Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999"

Transkript

1 Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 SP BERETNING OG REGNSKAB

2 Repræsentantskab Bestyrelse Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Købmand Niels Fog Adm. direktør Thorkild Juul Jensen Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Svend Aage Nielsen Direktør Jørgen Vorsholt Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Jens Lorenzen Direktør Henrik Bach Mortensen Udpeget af Finansministeren Underdirektør Lene Larsen Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg kommuner Rådmand Jørgen Glenthøj Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine A. Brøndum Konsulent Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Forbundsformand Max Bæhring Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Anton Johannsen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Poul Winckler Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Anker Christoffersen Direktør Jens Kragh Formand Inger Brøndsted Udpeget af FR (Fællesrepræsentationen) Hovedorganisationen for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Svend M. Christensen Administration Knud Heinesen (formand) Niels Fog Thorkild Juul Jensen Jørn Neergaard Larsen Jens Lorenzen Lene Larsen Vibeke Storm Rasmussen Hans Jensen Tine A. Brøndum Ingerlise Buck Anker Christoffersen Lillian Knudsen Svend M. Christensen Forretningsudvalg Knud Heinesen Jørn Neergaard Larsen Tine A. Brøndum Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Anders Bruun-Schmidt, Økonomi Jan Gundersen, PensionService Susanne Korsgaard, ATP, SP, DMP, LG, LD og KOM Bjarne Graven Larsen, Fonds Lilian Mogensen, Personale Keld Nicolaisen, AER, AES og FerieKonto Karen Lis Nielsen, IT og Intern Service Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Holmens Kanal København K 2 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse og administration 2 Første indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing 4 Lovgrundlag 5 En ordning i opstart 6 Hovedoversigt 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 12 Noter 13 Påtegninger 14 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi 15 SP s aktiver pr. 31. december SP BERETNING OG REGNSKAB

4 Første indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er en ren opsparingsordning uden forsikringselementer af nogen art og uden rentegaranti. SP rummer et særligt omfordelingselement på indbetalingssiden. Ordningen blev etableret som en varig ordning som led i den såkaldte Pinsepakke i 1998 med virkning fra 1. januar SP administreres af ATP. Årets resultat SP s resultat for 1999 viser et markedsmæssigt afkast før skat på 451 millioner kr. Sættes dette afkast i forhold til de indbetalinger, der i gennemsnit har været til rådighed, har SP opnået et højt afkast svarende til 19 pct. p.a. Realrenteafgiften udgør 32 millioner kr., hvilket reducerer afkastet til 17,6 pct. p.a. Indbetalinger til SP SP-bidraget udgør 1 pct. af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst for lønmodtagere, selvstændige og personer på visse former for overførselsindkomst. SP-bidraget bliver opkrævet hos lønmodtagere og selvstændige af Told Skat som et forhøjet arbejdsmarkedsbidrag. Told Skat overfører løbende de opkrævede bidrag til ATP som acontobeløb. ATP opkræver SP-bidraget hos a-kasser og kommuner, for så vidt angår personer på visse former for overførselsindkomst. Godskrivning af indbetalte SP-bidrag På baggrund af de skattemæssige årsopgørelser og indberetninger fra a-kasser og kommuner opretter ATP individuelle konti. Det sker første gang i november Hertil godskrives de opkrævede SP-bidrag. Ved godskrivningen sker der som udgangspunkt en fordeling af de indbetalte SP-bidrag i forhold til de indbetalte ATP-bidrag, det vil i hovedsagen sige i forhold til beskæftigelsen. Det betyder, at der for nogle bliver god- skrevet et større SP-beløb, end der er indbetalt, mens andre får godskrevet et mindre SP-beløb end det indbetalte. Der kan dog højst godskrives et SP-beløb svarende til det beløb, som godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Omfordelingselementet i SP bevirker således i store træk, at der betales i forhold til indkomst og godskrives i forhold til beskæftigelsesomfang. Dog omfatter omfordelingen ikke personer med under 895 kr. i ATP-bidrag (svarende til 1/3 ATP-bidrag). For disse grupper gælder, at de vil få godskrevet det SP-bidrag, de har indbetalt, det vil sige krone til krone - dog højst et beløb svarende til det, der godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Årsagen til, at denne gruppe holdes uden for omfordelingen, er, at der enten ikke er et ATP-bidrag, eller at ATP-bidraget er så lille, at det ikke er retvisende for beskæftigelsens omfang. SP-bidrag af indtægt fra selvstændig virksomhed, som der ikke betales ATP-bidrag for, godskrives krone til krone på individuelle konti, dog højst med et beløb, der svarer til, hvad en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager får godskrevet. Forvaltning af SP s formue SP administreres af ATP som en selvstændig ordning. SP s formue forvaltes adskilt fra ATP s og DMP s formuer, men investeringen af midlerne er underkastet samme investeringsregler, som gælder for ATP og DMP. Formuen opgøres til markedsværdi, og indeståendet på de individuelle konti reguleres årligt med det nettoafkast positivt eller negativt som SP opnår på sine investeringer. Udbetaling af SP Når kontohaverne fylder 67 år, starter udbetalingen af det individuelle indestående i SP. Fra den 1. juli 2004 nedsættes folkepensionsalde- 4 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

5 ren til 65 år, og samtidig nedsættes udbetalingsalderen for SP også til 65 år. Udbetaling af SP-ydelser sker første gang i januar Udbetalingerne vil ske månedsvis over en periode på 10 år. Dog vil mindre beløb blive udbetalt for længere perioder ad gangen eller som engangsbeløb. I konsekvens heraf og i konsekvens af, at ordningen er nystartet, vil udbetalingerne i 2001 og i de nærmest følgende år hovedsageligt være engangsbeløb. Ved dødsfald udbetales det beløb, der står på afdødes konto til boet. Udbetalinger af pensionsopsparing fra SP er indkomstskattepligtige. Indeståender udbetalt som engangsbeløb og ydelser til dødsboer er afgiftspligtige med 40 pct. Administration Indførelsen af SP har medført en omfattende informationsopgave i forhold til private og offentlige arbejdsgivere samt kommuner og a- kasser. SP har nødvendiggjort opbygningen af et nyt indbetalingssystem til registrering af SP s indbetalinger fra Told Skat, offentlige arbejdsgivere, kommuner og a-kasser samt et nyt fondssystem til at varetage SP s investeringer. SP nødvendiggør derudover udviklingen af et nyt system til administration af særskilte konti og til håndtering af SP-ordningens komplicerede godskrivningsregler. Dette system er nu under udvikling og skal være klar til at modtage indberetninger fra kommuner og a- kasser i juni 2000 og fra Told Skat i november Godskrivningen af beløb for 1999 til individuelle konti sker i november De første udbetalinger finder sted i januar De samlede omkostninger til drift og udvikling udgjorde i 1998/99 i alt 9,4 millioner kr. svarende til 3,12 kr. pr. kontohaver. Lovgrundlag Den Særlige Pensionsopsparing blev indført ved lov nr. 468 af 1. juli 1998 (Pinsepakken) og ændret ved lov nr. 288 af 12. maj Der er udstedt følgende bekendtgørelser: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 6. september 1999 om acontooverførsel af SP fra de statslige told- og skattemyndigheder til ATP. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 29. oktober 1998 om SP ved udbetaling af dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 774 af 29. oktober 1998 om SP ved udbetaling af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 23. oktober 1998 om SP for medlemmer af a-kasser for lønmodtagere. SP BERETNING OG REGNSKAB

6 En ordning i opstart Det er SP s formål at sikre kontohaverne den højst mulige pensionsopsparing. Formueplejen skal naturligvis samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. Indbetalingerne til SP blev først påbegyndt i midten af februar Den løbende tilvækst af midler via månedlige indbetalinger var hver gang meget stor i forhold til den til enhver tid værende formue. Det var et forhold, der ligeledes skulle tages hensyn til i formueplejen i Investeringer fordelt på aktivtyper Portefølje Porteføljemål Porteføljemål ultimo mia. kr. pct. pct. pct. Nominelle obligationer 2, I danske kroner 2, I fremmed valuta 0, * 11 Danske indeksobligationer 0, Aktier 2, Hjemsted i Danmark 1, ,5 - Hjemsted uden for Danmark 1, ** 22,5 I alt 6, * Obligationer i vesteuropæiske valutaer ** Fordelt med 15 pct. i aktier med hjemsted i Vesteuropa og 5 pct. i aktier med hjemsted i øvrige regioner Afkast fordelt på aktivtyper Formue- Afkast 1999 Pct. andel SP Marked Nominelle obligationer 46 - I danske kroner (18/2) 35 0,6 0,3 30% J. P. Morgan Danmark / 30% Nykredit realkreditobligationsindeks - I vesteuropæiske valutaer (20/5) 11-2,4-1,9 J. P. Morgan Europa Danske indeksobligationer (2/3) 7 3,7 2,2 KD 2 1 /2 % IS 2026 Aktier 47 - Hjemsted i Danmark 25 20,9 38,8 Københavns Fondsbørs totalindeks (16/3) (inkl. tillagt udbytte) - Hjemsted i Vesteuropa (23/6) 17 20,3 20,2 MSCI Europa - Hjemsted uden for Vesteuropa (22/9) 5 28,7 19,8 MSCI All World ekskl. Europa SP afkast er beregnet som det tidsvægtede afkast (datoen i parentes angiver første investeringstidspunkt) Afkastet SP s resultat for 1999 viser et markedsmæssigt afkast før skat på 451 millioner kr. Sættes dette afkast i forhold til de indbetalinger, der i gennemsnit har været til rådighed, har SP opnået et højt afkast svarende til 19 pct. p.a. Realrenteafgiften udgør 32 millioner kr., hvilket reducerer afkastet til 17,6 pct. p.a. Årets høje afkast skyldes først og fremmest en stor aktieandel i SP s portefølje og meget gunstige aktieafkast, mens afkastet på obligationsbeholdningen var moderat. Årets afkast kan ikke betragtes isoleret, men bør sammenholdes med den generelle markedsudvikling for de enkelte investeringstyper. Midlerne er blevet investeret i takt med, at SP har modtaget dem. I overensstemmelse hermed er afkastsammenligningen baseret på det tidsvægtede afkast, der netop korrigerer for, at midlerne ikke har været til rådighed hele året. Tilsvarende er markedssammenligningen alene beregnet for perioden fra første investering og året ud. SP har for danske nominelle obligationer, danske indeksobligationer, aktier med hjemsted i Vesteuropa og aktier med hjemsted uden for Vesteuropa opnået et bedre afkast end markedet i den periode, hvori der har været investeret i de enkelte aktivklasser. Derimod har SP ikke levet op til markedsafkastet for obligationer i vesteuropæiske valutaer og for danske aktier. For danske aktier blev investeringerne påbegyndt medio marts. Dette var et attraktivt tidspunkt, idet det danske aktiemarked netop 6 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

7 på dette tidspunkt begyndte at stige efter et fald på 11 pct. i årets første måneder. I forhold til markedsudviklingen har SP s afkast imidlertid ikke kunnet følge med. Det skyldes bl.a., at SP i den første periode var undervægtet i rederigruppen, der steg meget kraftigt netop på dette tidspunkt. Senere led SP tab i forbindelse med problemerne i NEG Micon. Beregningen af det tidsvægtede afkast betyder, at afkastet i den første periode, hvor der har været investeret relativt få midler, får samme betydning som afkastet i perioder, hvor en større del af midlerne har været investeret. For årets samlede resultat, og dermed evnen til at sikre den højest mulige pensionsopsparing, er det derimod afkastet i kroner, der har betydning. Det har været til SP s fordel, at formuen har været størst sidst på året, hvor markederne især har udviklet sig gunstigt. Alt i alt opnår pensionsopsparerne i SP altså et højt afkast i Udviklingen på det danske aktiemarked i 1999 Indeksværdi mio. kr Københavns Fondsbørs totalindeks (venstre akse) SP s investeringer i 2000 SP s porteføljemålsætning for 2000 tilgodeser SP s lange udbetalingshorisont samt afkast og risikoforholdene i og mellem de forskellige aktivkategorier. Den overordnede porteføljesammensætning er i store træk en videreførelse af strategien for Den væsentligste ændring i forhold til strategien for 1999 er en forøgelse af obligationsporteføljens andel af obligationer med lang restløbetid, hvilket medfører en øget rentefølsomhed på den nominelle obligationsbeholdning. Det er fortsat målet, at den samlede aktieandel skal udgøre 45 pct. Andelen af nominelle obligationer øges til 55 pct. Det skyldes, at det ikke er muligt at placere 10 pct. af porteføljen i danske indeksobligationer som hidtil ønsket. Det har baggrund i SP s fortsatte tilgang af midler på 6-7 milliarder kr. årligt samt den markante reduktion af udstedelsesaktiviteten i danske indeksobligationer. Målsætningen for fordelingen mellem indenlandske og udenlandske aktier er ligelig, mens den mellem danske nominelle obligationer og obligationer i fremmed valuta er 80/20. Der er fastsat rammer for, hvor meget aktivtyperne må afvige i forhold til porteføljemålene i 2000 samt rammer for den nominelle obligationsporteføljes rentefølsomhed. Endelig er der fastsat et neutralt målepunkt, som det opnåede afkast i SP vil blive holdt op imod. Det er særdeles vanskeligt at forudsige afkastet på et års sigt. Selv inden for kortere perioder forekommer der store og uforudsigelige udsving i markedsafkastet. Under forudsætning af et uændret renteniveau gennem 2000, samt at året bliver et normalt aktieår, vil SP med det skitserede porteføljemål i 2000 opnå et markedsmæssigt afkast på 6,8 pct. Værdien af SP's danske aktieportefølje (højre akse) SP BERETNING OG REGNSKAB

8 Hovedoversigt 1999 HOVEDTAL I MIO. KR. Periodiserede indbetalinger Omkostninger vedr. kontohavervirksomhed 9 Resultat af investeringsvirksomhed 419 Realrenteafgift 32 Kontohaveres indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere, beregnet (i 1.000) NØGLETAL AFKASTNØGLETAL Afkast før realrenteafgift i pct. 14,10 Afkast efter realrenteafgift i pct. 13,10 OMKOSTNINGSNØGLETAL Omkostningsprocent 0,14 Omkostninger beregnet som rentemarginal i pct. 0,26 Omkostninger per kontohaver (i kr.) 3,12 Oversigten indeholder udvalgte hovedtal samt udvalgte nøgletal. Af de i alt 11 obligatoriske nøgletal for pensionssektoren er kun de 5 nedenstående meningsfulde for SP. Finanstilsynets læsevejledning til de udvalgte nøgletal: Afkastnøgletal Afkastet før realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi. Herved angives det afkast, som SP ville have opnået med uændret investeringsstrategi, hvis der ikke skulle betales realrenteafgift. Det giver udtryk for, hvorledes SP s forrentning ville være, hvis realrenteafgiftsloven ikke eksisterede. Afkastet efter realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi og efter realrenteafgift. Omkostningsnøgletal Omkostningsprocenten viser omkostningerne målt i forhold til årets periodiserede indbetalinger. Herved vises, hvor stor en del af indbetalingerne der skulle anvendes til administration, hvis dette var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne beregnet som rentemarginal viser omkostningerne målt i forhold til kontohavernes indestående. Herved vises, hvor meget SP s forrentningsevne ville blive nedsat, hvis afkastet var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne per kontohaver viser det bidrag til omkostninger, som hver kontohaver måtte betale, hvis omkostningerne blev fordelt ligeligt blandt dem. 8 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

9 Anvendt regnskabspraksis Det formelle grundlag for SP er Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det fremgår af loven, at ATP skal forvalte SP s særskilte konti adskilt fra ATP s øvrige formue, samt at der skal aflægges særskilt regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti. SP s regnskab aflægges i henhold til Bekendtgørelse om årsregnskaber for Arbejdsmarkedets Tillægspension, der trådte i kraft den 31. december 1999 med virkning fra regnskabsåret Som følge af at det er første regnskabsår, er der ikke medtaget sammenligningstal. Resultatopgørelse Renter og udbytter mv. indeholder renter af obligationer og anfordringstilgodehavende, kursgevinst og -tab ved udtrækning af obligationer, indeksregulering og udbytte af kapitalandele. Kursgevinster og -tab mv. omfatter værdiregulering af kapitalandele, obligationer og investeringsforeningsandele samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed omfatter administrationsomkostninger, der kan henføres til investeringsvirksomhed. Realrenteafgift indeholder årets realrenteafgift af kapitalandele og obligationer samt udskudt realrenteafgift. Udskudt realrenteafgift udgør den tilbagediskonterede fremtidige afgift af realiserede gevinster/tab ved salg af afgiftspligtige obligationer, samt den tilbagediskonterede fremtidige afgift af forskellen mellem markedsværdien og den matematisk kursregulerede værdi. Indbetalinger er periodiseret i forhold til regnskabsåret. Indbetalinger omfatter således årets faktiske indbetalinger samt skøn over endnu ikke indgåede indbetalinger vedrørende Omkostninger vedrørende kontoadministration omfatter administrationsomkostninger, der kan henføres til kontohaveradministration. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, edb, husleje mv. samt afskrivninger på inventar og edb-anlæg. De samlede administrationsomkostninger fordeles mellem investeringsvirksomhed og kontohaveradministration med personressourceforbruget som fordelingsnøgle. Balance Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Noterede kapitalandele og obligationer værdiansættes til den noterede officielle kurs på balancetidspunktet. Unoterede kapitalandele værdiansættes til skønnet markedsværdi med udgangspunkt i det senest foreliggende årsregnskab. Kontohavernes indestående indeholder indbetalinger samt årets periodiserede tilskrevne renter. Gældsforpligtelser medtages til pålydende værdi. Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for SP s vedkommende omfatter ATP og Den Midlertidige Pensionsopsparing. Ved transaktioner mellem disse parter anvendes markedsvilkår, således at obligationer værdiansættes til handelsdagens gennemsnitskurs og aktier til handelsdagens slutkurs. ATP-husets samlede omkostninger fordeles mellem husets institutioner efter følgende principper: 1. Omkostninger, som direkte vedrører en enkelt institution, afholdes af denne 2. Omkostninger, som ikke direkte vedrører en enkelt institution, konteres i første omgang som fællesomkostninger, der efterfølgende fordeles således: - Omkostninger til det centrale edb-anlæg fordeles i henhold til institutionernes træk på anlægget - Øvrige fællesomkostninger fordeles i henhold til institutionernes størrelse målt ved deres personressourceforbrug Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser SP s pengestrømme for året 1999 samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og ved årets slutning. Nettolikviditet fra drift præsenteres direkte og opgøres som indbetalinger vedr. kontohavere med fradrag af udbetalinger vedr. kontohavere. Endvidere medtages modtagne forvaltningsindtægter, betalinger til leverandører og medarbejdere samt skatter og afgifter. Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter præsenteres direkte og omfatter regnskabsårets købs- og salgsbevægelser vedrørende aktier og obligationer. De likvide beholdninger, der endvidere fremgår af balanceposten Anfordringstilgodehavender, forefindes som indskud i pengeinstitut. SP BERETNING OG REGNSKAB

10 Resultatopgørelse for 1999 I mio. kr Note 5 Bidrag INVESTERINGSVIRKSOMHED 1 Renter og udbytter mv Kursgevinster og -tab mv Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed -4 4 Realrenteafgift -32 Resultat af investeringsvirksomhed 419 Kontoudbetalinger 0 3 Omkostninger vedrørende kontoadministration -9 5 Årets resultat, der overføres til kontohavernes konti SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

11 Balance pr. 31. december 1999 I mio. kr Note AKTIVER INVESTERINGSAKTIVER 6 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver i alt TILGODEHAVENDER Tilgodehavende indbetalinger 376 Udskudt realrenteafgift 5 Andre tilgodehavender 2 Tilgodehavender i alt 383 ANDRE AKTIVER Anfordringstilgodehavender 143 Andre aktiver i alt 143 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Tilgodehavende renter 54 Periodeafgrænsningsposter i alt 54 Aktiver i alt PASSIVER 5 KONTOHAVERNES INDESTÅENDE Bidrag Rentetilskrivning 410 Kontohavernes indestående i alt HENSÆTTELSER TIL ANDRE RISICI OG OMKOSTNINGER Udskudt realrenteafgift 0 Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt 0 GÆLD 12 Passiver i alt SP BERETNING OG REGNSKAB

12 Pengestrømsopgørelse I mio. kr LIKVIDITET FRA DRIFT Indbetalinger fra kontohavere Udbetalinger til kontohavere 0 Indbetalinger vedr. kontohavervirksomhed Modtagne renter 22 Modtagne aktieudbytter 9 Modtagne forvaltningsindtægter 31 Udbetalt til leverandører og medarbejdere -13 Betalt realrenteafgift -25 Nettolikviditet fra drift LIKVIDITET FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg af obligationer 61 Udtrækning af obligationer 13 Køb af obligationer Salg af aktier 867 Køb af aktier Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter Netto til- og afgang på udlån, andre tilgodehavender mv. -2 Ændring af likvide beholdninger 143 Likvide beholdninger 1. januar 0 Likvide beholdninger 31. december SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

13 Noter I mio. kr Note 1 Renter og udbytter mv. Nominelle obligationer Renteindtægter 57 Gevinst/tab ved udtrækning 0 Nominelle obligationer i alt 57 Indeksobligationer Renteindtægter 5 Gevinst/tab ved udtrækning 0 Indeksregulering 1 Indeksobligationer i alt 6 Andre renter Renter af anfordringstilgodehavende 13 Renteudgifter 0 Andre renter i alt 13 Udbytte af kapitalandele Danske børsnoterede aktier 7 Udenlandske aktier 2 Udbytte af kapitalandele i alt 9 Renter og udbytter mv. i alt 85 Note 2 Kursgevinster og tab mv. Nominelle obligationer Gevinst/tab ved salg 0 Urealiseret kursregulering -51 Nominelle obligationer i alt -51 Indeksobligationer Gevinst/tab ved salg 0 Urealiseret kursregulering 2 Indeksobligationer i alt 2 Kapitalandele Gevinst/tab ved salg af danske børsnoterede aktier -4 Urealiserede kursreguleringer af danske børsnoterede aktier 192 Gevinst/tab ved salg af udenlandske aktier -13 Urealiserede kursreguleringer af udenlandske aktier 173 Kapitalandele i alt 348 Investeringsforeningsandele Urealiserede kursreguleringer af investeringsforeningsandele 57 Investeringsforeningsandele i alt 57 Valutakursregulering 14 Kursgevinster og -tab mv. i alt 370 Note 3 Omkostninger Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed -4 Omkostninger vedr. kontohaveradministration -9 Omkostninger i alt -13 Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte udgjorde 12 I ovennævnte omkostninger indgår: Løn til personale -5 Pensionsbidrag 0-5 Vederlag til direktøren udgjorde 42 t.kr. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab udgjorde henholdsvis 50 t.kr. og 6 t.kr. Revisionsudgifter: Det samlede honorar til revisorer for SP s aktiviteter udgjorde 203 t.kr., heraf honorar til Kritisk revision 35 t.kr. Af det samlede honorar vedrørte 2 t.kr. andre ydelser end revision Note 4 Realrenteafgift Investeringsaktiver i alt Heraf afgiftspligtige aktiver: Anfordringsaktiver 0 Obligationer Kapitalandele Afgiftsgrundlag, afgiftspligtig del af obligationsafkast mv. 48 Afgiftsgrundlag, afgiftspligtig del af aktieafkast 423 Afgiftssats vedr. obligationsafkast mv. i pct. 33,8 Afgiftssats vedr. aktieafkast i pct. 5,0 Afgift af obligationsafkast mv. -16 Afgift af aktieafkast -21 Afgift i alt -37 Acontobetaling -25 Regulering vedr. regnskabsåret -12 Udskudt realrenteafgift 5 Realrenteafgift i alt -32 Årets betalte afgifter i alt 25 Note 5 Kontohavernes indestående Bidrag indbetalt i året Tilgodehavende bidrag vedrørende året 376 Rentetilskrivning 410 Kontohavernes indestående i alt Note 6 Kapitalandele Børsnoterede danske kapitalandele Tilgang i året Afgang i året -346 Kursregulering pr Markedsværdi pr Udenlandske kapitalandele Tilgang i året Afgang i året -539 Kursregulering pr Markedsværdi pr Kapitalandele i alt Note 7 Obligationer Danske nominelle obligationer Tilgang i året Afgang i året -72 Kursregulering -26 Markedsværdi pr Danske indeksobligationer Tilgang i året 402 Afgang i året -2 Indeksregulering 1 Kursregulering 2 Markedsværdi pr Udenlandske obligationer Tilgang i året 742 Afgang i året 0 Kursregulering -21 Markedsværdi pr Obligationer i alt Note 8 Investeringsforeningsandele Tilgang i året 290 Afgang i året 0 Kursregulering 57 Markedsværdi pr SP BERETNING OG REGNSKAB

14 Påtegninger Regnskabspåtegning Repræsentantskab, bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser regnskabet for at give et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Hillerød, den 10. februar 2000 Direktion: Lars Rohde /Anders Bruun-Schmidt direktør Bestyrelse: Knud Heinesen formand Niels Fog Thorkild Juul Jensen Hans Jensen Tine A. Brøndum Jørn Neergaard Larsen Jens Lorenzen Ingerlise Buck Anker Christoffersen Lene Larsen Vibeke Storm Rasmussen Lillian Knudsen Svend M. Christensen Repræsentantskab: Knud Heinesen repræsentantskabets formand Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for SP. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. København, den 10. februar 2000 KPM G C.JESPERSEN Flemming Brokhattingen statsautoriseret revisor Peter Düring Jensen statsautoriseret revisor Som kritiske revisorer for SP har vi revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Vi kan tiltræde ovenstående revisionspåtegning. København, den 10. februar 2000 Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor Ove Sahlertz statsautoriseret revisor 14 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

15 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi Afkast Tidsvægtet Primo Ultimo Primo Ultimo i pct. p.a. før afkast i pct. før realrenteafgift realrenteafgift og skat og skat*) 3. Øvrige kapitalandele i alt ,4 22,2 3.1 Børsnoterede danske aktier ,4 20,9 3.3 Udenlandske kapitalandele ,4 20,1 4. Obligationer i alt ,1 0,8 4.1 Nominelle obligationer i DKK ,8 0,6 4.2 Indeksobligationer i DKK ,1 3,7 4.3 Obligationer i fremmed valuta ,5-2,4 7. Investeringsaktiver i alt ,2 10,8 8. Øvrige aktiver ,6-9. Aktiver i alt ,3-10. Gæld mv Nettoaktiver i alt ,1 - *) Oversigten er suppleret med en beregning af det tidsvægtede afkast for obligationer og aktier. SP BERETNING OG REGNSKAB

16 Aktiver fordelt på valuta Valuta Bogført værdi Markedsværdi Andel af portefølje mio. kr. mio. kr. i pct. Europa Danmark DKK ,0 Euro EUR ,2 England GBP ,9 Norge NOK 4 4 0,1 Schweiz CHF ,3 Sverige SEK ,4 Øvrige regioner Fjernøsten *) ,0 Japan JPY ,4 Latinamerika *) ,6 USA USD , ,0 *) Ikke angivet, da der indgår flere forskellige valutaer. 16 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

17 Specifikation af investeringsaktiver på lande Lande Aktier Obligationer Investeringsaktiver i alt Bogført værdi Markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Europa Danmark Belgien England Finland Frankrig Holland Italien Norge Portugal Schweiz Spanien Sverige Tyskland Østrig Øvrige regioner USA *) Fjernøsten *) Japan *) Latinamerika *) Supranationals **) *) Via investeringsforeninger **) Udstedt af internationale organisationer SP BERETNING OG REGNSKAB

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Industriens Pension investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Bag en strategi ligger en filosofi Side 4 Investeringsstrategi Side 6 Afkast og risiko Side 6 Begrænsninger Side

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere