DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning Dialogue Culture Network Activities Exchange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange"

Transkript

1 DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange

2

3 DDK ÅRSBERETNING Indhold Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen Studierejser, udvekslinger og kulturprojekter Beretninger fra de 11 institutter Organisation Repræsentantskab og bestyrelse Regnskab for 2011 Bestyrelsesformandens beretning, v. Søren Møller Støtte Kulturinstituttets aktiviteter 2011 Det Danske Kulturinstituts vedtægter DET DANSKE KULTUR INSTITUT VARTOV, FARVERGADE 27 L, 2. SAL DK-1463 KØBENHAVN K Tlf.nr: Fax:

4 4 DDK årsberetning ÅRSBERETNING 2011 Generalsekretærens beretning 2011 V/ generalsekretær Finn Andersen Samtale fremmer forståelsen 2011 har været et spændende og særdeles produktivt år i Det Danske Kulturinstitut. Med flere end 800 gennemførte aktiviteter i 16 lande på 5 kontinenter, har Det Danske Kulturinstitut i årets løb manifesteret sig som Danmarks internationale aktør indenfor det, vi bredt kan kalde kulturudveksling, og omfatter emner som interkulturel dialog, mellemfolkelige møder og people-to-people baseret projektudvikling. I en global situation, hvor udviklingen i stigende grad er blevet tegnet ved en forskydning af de kendte økonomiske og politiske magtcentre med en heraf følgende mangfoldighed af interesser og aktører på kulturområdet, er DDKs evne til at agere både formelt og uformelt med miljøer og aktører i særlig grad kommet til udtryk. Det hænger til dels sammen med, at Instituttets arbejde tager afsæt i en række strategiske indsatsområder, som beskrevet i Instituttets Handlingsplan 2011, dels at der i sådan en omskiftelig tid er et reelt ønske efter den åbne, respektfulde samtale, og det den medfører i form af gensidig inspiration, forståelse og udvikling. Det Danske Kulturinstituts handlingsplan Det Danske Kulturinstitut formulerede i 2010 en 4-årig strategi for, hvorledes Kulturinstituttet kan være med til at styrke Danmarks kulturelle samkvem med udlandet. Strategien følger i vid udstrækning Det Internationale Kulturpanels tematiske og geografiske prioriteringer for Centralt står ambitionen om på bedst mulig måde at håndtere globaliseringens kulturelle udfordringer for Danmark. Det skal bl.a. ske gennem et styrket fokus på kreativitet, innovation, bæredygtighed og velfærd i samspillet med omverden og gennem en styrket dansk tilstedeværelse i BRIKS-landene og i Mellemøsten. Som en konsekvens heraf gennemfører DDK en række globale, flerårige projekter i samklang med regeringens prioriteringer indenfor international kulturudveksling. DDK deltager i Det Internationale Kulturpanel, der er nedsat som et interministerielt forum af Udenrigsministeriet, Kulturministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Ud over deltagelse i selve panelet medvirker Instituttet også i fire arbejdsgrupper om hhv. bæredygtighed, BRIKS-lande, Mellemøsten og forberedelserne af EU-formandskabets kulturprogram i Europa. Den europæiske kulturelle dagsorden Det europæiske samarbejde er af vital betydning for Danmark, ikke mindst på det kulturelle område, idet vores kapacitet til at håndtere globaliseringens udfordringer i stor udstrækning afhænger af Europas evne og vilje til at» samarbejde. I årets løb har DDK således arbejdet for at sætte et dansk aftryk på den europæiske kulturdagsorden og i det nordiske samspil med de baltiske lande. Her skal omtales 20-års jubilæet for de baltiske landes uafhængighed bl.a. med en todages konference i Svanekegården på Bornholm. En udløber heraf var et initiativ til styrkelse af den folkelige identitet i Østersøregionen i samarbejde med ambassader, Nordisk Ministerråd og Baltic Development Forum. Mere generelt og langt mere omfattende er samarbejdet med de andre kulturinstitutter i European Union National Institutes of Culture (EUNIC) som i dag tæller 80 såkaldte "clustre" verden over og samlet repræsenterer ca europæiske kulturinstitutter. I 2011 har DDK fået tilføjet en yderligere farve på paletten i kraft af samarbejdet med organisationen Ragnarock der faciliterer den vigtige nord-syd dialog i Europa. Ved at fremme kendskabet til nordiske best practices i Italien gennem afholdelse af udstillinger, konferencer, workshops skal dette samarbejde inspirere til oprettelsen af netværk og projekter mellem nordiske og italienske institutioner. Sideløbende hermed administrerer DDK udlejningen til danske kunstnere af Casa Danese på San Michele i Venedig for Pro Venetia komiteen, som ser ud til i nær fremtid at nå i mål med finansieringen af en større renovering af bygningen. En gennemgang af DDKs europæiske virke vil ikke være fuldstændig uden en omtale af afdelingernes stærke involvering i forberedelserne af det danske EU-formandskabs kulturprogram i EU-landene. Styrket tilstedeværelse i BRIK-landene og Mellemøsten Når talen falder på de grundlæggende forandringer, som verdenssamfundet set gennem ikke mindst vestlige øjne undergår i disse år, kommer man ikke uden om Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I tre af disse lande har DDK i flere år haft velfungerende afdelinger, som også i 2011 ydede et uvurderligt bidrag til at bringe danske værdier i dialog med de stærke lokale. For eksempel etableredes et strategisk pilotprojekt i samarbejde med bl.a. UNESCO Nationalkommissionen og Børnekulturens Netværk, som forventes videreudviklet i de kommende år med flere lande i verden, hvis pilotprojektet evalueres positivt. CICLO Kreative budskaber fra og mellem børn til Rio +20 skal styrke relevansen af kreative udtryk i forhold til verdens sociale og kulturelle udfordringer dette gøres i 2012 med afsæt i, at Rio de Janeiro er vært for Rio +20 topmødet om bæredygtighed og grøn vækst. Skoleelever i Danmark og Rio vil gennem musik og lyd arbejde på at skabe budskaber til Rio +20, og vil optræde med dette til koncerter/arrangementer kort før Rio +20 topmødet i de danske byer og i Rio.

5 DDK årsberetning I Kina stod Instituttet bag udgivelsen af Europe China Cultural Compass, en omfattende europæisk-kinesisk publikation, der har til formål at hjælpe kunstnere og kulturelle aktører til bedre at forstå og at agere i de respektive sammenhænge, hvad enten disse så anskues markedsmæssigt, kulturelt, kunstnerisk, økonomisk eller juridisk. Beijing-afdelingen har sammen med Goethe Institut og British Council været primusmotor bag udarbejdelsen af bogen, der har fundet sted over to år. I Rusland blev Danmark som eneste udland inviteret til at deltage i børneteaterfestivalen Harlekins særprogram med Det Fortællende Teaters forestilling Beowulf. Denne forestilling er blevet meget populær i Rusland og har været vist i Novgorod, Moskva, Perm og Sankt Petersborg. Det fjerde land i BRIK-konstellationen, Indien, har i 2011 været genstand for projektet India Today Copenhagen Tomorrow, et samarbejde med Holck-Larsen fonden om Danmarks hidtil bredest anlagte kultursamarbejde med Indien. Sideløbende med dette projekt har DDK taget initiativ til et kommunikationsprogram rettet mod indere og Indien, hvor de mange besøgende fra Indien i 2012 vil medvirke til at kommunikere mulighederne for at udvikle samarbejdet mellem Danmark og Indien var året for det såkaldte Arabiske Forår. Det Danske Kulturinstitut og Grundtvigsk Forum satte derfor fokus på Det Nye Mellemøsten gennem en foredragsrække på Vartov. Danmarks største kendere af regionen introducerede over 4 foredrag den aktuelle udvikling i Mellemøsten og baggrunden. DDK samarbejder endvidere med de danske ambassader i Libanon og Teheran om repræsentation i de lokale EUNIC clustre. Bæredygtighed og kultur Instituttet har i 2011 styrket sin fokus på kultur og bæredygtighed. Særligt har kulturens betydning for bæredygtige liveable cities været central. Mange arrangementer og programmer er gennemført af de forskellige afdelinger med danske arkitekter, designere og andre kulturpersonligheder. Gennem CO2 Green Drive ønsker DDK at fremme bevidstheden om nødvendigheden af bæredygtige transportformer. Projektet former sig som GPS trackede (CO2 formede) køreture med el-biler, som visualiseres på storskærme og gennem PS Smartphone GPS Tracking APPs, som publikum kan installere på deres mobiltelefoner. Projektet blev i 2011 gennemført i New York, Parma og Urbino i Italien samt i København. I 2012 er der planlagt opførelser i en række storbyer rundt om i verden. Culture Futures er et internationalt netværk for kultur og en bæredygtig fremtid, som DDK initierede i forbindelse med FNs klimatopmøde COP15 i 2009 med en perlerække af internationale organisationer. Netværket formidler på konferencer og Culture Futures Clubs best practices og debat om kulturens og de kreative erhvervs egen deltagelse i omstillingen til bæredygtighed i byer/regioner verden over: økologisk, socialt og økonomisk. I 2011 har Culture Futures planlagt og afholdt 6 regionale konferencer om best practices i Sao Paulo, New York, Durban, Milano og Budapest (heraf to primo 2012). Aktiviteterne udgør et vigtigt omdrejningspunkt for DDKs virksomhed, i og med at det kaster lys på arbejdet med at øge kendskabet til danske værdier, det danske sprog og til Danmark som et velfærdssamfund med en mangfoldighed af kunst og kultur. Omvendt giver studierejserne også et indblik i udenlandske prioriteringer og løsningsmodeller, eksempelvis indenfor sundhedsforebyggelse, velfærdsteknologi og bæredygtighed. Temaer som i stigende grad er i fokus for de studieture, som DDK planlægger for både offentlige forvaltninger, institutioner og private organisationer. En særlig del af denne Institutvirksomhed fokuserer på initiativer, der har til formål at fremme professionelle kunstneres muligheder for at præsentere dansk kunst og kultur i udlandet. Herudover har DDK i 2011 også gennemført koncertturneer for amatørmusikere, samt turneer for flere børne- og ungdomsgrupper. Rejseinitiativerne skal ses i sammenhæng med DDKs generelle strategi om at fremme kendskabet til Danmark som en kreativ nation. Kulturinstituttets afdelinger i udlandet Den lokale tilstedeværelse gennem afdelinger i en række lande er fortsat grundstenen i Instituttets arbejde. Dette er af afgørende betydning for opbygningen af netværk, lokale kontakter og dialog samt effektiv udvikling og forankring af Instituttets mange aktiviteter, således som det fremgår af landerapporterne og aktivitetsoversigten bagest i årsberetningen. I januar besluttede Det Danske Kulturinstituts bestyrelse at lukke den tyske afdeling i Bonn med virkning fra årsskiftet. Tyskland er på ingen måde opgivet, idet Instituttet deltager i et dansk højskoleinitiativ i Berlin og i planerne om at skabe en form for bofællesskab med højskolen om de synergier og samarbejdspotentialer, som dette kunne indebære for begge institutioner. Tak Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutionerne og kunstnere, samt til sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Studierejser og sprogkurser DDK er i årets løb fortsat med at planlægge og gennemføre faglige studieture og sprogkurser, i Danmark såvel som i flertallet af de landet, Instituttet er repræsenteret i.

6 6 DDK ÅRSBERETNING årsberetning 2011 Studierejser, udvekslinger og kulturprojekter Image 09 Name;Wanzhuang Credit; Arup 2.3. Cases about culture as a cross cutting issue I. Education II. City and regional cultural planning On top Image 07 Name; Urban Camping Credit; Design Council/Dott07 projects Education for sustainable development is is defined by UNESCO to aim to help people to develop the attitudes, skills and knowledge to make informed decisions for the benefit of themselves and others, now and in the future, and to act upon these decisions 16. As such the educational dimension is a cross cutting concern, which both concerns the formal education sector, as well as the non-formal and informal learning at all levels, i.e. as a cross cutting concern. Creativity and critical thinking in education, such as provided in art education 17, is one of the cultural challenges in responding to this cross cutting agenda. Informal learning opportunities through cultural activities, is another. Case The United Nations Decade of Education for Sustainable Development, (DESD) DESD seeks to integrate the principles, values, and practices of sustainable development into all aspects of education and learning, in order to address the social, economic, cultural and environmental problems we face in the 21st century. DESD acknowledges the complexity of global warming and sustainable development, and offers innovative ways of framing climate change so that it makes sense in people's daily lives, helping them move from passive awareness to active concern and behaviour change. A resource for teachers, also focusing on the cultural perspective is: UNESCO (2006): Teaching and Learning for a Sustainable Future a multimedia teacher education programme. Planners and engineers have developed impressive and credible approaches to specifying sustainable infrastructure that supports the transition to an ecological age. Yet this infrastructure cannot be expected to deliver change without the engagement of populations that is supposed to live in it an d animate it once it is implemented. As the art of making cities, cultural planning is needed to ensure that the political, economic, engineering factors relate well with factors relating to social inclusion, culture and creativity. Case Wanzhuang Eco-City Cultural Strategy As China becomes increasingly homogenized through rapid economic development, its communities and environments are increasingly at risk of losing their cultural identities and future opportunities. Wanzhuang Eco-City in Langfang, China has proposed a cultural planning strategy with the emphasis on people and their quality of life; and aspires to create a wide range of opportunities for people to enjoy living and working. The recommendations may include protecting tangible cultural heritage (e.g. historic buildings and monuments); and also explore and communicate a place s intangible cultural heritage, social conditions and identity (e.g. social linkages and activities, a community s values and arts traditions, local products, place history). culture / futures 29 (http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm) On the right Image 08 Name; Urban Camping Credit; Design Council/Dott07 projects

7 DDK årsberetning KUNST Kultur samfund Studierejser, Udvekslinger, Sprogkurser, Konferencer, Kulturprojekter, seminarer, Klima- og kunstprojekter Det Danske Kulturinstitut arrangerer hvert år en bred vifte af studieture, kulturudvekslingsprojekter og sprogkurser. Aktiviteterne gennemføres såvel i institutlandene som i Danmark. Studierejser og faglige besøg tilrettelægges altid ud fra et ønske om at præsentere deltagerne for nye synsvinkler og tankesæt eller ud fra ambitionen om at inspirere til anderledes måder at gøre tingene på. På samme måde gennemføres koncert-kulturrejser med særligt fokus på deltagernes ønsker og kunstneriske profil. Det Danske Kulturinstitut ser det som en højt prioriteret opgave at udvikle og facilitere dialog mellem internationalt orienterede aktører i Danmark og i udlandet. I 2011 dannede samarbejdet mellem Instituttets afdelinger i udlandet, udenlandske samarbejdspartnere og danske interessenter basis for udvikling af velfungerende netværk og strategiske samarbejdsrelationer på flere fagområder. I 2011 arrangerede Det Danske Kulturinstitut 48 studie- og kulturudvekslingsprojekter i mere end 12 lande. Deltagerne var i mange tilfælde medlemmer af kommunale og regionale udvalg, medarbejdere i undervisnings- og kulturinstitutioner, studerende eller musikere såvel professionelle som amatører. I foråret 2011 indgik Det Danske Kulturinstitut en samarbejdsaftale med Københavns Kommune omkring servicering af de mange udenlandske delegationer, som ønsker at besøge København. Som led i aftalen har antallet af udenlandske besøgsarrangementer været stigende. Planlægningen og gennemførelsen har desuden resulteret i en udbygning af Kulturinstituttets netværk og kontaktflader i København, specielt i forhold til servicering af et stigende antal kinesiske besøgsdelegationer. Studierejser Kulturinstituttet gennemførte i 2011 en række studierejser for forskellige aktører inden for uddannelsessektoren både i Danmark og udlandet. Således besøgte en delegation fra det litauiske undervisningsministerium Danmark for at studere dansk evalueringskultur i gymnasieskolen og i folkeskolens ældste klasser. En gruppe studerende fra Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst fra Hildesheim var på besøg i en række børne- og undervisningsinstitutioner, og en gruppe arkitekter og byplanlæggere fra Birmingham var i København for at hente inspiration fra Københavns Kommunes undervisnings- og formidlingsprojekter i forhold til bæredygtighed. VUC Vestegnen var i Manchester for at studere kompetencegivende E-learnings-projekter og VUC Fyn var i Letland for at søge inspiration gennem det lettiske voksenuddannelsessystem. Endvidere gennemførtes en række studie- og netværksbesøg i Ungarn og Storbritannien for elever og lærere fra flere danske skoler og gymnasier. I 2011 indgik Kulturinstituttet et samarbejde med The League for the Exchange of Commonwealth Teachers (LECT) om planlægning af en serie studiebesøg for engelske lærere i flere af de lande, hvor Kulturinstituttet er repræsenteret. I alt blev der, som et resultat af aftalen, gennemført 7 studierejser til henholdsvis Danmark, Benelux, Polen, Tyskland og Rusland. Kulturinstituttet gennemførte i 2011 flere faglige studieture for medlemmer af politiske udvalg i kommuner og regioner. Rejserne gik til bl.a. Holland, som i de seneste år har været mål for adskillige studiebesøg inden for flere kommunale fagområder. Eksempelvis var Vejle Kommunes Sundhedsudvalg i Holland for at studere forebyggelse og sundhedsfremme, medens Skive Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg havde fokus på det hollandske arbejdsmarked samt på beskæftigelsesindsatsen over for svage grupper i det hollandske samfund. Rødovre Kommunes beskæftigelsesudvalg var ligeledes i Holland for at studere

8 8 DDK årsberetning 2011 nye tiltag på beskæftigelsesområdet, medens kommunens Kultur- og fritidsudvalg var i Estland, hvor der blev etableret tætte kontakter til Viimsi Kommune uden for Tallin. Flere kommunale og regionale udvalg har været på studiebesøg i Skotland og Storbritannien. Det gælder Regionsrådet i Nordjylland, som blandt andet blev introduceret til et perspektivrigt projekt omkring bæredygtig bølgeenergi. Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Region Sjælland samt Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland, som var i Edinburgh for at studere det skotske sundhedsvæsen. Ældre- og Omsorgsudvalget i Roskilde kommune, som ligeledes var i Edinburgh, havde fokus på nye skotske pleje- og velfærdsteknologiske løsninger. I marts rejste en gruppe sundhedskonsulenter fra henholdsvis Kalundborg, Sorø og Holbæk kommuner til Edinburgh med det formål at høre om alkoholpolitik. Gruppen arbejder med alkoholforebyggende tiltag og ville gerne høre om Edinburghs erfaringer med bl.a. tidlig opsporing og kampagner. Endvidere besøgte gruppen både offentlige og private projekter, som beskæftiger sig med forebyggende tiltag overfor familier, unge og gravide. I maj var Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i Edinburgh for at studere kommunens aktivitets- og kulturtilbud; som led i besøget besøgte udvalget en række lokale kulturhuse og kulturprojekter. Sprogkursus For fjerde år i træk afholdtes sommerkursus for udenlandske danskstuderende i København den De studerende var dels selvbetalende og dels stipendiater finansieret af Styrelsen for International Uddannelse. Kurset blev afholdt i samarbejde med KVUC, hvor sprogundervisningen foregik om formiddagen. Om eftermiddagen var der arrangeret forskellige kulturelle og samfundsrelaterede aktiviteter såsom foredrag, filmforevisning og museumsbesøg. Udvekslinger/ Job-Shadowing-projekter Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for uddannelsesområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega og arrangerer et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/ partners institution med udblik til andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I 2011 blev der også udbudt Job- Shadowing til en række oversøiske lande: Sydafrika, Canada, USA og Australien. Kulturprojekter I 2011 har Instituttet fastholdt omfanget af de kulturelle studierejser for såvel kunstnere (professionelle og amatører) som kunstinteresserede. I det forgangne år har Kulturinstituttet således arrangeret en række koncertturnéer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper samt for forskellige interesseorganisationer. Karnevalsgruppen Abanda rejste i februar på koncerttur til Rio i Brasilien, hvor de skulle deltage i det årlige farverige karneval i Santa Teressa, Rio. Abanda spillede sammen med to forskellige gadeblocoer og optrådte med en række koncerter som optakt til og under karnevallet. I marts var Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester på turné til Ungarn, hvor orkestret udover en række koncerter i Budapest, fik mulighed for at optræde på Zoltán Kodály Music School i Kecskemét. I april var kammerensemblet Købehavns Yngre Strygere på koncertturné i Letland. Aurehøj Gymnasiums Kor og Orkester var i Dresden, hvor de bl.a. gav koncert på flere af byens plejehjem, og desuden var Ishøjs Kulturskole i Berlin. I august var Lyngby-Taarbæk Messingensemble i på turné i Polen, hvor de optrådte med flere friluftskoncerter i det centrale Warszawa, og i oktober var København Universitets Jazz Band i Estland, hvor de gav koncert i Tallinn. Rødovre Concert Band, som består af 60 unge musikere, flere af dem musikstuderende, rejste 15. oktober på en koncertturné i Finland og de Baltiske lande. Turen startede i Helsinki, hvor de bl.a. gav koncert i Tempelkirken. Herefter gav de koncert i Tallinn, Valmiera i Letland og sidst i Panevezyz, Litauen. Øvrige projekter CO2 Green Drive Igennem 2011 fortsatte kunst-, klima- & teknologiprojektet CO2 Green Drive med at udbygge sin base og fortsætte sine mange aktiviteter. Marts og april lagde ud med to CO2 Green Drive opførelser i Parma og Urbino i Italien gennemført i samarbejde med Ragnarock. Disse opførelser førte hen mod årets største CO2 Green Drive, der blev gennemført i New York den 22. april i samarbejde med Earth Day New York. Aktiviteterne her indbefattede både en GPS tracket E formet køretur gennem Manhattan, et Car Fashion Show på Times Square og screening af E maleriet på den kendte Toshiba Storskærm på Times Square. I juli gik det igen løs i Danmark, hvor København blev tagget med et stort CO2 tegn forinden en elbilsudstilling, levende musik, gratis miljøvenlig mad og en lidt anderledes Bikini Car Wash på Islands Brygge. Opførelsen på Islands Brygge var samtidig den første, hvor CO2 Green Drive gjorde brug af en særligt udviklet Smartphone GPS Tracking APP, der for fremtiden vil gøre opførelserne langt enklere at afvikle, særdeles omkostningseffektive og tilbyde unikke og helt nye måder at interagere med publikum. CO2 Green Drive ser derfor frem til 2012 med store forventninger og er i skrivende stund ved at planlægge 8 samtidige CO2 Green Drive opførelser under Earth Day 20. og 22. april 2012, herunder den anden opførelse i New York

9 DDK årsberetning Bikini Car Wash performance under CO2 Green Drive på Islands Brygge den 13. august. 2. Screening af E maleriet på Times Square Toshiba storskærmen under CO2 Green Drive i New York den 22. april. Fotos: Jacob Fuglsang Mikkelsen Ragnarock Ragnarock er en non profit organisation grundlagt af Marco Germinario. Organisationen har til formål at fremme kendskabet af nordiske best practices i Italien. Det sker gennem udstillinger, konferencer, workshops, osv. Ragnarock arbejder i tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut. I 2011 gennemførte Ragnarock følgende aktiviteter i Italien: CO2 Green Drive i Parma og Urbino. Et kunst, klima & teknologi projekt designet til at øge klimabevidsthed ved hjælp af publikumsengagerende aktiviteter. Ragnarock Nordic Festival, Milano. Som led i festivalen blev der bl.a. gennemført koncerter med nordisk musik, præsentation af nordisk litteratur, fotokunst og gastronomi. Culture Futures i Milano. Formålet med konferencen var at skabe netværk og projekter mellem nordiske og italienske institutioner inden for bæredygtig design, mode, mad, politik. Powersolo Turné i Italien. Ragnarock har organiseret en række koncerter i Italien for det danske rockband Powersolo. Ragnarock fortsatte i 2011 arbejdet med at etablere og styrke relationerne mellem Danmark og Italien. Det skete bl.a. ved gennemførelse af et uformelt netværksmøde på Det Danske Kulturinstitut med en bred vifte af deltagere med interesse for dansk-italiensk samarbejde. Culture Futures Kultur og livsstil som drivkraft for en bæredygtig fremtid. Culture Futures er et internationalt netværk for kultur og en bæredygtig fremtid, som Kulturinstituttet var anker for at skabe i.f.m. FNs klimatopmøde COP15 i Fokus er på at fremme kulturens og de kreative erhvervs deltagelse i omstillingen til bæredygtighed: økologisk, socialt og økonomisk. I 2011 har Culture Futures planlagt og afholdt 6 regionale konferencer i Brasilien, USA, Sydafrika og Europa (hvor 2 blev afholdt primo januar 2012). Konferencerne fulgte i sit format anbefalingerne fra Culture Futures fælles Hong Kong workshop med Large Cities Climate Leadership Group (C40 byerne) fra november 2010, dvs. blev i alle tilfælde planlagt som et samarbejde mellem de respektive byer og regioner, anerkendte og større kulturinstitutioner i byen og internationale organisationer: I Sao Paulo i.f.m. C40s verdensmøde på Sao Paulo Cultural Centre (SPCC). Denne konference blev fulgt op med skabelse af en permanent arbejdsgruppe bestående af Sao Paulo kommune, institutioner og EUNIC, som allerede den gennemførte en opfølgningskonference (SPCC). Samarbejdskomiteen arbejder nu med opfølgningsprogrammer i.f.m. Rio+20. I Durban, Sydafrika, gennemførtes i.f.m. FNs klimatopmøde COP17, i samarbejde med Durban kommune, Kwazulu-Natal Universitet, Centre for Creative Arts, African Cities Centre, Verdensbanken m.fl. en konference på rådhuset. Her blev der enighed om et opfølgningssamarbejde mellem aktørerne i.f.t. et demonstrationsprojekt i Rwanda følgende år. I Milano gennemførtes den i samarbejde med foreningen Ragnarock en konference på Milanos rådhus, som var en bilateral dansk-italiensk konference med deltagelse af Milano og Københavns kommune og de danske organisationer Index, NICE, Det Danske Designcenter, Klimakonsortiet, Økonomi- og Erhvervsministeriet m.fl. I USA planlagdes en konference i samarbejde med Association for Performing Arts (APAP), der hvert år samler ca i New York til en årlig messe og konferencer. C F konferencen planlagdes med APAP og centrale medlemmer f.eks. Wolf Trap Performing Center for the Arts, og fandt sted i.f.m.

10 10 DDK årsberetning 2011 CULTURE FUTURES Clubs KBH Innovation, kreativitet og bæredygtighed Verdensmødet i New York gøre det lettere at udvikle samarbejde kommune, NASA, NSF deltog også med med andre organisationer verden centrale oplæg, og konferencen lagde over og skaffe økonomiske tilskud til Miljøpunkt Nørrebro, 26. april grunden til en årlig opfølgning og til udviklingen af arbejdet. Kl udvikling af demonstrationsprojekter. Blegdamsvej 4B, 2200 Nørrebro Endelig Bar, planlagdes musik, gratis i Budapest entre i.f.m. Det Danske EU-formandskab en konference, som Kom fandt og sted hør: Denne konference lagde grunden til et regionalt Daniel Kowal Industriel Designer Hvordan er det at være designer på samarbejde, en kinesisk som cykelfabrik? vil blive fulgt op i samarbejde med EUNIC i Rumænien i Jacob Fuglsang Mikkelsen Kunstner aktivist og manden bag CO2 Green Drive Af andre Der er vigtige flere cykler nye i initiativer KBH end mennesker. er udviklingen af et koncept for kortere events, Hvad er det vi elsker ved cykler og hvor forsvinder de hen? CULTURE FUTURES CLUBS, som bl.a. vil være rettet med studerende og kreative professionelle. Initiativet vil blive gennemført i København/Danmark i Background Paper 2012 i samarbejde med Østre Gasværk, Foto: Nicolai Perjesi, Wonderful Copenhagen Kgl. Bibliotek, Roskilde Festival, Københavns Erhvervs Akademi og mange flere. Culture Futures har i 2011 endvidere fået formanden for FNs klimapanel inderen R.K. Pachauri som vores protektor. Pachauri holdt en enestående tale om kultur og livsstils betydning for bæredygtig udvikling i.f.m Culture Futures konferencen i Durban. Culture Futures har i 2011 endvidere udviklet en strategi for kommende år, som vil indebære, at netværket i 2012 formaliseres som en ideel forening. Foreningen vil blive etableret iht. dansk lov med base på Det Danske Kulturinstitut. Denne konstruktion skal CICLO Kreative budskaber fra og mellem børn til Rio+20. Det Danske Kulturinstitut har i 2011 indgået et samarbejde med den danske UNESCO Nationalkommision og en kreds af danske organisationer, som ønsker at fremme de kreative fag (Arts Education) i skolerne, styrke kvaliteten og samfundsmæssige relevans. Anledningen er, at UNESCO i 2010 skabte global enighed om mål for at styrke området på skoler og lokalsamfund verden over. I Danmark har området særlig betydning, dels fordi vi traditionelt lægger vægt på de kreative fag/børne- og ungdomskultur og har meget at give, og dels fordi en evaluering i 2006 pegede på en række forbedringspunkter i Danmark, som der fortsat bør forbedres systematisk for at styrke det danske skolesystem og klæde børn og unge bedre på til nutidens og fremtidens udfordringer. I 2011 blev kredsen enig om at styrke området gennem et praktisk samarbejdsprojekt for skoler, lokalsamfund, kunstnere og organisationer, som vil markere UNESCOs årlige Arts Education Week, første gang i 2012 gennem et pilotprojekt med nogle generelle mål, der i 2012 eksemplificeres gennem piloten: 1) styrke adgang for flere elever i 2012 er etableret samarbejde med 10 skoleklasser i hhv. Morsø, Guldborgsund, Århus og Helsingør kommune, og skoleelever i 10 skoler i Rio de Janeiros såkaldte farvelaer (slumområder) gennem et samarbejde med Rio kommune etableret af Kulturinstituttets afdeling i Rio. 2) styrke kvaliteten i 2012 gennem samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium o.a. formidlingseksperter og kunstnere kvalificeres lærere og elever til at arbejde kreativt på nye måder og med nye teknologier med lyd og musik og gennem performance at præsentere det i lokalsamfund og via nettet til elever i et af de såkaldte BRIK lande: Brasilien. 3) styrke relevans af kreative udtryk i.f.t. verdens sociale og kulturelle udfordringer dette gøres i 2012 med afsæt i, at Rio de Janeiro er vært for Rio+20 topmødet om bæredygtighed og grøn vækst. Skoleeleverne i Danmark og Rio vil arbejde på gennem musik og lyd at skabe budskaber til Rio+20, og vil optræde med dette til koncerter/ arrangementer kort før Rio+20 topmødet i de danske byer og i Rio. De nationale samarbejdspartnere i Danmark er udover Det Danske Kulturinstitut: UNESCO Nationalkommissionen i Danmark, Børnekulturens Netværk, Danmarks Radio, Levende Musik i Skolerne, Syddansk Musikkonservatorium, og i Rio de Janeiro er partneren Rio de Janeiro kommunes kultursekretariat. Målet er, at projektet i kommende år kan udvides markant og involverer flere fag, aldersgrupper, skoler/lokalsamfund, samt flere typer organisationer/ samarbejdspartnere og lande/byer rundt omkring i verden. India Today Copenhagen Tomorrow Kulturinstituttet har i 2011 indledt et omfattende samarbejde med Holck- Larsen fonden om Danmarks hidtil bredest anlagte samarbejde med Indien: India Today Copenhagen Tomorrow. Det sker på et tidspunkt, hvor Indien står på tærsklen til en enorm transformation de kommende år, økonomisk, socialt og kulturelt.

11 DDK årsberetning Kernen i projektet er en præsentation af indisk samtidskunst og kultur i Danmark fra medio august 2012 januar Arken er hovedramme for Indian Art Now, Indian Design Now og Indian Fashion Now, som bliver enestående nye udstillinger kurateret til anledningen, hvor en række af subkontinentets største kunstnere, designere og modeskabere viser deres arbejde. Cph Dox og Pix viser såvel nye Bollywood film, andre indiske filmudtryk og en perlerække af dokumentarfilm. Københavns Universitet og Forlaget Gyldendal præsenterer et indiskdansk forfatterprogram. Endvidere planlægges en række musik, dans og teater samarbejder og præsentationer fra Indien. India Today sigter desuden på udvikling af erhvervssamarbejde, uddannelses og videnskabssamarbejde, turisme og andre områder, hvor Danmark og Indien kan styrke samarbejde og lære af hinanden. Dette sker gennem mange initiativer, som overordnet er igangsat af Holck-Larsen fonden i samarbejde med andre organisationer og fonde. India Today er i perioden august 2012 til januar 2013 i høj grad rettet mod danskerne. Det Danske Kulturinstitut og Holck-Larsen fonden har derfor i 2011 taget initiativ til et kommunikationsprogram rettet mod indere og Indien, hvor de mange besøgende fra Indien i 2012 vil medvirke til at kommunikere til Indien om mulighederne for at udvikle samarbejdet med Danmark. Det Danske Kulturinstitut modtog i 2011 tilsagn fra Markedsføringsfonden for Danmark (Mfonden) om et tilskud på 1,7 mio. kr. til gennemførelsen af dette kommunikationsprogram. Programmet består i 4 elementer: Et konference og besøgsprogram af en række eminente indere til Danmark, som kan fremme dansk-indisk samarbejde inden for kultur, erhverv, bæredygtighed og andre områder. Et medieudvekslingsprogram, hvor en række indiske TV journalister og andre medier besøger Danmark og producerer indslag til Indiske medier. En kommunikationsplatform bestående af web og sociale medier, der formidler Danmark til indere inden for kultur, erhverv, turisme m.v. En række Video News Releases der produceres og formidles gennem indiske TV kanaler. Det Danske Kulturinstitut ønsker at kunne bruge India Today som anledning til at etablere et dansk kulturinstitut i Indien i 2013 som opfølgning. Det Nye Mellemøsten 2011 var året for det såkaldte Arabiske Forår. Det Danske Kulturinstitut og Grundtvigsk Forum satte derfor fokus på Det Nye Mellemøsten gennem en foredragsrække på Vartov. Danmarks største kendere af regionen introducerede over 4 foredrag den aktuelle udvikling i Mellemøsten og baggrunden for den: Hvem har startet det hele? Forandringerne i Mellemøsten. Marc Schade-Poulsen, ph.d. og direktør, Euro- Mediteranean Human Rights Network. Hvad er det nye Mellemøsten? Mellem myter og historie, drømme og konflikter. Jørgen S. Nielsen, professor og leder af Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Det Teologiske Fakultet, København. Ægypten og den arabiske verden Jakob Skovgaard-Petersen, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Tyrkiets betydning mellem Europa og Mellemøsten Ole Egberg Mikkelsen, chef Udenrigsministeriets Borgerservice, Danmarks ambassadør i Tyrkiet ( ). Som afslutning gennemførtes en paneldebat om betydningen af ændringerne i regionen for Danmark, og hvad Danmark bør gøre i den aktuelle situation. Her deltog bl.a. fhv. Udenrigsminister Per Stig Møller (Konservative), Sten Gade (SF) samt Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør.

12 12 DDK årsberetning 2011 beretninger fra de 11 Institutter Polen RUSLAND STORBRITANnIEN Benelux TYSKLAND Estland Letland Litauen ungarn KINA BRASILIEN

13 DDK årsberetning estland 1. Man & God udstillingen. 2. Ida Jessen på litteraturfestival i Tallinn. Fotos: Kulturinstituttet i Estland Estlands hovedstad, Tallinn, var i 2011 Europæisk Kulturhovedstad, hvilket havde stor indflydelse på Instituttets arbejde i Estland. Instituttet har arbejdet tæt sammen med Nordisk Råd, EUNIC medlemmerne i Estland, Tallinn2011 ledelsen og vore partnere, hvilket har resulteret i mange forskelligartede arrangementer, deriblandt designmåneden Nordic Look, med Vigga Svensson og Katvig med bæredygtigt design og EUNIC Europas regionsmøde i Tallinn. Danske film fyldte en stor del af Instituttets program i de sidste måneder af året. Instituttet havde den glæde at kunne promovere dansk filmindustri på baggrund af Lars von Triers og Susanne Biers succes på europæisk plan. Black Nights Film Festival PÖFF fejrede i 2011 sit 15-års jubilæum og fremhævede i den forbindelse, at festivalens store succes skyldtes den støtte man, især i de første år, havde fået fra Den Danske Ambassade, Det Danske Filminstitut, Det Danske Kulturinstitut, Den Nordiske Film Fond og de resterende nordiske ambassader i Estland samt institutioner i udlandet. I december besøgte syv studerende og tre lærere fra Avedøre Gymnasiums filmlinje Estland for at følge op på de kontakter, de havde knyttet til filmklassen ved Old Town Gymnasium i Tallinn. Litteraturfestivalen HeadRead præsenterer estisk litteratur og giver et glimt af verdenslitteratur. I dette års litterære festival deltog den danske forfatter Ida Jessen og digteren Claus Ankersen. På Eventyrfestivalen og konferencen i Haapsalu deltog lektor Henrik Broue Jensen, forfatteren Lise Bidstrup og illustratoren Birde Poulsen. Instituttet arrangerede koncertprogrammer for Københavns Universitets Jazz Big Band (MIBB) og Rødovre Concert Band. Den Baltiske Strygekvartet var et af projekterne i forbindelse med fejringen af Svanekegaardens 20 års jubilæum. Den danske violinist Christine Åstrand inviterede tre musikere fra de baltiske lande til Danmark Mairit Mitt fra Estland, Agate Ozolina fra Letland og Dalia Dedinskaite fra Litauen, og kvartetten gav to succesfulde koncerter i Rønne. Projektet, der inkluderer en række kunstnere fra hele kloden, havde bidrag fra Danmark af Jesper von Wieding og Morten Brudholm. I samarbejde med udstillingsstederne, samt Den Danske Ambassade i Finland og i Estland blev der afholdt en dobbeltudstilling af den danske grafiker Jens D Nielsens værker med titlen Man trækker et bånd hos henholdsvis Nordens Institut i Helsingfors og Estlands Nationalbibliotek i Tallinn. Instituttet havde samarbejde med flere konferencer: Moderne Øko-byer og Smart Energy and Green Transport, hvor Henrik Isaksen fra ChoosEV Ltd var inviteret til at deltage med en præsentation; på et seminar om designpolitik talte Wickie Meyer om nordisk designpolitik og principperne bag den; Institutlederen talte om kulturelle ligheder og forskelligheder mellem Estland og Danmark på en konference arrangeret af det Dansk-Estiske handelskammer og bidrog ligeledes med en præsentation på konferencen Fortid. Frihed. Fremtid i Svanekegaarden. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket i 5 filmprogrammer, 3 litteraturarrangementer, 4 musikprogrammer med 9 koncerter, 4 teaterarrangementer, 8 udstillinger, 12 seminarer og konferencer, 10 foredrag og 6 studierejser. Instituttet medvirkede til at få det danskmalaysiske kunst- og design-kollektiv Art4Soul udstillet i september med deres projekt Man & God med værker, der får beskueren til at overveje spørgsmål som: Er der en mening med livet? og Er der en gud? Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland

14 14 DDK årsberetning 2011 Letland 1. Spejlfortællinger, 4. udgave af C:ntact i Letland. Foto Peteris Bebriss. 2. Nikolaj Bentzon Trio på Klaverfestivalen i Liepaja. Foto Aigars Hibeneris 2011 var et år, der også gav øget fokus på regionalisering og forøgelse af indtjeningen. Afdelingen i Riga har i året, der gik, fint nået de målsætninger, som blev meldt ud i handlingsplanen for året. Kulturinstituttet fik idéen til det, der senere blev til Sixteen Steps Closer. Sammen med Nordisk Ministerråd og andre sørgede Kulturinstituttet for, at 16 Nordiske og baltiske designere hver gav deres bud på, hvordan det kan blive bedre at leve omkring Østersøen, og udstillede tidligere værker. Til at supplere dette blev den danske Whiteout udstilling vist. Udstillingen og de seminarer m.v., der blev afholdt, havde betydelig effekt og viste, hvordan man fint kan kombinere nyt design med bæredygtige ideer. Inden for de kreative industrier var der i året særligt fokus på spil og såkaldt Transmedia. Årets udgave af Riga Meetings, som Kulturinstituttet også er medorganisator af, havde i år inviteret 40 nordiske herunder danske spiludviklere, mediefolk for at samproducere og udveksle erfaringer. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 20 film og TV begivenheder, 18 musikbegivenheder, 12 teaterforestillinger, 6 udstillinger, 14 seminarer m.v., 1 udgivelse, 4 studierejser og 4 andre aktiviteter. Igen var der fokus på bæredygtighedsspørgsmål. Baltic Sea Forum for Documentaries, som Kulturinstituttet er med i for 7. år, er et godt eksempel på en kontinuerlig strategisk indsats. Resultaterne var betydelige og en række konkrete produktioner og mere grundlæggende netværk. Som andre vellykkede projekter kan nævnes Artlab. Disse projekter viser også klart effekten af en regional tilgang. Det kræver betydelig vilje og ressourceallokering, men når idéen er til det, er det effektivt. Østersøsamarbejde var i øvrigt også temaet på en konference, der blev holdt på Bornholm i efteråret, så andre samarbejder er på vej. Peter Høegs Den stille pige blev lanceret ved en kombineret cirkus/teater, klassisk musik/lydinstallations begivenhed i Rigas cirkusbygning. Begivenheden blev dækket tæt og var i sig selv en stor succes. Ligeså vigtigt var det, at Den Stille Pige gik direkte ind som nr. 1 på bestsellerlisten. Ved siden af at fremme dansk litteratur var formålet at vise, at man kan markedsføre litteratur effektivt. Ved årsskiftet markedsførtes Kierkegaard på samme vis. Bogen er i dag udsolgt fra forlaget noget sjældent for 1900 tals filosofibøger. For fjerde år i træk blev der meget vellykket gennemført et C:ntactprojekt i Riga med Betty Nansen Teatret. Projektet fik i denne omgang et væsentligt bredere subregionalt fokus, og der blev arbejdet yderligere med at få metoden ind på skoler. Et lettisk NGO og EUs Medborgerskabsprogram har været vigtige for projektet. Projektet planlægges fortsat i et større Østersøregi. Afdelingen er stadig en stærk og netværksbaseret institution og har i løbet af sidste år bevidst arbejdet med at styrke dette. Udover de mange nære bilaterale partnerskaber er EUNIC en nøgle. Langt de fleste aktiviteter bliver gennemført i samarbejde med ambassaden i Riga. Film har igen i år været et væsentligt omdrejningspunkt i 2011 med vigtigt fokus på børn og unge. Jazz blev også dyrket meget i året, der gik, med koncerter og skabelse af institutionelt samarbejde. TV serien Nordic Style, som DKI samproducerede er også fortsat i året med sæson 4. Simon Drewsen Holmberg, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

15 DDK årsberetning Litauen 1. Koncert, Veltalende kontrabas. Foto: S. Adomaitiene. 2. Ungdomsprojektet, Nordic Youth Meeting 3. Foto: Lina Falk For Det Danske Kulturinstitut blev 2011 markeret med jubilæumsstemning og fejringen af 20 års uafhængighed. Der kommer flere og flere bilaterale projekter, som skaber et nyt, unikt og attraktivt produkt. Denne bevægelse mod bilaterale projekter har vist sig som meget værdifuld. Det Danske Filminstituts filmpakke har udvidet geografien for de film, der vises, og målgrupperne ved at inddrage tilskuere i provinsen, akademisk ungdom og faglige grupper. For eksempel har dokumentarfilm hjulpet Klaipėdas Kommunikationscenter og unge arkitekters initiativgruppe Archicebas med at organisere en offentlig debat om byens udvikling ved brug af sådanne film som Cities on Speed, Cairo Garbage, Mumbai Disconnected, Shanghai Space, Bogota Change. Klubformatet har vist sig passende i Panevėžys, hvor biografen Garsas har åbnet Europæisk filmklub og vist 8 danske spillefilm. Dansk film var godt repræsenteret på de store filmfestivaler, især Filmforåret, som blev åbnet med Kasper Holtens nye film Juan, hvor instruktøren selv deltog. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 32 filmarrangementer, 2 litteraturarrangementer, 5 koncerter, 3 udstillinger, 5 konferencer, 20 møder, 2 ungdomslejre, 4 studierejser, 4 danske sprogkurser, 5 radio og TV interviews og 4 andre aktiviteter. Efter en pause blev der igen organiseret Anderseniada, som skoleeleverne holder meget af. Der blev arrangeret en ny konkurrence for historiefortælling med H.C. Andersens emne Mit livs eventyr, og en filmbog-konkurrence Min H.C. Andersen, som blev arrangeret sammen med festivalen Filmforåret til de ældre elever med det formål at udvikle deres kundskaber i litteratur, manuskriptskrivning og skabelse af kortfilm. Der var meget forskelligt musik i jubilæumsåret. Ved Skt. Katrines kirke var der kø for at høre den danske guitarist Jacob Fischer spille i Kristoffers sommerfestival. Kontrabasspiller Jimmi Roger Pedersen har skrevet et halv times musikstykke til et fælles projekt sammen med Skt. Kristoffer orkester. Verdenspremieren på dette værk skete til koncerten Veltalende kontrabas sammen med saxofonist Frederik Lundin. Kulminationspunktet var et koncertprojekt med den klassiske guitarspiller Volkmar Zimmermann og Vilnius kommunes kor Ung musik, som hed Kærlighedens filosofi. På koncertens program var der flere verdenspremierer af komponisterne Ib Nørholm (DK), Hsueh Yung Shen (USA) og R. Jürjendal (EST), som var skabt for at markere Kulturinstituttets 20 års jubilæum. Koncerterne foregik i Kaunas, Kėdainiai og Vilnius. På det samme tidspunkt fik musikelskere i Panevėžys glæde af det danske Rødovre Concert Band. Der blev også arrangeret masterclasses for 120 unge lokale musikere. Børn og unges kulturprojekter blev succesfuldt udført. I foråret foregik en ungdomskonference Østersøregionens parlament efter Europaparlamentets model, Vilnius 2011 med elever og lærere fra 10 lande. På et udvekslingsprogram Critical Mess 2 Keep Green! i Tyrkiet mødtes unge mennesker fra 6 lande (inkl. Danmark og Litauen) om klimaforandringer og økologi. De nordiske unges møde Nordic Youth Meeting 3, som foregik i Sverige, samlede unge mennesker fra 10 nordiske lande og var med til at fremme de unges levende kommunikation. I forbindelse med Kulturinstituttets og de baltiske landes uafhængighedsjubilæum var der arrangeret studierejser for to danske grupper, som skulle se på de forandringer, der er sket i det samfundsmæssige, økonomiske og politiske liv i regionen ved at samarbejde med Danmark, EU og NATO. Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen

16 16 DDK årsberetning 2011 Polen 1. Kulturinstituttets stand på Warsaw Book Fair. 2. Værksted med Svein Nyhus under projektet Tabu i Kunst for Børn. Fotos: Kulturinstituttet i Polen I 2011 gennemførte Instituttet eller deltog som partner i 81 arrangementer i 22 polske byer. Langt de fleste af projekterne var internationale projekter med danske bidrag, og de blev til i samarbejde med lokale polske partnere. Internationaliseringen af kulturlivet er ikke kun en dansk prioritet det er også et faktum i Polen, hvor det europæiske perspektiv er blevet normen. Det europæiske perspektiv er synligt også i projekter gennemført i fælleskab med andre udenlandske kulturinstitutter i Warszawa, medlemmer af EUNIC Warsaw. De bliver til i samarbejde med lokale partnere og har som overordnet formål at fremme den indbyrdes kulturforståelse. I 2011 deltog Instituttet i projekterne Read somewhere else, Awakening of the Summer en nat med europæisk film og rytmisk musik på Center for Contemporary Art Zamek Ujazdowski en ugelang fejring af The European Day of Languages med deltagelse af bl.a. H.C. Andersen Paraden, fejringen af den europæiske oversætterdag med oversætternes rolle i kulturformidlingen i fokus og Tabu i kunst for børn. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 udstillinger, 18 koncerter, 18 litterære møder, 25 serier af filmvisninger og 2 seminarer o.a. Tabu i kunst for børn var Instituttets flagprojekt i Emner som død, sygdom, vold i familien, sex o.a. er ikke velsete i børnelitteraturen i Polen. Som initiativtager og hovedarrangør ville Instituttet bidrage til diskussionen om, hvorvidt børn skal konfronteres med de svære emner, og hvad er litteraturens forpligtelser over for børn. Projektet skulle også vise, hvordan tabuemner behandles i nordisk børnelitteratur. For at give det et bredere perspektiv blev kulturinstitutter fra andre lande inviteret til at være med i projektet. Tabu i kunst for børn blev gennemført på tre vigtige kulturcentre: i Gdansk, Warszawa og Poznan, med en udstilling med bøger og illustrationer. Der blev arrangeret 10 værksteder for børn med kunstpædagoger og 18 møder og foredrag for voksne med forfattere, illustratorer og specialister på området, hvoraf 10 kom fra nordiske lande. Projektet blev støttet af bl.a. Nordisk Kulturfond. Instituttet forbereder i samarbejde med et af fire polske forlag, som var partnere i projektet, en bogudgivelse med alle foredragene, der udkommer i Takket være projektet om tabu udviser nogle polske forlag interesse for dansk børnelitteratur. Dansk litteratur er i de sidste år begyndt påny at dukke op på det polske bogmarked. Instituttet engagerede sig i at bringe de forfattere, hvis bøger blev udgivet i 2011: Helle Helle, Jonas T. Bengston og Janina Katz til Polen. Det er ikke mere en nyhed, at dansk film nyder stor interesse i udlandet. I 2011 præsenterede Instituttet i samarbejde med ambassaden filmpakken med 18 nyere film, som blev forberedt af Det Danske Filminstitut og finansieret af Kunststyrelsen, på festivaler og ikkekommercielle biografer i 22 byer. På musikområdet bliver stadig flere unge danske musikere, både i den klassiske og i de rytmiske genrer, inviteret til Polen. To festivaler, Mazovia goes baroque og Musik i paradis, er især åbne for det danske musikliv. Bollette Roed, Peter Navarro-Alonso, David Hildebrandt, Andreas Borregård og Allan Rasmussen spillede flere steder i landet, og guitaristen Mikkel Andersen optrådte under festivalen Nordalia. Dansk jazz er stadig mere synlig, og Cæcilie Norby sammen med Lars Danielsson er tilbagevendende stjerner på den polske jazzscene. Boguslawa Sochanska, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen.

17 DDK årsberetning Ungarn 1. Jens Chr. Grøndahl signerede Piazza Bucarest i Budapest. Privatfoto. 2. Himmerland Band. Pressefoto. 3. Mask Game med dramaelever fra Esbjerg Kulturskole. Foto. Rumæniens Institut Instituttets mål har været at fortsætte det gode samarbejde mellem ambassader i regionen, europæiske kulturinstitutter, de nordiske lande og lokale partnere på tværs af geografiske og institutionelle grænser for bedre at udnytte de forhåndenværende ressourcer til fremme af dansk kultur i Centralog Østeuropa. Samarbejdet med de europæiske kulturinstitutter i EUNIC og EU-kommissionens repræsentation har været og er stadig en vigtig faktor til fremme af den interkulturelle dialog og den kulturelle mangfoldighed i det gamle og det nye Europa. Det nordiske samarbejde har været intensiveret i det forløbne år i og med, at de nordiske lande er æresgæster ved den kommende internationale bogmesse i Budapest. Et højdepunkt i 2. kvartal var indvielsen af Malteserordenens store bygning for hjemløse, doneret af Villum Kann Rasmussen fondene. Centret blev under stor opmærksomhed indviet i maj under tilstedeværelse af fondens ledelse samt ungarske ministre og politikere. En festlig og højtidelig åbningsceremoni fandt Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 filmforevisninger, 6 litteratur og sprogarrangementer, 11 koncerter, 3 teater, dans og performancearrangementer, 8 udstillinger, 4 seminarer og foredrag og 13 andre aktiviteter. sted med ungarske kor og en dansk, kinesisk, irsk trio fra Kodály Instituttet, der spillede danske Carl Nielsen sange. Et billede af dansk virksomhedskultur og social ansvarlighed, som Instituttet i en 3-årig proces har været med til at formidle. Europa og EU fyldte meget i det første halvår i Ungarn, hvor Ungarn havde formandskabet i EU. De europæiske kulturinstitutters netværk (EUNIC) medvirkede til mange fælles arrangementer i form af invitation af mange forfattere til den internationale bogmesse, hvor Jens Chr. Grøndahl repræsenterede Danmark. En ungarsk udgave af forfatterens bog Piazza Bucarest blev præsenteret under bogfestivalen. Forberedelserne i samarbejde med 5 nordiske lande til nordisk fokus på den kommende internationale bogfestival har optaget meget af Instituttets tid i det forløbne år. EUNIC afholdt Europæisk sprogfestival i samarbejde med EU kommissionen i forbindelse med EU repræsentationens åbning af sit nye domicil. Formålet var at udbrede kendskabet til Europas kulturelle diversitet og vigtigheden af at kunne tale flere sprog. Der har været afholdt konferencer inden for undervisning og kultur med deltagelse af repræsentanter fra alle EUs lande. Europa var gæst under Forårsfestivalen i april. Festivalen havde stillet et kunstcenter til rådighed for kulturinstitutterne, der bød på teater med tilhørende teaterkonference, musik og dans fra Europas lande. Unge dramaelever fra Esbjerg kulturskole opførte et maskespil. Invitation af unge musikere fra EU landene til deltagelse på VOLT festivalen afsluttede formandskabet. Seks unge musikere fra Danmark deltog i festivalen. Danske film og filminstruktører er efterspurgte på det ungarske marked, og Instituttet gør sit bedste for at opfylde de mange ønsker fra ungarske filmfestivaler. Instituttet har i året løb formidlet film inden for både fiktions- og dokumentarfilm. Det danske Himmerland Band bestående af fem professionelle og anerkendte musikere med meget forskellig kulturbaggrund, der alle bor i Danmark, spillede verdensmusik i Ungarn. På deres turné i Central- og Sydeuropa i september gav de flere koncerter i Ungarn. Jazzsaxofonisten Christina von Bülow besøgte i forbindelse med Forårsfestivalen i Budapest Ungarn og spillede sammen med musikere fra EU-landene i flere koncerter. Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn.

18 18 DDK årsberetning 2011 Tyskland 1. Oplæsningsarrangement med Lisbeth Brun på den nordiske fællesstand Nordisches Forum under bogmessen i Leipzig. Foto: Michael Froehlich. 2. Videokunstneren Tonje Alice Madsen foran Kunstmuseum Bonn ved åbningen af Videonale Bonn 15. april. Foto: Bernd Kretschmer Året der gik har været et bemærkelsesværdigt (jubilæums)år for Instituttet i Tyskland, hvor det efterhånden havde eksisteret i 50 år. Samtidig var 2011 for Kulturinstituttet foreløbig det sidste år med en afdeling i Tyskland, da Instituttet efter ni år i Bonn ved udgangen af december blev lukket ned. På den anden side var 2011 et vellykket år, hvor en lang række aktiviteter blev udført som markerede en kulmination og samtidig en foreløbig afslutning på længerevarende samarbejder. Instituttets højt prioriterede filmsamarbejde fortsatte, bl.a. i form af danske filmaftener i samarbejde med Det Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet og deltagelsen i festivalen Skandinaviske Filmdage, som blev gennemført for tolvte gang i Kinemateket på Kulturcentret Brotfabrik i Bonn. Dertil kom de tyske biografpremierer på to store danske spillefilm, hvor Instituttet i samarbejde med to store tyske filmdistributører bistod med at lancere Pernille Fischer Christensens En familie og Susanne Biers Oscar-succes Hævnen. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 filmarrangementer, 12 litteraturarrangementer, 1 dansearrangement, 2 udstillinger, 3 seminarer samt 6 andre arrangementer, 6 foredrag, 2 studierejser og 2 koncertture. På litteratursiden, et af Instituttets kerneområder, kan bl.a. nævnes den nordiske krimifestival Mord am Fjord. Det var Sara Blædel, der fra dansk side deltog i festivalen, som for anden gang blev arrangeret i samarbejde med det tyske forlag Bastei Lübbe i Köln. I samarbejde med det schweiziske forlag Dörlemann præsenterede Instituttet forfatteren Helle Helle og den første tysksprogede udgave af hendes roman Rødby-Puttgarden. Instituttet gjorde i 2011 en større indsats for at promovere den i Schweiz bosatte danske forfatter Lisbeth Brun. Der var bl.a. tale om et arrangement, hvor EUNICs sektion Berlin og Europa-Kommisionens repræsentation i Berlin havde inviteret ca. 150 gæster til Europa literarisch. Under arrangementet, som var tilrettelagt i samarbejde med Instituttet, præsenterede Lisbeth Brun den tyske udgave af sin roman Paradisets have. Medio august udkom den tyske version af Lisbeth Bruns roman Det du mister, som gav ambassaden i Berlin, det schweiziske forlag aap i Basel og Instituttet anledning til at præsentere forfatteren med en oplæsningsaften i Fælleshuset i Berlin. På scenekunstområdet blev der med godt resultat fokuseret på Dansk Danseteater med opførelsen af Tim Rushtons Love Songs i Leverkusen, hvor forestillingen samtidig fik Tysklandspremiere med godt 800 tilskuere. Inden for udstillingsområdet kan nævnes den internationale festival Videonale Bonn, hvor en international jury havde inviteret 45 videokunstnere fra hele verden, herunder Tonje Alice Madsen og Jane Jin Kaisen fra Danmark. Med Trine Søndergaard og Søren Lose var det to danske fotokunstnere, som galleri Bildkultur i Stuttgart præsenterede på udstillingen Memento. Den nærværende summariske gengivelse af væsentlige begivenheder er kun et udpluk af et omfattende spektrum af samarbejdsformer og -projekter som i 2011 samt i årenes løb er blevet udvidet ikke ubetydeligt. Set i bakspejlet kan konkluderes, at Kulturinstituttet i Tyskland ved udgangen af 2011 stod bedre forankret i tysk og dansk kulturliv end for ni år siden, da afdelingen blev åbnet i Bonn. Instituttet har altid arbejdet for at tage initiativ til og deltage i såvel store kulturelle begivenheder som i mindre lokale aktiviteter med fokus på Danmark. Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland

19 DDK årsberetning benelux 1. Bandet F.U.K.T. spillede ifm. Spot on Denmark i Bruxelles. Foto: Klaus Bondam. 2. Valgfest på Hotel Le Meridien i Bruxelles ifm. folketingsvalget. Foto: Sidsel I. Jensen 2011 har været et spændende og udfordrende år for Kulturinstituttet med en ny ledelse. Klaus Bondam tiltrådte den 1. januar I årets løb har der, i Kulturinstituttets arbejde, i vid udstrækning været fokus på forberedelserne af det kulturelle program i Bruxelles og Belgien ifm. det danske EU-formandskab. I et loyalt og tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Belgien er der sat et stort og varieret program sammen, der bidrager aktivt til fortællingen om Danmark som en moderne, bæredygtig nation og samarbejdspartner i det europæiske fællesskab. Flere både offentlige og private fonde har, bl.a. med kulturinstituttets mellemkomst, bidraget med økonomiske ressourcer til at realisere disse initiativer. Kulturinstituttet har også været i god dialog med de danske ambassader i Luxembourg og Holland om kulturelle aktiviteter under EU-formandskabet i disse lande. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 litteraturarrangementer, 9 filmarrangementer, 1 koncert, 4 udstillinger, 14 konferencer, 23 foredrag, 1 kursus og 8 studierejser. Fra Kulturinstituttets side er der i 2011 blevet brugt mange ressourcer på at styrke relationerne til en lang række samarbejdspartnere. Stærke og gode netværk er blevet opbygget til en række danske aktører i Bruxelles herunder; kirken, ambassaden, regionskontorer, interesseorganisationer, danske Europaparlamentsmedlemmer m.fl. Relationerne har resulteret i forskellige samarbejder som f.eks. en række arrangementer i forbindelse med det danske folketingsvalg i september. Også blandt lokale og europæiske samarbejdspartnere er netværket blevet styrket, hvilket bl.a. udmundede i et omfattende samarbejde omkring Transpoesie, en betragtelig foredragsvirksomhed og et væsentligt engagementet i dialogen i EUNIC (European Union National Institutes for Culture) samt ikke mindst ifm. MORE EUROPEinitiativet. Kulturinstituttet har i 2011 øget sin synlighed ved bl.a. en hyppigere udsendelse af nyhedsbreve, en markant tilstedeværelse på de sociale medier og ved betydelig presseomtale af vores aktiviteter og arbejde både lokalt og i Danmark. Gennem driften af Den Skandinaviske Sprogskole, hvor over 150 elever undervises i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk, skabes også her mulighed for en dialog, hvor kulturforståelsen og det mellemfolkelige samarbejde udfoldes. Med en succesfuld igangsættelse af ÆØÅ-festivalen en mini-festival med nyere danske film håber Kulturinstituttet at have skabt en tilbagevendende begivenhed i Benelux. Interessen for dialog med Danmark er stor i Benelux. Til trods for at de fire lande på mange måder ligner hinanden, er der et stort ønske om på begge sider, at opnå en bedre og mere nuanceret indbyrdes forståelse det bidrager Kulturinstituttet bl.a. også til. I 2011 har en afgørende erkendelse været, at Kulturinstituttets arbejde i Bruxelles hverken kan eller skal rettes alene mod Benelux. Det igangsatte arbejde skal bringe Kulturinstituttet hen mod en styrke og synlighed, der sikrer gennemslagskraft i det europæiske samarbejde også i dialogen med en række af de nye økonomiske og kulturelle magtcentre som opstår i verden i disse år. Klaus Bondam, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux

20 20 DDK årsberetning 2011 Storbritannien 1. Fra udstillingen Goldglassrubberandrecycling. Foto: Annemarie Lindstrøm. 2. Lisbeth Nordskov holdt workshop med genbrugsmaterialer. Foto: Nis Hiort-Lornzen Året har i Det Forenede Kongerige været præget af to store politiske diskussioner. Den ene handler om UKs relationer til Europa og Den Europæiske Union, som blev sat på spidsen med premierminister Camerons tilsyneladende veto af en kommende ny EU traktat. Den anden handler om den snarlige folkeafstemning i Skotland om mulig skotsk løsrivelse fra UK. Begge diskussioner har en række sidetemaer, som handler om britisk, engelsk og skotsk (og walisisk og irsk) identitet. I den sammenhæng trækkes en række kulturpolitiske, velfærdspolitiske og økonomiske fronter ofte hårdt op både mellem Skotland og England og mellem UK og EU. Kulturinstituttet bidrager sammen med de andre nordiske landes institutioner med oplysning og diskussionsindlæg, som der måske i disse år er mere efterspørgsel efter end tidligere. Viden om de nordiske lande er blevet mere interessant for briterne på grund af krisen i de offentlige budgetter og for skotterne specielt, fordi en del af dem i de nordiske lande ser en model for et selvstændigt Skotland. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 filmarrangementer, 12 litteraturarrangementer, 1 dansearrangement, 2 udstillinger, 3 seminarer samt 6 andre arrangementer, 6 foredrag, 2 studierejser og 2 koncertture. Kulturinstituttet er medstifter af Nordic Horizons, en debat- og oplysningsorganisation, som har Det Danske Kulturinstitut, de nordiske konsulater i Skotland, Det Skotske Parlaments arrangementsafdeling og firmaet Feisty Productions som medlemmer. Organisationen har stået for en række offentlige møder, hvor fagfolk har beskrevet forskelle og ligheder i de nordiske velfærdsstater. Kendskabet til de nordiske modeller og tankegange er blevet styrket og har fået et mere korrekt grundlag end det ofte ses i de hurtige referencer i den offentlige debat i UK. Selvfølgelig kun blandt de få, der har hørt oplæg og debatter, men der er samtidig blandt et antal nøglepersoner herunder journalister, skabt bevidsthed om, at det er let at få mere at vide hos nordiske ambassader og konsulater og på Det Danske Kulturinstitut. Instituttet har i årets løb arrangeret en lang række udstillinger, koncerter og andre kulturelle begivenheder. Blandt udstillingerne har kunsthåndværkudstillingen Goldglassrubberandrecycling i Royal Botanic Gardens John Hope Gateway i Edinburgh haft størst gennemslagskraft. Den fandt sted i Botanisk Haves højsæson, hvor der er flere hundrede tusinde besøgende. Alle besøgende til haven har skullet forbi udstillingen og har haft som nærliggende mulighed at standse op og kigge mere indgående. I gæstebogen er der tusindvis af overvejende meget positive vurderinger og hilsener. De fire af kunstnerne, der var i Edinburgh til ferniseringen, gennemførte to workshops med publikum, hver gang med to kunstnere i aktivitet for at matche den store interesse. På musikområdet er det samarbejdet med UKs største musikfestival i Brighton og med ny musik-festivalen i Canterbury, som har givet størst resonans. I Brighton spillede Copenhagen Chamber Ensemble en udsolgt middagskoncert, og i Canterbury spillede Den Danske Horntrio et repertoire omfattende ny dansk musik for et højtspecialiseret entusiastisk publikum. Koncerten gav anledning til fyldig omtale af nyere dansk musik i de førende britiske musikmagasiner. Kim Minke, Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2012 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation Forsidebillede: Ravinder Reddy: Untitled 2007-08. Courtesy privat samling. Fra udstillingen

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Med passion som drivkraft. Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015

Med passion som drivkraft. Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015 Med passion som drivkraft Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015 Alting starter i det små Christian Have Grundlægger og indehaver af Have Kommunikation Direktør indtil 2010 Nu kreativ direktør

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev.

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2007 Velkommen til vores første nyhedsbrev. Vi håber at dette og de kommende nyhedsbreve vil give dig en mulighed for at følge med i hvad der sker i Changepilot, og forhåbentlig også give

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED BIBLIOTEKET SOM MØDESTED. Projektleder og udvikler Lisbeth Overgaard Nielsen Fremtidens mødested Schmidt, hammer & Lassen 28.000 kvadratmeter ambitiøs lokalplan vision: det nye havnerum skal være en attraktiv

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere