Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel."

Transkript

1 Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens virksomhed Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen Foreningens midler Vejkapital Revision Regler for orden Vedtægtsændringer Overgangsordning 1 Foreningens navn Foreningens navn er»grundejerforeningen MØLLELY«, og den er stiftet den 31. maj Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er København. 3 Foreningens medlemmer Stk. 1. Medlem af foreningen er ejere af grunde/ejendomme beliggende : Dirchsvej og 25-33, Jansvej og 41-49, Tønnesvej og 43-51, Grækenlandsvej , samt fællesanlægget ud for Grækenlandsvej 150. Bestemmelse om grundejernes pligt til at være medlem af foreningen skal være optaget i skøderne for de enkelte grunde/ejendomme. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at meddele foreningens bestyrelse, når deres ejendom er solgt samt oplyse den nye ejers navn og adresse. Det påhviler nuværende medlemmer at gøre eventuelle nye ejere opmærksomme på deres pligt til at være medlemmer af foreningen. Enhver forandring af bopæl meddeles kassereren senest 14 dage efter indtruffen ændring. Stk. 3. Foreningens kasserer udarbejder en ajourført medlemsliste. Stk. 4. Ethvert medlem er undergivet foreningens vedtægter.

2 Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingentet eller foreningens forpligtelser, med mindre der er tale om gæld som følge af påbud jf. 12, stk Foreningens formål Foreningens formål er at administrere og varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere, herunder vejvedligeholdelse. Endvidere skal foreningen overvåge overholdelse af de i skødedeklarationerne pålagte forpligtelser samt de i foreningens vedtægter anførte bestemmelser om orden indenfor grundejerforeningens område. Det er til hver en tid de tinglyste servitutter, der er gældende. 5 Kontingent Stk. 1. Enhver grundejer betaler et kontingent til foreningen til dækning af de med foreningens virksomhed forbundne driftsomkostninger fx. snerydning, brøndrensning og forsikringer. Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling hvert år primo april. Vejbidraget forfalder til betaling hvert år primo september. Udebliver kontingentet og/eller vejbidraget kan bestyrelsen lade det inddrive ved retslig incasso med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Stk. 3. Når et medlem sælger sin ejendom, indtræder den nye ejer som medlem af foreningen og skal betale kontingent/vejbidrag fra og med næste forfaldsdag. Det udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af det af ham betalte kontingent/vejbidrag, eller nogen andel i foreningens formue. 6 Regnskab Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, og regnskab udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. 7 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en foreløbig dagsorden. Stk. 4. Stemme kan afgives ifølge skriftlig fuldmagt. Et fremmødt medlem kan højst repræsentere 2 medlemmer ud over sig selv. Stk. 5. Forslag fra medlemmerne til de ordinære generalforsamlinger skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Hvis der indkommer sådanne forslag, udarbejdes en endelig dagsorden, som udsendes til medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen. Indløber der ikke medlemsforslag, betragtes den foreløbige dagsorden som endelig. Kun forslag optaget på dagsordenen kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.

3 8 Generalforsamlingens virksomhed Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Hvis et medlem forlanger det, skal stemmeafgivningen være skriftlig. Stk. 2. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af formanden og dirigenten. Stk. 3. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal se således ud: Valg af dirigent og referent Formandens beretning a.regnskab b.budget,herunder fastsættelse af honorarer, kontingent og vejbidrag Indkomne forslag Valg af kasserer/formand Valg af bestyrelsesmedlem(mer) Valg af revisor og suppleant Eventuelt På den årlige generalforsamling vælges på lige årstal 1 bestyrelsesmedlem og 1 kasserer. På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer samt formand. 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter begæringens fremsættelse, og efter 7 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Stk. 2. Forslag, der skal behandles på ekstraordinær generalforsamling efter begæring af medlemmerne, skal indgives skriftlig til bestyrelsen samtidig med begæring om afholdelsen. 10 Bestyrelsen Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden, der altid gyldigt kan underskrive for foreningen. Ved formandens forfald tegnes foreningen af to bestyrelsesmedlemmer. Dog kræves generalforsamlingens godkendelse for at kunne optage lån, undtagen i tilfælde af lån til betaling af påbudt arbejde jf. 12, stk. 3. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede. 11 Foreningens midler Foreningens pengebeholdning skal være indsat på bankkonti, bortset fra nødvendige midler til daglig drift. Kasserer og formand skal begge godkende transaktioner vedr. vejkapital kassereren kan på egen hånd godkende/varetage transaktioner vedr. driftskapital.

4 12 Vejkapital Stk. 1.Ved årlige indbetalinger (vejbidrag) opsparer foreningen en vis kapital til hel eller delvis betaling af større reparations- og vedligeholdelsesarbejder af foreningens vejarealer. Stk. 2. Vejkapitalens midler skal anvendes til at vedligeholde veje og fortove, herunder eventuelle skader, som ikke skyldes dårlig eller manglende vedligeholdelse fra den enkelte grundejers side eller påført skade fra en kendt tredjemands side. Stk. 3. Beslutninger om anvendelse af midler fra vejkapitalen træffes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling med en økonomisk redegørelse. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at anvende midler fra vejkapitalen, såfremt Københavns Kommune påbyder en grundejer/foreningen at foretage arbejde som omtalt i stk.2. I tilfælde af påbudt arbejde er bestyrelsen endvidere bemyndiget til om nødvendigt at optage gæld i foreningens navn, for at lade arbejdet udføre. 13 Revision Stk. 1. Der vælges 2 revisorer, hver for 2 år ad gangen. Den ene vælges i lige år, den anden i ulige år. Derudover vælges 1 revisorsuppleant hvert år, for en periode på et år. Stk. 2. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskaber kritisk og talmæssigt. De skal forvisse sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver er tilstede. Revisorerne kan i løbet af regnskabsåret efterse kassebog, kassebeholdning og bankkonti. 14 Regler for orden inden for grundejerforeningens område Stk. 1. Et hvert medlem er pligtig at holde fortove og det halve af vejbanen ud for dets ejendom i ordentlig og renlig stand, samt at holde grunden fri for ukrudt. Endvidere påhviler det grundejeren at rydde fortov og halvdelen af vejen for is og sne. Fælles arrangeret snerydning fritager ikke grundejeren for dette ansvar. Stk. 2. Overholder grundejeren ikke sine forpligtelser i henhold til nærværende paragrafs stk. 1, kan de blive opfyldt af foreningen på vedkommende medlems regning. Stk. 3. I henhold til servitutterne, der er gældende for foreningen, må der ikke drives nogen virksomhed, der ved lugt, røg eller støj kan genere andre grundejere. Denne bestemmelse gælder også husdyrhold. Stk. 4. Beliggenhed af skure, carporte el. lign. må ikke være i strid med byggelovens forskrifter. Stk. 5. Ved benyttelse af motordrevne haveredskaber bør der vises hensyn til naboer. Ligeledes bør der kun undtagelsesvis spilles musik i det fri. Stk. 6. Afbrænding af affald er forbudt. Det henstilles, at affald (dagrenovation, haveaffald og storskrald) tidligst udsættes weekenden før afhentningsdagen. Renovationsfirmaets regler for udsætning af affald er til en hver tid gældende. Stk. 7. Langtidsparkering af lastbiler, busser, både samt campingvogne på eller udenfor grundene er ikke tilladt. Både og campingvogne må dog parkeres på grunden, når parkeringen sker bag byggelinie. Stk. 8. Private biler bør parkeres på en på grunden indrettet parkeringsplads, og parkering på vejene bør ikke finde sted.

5 Stk. 9. Finder parkering på vejen sted, henstilles det at man ikke parkerer med hjul oppe på fortovene og at man oplyser sine gæster om dette. Stk. 10. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes over for medlemmer, der ikke overholder bestemmelserne i denne paragraf, og de af bestyrelsen trufne ordensbestemmelser. Stk. 11. Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold, skal indgives skriftligt til foreningens formand eller bestyrelse. 15 Vedtægtsændringer Stk. 1. Til vedtagelse af forandringer i foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede, og beslutningerne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, kan forslaget drøftes, men ikke besluttes, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 7 dages varsel. Stk. 2. På denne afgøres sagen uanset de fremmødte medlemmers antal. Til beslutningens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for. Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling [den?.??? dato-ikkefastsat-endnu], og afløser alle tidligere bestemmelser.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere