Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

2 Generelle oplysninger om SOPU København & Nordsjælland Praktiske oplysninger: Kontaktoplysninger: Praktiske oplysninger og ordensregler: Se link: og Skolens fælles pædagogiske, didaktiske grundlag: Se link: Se derudover link for aktuelle muligheder og tilbud i forbindelse med uddannelsesforløb på SOPU: Dagen på SOPU er inddelt i moduler. SOPU modellen: 1. modul handler om feedback, fokus på den enkeltes læring, opfølgning og strukturering af dagen/ugen/det aktuelle læringsforløb 2. modul har fokus på fagligheden og her arbejdes som hidtil med konkrete, tværfaglige og tematiserede forløb. Metoderne er bl.a.: storyline, PBL, case, projekter. I dagens andet modul vil der særligt være fokus på oplæg og andre faglige aktiviteter der er relevante for det igangværende forløb. 3. modul er "Båndet". Aktiviteterne her modsvarer den enkeltes behov for læringsunderstøttende aktiviteter - på et mere individualiseret plan. Alle skal blive så dygtige som de kan i et optimalt uddannelsesmiljø. Dvs. elever/kursister med særlige behov skal tilgodeses lige så vel som elever/kursister med særlige forudsætninger. Fysisk aktivitet, støttetimer, faglig fordybelse, elevdemokrati, informationssøgning & kildekritik, samtaler med mentor, screening for ordblindhed og mange andre tilbud vil være at finde i Båndet. Aktiviteterne i Båndet går på tværs af grupper, hold og teams. 4. modul har igen fokus på fagligheden og her arbejdes som hidtil med konkrete, tværfaglige og tematiserede forløb (storyline, PBL, case, projekter o.a.) I dagens fjerde modul vil der særligt være fokus på koblingen mellem praksis og skole via praksisnære aktiviteter. Besøg fra praksis, SKILLS lignende aktivitet, brug af velfærdsteknologi, forumspil, situationsspil med praksisindhold, dokumentationstræning o.a. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

3 Overordnet bedømmelsesplan: Igennem hele uddannelsesforløbet er der fokus på løbende bedømmelse med henblik på at følge den enkeltes læring og progression. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Formålet med kompetencevurdering af ansøgere, er at sikre hver elev et uddannelsesforløb som er målrettet i forhold til behov og forudsætninger. Formålet er således: godskrivning for fag og/eller praktik og evt. afkortning af uddannelsen iværksættelse af særlige tiltag, hvor et sådant behov findes Der kompetencevurderes både ud fra formelle og reelle kompetencer: Formel kompetence: Alle ansøgere afklares i forhold til deres formelle, dokumenterbare kompetencer ud fra tilsendt ansøgning og dokumentation. Realkompetence: Ikke-dokumenterbare, reelle kompetencer afklares efter uddannelsesstart inden for de første to uger ved en realkompetenceafklaring. Der lægges vægt på, at afklaringen og vurderingen munder ud i den personlige uddannelsesplan, som udformes i et samarbejde mellem elev, skole og praktik og foreligger i Elevplan. Prøver: Lovgrundlag: Se link: 3 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

4 Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 (Social- og sundhedshjælper) og Trin 2 (Social- og sundhedsassistent) Pædagogisk og didaktisk grundlag Social- og sundhedsuddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse mellem skole og praktik. Skoleperioderne er opdelt i tværfaglige temaer og læringsaktiviteter, som knytter sig til den efterfølgende praktikperiode. Der skabes således en tæt sammenhæng mellem den teoretiske undervisning, vejledning og de mål, eleverne skal opnå i praktikken. Den pædagogiske anerkendende tilgang er centrum for aktiviteterne på uddannelsens trin 1 og trin 2. Det betyder, at elever og bliver hørt, set og forstået. Alle mødes med interesse for og anerkendelse af, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de lærer bedst. Tillid, tryghed og troværdighed er nogle af nøgleordene, og der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. SOPU og praktikstederne har en kultur, der er baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Det betyder, at fælles læring, vidensdeling og erfaringsudveksling, styrker den enkeltes forståelse af sig selv, og samtidig er med til at skabe rum for udvikling hos den enkelte elev. Der stilles således krav til elever og kursister om at være bevidste om styrker og svagheder i forhold til tilegne sig ny viden. Uddannelsens pædagogik tager afsæt i didaktiske og metodiske overvejelser om at etablere et læringsmiljø, der imødekommer de særlige udfordringer, muligheder og behov, som en meget differentieret elevgruppe repræsenterer. Derfor tilrettelægges uddannelsens undervisning og vejledning, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Dette kan som nævnt nås ved at sætte den enkelte elev i centrum. Se SOPUs Metode og redskabskatalog: Ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og læringspotentiale arbejdes med at skabe balance mellem fællesskab og individualisering i undervisningen. Teori og praksis forenes af fagligt kompetente undervisere og praktikvejledere med indgående kendskab til det praksisfællesskab, som eleverne uddannes til at indgå kunne i. Veksling mellem teori og praksis er en styrke og en hjørnesten i vekseluddannelse. Undervisere og praktikvejledere har en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse, minimum svarende til den uddannelse, de varetager. Underviserne har, udover en fagligt relevant uddannelse, desuden en erhvervspædagogisk efteruddannelse. Praktikvejlederne anbefales en praktikvejlederuddannelse, se information om SOPUs praktikvejlederkurser: Undervisere og praktikvejledere har fokus på både faglige, personlige og sociale relationer. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for læringsprocesser hos eleverne. Gennem social- og sundhedsuddannelsen anvendes forskellige evalueringsredskaber, i skoleperioderne skolevejledning og i praktikperioderne praktikerklæring. Disse evalueringsredskaber kan, være med til at skabe større sammenhæng i uddannelsen og et øget fokus på den enkeltes læring og læringspotentiale. Se mere nedenfor. Målet er at møde og anerkende den enkelte elev og arbejde på at styrke og videreudvikle elevens erhvervsfaglige kompetencer ud fra den enkeltes læringsforudsætninger. I tilrettelæggelsen af læringsaktiviteter lægges vægt på, at eleven tager ansvar for egen læring og samtidig får mulighed for at inddrage egne erfaringer og refleksioner i undervisningen såvel på skolen som i praktikken, samt får mulighed for at give og modtage feedback. I uddannelsen er der fokus på afvekslende, differentierede læringsaktiviteter og vejledning. Hertil kommer et fælles fokus på sammenhæng i uddannelsesforløbet på tværs af praktik- og skoleperioder. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

5 Følgende overordnede metoder danner derfor grundlag for læringsaktiviteterne på uddannelsen: I skoleperioderne: Problembaseret læring (PBL) Projektorienteret arbejde Storyline Casebaseret arbejde Praksisbeskrivelser Oplæg Cooperative learning (CL) Vejledning Se metodekatalog: I praktikperioderne: Udgangspunkt i den enkeltes læringsmæssige ønsker og behov Individuel og gruppebaseret vejledning Oplæring i praksis ud fra den enkeltes læringsforudsætninger Vejledning i forhold til koblingen af teori og praksisfeltet (evt. undervisning i større eller mindre grupper) Vejledning til refleksion Vejledning i brug af læringsredskaber som f.eks. logbog og læringsaftaler Elevens samarbejde med kontaktlærere og praktikvejledere i uddannelsen Gennem uddannelsen bliver den enkelte elev tilknyttet såvel kontaktlærere som praktikvejledere. Deres overordnede opgave er at støtte op om elevens læring og gennemførelse af uddannelsen. Kontaktlærernes primære opgaver er At støtte eleven i at udvikle relevante faglige, sociale og personlige kompetencer At medvirke til at støtte elevens læring, progression og trivsel. At samarbejde med de øvrige undervisere omkring den enkelte elev At samarbejde med administration, uddannelsesvejledning, ledelse og fastholdelsesteam At hjælpe eleven med at have fokus på ansvar for egen læring At godkende elevens uddannelsesplan At sikre at eleven får valgt respektive valgfag og valgfrit specialefag At foretage og formidle løbende bedømmelse og evaluering, herunder skolevejledning og delkarakterer At afholde elevsamtaler og fraværssamtaler At støtte eleven i at bruge den personlige uddannelsesplan og Elevplan Foreløbig beskrivelse af praktikvejlederens primære opgaver At planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb i relation til uddannelsesordningen, mål for praktikperioden og uddannelsesplan At planlægge praktikforløbet At introducere eleven i praksis i henhold til introduktionsprogram At planlægge datoer for forventningssamtale, uddannelsessamtaler, midtvejsevaluering, undervisningsdage, ferier o.l. At vejlede og støtte eleven i planlægningen af dagens indhold. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

6 At undervise og vejlede eleven ift. teoretisk bearbejdelse af den konkrete praksis, herunder refleksion og feedback. At udarbejde praktikerklæring, afholde slutevaluering og deltage i samtaler med elev og ansættende myndighed, såfremt der er behov for det o.a. Inddrages i processen vedr. prøvetid Elevens opgave er, gennem både skole- og praktikperiode, skriftligt at formulere sine overvejelser i forhold til de faglige og personlige mål for uddannelsen. Skriftliggørelsen sigter mod at give eleven et overblik, som kan danne udgangspunkt for samarbejde og planlægning med elevens kontaktlærere og praktikvejledere. Planlægning af uddannelsesforløb, herunder realkompetenceafklaring I forbindelse med optagelse på uddannelsen drøftes det individuelle uddannelsesforløb med skolens uddannelsesvejledning. Beslutning om eventuel godskrivning træffes individuelt ud fra en konkret vurdering, og det skal være dokumenteret, at grundlaget for godskrivning er til stede. Godskrivning på baggrund af formelle kvalifikationer skal være bevilget, inden ansættelsesaftalen indgås. Ydermere kan godskrivning på baggrund af reelle kompetencer afklares inden for de første to uger af uddannelsen: Hvis en elev på baggrund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den uddannelse, han/hun skal i gang med, kan eleven eventuelt få godskrivning for en del eller dele af uddannelsen på skolen. I nogle tilfælde gives der udelukkende merit for standpunkts- eller prøvekarakter (jf. hovedbekendtgørelsen 54). Elever på Trin 1 med mindst et års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem og med en gennemsnitlig arbejdstid på 24 timer om ugen eller derover) kan opnå 50 % afkortning af uddannelsen. Elever med to års erfaring fra området med tilsvarende timetal kan opnå 95 % afkortning af uddannelsen. Godskrivning vedr. praktik forudsætter at en arbejdsgiver har udfyldt et skema vedrørende ansøgerens kompetencer målt imod praktikmålene. Vedrørende godskrivning af praktik for elever på Trin 2: Dette forudsætter, at man har varetaget opgaver på samme kompetenceniveau som uddannelsen til Social- og sundhedsassistent. Personlig uddannelsesplan Den personlige uddannelsesplan er en del af Elevplan og afspejler det individuelle uddannelsesforløb og afspejler den foretagne realkompetenceafklaring. Den udarbejdes inden uddannelsesstart og i løbet af de første 14 dage på uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan skal indeholde Personlige formål med uddannelsesforløbet. De dele af uddannelsen eleven eventuelt har fået godskrivning for på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, i såvel skole- som praktikperioder. Eleven, skolen, praktikstederne og den ansættende myndighed er alle ansvarlige for at følge op på elevens personlige uddannelsesplan og tage initiativ til eventuel revision, såfremt det måtte blive nødvendigt. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

7 Læringsaktiviteter i skoleperioder, Trin 1 og Trin 2 Undervisningen er opdelt i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag retter sig direkte mod fagområdet, mens grundfag støtter op om områdefagene og giver studiekompetence. Områdefagene tager udgangspunkt i de fagområder, som er specifikke for uddannelsens kompetence-, ansvars- og opgaveområde. Områdefag og grundfag skaber tilsammen grundlaget for tilegnelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Den skemalagte undervisning er i gennemsnit på 35 lektioner pr. uge. Hertil påregnes tid til deltagelse i læringsrelevante aktiviteter efter undervisningstid. Nedenstående er en oversigt over grund- og områdefagenes fordeling i uger på uddannelsens Trin 1 og Trin 2: Trin 1: Områdefag i alt 16 uger: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Rehabilitering & social- og sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfrit specialefag Valgfag Grundfag i alt 8 uger: Dansk (D-niveau) Naturfag (E-niveau) Engelsk (E-niveau) 2 uger 5 uger 3,5 uger 2,5 uger 1 uge 1 uge 1 uge 4 uger 2 uger 2 uger Trin 2: Områdefag i alt 24 uger: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Somatisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Valgfrit specialefag Valgfag 3 uger 5 uger 4 uger 3 uger 3 uger 3 uger 2 uger 1 uge Grundfag i alt 8 uger: Dansk (C-niveau) Naturfag (C-niveau) Engelsk (D-niveau) 2 uger 4 uger 2 uger Områdefag: Der undervises på relevant niveau i henhold til uddannelsesordningen. 7 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

8 Grundfag: De fastsatte niveauer er følgende: Trin 1 Trin 2 Dansk D-niveau C-niveau Naturfag E-niveau C-niveau Engelsk E-niveau D-niveau Grundfagsundervisning indgår som en del af tværfaglige læringsaktiviteter og understøtter erhvervsuddannelsernes faglig bredde. Fravalg: Elever kan fravælge at modtage undervisning i faget engelsk. Disse elever skal i stedet arbejde med et andet fag fra fagrækken. Det anbefales at fravalg af engelsk kun sker for elever, der ikke har ønske om videreuddannelse. Valgfrit specialefag: Valgfri specialefag udbydes i overensstemmelse med de fag og mål, der er opstillet i uddannelsesordningen, og skal bestås for at kunne gå til den afsluttende prøve. De valgfri specialefag er fordelt således: Trin 1: Trin 2: Borgere med psykisk sygdom Den opererede borger/patient Palliation 1 Palliation 2 Demens 1 Demens 2 Rehabilitering 1 Rehabilitering 2 Velfærdsteknologi 1 Velfærdsteknologi 2 Organisation og ledelse Valgfag Valgfag skal give mulighed for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag. Også andre fag, som kan understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling, kan indgå som valgfag. SOPU udbyder følgende valgfag: Kultur og sundhed Formålet med valgfaget er, at eleven opnår forståelse, åbenhed og respekt for andre kulturer herunder sundhedsbegreber og opfattelse, samt at eleven opnår forståelse for egne og andres handlemønstre i forhold til sundhedsadfærd. Gråzonesprog Et valgfag om kommunikation. Valgfaget bidrager til, at eleverne udvikler en række praktiske værktøjer, som kan styrke dem i deres uddannelsesforløb og faglighed. Målgruppen for faget er både elever med dansk som modersmål og tosprogede elever. Innovation Innovationsvalgfaget er bygget op omkring innovationstrappen. Det er en metode, hvor eleverne trænes i en kreativ tankegang, som gør dem i stand til at udvælge behov/problemområder fra praktikken, indsamle viden og erfaringer indenfor deres brancheområde, ideudvikle og komme med en løsning på problemet. Igennem valgfaget præsenteres eleverne for innovative metoder, som bidrager til, at eleverne tilegner sig innovative arbejdsmetoder. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

9 Fremmedsprog ud over engelsk formålet med valgfaget er, at eleven igennem forløbet tilegner sig kulturel viden omkring et fremmedsprogsområde, således at eleven i praksis har styrkede forudsætninger for at møde den multikulturelle borger (håndtering af faget er pt. under afklaring) Læringsaktiviteter i praktikperioder, Trin 1 og Trin 2 Praktikuddannelsen foregår på Trin 1 i primær sektor og på Trin 2 dels i hospitalsområdet, det psykiatriske område og i den primære sektor på plejehjem eller i hjemmeplejen. Eleven vil opleve en tydelig sammenhæng og meningsfulde overgange mellem den teoretiske undervisning og praksisvirkeligheden. I praktikuddannelsen er der både fokus på praktikmål jf. uddannelsesordningen og på elevens personlige kompetencer, således at praktikuddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. I praktikuddannelsen får eleven forskellige og varierede erfaringer med patienter og personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov inden for de regionale og kommunale områder samt kendskab til de samlede regionale, kommunale, frivillige og private servicetilbud. Arbejdstiden i praktikperioder er 37 timer pr. uge. I denne arbejdstid indgår alle de forskellige elementer af læringsforløbet. Den ansættende regionale eller kommunale myndighed sikrer, at praktikuddannelsen bliver planlagt i overensstemmelse med uddannelsesordningen og den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder på en sådan måde, at eleven opnår færdigheder inden for kompetenceområdet. Praktikuddannelsen og den tilknyttede vejledning tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder. Det er det enkelte praktiksted, der tilrettelægger det konkrete praktikforløb. Samarbejde I overensstemmelse med SOPU 's mission, vision og værdigrundlag er der fokus på at skabe sammenhæng mellem elevens uddannelsesforløb på skolen og i praktikken. Fokus er ligeledes at skabe gode læringsbetingelser og kontinuerligt udvikle uddannelsen så den matcher samfundets behov. Praktikvejledere, uddannelsesansvarlige, repræsentanter fra kommuner, regioner og skole deltager i samarbejdet. For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbene tilrettelægges læringsaktiviteterne begge steder, så det understøtter såvel fagmål, kompetencemål som praktikmål. Der er ydermere fokus på at udvikle og understøtte den færdiguddannede sosu-medarbejders faglige identitet. Konkrete aktiviteter der styrker samarbejdet omkring elevens uddannelsesforløb: 1. Sidste uge af skoleperioden er praktikforberedende uge. (Så vidt muligt og efter aftale med deltagelse af repræsentanter fra praksis) 2. Introforløb i praktikken hvor der bygges videre på indhold fra skoleperiode 3. Undervisning-/aktivitetsdage i praktikken hvor teori og praksis kobles 4. Brug af Fastholdelseskonsulenter og andre tiltag som f.eks. mentor ordninger 5. Besøg på skoleperiode 1 af arbejdsgiver (gælder for SOPU Kbh.) 6. Gruppeelevsamtaler på skoleperiode 1 i praktikken med deltagelse af kontaktlærere og mobil studieunit (gælder for SOPU Kbh.) Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

10 Redskaber til brug i uddannelsesforløbet 1. Prøvetidsevalueringer 2. Praktikerklæringer 3. Skolevejledninger 4. Elevernes uddannelsesplan Inspirationsmateriale: Dialogspil til introduktionsforløb 1 Sprogstøtte i praktikken 2 Øvrige aktiviteter i uddannelsesforløbet vedr. enkeltelever: 1. Fraværssamtaler 2. Trivselssamtaler (fælles retningslinjer gælder for elever på SOPU Kbh.) 3 3. Brug af Fastholdelseskonsulenter og andre tiltag som f.eks. mentor ordninger Generelle aktiviteter og projekter: Cafémøder med deltagelse af repræsentanter fra skole, kommuner og Region (se sopu.dk) Mødefora med deltagelse af undervisere, ledelse og uddannelsesansvarlige jf. samarbejdsaftaler Sprogforløb (Kbh.) Løbende kvalificering af brugen af læringsredskaber som skolevejledninger, praktikerklæringer og læringsaftaler Sammenhængende forløb med velfærdsteknologi (SOPU Kbh.) Elevsamtaler på Trin 2 (SOPU Kbh.) Læringsredskaber I uddannelsesforløbet følges elevens læring og progression tæt. Blandt andet via: Praktikerklæringer m. hjælpeskemaer se Skolevejledning Der kan være forskel på procedurerne i de forskellige kommuner og i Regionen, men fælles er, at redskaberne udfyldes og anvendes i samarbejde mellem skole/praktik og elev. Mulige, konkrete kontaktflader mellem elev og repræsentant fra uddannelsen (underviser, praktikvejleder, uddannelsesansvarlig m.fl.): Samtaler i forbindelse med personlig uddannelsesplan Uddannelsessamtaler i praktikken som varetages af repræsentanter fra praksis (fastlagte forventningssamtaler,, midt- og slutevaluering og mulige vejledningssamtaler) Uddannelsessamtale (i skolen inden praktik, København) Fastholdelsessamtale (i skole og praktik) Gruppeuddannelsessamtale et udviklingsprojekt i København SSH (i skoleperioden som intro til praktik) Skolevejledningssamtale i forbindelse med afslutning af en skoleperiode (på skolen) 1 Se Nye læringsfælleskaber side Se Nye læringsfællesskaber side Se Nye Læringsfællesskaber side Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

11 Praktikerklæring - standpunktsbedømmelser i praktikken Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en vejledende praktikerklæring inkl. hjælpeskema til eleven og sender samtidig materialet til skolen. Af erklæringen fremgår det, om eleven har opnået praktikmålene, og hvad der evt. skal være særligt fokus på i en kommende praktikperiode. Der udfyldes en praktikerklæring uanset elevens forløb i praktikperioden, således også hvis eleven ikke er fremmødt, har afbrudt forløbet eller andet. Social- og sundhedsassistentelever skal bestå hver praktikperiode for sig. Der findes derfor kun afsluttende erklæringer for deres praktikperioder. Ved afslutningen af praktikuddannelsen udsteder praktikstedet en afsluttende praktikerklæring og bekræfter med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført og målene er nået. Elever, der ikke har opnået bedømmelsen godkendt i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes påny. Se bilag vedr. praktikmål på Trin 2. Materiale vedr. praktikmål på Trin 1 udarbejdes i Formål: Dokumentation af opnåede mål samt fremadrettet læringsfokus samt dokumentation i forhold til elevens uddannelsesforløb Anvendelse i kontaktfladerne: I midtvejs- og slutevaluering i praktikken Form: Vejledning: Papirform Der er udarbejdet en overordnet vejledning af PASS. Lokalt kan der være udarbejdet vejledning, f. eks. findes en sådan i Københavns Kommune. Der arbejdes endvidere med farvekodning Begynder (rød), Rutineret (gul), Avanceret (grøn) i forhold til taksonomisk vurdering af eleven. Hjælpeskema til praktikerklæring Formål: Form: Hjælpeskemaet vedlægges praktikerklæringen, uanset om eleven er bestået eller ej. Formålet er at synliggøre for elev og praktiksted, hvor langt eleven er nået i forhold til de enkelte praktikmål. Hjælpeskemaet vedlægges praktikerklæringen efter hver praktikperiode for at understøtte elevens læring, samt dialogen mellem eleven, praktikstederne og skolen. I hjælpeskemaet er anvendt den samme præstationsstandard, som ligger til grund for bedømmelsen af skolefagene: begynder, rutineret, og avanceret. Avanceret niveau svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet i sidste praktikperiode. Papirform Det forventes, at eleven medbringer hjælpeskemaet ved relevante samtaler i forbindelse med overgange i uddannelsesforløbet. Vejledning: Nogle praktikområder har udarbejdet vejledningsskema til hjælpeskemaet. 11 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

12 Skolevejledning Formål: En beskrivelse af hvilke emner, der er arbejdet med i skoleperioden, hvilke emner eleven skal arbejde videre med samt hvilket niveau/karakter, der er opnået i alle fag. Anvendelse i kontaktfladerne: I samtale med kontaktlærer inden praktik Form: Vejledning: Uploadet til Elevplan Der er ikke en beskrevet vejledning. Dog pågår pt. et udviklingsarbejde med netop dette fokus. Fælles læringsredskaber Udover praktikerklæring og skolevejledning, kan andre fælles læringsredskaber anvendes til at inddrage viden om eleven og dermed bidrage til progression i elevens læringsforløb. Logbog til refleksion og læring Formål: Anvendelse: Bevidstgørelse af læring. Bearbejdning/refleksion i forbindelse med af læring. Dokumentation af læring med udgangspunkt i elevens læringsproces og forudsætninger samt fokus på konkrete læringsmål., både for elev Anvendelse af logbog tilpasses den enkelte elevs læringsstil, og indgår i elevens praktikforløb. Anvendelse i kontaktfladerne: Uddannelsessamtaler i praktikken, fastholdelsessamtaler. Eksempler på, hvordan logbog anvendes i praktikken; samarbejdsredskab mellem praktikvejleder og elev grundlag for vejledningssamtalen studieredskab, hvor der også laves casebeskrivelser med faglige input refleksionsredskab over læring dagbog for mindre uerfarne elever som redskab til at lære at reflektere i forbindelse med læringsaftalen Eksempler på hvordan den anvendes i skolen: som refleksion over egen læring repetition Form: Vejledning: En bog/et hæfte som tilhører eleven, elektronisk, på internettet via blog som forsøg på det sammenhængende forløb med fokus på velfærdsteknologi. Logbogen er altid et redskab, som deles med vejlederen i praktikperioder. Der er ikke nogen fælles form på hvordan logbogen anvendes. 12 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

13 Læringsaftale (København) (se Formål: At arbejde systematisk og målrettet med viden, færdigheder og holdninger i elevens læring og udvikling, som tager udgangspunkt i hhv. praktik- og kompetencemål. Kontinuitet i praktikforløbene. Anvendelse i kontaktfladerne: I uddannelsessamtaler i praktikken, fastholdelsessamtaler, i forbindelse med skolevejledning Form: Vejledning: Papirform efter skabelon. Der er udarbejdet vejledning både til elev og underviser/praktikvejleder. Arbejdet med læringsaftalen er koblet til en praksissituation/case samt et eller flere praktik- eller kompetencemål. Der er udarbejdet vejledning både til elev og underviser/praktikvejleder Skole Praktik Praktik - praktik Logbog studiebog til refleksion og læring Skolevejledning Praktikerklæring/ Hjælpeskema Læringsaftale Logbog studiebog til refleksion og læring Bedømmelsesplan Gennem uddannelsen sker en løbende bedømmelse i samtlige områdefag, grundfag og praktikmål. I skoleperioderne: Underviserne afgiver delkarakterer i Elevplan efter hver skoleperiode, som tilføjes skolevejledningen. Der kan afholdes samtaler mellem elev og kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse. Eleven bedømmes efter en helhedsbetragtning ud fra de mål, der er blevet undervist i i den pågældende skoleperiode, ud fra fagets generelle målsætninger og niveau samt ud fra de overordnede kompetencemål i uddannelsen. Til hver læringsaktivitet er knyttet et antal kompetencemål og et antal læringselementer med mål for det enkelte område- og grundfag. Eleven bedømmes med erhvervsfagligt fokus. Det vil sige, at fokus for vurderingen er, hvordan elevens Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

14 adfærd, kommunikation og samarbejdsevne vil fungere i en professionel sammenhæng. Det er elevens præstation i læringsaktiviteterne, som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det omfatter både eventuelle skriftlige afleveringer og elevens deltagelse i læringsaktiviteterne. Delkarakterer og standpunktsbedømmelse gives ud fra 7-trinsskalaen. Valgfag bedømmes ikke. Gennemførsel fordrer tilstedeværelse og fremgår af uddannelsesbeviset Prøver på SOPU København & Nordsjælland: Trin 1: Alle prøver på Trin 1 udover dansk er case baserede og individuelle. Prøven har en varighed på 30 minutter inkl. votering. Prøve i dansk følger gældende retningslinjer for faget, som det fremgår af Grundfagsbekendtgørelsen. Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) eller et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. For at elever på Trin 1 kan gå til den afsluttende prøve, skal hvert områdefag bestås ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet for prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst 02. Ingen af karaktererne må være -3. Derudover skal naturfag (E-niveau) og valgfrit specialefag være bestået. En anden forudsætning er, at bedømmelsen godkendt er givet for sidste praktikperiode. Trin 2: Alle prøver på Trin 2 er individuelle og har en varighed på 30 minutter inkl. votering. Prøver i områdefag og naturfag er casebaseret. Prøve i dansk følger gældende retningslinjer for faget, som det fremgår af grundfagsbekendtgørelsen. Den afsluttende prøve består af en elevproduceret praksisbeskrivelse inkl. 2-3 konkrete problemstillinger. Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene og et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige fag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Ved den afsluttende prøve udarbejder eleven alene eller i samarbejde med andre en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter inkl. votering. For at elever på Trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal mindst være 02. Desuden må ingen af karaktererne være -3. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget naturfag (C-niveau) og hvert valgfrit specialefag skal være bestået. Praktikperioden i henholdsvis primær sundhedstjeneste og somatisk område og psykiatri bestås hver for sig for Trin 2. Vedr. afsluttende prøve: Bedømmelsen tager udgangspunkt i elevens opnåelse af kompetencemålene (Se bilag for kompetencemål på Trin 1 og Trin 2). 2.8 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 efter d Planen revideres løbende af SOPU, Team Udvikling og det lokale uddannelsesudvalg. Vedr. elever som genoptages på uddannelsen og ikke har mulighed for at færdiggøre uddannelsen på hidtil gældende vilkår: Der vil altid være tale om en realkompetenceafklaring i forbindelse med genoptag. Nedenstående gælder som overordnet ramme med mindre en gennemført realkompetenceafklaring Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

15 dokumenterer og godtgør et andet uddannelsesforløb: Skoleperiode 1 på hhv. ny og gammel uddannelsesordning sidestilles i forhold til at have en introducerede funktion i relation til at være fag- og myndighedsperson. Gennemført og godkendt praktik 1 og skoleperiode 2 afsluttet med tilfredsstillende skolevejledning medfører genoptag fra og med skoleperiode 2 på ny uddannelsesordning. Herudover vil der blive tale om individuelle forløb, som aftales med arbejdsgiver i den konkrete situation. Skolen sørger for passende vejledning i forbindelse med et skift mellem uddannelsesordninger og dermed ændrede mål for uddannelsen. Denne vejledning kan evt. foretages i samarbejde med repræsentanter fra praksisområdet. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

16 Kompetencemål for Trin 1 (nr. 1-12): 1. Udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveauet, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2. Selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand. 3. Udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgerens evne til egenomsorg 4. Kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 5. I samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 6. Skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer. 7. Benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 8. Anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning. 9. Anvende relevant velfærdsteknologi. 10. Understøtte borgeren i sociale, kulturelle og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret. 11. Alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 12. I samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

17 Praktikmål Trin 1: Eleven kan: 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelse samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante, fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejde med relevante fagpersoner og borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre sit liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

18 Kompetencemål for Trin 2 (nr ): 13. Selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedure for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 14. Indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 15. Arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser. 16. Med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand. 17. Varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning. 18. Anvende de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom. 19. Skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer. 20. Som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler. 21. Alene og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende. 22. Med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver. 23. Anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi. 24. Med udgangspunkt i borgerens/patienters ressourcer og hjælpemidler tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdsstedets arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

19 Praktikmål Trin 2 Eleven kan: 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonalet og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb eller vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administration som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpermidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

20 BILAG Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder. Der gøres således brug af begreberne begynder rutineret avanceret Nedenstående oversigt har til formål at sikre ensartet brug af praktikerklæringerne. Det lokale uddannelsesudvalg anbefaler at hjælpeskema altid anvendes, samt at der ved alle elever gøres brug af bemærkningsfeltet. Læsevejledning I social- og sundhedsassistentelevuddannelsen er der 16 praktikmål. Disse 16 mål er gennemgående. Det betyder, at eleven i hver af de 3 praktikperioder skal arbejde med ALLE målene, på enten begynder niveau, rutineret niveau eller avanceret niveau. For hvert af disse kompetenceniveauer, kan man med fordel anvende de tilhørende hjælpeord når man skal beskrive elevens standpunkt. Dette katalog angiver for hvert enkelt mål nogle generelle ideer til, hvordan eleven kan arbejde i praktikken på hvert af de tre kompetenceniveauer. Det anbefales, og vurderes som nødvendigt, at hvert praktiksted desuden mere detaljeret og konkret beskriver og udfolder de lokalt betingede læringsmuligheder, der findes på stedet i forhold til hvert enkelt praktikmål. Ved bedømmelse af eleverne i praktik 1, somatisk praktik, skal eleven samlet set have arbejdet med samtlige mål på begynderniveau med mindst en tilstrækkelig præstation, og desuden ved udvalgte mål have vist en udvikling hen imod det rutinerede eller avanceret niveau. Ved bedømmelse af elever i praktik 2 skal eleven have arbejdet med ALLE mål på samlet set rutineret niveau med mindst en tilstrækkelig præstation. Ved bedømmelse af elever i praktik 3 skal eleven samlet set have arbejdet med alle målene på det avancerede niveau med mindst en tilstrækkelig præstation. Se Skematisk oversigt over Præstationsstandarder med hjælpeord og 7 trins karakterskala med hjælpeord på de næste to sider. Lignende materiale vedr. Trin 1 udarbejdes i Kilder: Praktikvejledningen i sosu uddannelsen, 2. udgave af Annette Perrild et al, Munksgaard, side 97. Pass info hjemmeside Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval.

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval. Kompetencekort Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 3 Navn: Hold: Periode: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 18. december 2012 /cbc Tilstede: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Britta Knudsen, Rita Kristensen, Jette Ohlsen, Tine

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere