Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme Bilag til Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme Frederikshavn Varme A/S 1

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner 4 Side 2. Anmodning om tilslutning 4 3. Driftsbestemmelser Fjernvarmevandets fremløbstemperatur 4 3.2a Fjernvarmevandets afkøling 4 3.2b Dispensation ved lav fremløbstemperatur 5 3.2c Krav til målere 5 3.2d Grænse for dispenstion Fjernvarmevandets trykmæssige forhold Hovedhaner Aftapning af fjernvarmevand Driftsforstyrrelser i varmeinstallation 6 4. Installationsbestemmelser Udførelse af installationsarbejder Anmeldelse FORSYNINGENS kontrol Færdigmelding VVS-INSTALLATØRENS ansvar Dimensioneringsgrundlag for varmeinstallationer Dimensionering af brugsvandsanlæg Supplerende udstyr og komponenter Projektering og udførelse af varmeinstallationer Etablering af stikledning og hovedhaner Etablering af måleudstyr Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Rørledninger mellem bygninger Varmeveksleranlæg Luftvarmeanlæg Specielle anlæg Radiatorventiler Varmtvandsbeholder Isolering Trykprøve og idriftsættelse Udbedring af fejl og mangler Instruktion af FORBRUGEREN 10 3

4 5 Apendix 11 Tegn. nr. 01: Tegn. nr. 02: Tegn. nr. 03: Tegn. nr. 04: Tegn. nr. 05: Tegn. nr. 06: Tegn. nr. 07: Tegn. nr. 08: Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg med varmtvandsbeholder i radiatorkreds Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg med luftvarmeanlæg Direkte fjernvarmeanlæg med blandesløjfe 2 vejs automatisk temperaturreguleringsanlæg Indirekte fjernvarmeanlæg med varmeveksler for lavtemperaturanlæg Indirekte fjernvarmeanlæg med tilslutning af supplerende alternativ energikilde til radiatorkreds Direkte fjernvarmeanlæg med tilslutning af supplerende alternativ energikilde til brugsvandsopvarmning Målerarrangement Tegn. nr. 09: Afstandskrav til større målere > 3,0 m 3 Tegn. nr. 10 Følerplacering 4

5 1. Gyldighedsområde og definitioner Gyldighedsområde 1.1 Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme gælder for projektering, udførelse og ændring af installationer samt drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer ved tilslutning til FREDERIKSHAVN VARME A/S fjernvarmeledningsnet. Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme i det følgende benævnt Tekniske bestemmelser er et bilag til Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme fra FREDERIKSHAVN VARME A/S fjernvarme-forsyning. FORSYNINGEN, FORBRUGER 1.2 FREDERIKSHAVN VARME A/S er i det følgende kaldet FORSYNINGEN, og ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende kaldet FORBRUGEREN. VVS-INSTALLATØR 1.3 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør, godkendt af SIKKERHEDSSTY- RELSEN. Desuden skal alt arbejde på den del af ejendommens varmeinstallation, hvori der cirkulerer fjernvarmevand, udføres af en autoriseret VVS installatør, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (forkortet FjR-ordningen). Kravet er gældende fra den 1. januar Et firma, der har autorisation, benævnes i det følgende VVS-INSTALLA- TØR. 2. Anmodning om tilslutning Anmodning om tilslutning til fjernvarmeforsyningen sendes skriftligt til FORSYNINGEN af ejeren af ejendommen på den af FORSYNINGEN fremsendte TILSLUTNINGSERKLÆRING. Denne skal være underskrevet af ejeren og af den af ejeren valgte VVS-INSTALLATØR. 3. Driftsbestemmelser Fjernvarmevandets fremløbstemperatur Fjernvarme vandets afkøling 3.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der af FORSYNINGEN kan reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke) varierende mellem 70 C og 60 C i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømning i stikledningen er relativ lille. 3.2a Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges, så fjernvarmevandet afkøles mest muligt. Returløbstemperaturen må ikke på noget tidspunkt overstige 40 C. Er gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår under 25 C, vil FORBRUGE- REN blive pålagt et ekstra bidrag for manglende afkøling jf. Almindelige bestemmelser pkt. 4.3 og FORSYNINGENS prisblad (kravet er gældende fra den 1. januar 2008). 5

6 Dispensation ved lav Fremløbstemperatur 3.2b Forhold ved lav fremløbstemperatur Da FORSYNINGENS fjernvarmenet er af stor udstrækning, vil der optræde et temperaturtab i nettet fra varmeværket til kundeanlæggene. Hvis dette temperaturfald for udvalgte FORBRUGERE på årsbasis bliver så stort, at disse FORBRUGERE ikke kan leve op til afkølingskravet på 25 ºC, selvom anlægget er udlagt efter de tekniske bestemmelser, så kan det være aktuelt at indføre en dispensationsordning for disse anlæg. Krav til målere 3.2c Ovennævnte dispensationsordning forudsætter, at der installeres nye målere ved de FORBRUGERE, hvor en dispensation skal gennemføres, hvis den eksisterende måler ikke kan beregne den vægtede årlige fremløbstemperaturer eller den vægtede årlige returløbstemperatur. Grænse for dispensation 3.2d FORSYNINGEN anvender nedenstående skema til at afgøre, hvorvidt en FORBRUGER er berettiget til dispensation efter ovestående princip. Kriterierne for både fremløbs- og returtemperatur er som de vægtede årlige temperaturer jf. ovenstående. Af skemaet fremgår det, at hvis en FORBRUGER-installation modtager fjernvarme med en årlig vægtet fremløbstemperatur under 66 ºC, mindskes afkølingskravet (der gives dispensation til mindre afkøling). Eksempelvis vil en FORBRUGERinstallation, der modtager en årlig vægtet fremløbstemperatur på 62 ºC, få dispensation til kun at skulle afkøle fjernvarme vandet 20 ºC. Skema til kontrol af returtemperatur Alle FORBRUGERE bor ikke lige tæt på varmecentralerne og har derfor ikke samme fremløbstemperatur. Varmeinstallationerne er ikke ens og har derfor ikke alle samme mulighed for at afkøle vandet lige meget. Nedenstående tabel viser, hvilken gennemsnitlig returtemperatur et velindreguleret anlæg kan opnå i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur. Fjernvarmevandets tryk- trykmæssige forhold forhold Fjernvarmevandet leveres med med et et differenstryk ved ved hovedledningen hovedledningen målt målt på mindst på mindst 0,4 bar 0,4 under bar under drift ved drift den ved dimensionerende den dimensionerende udetempe- udetemperatur på 12 C. på 12 C Trykket i fremløbsledningen ved ved hovedhanen hovedhanen vil maksimalt vil maksimalt være være 4,5 4, bar. 5 bar. Hovedhaner 3.4 Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af FORSYNINGENS personale. Hovedhaner 3.4 Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af FORSYNINGENS personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. I Hovedhanerne tilfælde af brand, skal enten rørbrud være eller helt lignende åbne eller skal helt begge lukkede. hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Aftapning af fjernvar- 6mevand 3.5 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af FORSYNINGENS fjernvarmevand kun foretages af VVS-INSTALLATØREN, jf. pkt

7 Aftapning af fjernvarmevand Driftsforstyrrelser i varmeinstallation 3.5 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af FORSYNINGENS fjernvarmevand kun foretages af VVS- INSTALLATØREN, jf. pkt Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af FORSYNINGEN ved henvendelse til denne. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af FORBRUGERENS VVS-INSTALLATØR for FORBRUGERENS regning. 4. Installationsbestemmelser Udførelse af installationsarbejder 4.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation i henhold til pkt Anmeldelse 4.2 Alle nyinstallationer eller udvidelse/reduktioner i bestående installationer skal af den valgte VVS-INSTALLATØR anmeldes til FORSYNINGEN. Arbejdet må først påbegyndes efter FORSYNINGENS skriftlige tilladelse. FORSYNINGENS kontrol 4.3 Varmeinstallationer, der tilsluttes FORSYNINGEN, skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder. Er installationerne ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan FORSYNINGEN kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er FORSYNINGEN berettiget til at nægte installationen tilsluttet. Tilslutning kan da først finde sted efter fornyet trykprøvning. Udgiften hertil betales af VVS-INSTALLATØREN i henhold til FORSYNINGENS prisblad. Færdigmelding 4.4 Ethvert tilmeldt arbejde på en fjernvarmeinstallation skal tillige færdigmeldes skriftligt af VVS-INSTALLATØREN til FORSYNINGEN. VVS- INSTALLATØRENS ansvar 4.5 Installatøren har det fulde ansvar for, at installationen er udført i henhold til Tekniske bestemmelser også i det tilfælde, hvor installationen udføres på grundlag af et projekt, der er udarbejdet af FORBRUGERENS rådgiver. Bliver en VVS-INSTALLATØR vidende om fejl eller mangler i en installations indretning eller benyttelse, der kan forårsage driftsforstyrrelser eller tab for FORSYNINGEN, er VVS-INSTALLATØREN forpligtet til ufortøvet at anmelde dette til FORSYNINGEN. Dimensioneringsgrundlag for varmeinstallationer 4.6 Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement og bygningsreglement for små huse samt FORSYNINGENS eventuelle særlige krav. Som dimensioneringsgrundlag for varmeinstallationer kan regnes med en fremløbstemperatur i hovedledningen på 70 C, jf. pkt

8 Dimensionering af brugsvandsanlæg 4.7 Varmtvandsinstallationer skal dimensioneres efter FORSYNINGENS minimum fremløbstemperatur i sommerperioden på 60 C, jf. pkt Brugsvand opvarmes normalt i en varmtvandsbeholder. Eksisterende gennemstrømsvandvarmere tillades anvendt, men FORSYNINGEN påtager sig intet ansvar for funktionsdueligheden. Supplerende udstyr og komponenter 4.8 Udføres varmeinstallationen med natsænkningsanlæg, skal natsænkningsanlægget træde ud af drift ved en udetemperatur på minus 5 C og derunder. Hvis der på FORBRUGERENS foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold afvigende fra FORSYNINGENS normale driftsbestemmelser, jf. pkt. 3, er FORSYNINGEN ikke forpligtet til at ændre driftstilstande og ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. Projektering og udførelse af varmeinstallation 4.9 Enhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt disse Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme. På udgivelsestidspunktet er følgende bestemmelser bl.a. gældende: Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme Bygningsreglementet Bygningsreglementet for småhuse Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab Dansk Ingeniørforenings norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer Arbejdstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg FORSYNINGEN leverer pasrør og ved større installationer den del af måleudstyret, der er nødvendig for udførelse af varmeinstallationen til VVS-INSTALLATØREN. Disse komponenter leveres til montering på forbrugsstedet eller afhentes efter aftale med FORSYNINGEN. Etablering af stikledning og hovedhaner 4.10 FORSYNINGEN fastsætter stikledningens placering og indføringsmåde efter aftale med FORBRUGEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold til hoved- eller fordelingsnettet. Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med haner i ejendommens teknikrum eller et andet let tilgængeligt rum normalt vendende mod gade/vej. 8

9 Etablering af målerudstyr 4.11 FORSYNINGEN leverer det for afregning mellem FORBRUGER og FOR- SYNINGEN nødvendige måleudstyr og bestemmer målerens størrelse, type og placering. VVS-INSTALLATØREN afhenter hos FORSYNINGEN pasrør og den del af måleudstyret, der er nødvendig for udførelse af varmeinstallationen. Disse komponenter kan efter aftale leveres til den til varmeinstallationen tilhørende adresse. FORSYNINGEN forestår montering af energimåler. VVS-INSTALLATØ- REN er forpligtet til at underrette FORSYNINGEN rettidigt (senest dagen før) for trykprøvning og montering af måler. Der må ikke lukkes op for varmeforsyningen uden FORSYNINGENS accept og montering af energimåler. Anlæg skal trykprøves og godkendes inden idriftsættelse jf. pkt Måleudstyret indbygges som vist på tegningerne i appendiks. Måleudstyret ejes, vedligeholdes og udskiftes af FORSYNINGEN. Tilslutnings arrangement 4.12 Tilslutningsarrangement, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med FORBRUGERENS varmeinstallation, skal udføres som vist på tegningerne i appendiks. Der skal ved nybyggeri være 230 volt udtag til FORSYNINGENS rådighed. Udtaget må ikke være med afbryder. Dette betales og vedligeholdes af FORBRUGEREN. Tilslutningsarrangementet bestræbes så vidt muligt anbragt i rum med gulvafløb. Hovedhaner, målerudstyr placeres, så det let kan betjenes og udskiftes. Evt. hindringer vil blive fjernet. Udgiften hertil betales af FORBRUGEREN. FORSYNINGEN anviser for det aktuelle tilfælde, hvilken type tilslutningsarrangement, der skal anvendes. Afvigelser herfra vil kun undtagelsesvis kunne accepteres af FORSYNINGEN, hvis særlige forhold taler herfor. Afvigelser skal godkendes af FORSYNINGEN hvert enkelt tilfælde. Interne rørledninger 4.13 Den interne rørinstallation tilsluttes direkte til fjernvarmeforsyningen. Den interne rørinstallation i bygninger udføres med medierør i stål, Pex rør, Alu-Pex eller kobbermaterialer. Særligt gældende for Pex rør, er at det skal overholde DIN 4726/4729 DIN 16892/16893 DIN (Deutsches Institut für Normung). Rørsamlinger skal udføres i henhold til gældende normer. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. I tilfælde, hvor et eksisterende varmeanlæg skal konverteres til fjernvarme, er det FORBRUGERENS pligt at sørge for, at de interne rørinstallationer om nødvendigt ombygges efter princippet to-strengs-anlæg. Den autoriserede VVS-INSTALLATØR vil kunne vejlede FORBRUGEREN herom. 9

10 Rørledninger mellem bygninger 4.14 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal udføres efter FOR- SYNINGENS anvisninger og med samme krav som til FORSYNINGENS hoved- og stikledninger. Varmeveksleranlæg 4.15 Ved anvendelse af varmeveksler kræver FORSYNINGEN, at varmeinstallationen udføres som lavtemperaturanlæg med forudsat fremløbstemperatur på vekslerens sekundærside på maks. 50 C og en returtemperatur på maks. 30 C. Anvendelse af veksler aftales med FORSYNINGEN i hvert enkelt tilfælde. Luftvarmeanlæg 4.16 Indgår der luftbårent varmeanlæg i FORBRUGERENS varmeinstallation, skal der i installationen også indgå en mængdebegrænser eller termostatstyret returventil. Specielle anlæg 4.17 Tilslutning til FORSYNINGEN af specielle anlæg, fx svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med FORSYNINGEN. Radiatorventiler 4.18 Ved etablering af nye installationer, omkonvertering til fjernvarme samt renovering eller udvidelse af eksisterende installationer skal radiatorventiler være forsynet med forindstilling eller med reguleringsventil (mængdebegrænser) til indregulering af de enkelte radiatorer. VVS-INSTALLATØREN forindstiller radiatorventilerne. Varmtvandsbeholder 4.19 Varmtvandsbeholdere forsynes med termostatisk ventil til styring af varmtvandstemperaturen. Desuden forsynes beholderen med returventil eller mængdebegrænser, så en god afkøling sikres. Isolering 4.20 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter gældende normer DS 452. Trykprøve og idriftsættelse 4.21 Enhver nytilslutning eller udvidelse af varmeinstallationen, der tilsluttes, skal installationen trykprøves inden tilslutningen til FORSYNIN- GEN. Rørledninger må ikke isoleres, indemures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk i FORSYNINGENS forsyningsledninger. Dog i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter herom. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 4,5 bar. Prøvetrykket skal derfor være mindst 7,0 bar. Trykprøvningen skal foretages af VVS- INSTALLATØREN i overværelse af en repræsentant fra FORSYNINGEN. Hvis denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten berettiget til at påtale disse. Med FORSYNINGENS overværelse af trykprøven påtager FORSYNINGEN sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 10

11 VVS-INSTALLATØREN aftaler tidspunkt for trykprøve med FORSYNIN- GEN. Dog senest dagen forinden. Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejde på en varmeinstallation skal denne grundigt udskylles med vandværksvand, som derefter aftappes. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Ved vandpåfyldning på anlæg større end parcelhusanlæg skal påfyldning aftales med FORSYNINGEN, før påfyldningen påbegyndes. Udbedring af fejl og mangler Instruktion af FORBRUGE- REN 4.22 Ejendommes tilslutning til FORSYNINGEN er betinget af, at de af FOR- SYNINGEN påtalte fejl og mangler er udbedret Det påhviler VVS-INSTALLATØREN at sørge for en omhyggelig indregulering og evt. efterregulering af varmeinstallationen, så en optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN i varmeinstallationens drift. VVS-INSTALLATØREN udleverer en skriftlig brugervejledning til FOR- BRUGEREN. Vejledningen indeholder anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. Frederikshavn den 23. marts 2010 Claus Reimann Petersen Direktør Frederikshavn Varme A/S 11

12 Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg 12

13 Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg med varmtvandsbeholder i radiatorkreds 13

14 Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg med luftvarmeanlæg 14

15 Direkte fjernvarmeanlæg med blandesløjfe 2 vejs automatisk temperaturreguleringsanlæg 15

16 Indirekte fjernvarmeanlæg med varmeveksler for lavtemperaturanlæg 16

17 Indirekte fjernvarmeanlæg med tilslutning af supplerende alternativ energikilde til radiatorkreds 17

18 Direkte fjernvarmeanlæg med tilslutning af supplerende alternativ energikilde til brugsvandsopvarmning 18

19 Målerarrangement 19

20 Afstandskrav til til større større målere > > 3,0 3,0 m³ m³ Montering af flowmåler Før montage af flowmåleren, bør anlægget gennemskylles og beskyttelsespropper/plasticmembraner på flowmåleren fjernes. Korrekt flowmålerplacering (frem- eller returløb) fremgår af frontetiketten på MULTICAL Flowretningen er angivet med en pil på siden af flowmåleren. Forskruninger og pakninger monteres som vist på ovenstående tegning. Ved ULTRAFLOW op til 3 m³/h er der ingen krav til lige indløb, mens flowmålere 3, m³/h skal installeres med lige indløb på x DN. Ved klasse 2 ULTRAFLOW op til 3 m³/h, skal der være lige indløb på min. 5 x DN, mens flowmålere 3, m³/h skal installeres med lige indløb på min. 10 x DN. For at forebygge kavitation skal driftstrykket ved ULTRAFLOW være min. 1,5 bar ved q p og minimum 2,5 bar ved q s (4,5 bar for DN80). Dette gælder for temperaturer op til ca. 80ºC. ULTRAFLOW må ikke udsættes for tryk lavere end omgivelsestrykket (vakuum). 20

21 Følerplacering Montering af temperaturfølere Temperaturfølerne, der anvendes til måling af hhv. fremløbstemperaturen og returløbstemperaturen, udgør et udparret følersæt, der aldrig må adskilles. MULTICAL leveres normalt med påmonterede temperaturfølere. Kabellængden må, under henvisning til EN 1434 eller OIML R75, afkortes efter behov, dog kun sådan, at de 2 kabellængder stadig er identiske efter afkortningen. Evt. udskiftning af følere skal altid udføres parvist. Den ene føler er mærket med et rødt skilt, og skal monteres i fremløbet. Den anden føler er mærket med et blåt skilt og skal monteres i returløbet. Lommefølersæt Følerlommerne monteres bedst i en strømteer eller et teer med 45º skrå gren. Spidsen af følerlommen skal vende mod flowretningen og være placeret midt i vandstrømmen. Temperaturfølerne monteres helt i bund i lommerne. Ved ønske om hurtig responstid anvendes der ikke hærdende varmeledende pasta. Det lille plasthylster, der sidder på følerledningerne, skubbes ned i følerlommen og ledningerne sikres med den medleverede M4 plombeskrue. Skruen må kun tilspændes med fingrene. Lommerne kan herefter plomberes med tråd og plombe. 21

22 22

23 23

24 24 Forsyningen Frederikshavn Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf Fax Grafik JF

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING AF FJERNVARME

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING AF FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING AF FJERNVARME Bilag til almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 5 1.1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme

Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme Bilag til Regulativ for levering af fjernvarme fra FREDERIKSHAVN VARME A/S Fjernvarmeforsyning 1. Gyldighedsområde og definitioner. 4 2. Anmodning om

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1.

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1. Indholdsfortegnelse Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 1. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 2. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4. 5.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. TEKNISKE BESTEMMER FOR FJERNVARMELEVERING Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 4

VEJLEDNING VEDR. TEKNISKE BESTEMMER FOR FJERNVARMELEVERING Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 4 VEJLEDNING VEDR. TEKNISKE BESTEMMER FOR FJERNVARMELEVERING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 Tilslutningsbestemmelser... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 Installationsbestemmelser...

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Næstved Varmeværk A.m.b.a., Åderupvej 22-24, 4700 Næstved, tlf. 55 72 56 65, CVR nr. 69995713,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. ANVENDELSESOMRÅDE.................................. 23 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v............................ 23 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen.

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 3. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INSTRUKS OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR AUTORISEREDE FJERNVARMEINSTALLATØRER

INSTRUKS OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR AUTORISEREDE FJERNVARMEINSTALLATØRER INSTRUKS OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR AUTORISEREDE FJERNVARMEINSTALLATØRER Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere