Indholdsfortegnelse. 2. Social- og Sundhedsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 2. Social- og Sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan for hovedforløbet: Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 1 (Social- og sundhedshjælperuddannelsen) og Trin 2 (Social- og sundhedsassistentuddannelsen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU København og Nordsjælland 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.3 Overordnet bedømmelsesplan 1.4 Overordnede bestemmelse om vurdering af elevernes kompetencer 1.5 Eksamensregler 2. Social- og Sundhedsuddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser 2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 2.4 Undervisningen på Trin 1 og Trin Praktikuddannelsen 2.6 Bedømmelsesplan 2.7 Eksamensregler 2.8 Overgangsordninger 3. Læringsaktiviteter på Trin 1 og Trin 2 4. Bilag 4.1 Temaoversigt over Social- og sundhedsuddannelsen trin Temaoversigt over social- og sundhedsuddannelsen trin Praktikmål på Trin Praktikmål på Trin Kompetencemål Trin Kompetencemål Trin 2 1

2 1. Generelt for SOPU København & Nordsjælland 1.1. Praktiske oplysninger: Skolens navn: SOPU København & Nordsjælland SOPU København har følgende adresser: Vognmagergade 8 (Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen) Gammelmønt 2 (Trin 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen) Strandlodsvej 34 (Grundforløb, Pædagogisk assistent og 10. klasse) SOPU Nordsjælland har følgende adresser: Milnersvej 40 (Trin1 Social- og sundhedshjælper og Trin 2 Social- og sundhedsassistent) Københavnsvej 31 (Pædagogisk assistent og Grundforløb) Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt til at udbyde fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik og er godkendt til at udbyde følgende erhvervsuddannelser, der ligger under denne indgang: Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1 (Social- og sundhedshjælperuddannelsen) og Trin 2 (Social- og sundhedsassistentuddannelsen). Pædagogisk assistent, Grundforløb og 10. klasse på EUD. Praktiske oplysninger og ordensregler: Der henvises til skolens hjemmeside på og Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan for skolens forløb er fastsat af skolen i et samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen evalueres og justeres løbende med henblik på fortsat kvalitetssikring. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Det anerkendende menneskesyn er centrum for aktiviteterne på SOPU. Det betyder, at elever og kursister bliver hørt, set og forstået. Det betyder, at alle mødes med en oprigtig interesse for og anerkendelse af, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de lærer bedst. Tillid, tryghed for troværdighed er nogle af nøgleordene, og der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. SOPU har en kultur baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Det betyder, at fælles læring, videndeling og erfaringsudveksling styrker den enkeltes forståelse af sig selv, giver rum til udvikling og giver et godt læringsmiljø. Vi arbejder med skiftet i fokus fra lærerens undervisning til elevens læring. Læring sker i den elev, som er parat til at modtage og i stand til at reflektere. Derfor tilrettelægges undervisningen, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Vi tror på, at dette mål nås ved at sætte den enkelte elev og kursist i centrum og ved at arbejde målrettet med anerkendende relationer. 2

3 Ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og potentiale arbejder vi med at skabe fællesskab og individualisering i passende omfang. Teori og praksis kobles af fagligt kompetente og autentiske lærere med kendskab til netop det praksisfællesskab, eleverne uddannes og efteruddannes til at indgå aktivt i. Veksling mellem teori og praksis er en styrke og en hjørnesten i de vekseluddannelser, SOPU udbyder. Det relationsskabende fokus med eleven og kursisten i centrum er tydeligt på SOPU. Rollen som underviser med fokus på både faglige, personlige og sociale relationer i den anerkendende skolekultur skaber tryghed og tillid. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for læringsprocesser. Uddannelsesvejledning og personlig rådgivning Eleven kan søge rådgivning i uddannelsesvejledningen i forhold til sit individuelle uddannelsesforløb. Eleven kan også få hjælp og vejledning, hvis eleven har brug for understøttende materialer i forhold til læse- og staveproblemer ved skolens læsevejledere. Elever med problemer af mere personlig eller social karakter kan også henvende sig til skolens pædagogisk/psykologiske rådgiver, fastholdelseskonsulent og/eller mentor som kan tilbyde hjælp i form af samtaler. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens standpunkt (jf. hovedbekendtgørelsen). Skolens bedømmelsesplan består overordnet af tre dele: Skolevejledninger (løbende evaluering af elevens kompetencer og delkarakterer) Afsluttende standpunktskarakterer Afsluttende prøver Hertil kommer praktikerklæringer. Overordnet set bedømmes alle elever individuelt via delkarakterer ved afslutningen af en skoleperiode. Bedømmelsen sker ud fra de fag, der indgår i læringsaktiviteter på pågældende skoleperiode. Bedømmelsen sigter både på de fagspecifikke mål og de overordnede kompetencemål. Den løbende evaluering og bedømmelse har fremadrettet fokus. Afsluttende standpunktskarakterer gives i alle fag, når undervisningen er afsluttet og meddeles til elever mindst en uge inden deltagelse i prøver. 3

4 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Formålet med den kompetencevurdering, der sker i forhold til alle ansøgere, er at sikre hver elev et uddannelsesforløb som er målrettet i forhold til behov og forudsætninger. Formålet er således: godskrivning for fag og/eller praktik og evt. afkortning af uddannelsen iværksættelse af særlige tiltag, hvor et sådant behov findes Der kompetencevurderes både ud fra formelle og reelle kompetencer: Formel kompetence: Alle ansøgere afklares i forhold til deres formelle, dokumenterbare kompetencer ud fra tilsendt ansøgning og dokumentation. Realkompetence: Ikke-dokumenterbare, reelle kompetencer afklares efter uddannelsesstart inden for de første to uger ved en realkompetenceafklaring. Der godskrives på baggrund af elevens tidligere uddannelse og beskæftigelse. Når godskrivning gives på baggrund af uddannelse og beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer uddannelsens indhold, kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisningen (jf. hovedbekendtgørelsen 54). Der lægges vægt på, at afklaringen og vurderingen munder ud i den personlige uddannelsesplan, som udformes i et samarbejde mellem elev, skole og praktik og foreligger i Elevplan. 1.5 Eksamensregler I social- og sundhedsuddannelserne anvendes betegnelsen prøve. Formålet med prøver på SOPU København & Nordsjælland er at dokumentere i hvilken grad, eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen jf. uddannelsesordningen. Prøverne tilrettelægges, så det giver eleven mulighed for at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til mål og krav. De mundtlige prøver er offentlige, medmindre andet følger af praktiske forhold. Skolen udpeger censorer enten fra praktikområdet eller fra relevant fagområde. Censor må ikke have virket som lærer, praktikvejleder eller være i nær familie med den, som skal til prøve. Censor skal sørge for, at prøverne svarer til et fags prøvebestemmelser, og at alle elever får en ensartet og retfærdig behandling. På SOPU offentliggøres udtrukne fag og prøvedatoer 21 dage før prøveafholdelse. Antallet af dage fraregnes ferie. Offentliggørelse af udtrukne fag og prøvedatoer vil ske på skolens hjemmeside under den respektive uddannelse. 4

5 2. Hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen, Trin 1 (Social- og sundhedshjælper) og Trin 2 (Social- og sundhedsassistent). 2.1 Praktiske oplysninger Der henvises til hjemmesiden på Didaktiske og metodiske overvejelser Underviserne på SOPU har en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsdannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder. Underviserne har i relevant omfang supplerende videregående uddannelse herunder efteruddannelse. Hertil kommer relevant og aktuel erhvervserfaring samt erhvervspædagogisk kompetence, jf. hovedbekendtgørelsen. Skoleperioderne på hovedforløbet er opdelt i tværfaglige temaer og læringsaktiviteter, som knytter sig til den efterfølgende praktikperiode. Temaerne vil f.eks. fokusere på at være fag- og myndighedsperson, det sunde og raske menneske, ændrede aldrings- og sundhedstilstande, det komplekse borgerforløb, dokumentation og kommunikation, konflikthåndtering og voldsforebyggelse m.fl. De konkrete temaer med tilhørende mål kan ses i Elevplan. I læringsaktiviteterne indgår fag mål fra grund- og områdefag, og det er i læringsaktiviteterne præciseret hvilke kompetencemål, der er særlig fokus på i læringsaktiviteten. Et grundlag i de didaktiske og metodiske overvejelser er fokus på at etablere et læringsmiljø, som imødekommer de særlige udfordringer, muligheder og behov som en meget differentieret elevgruppe repræsenterer. Et andet grundlag i de didaktiske og metodiske overvejelser er fokus på, at uddannelserne er en vekseluddannelse, hvor elevens samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem elevens læring i såvel skolen som i praktikperioder. Sammenhæng og konkrete koblinger mellem skole og praktik giver eleven mulighed for at kunne bevare og udvikle sin lyst og motivation til fortsat uddannelse. Der er således en tæt sammenhæng mellem de ting, eleverne skal præstere i deres praktikforløb, og den teoretiske undervisning, der ligger i skoleforløbene umiddelbart op til. Ligeledes følges der op på elevernes praksisoplevelser og læring, når eleverne kommer tilbage på skole igen. Metodisk lægges der i tilrettelæggelsen af læringsaktiviteter vægt på, at eleverne er aktive og får mulighed for at inddrage egne erfaringer, reflektere og give og modtage feedback. 5

6 SOPU har fokus på afvekslende undervisning. Følgende, overordnede metoder danner grundlag for læringsaktiviteterne på grund- og hovedforløb på SOPU: Problembaseret Læring (PBL) Projektorienteret arbejde Storyline Case baseret arbejde Vejledning og oplæg Et andet fokusområde på SOPU er differentieret undervisning, og derfor kan f.eks. følgende redskaber anvendes i læringsaktiviteterne: Rød, gul og grøn undervisningsdifferentiering Cooperative Learning Læringsstile Forumspil Pædagogiske metoder på uddannelsen Problembaseret læring er en praksisnær metode, hvor underviserne opstiller problemstillinger, som eleverne arbejder med i grupper. Derved arbejdes problemorienteret, og eleverne baserer deres teoretiske læring på situationsbeskrivelser med fokus på praksis. I projektarbejde er det praksisnære problemstillinger, der danner udgangspunkt for læring. I projektarbejde er det eleverne selv, der opstiller problemet. Storyline er en metode, hvor eleven selv skaber og udfolder de personer, de arbejder med i læringsaktiviteten. Eleven præsenteres dernæst for hændelser, der skaber mening, engagement og binder undervisningen sammen, og hvor eleven får mulighed for at arbejde med borgerne/patienterne i en ny sammenhæng. I case baseret arbejde arbejder eleverne med en situationsbeskrivelse inden for fagområdet med tilhørende spørgsmål. I vejledning tilrettelægger underviserne sine oplæg og/eller vejledning, så eleven guides videre i sin udviklings- og læringsproces. Redskab til undervisningsdifferentiering På SOPU benyttes f.eks. følgende redskaber for at skabe differentiering i undervisningen: Cooperative Learning (CL) bygger på fire SPIL-principper (Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed, Lige deltagelse). CL er en metode, der har til formål at sikre, at eleverne er aktive, samtidigt med at eleverne arbejder sammen og hver især tager ansvar og bidrager. Rød, gul og grøn undervisningsdifferentiering er kendetegnet ved, at eleverne inddeles i kategorierne rød, gul og grøn alt efter deres forskellige erfaringer, viden og kompetencer samt elevens behov for lærerstyring og struktur. 6

7 Læringsstile er en metode til at afdække, hvordan den enkelte elev bedst tilegner sig viden. Eleverne screenes og inddeles i kategorierne aktivist, reflektor, pragmatiker og teoretiker. Forumspil er en metode til at arbejde med dilemmaer inden for elevernes fremtidige kompetenceområde. Metoden lægger op til, at eleverne viser et dilemma fra praksis, og de andre elever kan improvisere og komme med forslag til nye handlemuligheder for at løse dilemmaet. Der differentieres i det omfang det er muligt inden for de overordnede rammer for uddannelsen. Målet er at møde og anerkende hver enkelt elev og arbejde på at styrke og videreudvikle elevens erhvervsfaglige kompetence ud fra elevens forudsætninger. Ydermere arbejdes der med begrebet innovation på SOPU. Innovation drejer sig om at gå fra behov til produkt og værdi. Formålet hermed er løbende at udvikle elevernes kompetencer i forhold til det arbejdsfelt de skal ud og varetage. Kontaktlærer Det er underviserne på SOPU, der varetager kontaktlærerrollen. Ved introduktionen til uddannelsen får hver elev tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren er elevens primære kontakt på skolen, og kontaktlæren har fokus på: Godkendelse af uddannelsesplaner Elevens gennemførelse af uddannelsen Samarbejde med/have kontakt til praktik (jf. lokale samarbejdsaftaler) Sikre at eleven får valgt respektive fag Medvirke til/støtte elevens udvikling/trivsel samt håndtere konflikter Foretage skolevejledning og formidle delkarakterer Elevsamtaler og fraværssamtaler Støtte eleven i at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer Samarbejde med de øvrige undervisere omkring den enkelte elev Samarbejde med mentor, administration, UU-vejledning, uddannelsesvejledning, ledelse og fastholdelseskonsulent Støtte eleven i at bruge den personlige uddannelsesplan og Elevplan Hjælpe eleven med at have fokus på medansvar for egen læring Arbejde med læringsaftaler (SOPU Kbh.) 2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Et vellykket uddannelsesforløb kræver både et personligt engagement og en lyst til at nå et mål. Derfor udarbejdes ved uddannelsesstart en personlig uddannelsesplan, som afspejler den individuelle kompetenceafklaring, der har fundet sted før og efter uddannelsesstart (se 1.4). Der kan være tale om godskrivning af teori eller praktik, aftaler om særlig støtte el. lign. 7

8 Elevens opgave er gennem både skole- og praktikperioder skriftligt at formulere overvejelser i forhold til sine faglige og personlige mål for uddannelsen. Disse overvejelser sigter på at give eleven et overblik, som kan danne udgangspunkt for samarbejde og planlægning med elevens kontaktlærer og praktikvejleder. Den personlige uddannelsesplan er en del af Elevplan. Personlig uddannelsesplan Den personlige uddannelsesplan i Elevplan er det redskab, der skal fastholde og udvikle faglige og personlige læringsmål samt understøtte elevens læreproces. Elevplan indeholder oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre. Det gælder: tilkendegivelse af personlige formål med uddannelsesforløbet den undervisning eleven skal gennemføre oplysninger om praktikken, herunder aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløbet og praktikvejledningen de dele af uddannelsen, eleven har fået godskrivning for, på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, herunder realkompetencer Eleven, skolen og praktikstederne er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision. Fritagelse for dele af uddannelsen Det individuelle uddannelsesforløb drøftes med skolens uddannelsesvejledning i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Beslutning om godskrivning træffes individuelt ud fra en konkret vurdering, og det skal være dokumenteret, at grundlaget for godskrivning er til stede. Godskrivning på baggrund af formelle kompetencer skal være bevilget, inden ansættelsesaftalen indgås. Godskrivning på baggrund af reelle kompetencer afklares inden for de første to uger af uddannelsen. Skoledelen Hvis en elev på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den uddannelse, pågældende skal i gang med, kan eleven eventuelt få godskrivning for en del eller dele af uddannelsen. I nogle tilfælde gives der udelukkende merit for standpunkts- eller prøvekarakter (jf. hovedbekendtgørelsen 54). Praktikdelen Elever på Trin 1 med mindst et års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem og med en gennemsnitlig arbejdstid på 24 timer om ugen eller derover) kan opnå 50 % afkortning af uddannelsen. Elever med to års erfaring fra området med tilsvarende timetal kan opnå 95 % afkortning af uddannelsen. Godskrivning vedr. praktik forudsætter at en arbejdsgiver har udfyldt et skema vedrørende ansøgerens kompetencer målt imod praktikmålene. 8

9 Vedrørende godskrivning af praktik for elever på Trin 2: Dette forudsætter, at man har varetaget opgaver på samme kompetenceniveau som uddannelsen til Social- og sundhedsassistent. 2.4 Undervisningen på Hovedforløbet, Trin 1 og Trin 2 Fagene i uddannelsen er opdelt i områdefag, grundfag, valgfrit specialefag og valgfag. Områdefag retter sig direkte mod fagområdet, mens grundfag støtter op om områdefagene. Områdefagene tager udgangspunkt i de fagområder, som er specifikke for uddannelsens kompetence-, ansvars- og opgaveområde. Områdefag og grundfag skaber tilsammen grundlaget for tilegnelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Den skemalagte undervisning er i gennemsnit på 30 lektioner pr. uge. Hertil påregnes i gennemsnit syv timer pr. uge til deltagelse i læringsrelevante aktiviteter efter undervisningstid.. Nedenstående er en oversigt over grund- og områdefagenes fordeling i uger på uddannelsens Trin1 og Trin 2: Trin 1: Grundfag i alt 8 uger: Dansk (D-niveau) Naturfag (E-niveau) Engelsk (E-niveau) Områdefag i alt 16 uger: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Rehabilitering & social- og sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfrit specialefag Valgfag Fag i uger i alt på Trin 1: 4 uger 2 uger 2 uger 2 uger 5 uger 3,5 uger 2,5 uger 1 uge 1 uge 1 uge 24 uger Trin 2: Grundfag i alt 8 uger: Dansk (C-niveau) Naturfag (C-niveau) Engelsk (D-niveau) 2 uger 4 uger 2 uger 9

10 Områdefag i alt 24 uger: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Somatisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Valgfrit specialefag Valgfag Fag i uger i alt på Trin 2: 3 uger 5 uger 4 uger 3 uger 3 uger 3 uger 2 uger 1 uge 32 uger Grundfag: De normale niveauer er følgende: Trin 1 Trin 2 Dansk D-niveau C-niveau Naturfag E-niveau C-niveau Engelsk E-niveau D-niveau Grundfagsundervisning indgår som en del af tværfaglige læringsaktiviteter og understøtter erhvervsuddannelserne faglig bredde. Fravalg: Elever kan fravælge at modtage undervisning i faget engelsk. Disse elever skal i stedet arbejde med et andet fag fra fagrækken. Det anbefales at fravalg af engelsk kun sker for elever, der ikke har ønske om videreuddannelse. Områdefag: Der undervises på relevant niveau i henhold til uddannelsesordningen. Valgfrit specialefag: Indholdet kan være identisk med arbejdsmarkedsuddannelser og er af mindst en uges varighed. Valgfrit specialefag udbydes i overensstemmelse med de fag og mål, der er opstillet i uddannelsesordningen, og skal bestås for at kunne gå til den afsluttende prøve: Valgfrit specialefag fordelt på Trin 1 og Trin 2: Trin 1: Trin 2: Borgere med psykisk sygdom Den opererede borger/patient Palliation 1 Palliation 2 Demens 1 Demens 2 Rehabilitering 1 Rehabilitering 2 Velfærdsteknologi 1 Velfærdsteknologi 2 Organisation og ledelse 10

11 Valgfag Valgfag skal give mulighed for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag. Også andre fag, som kan understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling, kan indgå som valgfag. SOPU udbyder følgende valgfag Kultur og Sundhed formålet med valgfaget er, at eleven opnår forståelse, åbenhed og respekt for andre kulturer. Herunder sundhedsbegreber og -opfattelse samt at eleven opnår forståelse for egne og andres handlemønstre ift. sundhedsadfærd. Gråzonesprog et valgfag om kommunikation: Valgfaget bidrager til, at eleverne udvikler en række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dem med at undgå sproglige faldgruber i undervisningen. Målgruppen for faget er både elever med dansk som modersmål og tosprogede elever. Samarbejde og demokrati på arbejdspladsen et valgfag om samarbejdsformer og organisationsformer, beslutningsprocesser og demokratiforståelse. Innovation - i Innovationsvalgfaget arbejder eleverne med innovationstrappen, som er en metode hvor eleverne trænes i en kreativ tankegang, som gør dem i stand til at udvælge behov/problemområder fra praktikken, indsamle viden og erfaringer indenfor deres brancheområde, ideudvikle og komme med en løsning på problemet. Igennem valgfaget præsenteres eleverne for innovative metoder, som bidrager til at eleverne tilegner sig innovative arbejdsmetoder. Fremmedsprog ud over engelsk formålet med valgfaget er, at eleven igennem ugen tilegner sig ord og kulturel viden omkring et fremmedsprog, således at eleven i praksis føler sig mere rustet til at møde den multikulturelle borger. (under udarbejdelse) Overordnet organisering af undervisningen Jf. temaoversigter i bilag 4.1 og Praktikuddannelsen Praktikuddannelsen foregår på Trin 1 i primær sektor og på Trin 2 dels i hospitalsområdet, det psykiatriske område og i den primære sektor på plejehjem eller i hjemmeplejen. Eleven vil opleve en tydelig sammenhæng og meningsfulde overgange mellem den teoretiske undervisning og praksisvirkeligheden. I praktikuddannelsen er der både fokus på praktikmål jf. uddannelsesordningen (se bilag 4.1 og 4.2) og på elevens personlige kompetencer, således at praktikuddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. 11

12 I praktikken får eleven forskellige og varierede erfaringer med patienter og personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov inden for de regionale og kommunale områder samt kendskab til de samlede regionale, kommunale og private servicetilbud. Den ansættende regionale eller kommunale myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen og den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder på en sådan måde, at eleven opnår færdigheder inden for kompetenceområdet. Praktikuddannelsen og den tilknyttede vejledning tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder. Standpunktsbedømmelser i praktikken Ved slutningen af hver praktikperiode udarbejder praktikstedet en praktikerklæring med resultatet godkendt/ikke godkendt. Eleven skal have en godkendt praktikerklæring for at kunne gå til afsluttende prøve. Skole-/praktiksamarbejde I overensstemmelse med SOPUs mission, vision og værdigrundlag, er der fokus på at skabe sammenhæng mellem den virkelighed eleverne kommer fra, før de påbegynder uddannelsen, den enkelte elevs uddannelsesforløb på skolen og i praktikken, samt de jobog uddannelsesmuligheder eleven har efter endt uddannelse. Samarbejdet mellem SOPU København & Nordsjælland og praktikken tilrettelægges med henblik på at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer i et sundt arbejds- og læringsmiljø, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, potentielle ressourcer og muligheder for videre uddannelse samt de til enhver tid gældende politiske vilkår. I denne sammenhæng danner lokale samarbejdsaftaler og vilkår basis for samarbejdet. 2.6 Bedømmelsesplan Gennem uddannelsen sker en løbende bedømmelse i samtlige område- og grundfag. Lærerne afgiver delkarakterer i Elevplan efter hver skoleperiode, som tilføjes skolevejledningen. Der kan afholdes samtaler mellem elev og kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse. Eleven bedømmes efter en helhedsbetragtning ud fra de mål, der er blevet undervist i på den pågældende skoleperiode, ud fra fagets generelle målsætninger og niveau samt ud fra de overordnede kompetencemål i uddannelsen. Til hver læringsaktivitet er knyttet et antal kompetencemål og et antal læringselementer med mål for det enkelte område- og grundfag. Eleven bedømmes med erhvervsfagligt fokus. Det vil sige at fokus for vurderingen er hvordan elevens adfærd, kommunikation og samarbejdsevne vil fungere i en professionel sammenhæng. Det er elevens præstation i læringsaktiviteterne, som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det omfatter både eventuelle skriftlige afleveringer og elevens deltagelse i 12

13 læringsaktiviteterne. Delkarakterer og standpunktsbedømmelse gives ud fra 7- Trinsskalaen. Valgfag bedømmes ikke med karakter. Gennemførsel, som fordrer tilstedeværelse minimum 4 dage ud af 5, fremgår af uddannelsesbeviset. Valgfrit specialefag bedømmes med karakteren bestået/ikke bestået. Oversigt over afsluttende bedømmelsesform på Trin 1 Fag Førstehjælp Brandbekæmpelse Bedømmelsesform Førstehjælpsbevis Bedømmes ikke 4 ugers Dansk Standpunkt, evt. prøve 2 ugers Engelsk Standpunkt 2 ugers Naturfag Standpunkt, evt. prøve 2 ugers Social- og sundhedssektoren Standpunkt, evt. prøve 5 ugers Pleje og dokumentation Standpunkt, evt. prøve 3,5 ugers Rehabilitering & social- og sundhedsfaglig indsats Standpunkt, evt. prøve 2,5 ugers Psykologi og kommunikation Standpunkt, evt. prøve 1 uges Arbejdsmiljø og ergonomi Standpunkt 2 ugers valgfri specialefag Bestået / Ikke bestået 1 uges valgfag Bedømmes ikke 13

14 Oversigt over afsluttende bedømmelsesform på Trin 2 Fag Bedømmelsesform 2 ugers Dansk Standpunkt, evt. prøve 2 ugers Engelsk Standpunkt 4 ugers Naturfag Standpunkt, evt. prøve 3 ugers Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Standpunkt, evt. prøve 5 ugers sygepleje Standpunkt, evt. prøve 4 ugers Somatisk sygdomslære og farmakologi Standpunkt, evt. prøve 3 ugers Psykiatrisk sygdomslære og Standpunkt, evt. prøve farmakologi 3 ugers Forebyggelse og rehabilitering Standpunkt, evt. prøve 3 ugers Sundhedspædagogik Standpunkt, evt. prøve 2 ugers valgfri specialefag Bestået / Ikke bestået 1 uges valgfag Bedømmes ikke 2.7 Prøveregler Lovgrundlaget for afholdelse af prøver på SOPU findes på skolens hjemmeside 14

15 Prøver på SOPU København & Nordsjælland: Trin 1: Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) eller et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Den afsluttende prøve er en tværfaglig case, som danner udgangspunkt for den mundtlige prøve. Prøven er individuel og varer 30 min. inkl. votering. For at elever på Trin 1 kan gå til den afsluttende prøve, skal hvert områdefag bestås ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet for prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst 02. Ingen af karaktererne må være -3. Derudover skal naturfag (E niveau) og valgfrit specialefag være bestået. En anden forudsætning er, at bedømmelsen godkendt er givet for sidste praktikperiode. Trin 2: Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene og et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige fag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Ved den afsluttende prøve udarbejder eleven alene eller i samarbejde med andre en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter inkl. votering. For at elever på Trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal mindst være 02. Desuden må ingen af karaktererne være -3. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget naturfag (C niveau) og hvert valgfrit specialefag skal være bestået. Praktikperioden i henholdsvis primær sundhedstjeneste og somatisk område og psykiatri bestås hver for sig for Trin 2. Vedr. afsluttende prøve: Bedømmelsen tager udgangspunkt i elevens opnåelse af kompetencemålene (Se bilag 4.3 for kompetencemål på Trin 1 og bilag 4.4 for kompetencemål på Trin 2). 2.8 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever der påbegynder Social- og sundhedsuddannelsens Trin 1 og Trin 2 efter d Planen revideres løbende af SOPU, Team Udvikling, og det lokale uddannelsesudvalg. 3.0 Læringsaktiviteter for Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Der henvises til Elevplan for oversigt over temaer, varighed og mål for læringsaktiviteterne på Trin 1 og Trin 2 ( 15

16 Bilag 4.1 Temaoversigt over social- og sundhedsuddannelsen, Trin1 Tema / læringsaktiviteter Kompetence mål Fag Fag mål Fag Fag mål Varighed I uger 1 Intro (RKV) Der arbejdes med Pleje og dokumentation 1 Dansk 10 alle kompetence Arbejdsmiljø og ergonomi 1 Dansk 19 At være fag- mål i temaet. Psykologi og kommunikation 1 Naturfag 5 3 uger og myndighedsperson I med særlig Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats 3 Engelsk 1 2 Mødet med borgeren - det sunde og raske fokus på Social og sundhedssektoren 1 Engelsk Social og sundhedssektoren 3 Alle kompetence Social og sundhedssektoren 6 Dansk 22 3 uger mål med Social og sundhedssektoren 5 Dansk 16 (H) menneske særlig Arbejdsmiljø og ergonomi 2 Naturfag 1 fokus på Pleje og dokumentation 9 Naturfag Pleje og dokumentation 10 Engelsk 2 eller Pleje og dokumentation 6 Engelsk 5 4 uger Psykologi og kommunikation 2 (K) Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats

17 Trin 1 fortsat: 3 Alle kompetence Pleje og dokumentation 2 Dansk 14 4 uger mål med Arbejdsmiljø og ergonomi 5 Dansk 15 særlig Pleje og dokumentation 4 Dansk 21 fokus på Pleje og dokumentation 5 Naturfag Psykologi og kommunikation 3 Naturfag 7 Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats 4 Engelsk 7 Engelsk 10 Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats 9 Social og sundhedssektoren 2 SK Valgfag 1 uge 1/ SK 2 4 At være fag - og Ændrede aldrings og Sundhedstilstande myndighedsperson II Alle Rehabilitering og Social og 6 Dansk 12 4 uger kompetence sundhedsfaglig indsats mål med Arbejdsmiljø og ergonomi 4 Dansk 20 særlig Arbejdsmiljø og ergonomi 3 Dansk 13 fokus på Pleje og dokumentation 11 Naturfag Pleje og dokumentation 12 Engelsk 8 Psykologi og kommunikation 4 Engelsk 11 Social og sundhedssektoren 4. 17

18 Trin 1 fortsat: 5 Det komplekse Alle kompetence Pleje og dokumentation 8 Dansk 11 3 uger borgerforløb mål med Arbejdsmiljø og ergonomi 6 Dansk 17 (H) særlig Psykologi og kommunikation 5 Naturfag 8 fokus på Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats 7 Engelsk 12 2 uger 4+7 Social og sundhedssektoren 7 (K) 6 Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Alle kompetence Psykologi og kommunikation 6 Dansk 18 2 uger mål med Pleje og dokumentation 7 Naturfag 9 særlig Pleje og dokumentation 3 Engelsk 4 fokus på Pleje og dokumentation 13 Engelsk Pleje og dokumentation 14 Rehabilitering og Social og sundhedsfaglig indsats 8 7 Valgfrit speciale fag 1 uge 8 At gå til prøve Der arbejdes med Afsluttende modul alle kompetence mål Grund og område fag Afsluttende prøve 3 uger 18

19 Sammenhæng med somatik praktik - 1. Skoleperiode Bilag 4.2 Temaoversigt over social- og sundhedsuddannelsen, Trin 2 Tema / læringsaktiviteter Kompetence mål Fag Fag mål Fag Fag mål Varighed i uger Intro (RKV) 23 3 uger At være fag- og myndighedsperson Forebyggelse og rehabilitering: 1 Dansk Koordinering, 1 kvalitetssikring og dokumentation Engelsk Koordinering, 2 kvalitetssikring og dokumentation Engelsk Koordinering, 11 kvalitetssikring og dokumentation Naturfag Sundhedspædagogik og kommunikation: 1 Sygepleje Sygepleje 3 Somatisk sygdomslære og farmakologi: 1 Forebyggelse og rehabilitering: 2 Dansk 10 Forebyggelse og rehabilitering: 5 Dansk 22 Sundhedspædagogik og kommunikation: 2 Engelsk 5 Somatisk sygdomslære og farmakologi: 2 Naturfag 2 Det sunde Somatisk sygdomslære og farmakologi: 4 Naturfag 3 5 uger og raske menneske 16 Somatisk sygdomslære og farmakologi: 6 Naturfag 4 og den somatiske sygepleje: 4 patient 18 sygepleje: 2 Koordinering, kvalitetssikring og dok. 5 19

20 Sammenhæng med praktik i psykiatri - 2. skoleperiode Sammenhæng med somatik praktik 1. skoleperiode Valgfag 1 uge Dokumentation sygepleje 8 Dansk 14 Koordinering, og kommunikation 19 kvalitetssikring og dokumentation 4 Dansk 13 Koordinering, på arbejdspladsen kvalitetssikring og dokumentation 6 Engelsk 4 Koordinering, 20 kvalitetssikring og dokumentation 7 Naturfag 8 3 uger somatisk sygdomslære og farmakologi: 7 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi: 2 Sundhedspædagogik og kommunikation: 6 Den psykiatriske patient /borger Dokumentation og kommunikation del 1 22 Psykiatrisk sygdomslære 1 og farmakologi: Dansk 20 Psykiatrisk sygdomslære 3 og farmakologi: Dansk 21 Psykiatrisk sygdomslære 4 og farmakologi: Engelsk 10 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi: 5 Engelsk 11 Psykiatrisk sygdomslære 6 og farmakologi: Naturfag 6 Forebyggelse og rehabilitering: 4 4 uger sygepleje 5 15 Somatisk sygdomslære og 5 farmakologi: Sundhedspædagogik og kommunikation: 3 Valgfrit specialefag 1 Fra fagrækken 1 uge 20

21 sammenhæng med praktik i primær - 3. skoleperiode Sammenhæng med praktik i psykiatri - 2. skoleperiode Koordinering, Den psykiatriske patient /borger kvalitetssikring og dokumentation 3 Dansk 1 4 uger Koordinering, 9 kvalitetssikring og dokumentation 9 Dansk 15 Dokumentation Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi: 8 Engelsk 2 og kommunikation, II 9 Sundhedspædagogik og kommunikation: 5 Engelsk 12 8 sygepleje 6 Borger i eget hjem sygepleje 7 Naturfag Dansk Dansk 16 3 uger 17 Sundhedspædagogik og kommunikation: 4 Engelsk 8 14 Forebyggelse og rehabilitering: 3 Naturfag 5 Forebyggelse og rehabilitering: 6 Forebyggelse og rehabilitering: 7 17 somatisk sygdomslære og farmakologi: 8 Somatisk sygdomslære og farmakologi: 3 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi: 7 Koordinering, Arbejdspladsen i 13 kvalitetssikring og dokumentation 8 Dansk 12 Koordinering, i Primærområdet kvalitetssikring og dokumentation 10 Dansk 23 Dokumentation og 24 sygepleje 9 Engelsk 6 kommunikation og Forebyggelse og rehabilitering: 8 Engelsk 7 3 uger Konflikthåndtering Naturfag 9 21

22 4. skole periode Valgfrit specialefag 2 Fra fagrækken 1 uge Prøve modul Grund og område - fags eksamen 2 uger Afsluttende prøve Projekt prøve 2 uger Bilag 4.3 Praktikmål Trin 1: Eleven kan: 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelse samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kende praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 22

23 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejde med relevante fagpersoner og borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre sit liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. 23

24 Bilag 4.4 Praktikmål Trin 2 Eleven kan: 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonalet og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb eller vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 24

25 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administration som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpermidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Bilag 4.5 Kompetencemål for Trin 1 (nr. 1-12): 1. Udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveauet, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2. Selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand. 3. Udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgerens evne til egenomsorg 4. Kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 5. I samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 6. Skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer. 7. Benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 8. Anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning. 25

26 9. Anvende relevant velfærdsteknologi. 10. Understøtte borgeren i sociale, kulturelle og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret. 11. Alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 12. I samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Bilag 4.6 Kompetencemål for Trin 2 (nr ): 13. Selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedure for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 14. Indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 15. Arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser. 16. Med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand. 17. Varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning. 18. Anvende de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom. 19. Skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer. 20. Som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler. 21. Alene og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende. 22. Med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver. 26

27 23. Anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi. 24. Med udgangspunkt i borgerens/patienters ressourcer og hjælpemidler tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdsstedets arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. (Jf. Indgangsbekendtgørelsen) 27

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens Kompetencemål,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere