Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til"

Transkript

1 Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling) 1 I lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 8 a, indsættes som stk. 2: Stk. 2. Forældre kan ved tilbagevenden fra forældreorlov eller fravær efter barsellovens 6-14 skriftligt anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider og mønstre i en nærmere omhandlet periode. Arbejdsgiveren skal overveje og besvare en sådan anmodning skriftligt under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov affattes således: 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager eller udsætte denne for anden mindre gunstig behandling, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14, fordi denne har fremsat anmodning om ændringer efter denne lovs 8 a, stk. 2, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Afskediges en lønmodtager eller udsættes denne for anden mindre gunstig behandling i strid med 9, uden at en eventuel afskedigelse underkendes, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Såfremt en afskedigelse eller en anden mindre gunstig behandling finder sted under graviditet, fravær efter barsellovens 6-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at forholdet ikke er begrundet i disse forhold. Loven træder i kraft den 8. marts Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2010/18/EU om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (EU-Tidende 2010, L 68, s. 13).

2 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med dette lovforslag er at gennemføre dele af det nye forældreorlovsdirektiv - Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af arbejdsmarkedets parter på europæisk plan, nærmere BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS. Direktivet ophæver det tidligere forældreorlovsdirektiv 96/34/EF. Direktivet og aftalen er optrykt som henholdsvis bilag 2 og 3 til dette lovforslag og vil blive optrykt som bilag til loven. Direktivet er udstedt med hjemmel i EF-traktatens artikel 139, stk. 2. Efter denne artikel kan Rådet træffe afgørelse om at iværksætte visse aftaler, der indgås af arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan. En sådan afgørelse forudsætter, at de underskrivende parter fremsætter fælles anmodning herom. Direktivet har således til formål at give retsvirkning til den reviderede aftale, som de europæiske parter har indgået om forældreorlov. Samtidig ophævedes den tidligere rammeaftale af 14. december 1995, der var iværksat ved Rådets direktiv 96/34/EF. Den reviderede aftale, der den 18. juni 2009 blev indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, har til formål at fremme en bedre balance mellem arbejdsliv og familie/privatliv som middel til at opnå lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet. Dele af forældreorlovsdirektivet er allerede gennemført i forbindelse med, at Institut for Menneskerettigheder fik kompetence på bl.a. ligebehandlingslovens område, jf. 2 i lov nr. 182 af 8. marts 2011 om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love, deriblandt ligebehandlingsloven. 2. Baggrunden for lovforslaget Den 18. juni 2009 indgik de europæiske parter (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS) en revideret rammeaftale om forældreorlov. Parterne anmodede herefter Kommissionen om at forelægge aftalen for Rådet med henblik på at gøre den bindende i alle medlemsstater. Rådet har herefter efter den særlige procedure for partsaftaler vedtaget direktivet med henblik på at iværksætte aftalen. Selve direktivteksten er kortfattet med en henvisning til rammeaftalen, der er bilag til direktivet. I artikel 1 gøres denne aftale, der er indgået mellem parterne, retligt bindende. Artikel 2 vedrører sanktioner, som skal bidrage til en effektiv gennemførelse af rammeaftalen. Artiklerne 3, 5 og 6 indeholder gennemførelsesbestemmelser, herunder mulighed for overenskomstimplementering, og endelig fremgår det af artikel 4, at direktivet ophæver det tidligere forældreorlovsdirektiv. Samlet set er der alene sket en opdatering af teksten i det tidligere direktiv. Rammeaftalen om forældreorlov indeholder minimumsforskrifter. Disse skal gøre det lettere at forene arbejdsliv og familieliv for forældre, som arbejder. Den reviderede aftale er tilpasset under hensyn til en mere forskelligartet arbejdsstyrke og til samfundsudviklingen, herunder mere forskelligartede familiestrukturer. Aftalen dækker udtrykkeligt alle lønmodtagere uanset kontrakttype, herunder deltidsbeskæftigelse, tidsbegrænset beskæftigelse og vikararbejde. I lighed med, hvad der er tradition ved dansk EU-implementering, har de danske parter vurderet mulighederne for at selv at aftaleimplementere direktivet ved kollektiv overenskomst. Efter dansk tradition er de nødvendige lovgivningsinitiativer udformet, således at ændringerne tager mest muligt hensyn til en sådan mulighed for aftaleimplementering. De danske parter har ligeledes været inddraget i arbejdet med at vurdere behovet for at justere i dansk lovgivning. Dette arbejde har fundet sted i regi af en arbejdsgruppe nedsat af det faste implementeringsudvalg under Beskæftigelsesministeriet. 3. Gældende ret

4 Implementeringen af det nye forældreorlovsdirektiv giver alene anledning til mindre justeringer i dansk lovgivning. Det skyldes, dels at Danmark allerede har regler, der går videre end de europæiske minimumsforskrifter, dels at en række bestemmelser ikke vedrører en egentlig pligt men mere er mindre bindende hensyn, som bør indgå i overvejelserne, når reglerne udformes. Hovedindholdet i den reviderede europæiske forældreorlovsaftale er at udvide lønmodtageres (mænds såvel som kvinders) individuelle ret til forældreorlov fra tre måneder til fire måneder og indfører en række forbedringer og præciseringer i forbindelse med udøvelsen af denne ret. Lønmodtagere beskyttes således mod forskelsbehandling som følge af ansøgning om forældreorlov eller som følge af selve orloven. Ligeledes fremmes genoptagelsen af arbejdet efter orlovsperioden navnlig ved at give lønmodtageren ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger. Størstedelen af de reviderede europæiske regler giver altså ikke behov for at ændre i dansk lovgivning. Hver forælder har allerede efter barselloven en individuel ret til 32 ugers forældreorlov (godt 7 måneders forældreorlov pr. forælder), jf. 9 i lovbekendtgørelse nr af 13. november 2009 (barselloven). Der er ikke efter de danske regler mulighed for at overføre forældreorlov fra den ene forælder til den anden. Som noget nyt er det gjort obligatorisk (og ikke længere fakultativt) nationalt at fastsætte varselsperioder. Heller ikke denne omformulerede varslingsbestemmelse giver behov for at ændre i dansk lovgivning: I barsellovens 15, stk. 4, er der allerede fastsat en varslingsfrist på 8 uger, der tilgodeser både arbejdsgiverens og lønmodtagerens interesser. De nye regler giver alene behov for i ligebehandlingsloven at fastslå retten for forældre til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og til en præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling end afskedigelse. 4. Lovforslagets indhold Lovforslaget er udformet således: At der indsættes en bestemmelse om, at forældre har ret til at bede om fleksible arbejdsordninger ved tilbagevenden efter orlov, og at arbejdsgiveren har pligt til at besvare sådanne anmodninger. Både anmodning og besvarelse skal være skriftlig. ( 1, nr. 1), At det præciseres, at beskyttelsen ved graviditet, barsel eller adoption også omfatter mindre gunstig behandling end afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption ( 1, nr. 2), At det præciseres, at beskyttelsen ved barsel eller adoption også omfatter mindre gunstig behandling, således at anden mindre gunstig behandling i strid med 9, uden at en eventuel afskedigelse underkendes, kan medføre, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse ( 1, nr. 3), At det præciseres, at beskyttelsen ved graviditet, barsel eller adoption også omfatter mindre gunstig behandling end afskedigelse i forhold til reglerne om omvendt bevisbyrde ( 1, nr. 4). 4. Ligestillingsmæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes at have positive ligestillingsmæssige konsekvenser, idet formålet med det underliggende direktiv netop har været at indføre en række forbedringer og præciseringer omkring forældreorlov. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Præciseringerne berører alene forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Dog vil lovforslaget have mindre administrative konsekvenser for arbejdsgivere, der fremover skriftligt skal besvare anmodninger fra lønmodtagere om ændrede arbejdstider og mønstre ved tilbagevenden fra barsel. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forslagets miljømæssige konsekvenser

5 Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Loven implementerer dele af EU-direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS. Dele af forældreorlovsdirektivet er allerede gennemført i forbindelse med, at Institut for Menneskerettigheder fik kompetence på bl.a. ligebehandlingslovens område, jf. 2 i lov nr. 182 af 8. marts 2011 om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love, deriblandt ligebehandlingsloven. 10. Høring Lovforslaget har været sendt til høring hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Erhverv, DS Håndværk og Industri, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Akademikernes Centralorganisation (AC), Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Ledernes Hovedorganisation (LH), Institut for Menneskerettigheder (IMR), Kvinderådet, KVINFO, Dansk Kvindesamfund, Advokatrådet og Den Danske Dommerforening, Følgende offentlige myndigheder er blevet hørt: Datatilsynet, Ligebehandlingsnævnet, Institut for Menneskerettigheder, Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet. 11. Sammenfattende skema med vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser / mindre udgifter Negative konsekvenser / merudgifter Miljømæssige konsekvenser Mindre konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Loven implementerer dele af EU-direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS.

6 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Ad nr. 1 ( 8 a, stk. 2) Det foreslås, at forældre ved tilbagevenden fra forældreorlov eller fravær efter barsellovens 6-14 skriftligt kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider og mønstre i en nærmere omhandlet periode. Arbejdsgiveren skal overveje og besvare en sådan anmodning skriftligt under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov. Denne bestemmelse implementerer de udvidede forpligtelser i den reviderede europæiske rammeaftales 6. I dag omtaler barsellovens 12 alene muligheden for, at en lønmodtager efter aftale med arbejdsgiveren delvis kan genoptage arbejdet som del af tilrettelæggelsen af, hvorledes orloven kan afholdes. Arbejdsgiverens svar skal foreligge inden for rimelig tid. Det vil normalt være rimelig tid, hvis svaret foreligger inden for 14 dage fra modtagelsen af anmodningen. Lønmodtageren skal anmode om ændrede arbejdstider og/eller mønstre skriftligt, ligesom arbejdsgiveren skal give sit svar skriftligt. Kravet om skriftlighed vil sikre dokumentation for, hvad lønmodtageren har anmodet om, og hvad arbejdsgiveren har svaret. Denne klarhed skønnes at være i både arbejdsgivers og lønmodtagers interesse og skønnes at kunne begrænse uenigheder mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er ikke knyttet særlige sanktioner til denne bestemmelse. Forholdet kan anskues i lighed med det tilfælde, hvor lønmodtageren efter lovens 16, stk. 5, har krav på en skriftlig fyldestgørende begrundelse. Ad nr. 2 ( 9) Der foreslås, at beskyttelsen ved graviditet, barsel eller adoption præciseres til også at omfatte mindre gunstig behandling end afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. Denne bestemmelse implementerer de udvidede forpligtelser i den reviderede europæiske rammeaftales 5. Beskyttelsen gælder mindre gunstig behandling som følge af ansøgning om forældreorlov eller som følge af selve orloven. Dermed er der sket en tilpasning i lighed med direktiverne på det øvrige ligebehandlingsområde, fx det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv, som implementeret i fx ligebehandlingslovens 15, som dog benytter det det omarbejdede ligebehandlingsdirektivs udtryk anden ufordelagtig behandling. I lighed med disse ændringer er denne ændring en præcisering, som ikke tilsigter at ændre i den nuværende retstilstand. Der kan i den forbindelse henvises til bemærkningerne til ligebehandlingslovens nuværende 8 a (stk. 1) i det tidligere lovforslag L 17, fremsat den 5. oktober Her er dansk retspraksis omkring ændringer i stilling og arbejdsvilkår allerede skitseret. Her peges der på, at væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene allerede i dag sidestilles med en opsigelse. Det fremgår ligeledes, at det omvendt er anerkendt, at visse mindre ændringer, uanset de måtte opleves som mindre gunstige for lønmodtageren, kan ligge inden for rammerne af ansættelsesforholdet, og dermed inden for, hvad en lønmodtager med rimelighed må tåle. Grænsen, som er fastsat i retspraksis, og som beror på en konkret vurdering, ændrer dette lovforslag ikke på. Ad nr. 3 ( 16, stk. 2) Det foreslås, at den nuværende beskyttelse i 16 udvides til ikke blot at gælde i forhold til afskedigelse, men også mod enhver mindre gunstig behandling i de situationer, hvor lønmodtageren har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14, hvor lønmodtageren har fremsat anmodning om ændringer efter denne lovs 8 a, stk. 2, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption Ad nr. 4 ( 16, stk. 4) Der foreslås, at beskyttelsen ved graviditet, barsel eller adoption præciseres til også at omfatte mindre gunstig behandling end afskedigelse i forhold til reglerne om omvendt bevisbyrde. Der vil som udgangspunkt være tale om delt bevisbyrde, jf. hertil den EU-retlige forpligtelse i artikel 19, stk. 4, i det

7 omarbejdede ligebehandlingsdirektiv (EU-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF), hvori forældreorlovsdirektivet er udtrykkeligt nævnt. I det omfang den mindre gunstige behandling finder sted under barselorlov og forældreorlov og i varslingsperioder efter barsellovens 16, stk. 2, gælder dog reglerne om omvendt bevisbyrde, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Den omvendte bevisbyrde, som relaterer sig til ligebehandlingslovens 9, er ikke en EU-retlig forpligtelse, men en politisk valgt løsning i Danmark. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 8. marts Efter direktivets artikel 3 skal medlemsstaterne sætte de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet, eller sikre sig, at arbejdsmarkedets parter har indført de nødvendige bestemmelser af aftalemæssig vej senest den 8. marts Medlemsstaterne kan, hvor det er nødvendigt for at tage hensyn til særlige vanskeligheder eller til gennemførelse ved kollektiv overenskomst, råde over maksimalt et år yderligere for at efterkomme direktivet. Da de danske parter ønskede at undersøge muligheder for at aftaleimplementere direktivet, underrettede Beskæftigelsesministeriet i medfør af artikel 3, stk. 2, i direktivet Kommissionen herom og udbad sig udsættelse i et år fra implementeringsfristen efter direktivets artikel 3. Implementeringsfristen er herefter 8. marts 2013, hvor loven træder i kraft. Til 3 Loven gælder i lighed med hovedloven ikke for Færøerne og Grønland.

8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) 8 a. Forældre, der har udnyttet retten til fravær efter barsellovens 6-14, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær. 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Stk. 2. Afskediges en lønmodtager i strid med 9, uden at afskedigelsen underkendes, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Stk. 4. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, fravær efter barsellovens 6-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen Lovforslaget Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 2 (ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling) 1. I 8 a, indsættes som stk. 2: Stk. 2. Forældre kan ved tilbagevenden fra forældreorlov eller fravær efter barsellovens 6-14 skriftligt anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider og mønstre i en nærmere omhandlet periode. Arbejdsgiveren skal overveje og besvare en sådan anmodning skriftligt under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov affattes således: 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager eller udsætte denne for anden mindre gunstig behandling, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14, fordi denne har fremsat anmodning om ændringer efter denne lovs 8 a, stk. 2, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Afskediges en lønmodtager eller udsættes denne for anden mindre gunstig behandling i strid med 9, uden at en eventuel afskedigelse underkendes, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Såfremt en afskedigelse eller en anden mindre gunstig behandling finder sted under graviditet, fravær efter barsellovens 6-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at 2 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2010/18/EU om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (EU-Tidende 2010, L 68, s. 13).

9 ikke er begrundet i disse forhold. godtgøre, at forholdet ikke er begrundet i disse forhold.

10 Bilag 2 Direktivet

11 Bilag 3 Rammeaftalen

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere