PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG"

Transkript

1 PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG - STRATEGI, KVALITET OG RESULTATER 1. Praktikcentret på Silkeborg Business College Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) har tilbudt skolepraktik inden for specialet administration siden december 2011 og har siden efteråret 2013 været godkendt som praktikcenter. Primo 2014 er der indgået en samarbejdsaftale med Tradium i Randers vedrørende udlægning af specialet kontor generel 1.1. Formål Med Praktikcentret ønsker vi at sikre elever med færdiggjort grundforløb, at de kan gennemføre hovedforløbet på deres ønskede uddannelse. Vi ønsker på denne måde, at give eleverne en uddannelsesgaranti, som betyder, at de kan gennemføre og afslutte deres uddannelse. Det sikres dels gennem en ordinær uddannelsesaftale dels gennem et ophold i skolens Praktikcenter dels gennem samarbejdsaftaler med nærliggende praktikcentre (detail og handelsudannelser) eventuelt kombineret med et restlæreforhold i en virksomhed. Det er vigtigt for os, at eleverne i Praktikcentret opnår de samme kompetencer som de elever, der gennemfører hele hovedforløbet i en virksomhed, således at eleverne efter færdiggjort hovedforløb har de samme jobåbninger som andre. På SBC er det landsdækkende PIU-center for alle handelsskoler placeret. Det giver yderligere mulighed for at trække på den viden og de ressourcer, der er til stede her, således at også elever inden for Praktikcentret enten kan gennemføre eller afslutte deres hovedforløb i udlandet Værdier I Praktikcentret ønsker vi business og læring som vores kerneområder. Praktikcentret er også en vidensinstitution, hvor udviklings- og videndeling er et vigtigt aktiv. Gennem Praktikcentret samarbejder vi målrettet i nationale og internationale netværk og i tæt tilknytning til det lokale erhvervsliv. Vi ønsker at være det lokale erhvervslivs foretrukne videns- og uddannelsespartner og derfor er alt, hvad vi foretager os, understøttet af, at vi uddanner vores elever fagligt, socialt og personligt. Det betyder for eleverne i Praktikcentret, at de oplever en virksomhedskultur med højt fagligt indhold, hvor der stilles krav og forventninger dels til den enkelte elev men også til dem alle som en gruppe. Det er vigtigt, at eleverne får viden og indsigt i en virksomhedskultur, således at de hele tiden vil kunne være klar til en uddannelsesaftale i en virksomhed. Der foregår derfor et løbende tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og foreninger i lokalområdet, med hvem vi samarbejder om forskellige projekter. Det er værdifuldt for os og for eleverne i Praktikcentret, at samarbejdet er reelt og realistisk for derigennem at give eleverne en dannelse og en ansvarlighed og ikke mindst den fulde forståelse for det videre arbejde i en virksomhed. I den anledning er det derfor også værdifuldt for os, at de praktikvejledere, som er tilknyttet Praktikcentret, dels har et højt fagligt niveau dels besidder kompetencer i forhold til den ledelsesmæssige del af det at være tilknyttet Praktikcentret. Da det er et uomtvisteligt mål for os, at alle elever skal i praktik i en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning) arbejder vejlederne i Praktikcentret sammen med skolens 1

2 erhvervskonsulenter om, hvilke virksomheder den enkelte elev i Praktikcentret skal samarbejde med. Vi arbejder her sammen med Teknisk Skole Silkeborg, idet vi med fordel kan samle ressourcerne med henblik på fremskaffelse af både ordinære uddannelsesaftaler og restlæreforhold til eleverne Strategi Vores strategi i Praktikcentret er at blive mere kendt og værdsat som en institution, der skaber succeser. Vi skaber succeser fordi: Vi er en globalt orienteret og lokalt forankret organisation Vi skaber og formidler viden i et inspirerende studie-, lærings- og arbejdsmiljø, som matcher drømmen om en karriere i et globalt erhvervs- og samfundsliv vi bygger på dygtige, engagerede og innovative mennesker og gør dem til en succes i deres eget liv og dermed også i andres liv vi hjælper med at skabe succeser i samfundet lokalt og nationalt Vi arbejder hele tiden i Praktikcentret med dét for øje at gøre hinanden til succeser for derigen-nem at hjælpe hinanden til at gøre dét, vi er bedst til. Det gør vi ved at skabe et læringsrum, der er tæt på den virksomhedskultur, som eleverne kan opleve i forbindelse med indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler. Vi arbejder hele tiden med at gøre eleverne i Praktikcentret til succeser i deres eget liv. At fuldføre hovedforløbet enten i en virksomhed eller i skolepraktikken er derfor mindst lige så stor en succes som at score landets højeste gennemsnit. Vi arbejder hele tiden med et mål for øje og med et målhierarki, hvor der bruges en fast beskrivelsesramme. Det er vigtigt, at målene er Specifikke; Målbare; Accepterede; Realistiske; Tidsfastsatte (SMARTe mål) Infrastruktur Praktikcentret på SBC har til huse i skolens B-bygning. Her er indrettet en moderne virksomhed med kontorlandskab, reception og tilhørende mødelokale. Der er tale om en selvstændig afdeling med egen indgang, som udefrakommende henvendelser benytter sig af. Her bliver man modtaget i receptionen og vist hen til den person, som man ønsker at blive betjent af. Lokalerne er nyligt istandsat og nyindrettet i samarbejde med Lynge Papir og Kontor. Praktikcentret bliver i det daglige omtalt som Lynge Business Study, i forbindelse med at vi har indgået et tæt samarbejde med Lynge Papir og Kontor, der stiller deres virksomhed til rådighed dels som faddervirksomhed dels som virksomhed, hvori skolepraktikeleverne kan hente inspiration, viden og materialer til deres arbejde med de kompetencer og praktikmål, der knytter sig til deres uddannelsesplan. Ud over eleverne har den daglige leder af Praktikcentret sit kontor her og i umiddelbar nærhed har skolens 2 erhvervskonsulenter til huse, da der er fokus på et tæt samarbejde. Det administrative arbejde i forbindelse med både hoveforløbet og skolepraktikken varetages af en overassistent i skolens EUD-administration, som er placeret i umiddelbar forlængelse af Praktikcentret. 2

3 Der er tale om velfungerende rammer, der også bliver brugt som showroom over for grundforløbselever, andre skoler med skolepraktik inden for kontorområdet samt eksterne virksomheder Organisation Herunder ses Praktikcentrets placering i sin organisatoriske sammenhæng på Erhvervsuddannelsen. Praktikcentrets leder refererer til vicedirektøren (uddannelser), som indgår i skolens øverste ledelse Praktikcenterudvalg SBCs lokale uddannelsesudvalg fungerer som praktikcenterudvalg. Udvalget refererer til skolens bestyrelse og dets medlemmer og sammensætning kan ses på skolens hjemmeside. Når vi har spørgsmål af uddannelsesmæssig og faglig karakter forelægger vi dem på møderne med det lokale uddannelsesudvalg. Hvis der er spørgsmål af uopsættelig karakter indkaldes formandsskabet ekstraordinært. Skulle der være sager, der ligger uden for medlemmernes videnskompetence, retter vi henvendelse til Uddannelsesnævnet eller UVM. 3

4 1.7. Indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner Praktikcentret på SBC har en hensigtserklæring om at ville indgå samarbejde med de skoler, der måtte være interesserede i det. Der er allerede indgået flere samarbejdsaftaler omkring praktikcentret: 1. Siden januar 2012 har der været indgået en samarbejdsaftale mellem Teknisk Skole Silkeborg og SBC. Aftalen bygger på følgende: udvikling og brug af samme kvalitetskoncept fælles uddannelsesforløb for praktikvejledere samarbejde om fælles opsøgende arbejde 2. Ledersamarbejde om fælles tiltag udlån af kontorelever i skolepraktik til skolepraktikvirksomheder på Teknisk Skole Silkeborg I relation til ansøgningen om godkendelse til oprettelse af Praktikcentre er der indgået en hensigtserklæring på direktørniveau mellem Learnmark Horsens, Teknisk Skole Silkeborg og SBC. Erklæringen indebærer strategisk og driftsmæssigt samarbejde praktikcentrene imellem på de 3 skoler herunder om sikring af en ensartet kvalitet samt en fleksibilitet i forhold til elevers geografiske placering og skolernes udbud. Samarbejdet består af: udvikling af Praktikcentrene, kvalitetssikring og benchmarking, udveksling af elever og sikring af, at eleverne kan gennemføre den ønskede uddannelse inden for en geografisk rimelig afstand, fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører for at sikre en ensartet kvalitet i undervisningen samt udviklingsprojekter til gensidig inspiration og kvalitets-forbedring. I samarbejde med Handelsskolerne: Tradium, Randers, Skanderborg Odder Center for uddannelse, Learnmark, Horsens og Århus Købmandsskole er der aftalt et forpligtende samarbejde i forbindelse med oprettelsen af Praktikcentre inden for det merkantile område (kontor, handel, detailhandel). Samarbejdet vil bestå af: udvikling, kvalitetssikring og benchmarking, udveksling af elever og en fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører. En videreførelse af det samarbejde der siden 2010 har fundet sted mellem ErhvervSilkeborg, Teknisk Skole Silkeborg og SBC omkring kampagnen Silkeborg i front for praktikpladsen. Aktiviteten har været støttet nationalt af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og lokalt af Det lokale Beskæftigelsesråd. Samarbejdet med ErhvervSilkeborg, som har 800 medlemmer, og Det lokale Beskæftigelsesudvalg har været og vil fortsat være af stor betydning for fremskaffelse af praktikpladser i lokalområdet herunder også i forbindelse med restlæreforhold for vores skolepraktikelever. 3. I april 2013 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Teknisk Skole Silkeborg, LO Silkeborg-Farvskov, Erhverv Silkeborg samt SBC. Samarbejdsaftalen indeholder et forpligtende samarbejde angående jobskabelse, rekruttering, kompetenceløft og praktikpladser til unge. 4. Der er samarbejde med følgende skoler om udveksling af skolepraktikelever: Mercantec, Viborg, Learnmark, Horsens, Århus Købmandsskole, Århus. 5. Jobcenter Silkeborg indgår i Garantiskolen Silkeborg, hvor alle byens uddannelsesinstitutioner er repræsenteret. Arbejdet følger både den uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige udvikling i byen. Det etablerede samarbejde betyder derfor, at eventuelle jobåbninger hurtig kan besættes af vores elever. 4

5 1.8. Indgåelse af samarbejdsaftaler med det lokale erhvervsliv SBC har et fremragende samarbejde med mange virksomheder i lokalområdet inden for alle brancher, som aftager merkantile elever. Skolen bruger disse virksomheder dels til indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler, restlæreforhold, delaftaler, evt. korte aftaler og dels virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Sammen med ErhvervSilkeborg ønsker vi at fastlægge rammer og retningslinjer for det fremtidige arbejde i praktikcentret. Vi har siden starten af skolepraktikken udført administrative opgaver for foreningslivet i Silkeborg. Vi ønsker ligeledes en aftale med ErhvervSilkeborg om rammer og vilkår for virksomhedsforlagt undervisning herunder ikke mindst hvilke arbejdsopgaver, der kan indgå i forløbet. 2.0 Forretningsplan I det følgende beskrives forretningsplanen for Praktikcentret. Den beskrevne plan tager sit afsæt i de allerede eksisterende planer for vores nuværende skolepraktik, som både skolen, skolens bestyrelse, Det Lokale Uddannelsesudvalg, lokalområdets aftagere og ikke mindst eleverne finder meget velfungerende Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Som tidligere nævnt er skolens nuværende Skolepraktikcenter placeret i bygning B på SBC, Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg. Praktikcentret har mulighed for at huse op til 45 skolepraktikelever. I tilfælde af flere elever i skolepraktikken vil 1. salen i samme bygning kunne inddrages med et tilsvarende antal elever. På Teknisk Skole Silkeborg er der på Priors vej i Silkeborg indrettet Praktikcenter til Vognmaleruddannelsen. Hertil bidrager vi med elever fra kontoruddannelsen, således at elever fra Praktikcentret på SBC har virksomhedsforlagt undervisning her. På samme måde er der på Hagemanns vej indrettet Praktikcenter til skiltetekniker og bygningsmaler, hvor vi også har elever fra kontoruddannelsen i virksomhedsforlagt undervisning. På Bredhøjvej forventes i nær fremtid at blive indrettet faciliteter for smede, hvor også elever fra Handelsskolens Praktikcenter vil indgå Undervisningsfaciliteter Praktikcentret råder over alle de nødvendige faciliteter for at kunne gennemføre skolepraktikken. Således er undervisningsfaciliteterne udstyret med nyt kontorinventar, telefonomstillingsanlæg, den nyeste IT-teknologi herunder printere og kopifaciliteter. I forbindelse med skolepraktikkens mødelokaler pågår der løbende en teknologisk udbygning af konferencefaciliteterne såsom elektroniske tavler, tablets, video m.m. Skolepraktikeleverne får derigennem også arbejdet med mødeledelse, konferenceplanlægning, gennemførelse og evaluering heraf. Undervisningsfaciliteterne understøtter på alle måder et fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø Undervisningsplan uddannelsesplan Hver enkelt elev, som er tilknyttet Praktikcentret, har en uddannelses/oplæringsansvarlig. Den uddannelsesansvarlige planlægger sammen med eleven forhold, der vedrører elevens samlede uddannelsesplan. 4 gange årligt gennemføres medarbejdersamtaler mellem praktikelev og vejleder, hvor uddannelsesplanen ajourføres og evaluerer elevens uddannelsesmål. Når en elev opnår et restlæreforhold eller delaftale, inddrages den tilknyttede erhvervskonsulent tillige i det videre arbejde. 5

6 2.5. Planer for praktikpladssøgning og formidling SBC har de sidste par år vendt det kedelige fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, som vi var vidne til fra Vi har to erhvervskonsulenter ansat, som fortløbende arbejder på at skaffe flere uddannelsesaftaler til vores elever. Der udarbejdes løbende planer for besøg hos potentielle virksomheder, som er klar til at indgå uddannelsesaftaler med vores elever. Nedenstående link indeholder måltal for det opsøgende arbejde oplyst i skolens Handlingsplan for 2014/2015: ess_college.pdf Det sidste års tid har der været sat ekstra ressourcer ind på virksomheder, som er godkendt til at have elever, men som de senere år ikke har ansat elever. Som en yderligere indsats i forhold til at skærpe elevernes praktikpladssøgning tilbyder vi elever såvel i grundforløbet som i skolepraktikken at medvirke i en personlig ansøgningsvideo. Det er et fremadrettet ønske, at Teknisk Skole Silkeborg, Learnmark Horsens og SBC vil koordinere indsatsen i forhold til det opsøgende praktikpladsarbejde De lokale målgrupper De lokale målgrupper for skolens Praktikcenter er først og fremmest aftagerne af vores elever. Det vil sige virksomheder med igangværende uddannelsesaftaler, virksomheder uden uddannelsesaftaler, som er godkendt til at tage elever samt virksomheder, som kan blive godkendt til at tage elever. Yderligere er organisationer og de offentlige kontorer, som ønsker kontorelever inden for specialet administration også med i interessentgruppen. Samarbejdet med Jobcenter Silkeborg er siden etableringen af Garantiskolen Silkeborg blev yderligere intensiveret. Det betyder, at Jobcenteret også er blevet en vigtig interessent for Praktikcentret, da Jobcenteret qua deres arbejdsmarkedspolitiske analyser m.m. og deres kontaktflade til det lokale erhvervsliv er blevet en vigtig samarbejdspartner for Praktikcentret. I samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg vil dette arbejde blive udvidet, således at ressourceanvendelse i forhold til det opsøgende arbejde og videndelingen bliver optimeret. Kontakten til det lokale arbejdsmarked og i særdeleshed til de virksomheder, der indgår som aftagere eller potentielle aftagere af vores elever, er således de senere år blevet væsentligt udbygget. Dels har vores satsning på at ansætte flere jobkonsulenter og dels det øgede samarbejde i forhold til virksomhederne båret frugt i forhold til flere uddannelsesaftaler. Det er denne udvikling vi fortsat ønsker at udbygge og smidiggøre Kvalitetssystem Praktikcentret på SBC indgår i skolens kvalitetssystem Selvevaluering SBC har en vision om, at vi vil være kendt og værdsat som en uddannelsesinstitution, der skaber succeser, fordi vi som skole bygger på dygtige, engagerede og idérige mennesker med lysten og viljen til at uddanne sig fagligt, personligt og socialt. Den valgte selvevalueringsstrategi er derfor, i naturlig forlængelse af skolens værdigrundlag, baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter Procedure for implementering af selvevaluering Selvevalueringen handler i denne sammenhæng især om organisatoriske, miljømæssige og trivselsmæssige forhold. Praktikcenteret indgår i erhvervsnetværk ESØ (Erhvervsskolerne 6

7 Østjylland), som bl.a. samarbejder om kvalitetssikringsarbejdet. I forbindelse med gennemførelsen af ETU en benchmarker vi os med andre Praktikcentre fra hele landet, som alle udbyder praktikuddannelsen inden for kontor. Disse skoler har i forhold til eleverne valgt en netbaseret anonymiseret selvevaluering leveret som foretages årligt, tidspunktet aftales i netværket. De indkomne resultater offentliggøres på skolens hjemmeside under punktet Kvalitet: Trivsels og undervisningsevaluering. Resultaterne af elevernes evaluering inddrages i medarbejdersamtalerne i henhold til skolens Personalepolitik. Desuden anvendes evalueringerne som hjælpeværktøj for vejlederne i Praktikcenteret med henblik på udvikling/tilpasning af kvaliteten af Praktikcenteret herunder vejlederrollen, ligesom undersøgelserne benyttes i relation til skolens øvrige personalegrupper og funktioner. SBC gennemfører selvevaluering på 4 fokusområder: 1. Vejlederrollen 2. Forslag til fornyelse 3. God arbejdsdag 4. Det psykiske miljø Fokusområderne er valgt for perioden 2015/2016. Områderne er valgt udfra dette års resultat af ElevtrivselUndersøgelsen (ETU), der for Praktikcenteret er udvidet til også at omfatte en MedarbejderTrivselUndersøgelse (MTU) i et samarbejde mellem vejledere og leder af Pratikcenteret. VEJLEDERROLLEN Målet med at sætte fokus på vejlederrollen i ETU en er, at denne rolle er i fokus med henblik på at optimere den oplevede kvalitet af denne i Praktikcenteret. Vi vil fortsat satse på løbende kompetenceløft, som giver fagligt dygtige og engagerede vejledere, hvilket er essenssen af kommentarerne fra eleverne. Handling: Som opfølgning på den årlige ETU er vejlederrollen blevet diskuteret. Flere elever oplever, at det er svært at få hjælp, at der er ventetid. Efterfølgende er der ansat en ny vejleder og Praktikcenteret bliver dermed tildelt ekstra timer. Endvidere udarbejdes der en rollefordeling imellem funktionerne. Sidstnævnte tages der initiativ til, således at spidskompetencerne hos den enkelte vejleder er tydelige for eleverne. Endvidere vil der internt blive evalueret på, om alle praktikelever skal igennem alle afdelinger med samme dybde/niveau. Vi vil løbende følge op på, at den enkelte vejleder i sin(e) funktion(er) har tidssvarende kvalifikationer og kompetencer. Inddragelse: Vejlederne laver en funktionsopdeling (august 2015), denne udbredes til eleverne i løbet af efteråret Når muligt skal SKP-eleverne selv på banen og hjælpe hinanden (dog afhængig af elevsammensætningen). Eleverne skal i personaleafdelingen/personalehåndbogen løbende opdatere de tiltag, der vedrører vejlederrollen. FORSLAG TIL FORNYELSE ETU en fortæller, at eleverne oplever, at dette punkt ikke er optimalt. De oplever alt for lange morgenmøder. Morgenmødet er et fælles obligatorisk møde som start på dagens arbejde. Forslag: Personalet få til opgave løbende at indtænke fornyelse. Handling Fokus på at optimere morgenmødet. Der vil fra de 2 vejlederes side blive arbejdet med at afprøve 7

8 forskellige tiltag med henblik på at finde en mere effektiv udnyttelse af alles tid. Tiltag, der vil blive afprøvet, er f.eks. tidrøver med 2 vejledere tilstede ved hver af de 2 virksomheders morgenmøde, der arbejdes fremadrettet på, at 1 vejleder deltager pr. virksomhed. Inddragelse Vejleder præsenterer den nye form for morgenmøder punkter skal på forhånd indgives af virksomhederne (august 2015) Afprøvningerne evalueres med eleverne (senest ultimo nov.) Det iværksættes, at Personaleafd. ser på de konkrete forslag til fornyelse også gerne nye fra fokusgruppemødet om ETU en i løbet af nov.-dec med henblik på at implementere nye tiltag (jan/feb. 2016) GOD ARBEJDSDAG Målet med punktet en god arbejdsdag er at medvirke aktivt til, at eleverne ikke oplever situationer, hvor de bliver anspændt, irriteret eller rastløse, som nogle gav udtryk for i dette års ETU. Vi ønsker at styrke eleverne i og arbejde for, at de oplever, at de har en god arbejdsdag. Handling Nogle efterspørger mere motion/bevægelse, andre egentlig samarbejdsøvelser, flere efterlyste en passende mængde opgaver. Anerkendelse og konflikthåndtering blev også nævnt. En opfordring til at få motion og frisk luft fra vejlederen. Eleverne informeres omkring deres mulighed for at benytte fitness lokalet, (august/september 2015 rkm) sidste halve time af arbejdsdagen. Vejlederene: Husk at hjælpe eleverne til at få rost hinanden og være det gode eksempel. Vi arbejder på at finde en oplægsholder til at kick starte evt. teambuilding (rkm) Ved 3 mdr. s samtalen påpeges det, at eleven også selv kan tage initiativ til samtale, når tingene ændrer sig, således at eleven er bevidst om selv at kunne tage ansvar og søge hjælp, når arbejdsdagen ikke opleves som optimal (god). Oprettelse af en Jobbørs, en liste med forslag til opgaver, der/kan skal løses, således at der ikke opleves mangel på arbejdsopgaver. Inddragelse Eleverne skal i personaleafdelingen/personalehåndbogen løbende opdatere de tiltag, der vedrører styrkelsen af den gode arbejdsdag - (nok opgaver) proaktive Jobbørs (vejlederne - opfordring til organisationen om også at byde ind når det stærkt) DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ Mål for arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø Der arbejdes for, at alle elever har viden til/vil kunne justere/variere arbejdsstillinger i daglige kontorarbejde, da dette punkt har udsædvanligt lavt tilfredshed iblandt eleverne. Fremadrettet har alle elever viden/kompetencer samt udstyr til dette (i takt med at økonomien tillader det). ETU en vil vise ved næste benchmarking, om dette mål er nået. Handling Det iværksættes at de hæve/sænke borde, der er i Praktikcenteret (pt. 2 stk), indtænkes i en mulig rotation/rokeringsordningen, således at de kan tilgås efter behov (i det daglige arbejde) (efterår 2015). Ligesom det tilstræbes så snart et hæve/sænke bord er ledigt et andet sted i organisationen, at det tilgår Praktikcenteret. Inddragelse af ekstern konsulent med henblik på en generel men også individuel tilpasning af arbejdsplads samt instruktion i, hvorledes justeringer/variation i arbejdsstillinger er mulige. (efterår 2015) Inddragelse Eleverne skal selv finde en løsning for rotaion/rokeringsordningeni Praktikcenteret gerne med støtte fra Personaleafdelingen. Ergoterapeut skolen kontaktes med henblik på oplæg om arbejdspladsens indretning m.m. (efterår 2015) 8

9 Opfølgningsplan: Hvert år udarbejder skolen på grundlag af selvevaluering en skriftlig opfølgningsplan, som er i overensstemmelse med lovgivningen og de økonomiske rammer, som uddannelsen realiseres indenfor. Opfølgningsplanen vil bygge på den dokumentation, som er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og vil indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det vil endvidere fremgå af opfølgningsplanen, hvilke konkrete handlinger SBC vil iværksætte som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat. Opfølgningsplanen vil blive til i en tæt dialog med skolens interessenter (jvf. ovenfor). Opfølgningsplanen bliver lagt ud på skolens hjemmeside, således at eleverne og andre interessenter kan se, at der bliver fulgt op eventuelle kritikpunkter. For at vurdere kvaliteten af skolens arbejde vil skolen fastlægge nogle succeskriterier - både for, hvilket niveau der opfattes som ideelt, og hvilket niveau der opfattes som tilstrækkeligt. Det sker ved, at skolen konkretiserer og prioriterer sine mål. For at gøre disse målbare opstilles nogle indikatorer og proceskendetegn, som er konkrete og evaluerbare. Det er bl.a. statistiske indikatorer som elevfremmøde, gennemførsel, VFU m.m. samt interne evalueringer. Men også procesindikatorer som elevengagement, arbejdsdisciplin, selvstændighed og samarbejdsklimaet i Praktikcenteret vil blive genstand for analyse og vurdering. I sammenhæng hermed tager skolen stilling til om dokumentationsgrundlaget er i orden. 9

10 2.8. Økonomi og regnskab Praktikcentrets budget og regnskabsår følger kalenderåret. Lederen af EUD afdelingen udarbejder et budget for det kommende år. Hvert kvartal udsendes opgørelser over indtægter og forbrug, som evalueres sammen med vicedirektør (ressourcer). I forbindelse med bestyrelsesmødet i marts måned aflægges regnskab for det sidste år. Regnskabet vurderes og godkendes af skolens bestyrelse Resultater Gennemførsel og frafald Praktikcentret ved Silkeborg Business College startede i december Siden da har 37 elever forladt afdelingen. 16 % har valgt at skifte til en butiksuddannelse. 49 % er fortsat med kontoruddannelsen i restlære eller med start inden for offentlig administration eller lægesekretær. 19 % er stoppet pga. fravær eller personlige økonomiske problemer. 11 % har afsluttet uddannelsen med fagprøve fra praktikcentret med fine resultater. Det egentlige frafald udgør således 19 %. For at undgå frafald pga. fravær har vi strammet op på vor fraværspolitik og griber tidligere ind med samtaler og advarsler, når vi oplever et særligt stort fravær. De elever, der forlader os pga. personlige økonomiske problemer, kan vi vanskeligt hjælpe. Vi forsøger at skaffe dem en restaftale, så de får almindelig elevløn; men det lykkes desværre ikke altid. 1 0

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG - STRATEGI, KVALITET OG RESULTATER 1. Praktikcentret på Silkeborg Business College Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) har tilbudt skolepraktik

Læs mere

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Detail. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Detail. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har den merkantile erhvervsuddannelse med EUD og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2016

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2016 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC På SBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres fagligt, personligt og socialt.

Læs mere