Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven"

Transkript

1 Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 4 Fællesarealer 5 Indbetaling af kontingent 5 Lukning for varme/vand 6 Vedligeholdelse af husene 6 Ved salg/køb af huset 6 Kabel TV 7 Genbrugspladsen 7 Containeren 8 Plan over genbrugspladsen 9 Kollektiv ejendomsforsikring 10 Ejerlaugets hjemmeside 11 Yderligere information 11 Bilag 1 Plan over bebyggelsen Bilag 2 Kontaktinformation til bestyrelsen Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 2 af 11

3 Ejerlauget Røjlehaven Velkommen til Ejerlauget Røjlehaven. Formålet med dette informationshæfte er at fortælle lidt om vores område og de praktiske ting i forbindelse med at bo her. Ejerlauget Røjlehaven består af 112 ens rækkehuse, beliggende Røjlehaven og 2-64 samt Baunevej Husene, der blev opført i , ligger på et område, hvor der tidligere har været gartneri, og varmecentralen, hvorfra samtlige huse forsynes med varme og varmt vand, er et levn fra gartneriet. Navnet Røjlehaven stammer fra, at bebyggelsen ligger på en røjle, en lille forhøjning i det ellers flade terræn. Baunevej kommer fra ordet bavn, der er en brændestabel, der antændes i krigstilfælde eller faresituationer for at advare. Bavnen var oftest anbragt på et højtliggende sted, f.eks. en røjle. Da Ejerlauget Røjlehaven er en lille landsby midt i Storkøbenhavn, er rammerne tilstede for et godt miljø - men rammerne gør det ikke alene - beboerne udfylder rammerne. Der er pæne fællesarealer i ejerlauget med bænke og borde, der indbyder til at mødes med naboer en lun sommeraften. Boldbane, legepladser og petanquebane er til fri afbenyttelse af både børn og voksne. Ejerlaugets drift er baseret på fællesskab, idet alle udgifter til varmecentral og fællesarealer fordeles lige blandt de 112 huse. Disse fællesudgifter omfatter bl.a. forsyning af varme, varmt og koldt vand, husforsikring, fællesantenne, container, veje, fællesarealer, belysning, lønninger og administration. Ejerlaugets daglige drift varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling i september. Ejerlauget har ansat lønnet medhjælp til pasning af varmecentral, genbrugsplads, fællesarealer m.v. En pæn vedligeholdelse af både fællesarealer, haver, huse og skure med hegn er med til at sikre et godt miljø og bevare vores område som et attraktivt og godt sted at bo. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 3 af 11

4 Varmecentralen Varmecentralen er beliggende ved P-pladsen på Røjlehaven. Varme- og varmtvandsledningerne ligger delvis i jorden og i ingeniørgangene under husene. Ejerlaugets ansvar for forsyningsrørene går til indføringen i de enkelte huse, ved husenes sokkel. Varmecentralen var oprindelig indrettet til varmeproduktion med oliefyr, men i 1992 blev varmecentralen ombygget fra oliefyr til varmevekslere, og vi blev tilsluttet Høje Taastrup Fjernvarme. Varmecentralen er udstyret med moderne automatik til styring af varme og varmtvandsproduktionen, med regulering for udendørstemperatur, vindstyrke og med natsænkning for optimal udnyttelse af energien. Varme og vand afregnes efter individuelle målere, som hvert år afløses i juli af et autoriseret målerfirma. Varmeregnskabet går fra 1. juli til 30. juni. Veje og parkering Selve Røjlehaven er 40 vej, hvor der er hastighedsbegrænsning på højst 30 km/t. af hensyn til legende børn. Der er på 40-vejen gjort plads til cykelsti højre om øerne, og det henstilles at parkering foretages, så cyklister kan køre inden om. På vejene er der begrænset antal parkeringspladser. Det henstilles derfor at gæster parkerer deres bil på den fælles parkeringsplads ved genbrugspladsen. I henhold til Høje-Taastrup kommunes bekendtgørelse af 1. januar 2007 må køretøjer med en tilladt totalvægt over kg., påhængskøretøjer (herunder campingvogne) og motorredskaber i tidsrummet kl kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst kg. må dog parkeres i indtil 24 timer. Renholdelse af veje og fortov. I henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje påhviler det den enkelte grundejer selv at foretage snerydning på fortove, veje og skraldestier ud for ejendommen. Den Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 4 af 11

5 enkelte grundejer skal også træffe foranstaltninger mod glat føre. Renholdningspligten, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje fortove og vejarealer, at fjerne affald og renholde nedløbsriste. Snerydning og grusning på fortove foretages i et vist omfang af vores havemand. Snerydningspligten påhviler dog altid de enkelte beboere. Det henstilles, at der saltes mindst muligt, af hensyn til beplantningen samt hunde og katte. Fællesarealer Fællesarealerne består af plæner, bede, stier, veje, p-pladser, belysning, petanquebane, legepladser og boldbanen. Boldbanen er et godt aktiv for vores børn. Af hensyn til de omkringboende må banen ikke benyttes efter kl. 21 på hverdage og kl. 18 på lør-, søn- og helligdage. Vedligeholdelsen af fællesarealerne varetages af vores havemand. Som supplement indkaldes normalt til fællesarbejde hvert forår hvor legepladser, stensætninger m.m. restaureres. De enkelte huses beplantning ud til fællesarealerne vedligeholdes af husejeren. Det henstilles, at hække klippes til Skt. Hans, således at hække og anden beplantning ikke vokser ud over fortove og veje. Bestyrelsen har besluttet, at der principielt ikke anvendes sprøjtning på fællesarealerne af hensyn til miljøet, og beboerne opfordres til at følge samme linie i egne haver. Indbetaling af kontingent Kontingentet forfalder forud den 1. i måneden, og skal være indbetalt senest den 14. i måneden. Ved for sent indbetaling pålignes et gebyr på kr. 100,-. Ejerlauget Røjlehaven er tilsluttet PBS, men du kan også betale på giro. Det henstilles, at alle betaler via PBS, da vi betaler ca. 7 kr. pr. girokort, der udskrives af Multidata. Kontakt evt. kassereren, hvis der er tvivl om betalingen. Kontingentet på kr. pr. måned består i 2007/08 af A konto varme A konto vand Fællesantenne 744 kr. 297 kr. 49 kr. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 5 af 11

6 Fælles husforsikring Driftsomkostninger 147 kr. 363 kr. Lukning for varme/varmt vand I tilfælde af behov for lukning for varme- eller vandforsyningen i forbindelse med VVS-arbejde kontaktes varmemesteren for nærmere aftale/vejledning. Der kan lukkes for varmen til hvert enkelt hus i ingeniørgangen. Varmt og koldt vand kan også lukket i hvert enkelt hus ved forbrugsmåleren. Hvis der skal lukkes for en husrække ad gangen i længere perioder, skal der sendes meddelelse til de berørte beboere. Varmemesteren træffes bedst på tlf. hverdage mellem kl og eller ved containergården hverdage kl Vedligeholdelse af husene Foreningens vedtægter indeholder nærmere regler for udseende af husene og hvilke godkendte ændringer og tilbygninger der må foretages. Vinduer og døre vedligeholdes i sort, brun, grå, hvid eller svenskrød. Sternbrædder vedligeholdes i sort. Skure og hegn i sort eller brun. Carporte med redskabsrum vedligeholdes i imprægneringsfarve - natur (grøn). Ændring af husenes oprindelige udseende, herunder bl.a. udskiftning til bondehusvinduer med 6 felter, udvidelse af skure, overdækning af terrasser, isætning af vindue på 2. sal, ekstra vindue på 1. sal, isætning af toiletvinduer i gavl, opførsel af carporte på de i vedtægterne nævnte huse, opførelse af mur m.v. må kun foretages i overensstemmelse med godkendte tegninger, der kan rekvireres hos bestyrelsen. Overdækning af terrasser kræver anmeldelse til kommunen. Opførsel af carport kræver byggetilladelse fra kommunen. Der må ikke bygges udestuer. Ved salg/køb af huset Ved overdragelse af huset til ny ejer bedes dette informationshæfte videregivet til køber sammen med nøglen til genbrugspladsen. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 6 af 11

7 I henhold til vedtægterne er refusionen mellem sælger og køber ejerlauget uvedkommende, hvorfor det til enhver tid er huset/den aktuelle ejer, der har forpligtelserne overfor ejerlauget. Evt. restance vil derfor blive opkrævet hos ny ejer. Kabel TV Ejerlauget Røjlehaven fik i 2005 udskiftet vores eget antenneanlæg med TDC Kabel-TV. Det er muligt for den enkelte husstand at vælge hvilken pakke man vil have, dog er grundpakken obligatorisk og betales via kontingentet. TDC kontakt oplysninger: TDC Kabel TV Strandlodsvej København C Telefon: TV kanaler. Der henvises til for seneste kanalnøgle. Man skal gå ind under TV Kabel-TV - Kanalnøgler og her vælge Københavns Amt - Søg og så Taastrup- Søg Genbrugspladsen Genbrugspladsen ligger ved siden af varmecentralen. Porten til pladsen er låst, men alle husstande har nøgle til porten. Såfremt den tidligere ejer ikke har afleveret nøglen, kan ny nøgle rekvireres hos bestyrelsen/varmemesteren. I containergården findes endvidere trillebøre og en lang stige, der frit kan lånes. Det henstilles, at disse ting afleveres straks efter brug. Andet værktøj kan i mindre omfang lånes ved henvendelse til varmemesteren. Ejerlauget Røjlehaven har indgået en aftale med VEGA om at storskrald afhentes samlet på genbrugspladsen. Dette har bevirket, at vi er sluppet for at købe et stativ hver især til hhv. flasker/glas og aviser/pap. På genbrugspladsen kan afleveres alle former for storskrald, papiraffald, flasker, genbrug, haveaffald m.v. Affald fra virksomheder må ikke afleveres på genbrugspladsen. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 7 af 11

8 VIGTIGT: DER MÅ IKKE AFLEVERS NOGEN FORM FOR DAGRENOVATION MADRESTER ELLER HUSHOLDNINGSAFFALD I CONTAINEREN ELLER PÅ GENBRUGSPLADSEN. Containeren VEGA afhenter gratis containeren efter behov ca. hver 3. uge. I containeren kan i princippet lægges alt brandbart, der ikke kan placeres andre steder dog med nedenstående begrænsninger. Det er VIGTIGT, at disse regler overholdes, idet vi bliver pålagt ekstra afgift, når der er forbudt affald i containeren. Affaldstyper der I K K E må findes i containeren: Hårde hvidevarer (fx. køleskabe, frysere, komfurer) Kviksølvholdige lyskilder (fx. lysstofrør, solarierør, lavenergipærer) Farligt affald i øvrigt (olie- og kemikalileaffald) Eternit Stort affald (større end 0,5 x 0,5 x 1,0 m) Trykimprægneret træ Metal (fx. cykelstel, motorer, radiatorer) Bygningsaffald (fx. brokker, tegl, sanitet og rockwool) Anlægsaffald (fx. jord, sten, grus, asfalt, beton/lerrør) Andet ikke-forbrændingsegnet affald (fx. springmadrasser) El-skrot (fx. computere, kaffemaskiner, radioer, TVapparater) Dagrenovation PVC (fx. tagrender, persienner) Haveaffald Affald, der ikke må forefindes i større mængder: Haveaffald Glas Genanvendeligt papir og pap Flamengo, der ikke er forurenet (fx. med madrester) eller belagt med plast eller alufolie Genanvendeligt plastfolie (Polyethylen (PE), krympefolie) Andet plast Tøj af bomuld Bildæk Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 8 af 11

9 Bygningsaffald og betonfliser Dette affald skal man selv aflevere på kommunens genbrugsplads. Sorteringen på genbrugspladsen er opdelt som vist på Plan over genbrugspladsen : 1. muldjord (lægges i midterste bås på p-pladsen) 2. haveaffald (lægges i venstre bås på p-pladsen) 3. flasker (lægges i flaskecontainer udenfor genbrugspladsen) 4. glas, porcelæn m.v. (lægges i grøn plast-container udenfor genbrugspladsen) 5. aviser (lægges i plastikcontainer indenfor porten til venstre) 6. pap (lægges i plastikcontaineren ved siden af) 7. batterier (lægges i batterikassen til venstre) 8. tøj (lægges i tøjsækken) 9. elektronik (lægges i trækassen bagest til venstre) 10. maling, kemikalier o.l. (afleveres ved porten til skurgården) 11. møbler/tæpper lægges langs yderport 12. træ (til venstre for møbler/tæpper) 13. metal (langs sidevæggen) 14. andet brændbart affald (lægges i den blå container) 15. Grusbunke gratis afhentning i begrænset omfang Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 9 af 11

10 Kollektiv ejendomsforsikring Det blev på generalforsamlingen i 1989 besluttet at tegne ejendomsforsikring på de enkelte huse på kollektiv basis, for derigennem at sikre medlemmerne størst mulige fordele og rabatter. Forsikringen betales via kontingentet til ejerlauget. Ejerlauget har med ikrafttræden 1. juli 2003 indgået ny forsikringsaftale med TREKRONER FORSIKRING A/S. Forsikringen omfatter bl.a. følgende forsikringer for de enkelte huse: Brandforsikring Bygningskaskoforsikring Svampe- og insektforsikring Udvidet rørskadeforsikring Anmeldelse af skader foretages af den enkelte husejer og foretages telefonisk direkte til Trekroner på tlf Trekroner Servicecenter mellem 8:30 og Trekroner SkadeService i øvrigt tidsrum. Eller via deres hjemmeside Foreningens kundenr Foreningens policenr Bestyrelsen har intet med anmeldelse af skader at gøre. Police samt forsikringsbetingelser for boligforsikring Den seneste version kan læses via Internettet på ejerlaugets hjemmeside Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 10 af 11

11 Ejerlaugets hjemmeside Foreningen har sin egen hjemmeside på Internettet under hvor du kan se yderligere information om foreningen samt den seneste version af Vedtægter for Ejerlauget Røjlehaven Bilag til vedtægterne (tilladte ændringer af husene) Regnskab og budget Referat af generalforsamling Hvis du ikke har adgang til Internettet kan kopi af ovennævnte dokumenter udleveres hos bestyrelsen. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Bilag til informationshæftet 1. Plan over bebyggelsen 2. Kontaktinformation om bestyrelsen og varmemester. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 11 af 11

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af lokalområdet og bebyggelsen... 3

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere