BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS"

Transkript

1 BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr

2 B&T Pension Årsregnskab INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE 7 RESULTATOPGØRELSE 8 AKTIVER 9 PASSIVER 10 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 11 NOTER TIL BALANCEN 17 AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST 20 LEDELSENS PÅTEGNING 21 REVISIONSPÅTEGNING 22

3 B&T Pension Årsregnskab ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og den dertil hørende bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber. Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Indtægter og udgifter periodiseres, så de omfatter regnskabsperioden. Præmieindtægterne vedrørende forsikringer hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen indtægtsføres på indbetalingstidspunktet. Realiserede gevinster og tab ved salg og udtræk af obligationer føres over resultatopgørelsen. Det samme gælder de urealiserede gevinster og tab, som fremkommer på obligationer som følge af løbetidsforkortelsen, samt såvel urealiserede som realiserede gevinster og tab som følge af valutakursændringer. Under valutakursreguleringer af aktier medtages realiserede og urealiserede gevinster på valutaterminsforretninger. For kapitalandele og investeringsforeningsandele føres urealiserede og realiserede gevinster og tab over resultatopgørelsen. Selskabet indgår i Administrationsfællesskabet PensionSelskaberne I/S. Selskabets og de øvrige interessenters fællesomkostninger, herunder lønninger og andre personaleomkostninger, fordeles gennem administrationsfællesskabet på grundlag af deltagernes medlemstal, størrelsen af deres aktiver samt deres belastning af personaleressourcerne. Omkostninger, der kan henføres til den enkelte interessent, fordeles umiddelbart videre til denne. Anskaffelser under 100 t.kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Større anskaffelser afskrives over fem år. Omkostninger ved værdipapirhandel (kurtage og provision mv.) indgår i handelsværdierne for så vidt angår aktier. Som følge heraf indgår beløbene resultatmæssigt i gevinster og tab på investeringsaktiver. Omkostninger ved handel med obligationer indgår derimod i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsaktiver. Pensionsafkastskat udgiftsføres med det beløb, der beregnes af regnskabsårets opgjorte skattegrundlag, samt ændringen i værdien af udskudt pensionsafkastskat. Selskabsskat beregnes af årets forventede skattepligtige indkomst. Skatten afsættes med 32 pct. Der er ikke hensat udskudt skat, idet selskabet pr. 1. januar 2001 ikke længere er omfattet af selskabsskattepligten. Ved opgørelsen af det forsikringstekniske resultat fratrækkes den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen samt den del, der kan henføres til forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. Balance Kapitalandele i associerede virksomheder optages til indre værdi. Børsnoterede kapitalandele og investeringsforeningsandele optages til den senest noterede kurs ultimo året. Ikke børsnoterede investeringsforeningsandele optages til en skønnet markedsværdi. Unoterede kapitalandele optages til skønnet markedsværdi. Obligationer optages til anskaffelsespris reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden. Værdien af indeksobligationer reguleres desuden som følge af indeksopskrivning. Aktiver og passiver i fremmed valuta optages til den senest noterede kurs ultimo året. Valutaterminsforretninger til afdækning af valutakursrisikoen på aktiebehold-

4 B&T Pension Årsregnskab ningen er værdiansat til skønnet markedsværdi. Værdien er opført sammen med værdien af investeringsforeningsandele. Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen optages til markedsværdi. Udskudt pensionsafkastskat hensættes med den diskonterede værdi af den fremtidige afgift af tidligere realiserede gevinster ved salg af nominelle obligationer i danske kroner. Der hensættes desuden udskudt pensionsafkastskat af forskellen imellem det afkast af obligationer i fremmed valuta, der er indregnet i resultatopgørelsen og det afkast, der er blevet beskattet. Uafviklede værdipapirhandler optages i overensstemmelse med gældende værdiansættelsesprincipper. Livsforsikringshensættelserne og forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen opgøres af den ansvarshavende aktuar i henhold til det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag med tillæg af nødvendige hensættelser til ikke anmeldte krav. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den direkte metode og viser, hvordan placeringsbehovet skabes opdelt på likviditet fra forsikingstagere, likviditet fra omkostninger mv. og likviditet fra investeringsaktiver samt fordelingen af placeringerne på forskellige typer af aktiver. I pengestrømsopgørelsen indgår køb og salg af investeringsforeningsbeviser efter arten af de underliggende aktiver.

5 B&T Pension Årsregnskab HOVEDTAL mill.kr Resultatopgørelse Præmier før arbejdsmarkedsbidrag mv. 52,0 63,5 67,7 65,8 65,4 Arbejdsmarkedsbidrag og stempelafgift -3,8-5,2-5,4-5,2-5,1 Afgivne genforsikringspræmier -0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Præmier for egen regning 47,9 58,0 62,0 60,6 60,3 Afkast af investeringsaktiver 10,0 19,0 17,7 66,7 5,2 Indtægter i alt 57,9 77,0 79,7 127,3 65,5 Forsikringsydelser f.e.r. -8,7-12,4-12,7-12,0-31,8 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. -31,3-34,9-40,6-40,0-28,5 Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen 0,0 0,0 0,0 0,0-7,7 Tilskrevet bonus -4,5-8,3-6,9-8,6-0,2 Ændring i bonusudjævningshensættelser -2,1-4,5-15,0-53,5-10,0 Pensionsafkastskat og selskabsskat -3,4-5,3-1,4-1,1 2,9 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -3,9-4,3-4,2-4,0-4,5 Udgifter i alt -53,9-69,7-80,8-119,2-79,8 Forsikringsteknisk resultat 4,4 7,9-3,7-2,4-18,6 Årets resultat 4,0 7,3-1,1 8,1-14,3 Aktiver Nominelt forrentede obligationer 40,8 53,4 72,5 104,5 84,4 Indeksobligationer 42,1 63,5 74,0 78,6 95,9 Aktier 28,9 51,2 80,2 148,6 174,1 Investeringsaktiver i alt 111,9 168,1 226,7 331,7 354,4 Andre aktiver 6,7 8,7 10,8 13,0 12,7 Aktiver i alt 118,5 176,8 237,5 344,7 367,1 Passiver Egenkapital i alt 21,1 28,4 27,3 35,4 13,7 Livsforsikringshensættelser mv. 88,5 131,6 179,4 227,8 256,9 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 Bonusudjævningshensættelser 5,3 9,8 24,8 78,3 88,3 Forsikringsmæssige hensættelser i alt 93,8 141,4 204,2 306,1 352,9 Andre passiver 3,6 7,0 6,0 3,2 0,5 Passiver i alt 118,5 176,8 237,5 344,7 367,1 Solvensmargen, beregnet 6,0 6,3 8,0 9,8 12,2 Antal medlemmer ultimo

6 B&T Pension Årsregnskab NØGLETAL pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 14,5 14,4 9,9 22,1 0,7 Afkast efter selskabets pensionsafkastskat 12,4 13,1 8,9 20,8 0,2 Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat 12,4 13,1 8,9 20,8 0,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent 8,0 7,4 6,7 6,8 7,5 Omkostninger beregnet som rentemarginal 5,6 4,0 2,7 2,1 1,9 Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat 0,01 0,48 0,39 1,38 0,05 Risikonøgletal Risikoresultat 2,60 1,61 2,05 1,09 0,72 Konsolideringsnøgletal Bonusreserve 10,8 11,8 18,5 35,5 34,1 Egenkapitalreserve 17,3 17,0 10,8 11,3 0,6 Solvensgrad

7 B&T Pension Årsregnskab PENGESTRØMSOPGØRELSE Likviditet fra forsikringstagere Indbetalte præmier Udbetalte ydelser Afgiven forretning I alt Likviditet fra omkostninger, skatter og afgifter Nedsættelse af selskabskapital Driftsomkostninger i alt Arbejdsmarkedsbidrag Stempelafgift Pensionsafkastskat Selskabsskat I alt Likviditet fra investeringsaktiver Indgåede renter og udbytter mv Indfrielse af nominelt forrentede obligationer Indfrielse af indeksobligationer I alt Placeringsbehov Placeringer i investeringsaktiver, nettokøb Aktier Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Likviditetspåvirkning i alt Likviditet primo Likviditet ultimo

8 B&T Pension Årsregnskab RESULTATOPGØRELSE Præmier 1 Bruttopræmier Afgiven genforsikringspræmie 0 0 Præmier for egen regning Indtægter af investeringsaktiver 3 Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser 5 Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Bonus 18 Årets tilskrevne bonus Ændring i bonusudjævningshensættelser Bonus i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger 6 Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver 7 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast (-) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast (+) RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

9 B&T Pension Årsregnskab BALANCE ultimo AKTIVER Investeringsaktiver 12 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger hos forsikringstagere Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Periodeafgrænsningsposter i alt AKTIVER I ALT

10 B&T Pension Årsregnskab BALANCE ultimo PASSIVER Egenkapital 16 Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Erstatningshensættelser f.e.r Bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen ,0 Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Hensættelser til skatter Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt Gæld Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld i alt PASSIVER I ALT Registrerede aktiver 22 Eventualforpligtelser 23 Solvensmargen og basiskapital

11 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 1 Bruttopræmier Løbende præmier Grupperisikopræmier Overførsler fra andre pensionsordninger mv Bruttopræmier før afgifter mv Stempelafgift Arbejdsmarkedsbidrag Bruttopræmier i alt Samtlige bruttopræmier vedrører forsikringer, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler eller lignende, og som er direkte dansk forretning. Ved årets udgang omfattede forsikringerne (1999: 9.890) personer Heraf var (1999: 7.315) omfattet af grupperisikoforsikringer, og (1999: 0) omfattet af forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. 2 Afgiven forretning Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Resultat af afgiven forretning i alt Genforsikringsaftalen blev opsagt til udløb ultimo 1998.

12 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 3 Renter og udbytter mv. Aktier Udbytte Investeringsforeningsandele Udbytte (aktier) Udbytte (obligationer) I alt Nominelt forrentede obligationer Renteindtægter Gevinst ved udtræk Matematisk kursregulering I alt Indeksobligationer Renteindtægter Gevinst ved udtræk Matematisk kursregulering Indeksregulering I alt Andre renter Renter af anfordringstilgodehavender Andre renter i øvrigt I alt Renter og udbytter mv. i alt

13 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 4 Samlede kursgevinster og -tab Realiserede gevinster på investeringsaktiver Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) 78 0 Nominelt forrentede obligationer 0 32 I alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) 74 0 I alt Realiserede tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele (aktier) Nominelt forrentede obligationer I alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) I alt Samlede kursgevinster og -tab Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) Nominelt forrentede obligationer I alt

14 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 5 Udbetalte ydelser Forsikringsydelser Pensionsydelser Forsikringssummer ved kritisk sygdom 60 0 Forsikringssummer ved invaliditet Forsikringssummer ved død I alt Udtrædelser Overførsler til andre pensionsordninger Udbetalte depoter I alt Udbetalte ydelser i alt

15 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 6 Administrationsomkostninger Afgift til Finanstilsynet Vederlag til bestyrelse og direktion Øvrige administrationsomkostninger Overført til investeringsvirksomhed I alt I administrationsomkostningerne indgår nedenstående poster: Personaleudgifter Løn Pensionsbidrag Udgifter til social sikring 4 6 I alt Honorar til revisorer Grothen og Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revision Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revision Administrationsfællesskabet PensionSelskaberne I/S havde i gennemsnit 31,2 (28,3) personer heltidsbeskæftiget. 7 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Direkte investeringsomkostninger Overførte administrationsomkostninger I alt

16 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 8 Valutakursregulering Aktier Realiseret avance Urealiseret avance 86 0 I alt Obligationer Realiseret avance 55 0 Urealiseret tab I alt 25 0 Valutakursregulering i alt Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende året afregnet a conto Regulering vedrørende året Nedslag efter Pensionsafkastslovens 6 stk Regulering vedrørende tidligere år Hensættelse til udskudt pensionsafkastskat Pensionsafkastskat i alt Heraf vedrørende aktier Andel af investeringsaktiver, hvis afkast er pålagt pensionsafkastskat er 72,9 pct. (1999: 76,3 pct.) Friholdelsesbrøk 0,0 pct. (1999: 0,0 pct.) Latent pensionsafkastskat ultimo Overført investeringsafkast 11 Skat Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Investeringsafkast i alt Den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen og som ikke indgår i det forsikringstekniske resultat Udgiftsført skat Selskabsskat vedrørende året Regulering vedrørende tidligere år Udskudt skat I alt Betalt selskabsskat A conto for året Vedrørende tidligere år I alt

17 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN 12 Kapitalandele Bogført værdi (markedsværdi) Aktier Anskaffelsesværdi Aktier Investeringsforeningsandele Bogført værdi (markedsværdi) Investeringsforeningsandele - aktier obligationer I alt Anskaffelsesværdi Investeringsforeningsandele - aktier obligationer I alt Obligationer Bogført værdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Markedsværdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Forskel mellem markedsværdi og bogført værdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Investeringsforeningsandele - aktier obligationer Andre investeringsaktiver 61 0 I alt

18 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN 16 Aktiekapital Aktiekapital primo Nedsættelse af aktiekapital Aktiekapital ultimo Overført overskud Overført fra foregående år Årets resultat Overført overskud i alt Årets ændring i livsforsikringshensættelser Bruttopræmier Præmier til grupperisikosummer Omkostningsfradrag Forsikringsydelser eksklusive gruppesrisikosummer Risikooverskud Forrentning af depoter Pensionistbonus Stigning i administrationshensættelser Stigning i grupperisikofond Stigning i hensættelser for aktuelle risikoforsikringer Styrkelse vedrørende pensioner under udbetaling Overført til hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen I alt Heraf udgør Ændring af hensættelser før bonus Årets tilskrevne bonus Livsforsikringshensættelser primo Livsforsikringshensættelser ultimo Heraf udgør Grupperisikofond Det forsikringstekniske grundlag tilpasses den faktiske udvikling i omkostningerne, risikoforløb og afkast. Hensættelserne for aktuelle risikoforsikringer opgøres med en rente på 1.5 pct. De udgør t.kr. De øvrige livsforsikringshensættelser ud over grupperisikofonden opgørens som kontoreserven. De udgør t.kr. 19 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Forsikringsmæssige hensættelser primo 0 0 Overført fra livhensættelserne Forsikringsmæssige hensættelser ultimo

19 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN Hensættelser til skatter Udskudt skat Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Udskudt pensionsafkastskat 0-95 I alt Registrerede aktiver Aktiver registreret til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser Eventualforpligtelser Selskabet har pr. 31. december 2000 solgt for t.kr. CHF, GBP og SEK på termin til afdækning af valutakursrisikoen på aktieporteføljen. Herudover har selskabet ikke væsentlige eventualforpligtelser. 23 Solvensmargen og basiskapital Selskabets beregnede solvensmargen Basiskapital Basiskapitalen svarer til egenkapitalen.

20 B&T Pension Årsregnskab AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST I 2000 Bogført værdi Markedsværdi Afkast Gennem- Primo Ultimo Primo Ultimo snit mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. pct. Nominelt forrentede obligationer (DKK) 103,4 72,6 100,5 72,2 77,5 6,7 8,6 Indeksobligationer (DKK) 78,6 95,9 83,0 94,7 89,3-0,5-0,6 Obligationer i fremmed valuta 1,1 11,8 1,1 12,1 13,2 1,0 7,8 Obligationer i alt 183,1 180,3 184,6 179,0 180,0 7,2 4,0 Udenlandske aktier 148,6 174,1 148,6 174,1 173,7-3,8-2,2 Kapitalandele i alt 148,6 174,1 148,6 174,1 173,7-3,8-2,2 Andre finansielle aktiver 3,7 1,1 3,7 1,1 3,7 0,1 3,5 Investeringsaktiver 335,4 355,5 336,9 354,2 357,4 3,5 1,0 Øvrige aktiver 9,3 11,6 9,3 11,6 10,4-0,2 - Aktiver i alt 344,7 367,1 346,2 365,8 367,8 3,3 0,9 Gæld 1,8 0,5 1,8 0,5 1,1 0,0 0,0 Nettoaktiver i alt 342,9 366,6 344,4 365,3 366,7 3,3 0,7 Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat og selskabsskat. Den gennemsnitlige markedsværdi er beregnet på grundlag af daglige oplysninger om til- og afgang. For øvrige aktiver og gæld er gennemsnittet dog beregnet som halvdelen af summen af primo og ultimo beholdningerne. Under de udenlandske aktier indgår også danske aktier. Beholdningen af danske aktier er forholdsvis lille og har været svingende i løbet af året, så en opgørelse af afkastet for sig ville være misvisende. Afkastet af "Nettoaktiver i alt" er i tabellen anført med den samme værdi som nøgletallet "Afkast før pensionsafkastskat".

21 B&T Pension Årsregnskab LEDELSENS PÅTEGNING København, den 29. marts 2001 Torben Möger Pedersen Adm.direktør /Niels Fink Vicedirektør Regnskabet er vedtaget af bestyrelsen den 29. marts 2001 Anne M. Pedersen formand Jens Bollerup-Jensen næstformand Dorte Bennedsen Jens Peter Christensen Preben W. Friis Alex Jensen Nanna Stausholm

22 B&T Pension Årsregnskab REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S for Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 29. marts 2001 Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Grothen Ejner Larsen Torben Aasberg Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB Industriens Pension BERETNING OG REGNSKAB 2000 Det arbejder Industriens Pension for Størst mulig pension Industriens Pension investerer opsparingen, så medlemmerne får den størst mulige pension. Administration

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Selskabets ledelse Ledelsesforhold 6 Direktion 7 Aktionærforhold 9 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere