Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999"

Transkript

1 Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 SP BERETNING OG REGNSKAB

2 Repræsentantskab Bestyrelse Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Købmand Niels Fog Adm. direktør Thorkild Juul Jensen Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Svend Aage Nielsen Direktør Jørgen Vorsholt Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Jens Lorenzen Direktør Henrik Bach Mortensen Udpeget af Finansministeren Underdirektør Lene Larsen Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg kommuner Rådmand Jørgen Glenthøj Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine A. Brøndum Konsulent Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Forbundsformand Max Bæhring Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Anton Johannsen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Poul Winckler Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Anker Christoffersen Direktør Jens Kragh Formand Inger Brøndsted Udpeget af FR (Fællesrepræsentationen) Hovedorganisationen for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Svend M. Christensen Administration Knud Heinesen (formand) Niels Fog Thorkild Juul Jensen Jørn Neergaard Larsen Jens Lorenzen Lene Larsen Vibeke Storm Rasmussen Hans Jensen Tine A. Brøndum Ingerlise Buck Anker Christoffersen Lillian Knudsen Svend M. Christensen Forretningsudvalg Knud Heinesen Jørn Neergaard Larsen Tine A. Brøndum Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Anders Bruun-Schmidt, Økonomi Jan Gundersen, PensionService Susanne Korsgaard, ATP, SP, DMP, LG, LD og KOM Bjarne Graven Larsen, Fonds Lilian Mogensen, Personale Keld Nicolaisen, AER, AES og FerieKonto Karen Lis Nielsen, IT og Intern Service Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Holmens Kanal København K 2 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse og administration 2 Første indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing 4 Lovgrundlag 5 En ordning i opstart 6 Hovedoversigt 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 12 Noter 13 Påtegninger 14 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi 15 SP s aktiver pr. 31. december SP BERETNING OG REGNSKAB

4 Første indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er en ren opsparingsordning uden forsikringselementer af nogen art og uden rentegaranti. SP rummer et særligt omfordelingselement på indbetalingssiden. Ordningen blev etableret som en varig ordning som led i den såkaldte Pinsepakke i 1998 med virkning fra 1. januar SP administreres af ATP. Årets resultat SP s resultat for 1999 viser et markedsmæssigt afkast før skat på 451 millioner kr. Sættes dette afkast i forhold til de indbetalinger, der i gennemsnit har været til rådighed, har SP opnået et højt afkast svarende til 19 pct. p.a. Realrenteafgiften udgør 32 millioner kr., hvilket reducerer afkastet til 17,6 pct. p.a. Indbetalinger til SP SP-bidraget udgør 1 pct. af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst for lønmodtagere, selvstændige og personer på visse former for overførselsindkomst. SP-bidraget bliver opkrævet hos lønmodtagere og selvstændige af Told Skat som et forhøjet arbejdsmarkedsbidrag. Told Skat overfører løbende de opkrævede bidrag til ATP som acontobeløb. ATP opkræver SP-bidraget hos a-kasser og kommuner, for så vidt angår personer på visse former for overførselsindkomst. Godskrivning af indbetalte SP-bidrag På baggrund af de skattemæssige årsopgørelser og indberetninger fra a-kasser og kommuner opretter ATP individuelle konti. Det sker første gang i november Hertil godskrives de opkrævede SP-bidrag. Ved godskrivningen sker der som udgangspunkt en fordeling af de indbetalte SP-bidrag i forhold til de indbetalte ATP-bidrag, det vil i hovedsagen sige i forhold til beskæftigelsen. Det betyder, at der for nogle bliver god- skrevet et større SP-beløb, end der er indbetalt, mens andre får godskrevet et mindre SP-beløb end det indbetalte. Der kan dog højst godskrives et SP-beløb svarende til det beløb, som godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Omfordelingselementet i SP bevirker således i store træk, at der betales i forhold til indkomst og godskrives i forhold til beskæftigelsesomfang. Dog omfatter omfordelingen ikke personer med under 895 kr. i ATP-bidrag (svarende til 1/3 ATP-bidrag). For disse grupper gælder, at de vil få godskrevet det SP-bidrag, de har indbetalt, det vil sige krone til krone - dog højst et beløb svarende til det, der godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Årsagen til, at denne gruppe holdes uden for omfordelingen, er, at der enten ikke er et ATP-bidrag, eller at ATP-bidraget er så lille, at det ikke er retvisende for beskæftigelsens omfang. SP-bidrag af indtægt fra selvstændig virksomhed, som der ikke betales ATP-bidrag for, godskrives krone til krone på individuelle konti, dog højst med et beløb, der svarer til, hvad en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager får godskrevet. Forvaltning af SP s formue SP administreres af ATP som en selvstændig ordning. SP s formue forvaltes adskilt fra ATP s og DMP s formuer, men investeringen af midlerne er underkastet samme investeringsregler, som gælder for ATP og DMP. Formuen opgøres til markedsværdi, og indeståendet på de individuelle konti reguleres årligt med det nettoafkast positivt eller negativt som SP opnår på sine investeringer. Udbetaling af SP Når kontohaverne fylder 67 år, starter udbetalingen af det individuelle indestående i SP. Fra den 1. juli 2004 nedsættes folkepensionsalde- 4 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

5 ren til 65 år, og samtidig nedsættes udbetalingsalderen for SP også til 65 år. Udbetaling af SP-ydelser sker første gang i januar Udbetalingerne vil ske månedsvis over en periode på 10 år. Dog vil mindre beløb blive udbetalt for længere perioder ad gangen eller som engangsbeløb. I konsekvens heraf og i konsekvens af, at ordningen er nystartet, vil udbetalingerne i 2001 og i de nærmest følgende år hovedsageligt være engangsbeløb. Ved dødsfald udbetales det beløb, der står på afdødes konto til boet. Udbetalinger af pensionsopsparing fra SP er indkomstskattepligtige. Indeståender udbetalt som engangsbeløb og ydelser til dødsboer er afgiftspligtige med 40 pct. Administration Indførelsen af SP har medført en omfattende informationsopgave i forhold til private og offentlige arbejdsgivere samt kommuner og a- kasser. SP har nødvendiggjort opbygningen af et nyt indbetalingssystem til registrering af SP s indbetalinger fra Told Skat, offentlige arbejdsgivere, kommuner og a-kasser samt et nyt fondssystem til at varetage SP s investeringer. SP nødvendiggør derudover udviklingen af et nyt system til administration af særskilte konti og til håndtering af SP-ordningens komplicerede godskrivningsregler. Dette system er nu under udvikling og skal være klar til at modtage indberetninger fra kommuner og a- kasser i juni 2000 og fra Told Skat i november Godskrivningen af beløb for 1999 til individuelle konti sker i november De første udbetalinger finder sted i januar De samlede omkostninger til drift og udvikling udgjorde i 1998/99 i alt 9,4 millioner kr. svarende til 3,12 kr. pr. kontohaver. Lovgrundlag Den Særlige Pensionsopsparing blev indført ved lov nr. 468 af 1. juli 1998 (Pinsepakken) og ændret ved lov nr. 288 af 12. maj Der er udstedt følgende bekendtgørelser: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 6. september 1999 om acontooverførsel af SP fra de statslige told- og skattemyndigheder til ATP. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 29. oktober 1998 om SP ved udbetaling af dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 774 af 29. oktober 1998 om SP ved udbetaling af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 23. oktober 1998 om SP for medlemmer af a-kasser for lønmodtagere. SP BERETNING OG REGNSKAB

6 En ordning i opstart Det er SP s formål at sikre kontohaverne den højst mulige pensionsopsparing. Formueplejen skal naturligvis samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. Indbetalingerne til SP blev først påbegyndt i midten af februar Den løbende tilvækst af midler via månedlige indbetalinger var hver gang meget stor i forhold til den til enhver tid værende formue. Det var et forhold, der ligeledes skulle tages hensyn til i formueplejen i Investeringer fordelt på aktivtyper Portefølje Porteføljemål Porteføljemål ultimo mia. kr. pct. pct. pct. Nominelle obligationer 2, I danske kroner 2, I fremmed valuta 0, * 11 Danske indeksobligationer 0, Aktier 2, Hjemsted i Danmark 1, ,5 - Hjemsted uden for Danmark 1, ** 22,5 I alt 6, * Obligationer i vesteuropæiske valutaer ** Fordelt med 15 pct. i aktier med hjemsted i Vesteuropa og 5 pct. i aktier med hjemsted i øvrige regioner Afkast fordelt på aktivtyper Formue- Afkast 1999 Pct. andel SP Marked Nominelle obligationer 46 - I danske kroner (18/2) 35 0,6 0,3 30% J. P. Morgan Danmark / 30% Nykredit realkreditobligationsindeks - I vesteuropæiske valutaer (20/5) 11-2,4-1,9 J. P. Morgan Europa Danske indeksobligationer (2/3) 7 3,7 2,2 KD 2 1 /2 % IS 2026 Aktier 47 - Hjemsted i Danmark 25 20,9 38,8 Københavns Fondsbørs totalindeks (16/3) (inkl. tillagt udbytte) - Hjemsted i Vesteuropa (23/6) 17 20,3 20,2 MSCI Europa - Hjemsted uden for Vesteuropa (22/9) 5 28,7 19,8 MSCI All World ekskl. Europa SP afkast er beregnet som det tidsvægtede afkast (datoen i parentes angiver første investeringstidspunkt) Afkastet SP s resultat for 1999 viser et markedsmæssigt afkast før skat på 451 millioner kr. Sættes dette afkast i forhold til de indbetalinger, der i gennemsnit har været til rådighed, har SP opnået et højt afkast svarende til 19 pct. p.a. Realrenteafgiften udgør 32 millioner kr., hvilket reducerer afkastet til 17,6 pct. p.a. Årets høje afkast skyldes først og fremmest en stor aktieandel i SP s portefølje og meget gunstige aktieafkast, mens afkastet på obligationsbeholdningen var moderat. Årets afkast kan ikke betragtes isoleret, men bør sammenholdes med den generelle markedsudvikling for de enkelte investeringstyper. Midlerne er blevet investeret i takt med, at SP har modtaget dem. I overensstemmelse hermed er afkastsammenligningen baseret på det tidsvægtede afkast, der netop korrigerer for, at midlerne ikke har været til rådighed hele året. Tilsvarende er markedssammenligningen alene beregnet for perioden fra første investering og året ud. SP har for danske nominelle obligationer, danske indeksobligationer, aktier med hjemsted i Vesteuropa og aktier med hjemsted uden for Vesteuropa opnået et bedre afkast end markedet i den periode, hvori der har været investeret i de enkelte aktivklasser. Derimod har SP ikke levet op til markedsafkastet for obligationer i vesteuropæiske valutaer og for danske aktier. For danske aktier blev investeringerne påbegyndt medio marts. Dette var et attraktivt tidspunkt, idet det danske aktiemarked netop 6 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

7 på dette tidspunkt begyndte at stige efter et fald på 11 pct. i årets første måneder. I forhold til markedsudviklingen har SP s afkast imidlertid ikke kunnet følge med. Det skyldes bl.a., at SP i den første periode var undervægtet i rederigruppen, der steg meget kraftigt netop på dette tidspunkt. Senere led SP tab i forbindelse med problemerne i NEG Micon. Beregningen af det tidsvægtede afkast betyder, at afkastet i den første periode, hvor der har været investeret relativt få midler, får samme betydning som afkastet i perioder, hvor en større del af midlerne har været investeret. For årets samlede resultat, og dermed evnen til at sikre den højest mulige pensionsopsparing, er det derimod afkastet i kroner, der har betydning. Det har været til SP s fordel, at formuen har været størst sidst på året, hvor markederne især har udviklet sig gunstigt. Alt i alt opnår pensionsopsparerne i SP altså et højt afkast i Udviklingen på det danske aktiemarked i 1999 Indeksværdi mio. kr Københavns Fondsbørs totalindeks (venstre akse) SP s investeringer i 2000 SP s porteføljemålsætning for 2000 tilgodeser SP s lange udbetalingshorisont samt afkast og risikoforholdene i og mellem de forskellige aktivkategorier. Den overordnede porteføljesammensætning er i store træk en videreførelse af strategien for Den væsentligste ændring i forhold til strategien for 1999 er en forøgelse af obligationsporteføljens andel af obligationer med lang restløbetid, hvilket medfører en øget rentefølsomhed på den nominelle obligationsbeholdning. Det er fortsat målet, at den samlede aktieandel skal udgøre 45 pct. Andelen af nominelle obligationer øges til 55 pct. Det skyldes, at det ikke er muligt at placere 10 pct. af porteføljen i danske indeksobligationer som hidtil ønsket. Det har baggrund i SP s fortsatte tilgang af midler på 6-7 milliarder kr. årligt samt den markante reduktion af udstedelsesaktiviteten i danske indeksobligationer. Målsætningen for fordelingen mellem indenlandske og udenlandske aktier er ligelig, mens den mellem danske nominelle obligationer og obligationer i fremmed valuta er 80/20. Der er fastsat rammer for, hvor meget aktivtyperne må afvige i forhold til porteføljemålene i 2000 samt rammer for den nominelle obligationsporteføljes rentefølsomhed. Endelig er der fastsat et neutralt målepunkt, som det opnåede afkast i SP vil blive holdt op imod. Det er særdeles vanskeligt at forudsige afkastet på et års sigt. Selv inden for kortere perioder forekommer der store og uforudsigelige udsving i markedsafkastet. Under forudsætning af et uændret renteniveau gennem 2000, samt at året bliver et normalt aktieår, vil SP med det skitserede porteføljemål i 2000 opnå et markedsmæssigt afkast på 6,8 pct. Værdien af SP's danske aktieportefølje (højre akse) SP BERETNING OG REGNSKAB

8 Hovedoversigt 1999 HOVEDTAL I MIO. KR. Periodiserede indbetalinger Omkostninger vedr. kontohavervirksomhed 9 Resultat af investeringsvirksomhed 419 Realrenteafgift 32 Kontohaveres indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere, beregnet (i 1.000) NØGLETAL AFKASTNØGLETAL Afkast før realrenteafgift i pct. 14,10 Afkast efter realrenteafgift i pct. 13,10 OMKOSTNINGSNØGLETAL Omkostningsprocent 0,14 Omkostninger beregnet som rentemarginal i pct. 0,26 Omkostninger per kontohaver (i kr.) 3,12 Oversigten indeholder udvalgte hovedtal samt udvalgte nøgletal. Af de i alt 11 obligatoriske nøgletal for pensionssektoren er kun de 5 nedenstående meningsfulde for SP. Finanstilsynets læsevejledning til de udvalgte nøgletal: Afkastnøgletal Afkastet før realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi. Herved angives det afkast, som SP ville have opnået med uændret investeringsstrategi, hvis der ikke skulle betales realrenteafgift. Det giver udtryk for, hvorledes SP s forrentning ville være, hvis realrenteafgiftsloven ikke eksisterede. Afkastet efter realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi og efter realrenteafgift. Omkostningsnøgletal Omkostningsprocenten viser omkostningerne målt i forhold til årets periodiserede indbetalinger. Herved vises, hvor stor en del af indbetalingerne der skulle anvendes til administration, hvis dette var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne beregnet som rentemarginal viser omkostningerne målt i forhold til kontohavernes indestående. Herved vises, hvor meget SP s forrentningsevne ville blive nedsat, hvis afkastet var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne per kontohaver viser det bidrag til omkostninger, som hver kontohaver måtte betale, hvis omkostningerne blev fordelt ligeligt blandt dem. 8 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

9 Anvendt regnskabspraksis Det formelle grundlag for SP er Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det fremgår af loven, at ATP skal forvalte SP s særskilte konti adskilt fra ATP s øvrige formue, samt at der skal aflægges særskilt regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti. SP s regnskab aflægges i henhold til Bekendtgørelse om årsregnskaber for Arbejdsmarkedets Tillægspension, der trådte i kraft den 31. december 1999 med virkning fra regnskabsåret Som følge af at det er første regnskabsår, er der ikke medtaget sammenligningstal. Resultatopgørelse Renter og udbytter mv. indeholder renter af obligationer og anfordringstilgodehavende, kursgevinst og -tab ved udtrækning af obligationer, indeksregulering og udbytte af kapitalandele. Kursgevinster og -tab mv. omfatter værdiregulering af kapitalandele, obligationer og investeringsforeningsandele samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed omfatter administrationsomkostninger, der kan henføres til investeringsvirksomhed. Realrenteafgift indeholder årets realrenteafgift af kapitalandele og obligationer samt udskudt realrenteafgift. Udskudt realrenteafgift udgør den tilbagediskonterede fremtidige afgift af realiserede gevinster/tab ved salg af afgiftspligtige obligationer, samt den tilbagediskonterede fremtidige afgift af forskellen mellem markedsværdien og den matematisk kursregulerede værdi. Indbetalinger er periodiseret i forhold til regnskabsåret. Indbetalinger omfatter således årets faktiske indbetalinger samt skøn over endnu ikke indgåede indbetalinger vedrørende Omkostninger vedrørende kontoadministration omfatter administrationsomkostninger, der kan henføres til kontohaveradministration. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, edb, husleje mv. samt afskrivninger på inventar og edb-anlæg. De samlede administrationsomkostninger fordeles mellem investeringsvirksomhed og kontohaveradministration med personressourceforbruget som fordelingsnøgle. Balance Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Noterede kapitalandele og obligationer værdiansættes til den noterede officielle kurs på balancetidspunktet. Unoterede kapitalandele værdiansættes til skønnet markedsværdi med udgangspunkt i det senest foreliggende årsregnskab. Kontohavernes indestående indeholder indbetalinger samt årets periodiserede tilskrevne renter. Gældsforpligtelser medtages til pålydende værdi. Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for SP s vedkommende omfatter ATP og Den Midlertidige Pensionsopsparing. Ved transaktioner mellem disse parter anvendes markedsvilkår, således at obligationer værdiansættes til handelsdagens gennemsnitskurs og aktier til handelsdagens slutkurs. ATP-husets samlede omkostninger fordeles mellem husets institutioner efter følgende principper: 1. Omkostninger, som direkte vedrører en enkelt institution, afholdes af denne 2. Omkostninger, som ikke direkte vedrører en enkelt institution, konteres i første omgang som fællesomkostninger, der efterfølgende fordeles således: - Omkostninger til det centrale edb-anlæg fordeles i henhold til institutionernes træk på anlægget - Øvrige fællesomkostninger fordeles i henhold til institutionernes størrelse målt ved deres personressourceforbrug Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser SP s pengestrømme for året 1999 samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og ved årets slutning. Nettolikviditet fra drift præsenteres direkte og opgøres som indbetalinger vedr. kontohavere med fradrag af udbetalinger vedr. kontohavere. Endvidere medtages modtagne forvaltningsindtægter, betalinger til leverandører og medarbejdere samt skatter og afgifter. Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter præsenteres direkte og omfatter regnskabsårets købs- og salgsbevægelser vedrørende aktier og obligationer. De likvide beholdninger, der endvidere fremgår af balanceposten Anfordringstilgodehavender, forefindes som indskud i pengeinstitut. SP BERETNING OG REGNSKAB

10 Resultatopgørelse for 1999 I mio. kr Note 5 Bidrag INVESTERINGSVIRKSOMHED 1 Renter og udbytter mv Kursgevinster og -tab mv Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed -4 4 Realrenteafgift -32 Resultat af investeringsvirksomhed 419 Kontoudbetalinger 0 3 Omkostninger vedrørende kontoadministration -9 5 Årets resultat, der overføres til kontohavernes konti SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

11 Balance pr. 31. december 1999 I mio. kr Note AKTIVER INVESTERINGSAKTIVER 6 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver i alt TILGODEHAVENDER Tilgodehavende indbetalinger 376 Udskudt realrenteafgift 5 Andre tilgodehavender 2 Tilgodehavender i alt 383 ANDRE AKTIVER Anfordringstilgodehavender 143 Andre aktiver i alt 143 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Tilgodehavende renter 54 Periodeafgrænsningsposter i alt 54 Aktiver i alt PASSIVER 5 KONTOHAVERNES INDESTÅENDE Bidrag Rentetilskrivning 410 Kontohavernes indestående i alt HENSÆTTELSER TIL ANDRE RISICI OG OMKOSTNINGER Udskudt realrenteafgift 0 Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt 0 GÆLD 12 Passiver i alt SP BERETNING OG REGNSKAB

12 Pengestrømsopgørelse I mio. kr LIKVIDITET FRA DRIFT Indbetalinger fra kontohavere Udbetalinger til kontohavere 0 Indbetalinger vedr. kontohavervirksomhed Modtagne renter 22 Modtagne aktieudbytter 9 Modtagne forvaltningsindtægter 31 Udbetalt til leverandører og medarbejdere -13 Betalt realrenteafgift -25 Nettolikviditet fra drift LIKVIDITET FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg af obligationer 61 Udtrækning af obligationer 13 Køb af obligationer Salg af aktier 867 Køb af aktier Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter Netto til- og afgang på udlån, andre tilgodehavender mv. -2 Ændring af likvide beholdninger 143 Likvide beholdninger 1. januar 0 Likvide beholdninger 31. december SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

13 Noter I mio. kr Note 1 Renter og udbytter mv. Nominelle obligationer Renteindtægter 57 Gevinst/tab ved udtrækning 0 Nominelle obligationer i alt 57 Indeksobligationer Renteindtægter 5 Gevinst/tab ved udtrækning 0 Indeksregulering 1 Indeksobligationer i alt 6 Andre renter Renter af anfordringstilgodehavende 13 Renteudgifter 0 Andre renter i alt 13 Udbytte af kapitalandele Danske børsnoterede aktier 7 Udenlandske aktier 2 Udbytte af kapitalandele i alt 9 Renter og udbytter mv. i alt 85 Note 2 Kursgevinster og tab mv. Nominelle obligationer Gevinst/tab ved salg 0 Urealiseret kursregulering -51 Nominelle obligationer i alt -51 Indeksobligationer Gevinst/tab ved salg 0 Urealiseret kursregulering 2 Indeksobligationer i alt 2 Kapitalandele Gevinst/tab ved salg af danske børsnoterede aktier -4 Urealiserede kursreguleringer af danske børsnoterede aktier 192 Gevinst/tab ved salg af udenlandske aktier -13 Urealiserede kursreguleringer af udenlandske aktier 173 Kapitalandele i alt 348 Investeringsforeningsandele Urealiserede kursreguleringer af investeringsforeningsandele 57 Investeringsforeningsandele i alt 57 Valutakursregulering 14 Kursgevinster og -tab mv. i alt 370 Note 3 Omkostninger Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed -4 Omkostninger vedr. kontohaveradministration -9 Omkostninger i alt -13 Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte udgjorde 12 I ovennævnte omkostninger indgår: Løn til personale -5 Pensionsbidrag 0-5 Vederlag til direktøren udgjorde 42 t.kr. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab udgjorde henholdsvis 50 t.kr. og 6 t.kr. Revisionsudgifter: Det samlede honorar til revisorer for SP s aktiviteter udgjorde 203 t.kr., heraf honorar til Kritisk revision 35 t.kr. Af det samlede honorar vedrørte 2 t.kr. andre ydelser end revision Note 4 Realrenteafgift Investeringsaktiver i alt Heraf afgiftspligtige aktiver: Anfordringsaktiver 0 Obligationer Kapitalandele Afgiftsgrundlag, afgiftspligtig del af obligationsafkast mv. 48 Afgiftsgrundlag, afgiftspligtig del af aktieafkast 423 Afgiftssats vedr. obligationsafkast mv. i pct. 33,8 Afgiftssats vedr. aktieafkast i pct. 5,0 Afgift af obligationsafkast mv. -16 Afgift af aktieafkast -21 Afgift i alt -37 Acontobetaling -25 Regulering vedr. regnskabsåret -12 Udskudt realrenteafgift 5 Realrenteafgift i alt -32 Årets betalte afgifter i alt 25 Note 5 Kontohavernes indestående Bidrag indbetalt i året Tilgodehavende bidrag vedrørende året 376 Rentetilskrivning 410 Kontohavernes indestående i alt Note 6 Kapitalandele Børsnoterede danske kapitalandele Tilgang i året Afgang i året -346 Kursregulering pr Markedsværdi pr Udenlandske kapitalandele Tilgang i året Afgang i året -539 Kursregulering pr Markedsværdi pr Kapitalandele i alt Note 7 Obligationer Danske nominelle obligationer Tilgang i året Afgang i året -72 Kursregulering -26 Markedsværdi pr Danske indeksobligationer Tilgang i året 402 Afgang i året -2 Indeksregulering 1 Kursregulering 2 Markedsværdi pr Udenlandske obligationer Tilgang i året 742 Afgang i året 0 Kursregulering -21 Markedsværdi pr Obligationer i alt Note 8 Investeringsforeningsandele Tilgang i året 290 Afgang i året 0 Kursregulering 57 Markedsværdi pr SP BERETNING OG REGNSKAB

14 Påtegninger Regnskabspåtegning Repræsentantskab, bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser regnskabet for at give et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Hillerød, den 10. februar 2000 Direktion: Lars Rohde /Anders Bruun-Schmidt direktør Bestyrelse: Knud Heinesen formand Niels Fog Thorkild Juul Jensen Hans Jensen Tine A. Brøndum Jørn Neergaard Larsen Jens Lorenzen Ingerlise Buck Anker Christoffersen Lene Larsen Vibeke Storm Rasmussen Lillian Knudsen Svend M. Christensen Repræsentantskab: Knud Heinesen repræsentantskabets formand Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for SP. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. København, den 10. februar 2000 KPM G C.JESPERSEN Flemming Brokhattingen statsautoriseret revisor Peter Düring Jensen statsautoriseret revisor Som kritiske revisorer for SP har vi revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Vi kan tiltræde ovenstående revisionspåtegning. København, den 10. februar 2000 Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor Ove Sahlertz statsautoriseret revisor 14 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

15 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi Afkast Tidsvægtet Primo Ultimo Primo Ultimo i pct. p.a. før afkast i pct. før realrenteafgift realrenteafgift og skat og skat*) 3. Øvrige kapitalandele i alt ,4 22,2 3.1 Børsnoterede danske aktier ,4 20,9 3.3 Udenlandske kapitalandele ,4 20,1 4. Obligationer i alt ,1 0,8 4.1 Nominelle obligationer i DKK ,8 0,6 4.2 Indeksobligationer i DKK ,1 3,7 4.3 Obligationer i fremmed valuta ,5-2,4 7. Investeringsaktiver i alt ,2 10,8 8. Øvrige aktiver ,6-9. Aktiver i alt ,3-10. Gæld mv Nettoaktiver i alt ,1 - *) Oversigten er suppleret med en beregning af det tidsvægtede afkast for obligationer og aktier. SP BERETNING OG REGNSKAB

16 Aktiver fordelt på valuta Valuta Bogført værdi Markedsværdi Andel af portefølje mio. kr. mio. kr. i pct. Europa Danmark DKK ,0 Euro EUR ,2 England GBP ,9 Norge NOK 4 4 0,1 Schweiz CHF ,3 Sverige SEK ,4 Øvrige regioner Fjernøsten *) ,0 Japan JPY ,4 Latinamerika *) ,6 USA USD , ,0 *) Ikke angivet, da der indgår flere forskellige valutaer. 16 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

17 Specifikation af investeringsaktiver på lande Lande Aktier Obligationer Investeringsaktiver i alt Bogført værdi Markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Europa Danmark Belgien England Finland Frankrig Holland Italien Norge Portugal Schweiz Spanien Sverige Tyskland Østrig Øvrige regioner USA *) Fjernøsten *) Japan *) Latinamerika *) Supranationals **) *) Via investeringsforeninger **) Udstedt af internationale organisationer SP BERETNING OG REGNSKAB

18 SP s aktiver pr. 31. december 1999 Oversigt over obligationer 1999 Markedsværdi Andel i pct. Varighed i år mio. kr. Obligationer i alt ,3 Danske nominelle obligationer ,9 Indeksobligationer ,8 Obligationer i fremmed valuta ,4 Danske nominelle obligationer i alt ,9 Danske statsobligationer ,4 Realkreditobligationer ,2 Indeksobligationer i alt ,8 Skibsfinansiering ,2 Støttet byggeri ,2 Øvrige indeksobligationer Obligationer i fremmed valuta i alt ,4 Euro ,5 Engelske pund ,5 Svenske kroner ,6 Børsnoterede danske og europæiske aktier fordelt på brancher*) Danske aktier Europæiske aktier SP i alt Københavns mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. Fondsbørs pct. Energi - 0, , ,1 0,1 Basisindustri 20 1,3 61 5,9 81 3,1 2,4 Investeringsgoder , , ,2 9,4 Forbrugsgoder , , ,8 21,5 Servicevirksomhed , , ,7 46,9 Finansiel virksomhed , , ,8 18,4 Konglomerater 31 2,0 4 0,4 35 1,3 1, , , ,0 100,0 *) Brancher svarer til Morgan Stanley s inddeling primo SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

19 Danske aktier Selskabets Selskabets Antal Andel af Markedshjemsted egenkapital aktier aktiekapital værdi mio. kr. stk. i pct. mio. kr. Danske aktier i alt 1.569,0 Danske børsnoterede aktier 1.569,0 Auriga Industries Århus 1.387, ,22 5,8 Bang & Olufsen Holding Struer 980, ,36 13,1 C.W.Obel Aalborg 1.071, ,48 8,9 Carlsberg København , ,46 82,9 Chr. Hansen Holding Birkerød 1.963, ,41 16,4 Coloplast Helsingør 1.331, ,48 40,4 D/S 1912 København , ,11 105,0 D/S Svendborg Svendborg , ,06 56,0 Damgaard Birkerød 121, ,21 6,1 Danisco København , ,36 60,2 Dansk Kapitalanlæg København 878, ,51 7,2 Danske Trælastkompagni Århus 1.665, ,32 9,4 Den Danske Bank København , ,28 120,9 DFDS København 2.241, ,34 8,3 DSV Skibby 508, ,28 6,1 Ejendomsselskabet Norden København 1.651, ,25 5,4 Falck København 1.477, ,41 40,4 Finansieringsselsk. Gefion Gentofte 920, ,50 5,4 FLS Industries København 4.257, ,09 7,9 GN Store Nord København 1.945, ,47 67,0 Icopal Herlev 1.873, ,38 9,6 I-Data International Gladsaxe 44, ,04 0,7 Incentive København 935, ,43 5,3 ISS København 1.417, ,42 77,9 Jyske Bank Silkeborg 5.107, ,40 24,5 Kapital Holding København , ,30 62,5 Korn- & Foderstofkomp. Århus 2.562, ,26 5,3 Københavns Lufthavne Tårnby 2.192, ,36 19,5 Lundbeck København 1.773, ,22 38,2 Micro Matic Holding Odense 1.021, ,61 9,0 Monberg & Thorsen Holding København 1.506, ,49 5,0 Navision Software Søllerød 535, ,23 31,5 NEG Micon Randers 507, ,27 8,9 Nordisk Solar Kolding 1.122, ,54 9,8 Novo Nordisk Gladsaxe , ,20 145,2 Radiometer København 901, ,47 12,4 Ratin Gladsaxe 699, ,21 45,0 Sophus Berendsen Gladsaxe 3.388, ,26 11,8 Tele Danmark København , ,13 160,6 TK Development Aalborg 1.038, ,45 7,7 Topdanmark Ballerup 4.127, ,41 22,5 Unidanmark København , ,30 112,7 Vestas Wind Systems Ringkøbing 700, ,27 36,9 Vest-wood Løgstør 464, ,29 16,0 William Demant Holding Gentofte 504, ,12 12,8 Østasiatiske Kompagni København 1.516, ,30 4,9 SP BERETNING OG REGNSKAB

20 Udenlandske aktier Selskabets Antal Andel af Markedshjemsted aktier aktiekapital værdi stk. i pct.*) mio. kr. Udenlandske aktier i alt 1.391,8 Europæiske aktier 1.045,0 ABB Schweiz ,00 15,7 ABN Amro Holland ,00 13,3 Acerinox Spanien ,02 3,3 Ahold Holland ,00 5,2 Air Liquide Frankrig ,00 2,4 Airtours Storbritannien ,04 7,5 Akzo Nobel Holland ,01 7,6 Alcatel Alsthom Frankrig ,00 12,0 Allianz Holding Tyskland ,00 17,9 Allied Zurich Storbritannien ,01 9,7 Ares-Serono Schweiz 230 0,01 3,6 Astra Zeneca Storbritannien ,01 13,1 Autoliv Sverige ,01 3,3 Axa Upa Frankrig ,00 13,0 Banca Monte Italien ,00 0,3 Banco Bilbao Vizcaya Spanien ,00 6,5 Banco Santander Spanien ,00 8,4 BAT Storbritannien ,00 2,2 Bayer Tyskland ,00 12,5 Beni Stabili Italien ,00 0,1 BOC Storbritannien ,01 8,8 BP Amoco Storbritannien ,00 15,1 British Sky Broadcast Storbritannien ,00 0,3 British Telecom Storbritannien ,00 19,3 BAA Storbritannien ,01 3,6 Cable & Wireless Storbritannien ,00 13,0 Cadbury Schweppes Storbritannien ,01 8,0 Canal+ Frankrig ,00 6,6 Cap Gemini Frankrig ,02 25,0 Carlton Communication Storbritannien ,02 7,7 Carrefour Frankrig ,00 19,2 CGU Storbritannien ,00 1,4 Cookson Storbritannien ,02 3,7 Corus Group Storbritannien ,01 3,1 Credit Suisse Schweiz ,01 11,7 Daimler Chrysler Tyskland ,00 14,1 Deutsche Bank Tyskland ,00 15,4 Deutsche Telekom Tyskland ,00 26,1 Dexia Belgien ,01 10,3 Diageo Italien ,00 3,4 Dresdner Bank Tyskland ,00 7,5 EDP Portugal ,01 5,0 Elsevier Holland ,00 2,7 Endesa Spanien ,01 9,6 ENI Italien ,00 15,7 20 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 1 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere