolering Tagdækning Denne konstruktionstype kan udføres med ventilationsåbninger ved tagfod og ved kip som beskrevet under Undertag Gitterspær. I området hvor Isolering der er paralleltag (ved skråvægge) skal der mellem isolering og undertag etableres 50 mm effektiv ventilationsspalte. Ved frithængende undertag anses 50 mm kravet som værende opfyldt ved en projekteret spalte på min. 70 mm. Tagdækning Undertag Isolering Tagdækning Undertag Isolering Ved nybyggeri, hvor dampspærren er tæt, kan undertaget, i området, hvor der er paralleltag, udføres uden ventilationsspalte, såfremt der anvendes diffusionsåbent undertag. Skunk og spidsloft forsynes da med ventilationsstudse i hvert spærfag hhv. foroven i skunken og forneden i spidsloftet. Tagfods- og kipventilationen skal stadig etableres. Ventilation under undertag Ventilation over undertag Tagdækning Undertag Isolering BJÆLKESPÆR ved ENSIDIG TAGHÆLDNING Konstruktionen kan udføres ventileret såvel som uventileret. Bemærk, at hvis der anvendes diffusionstæt undertag, da skal konstruktionen udføres ventileret. Hvis den udføres som ventileret, skal én af nedenstående ventilationsåbninger etableres: 1/500-reglen Eksempel: En bolig på 8 (bredde) x 15 (længde) meter = 120 m 2 kræver et samlet ventilationsareal på 1/500 af 120 m 2 Omregnet til cm (800 x 1500) cm / 500 = 2400 cm cm /1500 = 1,6 cm pr. løbende meter fordelt i kip og ved hver tagfod Tagdækning Undertag Isolering Halvdelen af ventilationsarealet (1/1000) skal fordeles ved kip, og den anden halvdel ved tagfod, dvs. 0,8 cm hvert sted. Ved tagfod skal ven tilationsarealet yderligere fordeles på tagets to sider (1/2000), hvilket svarer til en ventilationsspalte på 0,4 cm langs hele tagfoden. For at opnå en optimal ventilation af tagkonstruktionen anbefales en ventilationsspalte på minimum 1,0 cm ved både kip og tagfod. Ved tagfod: 20 mm spalte 40 mm spalte med insektnet Ventilation under undertag 2 stk. Monier ventilationsstudse pr. spærfag. Ventilation over undertag Ved kip: 20 mm spalte 40 mm spalte med insektnet 2 stk. Monier ventilationsstudse pr. spærfag. 12.

13 Facts om Divoroll undertag Fleece Vandafvisende lim Net Vandafvisende lim NB: DIVOROLL TOP adskiller sig fra DIVOROLL UNIVERSAL ved at være stærkere i kraft af den tykkere fugtabsorberende fleece-underside, der i forbindelse med spidsbelastninger fordeler den opsamlede fugt for senere at transportere den sikkert ud på oversiden. Fleece Diffusionsåben (åndbar) membran Vandafvisende lim Divoroll stor rive- og slidstyrke divorolls opbygning med 2 lag slidstærk fleece og et mellemliggende finmasket net modvirker revner/flænger samt giver en større stabilitet ved fastgørelse med søm eller hæfteklammer. divoroll er med andre ord et særdeles robust undertag med en stor rivestyrke. divorolls store rive- og slid styrke modvirker ligeledes, at undertaget ødelægges ved kraftige påvirkninger i form af f.eks. vindstød eller under monteringen på spærene. VELTITECH BASIS DIFFUSIONSTÆT UNDERTAG Veltitech 120 er opbygget af PO-coating på fleece. PO-coatingen er damptæt og slidstærk. Både PO-coating og fleece-lag er UV-stabiliseret. 13.

14 Oplægningsprincipper divoroll undertag kan oplægges vinkelret på eller parallelt med spærene (bredden på divoroll-rullerne svarer til afstanden mellem spærene, hvis der vel at mærke er tale om nybyggeri). Vælges den sidste fremgangsmåde, skal der desuden nederst ved tagfod lægges en bane divoroll vinkelret på spærene. Veltitech monteres - grundet de brede baner mest fordelagtigt vandret, altså vinkelret i forhold til spærene. Bestandighed, brandhæmning og miljø Divoroll Top, Divoroll Universal og Veltitech 120 er alle modstandsdygtige over for direkte og indirekte ultraviolette solstråler. De har bestået. den særligt aggressive Nordtest 488, som adskiller sig fra testen anvendt til CE-mærkede undertage ved at indeholde stråler med en særlig aggressiv bølgelængde. Dog nedbrydes alle plastbaserede materialer af sollys, hvorfor Monier anbefaler afdækning eller montage af tagsten hurtigst muligt. divoroll og VELTITECH er fremstillet af materialer, der er flammehæmmende (klasse E ifølge europæisk norm) og samtidig uskadelige for miljøet. divoroll og VELTI- TECH kan således bortskaffes uden skade for miljøet. Anvendelsesområder divoroll undertag anvendes primært som selvbærende undertag under betontagsten, tegltagsten og lignende, der, hvor tagdækningen i sig selv ikke giver tilstrækkelig beskyttelse mod slagregn og fygesne. Veltitech kan med succes anvendes i forbindelse med oplægning af ståltagplader, hvor undertaget vil opsamle den kondens, der uundgåeligt vil forekomme på pladernes underside, hvis de ikke er antikondensbehandlet. Undertagene er utrolig nemme at arbejde med, også når der udføres gennemføringer. Det bedste resultat får du ved at bruge en kniv med tyndt blad, der er velegnet til at afskære baner og lave huller til gennemføringer. Også når det gælder temperaturen, er divoroll og VELTI- TECH særdeles fleksible. I forbindelse med oplægning er produkterne testet ved temperaturer på minus 20 grader. Resultatet viser klart, at den lave temperatur ikke påvirker hverken oplægningen af banevarer eller evnen til at modstå vindpres under strenge kulde forhold. divoroll, der leveres i 1,1 m og 1,5 m bredde i ruller med 50 meter, og Veltitech, der leveres i 1,5 m bredde i ruller med 50 meter, har tydelige markeringer for overlæg, hvilket gør arbejdet nemmere og er en ekstra sikkerhed for, at monteringen er udført korrekt. Veltitech oplægges vandret, hvilket har den fordel, at rullens bredde på 1,5 m udnyttes optimalt. Divoroll i 1,5 m bredde kan med fordel monteres efter samme princip. Desuden er det ikke nødvendigt med yderligere faldsikring, såfremt følgende metode anvendes ved de lægteafstande, der er gældende for Moniers tagsten. 1. Undertagsbane monteres fra gavl til gavl. 2. Afstandslister monteres. Husk at gøre plads til overlæg af næste undertagsbane. De nederste 70 cm af afstandslisten sømmes. 3. De nederste 2 lægter monteres og resten af afstandslisten sømmes. 4. Lægter monteres op til enden af afstandslisten. 5. Ovenstående proces gentages. 14.

15 Montage divoroll og veltitech undertag kan oplægges fra 15 graders hældning. Ved parallel op lægning startes med at udlægge en bane nederst ved tagfod vin kel ret på spærene. De øvrige baner oplægges parallelt med spærene. Ved parallel oplægning med spærene Ved samlinger over spær skal overlægget klemmes og være min. 100 mm. Ved vinkelret oplægning på spær Ved taghældninger på 15º-27º skal overlægget være min. 200 mm Ved taghældninger på 28º-45º skal overlægget være min. 150 mm Ved taghældninger på over 46º skal overlægget være min. 100 mm Vi anbefaler dog et overlæg på 200 mm, hvilket gør, at der ikke skal tages hensyn til taghældningen. Det er vigtigt, at divoroll og Veltitech undertag monteres stramt, og at overflødigt materiale skæres bort for at undgå lydene fra et blafrende undertag. I de tilfælde hvor undertaget er monteret som frithængende, skal der monteres undertagsopstrammere. Før montering af afstandslister fastgøres divoroll og VELTITECH undertag med varmforzinkede tagpapsøm/ hæfteklammer (se vejledning for udførelse af tagfod side 28). Ved planlægning af monteringsarbejdet skal der tages højde for, at undertaget skal lægges mindst 100 mm ud over yderste tagspær/tagudhængsbræt. Søm/hæft undertaget fast til spærene med det, der svarer til 25/40 varmforzinkede tagpapsøm. I det yderste spærfag og i tagudhængsbrættet skal søm/hæfteklammer sidde med ca. 150 mm mellemrum. Det er ligeledes vigtigt at planlægge overlægsretningen mellem de enkelte baner, således at der ved eksempelvis en skot rende ikke opstår fald mod en samling. Det skaber risiko for opsamling af vand. Under taget skal lægges hen imod skotrenden, så der afsluttes ved kip. 15.

16 Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag, diffusionsåbent Ventilation Tagsten I byggeperioden anbe fales det, at tagbelægningen oplægges, så snart under taget er monteret, for at undgå unødig påvirkning fra vind og vejr. Ved udsigt til kraftig regn og blæst skal undertaget afdækkes med presenninger for at undgå vandindtrængning og skader på det uafskærmede undertag. Hvis tagbelægningen afmonteres i forbindelse med reparationer eller andet, skal undertaget afdækkes for at beskytte dette og for at undgå vandindtrængning. Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Anvend altid den tætte sømning, altså ca. 150 mm mellemrum, ved afslutninger, kviste, sammenføjninger og større gennemføringer. For at få det bedste resultat og fastholde undertaget korrekt skal afstandslister/lægter monteres kontinuerligt. For at modvirke indtrængning af fygesne og slagregn samt mindre grene, blade og lignende anbefales det at udføre løsninger ved rygninger og grater med ventileret rygningsbånd, f.eks. metalroll og figaroll. Al færdsel på lægter/tagkonstruktion skal foregå med fodtøj, der ikke kan beskadige undertaget. I kolde perioder er det vigtigt, at varmeisolering og dampspærre er færdigmonteret, inden der sættes varme på, så man reducerer risikoen for kondensdannelse på bagsiden af undertaget. Isolering Som omtalt under afsnittet om diffusionsåbne undertage, så må isoleringen ved brug af divoroll universal og divoroll top føres helt op til undersiden af undertaget, da der ikke kræves nogen ventilationsspalte mellem undertag og isolering. Herved opnås en slankere konstruktion og bedre udnyttelse af tag etagen. Valg af afstandslister Når der anvendes tagmaterialer fra Monier, skal der generelt anvendes trykimprægnerede afstandslister på min. 25 x 50 mm. I øvrigt henvises til tagstensleverandørens anvisninger, da nogle tag materialer kræver afstandslister i en større dimension. Der skal bruges ventilerede fuglegitre ved tagfod under tegltagsten, såvel vinge- som falstagsten. Ved montering af isolering er det vigtigt, at der tages højde for isoleringsekspanderet overmål (isoleringen står i spænd), så man undgår, at divoroll undertaget kommer til at stå i en bue mellem spærene. Det er derfor en god idé at holde en afstand mellem iso le ringen og undertaget på mellem 10 og 20 mm. 16.

17 Bemærk venligst: Denne brochure viser ikke detaljer ved montering på fast underlag. Disse kan rekvireres hos Monier på tlf eller downloades på Vedligeholdelse Et regelmæssigt tjek af taget kan spare dig for mange ubehagelige over raskelser og bekostelige reparationer. Løbende: Hvor det er muligt, bør tagrum og tagkonstruktion efterses for skader pga. slagregn og fygesne, der er trængt ind i for bindelse med kraftigt stormvejr Hvert tredje år: Det anbefales at gennemgå tagets funktionsdygtighed hvert tredje år ved hjælp af følgende tjekliste: Hvor det er muligt, bør undertaget også efterses indvendigt fra tagrummet. Eventuelle skader, f.eks. huller, opdages hurtigt, ved at der trænger lys ind Udefra kan eftersyn f.eks. foregå ved at løfte de nederste rækker tagsten og samtidig fjerne eventuelt ophobet smuds i form af blade og smågrene Overgang mellem undertag og fodplade efterses Udvendigt besigtiges tagfladen for løse og defekte tagsten Hvert år: Det anbefales at gennemgå nedenstående tjekliste mindst en gang om året: Efterse taget for blade, grene og andet materiale Rens tagrender og nedløbsrør Hvor det er muligt, efterses undertagets funktionsevne ved tagfod, skot render, grater, tagvinduer mv. Alle ventilationsåbninger og inddækninger efterses 17.

18 Eventuelle skader skal udbedres hurtigst muligt for at sikre et sundt og fuldt funktionsdygtigt tag. Reparation Hvor der er tale om mindre skader, f.eks. små huller, kan såvel divoroll universal som divoroll top og VELTITECH let og hurtigt repareres med unoroll tape. Den specielle tape kan monteres både på undertagets over- og under side. Ved større skader, f.eks. revner/flænger, er det nødvendigt at udskifte den beskadigede del af undertaget (se i øvrigt side 78). Kontakt Monier Er der ting, du ikke har fået svar på, eller informationer, du mangler efter at have læst denne brochure, så kontakt venligst Moniers kundeservice på telefon

19 Henvisninger: I nedenstående publikationer kan du finde mange flere informationer om undertag. BYG-ERFA erfaringsblade: (27) Undertage - Diffusionstætte og diffusionsåbne (27) Undertage Opbygning, materialer og projektering (27) Undertage Udførelse og detaljer (27) Ventilation af tagkonstruktioner (47) Tagunderlag af krydsfiner Misfarvning efter skimmelvækst. (37) Kondens- fugt- og lugtgener Aftrækskanaler og faldstammeudluftninger. (39) Dampspærrer i loft og ydervægge Fugttransport og materialer (39) Damspærrer i loft og ydervægge Udførelse og detaljer (47) Blafrende undertage af banevarer (3. udgave) Bygningsreglement BR2010 inkl. alle tillæg Gode tagløsninger ved renovering og byfornyelse, By- og Boligministeriet, Projekt Renovering, 1999 SBi Anvisning: 224 Fugt i bygninger, Bygningers energibehov. 189 Småhuse, 1998, 2. udgave + tillæg nr By og Byg Anvisning Blyfri taginddækninger, 2002 SBi rapport nr. 292 Undersøgelser af uventilerede undertage TEGL 36 Oplægning af tegltage, 2005 TOP byggeblade fra Træbranchens Oplysningsråd: Træ 51 DBI Vejledning 36: Taglægter Undertage - sikring mod brandspredning, inklusive rettelsesblad af

20 Produktinfo Egenskaber Standarder Enheder Ydeevne Ydeevne Ydeevne divoroll Universal Divoroll Top Veltitech 120 Materiale 4 lag (fleece/ 4 lag (fleece/ 2 lag. Fugt/kondens gitternet/ gitternet/ akkumulerende PP-fleece diffusions- diffusions- damp- og vandtæt membran/fleece) membran/fleece) samt slidstærk PP-coating med vand- med vandafvisende lim afvisende lim Produktkode Farve grå grå mørk grå Mærkning sort blæk sort blæk sort blæk Sd-værdi (max.) EN ISO m 0,03 0, Vanddampgennemtrængning Lyssy metoden g/m 24 t (23 C-0/85%) N/A Trækstyrke langsgående DS/EN N/5 cm Trækstyrke tværgående DS/EN N/5 cm Sømrivestyrke langsgående DS/EN N Sømrivestyrke tværgående DS/EN N Vandtæthed DIN mm > > W1 > Z-værdi EN ISO GPa s m /kg 0,25 0,25 N/A Temperaturbestandighed C -40 C/+80 C -40 C/+80 C -40 C/+80 C Brandhæmning DS/EN Klasse E Klasse E Klasse E flammehæmmende flammehæmmende UV-bestandighed EN Opfyldt Opfyldt Opfyldt Rullebredde EN m 1,1/1,5 1,1/1,5 1,5 Rullelængde EN m Rulleareal 2 m 55/75 55/75 75 Antal m pr. palle m m 1500 m

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere