Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Formål og målgruppe Vejledningens opbygning og lovgivning Lovgivning Lægemidler Dopingmidler og euforiserende stoffer Forsøg med kosttilskud Traditionel kinesisk medicin (TCM), Ayurveda og lignende produkttyper Fødevareforordningen (forordning 178/2002) Kosttilskud Område og definitioner (kosttilskudsbekendtgørelsens 1-2) Kosttilskud skal være færdigpakkede ( 1) Hvad er et»kosttilskud«? ( 2) Et supplement til den normale kost ( 2, nr. 1) Koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning ( 2, nr. 2) Markedsføring i dosisform ( 2, nr. 3) Sammensætning ( 3-4) Vitaminer og mineraler ( 3) Minimums- og maksimumsmængder for vitaminer og mineraler ved markedsføring i Danmark ( 3, stk. 1) Dispensationer ( 3, stk. 2) Kilderne til vitaminer og mineraler ( 4, stk. 1) Specifikationer for identitet og renhed for vitaminer og mineraler ( 4, stk. 2) Andre stoffer end vitaminer og mineraler... 9

2 Specifikationer for identitet og renhed for andre stoffer end vitaminer og mineraler Andre ingredienser, herunder planter og ekstrakter Nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food) (forordning 258/97) Fødevaretilsætningsstoffer Ekstraktionsmidler Mikrobielle kulturer Enzymer Anmeldelse af kosttilskud til markedsføring i Danmark ( 5) Krav om anmeldelse Anmelder Hvad skal anmeldes? Efterfølgende ændringer i produktet skal indberettes til Fødevarestyrelsen Offentligt tilgængeligt register over anmeldte kosttilskud (kosttilskudsportalen) Gebyr i forbindelse med anmeldelse af kosttilskud til markedsføring i Danmark Mærkning og markedsføring ( 6-8) Generel mærkning Specifik mærkning af kosttilskud Standardpåskrifter ( 6, stk. 1) Advarselsmærkning ved indhold af beta-caroten Kategori, art og plantenavn ( 6, stk. 1, nr. 2 og 3) Mængde angivet i numerisk form ( 7, stk. 1) Mængde i forhold til den anbefalede daglige dosis ( 7, stk. 2) Analyseret eller beregnet indhold af stoffer ( 7, stk. 3) Retningslinjer for tolerancer ved næringsdeklaration m.v Referenceværdier for vitaminer og mineraler ( 7, stk. 4 og 5) Anprisninger Markedsføring via internettet E-handelsloven Etableret Formelle krav til hjemmesider Links Fødevarestyrelsens kontrol Produktion i Danmark af kosttilskud, der er bestemt til markedsføring i andre EU-lande Hvilket lands regler gælder?... 21

3 6.2. Produktets status som kosttilskud eller lægemiddel Vilkår for udførsel til samhandelslande Import og eksport Vilkår for eksport Import af kosttilskud, der indeholder animalske produkter Ophævelse af administrative forskrifter Bilag Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud Referencestoffer Bilag Kilder til vitaminer og mineraler, der er tilladt i kosttilskud med reference til specifikationer for identitet og renhed Bilag Referenceindtag Bilag Eksport Bilag Oversigt over relevant lovgivning ved markedsføring af kosttilskud Indledning 1.1. Baggrund Med kosttilskudsdirektivet (2002/46) blev der i 2002 for første gang indført fælles EUbestemmelser for kosttilskud. Direktivet blev gennemført i dansk ret med den første kosttilskudsbekendtgørelse fra Kosttilskudsbekendtgørelsen er senere blevet ændret. I den gældende bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2010, er de EU-godkendte vitaminer og mineraler og kilderne hertil anført i bilag 2. Der er efterfølgende godkendt flere kilder. De kilder, der p.t. er godkendt, kan findes i vejledningens bilag 2. Fra og med 13. december 2014 fremgår næringsdeklarationsreglerne af fødevareinformationsforordningen (1169/2011). Næringsdeklarationsreglerne gælder ikke for kosttilskud, men for så vidt angår referenceværdier, henvises der i kosttilskudsdirektivet til næringsdeklarationsdirektivet. Dette medførte en ændring af kosttilskudsbekendtgørelsen i december 2014, hvori terminologien for angivelse af referenceværdier blev ændret fra anbefalet daglig tilførsel (ADT) til referenceindtag. Se afsnit 3.5. Fra 13. december 2014 blev der endvidere gennemført et krav om digital kommunikation i forbindelse med anmeldelse af kosttilskud samt ved ændring af anmeldte kosttilskud. Det betyder, at virksomheder nu skal anmelde kosttilskud samt ændringer i anmeldte kosttilskud ved at udfylde og indsende anmeldelsesformularen digitalt via virk.dk. Kravet om digital anmeldelse af kosttilskud er nærmere beskrevet i afsnit

4 I 2013 ændrede Fødevarestyrelsen praksis, for så vidt angår mærkning af næringsstoffer på kosttilskud. Se afsnit Ændringen medfører, at det er muligt at gengive den obligatoriske mærkning af det kendetegnende stof ( 6, stk. 1, nr. 2) på f.eks. pakningen eller i produktnavnet, uden at denne gengivelse nødvendigvis vil blive betragtet som ernærings- eller sundhedsanprisninger under anprisningsforordningen (1924/2006). Endvidere er der i denne vejledning foretaget relevante lovtekniske opdateringer samt ændringer af redaktionel karakter Formål og målgruppe Det er denne vejlednings formål at forklare kosttilskudsbekendtgørelsens bestemmelser såvel for producenter, importører og forhandlere, som for Fødevarestyrelsens tilsynsførende, som fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes Vejledningens opbygning og lovgivning Kosttilskud er fødevarer og er derfor reguleret af fødevarelovgivningen. I vejledningen beskrives først relevante situationer, hvor fødevarelovgivningen ikke finder anvendelse, dvs. markedsføring af lægemidler (se afsnit 2.1.), dopingmidler og euforiserende stoffer (se afsnit 2.2.) forsøg med kosttilskud (se afsnit 2.3.). Derefter et særskilt punkt om traditionel kinesisk medicin (TCM), Ayurveda og lignende produkttyper (se afsnit 2.4.). Endvidere nævnes kort de overordnede bestemmelser i fødevareforordningen (178/2002) om forbud mod markedsføring af farlige fødevarer (artikel 14) og virksomhedernes ansvar (artikel 17) (afsnit 2.5.). Der henvises i øvrigt til Fødevarestyrelsens vejledning om vurdering af sikkerhed af kosttilskud. Herefter gennemgås bestemmelserne i kosttilskudsbekendtgørelsen. I overskrifterne til de enkelte afsnit er indsat henvisninger til de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen. Virksomhederne bør desuden være opmærksomme på anden lovgivning, som gælder for både kosttilskud og andre fødevarekategorier, f.eks. regler vedrørende generel mærkning, ernærings- og sundhedsanprisninger, fødevaretilsætningsstoffer, nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food), hygiejne, emballage, ind- og udførsel samt egenkontrol. Hvor det skønnes relevant, er der i vejledningen bemærkninger hertil. Vejledningen afsluttes med 5 bilag. Henvisninger til lovgivning er til de til enhver tid gældende bestemmelser, dvs. med eventuelle senere ændringer. 2. Lovgivning 2.1. Lægemidler Lægemidler, herunder traditionelle plantelægemidler, naturlægemidler, homøopatiske lægemidler samt visse stærke vitamin- og mineralpræparater reguleres ikke af fødevarelovgivningen, men af lægemiddellovgivningen. Produkter, der falder ind under lægemiddellovgivningens definition af et»lægemiddel«, må ikke markedsføres som kosttilskud. Et lægemiddel er ifølge lægemiddellovens 2»enhver vare, der 1) præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker eller dyr eller

