Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999"

Transkript

1 Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 SP BERETNING OG REGNSKAB

2 Repræsentantskab Bestyrelse Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Købmand Niels Fog Adm. direktør Thorkild Juul Jensen Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Svend Aage Nielsen Direktør Jørgen Vorsholt Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Jens Lorenzen Direktør Henrik Bach Mortensen Udpeget af Finansministeren Underdirektør Lene Larsen Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg kommuner Rådmand Jørgen Glenthøj Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine A. Brøndum Konsulent Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Forbundsformand Max Bæhring Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Anton Johannsen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Poul Winckler Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Anker Christoffersen Direktør Jens Kragh Formand Inger Brøndsted Udpeget af FR (Fællesrepræsentationen) Hovedorganisationen for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Svend M. Christensen Administration Knud Heinesen (formand) Niels Fog Thorkild Juul Jensen Jørn Neergaard Larsen Jens Lorenzen Lene Larsen Vibeke Storm Rasmussen Hans Jensen Tine A. Brøndum Ingerlise Buck Anker Christoffersen Lillian Knudsen Svend M. Christensen Forretningsudvalg Knud Heinesen Jørn Neergaard Larsen Tine A. Brøndum Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Anders Bruun-Schmidt, Økonomi Jan Gundersen, PensionService Susanne Korsgaard, ATP, SP, DMP, LG, LD og KOM Bjarne Graven Larsen, Fonds Lilian Mogensen, Personale Keld Nicolaisen, AER, AES og FerieKonto Karen Lis Nielsen, IT og Intern Service Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Holmens Kanal København K 2 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse og administration 2 Første indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing 4 Lovgrundlag 5 En ordning i opstart 6 Hovedoversigt 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 12 Noter 13 Påtegninger 14 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi 15 SP s aktiver pr. 31. december SP BERETNING OG REGNSKAB

4 Første indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er en ren opsparingsordning uden forsikringselementer af nogen art og uden rentegaranti. SP rummer et særligt omfordelingselement på indbetalingssiden. Ordningen blev etableret som en varig ordning som led i den såkaldte Pinsepakke i 1998 med virkning fra 1. januar SP administreres af ATP. Årets resultat SP s resultat for 1999 viser et markedsmæssigt afkast før skat på 451 millioner kr. Sættes dette afkast i forhold til de indbetalinger, der i gennemsnit har været til rådighed, har SP opnået et højt afkast svarende til 19 pct. p.a. Realrenteafgiften udgør 32 millioner kr., hvilket reducerer afkastet til 17,6 pct. p.a. Indbetalinger til SP SP-bidraget udgør 1 pct. af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst for lønmodtagere, selvstændige og personer på visse former for overførselsindkomst. SP-bidraget bliver opkrævet hos lønmodtagere og selvstændige af Told Skat som et forhøjet arbejdsmarkedsbidrag. Told Skat overfører løbende de opkrævede bidrag til ATP som acontobeløb. ATP opkræver SP-bidraget hos a-kasser og kommuner, for så vidt angår personer på visse former for overførselsindkomst. Godskrivning af indbetalte SP-bidrag På baggrund af de skattemæssige årsopgørelser og indberetninger fra a-kasser og kommuner opretter ATP individuelle konti. Det sker første gang i november Hertil godskrives de opkrævede SP-bidrag. Ved godskrivningen sker der som udgangspunkt en fordeling af de indbetalte SP-bidrag i forhold til de indbetalte ATP-bidrag, det vil i hovedsagen sige i forhold til beskæftigelsen. Det betyder, at der for nogle bliver god- skrevet et større SP-beløb, end der er indbetalt, mens andre får godskrevet et mindre SP-beløb end det indbetalte. Der kan dog højst godskrives et SP-beløb svarende til det beløb, som godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Omfordelingselementet i SP bevirker således i store træk, at der betales i forhold til indkomst og godskrives i forhold til beskæftigelsesomfang. Dog omfatter omfordelingen ikke personer med under 895 kr. i ATP-bidrag (svarende til 1/3 ATP-bidrag). For disse grupper gælder, at de vil få godskrevet det SP-bidrag, de har indbetalt, det vil sige krone til krone - dog højst et beløb svarende til det, der godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Årsagen til, at denne gruppe holdes uden for omfordelingen, er, at der enten ikke er et ATP-bidrag, eller at ATP-bidraget er så lille, at det ikke er retvisende for beskæftigelsens omfang. SP-bidrag af indtægt fra selvstændig virksomhed, som der ikke betales ATP-bidrag for, godskrives krone til krone på individuelle konti, dog højst med et beløb, der svarer til, hvad en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager får godskrevet. Forvaltning af SP s formue SP administreres af ATP som en selvstændig ordning. SP s formue forvaltes adskilt fra ATP s og DMP s formuer, men investeringen af midlerne er underkastet samme investeringsregler, som gælder for ATP og DMP. Formuen opgøres til markedsværdi, og indeståendet på de individuelle konti reguleres årligt med det nettoafkast positivt eller negativt som SP opnår på sine investeringer. Udbetaling af SP Når kontohaverne fylder 67 år, starter udbetalingen af det individuelle indestående i SP. Fra den 1. juli 2004 nedsættes folkepensionsalde- 4 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

5 ren til 65 år, og samtidig nedsættes udbetalingsalderen for SP også til 65 år. Udbetaling af SP-ydelser sker første gang i januar Udbetalingerne vil ske månedsvis over en periode på 10 år. Dog vil mindre beløb blive udbetalt for længere perioder ad gangen eller som engangsbeløb. I konsekvens heraf og i konsekvens af, at ordningen er nystartet, vil udbetalingerne i 2001 og i de nærmest følgende år hovedsageligt være engangsbeløb. Ved dødsfald udbetales det beløb, der står på afdødes konto til boet. Udbetalinger af pensionsopsparing fra SP er indkomstskattepligtige. Indeståender udbetalt som engangsbeløb og ydelser til dødsboer er afgiftspligtige med 40 pct. Administration Indførelsen af SP har medført en omfattende informationsopgave i forhold til private og offentlige arbejdsgivere samt kommuner og a- kasser. SP har nødvendiggjort opbygningen af et nyt indbetalingssystem til registrering af SP s indbetalinger fra Told Skat, offentlige arbejdsgivere, kommuner og a-kasser samt et nyt fondssystem til at varetage SP s investeringer. SP nødvendiggør derudover udviklingen af et nyt system til administration af særskilte konti og til håndtering af SP-ordningens komplicerede godskrivningsregler. Dette system er nu under udvikling og skal være klar til at modtage indberetninger fra kommuner og a- kasser i juni 2000 og fra Told Skat i november Godskrivningen af beløb for 1999 til individuelle konti sker i november De første udbetalinger finder sted i januar De samlede omkostninger til drift og udvikling udgjorde i 1998/99 i alt 9,4 millioner kr. svarende til 3,12 kr. pr. kontohaver. Lovgrundlag Den Særlige Pensionsopsparing blev indført ved lov nr. 468 af 1. juli 1998 (Pinsepakken) og ændret ved lov nr. 288 af 12. maj Der er udstedt følgende bekendtgørelser: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 6. september 1999 om acontooverførsel af SP fra de statslige told- og skattemyndigheder til ATP. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 29. oktober 1998 om SP ved udbetaling af dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 774 af 29. oktober 1998 om SP ved udbetaling af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 23. oktober 1998 om SP for medlemmer af a-kasser for lønmodtagere. SP BERETNING OG REGNSKAB

6 En ordning i opstart Det er SP s formål at sikre kontohaverne den højst mulige pensionsopsparing. Formueplejen skal naturligvis samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. Indbetalingerne til SP blev først påbegyndt i midten af februar Den løbende tilvækst af midler via månedlige indbetalinger var hver gang meget stor i forhold til den til enhver tid værende formue. Det var et forhold, der ligeledes skulle tages hensyn til i formueplejen i Investeringer fordelt på aktivtyper Portefølje Porteføljemål Porteføljemål ultimo mia. kr. pct. pct. pct. Nominelle obligationer 2, I danske kroner 2, I fremmed valuta 0, * 11 Danske indeksobligationer 0, Aktier 2, Hjemsted i Danmark 1, ,5 - Hjemsted uden for Danmark 1, ** 22,5 I alt 6, * Obligationer i vesteuropæiske valutaer ** Fordelt med 15 pct. i aktier med hjemsted i Vesteuropa og 5 pct. i aktier med hjemsted i øvrige regioner Afkast fordelt på aktivtyper Formue- Afkast 1999 Pct. andel SP Marked Nominelle obligationer 46 - I danske kroner (18/2) 35 0,6 0,3 30% J. P. Morgan Danmark / 30% Nykredit realkreditobligationsindeks - I vesteuropæiske valutaer (20/5) 11-2,4-1,9 J. P. Morgan Europa Danske indeksobligationer (2/3) 7 3,7 2,2 KD 2 1 /2 % IS 2026 Aktier 47 - Hjemsted i Danmark 25 20,9 38,8 Københavns Fondsbørs totalindeks (16/3) (inkl. tillagt udbytte) - Hjemsted i Vesteuropa (23/6) 17 20,3 20,2 MSCI Europa - Hjemsted uden for Vesteuropa (22/9) 5 28,7 19,8 MSCI All World ekskl. Europa SP afkast er beregnet som det tidsvægtede afkast (datoen i parentes angiver første investeringstidspunkt) Afkastet SP s resultat for 1999 viser et markedsmæssigt afkast før skat på 451 millioner kr. Sættes dette afkast i forhold til de indbetalinger, der i gennemsnit har været til rådighed, har SP opnået et højt afkast svarende til 19 pct. p.a. Realrenteafgiften udgør 32 millioner kr., hvilket reducerer afkastet til 17,6 pct. p.a. Årets høje afkast skyldes først og fremmest en stor aktieandel i SP s portefølje og meget gunstige aktieafkast, mens afkastet på obligationsbeholdningen var moderat. Årets afkast kan ikke betragtes isoleret, men bør sammenholdes med den generelle markedsudvikling for de enkelte investeringstyper. Midlerne er blevet investeret i takt med, at SP har modtaget dem. I overensstemmelse hermed er afkastsammenligningen baseret på det tidsvægtede afkast, der netop korrigerer for, at midlerne ikke har været til rådighed hele året. Tilsvarende er markedssammenligningen alene beregnet for perioden fra første investering og året ud. SP har for danske nominelle obligationer, danske indeksobligationer, aktier med hjemsted i Vesteuropa og aktier med hjemsted uden for Vesteuropa opnået et bedre afkast end markedet i den periode, hvori der har været investeret i de enkelte aktivklasser. Derimod har SP ikke levet op til markedsafkastet for obligationer i vesteuropæiske valutaer og for danske aktier. For danske aktier blev investeringerne påbegyndt medio marts. Dette var et attraktivt tidspunkt, idet det danske aktiemarked netop 6 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

7 på dette tidspunkt begyndte at stige efter et fald på 11 pct. i årets første måneder. I forhold til markedsudviklingen har SP s afkast imidlertid ikke kunnet følge med. Det skyldes bl.a., at SP i den første periode var undervægtet i rederigruppen, der steg meget kraftigt netop på dette tidspunkt. Senere led SP tab i forbindelse med problemerne i NEG Micon. Beregningen af det tidsvægtede afkast betyder, at afkastet i den første periode, hvor der har været investeret relativt få midler, får samme betydning som afkastet i perioder, hvor en større del af midlerne har været investeret. For årets samlede resultat, og dermed evnen til at sikre den højest mulige pensionsopsparing, er det derimod afkastet i kroner, der har betydning. Det har været til SP s fordel, at formuen har været størst sidst på året, hvor markederne især har udviklet sig gunstigt. Alt i alt opnår pensionsopsparerne i SP altså et højt afkast i Udviklingen på det danske aktiemarked i 1999 Indeksværdi mio. kr Københavns Fondsbørs totalindeks (venstre akse) SP s investeringer i 2000 SP s porteføljemålsætning for 2000 tilgodeser SP s lange udbetalingshorisont samt afkast og risikoforholdene i og mellem de forskellige aktivkategorier. Den overordnede porteføljesammensætning er i store træk en videreførelse af strategien for Den væsentligste ændring i forhold til strategien for 1999 er en forøgelse af obligationsporteføljens andel af obligationer med lang restløbetid, hvilket medfører en øget rentefølsomhed på den nominelle obligationsbeholdning. Det er fortsat målet, at den samlede aktieandel skal udgøre 45 pct. Andelen af nominelle obligationer øges til 55 pct. Det skyldes, at det ikke er muligt at placere 10 pct. af porteføljen i danske indeksobligationer som hidtil ønsket. Det har baggrund i SP s fortsatte tilgang af midler på 6-7 milliarder kr. årligt samt den markante reduktion af udstedelsesaktiviteten i danske indeksobligationer. Målsætningen for fordelingen mellem indenlandske og udenlandske aktier er ligelig, mens den mellem danske nominelle obligationer og obligationer i fremmed valuta er 80/20. Der er fastsat rammer for, hvor meget aktivtyperne må afvige i forhold til porteføljemålene i 2000 samt rammer for den nominelle obligationsporteføljes rentefølsomhed. Endelig er der fastsat et neutralt målepunkt, som det opnåede afkast i SP vil blive holdt op imod. Det er særdeles vanskeligt at forudsige afkastet på et års sigt. Selv inden for kortere perioder forekommer der store og uforudsigelige udsving i markedsafkastet. Under forudsætning af et uændret renteniveau gennem 2000, samt at året bliver et normalt aktieår, vil SP med det skitserede porteføljemål i 2000 opnå et markedsmæssigt afkast på 6,8 pct. Værdien af SP's danske aktieportefølje (højre akse) SP BERETNING OG REGNSKAB

8 Hovedoversigt 1999 HOVEDTAL I MIO. KR. Periodiserede indbetalinger Omkostninger vedr. kontohavervirksomhed 9 Resultat af investeringsvirksomhed 419 Realrenteafgift 32 Kontohaveres indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere, beregnet (i 1.000) NØGLETAL AFKASTNØGLETAL Afkast før realrenteafgift i pct. 14,10 Afkast efter realrenteafgift i pct. 13,10 OMKOSTNINGSNØGLETAL Omkostningsprocent 0,14 Omkostninger beregnet som rentemarginal i pct. 0,26 Omkostninger per kontohaver (i kr.) 3,12 Oversigten indeholder udvalgte hovedtal samt udvalgte nøgletal. Af de i alt 11 obligatoriske nøgletal for pensionssektoren er kun de 5 nedenstående meningsfulde for SP. Finanstilsynets læsevejledning til de udvalgte nøgletal: Afkastnøgletal Afkastet før realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi. Herved angives det afkast, som SP ville have opnået med uændret investeringsstrategi, hvis der ikke skulle betales realrenteafgift. Det giver udtryk for, hvorledes SP s forrentning ville være, hvis realrenteafgiftsloven ikke eksisterede. Afkastet efter realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi og efter realrenteafgift. Omkostningsnøgletal Omkostningsprocenten viser omkostningerne målt i forhold til årets periodiserede indbetalinger. Herved vises, hvor stor en del af indbetalingerne der skulle anvendes til administration, hvis dette var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne beregnet som rentemarginal viser omkostningerne målt i forhold til kontohavernes indestående. Herved vises, hvor meget SP s forrentningsevne ville blive nedsat, hvis afkastet var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne per kontohaver viser det bidrag til omkostninger, som hver kontohaver måtte betale, hvis omkostningerne blev fordelt ligeligt blandt dem. 8 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

9 Anvendt regnskabspraksis Det formelle grundlag for SP er Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det fremgår af loven, at ATP skal forvalte SP s særskilte konti adskilt fra ATP s øvrige formue, samt at der skal aflægges særskilt regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti. SP s regnskab aflægges i henhold til Bekendtgørelse om årsregnskaber for Arbejdsmarkedets Tillægspension, der trådte i kraft den 31. december 1999 med virkning fra regnskabsåret Som følge af at det er første regnskabsår, er der ikke medtaget sammenligningstal. Resultatopgørelse Renter og udbytter mv. indeholder renter af obligationer og anfordringstilgodehavende, kursgevinst og -tab ved udtrækning af obligationer, indeksregulering og udbytte af kapitalandele. Kursgevinster og -tab mv. omfatter værdiregulering af kapitalandele, obligationer og investeringsforeningsandele samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed omfatter administrationsomkostninger, der kan henføres til investeringsvirksomhed. Realrenteafgift indeholder årets realrenteafgift af kapitalandele og obligationer samt udskudt realrenteafgift. Udskudt realrenteafgift udgør den tilbagediskonterede fremtidige afgift af realiserede gevinster/tab ved salg af afgiftspligtige obligationer, samt den tilbagediskonterede fremtidige afgift af forskellen mellem markedsværdien og den matematisk kursregulerede værdi. Indbetalinger er periodiseret i forhold til regnskabsåret. Indbetalinger omfatter således årets faktiske indbetalinger samt skøn over endnu ikke indgåede indbetalinger vedrørende Omkostninger vedrørende kontoadministration omfatter administrationsomkostninger, der kan henføres til kontohaveradministration. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, edb, husleje mv. samt afskrivninger på inventar og edb-anlæg. De samlede administrationsomkostninger fordeles mellem investeringsvirksomhed og kontohaveradministration med personressourceforbruget som fordelingsnøgle. Balance Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Noterede kapitalandele og obligationer værdiansættes til den noterede officielle kurs på balancetidspunktet. Unoterede kapitalandele værdiansættes til skønnet markedsværdi med udgangspunkt i det senest foreliggende årsregnskab. Kontohavernes indestående indeholder indbetalinger samt årets periodiserede tilskrevne renter. Gældsforpligtelser medtages til pålydende værdi. Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for SP s vedkommende omfatter ATP og Den Midlertidige Pensionsopsparing. Ved transaktioner mellem disse parter anvendes markedsvilkår, således at obligationer værdiansættes til handelsdagens gennemsnitskurs og aktier til handelsdagens slutkurs. ATP-husets samlede omkostninger fordeles mellem husets institutioner efter følgende principper: 1. Omkostninger, som direkte vedrører en enkelt institution, afholdes af denne 2. Omkostninger, som ikke direkte vedrører en enkelt institution, konteres i første omgang som fællesomkostninger, der efterfølgende fordeles således: - Omkostninger til det centrale edb-anlæg fordeles i henhold til institutionernes træk på anlægget - Øvrige fællesomkostninger fordeles i henhold til institutionernes størrelse målt ved deres personressourceforbrug Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser SP s pengestrømme for året 1999 samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og ved årets slutning. Nettolikviditet fra drift præsenteres direkte og opgøres som indbetalinger vedr. kontohavere med fradrag af udbetalinger vedr. kontohavere. Endvidere medtages modtagne forvaltningsindtægter, betalinger til leverandører og medarbejdere samt skatter og afgifter. Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter præsenteres direkte og omfatter regnskabsårets købs- og salgsbevægelser vedrørende aktier og obligationer. De likvide beholdninger, der endvidere fremgår af balanceposten Anfordringstilgodehavender, forefindes som indskud i pengeinstitut. SP BERETNING OG REGNSKAB

10 Resultatopgørelse for 1999 I mio. kr Note 5 Bidrag INVESTERINGSVIRKSOMHED 1 Renter og udbytter mv Kursgevinster og -tab mv Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed -4 4 Realrenteafgift -32 Resultat af investeringsvirksomhed 419 Kontoudbetalinger 0 3 Omkostninger vedrørende kontoadministration -9 5 Årets resultat, der overføres til kontohavernes konti SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

11 Balance pr. 31. december 1999 I mio. kr Note AKTIVER INVESTERINGSAKTIVER 6 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver i alt TILGODEHAVENDER Tilgodehavende indbetalinger 376 Udskudt realrenteafgift 5 Andre tilgodehavender 2 Tilgodehavender i alt 383 ANDRE AKTIVER Anfordringstilgodehavender 143 Andre aktiver i alt 143 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Tilgodehavende renter 54 Periodeafgrænsningsposter i alt 54 Aktiver i alt PASSIVER 5 KONTOHAVERNES INDESTÅENDE Bidrag Rentetilskrivning 410 Kontohavernes indestående i alt HENSÆTTELSER TIL ANDRE RISICI OG OMKOSTNINGER Udskudt realrenteafgift 0 Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt 0 GÆLD 12 Passiver i alt SP BERETNING OG REGNSKAB

12 Pengestrømsopgørelse I mio. kr LIKVIDITET FRA DRIFT Indbetalinger fra kontohavere Udbetalinger til kontohavere 0 Indbetalinger vedr. kontohavervirksomhed Modtagne renter 22 Modtagne aktieudbytter 9 Modtagne forvaltningsindtægter 31 Udbetalt til leverandører og medarbejdere -13 Betalt realrenteafgift -25 Nettolikviditet fra drift LIKVIDITET FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg af obligationer 61 Udtrækning af obligationer 13 Køb af obligationer Salg af aktier 867 Køb af aktier Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter Netto til- og afgang på udlån, andre tilgodehavender mv. -2 Ændring af likvide beholdninger 143 Likvide beholdninger 1. januar 0 Likvide beholdninger 31. december SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

13 Noter I mio. kr Note 1 Renter og udbytter mv. Nominelle obligationer Renteindtægter 57 Gevinst/tab ved udtrækning 0 Nominelle obligationer i alt 57 Indeksobligationer Renteindtægter 5 Gevinst/tab ved udtrækning 0 Indeksregulering 1 Indeksobligationer i alt 6 Andre renter Renter af anfordringstilgodehavende 13 Renteudgifter 0 Andre renter i alt 13 Udbytte af kapitalandele Danske børsnoterede aktier 7 Udenlandske aktier 2 Udbytte af kapitalandele i alt 9 Renter og udbytter mv. i alt 85 Note 2 Kursgevinster og tab mv. Nominelle obligationer Gevinst/tab ved salg 0 Urealiseret kursregulering -51 Nominelle obligationer i alt -51 Indeksobligationer Gevinst/tab ved salg 0 Urealiseret kursregulering 2 Indeksobligationer i alt 2 Kapitalandele Gevinst/tab ved salg af danske børsnoterede aktier -4 Urealiserede kursreguleringer af danske børsnoterede aktier 192 Gevinst/tab ved salg af udenlandske aktier -13 Urealiserede kursreguleringer af udenlandske aktier 173 Kapitalandele i alt 348 Investeringsforeningsandele Urealiserede kursreguleringer af investeringsforeningsandele 57 Investeringsforeningsandele i alt 57 Valutakursregulering 14 Kursgevinster og -tab mv. i alt 370 Note 3 Omkostninger Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed -4 Omkostninger vedr. kontohaveradministration -9 Omkostninger i alt -13 Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte udgjorde 12 I ovennævnte omkostninger indgår: Løn til personale -5 Pensionsbidrag 0-5 Vederlag til direktøren udgjorde 42 t.kr. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab udgjorde henholdsvis 50 t.kr. og 6 t.kr. Revisionsudgifter: Det samlede honorar til revisorer for SP s aktiviteter udgjorde 203 t.kr., heraf honorar til Kritisk revision 35 t.kr. Af det samlede honorar vedrørte 2 t.kr. andre ydelser end revision Note 4 Realrenteafgift Investeringsaktiver i alt Heraf afgiftspligtige aktiver: Anfordringsaktiver 0 Obligationer Kapitalandele Afgiftsgrundlag, afgiftspligtig del af obligationsafkast mv. 48 Afgiftsgrundlag, afgiftspligtig del af aktieafkast 423 Afgiftssats vedr. obligationsafkast mv. i pct. 33,8 Afgiftssats vedr. aktieafkast i pct. 5,0 Afgift af obligationsafkast mv. -16 Afgift af aktieafkast -21 Afgift i alt -37 Acontobetaling -25 Regulering vedr. regnskabsåret -12 Udskudt realrenteafgift 5 Realrenteafgift i alt -32 Årets betalte afgifter i alt 25 Note 5 Kontohavernes indestående Bidrag indbetalt i året Tilgodehavende bidrag vedrørende året 376 Rentetilskrivning 410 Kontohavernes indestående i alt Note 6 Kapitalandele Børsnoterede danske kapitalandele Tilgang i året Afgang i året -346 Kursregulering pr Markedsværdi pr Udenlandske kapitalandele Tilgang i året Afgang i året -539 Kursregulering pr Markedsværdi pr Kapitalandele i alt Note 7 Obligationer Danske nominelle obligationer Tilgang i året Afgang i året -72 Kursregulering -26 Markedsværdi pr Danske indeksobligationer Tilgang i året 402 Afgang i året -2 Indeksregulering 1 Kursregulering 2 Markedsværdi pr Udenlandske obligationer Tilgang i året 742 Afgang i året 0 Kursregulering -21 Markedsværdi pr Obligationer i alt Note 8 Investeringsforeningsandele Tilgang i året 290 Afgang i året 0 Kursregulering 57 Markedsværdi pr SP BERETNING OG REGNSKAB

14 Påtegninger Regnskabspåtegning Repræsentantskab, bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser regnskabet for at give et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Hillerød, den 10. februar 2000 Direktion: Lars Rohde /Anders Bruun-Schmidt direktør Bestyrelse: Knud Heinesen formand Niels Fog Thorkild Juul Jensen Hans Jensen Tine A. Brøndum Jørn Neergaard Larsen Jens Lorenzen Ingerlise Buck Anker Christoffersen Lene Larsen Vibeke Storm Rasmussen Lillian Knudsen Svend M. Christensen Repræsentantskab: Knud Heinesen repræsentantskabets formand Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for SP. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. København, den 10. februar 2000 KPM G C.JESPERSEN Flemming Brokhattingen statsautoriseret revisor Peter Düring Jensen statsautoriseret revisor Som kritiske revisorer for SP har vi revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Vi kan tiltræde ovenstående revisionspåtegning. København, den 10. februar 2000 Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor Ove Sahlertz statsautoriseret revisor 14 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

15 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi Afkast Tidsvægtet Primo Ultimo Primo Ultimo i pct. p.a. før afkast i pct. før realrenteafgift realrenteafgift og skat og skat*) 3. Øvrige kapitalandele i alt ,4 22,2 3.1 Børsnoterede danske aktier ,4 20,9 3.3 Udenlandske kapitalandele ,4 20,1 4. Obligationer i alt ,1 0,8 4.1 Nominelle obligationer i DKK ,8 0,6 4.2 Indeksobligationer i DKK ,1 3,7 4.3 Obligationer i fremmed valuta ,5-2,4 7. Investeringsaktiver i alt ,2 10,8 8. Øvrige aktiver ,6-9. Aktiver i alt ,3-10. Gæld mv Nettoaktiver i alt ,1 - *) Oversigten er suppleret med en beregning af det tidsvægtede afkast for obligationer og aktier. SP BERETNING OG REGNSKAB

16 Aktiver fordelt på valuta Valuta Bogført værdi Markedsværdi Andel af portefølje mio. kr. mio. kr. i pct. Europa Danmark DKK ,0 Euro EUR ,2 England GBP ,9 Norge NOK 4 4 0,1 Schweiz CHF ,3 Sverige SEK ,4 Øvrige regioner Fjernøsten *) ,0 Japan JPY ,4 Latinamerika *) ,6 USA USD , ,0 *) Ikke angivet, da der indgår flere forskellige valutaer. 16 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

17 Specifikation af investeringsaktiver på lande Lande Aktier Obligationer Investeringsaktiver i alt Bogført værdi Markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi Bogført værdi Markedsværdi mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Europa Danmark Belgien England Finland Frankrig Holland Italien Norge Portugal Schweiz Spanien Sverige Tyskland Østrig Øvrige regioner USA *) Fjernøsten *) Japan *) Latinamerika *) Supranationals **) *) Via investeringsforeninger **) Udstedt af internationale organisationer SP BERETNING OG REGNSKAB

18 SP s aktiver pr. 31. december 1999 Oversigt over obligationer 1999 Markedsværdi Andel i pct. Varighed i år mio. kr. Obligationer i alt ,3 Danske nominelle obligationer ,9 Indeksobligationer ,8 Obligationer i fremmed valuta ,4 Danske nominelle obligationer i alt ,9 Danske statsobligationer ,4 Realkreditobligationer ,2 Indeksobligationer i alt ,8 Skibsfinansiering ,2 Støttet byggeri ,2 Øvrige indeksobligationer Obligationer i fremmed valuta i alt ,4 Euro ,5 Engelske pund ,5 Svenske kroner ,6 Børsnoterede danske og europæiske aktier fordelt på brancher*) Danske aktier Europæiske aktier SP i alt Københavns mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. Fondsbørs pct. Energi - 0, , ,1 0,1 Basisindustri 20 1,3 61 5,9 81 3,1 2,4 Investeringsgoder , , ,2 9,4 Forbrugsgoder , , ,8 21,5 Servicevirksomhed , , ,7 46,9 Finansiel virksomhed , , ,8 18,4 Konglomerater 31 2,0 4 0,4 35 1,3 1, , , ,0 100,0 *) Brancher svarer til Morgan Stanley s inddeling primo SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

19 Danske aktier Selskabets Selskabets Antal Andel af Markedshjemsted egenkapital aktier aktiekapital værdi mio. kr. stk. i pct. mio. kr. Danske aktier i alt 1.569,0 Danske børsnoterede aktier 1.569,0 Auriga Industries Århus 1.387, ,22 5,8 Bang & Olufsen Holding Struer 980, ,36 13,1 C.W.Obel Aalborg 1.071, ,48 8,9 Carlsberg København , ,46 82,9 Chr. Hansen Holding Birkerød 1.963, ,41 16,4 Coloplast Helsingør 1.331, ,48 40,4 D/S 1912 København , ,11 105,0 D/S Svendborg Svendborg , ,06 56,0 Damgaard Birkerød 121, ,21 6,1 Danisco København , ,36 60,2 Dansk Kapitalanlæg København 878, ,51 7,2 Danske Trælastkompagni Århus 1.665, ,32 9,4 Den Danske Bank København , ,28 120,9 DFDS København 2.241, ,34 8,3 DSV Skibby 508, ,28 6,1 Ejendomsselskabet Norden København 1.651, ,25 5,4 Falck København 1.477, ,41 40,4 Finansieringsselsk. Gefion Gentofte 920, ,50 5,4 FLS Industries København 4.257, ,09 7,9 GN Store Nord København 1.945, ,47 67,0 Icopal Herlev 1.873, ,38 9,6 I-Data International Gladsaxe 44, ,04 0,7 Incentive København 935, ,43 5,3 ISS København 1.417, ,42 77,9 Jyske Bank Silkeborg 5.107, ,40 24,5 Kapital Holding København , ,30 62,5 Korn- & Foderstofkomp. Århus 2.562, ,26 5,3 Københavns Lufthavne Tårnby 2.192, ,36 19,5 Lundbeck København 1.773, ,22 38,2 Micro Matic Holding Odense 1.021, ,61 9,0 Monberg & Thorsen Holding København 1.506, ,49 5,0 Navision Software Søllerød 535, ,23 31,5 NEG Micon Randers 507, ,27 8,9 Nordisk Solar Kolding 1.122, ,54 9,8 Novo Nordisk Gladsaxe , ,20 145,2 Radiometer København 901, ,47 12,4 Ratin Gladsaxe 699, ,21 45,0 Sophus Berendsen Gladsaxe 3.388, ,26 11,8 Tele Danmark København , ,13 160,6 TK Development Aalborg 1.038, ,45 7,7 Topdanmark Ballerup 4.127, ,41 22,5 Unidanmark København , ,30 112,7 Vestas Wind Systems Ringkøbing 700, ,27 36,9 Vest-wood Løgstør 464, ,29 16,0 William Demant Holding Gentofte 504, ,12 12,8 Østasiatiske Kompagni København 1.516, ,30 4,9 SP BERETNING OG REGNSKAB

20 Udenlandske aktier Selskabets Antal Andel af Markedshjemsted aktier aktiekapital værdi stk. i pct.*) mio. kr. Udenlandske aktier i alt 1.391,8 Europæiske aktier 1.045,0 ABB Schweiz ,00 15,7 ABN Amro Holland ,00 13,3 Acerinox Spanien ,02 3,3 Ahold Holland ,00 5,2 Air Liquide Frankrig ,00 2,4 Airtours Storbritannien ,04 7,5 Akzo Nobel Holland ,01 7,6 Alcatel Alsthom Frankrig ,00 12,0 Allianz Holding Tyskland ,00 17,9 Allied Zurich Storbritannien ,01 9,7 Ares-Serono Schweiz 230 0,01 3,6 Astra Zeneca Storbritannien ,01 13,1 Autoliv Sverige ,01 3,3 Axa Upa Frankrig ,00 13,0 Banca Monte Italien ,00 0,3 Banco Bilbao Vizcaya Spanien ,00 6,5 Banco Santander Spanien ,00 8,4 BAT Storbritannien ,00 2,2 Bayer Tyskland ,00 12,5 Beni Stabili Italien ,00 0,1 BOC Storbritannien ,01 8,8 BP Amoco Storbritannien ,00 15,1 British Sky Broadcast Storbritannien ,00 0,3 British Telecom Storbritannien ,00 19,3 BAA Storbritannien ,01 3,6 Cable & Wireless Storbritannien ,00 13,0 Cadbury Schweppes Storbritannien ,01 8,0 Canal+ Frankrig ,00 6,6 Cap Gemini Frankrig ,02 25,0 Carlton Communication Storbritannien ,02 7,7 Carrefour Frankrig ,00 19,2 CGU Storbritannien ,00 1,4 Cookson Storbritannien ,02 3,7 Corus Group Storbritannien ,01 3,1 Credit Suisse Schweiz ,01 11,7 Daimler Chrysler Tyskland ,00 14,1 Deutsche Bank Tyskland ,00 15,4 Deutsche Telekom Tyskland ,00 26,1 Dexia Belgien ,01 10,3 Diageo Italien ,00 3,4 Dresdner Bank Tyskland ,00 7,5 EDP Portugal ,01 5,0 Elsevier Holland ,00 2,7 Endesa Spanien ,01 9,6 ENI Italien ,00 15,7 20 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 1 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2000

Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2000 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2000 Indhold SP Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere