overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under"

Transkript

1 tilsynsfunktionærer overenskomst Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr verenskomst

2 TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI-nr OVERENSKOMST

3 LØN- OG TILLÆGSSATSER 15/ / / Grundtimeløn 96,82 98,05 99,47 Normaltimeløn 112,28 113,88 115,73 Præstationsløn 125,86 127,46 129,31 Tilsynsfkt.tillæg 16,95 16,95 16,95 Anciennitetstillæg efter 1 år o. 15 t. 3,45 3,45 3,45 Tilsynsfunktionær anciennitetstillæg efter 36 måneder 1,80 1,80 1,80 5 Overtid: 1., 2., 3. t. 47,29 47,29 47,29 Øvrige timer 94,57 94,57 94,57 7 Aftentillæg, ,24 13,43 13,62 Nattillæg, ,24 17,48 17,72 SH-tillæg 22,70 22,70 22,70 Patruljetj. 2,90 2,90 2,90 Genetillæg 4,51 4,51 4,51 Hovedrengøring 7,13 7,13 7,13 Skurtillæg 3,11 3,11 3,11 Transporttid Transport: km 4,00 4,00 4,00 Over 30-km 6,00 6,00 6,00 Varskotillæg 37,10 37,10 37,10 Asbesttillæg 39,92 39,92 39,92 12 Feriegodtgørelse + SH. ved sygdom 21,72 21,72 21,72 Pensionsbidrag 15/ / /6-13 Arbejdsgiver 8,0 % 8,0 % 8,0 % Medarbejder 4,0 % 4,0 % 4,0 % 21 Beredskabsvagt 112,80 112,80 112,80 Tilkald ,88 126,88 126,88 Overenskomst for tilsynsfunktionærer, indgået mellem Landssammenslutningen Faglig Puls under og DI Overens-komst II (SBA). INDHOLD Løn- og tillægssatser... 2 Ansættelse som tilsynsfunktionær Den normale arbejdstid a. Skoleordning Fuldtids-, deltids- og korttidsbeskæftigelse a. Den alternative ordning, jf. 2, stk Lønfastsættelse Lønberegning Overarbejde Præstationsløn Særlige tillæg Lønudbetaling Opsigelse Sygdom, arbejdsskade, barsel og børnefridage Søgnehelligdage Ferie og feriefridage a. Seniorordning Feriefridagsbetaling Pension Fratrædelsesgodtgørelse Løn ved dødsfald Fritvalgsordning Tillidsrepræsentanter Arbejdsbestemmelser Arbejdsplaner Beredskabsvagt og tilkaldeordning Beklædning Stillingsbeskrivelse Faglig strid Samarbejde og anvendelse af underleverandører Forsøgsordninger Uddannelse Overenskomstens gyldighed Stillingsbeskrivelse Arbejdsbestemmelser A. Forhold til abonnenten B. Forhold af betydning for arbejdets udførelse

4 Bilag 1 Ansættelsesbeviser Bilag 2 Implementering af ligelønsloven mv Protokollater Protokollat om overenskomstens betalingstidspunkter Protokollat om kompetenceudvikling og uddannelse Protokollat om forenkling af opkrævning til og administration af fonde Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning Protokollat om etablering af et ligelønsnævn inden for DA s og LO s fælles område Protokollat om implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Protokollat om samarbejdet mellem DI Serviceforbundet Protokollat om adgang til lønoplysninger Protokollat om fortolkning af protokollat om adgang til lønoplysninger Protokollat om arbejde i holddrift Protokollat om mulighed for overførsel af 5. ferieuge Protokollat om tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde i servicebranchens virksomheder Protokollat om aftale vedrørende arbejdsmarkedspension Protokollat om elektroniske dokumenter Appendix A gældende kun for ISS Facility Services A/S Appendix B Rammeaftale om sikkerhedsog sundhedsarbejde ANSÆTTELSE SOM TILSYNSFUNKTIONÆR Enhver ansættelse som tilsynsfunktionær skal skriftligt bekræftes af den pågældende virksomhed i henhold til lov om ansættelsesbeviser, se bilag 1. Det bør af aftalen fremgå: Hvilken organisatorisk enhed tilsynsfunktionæren refererer til. Den normerede arbejdstid og dennes opdeling til tilsynsarbejde, manuelt arbejde og kundekontakt. Om ansættelsen er delt i et tilsynsfunktionærforhold og et assistent/sanitørforhold og i givet fald, hvornår der er tale om det ene og det andet. 1. Den normale arbejdstid Den daglige arbejdstid kan lægges i hele døgnet. Den normale, effektive, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Virksomhederne har ret til at bestemme arbejdstid, arbejdssted og arbejdsart, jfr. stk. 11. Stk. 4. Det tilstræbes, at arbejdstiden fordeles ligeligt på 5 dages uge. Stk. 5. Arbejdstiden kan fordeles i 2 daglige perioder. Såfremt arbejdstiden er delt, skal der i hvert døgn gives medarbejderen en sammenhængende hvileperiode på mindst 8 timer. 4 5