5 2) kan anvendes i eller gives til mennesker eller dyr enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning eller for at stille en medicinsk diagnose.«det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer, hvilke produkter der hører under lægemiddellovgivningen. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et produkt, der markedsføres som kosttilskud, er omfattet af lægemiddelloven, kan der anmodes om en vurdering heraf hos Sundhedsstyrelsen. For generel information om afgrænsningen mellem lægemidler og kosttilskud henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, herunder blandt andet til: 1) Sundhedsstyrelsens liste over indholdsstoffer, der som udgangspunkt vil føre til, at en vare klassificeres som et lægemiddel, hvis et eller flere af stofferne indgår i varen. 2) Sundhedsstyrelsens vejledende liste over sygdomme, som er omfattet af lægemiddeldefinitionen Dopingmidler og euforiserende stoffer Kosttilskud må ikke indeholde stoffer, der anses for dopingmidler eller euforiserende stoffer. Dopingmidler og euforiserende stoffer er reguleret i henholdsvis dopingloven og lov om euforiserende stoffer Forsøg med kosttilskud Forsøg med fødevarer, herunder kosttilskud, er ikke omfattet af fødevarelovgivningen. Det er derfor ikke nødvendigt at henvende sig til Fødevarestyrelsen for f.eks. at få en forudgående godkendelse, registrering eller lignende af det enkelte forsøg i relation til fødevarelovgivningen. Virksomheder, der ønsker at udføre forsøg med kosttilskud, henvises til Den Centrale Videnskabsetiske Komité. For eventuelle faglige sikkerhedsvurderinger eller erklæringer henvises til offentlige eller private forskningsinstitutioner eller lignende. Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med kontrol skulle tage stilling til, om der i en konkret situation reelt er tale om forsøg, eller om der er tale om markedsføring af fødevarer. Til støtte for en påstand om, at en virksomhed udfører et forsøg og ikke markedsføring, kan anvendes dokumentation for anmeldelse til eller korrespondance med en videnskabsetisk komité. Virksomheder, der fra tredjelande importerer produkter med animalsk indhold, som skal bruges til forsøg med kosttilskud, skal være opmærksomme på reglerne om import og krav til udstedelse af vareprøveerklæring Traditionel kinesisk medicin (TCM), Ayurveda og lignende produkttyper I den alternative behandling, f.eks. inden for traditionel kinesisk medicin og Ayurveda, anvendes produkter med bl.a. ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse. Der er i lovgivningen ingen særskilt regulering af traditionel kinesisk medicin eller Ayurveda. Det betyder, at produkterne enten er fødevarer (kosttilskud) eller lægemidler afhængigt af en konkret vurdering af det enkelte produkt. Det betyder i praksis, at disse produkter er omfattet af fødevarelovgivningen, medmindre Sundhedsstyrelsen konkret har vurderet, at de er omfattet af lægemiddellovgivningen. Ved tvivl om klassificeringen af det enkelte produkt kan Sundhedsstyrelsen kontaktes.

6 2.5. Fødevareforordningen (forordning 178/2002) Personer eller virksomheder, der markedsfører kosttilskud, driver fødevarevirksomhed.»markedsføring«er i fødevareforordningen (178/2002) defineret som»besiddelse af fødevarer med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder«. Begrebet er bredt formuleret. Markedsføring er således også formidling af salg af kosttilskud, uanset at udbyderen eller formidleren ikke selv har produktet i sin besiddelse, når produktet udbydes til salg. Markedsføring er ligeledes udbydelse af kosttilskud til salg fra en hjemmeside. Ledere af fødevarevirksomheder har pligt til at sikre, at de krav i fødevarelovgivningen, der gælder for deres aktiviteter, er opfyldt. Lederne skal kontrollere, at de pågældende krav overholdes (artikel 17). En central forpligtelse for virksomhedslederne er, at de skal sikre, at de kosttilskud, de markedsfører, er lovlige at markedsføre, herunder at de ikke er sundhedsskadelige (artikel 14). Det betyder, at hele produktet, inklusive de forskellige ingredienser, ikke må udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. 3. Kosttilskud 3.1. Område og definitioner (kosttilskudsbekendtgørelsens 1-2) Kosttilskud skal være færdigpakkede ( 1) Kosttilskud må kun sælges eller på anden måde overgives til forbrugeren i færdigpakket form. Det betyder, at kosttilskud ikke må sælges i løs vægt. Ved»overgives«forstås alle former for overgivelse, dvs. almindeligt salg, foræring og prøver.»overgives«fortolkes i overensstemmelse med definitionen af»markedsføring«i fødevareforordningen (178/2002) (se afsnit 2.5.) Hvad er et»kosttilskud«? ( 2) Produkter, der markedsføres som kosttilskud, skal opfylde alle de tre kriterier, der er nævnt i bekendtgørelsen, dvs. produktet har til formål at supplere den normale kost, er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede, og markedsføres i dosisform, f.eks. kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende former, pulverbreve, væskeampuller, dråbedispenseringsflasker og andre lignende former for væsker og pulvere beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder. Almindelige fødevarer, der evt. markedsføres med en anbefalet daglig dosis, er således ikke alene af den grund et kosttilskud Et supplement til den normale kost ( 2, nr. 1) En passende og varieret kost skulle under normale omstændigheder give de nødvendige næringsstoffer for en normal udvikling og bevarelse af et godt helbred.

7 Imidlertid viser undersøgelser, at denne ideelle situation ikke gælder for alle næringsstoffer og alle befolkningsgrupper. Forbrugerne kan på grund af deres specielle livsstil eller af andre grunde vælge at supplere deres indtagelse af visse næringsstoffer gennem kosttilskud. Supplementet kan både være i form af vitaminer og mineraler, men også i form af andre stoffer eller ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning Koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning ( 2, nr. 2) Kosttilskud skal være koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede. Kosttilskud kan således indeholde næringsstoffer og/eller andre stoffer eller ingredienser med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Det kan blandt andet være vitaminer, mineraler, aminosyrer, fedtsyrer, kostfibre og andre ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse. Kosttilskud må gerne indeholde både vitaminer og mineraler samt andre stoffer og ingredienser samtidig.»næringsstoffer«er i kosttilskudsdirektivet begrænset til at omfatte vitaminer og mineraler.»andre stoffer«er ikke nærmere defineret i kosttilskudsdirektivet, men defineres i berigelsesforordningen (1925/2006).»Andre stoffer«er i berigelsesforordningen (1925/2006) defineret som stoffer, som ikke er vitaminer eller mineraler, og som har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Denne definition omfatter ligeledes ingredienser indeholdende andre stoffer end vitaminer og mineraler, og som har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Der gælder særlige regler for brug af visse andre stoffer, der opfylder definitionen i bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. Se mere herom i afsnit Virksomheden skal kunne dokumentere, at det pågældende produkt lever op til det overordnede formål. Dette skal sikre, at det ikke er vildledende at markedsføre produktet som et kosttilskud. Den ernæringsmæssige og/eller fysiologiske virkning skal kunne dokumenteres, f.eks. ved forespørgsel fra Fødevarestyrelsen, også selv om virkningen ikke anprises i markedsføringen. Dokumentationen for den anmeldte virkning skal foreligge, før markedsføringen påbegyndes Markedsføring i dosisform ( 2, nr. 3) Forudsætningen for, at et produkt kan være et kosttilskud i lovgivningens forstand, er desuden, at det markedsføres i dosisform, f.eks. som kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende former, pulverbreve, væskeampuller, dråbedispenseringsflasker og andre lignende former for væsker og pulver beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder. Ved»mindre afmålte mængder«af væsker forstås mængder, der er så små, at de adskiller sig fra indtagsmængden af almindelige fødevarer. Hvorvidt der er tale om en mindre afmålt mængde, vil bero på en konkret vurdering. Den dosis, som producenten anbefaler, skal stå på produktet.

8 3.2. Sammensætning ( 3-4) Vitaminer og mineraler ( 3) Kosttilskud må kun tilsættes de vitaminer og mineraler, som er anført i bilag 1 i kosttilskudsbekendtgørelsen. Listen over tilladte vitaminer og mineraler er en EU-liste og skal derfor overholdes både ved markedsføring af kosttilskud i Danmark og ved produktion i Danmark med henblik på markedsføring af produkterne i andre EU-lande Minimums- og maksimumsmængder for vitaminer og mineraler ved markedsføring i Danmark ( 3, stk. 1) Der er fastsat grænser for de mængder af vitaminer og mineraler, der minimum skal og maksimalt må tilsættes kosttilskud, der markedsføres i Danmark. Hvis et kosttilskud indeholder både et tilsat vitamin eller mineral og en ingrediens med et naturligt indhold af det samme næringsstof, må den samlede mængde af næringsstoffet ikke overskride maksimumgrænsen. Minimumsgrænserne skal sikre, at forbrugere, der køber kosttilskud for at supplere den tilførsel af næringsstoffer, de får fra kosten, får næringsstofferne i en betydelig mængde. Mængderne fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen og vejledningen. Maksimumsgrænserne skal sikre, at der ikke indtages for store mængder vitaminer og mineraler, hvilket kan være sundhedsskadeligt. Maksimumsgrænser pr. anbefalet daglig dosis fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen og i vejledningen. Disse minimums- og maksimumsgrænser vil blive erstattet af EU-minimums- og maksimumsgrænser, hvis sådanne vedtages på EU-niveau Dispensationer ( 3, stk. 2) Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de fastsatte grænseværdier (minimums- og maksimumsværdier). Der er udstedt en række generelle dispensationer (se oversigt i vejledningens bilag 1). De enkelte dispensationer med vilkår for anvendelse kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Dispensationerne kan umiddelbart anvendes af alle virksomheder. Den generelle dispensation fra minimumsgrænserne betyder, at der ikke skal ansøges om produktspecifik dispensation for kosttilskud, så længe indholdet af det pågældende vitamin eller mineral er mindst 15 % af referenceindtaget for voksne samt børn fra 11 år og derover. Der kan endvidere ansøges om individuel dispensation fra maksimumsgrænserne. Dispensationerne gives i en overgangsperiode frem til fastsættelsen af EU-minimums- og maksimumsgrænser. Ansøgning om dispensation kan sendes til Fødevarestyrelsen Kilderne til vitaminer og mineraler ( 4, stk. 1) Der må kun anvendes de kilder til eller former af vitaminer og mineraler, som er anført i bilag 2 i kosttilskudsbekendtgørelsen. Listen er også gengivet i vejledningens bilag 2.

9 Det er vurderinger fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der danner grundlag for revision af denne EU-liste. De seneste år har EFSA gennemført videnskabelige vurderinger af en række kilder, som virksomheder i EU-landene har ønsket fortsat at kunne anvende. EFSA har vurderet kildernes optagelighed og sikkerhed. Med EU-godkendelsen sikres det, at de kilder, der anvendes til vitaminer og mineraler, både er sikre og foreligger i en form, som kroppen kan optage. Listen over tilladte kilder er en EU-liste og skal derfor overholdes både ved markedsføring af kosttilskud i Danmark og ved produktion i Danmark med henblik på markedsføring af produkterne i andre EU-lande. Kun hvis der på EU-niveau godkendes nye kilder, vil disse blive tilladt. Virksomheder, der ønsker nye kilder godkendt, kan ansøge herom til EU-Kommissionen. Nye godkendte kilder skal fremgå af en ændring af kosttilskudsdirektivet. Fødevarestyrelsen har ikke mulighed for at tillade andre kilder ved f.eks. dispensation Specifikationer for identitet og renhed for vitaminer og mineraler ( 4, stk. 2) For så vidt angår specifikationer for identitet og renhed skal disse være i overensstemmelse med næringsstoftilsætningsbekendtgørelsen. For vitaminer og mineraler med E-numre, f.eks. riboflavin E 101, kan specifikationerne findes i Kommissionens forordning nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til tilsætningsforordningen (1333/2008). For vitaminer og mineraler med DK-numre, f.eks. retinol DK 1, kan specifikationerne findes i bl.a. Compendium of Food Additives Specifications (CX), europæiske farmakopéer, Food Chemical Codex (FCC) og the U.S. Pharmacopeial Convention (USP). Andre specifikationer med DK-numre kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Se også vejledningens bilag Andre stoffer end vitaminer og mineraler Stoffer, som har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som a) ikke er vitaminer eller mineraler, b) tilsættes fødevarer med det formål at opnå en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, c) har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og d) normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer reguleres i bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. Det kan være relevant for f.eks. cholin, koffein, creatin, glucuronolacton, inositol, ubidecaranon (Coenzym Q10), lutein og lycopen samt aminosyrer som f.eks. L-arginin, taurin, L-carnitin og L- cystin. Ekstrakter og udtræk, der er opkoncentreret i en grad, så materialet anses for et»stof«i overensstemmelse med definitionen i bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, er omfattet af denne bekendtgørelse. Det er en forudsætning, at det pågældende stof ikke betragtes som novel food. Der henvises til bekendtgørelsen og vejledningen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer for mere information samt for den administrative procedure, som virksomheden i givet fald skal iværksætte, inden kosttilskuddet må markedsføres i Danmark.

10 Specifikationer for identitet og renhed for andre stoffer end vitaminer og mineraler For stoffer der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, gælder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag 2 til bekendtgørelsen. For visse andre stoffer, end vitaminer og mineraler med E-Numre, f.eks. Curcumin E 100, kan specifikationerne findes i Kommissionens forordning nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til tilsætningsforordningen (1333/2008). For visse andre stoffer end vitaminer og mineraler med DK-numre, f.eks. L-Carnitin DK 102, kan specifikationerne findes i bl.a. Compendium of Food Additives Specifications (CX), europæiske farmakopéer, Food Chemical Codex (FCC) og The Japanese Standards for Food Additives (JSFA). Andre specifikationer med DK-numre kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Andre ingredienser, herunder planter og ekstrakter Ingredienser og ekstrakter, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer, er omfattet af de generelle regler for fødevarer. Ingredienser og ekstrakter kan som udgangspunkt anvendes i kosttilskud. Det kan f.eks. være hvidløg, hyben, fiskeolie eller ekstrakter, der ikke reguleres af bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer eller mineraler til fødevarer. Det er en forudsætning, at produkterne ikke er sundhedsskadelige og i øvrigt overholder fødevarelovgivningen, herunder bestemmelserne i kosttilskudsbekendtgørelsen. Det er virksomhedens ansvar at sikre sig den fornødne viden om indholdet og sikkerheden af ingredienser og stoffer i kosttilskuddet, før produktet markedsføres. Virksomheden skal foretage en sikkerhedsmæssig vurdering i forhold til den eksisterende videnskabelige viden og kunne fremlægge vurderingen i forbindelse med kontrollen. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud (nr af 22. august 2011), som virksomhederne kan anvende, når de skal vurdere, om et kosttilskud er sikkert for forbrugerne. Drogelisten, som føres af DTU Fødevareinstituttet, indeholder toksikologiske vurderinger af en række planter, plantedele og svampe, som er foretaget på baggrund af forespørgsler fra producenter, importører eller forhandlere af kosttilskud, anmodninger fra Fødevarestyrelsen eller på baggrund af ny viden fra den videnskabelige litteratur. Drogelisten er ikke retsligt bindende, men kan anvendes som vejledende indikation på, om der kan være sikkerhedsmæssige problemer med de angivne droger. Drogelisten kan findes på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside. Tilsvarende lister fra andre lande kan ligeledes anvendes som led i vurderingen af et kosttilskuds sikkerhed. Disse vejledende lister er ikke nødvendigvis udtømmende eller fuldt opdaterede. Fødevarestyrelsens risikohåndtering i de konkrete tilfælde vil kunne afvige fra vurderingerne i Drogelisten, f.eks. hvis der foreligger ny viden om risici, der ikke er taget højde for ved vurderingen. Det er derfor vigtigt, at virksomheden holder sig orienteret om eventuel nyere videnskabelig evidens. Planter, ekstrakter, droger og andre ingredienser, der er novel food, må anvendes i overensstemmelse med novel food-forordningen (258/97).

11 Nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food) (forordning 258/97) Novel food-forordningen regulerer stoffer og ingredienser, herunder udtræk af ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse, som ikke har været anvendt indenfor EU i nævneværdig grad før den 15. maj Kravet om, at stoffet eller ingrediensen skal have været konsumeret i nævneværdigt omfang, gælder dog ikke for kosttilskud. Novel food-forordningen (258/97) kan være relevant både for nye kilder til vitaminer og mineraler og for andre ingredienser eller stoffer end vitaminer og mineraler, der tilsættes fødevarer, herunder kosttilskud. Reglerne om novel food er nærmere beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside Fødevaretilsætningsstoffer Kun godkendte tilsætningsstoffer (teknologisk formål) må anvendes i fødevarer, inklusive kosttilskud. Tilsætningsstoffer godkendes, når der er tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser, som viser, at der ikke er sundhedsmæssige betænkeligheder ved at bruge stoffet. Stoffet må ligeledes kun bruges i den mængde, der er teknologisk behov for. Reglerne for anvendelse af tilsætningsstoffer fremgår af tilsætningsforordningen (1333/2008). Den tidligere positivliste er blevet erstattet af EU-listen, som findes i bilag II i tilsætningsforordningen (1333/2008) eller i EU-Kommissionens database over tilsætningsstoffer, som er tilgængelig på internettet: Tilsætningsstoffer, der er godkendt til brug i kosttilskud, fremgår af del E, fødevarekategori 17 i bilag II til tilsætningsforordningen (1333/2008). Det enkelte tilsætningsstof må anvendes til de formål, der er angivet Ekstraktionsmidler Ved fremstilling af fødevareingredienser, herunder udtræk af planter, kan der anvendes forskellige ekstraktionsmidler. Reglerne vedrørende anvendelse af ekstraktionsmidler findes i tilsætningsbekendtgørelsen Mikrobielle kulturer Der er ikke særlige regler for mikrobielle kulturer, der betragtes som fødevareingredienser. Læs mere om brugen af mikrobielle kulturer på Fødevarestyrelsens hjemmeside Enzymer Anvendelse af enzymer er reguleret af enzymforordningen (1332/2008) og i Danmark af særlige danske regler for godkendelse af enzymer i tilsætningsbekendtgørelsen. I henhold til definitionen i artikel 3 og betragtning 4 i enzymforordningen (1332/2008) er enzymer, som tilsættes fødevarer herunder kosttilskud med et ernæringsmæssigt eller fordøjelsesfremmende formål ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde og dermed heller ikke af de danske regler om godkendelse, men kan anvendes ligesom andre ingredienser. Virksomhederne skal derfor i disse

12 tilfælde ikke ansøge om godkendelse af enzymerne, men blot som for andre ingredienser sikre sig, at de ikke er sundhedsskadelige. Såfremt enzymer anvendes i henhold til artikel 3 i enzymforordningen (1332/2008) med et teknologisk formål på et hvilket som helst trin af fremstillingen, forarbejdningen, tilberedningen, behandlingen, emballeringen, transporten eller opbevaringen af fødevarerne, gælder den danske godkendelsesordning. Godkendelsesordningen er beskrevet i tilsætningsbekendtgørelsen Læs mere om brugen af enzymer på Fødevarestyrelsens hjemmeside Anmeldelse af kosttilskud til markedsføring i Danmark ( 5) Krav om anmeldelse Alle kosttilskud, der skal markedsføres i Danmark, skal - uanset sammensætning - anmeldes til Fødevarestyrelsen senest samtidig med markedsføringen. Anmeldelsen foregår ved at udfylde den anmeldelsesblanket, der findes på virk.dk. Fra den 13. december 2014 er der indført krav om, at anmeldelsen skal udfyldes og sendes digitalt. Anmelderen får herefter tilsendt en bekræftelse på anmeldelsen. Af bekræftelsen fremgår et journalnummer, som tildeles hvert enkelt kosttilskud ved anmeldelse. Bekræftelsen er ikke en godkendelse af produktet (indhold eller mærkning), hvilket også fremgår af bekræftelsen. Se mere om obligatorisk digital anmeldelse, herunder mulighederne for fritagelse fra den digitale selvbetjeningsløsning på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Fødevarevirksomheder, der er etableret i et andet EU eller EØS-land, og som anmelder kosttilskud til markedsføring i Danmark, kan anvende den engelsksprogede blanket til anmeldelse af kosttilskud, der findes på businessindenmark.dk, eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside og indsende den til Fødevarestyrelsen. Kosttilskud, der fremstilles i Danmark, men alene skal markedsføres uden for Danmark, skal ikke anmeldes til Fødevarestyrelsen. Hensigten med anmeldelsen er at indsamle information, der skal lette overvågning og kontrol. Anmeldelsen er ikke en godkendelse af produkterne, men alene en formel registrering af de kosttilskud, der markedsføres i Danmark. Alle kosttilskud er underlagt den almindelige stikprøvebaserede fødevarekontrol. Anmeldelsen er en forudsætning for, at kosttilskuddet kan markedsføres lovligt i Danmark. Hvis et produkt afmeldes som kosttilskud, må det ikke længere markedsføres, dvs. sælges eller i øvrigt overdrages, i noget omsætningsled - hverken af producent, importør eller i detailhandlen, herunder fra hjemmesider. Restlagrene må ikke sælges efter afmeldelse. Tilbagelevering til producent eller importør kan dog ske Anmelder Det er producenten eller den, der er ansvarlig for første afsætning (f.eks. importør) i Danmark, der skal foretage anmeldelsen. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke allerede er etableret i Danmark, kan anmeldelsen indgives til Fødevarestyrelsen af f.eks. virksomhedens hovedkontor i et af de andre EU-lande. Hvis en virksomhed allerede er etableret inden for EU, kan der ikke stilles krav om, at virksomheden skal etablere en filial eller lignende i Danmark med det formål at anmelde et kosttilskud.

13 En virksomhed, f.eks. et udenlandsk moderselskab, har mulighed for ved skriftlig fuldmagt at udpege en bemyndiget repræsentant i Danmark, til at varetage virksomhedens interesser over for Fødevarestyrelsen. Denne vil således kunne agere som bindeled mellem virksomheden og fødevaremyndighederne. Repræsentanten vil kunne stille diverse teknisk dokumentation og andre oplysninger, der måtte blive brug for, til rådighed for fødevarekontrollen og assistere ved opfølgning på kontrolresultater. En medievirksomhed, der bringer en annonce med reklame for et kosttilskud, der kan købes fra en kosttilskudsvirksomhed, eventuelt i udlandet, betragtes ikke i denne sammenhæng som ansvarlig for første afsætning. Medievirksomheden skal derfor ikke anmelde kosttilskudsproduktet til Fødevarestyrelsen Hvad skal anmeldes? Nogle virksomheder markedsfører flere lignende kosttilskud, men kun produkter, der anses for forskellige, skal anmeldes enkeltvis. Produkter, der anses for at være forskellige, kan f.eks. være: et kosttilskud med samme navn og indhold, der markedsføres i flere udgaver med forskellige anbefalede daglige doser, eller to kosttilskud med samme produktnavn og samme indholdsstof, men med forskellig indtagelsesform, f.eks. kapsel og tablet. For så vidt angår kosttilskud med samme navn og indhold, men med forskellige smagsvarianter skal hver smagsvariant anmeldes hver for sig. Der betales dog kun gebyr for ét produkt. Andre lignende kosttilskud betragtes som ét produkt, der derfor kun skal anmeldes én gang, f.eks. et kosttilskud (samme navn og indhold), der markedsføres i flere pakningsstørrelser (f.eks. 60 og 120 tabletter), uanset om pakningsstørrelsen indgår i produktnavnet (f.eks.»drogen 60«). Der skal indsendes en model af den mærkning, der anvendes for varen. Ved»model af mærkning«forstås i denne anmeldelsesordning udfyldelse af anmeldelsesblanketten på virk.dk. Indhold af vitaminer og mineraler og andre stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning skal anføres i tabel 7d. Indholdet per daglig dosis af vegetabilske, animalske og mineralske ingredienser skal dog ikke fremgå af anmeldelsesblanketten. Ved anmeldelse af kosttilskud med indhold af vegetabilske ingredienser (planteingredienser), skal planteingredienserne anføres med korrekt latinsk navn, herunder authornavn, og dansk navn, f.eks.»allium sativum L«. og»hvidløg«. Den anvendte plantedel skal anføres på dansk i feltet beregnet hertil. Korrekte latinske og danske navne kan findes i NaturErhvervstyrelsens liste over anbefalede plantenavne. Se listen her: Der skal endvidere angives oplysninger om produktets virkning eller formål samt de mængder af vitaminer, mineraler og/eller andre stoffer, der er i den daglige dosis af produktet. Dette gælder både for naturligt indhold og tilsatte stoffer. Oplysninger vedrørende fremstillingsmetode skal ikke, som anført i bekendtgørelsens 5, fremsendes, men skal være umiddelbart tilgængelige i forbindelse med kontrollen Efterfølgende ændringer i produktet skal indberettes til Fødevarestyrelsen Alle nedenstående ændringer i anmeldte oplysninger skal meddeles Fødevarestyrelsen via anmeldelsesformularen på virk.dk.

14 animalske ingredienser eller planteingredienser, vitaminer/mineraler, andre stoffer med ernæringsmæssig og/eller fysiologisk virkning, eller hvilke teknologiske tilsætningsstoffer der indgår i produktet Ændringen sker ved, at udfylde anmeldelsesformularen på virk.dk på ny. Ændringer i mængden af teknologiske tilsætningsstoffer i et anmeldt kosttilskudsprodukt er dog ikke nødvendige at anmelde til Fødevarestyrelsen. Som ved anmeldelse af et nyt kosttilskud journaliseres en ændring af et tidligere anmeldt kosttilskud på en ny sag og tildeles således et nyt journalnummer. Journaliseringen på flere sager har ingen betydning i forhold til det årlige kosttilskudsgebyr, hvor der udelukkende betales for det ændrede produkt, såfremt det kun er dette, der er på markedet efter ændringen. Se mere om det årlige kosttilskudsgebyr i afsnit Hvis det oprindelige produkt er eller skal være på markedet samtidigt med det ændrede produkt, skal begge produkter være anmeldt samtidigt. Når holdbarhedsperioden for det oprindelige produkt er udløbet, eller virksomheden har sikret sig, at produktet ikke længere markedsføres, herunder i detailleddet, skal virksomheden afmelde produktet hos Fødevarestyrelsen. En virksomhed, der skifter adresse, skal ikke anmelde kosttilskuddene på ny. Fødevarestyrelsen vil sørge for, at anmeldelserne fortsat er registreret på virksomheden uanset adresseændringen Offentligt tilgængeligt register over anmeldte kosttilskud (kosttilskudsportalen) Oplysninger om alle kosttilskud, der er anmeldt til markedsføring i Danmark, er samlet i et register på under området»kosttilskud«. Registret omtales populært som»kosttilskudsportalen«. På vises kun de oplysninger, der fremgår af produktets mærkning. Oplysninger, som er ejendomsretsligt beskyttet eller på anden måde betragtes som omhandlende drifts- eller forretningsforhold eller lignende, der kan anses for fortrolige, offentliggøres ikke. Der må påregnes en kort tid, fra produktet er anmeldt, til det optræder i registret. Virksomheder, der bliver opmærksomme på eventuelle fejl i registreringen af et anmeldt kosttilskud, bedes rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. Hvis der er anmeldt ændringer til et produkt, vil både det eksisterende og det nye produkt fremgå af registret, så længe begge produkter er på markedet, dvs. indtil det ene produkt afmeldes Gebyr i forbindelse med anmeldelse af kosttilskud til markedsføring i Danmark Fra og med 2011 er kontrollen med sikkerheden af kosttilskud styrket. Kontrollen finansieres af erhvervet. Fødevarestyrelsen har derfor siden efteråret 2011 opkrævet et gebyr hos alle virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark. De nærmere regler fremgår af fødevareloven og betalingsbekendtgørelsen. Der opkræves et årligt gebyr pr. virksomhed samt et gebyr pr. anmeldt kosttilskud. Gebyrernes størrelse fremgår af fødevareloven 45, stk. 6. Beløbene reguleres årligt og fremgår af betalingsbekendtgørelsen. Gebyret opkræves for de kosttilskud, der fremgår af registeret pr. 1. september indeværende år. Virksomheder med en årlig omsætning på mindre end kr. (eksklusive moms) fra salg af fødevarer skal dog ikke betale gebyr.

15 Gebyret skal betales, uanset om virksomheden har eksisteret og kosttilskuddet har været anmeldt i hele perioden, for eksempel fra 1. januar 2013 og frem til 1. september 2013 eller kun for en kortere periode indeværende år. Det vil sige, at virksomheder, der har anmeldt et kosttilskud f.eks. den 1. august 2013, vil blive opkrævet gebyr for hele 2013, selv om produktet ikke har været anmeldt i hele En ændring af enten produktnavnet eller mindre ændringer i produktindholdet for et eksisterende kosttilskud anses ikke - i betalingsøjemed - for en så væsentlig ændring, at der er tale om et nyt kosttilskud, der skal betales særskilt gebyr for. Dette forudsætter dog, at det»gamle«produkt udfases, så det på sigt kun er det nye, ændrede produkt, der er på markedet. Hvis både produktnavnet og produktindholdet ændres, vil der - også i betalingsøjemed - være tale om to produkter, der skal betales gebyr for inden for samme faktureringsperiode. Kosttilskud, der er afmeldt, må herefter ikke markedsføres hverken fra engrosvirksomheden, fra hjemmesider eller fra detailbutikker. Hvis der stadig er produkter på butikshylderne, skal disse aktivt trækkes tilbage af den produktansvarlige virksomhed ved afmelding af produktet. Engrosvirksomhedens eventuelle restlager af produktet må heller ikke sælges længere, når produktet er afmeldt. En virksomhed, der ønsker at sælge et afmeldt produkt igen, skal anmelde det på ny Mærkning og markedsføring ( 6-8) Generel mærkning Kosttilskud skal være mærket i overensstemmelse med de generelle mærkningsregler i fødevareinformationsforordningen (1169/2011) og mærkningsbekendtgørelsen. Ingredienslisten på kosttilskud skal udføres i henhold til artikel 18 i fødevareinformationsforordningen (1169/2011). Ingredienserne skal angives ved deres specifikke betegnelse, det vil sige navnet på den tilsatte ingrediens eller stof. For tilsatte vitaminer og mineraler kan der i stedet for den specifikke betegnelse på stoffet f.eks.»(retinol)«angives næringsstofbetegnelsen f.eks.»(vitamin A)«. Det tidligere krav om angivelse af kategoribetegnelsen (henholdsvis "vitaminer" og "mineraler") i ingredienslisten er ophævet, men betegnelse kan fortsat bruges på frivillig basis, hvis det ikke har indflydelse på de enkelte ingrediensers faldende orden. Der gøres endvidere opmærksom på, at visse stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerance, skal være fremhævet i mærkningen i ingredienslisten, jf. artikel 21 i fødevareinformationsforordningen (1169/2011). Fra og med 13. december 2014 skal fødevarer, herunder kosttilskud, med indhold af koffein, der er tilsat med et fysiologisk formål mærkes med supplerende oplysninger herom, jf. artikel 10 i fødevareinformationsforordningen (1169/2011), jf. bilag III. Kosttilskud skal således mærkes med følgende oplysning:»indeholder koffein. Bør ikke indtages af børn eller gravide«. Oplysningen skal fremgå af mærkningen i samme synsfelt som varens betegnelse Desuden skal koffeinindholdet angives i forhold til den anbefalede daglige dosis, der angives på mærkningen Specifik mærkning af kosttilskud Kosttilskud skal desuden være mærket i overensstemmelse med de specifikke mærkningsregler i kosttilskudsbekendtgørelsen ( 6-8).

16 Standardpåskrifter ( 6, stk. 1) Alle kosttilskud skal være mærket med følgende standardpåskrifter: varebetegnelsen»kosttilskud«, en advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den angivne anbefalede daglige dosis, en angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret kost, en angivelse af, at produkterne bør opbevares uden for små børns rækkevidde, og påskriften»bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år«. Fødevarestyrelsen kan give generelle og konkrete dispensationer fra påskriften»bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år«. Efter gældende praksis gives der kun dispensation, hvis myndighederne anbefaler et tilskud til en af disse grupper. Der er f.eks. givet en generel dispensation til kosttilskud, som alene indeholder folsyre. Baggrunden er, at Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder, der planlægger graviditet, indtager et dagligt tilskud på 400 mikrogram folsyre fra det tidspunkt, hvor graviditeten planlægges til og med 12. graviditetsuge Advarselsmærkning ved indhold af beta-caroten Alle kosttilskud, der er tilsat beta-caroten (som kilde til vitamin A), bør mærkes med en advarsel om, at de ikke bør indtages af rygere. Baggrunden herfor er forskningsresultater, der viser en øget risiko for udvikling af kræft hos storrygere (20 cigaretter eller mere pr. dag), der gennem længere tid har fået store doser betacaroten via kosttilskud Kategori, art og plantenavn ( 6, stk. 1, nr. 2 og 3) Kosttilskud skal mærkes med navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendertegner produktet, eller en angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer. Ved art menes næringsstofbetegnelse, f.eks. vitamin C. Det kendetegnende stof i produktet kan udgøre både næringsstoffer og andre stoffer, herunder ingredienser, med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Se afsnit Kosttilskud med planteekstrakter skal mærkes med typen af planteekstrakt, f.eks.»tomatekstrakt«. Virksomheden kan derudover vælge at mærke med ekstraktets indhold af navngivne stoffer, f.eks.»lycopen«, hvis dette er kendetegnende for produktet. I så fald skal mængden af stoffet også deklareres, se afsnit Den obligatoriske mærkning af det kendetegnende stof må gengives et andet sted, f.eks. på pakningen eller i produktnavnet, hvis gengivelsen er neutral. Hvis gengivelsen af den obligatoriske mærkning ikke er neutral, f.eks. det kendetegnende stof + eller det kendetegnende stof Forte, vil oplysningen som udgangspunkt blive betragtet som en ernærings- eller sundhedsanprisning, der skal overholde reglerne i anprisningsforordningen (1924/2006).

17 Det er en konkret vurdering, om anvendelse af den obligatoriske mærkning af det kendetegnende stof andet sted i markedsføringen er at betragte som en neutral gengivelse. Kosttilskud med planteingredienser skal i øvrigt mærkes med plantens navn - både det danske og det latinske navn, herunder author navn. Det latinske navn, der sættes i parentes, skal sikre, at forbrugerne får en entydig oplysning, da der kan være forskellige danske navne for den samme plante. Eksempel:»Gurkemeje (Curcuma longa L.)«. Fødevarestyrelsen har mulighed for i særlige tilfælde at meddele dispensation fra dette mærkningskrav. Krav om mærkning med latinsk navn gælder kun for planteingredienser og dermed ikke for ingredienser af animalsk eller mineralsk oprindelse, f.eks. fiskeolie eller østersskal Mængde angivet i numerisk form ( 7, stk. 1) Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som kosttilskuddet indeholder, skal anføres i mærkningen i numerisk form. Med»numerisk form«menes f.eks. mg eller ml i forhold til anbefalet daglig dosis, f.eks.»10 mg pr. anbefalet daglig dosis«. Ved deklaration af vitaminer og mineraler skal der benyttes de næringsstofbetegnelser og de enheder, som er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. Der er ikke fastsat regler for rækkefølgen for angivelse af næringsstofferne, men det anbefales at man benytter den rækkefølge som er angivet i bilag 1, herunder at indhold af vitaminer deklareres før indhold af mineraler. Det er den samlede mængde af de pågældende stoffer i kosttilskuddet, der skal angives, dvs. summen af naturligt forekommende og tilsatte vitaminer og mineraler eller andre stoffer. Et produkt, der f.eks. er tilsat fiskeolie, skal mærkes numerisk med mængden af fiskeolie pr. anbefalet daglig dosis i produktet. Et produkt, der f.eks. er tilsat opkoncentreret fiskeolie (med omega 3-fedtsyrer), skal mærkes numerisk med mængden af tilsat opkoncentreret fiskeolie. Et produkt, der er tilsat DHA eller EPA, skal mærkes numerisk med mængden af disse stoffer Mængde i forhold til den anbefalede daglige dosis ( 7, stk. 2) Kosttilskud skal altid mærkes med den anbefalede daglige dosis, som virksomheden anbefaler for produktet. Mængden af de anførte næringsstoffer eller andre stoffer skal angives i forhold til den anbefalede daglige dosis, der fremgår af mærkningen, og ikke i forhold til indholdet i f.eks. én tablet eller et gram. Den anbefalede daglige dosis skal angives enten som en fast dosis eller som en variabel dosis inden for et interval. Hvis den anbefalede daglige dosis varierer over en periode, når der f.eks. anbefales 4 tabletter dagligt i de første 2 uger og derefter 2 tabletter dagligt, kan der i mærkningen angives et interval for minimums- og maksimumsmængden af de pågældende stoffer i forhold til de forskellige anbefalede daglige doser Analyseret eller beregnet indhold af stoffer ( 7, stk. 3) Den samlede mængde af de pågældende stoffer, som kosttilskuddet indeholder, skal være gennemsnitsværdier fastsat på grundlag af producentens analyse af produktet. Det er dog ikke muligt at foretage analyse af produktet af alle naturligt forekommende ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt at angive den beregnede mængde ud fra fremstillingsprocessen.

18 Retningslinjer for tolerancer ved næringsdeklaration m.v. De samlede mængder af et stof, som et kosttilskud indeholder, skal fastsættes ved producentens analyse af produktet. Virksomhederne skal - som led i egenkontrollen - kunne dokumentere, at produktets deklarerede indhold svarer til dets faktiske indhold, og virksomhedens dokumentation for analyseresultatet skal kunne fremlægges ved eventuelt kontrol. Kosttilskuddets faktiske næringsindhold må ikke afvige så væsentligt fra de værdier, der deklareres, at disse afvigelser er vildledende for forbrugerne. Når det gælder retningslinjer for tolerancer henvises til EU-Kommissionens vejledning til brug for myndighedernes kontrol med overholdelse af EU-lovgivningen med hensyn til fastsættelse af tolerancer for næringsstofværdier angivet på etiketter (december 2012). For kosttilskud er tolerancerne for vitaminer på + 50 % /- 20 %, inklusive analyseusikkerhed, med mulighed for højere tolerancer for vitamin C i flydende produkter, og for mineraler + 45 % /- 20 %, inklusive analyseusikkerhed. Den væsentlige ændring i forhold til de tidligere danske retningslinjer er, at tolerancerne er inklusive analyseusikkerhed. For andre stoffer end vitaminer og mineraler tages udgangspunkt i de samme retningslinjer, som for vitaminer (+ 50 % / 20 %), inklusiv analyseusikkerheden. Hvis der i EU- eller national lovgivning er fastsat minimums eller maksimumsværdier, må disse værdier ikke overskrides, med undtagelse af analyseusikkerheden. Der er også særlige retningslinjer ved anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger, idet de niveauer for næringsstoffer og andre stoffer, der er angivet i betingelser for anvendelse af de pågældende anprisninger ikke må overskrides, med undtagelse af analyseusikkerheden. I EU-Kommissionens vejledning er der givet en række eksempler på tolerancer i forskellige situationer. Hvis der ved den offentlige kontrol konstateres værdier, der er udenfor toleranceintervallet, er der en række aspekter, der skal tages hensyn til inden der sanktioneres. Disse kan for eksempel være afvigelsens omfang og afvigelsens karakter (overvurdering eller undervurdering) i relation til det pågældende næringsstof. Se afsnit 2.4 i EU-Kommissionens vejledning. EU-Kommissionens vejledning til brug for myndighedernes kontrol med overholdelse af EUlovgivningen med hensyn til fastsættelse af tolerancer for næringsstofværdier angivet på etiketter (december 2012) kan findes på EU-Kommissionens og Fødevarestyrelsens hjemmesider. Ved kosttilskud, som ikke er tyggetabletter, brusetabletter, sugetabletter,»slow-release«-tabletter eller lignende, bør henfaldstiden ikke overstige 60 minutter.

19 3.5. Referenceværdier for vitaminer og mineraler ( 7, stk. 4 og 5) Oplysninger om vitaminer og mineraler skal angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, DEL A, pkt.1, i fødevareinformationsforordningen (1169/2011), eller for kosttilskud, der markedsføres til børn, bilag 3 i kosttilskudsbekendtgørelsen. Procentdelen kan tillige angives grafisk. For de vitaminer og mineraler, der er anført i bilag XIII i fødevareinformationsforordningen (1169/2011) og i bilag 3 i kosttilskudsbekendtgørelsen, hvor der ikke er fastlagt en referenceværdi, anføres»ikke fastlagt«. Procenterne skal angives i forhold til referenceværdierne for»voksne samt børn fra 11 år og derover«, og kan, hvor det er relevant, angives supplerende også for»børn 1-10 år«. Procent af referenceværdierne kan angives på følgende måder: 1. Betegnelsen "referenceindtag" kan anvendes ved angivelse af procent af referenceværdierne. Betegnelsen "Referenceindtag" kan forkortes "RI". Hvis forkortelsen "RI" anvendes, skal "RI" også skrives helt ud, dvs. "Referenceindtag". Dette kan angives som f.eks. "procent af RI" eller "% af RI" med en markering (f.eks.*), der tydeligt henviser til den fulde betegnelse. 2. Betegnelsen "næringsstofreferenceværdier" kan anvendes ved angivelse af procent af referenceværdierne. Betegnelsen "næringsstofreferenceværdier" kan forkortes "NRV". Hvis forkortelsen "NRV" anvendes, skal "NRV" også skrives helt ud, dvs. "Næringsstofreferenceværdier". Dette kan angives som f.eks. "procent af NRV" eller "% af NRV" med en markering (f.eks. *), der tydeligt henviser til den fulde betegnelse. Da betegnelsen "referenceindtag" skal anvendes på almindelige fødevarer, anbefaler Fødevarestyrelsen, at betegnelsen "referenceindtag" også anvendes på kosttilskud. Derved får forbrugerne den samme information på almindelige fødevarer og på kosttilskud. Referenceværdierne er gengivet i bilag 3 til denne vejledning. 4. Anprisninger Mange virksomheder - både producenter, importører eller forhandlere - ønsker at markedsføre deres kosttilskud med anprisninger, indikationer på virkning, billeder, udtalelser fra andre forbrugere om produktets gavnlige effekt osv. Der er i disse tilfælde tale om markedsføring, der typisk vil være omfattet af de generelle regler for ernærings- og sundhedsanprisninger (anprisningsforordningen (1924/2006)). Med anprisningsforordningen (1924/2006) har der siden den 1. juli 2007 været fælles EU-regler om frivillig brug af ernærings- og sundhedsanprisninger. Ved en»anprisning«forstås enhver frivillig angivelse, herunder billeder, grafik eller symboler, som er egnet til at give forbrugerne den opfattelse, at en fødevare har særlige egenskaber med hensyn til dens oprindelse, fremstillingsmåde, beskaffenhed, art, mængde, sammensætning, egenskab eller virkninger.

20 Det er virksomhedens ansvar at sikre sig, at anvendte anprisninger både mundtlige og skriftlige - er i overensstemmelse med reglerne. Det er kun de ernærings- og sundhedsanprisninger, der er godkendte, der kan anvendes. Dog er forordningens overgangsbestemmelser fortsat gældende for visse planter og planteingredienser, for hvilke godkendelsesprocessen er sat i bero af EU-Kommissionen. Der henvises til anprisningsforordningen (1924/2006) og anprisningsvejledningen. 5. Markedsføring via internettet 5.1. E-handelsloven Ved markedsføring af kosttilskud via internettet gælder de særlige regler for e-handel. E-handelsloven fastlægger hvilket lands regler, der gælder for markedsføringen, og hvilket lands myndigheder, der har kompetence til at kontrollere, om virksomheden overholder lovgivningen. Med e-handelslovgivningen anerkendes EU- og EØS-landenes kontrol med virksomheder, der markedsfører via internettet, og som er etableret i det pågældende land. Det afgørende er som udgangspunkt, hvor virksomheden, der står bag hjemmesiden, er etableret Etableret»Etableret«fortolkes i overensstemmelse med de generelle EU-regler.»Etablering«betyder, at der i et land skabes en stabil og permanent indretning, der for den pågældende udgør»det erhvervsmæssige midtpunkt«. Dette kan bl.a. ske ved oprettelse af en ny virksomhed, ved overtagelse af en bestående virksomhed eller ved flytning af en bestående virksomhed. Ved såkaldt»sekundær etablering«, dvs. oprettelse af datterselskaber, filialer og agenturer, skabes også en permanent virksomhed i etableringslandet, men den udgør ikke det pågældende erhvervsmæssige midtpunkt. Etableringsretten forudsætter derfor en fysisk og vedvarende tilstedeværelse på etableringsstatens område af en sådan art, at den omhandlede økonomiske virksomhed faktisk og reelt kan udøves. Kravet vil også være opfyldt, når en virksomhed er oprettet for en bestemt periode. Det er derimod ikke afgørende, om en hjemmeside er».dk«,».eu«eller».org«, hvor serveren befinder sig, eller hvor internetsiden er tilgængelig. Man kan derfor ikke regne med, at virksomheder, der står bag en».dk«-hjemmeside, er danske - heller ikke selv om teksten er på dansk. Eksempel 1 En virksomhed, der alene drives fra en fysisk adresse i Danmark, og er stiftet og registreret som et dansk selskab i overensstemmelse med selskabsretten, anses for etableret i Danmark. Virksomheden skal overholde EU-regler og de særlige danske regler, også ved markedsføring på internettet - uanset om siden er en».eu«-hjemmeside. Virksomheden kontrolleres af Fødevarestyrelsen.

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDKAST. Vejledning om kosttilskud

UDKAST. Vejledning om kosttilskud UDKAST Vejledning om kosttilskud 6. september 2017 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 6 2.1 Fødevareforordningen... 6 2.2 Kosttilskudsdirektivet... 7 2.3 Lægemidler, dopingmidler

Læs mere

VEJ nr af 13/12/2017. Vejledning om kosttilskud

VEJ nr af 13/12/2017. Vejledning om kosttilskud VEJ nr. 10213 af 13/12/2017 Vejledning om kosttilskud Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 6 2.1 Fødevareforordningen... 6 2.2 Kosttilskudsdirektivet... 7 2.3 Lægemidler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Vejledning. om kosttilskud

Vejledning. om kosttilskud Vejledning om kosttilskud September 2005 Opdateret 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT...3 BAGGRUND...3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE...3 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...3 ANVENDELSESOMRÅDE, 1...3 AD 1...4

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed Nye Fødevarer Sundhed og fødevaresikkerhed Indledning Definition En ny fødevare eller novel food er en fødevare eller fødevareingrediens, som ikke eller stort set ikke blev anvendt som fødevarer i EU før

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 113 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 113 Offentligt Den 18. oktober 2016 Redegørelse for tilpasningsmuligheder i kontrollen med D- vitamin dråber til spædbørn Resumé På baggrund af sagen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1305325 Dok. Nr.: 1327588 Dato: 14. november 2013 Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Notat om hvornår et produkt eller et markedsføringsudsagn er omfattet af reglerne om brug af ernærings- eller sundhedsanprisninger

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår traditionelle

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN Møde d. 25. nov. 2014 i Fødevarestyrelsens kontaktgruppe og i Dialogforum for anprisninger.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 FI: Organisation 229 medlemmer Generalforsamling Bestyrelse (10) Sekretariat (13) Fødevarelovgivning

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk Energidrikke www.bryggeriforeningen.dk Hvad er? Energidrikke er læskedrikke, der indeholder koffein og evt. vitaminer og stofferne taurin og glucuronolacton Energidrikke er godkendte og testet af såvel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere