Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler"

Transkript

1 Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november Indledning Definition af universitet Definition af hovedområder Definition af lønsum ( VIP og DVIP) Forskningsindikatorer Eksterne forskningsindtægter Ph.d.-beståelsesprocent Uddannelsesindikatorer Gennemførselstid på kandidat- og bacheloruddannelserne Studieprogression på 1 studieår Videnspredningsindikatorer Indikator: Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervene og offentlige myndigheder Bilag Håndtering af universitetssygehuse... 9 Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Flemming Birk Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1

2 1 Indledning Til brug for modellen for fordeling af universiteternes basismidler efter kvalitet, som forventes indført fra 2009, skal der defineres og indsamles data. I dette notat er gennemgået definitionerne på de kvalitetsindikatorer, som ønskes indhentet fra universiteterne. I bilag 2 er vist en komplet liste over indikatorerne i kvalitetsfinansieringsmodellen. Det fremgår heraf, hvordan de indsamlede data forventes at indgå i modellens forskellige indikatorer. Der ønskes, med mindre andet anføres, data for Det indebærer, at data hvor relevant bør omfatte aktiviteterne i de dele af universiteterne, som frem til sammenlægningen pr. 1. januar 2007 var sektorforskningsinstitutioner. En arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra universiteterne, Rektorkollegiets sekretariat og UBST har gennemgået dataspørgsmålene. Der var i arbejdsgruppen tilslutning til den vurdering, at universiteterne har mulighed for at tilvejebringe de omhandlede data og indberette dem i tilslutning til årsrapporten pr. 1. april Side 2/2 2 Definition af universitet Data skal omfatte aktiviteterne i det samlede universitet, dvs. inklusive aktiviteter i de pr. 1.januar 2007 med universiteterne sammenlagte sektorforskningsinstitutioner. 3 Hovedområder Det er vanskeligt at foretage kvalitetssammenligninger på tværs af hovedområder, da strukturelle forhold kan medføre, at aktiviteten af naturlige årsager kan adskille sig fra fagområde til fagområde. Dette forhold er udnyttet i udkastet til kvalitetsfinansieringsmodellen, idet der foretages en såkaldt hovedområdekorrektion af data for flere indikatorer. Hovedområdekorrektionen foregår i praksis ved at sammenligne universiteternes præstationer på fire hovedområder: samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, humaniora samt natur og teknik. Dvs. universitetets præstation inden for humaniora sammenlignes med den gennemsnitlige præstation for humaniora på øvrige universiteter. Herefter vægtes universitetets relative præstationer inden for hovedområderne med betydningen af hovedområderne i universitets samlede aktivitet. Hovedområderne defineres i overensstemmelse med Rektorkollegiets nøgletal. Humaniora (): Teknik og naturvidenskab (): De humanistiske fag, inkl. teologi og pædagogik. De naturvidenskabelige og tekniske fag.

3 Samfundsvidenskab (): Sundhedsvidenskab (): De samfundsvidenskabelige fag inklusiv jura. De sundhedsvidenskabelige fag. 4 Lønsum (VIP og DVIP) For at kunne sammenligne universiteterne på tværs af størrelse, er det for nogle af indikatorerne nødvendigt at opgøre indikatoren pr. VIP-lønsumskrone. Det gælder indikatorerne eksterne forskningsindtægter og økonomisk omfang af samarbejde med erhverv og offentlige myndigheder, jf. bilag 2. For at kunne opgøre lønsummen for VIP og DVIP er tre definitioner påkrævet: 1) definition af VIP, 2) definition af DVIP, 3) definition af lønsum. Ad 1. Definition af VIP Begrebet VIP defineres i overensstemmelse med Rektorkollegiets nøgletal. Side 3/3 VIP omfatter følgende stillingskategorier: Professor med særlige opgaver, professor, forskningsprofessor, gæsteprofessor, klinisk professor, docent, lektor, forskningslektor (inkl. lektorvikar), gæstelektor, adjunkt, forskningsadjunkt, seniorrådgiver, studielektor, studieadjunkt, amanuensis, forskningsassistent, udenlandske lektorer (normalt af de udenlandske myndigheder iht. særlig aftale normalt tidsbegrænset), undervisningsadjunkt, klinisk assistent, kandidatstipendier, forskningsstipendier (gamle seniorstipendier), ph.d.-stipendiat, post doc, klinisk lektor, specialtandlægeuddannelsen (uddannelsen til specialtandlæge finder sted under fuldtidsansættelse), psykologisk kandidatstilling, lærer i social teori og metode (særlig kategori for socialrådgiveruddannelsen ved AAU), videnskabelig assistent, seniorforsker, lærer på diplom- og eksportingeniøruddannelsen. De sammenlagte sektorforskningsinstitutioners VIP er også omfattes af opgørelsen. Disse kan være opfattet af omfattet af ovenstående eller følgende stillingskategorier: Forsker, seniorforsker, seniorrådgiver, forskningsprofessor, kandidatstipendiat, forskningsassistent, projektforsker, projektseniorforsker. Stillingerne rektor, dekan og institutleder henføres til TAP. Ad. 2. Definition af DVIP Begrebet DVIP defineres på samme måde som i Retorkollegiet nøgletal. DVIP omfatter følgende stillingskategorier: Undervisningsassistent, ekstern lektor, cencur, gæsteforelæser (honorar), klinisk lærer (i sygehusspecialer, almen medicin, kiropraktor eller odontologi), afdelingstandlæger, ekstern klinisk lektor. Ad. 3. Definition af lønsum Begrebet lønsum defineres således: Samlet bruttoløn inkl. merarbejde, tillæg, engangsvederlag, pension, ATP, feriepenge og lovbestemte refusioner (barsels- og

4 sygedagpenge, tilskud til sociale ordninger som fx fleksansættelse, herunder særlige statslige ordninger for statslige institutioner (barselsfond, yderligere tilskud til fleksordninger m.v.)). Data: Data opgives inden for følgende fagområder:,, og. Dataindberetningen skal indeholde følgende: VIP lønsum i mio. kr. DVIP lønsum i mio. kr. VIP og DVIP lønsum i alt Side 4/4 5 Forskningsindikatorer 5.1 Eksterne forskningsindtægter Eksterne forskningsindtægter indgår i tælleren i indikatoren for eksterne forskningsmidler pr. VIP-lønkrone, jf. bilag 2. Eksterne forskningsindtægter dækker indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed defineres i overensstemmelse med Rektorkollegiets Nøgletal (tabel 3.1) og omfatter således indtægter fra private kilder, offentlige kilder, EU og øvrige udenlandske kilder inklusive overhead. De sammenlagte sektorforskningsinstitutioner skal også omfattes af opgørelsen. Data: Data opgøres inden for hovedområderne:,, og. Dataindberetningen skal indeholde følgende (inkl. overhead): Danske offentlige kilder Danske private kilder EU Øvrige udenlandske kilder Eksterne forskningsindtægter i mio. kr. (i alt)

5 5.2 Ph.d.-gennemførelsesprocent Ph.d.-gennemførelsesprocenten indgår som en selvstændig indikator under forskning, jvf bilag 2. Antal personer, der har udarbejdet og forsvaret deres ph.d.-afhandling inden normeret tid + 1 år inden for det seneste tværsnitsår (1/10 året før til 30/9 i året ) delt med antallet af personer, der har afsluttet (forsvaret eller faldet fra) ph.d.-studiet inden for det seneste tværsnitsår (1/10 året før til 30/9 i året ). Definition af beregningspopulationen: 1. Udelukkende ph.d.-studerende, som inden for perioden har forsvaret afhandlingen, medtages. Ph.d.-studerende som har afleveret afhandling men endnu ikke har forsvaret den, skal ikke medtages i opgørelsen. 2. Personer, der har været indskrevet på ph.d.-studiet som deltidsstuderende, eller har indleveret en ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning ved universitetet, medtages ikke i opgørelsen. 3. Der medtages som udgangspunkt kun ph.d.-studerende, som universiteterne udbetaler løn til. Lønnen kan være finansieret alene af universitet eller af forskningsråd, private virksomheder, EU etc. ErhvervsPhD ere medregnes også. 4. Personer, der tidligere har afbrudt en ph.d.-uddannelse ved samme universitet medtages ikke i opgørelsen. 5. Opgørelsen inkluderer udelukkende ph.d.-studerende som forsvarer en ph.d.- grad i henhold til den gældende bekendtgørelse om ph.d.-uddannelser (eller falder fra). Doktordisputatser medregnes således ikke i opgørelsen. Side 5/5 Definition af normeret tid: 1. Normeret tid fra indskrivning til forsvar er i kalendertid 3 år + 4 måneder. For personer indskrevet på 4+4 ordningen dog 4 år + 4 måneder. De fire måneder tillægges for at kunne måle det faktiske ph.d.-forløb altså fra indskrivning til forsvar af afhandlingen. (Fra og med 2009-data tillægges kun to måneder jf. ny ph.d.-bekendtgørelse). 2. Den normerede tid for ph.d.-studerende, der bevilges en type af orlov som de har lovgivningsmæssigt krav på (barsel, sygdoms, adoption mv.) forlænges med orlovsperioden, så fx en ph.d er, der har været på barselsorlov et halvt år holder sig inden for normeret tid +1 år, såfremt vedkommende har forsvaret afhandlingen inden for 4 år og 10 måneder fra indskrivningstidspunktet. 3. Den tid der måles er tidsrummet fra indskrivning som ph.d.-studerende til dato for ph.d.-studentens offentlige forsvar af afhandlingen (jævnfør ny ph.d.-bekendtgørelse, 18-19). Data opgives i antal og andele inden for hovedområderne:,, og.

6 Data: Dataindberetningen skal indeholde følgende: Antal ph.d.-studerende, der har forsvaret deres ph.d.-afhandling eller er faldet fra i perioden (1/10 året før til 30/9 i året ) Antal som har forsvaret deres ph.d.- afhandling inden for normeret tid + 1 år Andel som har forsvaret deres ph.d.- afhandling inden for normeret tid + 1 år 6 Uddannelsesindikatorer 6.1 Kandidat-gennemførelsesprocent Side 6/6 Kandidat-gennemførelsesprocenten indgår sammen med indikatoren for studieprogression på bacheloruddannelsernes første år (6.2) som en samlet studietidsindikator under uddannelse, jf bilag 2. Antal kandidatstuderende, der har fuldført uddannelsen på normeret tid plus 1 år (normeret tid plus 2 år for udelte kandidatuddannelser) inden for det seneste tværsnitsår (1/10 året før til 30/9 i året ) delt med antal kandidatstuderende, der har afsluttet (fuldført eller afbrudt) en kandidatuddannelse inden for det seneste tværsnitsår (1/10 året før til 30/9 i året ). Definition af beregningspopulationen: Opgørelsen medtager de studerende, der har fuldført en kandidatuddannelse i det seneste tværsnitsår (1/10 året før til 30/9 i året ). Definition af normeret tid: Studietiden opgøres som kalendertid mellem indskrivning på hovedområdet og det tidspunkt hvor den studerende registreres som havende fuldført en kandidatuddannelse. Skift mellem uddannelser indenfor et hovedområde regnes ikke som uddannelsesskift. For den enkelte fuldførte findes påbegyndelsestidspunktet som det tidspunkt hvor den fuldførte første gang blev indskrevet som studerende indenfor hovedområdet. Det tidspunkt hvor den studerende har læst i normeret tid opgøres ved at tage udgangspunkt i den fuldførtes påbegyndelsestidspunkt, og tillægge dette tidspunkt uddannelsens normerede kalendertid. Denne normerede kalendertid beregnes ved at omregne kandidatuddannelsens omfang i ECTS-point til kalendertid efter formelen 60 ECTS = 1 år.

7 For fuldførte på en delt kandidatuddannelse (en kandidatuddannelse, der er en del af et bachelor-kandidat forløb) tillægges yderligere et år, og det afgøres om den fuldførte har fuldført indenfor normeret tid plus 1 år. For fuldførte på en udelt kandidatuddannelse (en kandidatuddannelse, der ikke er en del af et bachelor-kandidat forløb) f.eks. indenfor medicin, civilingeniør eller teologi tillægges yderligere to år for at tage højde for, at der er tale om udelte uddannelser, og det afgøres om den fuldførte har fuldført indenfor normeret tid plus 2 år. Til den normerede tid adderes propædeutik ud fra en omregning af omfanget af propædeutikken til kalendertid efter ovenstående formel. Data opgives inden for følgende fagområder:,, og. Data: Dataindberetningen skal indeholde følgende: Antal fuldførte og afbrudte kandidatstuderende Antal fuldførte kandidater inden for normeret tid plus et år (for udelte plus to år) Side 7/7 Andel fuldførte kandidater indenfor normeret tid plus et år (for udelte plus to år) 6.2 Studieprogression på 1 studieår Studieprogressionsprocenten indgår sammen med kandidatgennemførelsesprocenten (6.1) som en samlet studietidsindikator under uddannelse, jvf bilag 2. Antal studerende der er påbegyndt en bacheloruddannelse via den koordinerede tilmelding og har bestået 60 ECTS i 1. studieår/ alle studerende, der er påbegyndt en bacheloruddannelse via den koordinerede tilmelding. Der tages udgangspunkt i de studerende, der via den koordinerede tilmelding er optaget på en bacheloruddannelse. Af disse frasorteres dem, der ikke stadig er indskevet pr. 1/10. Ovenstående population følges det første studieår, og det afgøres 1/10 året senere, om den studerende har bestået 60 ECTS i 1. studieår. 60 ECTS sættes lig 1 STÅ.

8 Data opgives inden for følgende fagområder:,, og. Data: Dataindberetningen skal indeholde følgende: Antal studerende, der er optaget via den koordinerede tilmelding og stadig er indskrevet pr. 1/10 7 Videnspredningsindikatorer Heraf antal studerende, der 1/10 året efter har bestået 60 ECTS i 1. studieår Andel bachelorstuderende, der efter et års studier har bestået 60 ECTS i 1. studieår Side 8/8 7.1 Indikator: Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervene og offentlige myndigheder Indtægter for samarbejder med eksterne parter indgår i tælleren i indikatoren for økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder og deltagelse i den offentlige debat pr. VIP-lønkrone, jf. bilag 2. Indtægterne består af: a) Universitets/fakultets andel af indtægterne fra techtrans selskaber og opstartsvirksomheder. b) Indtægter fra licenser/rettigheder, herunder software. c) Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed i form af salg af undersøgelser, tests, udredninger, kurser, konferencer, seminarer og efteruddannelse. d) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ikke forskning) i form af bevillinger fra private og danske offentlige organisationer, der søges i åben konkurrence, inklusive indtægter fra konkurrenceudsat myndighedsbetjening. Data: Data opgives inden for hovedområderne:,, og. Dataindberetningen skal indeholde følgende: Videnspredningsindtægter i mio. kr.

9 Bilag 1. Håndtering af universitetssygehuse Håndteringen af universitetssygehuse skal ske ud fra samme praksis og definition, som anvendes i Rektorkollegiets nøgletal. I det omfang at medarbejderen og aktiviteterne er finansieret af universitet skal disse medregnes. I det omfang at aktiviteterne og medarbejderen er finansieret af regionerne indgår disse ikke i opgørelsen. Bilag 2. Indikatoroversigt I tabel 1 er angivet en detaljeret oversigt over de forventede indikatorer i kvalitetsfinansieringsmodellen i Tabel 1. Indikatorer til brug for kvalitetssammenligning, teknisk definition Indikator Beskrivelse Beregning Forskning Eksterne forskningsindtægter Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. - danske offentlig - danske private kilder - EU-forskningsmidler - øvrige udenlandske kilder Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed pr. forsknings VIP-lønsum (Hovedområdekorrigeret) Side 9/9 Ph.d.-gennemførelse Uddannelse Dimittendernes beskæftigelsesgrad Studiegennemførelse A (1/2 vægt) Gennemførselstid på kandidatuddannelsen (N+1) (Samme definition rektorkollegiets nøgletal) Andel ph.d. ere, der har fuldført på normeret tid + 1 år. Der tages hensyn til orlovsperioder samt frafald. Dimittendernes beskæftigelsesgrad 4-19 måneder efter afsluttet kandidateksamen Andel kandidater, der har gennemført på N+1 år. (for udelte kandidatuddannelser N+2 år). Der tages hensyn til frafald. Antal ph.d.-studerende, der har fået tildelt ph.d.-graden før normeret tid + 1 år / antallet af ph.d.-studerende som har afsluttet (fuldført + afbrudt) ph.d.-studiet. Normeret tid forlængelse med evt. periode på barsel og sygeorlov, og der tillægges 4 måneder til gennemførelse af bedømmelse (Hovedområdekorrigeret) Andel af dimittendårgang i beskæftigelse, udvandret eller i gang med ph.d mdr. efter afsluttet kandidateksamen. (Hovedområdekorrigeret) Antal kandidater, der har fået tildelt kandidat-graden før normeret tid + 1 år (N+2 år for udelte kandidater) / antallet af kandidat - studerende som har afsluttet (fuldført +afbrudt) kandidatuddannelsen.

10 (Hovedområdekorrigeret) Studiegennemførelse B (1/2 vægt) Studieprogression på 1 år af bacheloruddannelsen (Hovedområdekorrigeret) Andel af de, der starter på en bacheloruddannelse, der ikke er forsinket efter 1. års studier. Antal optagne på en bacheloruddannelse gennem KOT en, der stadig er indskrevet 1/10, der 1/10 året efter har optjent 60 ECTS-point (1 STÅ) eller mere / Antal optagne på en bacheloruddannelse gennem KOT en, der stadig var indskrevet 1/10. (Hovedområdekorrigeret) Videnspredning Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder og deltagelse i den offentlige debat Indtægter fra kommercielle aktiviteter (techtrans, licenser mv.) Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed Indtægter fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konkurrenceudsat myndighedsbetjening Annonceværdi af omtale i medierne Indtægter fra kommercielle aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt annonceværdi af omtale i medierne i forhold til VIP-lønsum (excl DVIP). Side 10/9

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Opdateret 13-10-2016 15:36:10 Oversigt over valg Fields Studienævn Fakultet Values Sundhed, Teknologi og Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 14.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51 Uddannelse: Opdateret 09-10-2014 11:03:51 Rapporten er udskrevet af ADM\lvt, 20.10.2014 Oversigt over valg Fields Fakultet Campus Studienævn Values HUM Aalborg Side 1 af Nøgletal for Uddannelse, Campus

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2010 4 Indhold > Indledning 8 2. Dagsorden 9 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Danmarks

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Gennemgang af videnspredningsindikatorer til brug for fordeling af universiteternes basismidler

Gennemgang af videnspredningsindikatorer til brug for fordeling af universiteternes basismidler Notat 2. april 2007 Bredgade 43 1260 København K Telefon 3395 1200 Telefax 3395 1300 Gennemgang af videnspredningsindikatorer til brug for fordeling af universiteternes basismidler Indledning...2 1 En

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014

Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Bilag 5.1 Dato: Juni 2014 Ref: HP/tel Vejledning til at opgøre undervisningsindsatsen (UVI) 2014 Denne tekst bør læses med det medfølgende regneark åbent eller printet. Spørgsmål til arket stilles Fakultetssekretariatet

Læs mere

Ny model for fordeling af universiteternes basismidler

Ny model for fordeling af universiteternes basismidler Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 12. marts 2008 KS Sagsnr. 200800255 Ny model for fordeling af universiteternes basismidler udfordringer og problemer Indledning Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 . 2 Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen februar 2010 Indhold > Dialogmøde den 18. november 2009 3 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden

Læs mere