5 Stk. 6. I forbindelse med presserende arbejdsopgaver (engangsopgaver, hovedrengøring og lign.) kan den daglige hvileperiode nedsættes til mindst 8 timer eller udskydes. Stk. 7. Under forudsætning af lokal skriftlig enighed mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten og/eller skriftlig enighed mellem virksomheden og den lokale fagforening, og hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan arbejdstiden for fuldtidsansatte lægges med varierende ugentlige arbejdstider på højst 37 timer i gennemsnit over en periode på mindst 2 uger fra et aftalt tidspunkt. Den ugentlige arbejdstid må dog ikke overstige 48 timer. Fridage skal efter ønske gives i sammenhæng. Skriftlighedskravet har fremadrettet virkning for enighed, der opnås fra den 1. maj Stk. 8. Hvor det driftsteknisk er nødvendigt, kan det ugentlige fridøgn omlægges. Der må dog ikke være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn, og fridøgnene bør så vidt muligt lægges i sammenhæng. Stk. 9. Hvor arbejdets udførelse kræver det, kan der iværksættes arbejde på søn- og helligdage. Stk. 10. Såfremt der ikke lokalt træffes anden aftale, skal arbejde ud over 4 timer afbrydes af en spise- og hvilepause af mindst ½ times varighed. Stk. 11. Medarbejderne eller deres repræsentanter skal ved fastsættelse af arbejdstider, spise- og hvilepauser høres. Dersom virksomheden ikke kan imødekomme medarbejdernes ønsker, fastsættes arbejdstiden under hensyn til virksomhedens tarv. Medarbejderne har påtaleret i henhold til regler for behandling af faglig strid for manglende hensyntagen, der ikke skønnes tilstrækkeligt begrundet i virksomhedens tarv. Stk. 12. Den 24. december (juleaftensdag) er en hel fridag med fuld løn. Det er en betingelse for betalingen, at der er lidt et indtægtstab. Såfremt der på denne dag forlanges udført arbejde, betales der udover ovennævnte sædvanlig løn samt gældende søn- og helligdagsbetaling. 1a. Skoleordning Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at virksomheder omfattet af overenskomsten kan ansætte medarbejdere på den såkaldte skoleordning. Ordningen omfatter tilsynsfunktionærer, der ansættes pr. den 15. april 2010 eller senere, samt nuværende medarbejdere, som allerede i henhold til lokalaftale arbejder på ordningen, eller som indgår en individuel aftale herom med virksomheden. Denne ordning betyder, at der på uddannelsesinstitutioner, hvor der er mere end 5 ugers ferielukket om året, kan ansættes medarbejdere, hvor antallet af arbejdsdage følger institutionernes undervisningsdage. Det er en forudsætning, at det fremgår af ansættelsesbeviset, at ansættelsen er sket på skoleordningen. 2. Fuldtids-, deltids- og korttidsbeskæftigelse Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås i henseende til nærværende overenskomst en ugentlig arbejdstid på i gennemsnit mindst 30 timer. Virksomhederne kan antage medarbejdere til deltids- og korttidsbeskæftigelse, idet det dog bør tilstræbes, at den ugentlige arbejdstid mindst er 20 timer. Såfremt deltidsansatte medarbejdere fremsætter ønske om en udvidelse af arbejdstiden, skal arbejdsgiveren søge at imødekomme dette i forbindelse med naturlig afgang, 6 7

6 kontraktudvidelser og lignende. Den ugentlige arbejdstid skal mindst andrage 15 timer. Stk. 3 Under forudsætning af at der arbejdes hos en kunde 7 dage om ugen, kan weekendarbejdere ansættes til mindre end 15 timer. Stk. 4 Ansættelse af deltids- såvel som ansættelse af korttidsbeskæftigede til løsning af visse arbejdsopgaver med en kortere ugentlig arbejdstid end foran nævnt kan finde sted. Ved etablering af sådanne ansættelsesforhold skal vedkommende firma orientere organisationerne eller den stedlige tillidsrepræsentant. Organisationerne har påtaleret, såfremt man ikke finder, at nødvendigheden af korttidsbeskæftigelse er dokumenteret, medmindre der er indgået en kontingenttræksaftale. Stk. 5. Den daglige arbejdstid aftales individuelt mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. Stk. 6. I øvrigt er overenskomstens almindelige bestemmelser også gældende for deltids- og korttidsbeskæftigede. 2a. Den alternative ordning, jf. 2, stk. 2 Medlemmer af arbejdsgiverorganisationen kan tiltræde en ordning, hvorefter overenskomstens 2, stk. 2 præciseres således, at der uden særskilt orientering til organisationerne eller den stedlige tillidsrepræsentant kan ske ansættelse af deltids- såvel som ansættelse af korttidsbeskæftigede med en ugentlig arbejdstid, der er kortere end 15 timer pr. uge. Ved tiltrædelse af denne ordning omfattes man tillige af en ordning, som indebærer, at Serviceforbundet skal modtage underretning (med lønmodtagers navn og adresse) hver gang en lønmodtager oprettes (dvs. indgår i pensionsordningen) hos PensionDanmark. PensionDanmark underretter herefter Serviceforbundet om lønmodtage- rens navn og adresse. Samtidig hermed kontrollerer PensionDanmark, om lønmodtageren fra en tidligere ansættelse har været omfattet af Serviceoverenskomstens pensionsordning eller en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning. PensionDanmark underretter virksomheden og Serviceforbundet herom. En virksomhed, der har tiltrådt ordningen, kan til enhver tid med 3 måneders varsel til udløbet af en overenskomstperiode, frigøre sig fra aftalen, hvorefter Serviceoverenskomstens 2, stk. 2 på ny er gældende fuldt og helt for den pågældende virksomhed. Arbejdsgiverorganisationen orienterer forbundene, når en virksomhed tilkendegiver, at den ønsker at tiltræde retningslinjerne, og der arrangeres derefter et møde mellem parterne for at fastsætte den mest hensigtsmæssige administrative praksis. 3. Lønfastsættelse For manuelt arbejde, der ikke omfattes af ansættelsen som tilsynsfunktionær gælder de for assistenter/sanitører sædvanlige overenskomstmæssige regler om løn og løntillæg. For tilsynsarbejde betales præstationsløn i henhold til serviceoverenskomsten. Det i serviceoverenskomsten aftalte anciennitetstillæg er ligeledes gældende. Anciennitetstillægget udgør pr. 15. marts 2010 kr. 3,45 pr. time. Såfremt der arbejdes efter de i serviceoverenskomsten gældende særbestemmelser, betales de i disse bestemmelser anførte tillæg ligeledes. Herudover betales til fastansatte medarbejdere, der har 36 måneders anciennitet i virksomheden et tilsynsfunktionæranciennitetstillæg som pr. 15. marts 2010 udgør kr. 1,80 pr. præsteret arbejdstime. For tilsynsarbejde betales præstationsløn, der er gældende for assistenter/sanitører på den pågældende arbejdsplads. Det i serviceoverenskomsten aftalte anciennitetstillæg er ligeledes gældende. På baggrund af afgørelse i faglig voldgift fastsættes anciennitetstillægget i overenskomst- 8 9

7 perioden dog til kr. 1,65 pr. time. Såfremt der arbejdes efter de i serviceoverenskomsten gældende særbestemmelser, betales de i disse bestemmelser anførte tillæg ligeledes. Hvad enten arbejdet omfattes af stk. 1 eller stk. 2 betales endvidere et tilsynsfunktionærtillæg, der pr. 15. marts 2010 udgør kr.. 16,95 pr. time. Er den pågældende ansat som tilsynsfunktionær kommer tillægget med virkning fra den 15. maj 2007 til udbetaling for samtlige timer, dvs. i relation til såvel de timer, hvor der rent faktisk udføres tilsynsarbejde som for de timer, hvor der udføres assistent/sanitørarbejde. Ved kortere forfald af sanitører/serviceassistenter må påregnes ekstraopgaver som anses for kompenseret ved tilsynsfunktionærtillægget. Stk. 4. Såfremt kundekontakt finder sted uden for normal arbejdstid, aftales et månedligt honorar. Benyttes egen telefon aftales der et månedligt honorar. Stk. 5. Tilsynsfunktionærer, der deltager i møde efter arbejdstids ophør og på arbejdsgiverens foranledning, aflønnes efter gældende bestemmelser. Stk. 6. Der kan træffes aftale om, at der kan indføres fast månedsløn for normerede timer. Udover de normerede timer aflønnes i henhold til gældende bestemmelse. 4. Lønberegning Den mindste tidsenhed for fastsættelse af den daglige arbejdstid eller for arbejde uden for den normale arbejdstid er ½ time. 5. Overarbejde For overarbejde i ansættelsesforholdet som tilsyns funktionær, betales følgende tillæg: For de første 3 overarbejdstimer betales pr. 15. marts 2010 kr. 47,29 for efterfølgende overarbejdstimer kr. 94,57. For fuldtidsansatte tilsynsfunktionærer beregnes tillægget på ugebasis for de timer, der overstiger en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. For deltidsansatte tilsynsfunktionærer beregnes tillægget pr. dag for arbejde ud over 7 timer og 30 minutter. Der kan i det enkelte ansættelsesforhold træffes aftale om, at overarbejde afvikles med afspadsering. I så fald afspadseres, uden afkortning af løn, timer, der ville have udløst et tillæg på 50 %, med 1,5 time og timer, der ville have udløst et tillæg på 100 %, med 2 timer. Afspadseringen skal medmindre andet er aftalt afvikles inden 4 måneder efter overarbejdets udførelse. I modsat fald udbetales det optjente beløb jfr. stk Præstationsløn Præstationsløn er gældende, hvor arbejdet er opmålt og effektiviteten fastsat efter de anerkendte principper for arbejds- og tidsstudier. Arbejdsgiverens fastsættelse af arbejdsmængden inden for den normerede arbejdstid kan gøres til genstand for fagretlig behandling og herunder for kontrolstudier, foretaget af organisationernes konsulenter. Før et kontrolstudie iværksættes, skal medarbejderen og den stedlige arbejdsledelse have gennemgået arbejdsplanerne og metoderne og have præciseret problemstillingen. Parterne anerkender en tolerance ved effektivitetsberegningen på 5 points

8 Præstationsløn ydes for det normerede timetal, når effektiviteten er fastlagt inden for et maksimum på 130 points. Præstationslønnen udgør pr. 15. marts 2012 kr. 127,46. Pr. 15. marts 2013 forhøjes lønnen til kr. 129,31. Medfører ekstraopgaver en forlængelse af den aftalte arbejdstid på en arbejdsplads med præstationsløn, ydes der også præstationsløn for sådanne timer. 7. Særlige tillæg Hvor arbejdet bestrides af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i skiftende hold, er holddriftsaftalen i Fællesoverenskomsten gældende. Tilsvarende er gældende i de beskrevne tilfælde, selv om holdene ikke skifter. I øvrigt betales der til samtlige arbejdstimer inden for de nedenfor nævnte tider følgende tillæg: Aftentillæg: kl Pr. 15. marts 2011 kr. 13,24 Pr. 15. marts 2012 kr. 13,43 Pr. 15. marts 2013 kr. 13,62 Nattillæg: kl Pr. 15. marts 2011 kr. 17,24 Pr. 15. marts 2012 kr. 17,48 Pr. 15. marts 2013 kr. 17,72 Søn- og helligdage, juleaftensdag samt 1. maj kl Pr. 15. marts 2011 kr. 22,70 Pr. 15. marts 2012 kr. 22,70 Pr. 15. marts 2013 kr. 22,70 Herudover betales der pr. 15. marts 2010 for arbejde i patruljetjeneste til samtlige normaltimer kr. 2,90. Stk. 4. Der ydes genetillæg, som pr. 15. marts 2010 udgør kr. 4,51 pr. time, når arbejdet er præget af en eller flere af de nedenfor opregnede særlige omstændigheder: a) Rengøring af særlig smudsig karakter (f.eks. rengøring i industrilokaler med støvende og særligt besmudsende produktion samt toiletter, baderum, omklædningsrum og trapper i forbindelse med disse lokaler rengøring efter håndværkere rengøring af centralfyr). b) Rengøring med særligt vanskelige pladsforhold (f.eks. rengøring af skolegårdstoiletter og biografer). c) Rengøring af særlig ubehagelig karakter (f.eks. rengøring af celler og toiletter i detentioner, rengøring på statshospitaler og institutioner under særforsorgen, hvor forureningen, forårsaget af patienterne er af særlig grov karakter, samt på lukkede afdelinger med oppegående patienter, samt rengøring på patologiske afdelinger og morsstuer). Endvidere offentlige toiletter, toiletter på værtshuse, bodegaer, diskoteker med særlig grov besmudsning samt lokaler efter store festarrangementer, herunder toiletterne. Rengøring af trapper i beboelsesejendomme. I ekstraordinære tilfælde under ovennævnte punkter træffes lokal aftale, (f.eks. opkast, uhumskheder på restaurationstoiletter med særlig grov besmudsning). d) Bassistentarbejde (KEB) eller tilsvarende. Stk. 5. For hovedrengøring betales pr. 15. marts 2010 et tillæg på kr. 7,13. Stk. 6. For manglende spisested ydes pr. 15. marts 2010 skurtillæg på kr. 3,

9 Stk. 7. Ved tilrettelæggelsen af den daglige arbejdstid skal det i videst muligt omfang tilstræbes, at denne ikke deles i to perioder. Stk. 8. Når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, ydes godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Transporttiden betales med grundtimeløn og transportudgifterne godtgøres på basis af offentlige transportmidlers kort- eller billetpris. Når virksomheden kræver transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads, f.eks. til udførelse af éngangsopgaver, og transporten udføres i medarbejdernes bil, betales kilometerpenge efter statens regler. Transporttiden betales som ovenfor anført. Når virksomheden sørger for transporten til og fra arbejdspladsen, ydes kompensation for den medgående transporttid på basis af afstanden målt i fugleflugtslinje mellem bopælen og arbejdspladsen. a) Mellem 15 og 30 km. betales kr. 4,00 pr. transportdag. b) Over 30 km. betales kr. 6,00 pr. transportdag. Stk. 9. Såfremt arbejdstiden uden at det er varslet dagen før forlænges med mere end 1 time, ydes der et varskotillæg, som pr. 15. marts 2010 udgør kr. 37,10. Stk. 10. Asbestarbejde: Arbejde, der omfattes af de særlige sikkerhedsregler i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest, aflønnes med normal timeløn hvortil der ydes tilsynsfunktionærtillæg og et akkordafsavnstillæg, som pr. 15. marts 2010 udgør kr. 39,92 pr. time. Det nævnte akkordafsavnstillæg inkluderer ethvert i overenskomsten nævnt løntillæg. 8. Lønudbetaling Aflønningsperioden er en måned. Den begynder den 15. og slutter den 14. i den følgende måned. Lønudbetalingen sker ved overførsel til lønkonto eller giro. Senest for lønperioden 15. marts april 2013 skal lønudbetalingen ske til medarbejderens Nemkonto. Lønudbetalingen skal senest finde sted den sidste bankdag i måneden. 9. Opsigelse Opsigelse af ansættelsesforholdet som tilsynsfunktionær kan ske med følgende varsler: Anciennitet: Varsel fra: Medarbejderen Virksomheden 0 3 måneder 14 dage 14 dage 3 måneder 3 år 1 måned 3 måneder 3 år... 1 måned 4 måneder 10. Sygdom, arbejdsskade, barsel og børnefridage De lovmæssige regler om dagpenge under sygdom og ved arbejdsskade er gældende. Når ansættelsesforholdet har varet i 3 måneder som tilsynsfunktionær, ydes der såfremt 1. sygedag indtræder senest samtid med, at ansættelsesforholdet har varet i 3 måneder som tilsynsfunktionær inden for dette faktisk løn (beregnet efter dagpengelovens regler) ved sygdom og arbejdsskade

10 Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Ansættelsesforholdet kan opsiges med 1 måneds varsel, når medarbejderen inden for 12 på hinanden følgende måneder har været fraværende i ialt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, og mens medarbejderen fortsat er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet efter, at opsigelsen er sket. Medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges inden for de første 2 måneder, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden. Stk. 4. Til medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet kan der indrømmes frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den ansattes syge, hjemmeværende barn under 14 år. Dette vilkår omfatter alene barnets første sygedag. Stk. 5. Der indrømmes orlov uden løn til medarbejdere, der i henhold til reglerne herom i lov om social bistand i en periode skal passe deres syge barn eller pårørende, der ønsker at dø i eget hjem. Det forudsættes, at vedkommende medarbejder bedst muligt løbende orienterer virksomheden om det forventede tidspunkt for arbejdets genoptagelse. Stk. 6. Der indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. Stk. 7 Der tilkommer den fastansatte kvindelige medarbejder, som på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet i virksomheden, løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov). Under samme betingelser betales der i indtil 2 ugers løn under fædreorlov. Stk. 8 Der tilkommer den fastansatte adoptant, som på barnets hjemkomsttidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, løn i 14 uger fra barnets modtagelse. Under samme betingelser betales der i indtil 2 ugers løn under fædreorlov. Stk. 9 Lønnen efter stk. 1 og 2 svarer til den faktiske optjening inden for de sidste 3 lønperioder inden barselsorlovens start, dog max. Kr. 125,00 pr. time. 15. juli 2007 udgør max. kr. 135,00. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen

11 Stk. 10 Til forældre for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. marts 2011 eller senere gælder følgende: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn svarende til den faktiske optjening indenfor de sidste 3 lønperioder inden barselsorlovens start, dog maks. kr. 135,- pr. time under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og /eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation - f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Stk. 10a Til forældre for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2012 eller senere gælder følgende: Efter 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn svarende til den faktiske optjening indenfor de sidste 3 lønperioder inden barselsorlovens start, dog maks. kr. 140,00 pr. time under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene. De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Stk. 11. Der tilkommer den kvindelige medarbejder fuld løn ved fravær på grund af graviditetsbetinget forfald. Stk. 12. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejds- Arbejds- Samlet giverbidrag tagerbidrag bidrag kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned pr. 15. juli ,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335,00 pr. 1. juli ,00 / 1.120,00 3,50 / 560,00 10,50 / 1.680,00 Til deltidsansatte indbetales timebidraget svarende til det præsterede antal arbejdstimer. Bestemmelsen træder i kraft d. 15. juni 2007 og har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter denne dato

12 11. Søgnehelligdage I ansættelsesforholdet som tilsynsfunktionær ydes der faktisk løn for søgnehelligdage. Såfremt der skal arbejdes på en søgnehelligdag (Grundlovsdag efter kl , juleaftensdag, og 1. maj efter kl ), og der ikke til gengæld ydes en erstatningsfridag med løn, betales der udover sædvanlig løn for søgnehelligdagen tillige timeløn samt gældende søn- og helligdagstillæg. 12. Ferie og feriefridage Ferielovens regler er gældende. I ansættelsesforholdet som tilsynsfunktionær kan der træffes aftale om ferie med løn (+ ferietillæg), når forholdet har varet i 3 måneder. Feriegodtgørelse anvises efter feriekortordningens regler, og arbejdsgiverorganisationen indestår i tilfælde af betalingsstandsning og lignende for krav på feriegodtgørelse. arbejdsgiverorganisationen forbeholder sig retten til i enkelte tilfælde ved skriftlig meddelelse til forbundet og med 14 dages varsel at ophæve garantiforpligtelsen for fremtiden. Stk. 4 Tilsynsfunktionæren har ret til 5 feriefridage. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie. Betaling af feriefridagene sker efter reglerne om feriefridagsbetaling, jf. 13. Medarbejderen kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår uanset jobskifte i løbet af kalenderåret. 12a. Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. 14, til seniorfridage. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på medarbejderens feriefridagskonto. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest den 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i det følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af restferie/feriefridage, jf. 12, stk.4. Det gælder dog ikke for seniordage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse. For seniorfridage følges reglerne for feriefridagsbetaling i 13, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. For funktionærlignende ansatte gælder følgende: Er medarbejderen funktionærlignende ansat og ønsker at indgå i en seniorordning oprettes en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes medarbejderens månedsløn og medarbejderen betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales

13 Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af restferie/feriefridage, jf. 12, stk.4. Det gælder dog ikke for seniordage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse. For seniorfridage følges reglerne for feriefridagsbetaling i 13, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt, jf. 12 og Feriefridagsbetaling Feriefridagsbetalingen udgør 2,25 % af tilsynsfunktionærens ferieberettigede løn. Udbetalingen finder sted dels som forskudsbeløb, dels i form af restbetaling, der udbetales sammen med feriebetalingen i forbindelse med ferien i førstkommende ferieår eller på anfordring efter den 1. maj mod kvittering på feriekortet. Forskudsbeløbene kommer til udbetaling sammen med lønnen for den lønningsperiode hvor feriefridagene falder. Forskuds- og acontobeløb andrager for fuldtidsansatte kr. 750,00 og for deltidsansatte kr. 500,00 pr. feriefridag. Forskuds- og acontobeløb kan aldrig overstige det beløb, der er indestående på den enkelte medarbejders feriefridagskonto. Stk. 4. I feriefridagsbetalingen er indeholdt feriegodtgørelse. Stk. 5. Under sygdom betales feriefridagsbetaling efter samme regler som feriegodtgørelse, jf. 12, stk Pension Medarbejderne omfattes af en arbejdsmarkedspensionsordning, der forvaltes gennem PensionDanmark. Pensionsbidraget udgør i alt 12,0 %. Af det samlede bidrag udgør medarbejdernes bidrag 4,0 % og arbejdsgiverens 8,0 %. Til medarbejdere med mindst 10 års virksomhedsanciennitet er det samlede pensionsbidrag i alt 0,6 % højere end ovennævnte pensionsbidrag, hvoraf arbejdsgiveren betaler 0,4 % og medarbejderen 0,2 %. Bidraget beregnes fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor 10 års anciennitet opnås. Der er med virkning pr. 1. juni 2012 indgået aftale om en sundhedsordning hos PensionDanmark. Der afsættes i indeværende overenskomstperiode 0,15 pct. Denne omkostning er arbejdsgiverbetalt. Pensionsordningen omfatter følgende medarbejdere: a. Medarbejdere, der ved ansættelsen dokumenterer, at de fra tidligere ansættelse er omfattet af nærværende pensionsordning eller en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning. Dokumentationen kan bestå i forevisning af gældende pensionsoversigt eller pensionspolice. b. Medarbejdere, der er fyldt 20 år, og som har 2 måneders anciennitet i virksomheden. Ved 2 måneders anciennitet forstås i denne henseende to fulde aflønningsperioder, jf. 8 stk. 1 Stk. 4. Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 15. december. Ekstra lønmodtagerbidrag skal være et fast kronebeløb

14 Evt. administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til forøgelse af opsparingen. 15. Fratrædelsesgodtgørelse Reglerne i funktionærlovens 2a om fratrædelsesgodtgørelse finder anvendelse på ansættelsesforhold som tilsynsfunktionær, der har varet i henholdsvis 12, 15 eller 18 år, således at der ved opsigelse eller uberettiget bortvisning ydes en godtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. 16. Løn ved dødsfald Reglerne i funktionærlovens 8 om løn ved dødsfald finder anvendelse på ansættelsesforhold som tilsynsfunktionær, der har varet i henholdsvis 1, 2 eller 3 år, således at der ved den ansattes død ydes ægtefællen eller børn under 18 år henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. 17. Fritvalgsordning Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 1,0 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Pr. 14. juni og pr. 14. december samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales sammen med lønnen. Såfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår arbejdsgiverorganisationen. 18. Tillidsrepræsentanter Såfremt en virksomheds tilsynsfunktionærer og eller virksomheden finder det ønskeligt, vælger tilsynsfunktionærerne en tillidsrepræsentant, der bemyndiges til at træffe aftaler med virksomheden om ansættelsesspørgsmål af almindelig interesse. Virksomheden har påtaleret, såfremt den ikke kan godkende en valgt tillidsrepræsentant. Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanter valgt i henhold til Tilsynsfunktionæroverenskomsten på tilsvarende vilkår kan tilbydes deltagelse i det under Serviceoverenskomsten aftalte uddannelses- og samarbejdsprogram for tillidsrepræsentanter. Fremtidige nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes således et uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 gange 2 dages varighed. Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i et sådant forløb indenfor de første 18 måneder efter vedkommende er valgt. Arbejdsgiveren yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse en betaling herfor svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt. Denne udgift kan virksomheden søge refunderet i babyfonden (Tilsynsfunktionæroverenskomsten) under HTS Kompetencefonden, som også dækker tillidsrepræsentanternes deltagelse i uddannelses- og samarbejdsprogrammet. Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens produktive arbejde. Stk. 5. Ved møder uden for arbejdstiden og på arbejdsgivers foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejdstid. Ved samarbejdsudvalgsmøde følges Samarbejdsnævntes retningslinjer. Stk. 6. Såfremt en virksomhed opsiger en tillidsrepræsentant, skal meddelelse herom senest samtidig med opsigelsens afgivelse sendes til forbundet og arbejdsgiverorganisationen. Forbundet kan herefter kræve forhandlinger optaget 24 25

15 inden 8 dage, og ansættelsesforholdet må i givet fald ikke afbrydes, før sådanne forhandlinger har været afholdt. Stk. 7. En tillidsrepræsentant, der ophører med hvervet efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat beskæftiges på virksomheden, har indenfor 1 år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 2 ugers varsel, udover varslet i 9. Denne regel gælder alene for fratrådte tillidsrepræsentanter. Stk. 8. Til understøttelse af tillidsrepræsentantens daglige virke tilstræber virksomheden, at der etableres en personlig virksomheds adresse og om muligt gives adgang til virksomhedens intranet. 19. Arbejdsbestemmelser De som bilag vedhæftede arbejdsbestemmelser er generelt gældende. De kan i fornødent omfang suppleres af den enkelte virksomhed inden for de almindeligt anerkendte rammer for forsvarlig arbejdsledelse. 20. Arbejdsplaner På hver arbejdsplads skal der for det faste daglige arbejde foreligge ajourførte arbejdsbeskrivelser og/eller områdeplaner. 21. Beredskabsvagt og tilkaldeordning Mellem vedkommende rengøringsfirma og den enkelte ansatte kan der træffes aftale om beredskabsvagt, således at den pågældende forpligter sig til enten at opholde sig i hjemmet eller ved en på forhånd anmeldt telefon med henblik på tilkaldelse. For beredskabsvagt i perioden kl betales et tillæg på kr. 112,80. Herudover kan der mellem firmaet og den enkelte ansatte træffes uforpligtende aftale om, at selskabet må tilkalde den ansatte i akutte situationer. Såfremt sådant tilkald finder sted i perioden mellem kl kl betales et tillæg som udgør kr.126,88. Ved tilkald efter stk. 1 og 2 betales der mindst løn for 3 timer. Stk. 4. Når medarbejdere kaldes til arbejde som nævnt i stk. 1 og 2, kan den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer eller udskydes, således at den gives efter afslutningen af det sidste arbejde, alt i øvrigt i overensstemmelse med reglerne herom i arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn, 5, stk Beklædning Virksomheden udleverer til alle medarbejdere arbejdsbeklædning i nødvendigt omfang (kitler eller anden for det pågældende arbejdsområde fastsat beklædning). Medarbejderen skal selv vaske og vedligeholde arbejdsbeklædningen. Standard andrager ekskl. overbeklædning 2 sæt arbejdsbeklædning pr. år. Såfremt medarbejderen arbejder på områder, hvor der kræves specialfodtøj, skal dette gives efter behov. Medarbejderen har pligt til under arbejdet for virksomheden at være iført den udleverede arbejdsbeklædning. Arbejdsbeklædningen skal ved afgang tilbageleveres til virksomheden i renvasket stand. Afleveres beklædningen ikke, kan virksomheden tilbageholde et beløb svarende til beklædningens nyværdi

16 23. Stillingsbeskrivelse Den som bilag vedhæftede stillingsbeskrivelse er vejledende for parterne i det enkelte ansættelsesforhold og for afgrænsningen af tilsynsfunktionærer i forhold til medarbejderkategorierne assistenter/sanitører og arbejdsledere. 24. Faglig strid Som regler for behandling af faglig strid gælder den mellem Hovedorganisationerne senest vedtagne norm. En organisation, der agter at gøre organisationsansvar gældende over for den modstående organisation, skal begære et møde med dette ene punkt på dagsordnen. Sagen skal behandles, inden sagen domsforhandles for Arbejdsretten. Hvis den klagende part ikke begærer mødet afholdt, bortfalder påstanden om organisationsansvar og kan ikke senere rejses. Parterne kan ad hoc indgå aftale om, at sager med påstand om organisationsansvar kan behandles, uden afholdelse af møde forudsat, at begge parter er repræsenteret på et niveau, der kan tegne de 2 organisationer. 25. Samarbejde og anvendelse af underleverandører Denne aftale omhandler arbejde indenfor serviceoverenskomsten, der udføres af underleverandører (underentreprenører), som hverken direkte eller i kraft af medlemskab af en arbejdsgiverorganisation er dækket af en overenskomst. Parterne er enige om, at modvirke omgåelse af serviceoverenskomsten. Spørgsmålet om omgåelse kan som hidtil behandles fagretligt. De af overenskomsten omfattede virksomheder hæfter ikke for underleverandørens eventuelle forringede lønvilkår mv. Formålet med aftalen er at sikre rengøringsbranchen lige vilkår således at de af overenskomsten omfattede gode og velrenommerede virksomheder ikke får forringet deres konkurrenceevne på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder der forringer løn- og ansættelsesvilkår på området gennem brug af underleverandører. Endvidere skal aftalen tilsikre at der skabes rammer for dialog organisationerne imellem og derved afværge eventuelle konflikter. Såfremt en af parterne i denne aftale får kendskab til forringelser af branchens overenskomstmæssige forhold tager vedkommende organisation kontakt til modparten for at drøfte, hvorledes der kan skabes lige vilkår i branchen. Sådanne henvendelser skal resultere i et møde hurtigst muligt mellem overenskomstens parter. Stk. 4. Til brug for forbundenes arbejde for at overenskomstdække branchen, skal de af overenskomsten omfattede virksomheder på opfordring fra forbundene til virksomhedens hjemsted 2 gange årligt til organisationerne fremsende en oversigt over de seneste 6 måneders anvendte underleverandører. Alene systematisk undladelse af afgivelse af oplysninger om anvendelse af underleverandører kan gøres til genstand for fagretlig behandling. Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oversigter skal behandles fortroligt og ingen af de udleverede oplysninger kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse. Offentliggørelse af navne på konkrete af overenskomsten omfattede virksomheder forudsætter afholdelse af det i stk. 3 nævnte møde. Forbundene er ikke herved afskåret fra på sædvanlig vis at iværksætte arbejdsstandsning med henblik på indgåelse af overenskomst overfor virksomheder, der ikke er omfattet af Serviceoverenskomsten

17 Stk. 6. Forbundene forpligter sig til ikke at afslutte overenskomst med virksomheder der ikke er omfattede af Serviceoverenskomsten på lempeligere vilkår end det i Serviceoverenskomsten fastsatte. Forbundene skal på opfordring af arbejdsgiverorganisationerne to gange årligt fremsende en oversigt over indgåede tiltrædelsesoverenskomster. De af overenskomsten omfattede virksomheder skal i deres aftale med underleverandører sikre sig, at underleverandørerne har kendskab til Serviceoverenskomsten. Stk. 7. Parterne er som led i samarbejdet enige om løbende i overenskomstperioden at drøfte effekten af denne aftale. Stk. 8. Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der arbejder som underleverandør for en DI-medlemsvirksomhed, er ramt af en lovlig varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirksomhed, kan Serviceforbundet rette henvendelse til DI med en anmodning om et møde til drøftelse af sagen. Mødet afholdes senest 7 arbejdsdage efter begæringens modtagelse. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. På mødet kan bl.a. drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Tilsvarende kan DI rette henvendelse til forbundet. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på mødet eller tilsendes den modstående overenskomstpart så hurtigt som muligt. Parterne er enige om i sådanne situationer, at underleverandørvirksomheden kan optages i DI og overenskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat. 26. Forsøgsordninger Der kan under forudsætning af lokal enighed gennemføres forsøg, som fraviger eller supplerer overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprøve muligheder, som den øjeblikkelige overenskomsttekst ikke tager højde for. Sådanne lokalaftaler skal indgås skriftligt mellem den ansvarlige ledelse på arbejdspladsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant eller såfremt en sådan ikke er valgt, med vedkommende forbunds lokale afdeling(er). 27. Uddannelse Organisationerne er enige om, at medarbejderne under fornødent hensyn til virksomhedens forhold kan opnå den fornødne frihed til deltagelse i efteruddannelse efter eget valg. Der bør i så henseende vises særligt hensyn til medarbejdere, der finder sig i en opsigelsessituation. Den enkelte medarbejder har dog placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 9 måneders beskæftigelse ret til mindst 1 uges frihed om året til efter- og videreuddannelse, der er relevant for virksomheden, ud over hvad der i forvejen måtte være adgang til i henhold til overenskomsten dog maksimalt i alt 2 ugers frihed. Medarbejdere har ret til at afvikle ikke forbrugt uddannelse, jf. afsnit 1 fra de forudgående to kalenderår. De ældste uger forbruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, medmindre virksomhed og medarbejder før opsigelsen har aftalt perioden for uddannelsen. Til LO/DA Udviklingsfond opkræves et bidrag på kr. 36 øre pr. arbejdstime. Parterne er enige om, at der til kompetenceudvikling pr. 15. marts 2012 opkræves 34 øre pr. præsteret arbejdstime til Udviklingsfonden. Pr. 15. marts 2013 opkræves 36 øre pr. præsteret arbejdstime til Udviklingsfonden. 28. Overenskomstens gyldighed 30 31

18 28. Overenskomstens gyldighed Overenskomsten kan tidligst opsiges til den 1. marts Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat efter de gældende regler. København den 28. februar2012 DI Overenskomst II v/di Sign. Jeanette Werner Serviceforbundet Sign. Villy Nielsen Landssammenslutningen Faglig Puls Sign. Finn Johnsen STILLINGSBESKRIVELSE Tilsynsfunktionæren har reference til inspektøren for vedkommende arbejdsplads(er). Arbejdet omfatter både manuelt arbejde og tilsynsarbejde efter fast aftale. Som nøgleaktiviteter skal fremhæves: 1. Tilsyn med arbejdets udførelse i overensstemmelse med arbejdsplanerne og den aftalte kvalitet. (Som grundlag for udøvelsen af tilsynsarbejdet må der ikke blot gives en information om arbejdsplanerne, men også om det forventede materialeforbrug, antallet af arbejdstimer og relevante interne forhold hos kunden). 2. Ansvar for rekvirering af nødvendige rengøringsmidler, redskaber og maskiner hos inspektøren og for udlevering af disse produkter. Tilsynsfunktionæren kan efter omstændighederne og i mindre omfang direkte rekvirere nødvendige rengøringsmidler og redskaber. (Bestilling af rengøringsmidler, redskaber og maskiner kan ske pr. rekvisition i det enkelte tilfælde, men kan også være ordnet på anden måde, f.eks. således at der til vedkommende arbejdsplads hører et lager, som tilsynsfunktionæren til stadighed skal sørge for er intakt. Det er naturligt, at tilsynsfunktionæren har medindflydelse på de indkøb, der foretages til den pågældende arbejdsplads). 3. Ansvar for den daglige instruktion af assistenter/sanitører og for instruktion af nyansatte. Der bør træffes aftale mellem tilsynsfunktionæren og dennes inspektør om under hvilke særlige omstændigheder, tilsynsfunktionæren er berettiget til at indkalde en afløser til udførelse af sit manuelle arbejde. 4. Udfyldning af lønningslister og disses aflevering til arbejdsledelsen. 5. Ansvaret for den interne arbejdsfordeling ved sygdomsfravær o. lign. (Der bør følgelig træffes foranstaltninger, som sikrer, at tilsynsfunktionæren rettidigt modtager underretning om sygefravær o. lign. og op

19 når fornøden afløsning i forbindelse med mere omfattende fravær). 6. Bistand over for arbejdsledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. 7. Når tilsynsfunktionæren efter arbejdsplanen er den første mødende på arbejdspladsen respektive den, der sidst forlader denne har denne ansvaret for, at den normerede arbejdstid overholdes. 8. Udførelse af manuelt arbejde i overensstemmelse med den aftalte normering af timer. (Den nærmere fordeling af arbejdet i manuelt arbejde og tilsynsarbejde vil afhænge af det konkrete ansættelsesforhold). 9. Varetagelse af kontakt med kunden via dennes kontaktperson. (I den enkelte ansættelsesaftale bør det nærmere præciseres, hvorledes kundekontakten skal bestrides herunder om det skal ske inden for sædvanlig arbejdstid eller på andre tidspunkter). 10. Medindflydelse på rekruttering, ansættelse og afskedigelse af assistenter/sanitører. 11. Tilsynsfunktionæren deltager i afdelingsmøder og lignende om forhold, der vedrører dennes arbejdsopgaver. Arbejdsbestemmelser Arbejdsbestemmelserne er en vejledning, som skal følges med henblik på at etablere og bevare bedst mulige forhold arbejdstager, virksomhed og abonnent imellem. Nedennævnte bestemmelser er de for branchen generelt gældende. I overensstemmelse med disse kan såvel den enkelte virksomhed som inden for den igen den enkelte arbejdsplads have sine specielle arbejdsbestemmelser. A. Forhold til abonnenten Da det er af største vigtighed for etableringen og bevarelsen af en arbejdsplads, at der eksisterer et godt forhold abonnent og virksomhed imellem, er det vigtigt, at de medar- bejdere, der udfører arbejde hos abonnenten bidrager mest muligt hertil, bl.a. ved at iagttage følgende forhold: Medarbejderen har tavshedspligt overfor forhold hos kunden, som man i forbindelse med arbejdet bliver bekendt med, ligesom det f.eks. er forbudt at læse i abonnentens breve og andre papirer, åbne skabe og skuffer osv. Abonnentens telefon må kun benyttes i tjenstlige anliggender samt i særlige tilfælde, hvor en kort besked til privat bopæl kan være påkrævet. Medarbejderen skal drage omsorg for, at alle døre holdes aflåst, såvel under som efter arbejdets udførelse. Stk. 4. Medarbejderen skal sørge for, at fundne sager eller penge mod kvittering bliver afleveret hurtigst muligt til kompetent myndighed, enten direkte eller gennem nærmeste arbejdsleder. Stk. 5. Enhver skade på ting forvoldt hos abonnenten under arbejdets udførelse skal omgående meldes til arbejdsledelsen eller virksomhedens kontor. Stk. 6. Uregelmæssigheder, iagttaget under arbejdets udførelse, bør hurtigst muligt meddeles til arbejdsledelsen eller virksomhedens kontor. Stk. 7. Medarbejderen må ikke uden særlig tilladelse medtage personer på arbejdspladsen. B. Forhold af betydning for arbejdets udførelse Såvel for at overholde virksomhedens aftale med kunden som for at hjælpe og vejlede den enkelte medarbejder i ud

20 førelsen af arbejdet, er det vigtigt at iagttage følgende forhold: Medarbejderne er forpligtet til at følge arbejdsinstruktionerne efter arbejdsledelsens anvisninger. Ved fravær bør medarbejderen drage omsorg for, at arbejdsledelsen eller virksomhedens kontor hurtigst muligt får meddelelse herom, således at arbejdsledelsen kan sørge for arbejdets udførelse på anden vis. I forbindelse med fravær bør man sørge for, at nøgler, arbejdssedler m.m. afleveres til eller kan afhentes af virksomheden. Når virksomheden skønner det nødvendigt og angiver retningslinjer herfor, skal medarbejderne give til- og afmelding fra arbejdsstedet til virksomhedens kontor. Stk. 4. Af hensyn til medarbejderens sikkerhed og arbejdets korrekte udførelse er misbrug af øl og spiritus såvel i arbejdstiden som i tiden umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse ikke tilladt. Hvis det endvidere af arbejdsbestemmelserne for en given arbejdsplads fremgår, at nydelse af øl og spiritus og/eller tobaksrygning er forbudt, skal dette overholdes. Bilag 1 ANSÆTTELSESBEVISER Arbejdsgiveren skal ved ansættelse af medarbejdere handle i overensstemmelse med lov om ansættelsesbeviser. Ansættelsesbeviset skal indeholde min. bestemmelserne i henhold til EU-direktivet om ansættelsesbeviser, samt om den daglige eller ugentlige arbejdstid. Arbejdsgiveren skal ved enhver ændring af de omhandlede forhold hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give lønmodtageren skriftlig besked herom. Hvis ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med gældende tidsfrist, skal virksomheden senest 5 dage efter skriftligt forlangende af medarbejderen udlevere et ansættelsesbevis, med de faktiske oplysninger som dannede grundlag for ansættelsesforholdet. I denne periode kan krav om godtgørelse/bod ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen. Såfremt oplysningerne i ansættelsesbeviset efter fremsendelse ikke stemmer overens med det aftalte, kan godtgørelse/bod på manglende ansættelsesbevis pålægges arbejdsgiver. Stk. 5. De udleverede maskiner, redskaber og materialer er virksomhedens ejendom. De skal betjenes, anvendes og vedligeholdes efter de givne forskrifter. Medarbejderne skal holde orden i materialerummet. Stk. 6. Ved uregelmæssigheder med hensyn til maskiner, redskaber og materialer f.eks. tekniske defekter ved maskiner, defekte og udslidte redskaber, mangel på materialer eller tvivl om anvendelse af disse, kontaktes arbejdsledelsen for nærmere instruktion

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2010-2012

SERVICEOVERENSKOMST 2010-2012 SERVICEOVERENSKOMST 2010-2012 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet 2 Løn- og tillægssatser

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

verenskomst DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet

verenskomst DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet serviceoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet DI nr. 794641

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Serviceoverenskomst 2014-2017

Serviceoverenskomst 2014-2017 Serviceoverenskomst 2014-2017 Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2 Serviceoverenskomst 2014-2017 Danske Service 3F Privat Service,

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Serviceoverenskomst 2014-2017

Serviceoverenskomst 2014-2017 Serviceoverenskomst 2014-2017 Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2 Serviceoverenskomst 2014-2017 Danske Service 3F Privat Service,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Vikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Vikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Vikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST For vikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og Fagligt Fælles Forbund INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER... 5

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

VINDUESPOLERER- OVERENSKOMSTEN

VINDUESPOLERER- OVERENSKOMSTEN VINDUESPOLERER- OVERENSKOMSTEN 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Transport 2010 2012 Vinduespolereroverenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Læs mere

2011-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2011-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2011-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere