BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS"

Transkript

1 BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr

2 B&T Pension Årsregnskab INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE 7 RESULTATOPGØRELSE 8 AKTIVER 9 PASSIVER 10 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 11 NOTER TIL BALANCEN 17 AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST 20 LEDELSENS PÅTEGNING 21 REVISIONSPÅTEGNING 22

3 B&T Pension Årsregnskab ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og den dertil hørende bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber. Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Indtægter og udgifter periodiseres, så de omfatter regnskabsperioden. Præmieindtægterne vedrørende forsikringer hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen indtægtsføres på indbetalingstidspunktet. Realiserede gevinster og tab ved salg og udtræk af obligationer føres over resultatopgørelsen. Det samme gælder de urealiserede gevinster og tab, som fremkommer på obligationer som følge af løbetidsforkortelsen, samt såvel urealiserede som realiserede gevinster og tab som følge af valutakursændringer. Under valutakursreguleringer af aktier medtages realiserede og urealiserede gevinster på valutaterminsforretninger. For kapitalandele og investeringsforeningsandele føres urealiserede og realiserede gevinster og tab over resultatopgørelsen. Selskabet indgår i Administrationsfællesskabet PensionSelskaberne I/S. Selskabets og de øvrige interessenters fællesomkostninger, herunder lønninger og andre personaleomkostninger, fordeles gennem administrationsfællesskabet på grundlag af deltagernes medlemstal, størrelsen af deres aktiver samt deres belastning af personaleressourcerne. Omkostninger, der kan henføres til den enkelte interessent, fordeles umiddelbart videre til denne. Anskaffelser under 100 t.kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Større anskaffelser afskrives over fem år. Omkostninger ved værdipapirhandel (kurtage og provision mv.) indgår i handelsværdierne for så vidt angår aktier. Som følge heraf indgår beløbene resultatmæssigt i gevinster og tab på investeringsaktiver. Omkostninger ved handel med obligationer indgår derimod i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsaktiver. Pensionsafkastskat udgiftsføres med det beløb, der beregnes af regnskabsårets opgjorte skattegrundlag, samt ændringen i værdien af udskudt pensionsafkastskat. Selskabsskat beregnes af årets forventede skattepligtige indkomst. Skatten afsættes med 32 pct. Der er ikke hensat udskudt skat, idet selskabet pr. 1. januar 2001 ikke længere er omfattet af selskabsskattepligten. Ved opgørelsen af det forsikringstekniske resultat fratrækkes den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen samt den del, der kan henføres til forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. Balance Kapitalandele i associerede virksomheder optages til indre værdi. Børsnoterede kapitalandele og investeringsforeningsandele optages til den senest noterede kurs ultimo året. Ikke børsnoterede investeringsforeningsandele optages til en skønnet markedsværdi. Unoterede kapitalandele optages til skønnet markedsværdi. Obligationer optages til anskaffelsespris reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden. Værdien af indeksobligationer reguleres desuden som følge af indeksopskrivning. Aktiver og passiver i fremmed valuta optages til den senest noterede kurs ultimo året. Valutaterminsforretninger til afdækning af valutakursrisikoen på aktiebehold-

4 B&T Pension Årsregnskab ningen er værdiansat til skønnet markedsværdi. Værdien er opført sammen med værdien af investeringsforeningsandele. Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen optages til markedsværdi. Udskudt pensionsafkastskat hensættes med den diskonterede værdi af den fremtidige afgift af tidligere realiserede gevinster ved salg af nominelle obligationer i danske kroner. Der hensættes desuden udskudt pensionsafkastskat af forskellen imellem det afkast af obligationer i fremmed valuta, der er indregnet i resultatopgørelsen og det afkast, der er blevet beskattet. Uafviklede værdipapirhandler optages i overensstemmelse med gældende værdiansættelsesprincipper. Livsforsikringshensættelserne og forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen opgøres af den ansvarshavende aktuar i henhold til det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag med tillæg af nødvendige hensættelser til ikke anmeldte krav. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den direkte metode og viser, hvordan placeringsbehovet skabes opdelt på likviditet fra forsikingstagere, likviditet fra omkostninger mv. og likviditet fra investeringsaktiver samt fordelingen af placeringerne på forskellige typer af aktiver. I pengestrømsopgørelsen indgår køb og salg af investeringsforeningsbeviser efter arten af de underliggende aktiver.

5 B&T Pension Årsregnskab HOVEDTAL mill.kr Resultatopgørelse Præmier før arbejdsmarkedsbidrag mv. 52,0 63,5 67,7 65,8 65,4 Arbejdsmarkedsbidrag og stempelafgift -3,8-5,2-5,4-5,2-5,1 Afgivne genforsikringspræmier -0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Præmier for egen regning 47,9 58,0 62,0 60,6 60,3 Afkast af investeringsaktiver 10,0 19,0 17,7 66,7 5,2 Indtægter i alt 57,9 77,0 79,7 127,3 65,5 Forsikringsydelser f.e.r. -8,7-12,4-12,7-12,0-31,8 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. -31,3-34,9-40,6-40,0-28,5 Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen 0,0 0,0 0,0 0,0-7,7 Tilskrevet bonus -4,5-8,3-6,9-8,6-0,2 Ændring i bonusudjævningshensættelser -2,1-4,5-15,0-53,5-10,0 Pensionsafkastskat og selskabsskat -3,4-5,3-1,4-1,1 2,9 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -3,9-4,3-4,2-4,0-4,5 Udgifter i alt -53,9-69,7-80,8-119,2-79,8 Forsikringsteknisk resultat 4,4 7,9-3,7-2,4-18,6 Årets resultat 4,0 7,3-1,1 8,1-14,3 Aktiver Nominelt forrentede obligationer 40,8 53,4 72,5 104,5 84,4 Indeksobligationer 42,1 63,5 74,0 78,6 95,9 Aktier 28,9 51,2 80,2 148,6 174,1 Investeringsaktiver i alt 111,9 168,1 226,7 331,7 354,4 Andre aktiver 6,7 8,7 10,8 13,0 12,7 Aktiver i alt 118,5 176,8 237,5 344,7 367,1 Passiver Egenkapital i alt 21,1 28,4 27,3 35,4 13,7 Livsforsikringshensættelser mv. 88,5 131,6 179,4 227,8 256,9 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 Bonusudjævningshensættelser 5,3 9,8 24,8 78,3 88,3 Forsikringsmæssige hensættelser i alt 93,8 141,4 204,2 306,1 352,9 Andre passiver 3,6 7,0 6,0 3,2 0,5 Passiver i alt 118,5 176,8 237,5 344,7 367,1 Solvensmargen, beregnet 6,0 6,3 8,0 9,8 12,2 Antal medlemmer ultimo

6 B&T Pension Årsregnskab NØGLETAL pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 14,5 14,4 9,9 22,1 0,7 Afkast efter selskabets pensionsafkastskat 12,4 13,1 8,9 20,8 0,2 Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat 12,4 13,1 8,9 20,8 0,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent 8,0 7,4 6,7 6,8 7,5 Omkostninger beregnet som rentemarginal 5,6 4,0 2,7 2,1 1,9 Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat 0,01 0,48 0,39 1,38 0,05 Risikonøgletal Risikoresultat 2,60 1,61 2,05 1,09 0,72 Konsolideringsnøgletal Bonusreserve 10,8 11,8 18,5 35,5 34,1 Egenkapitalreserve 17,3 17,0 10,8 11,3 0,6 Solvensgrad

7 B&T Pension Årsregnskab PENGESTRØMSOPGØRELSE Likviditet fra forsikringstagere Indbetalte præmier Udbetalte ydelser Afgiven forretning I alt Likviditet fra omkostninger, skatter og afgifter Nedsættelse af selskabskapital Driftsomkostninger i alt Arbejdsmarkedsbidrag Stempelafgift Pensionsafkastskat Selskabsskat I alt Likviditet fra investeringsaktiver Indgåede renter og udbytter mv Indfrielse af nominelt forrentede obligationer Indfrielse af indeksobligationer I alt Placeringsbehov Placeringer i investeringsaktiver, nettokøb Aktier Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Likviditetspåvirkning i alt Likviditet primo Likviditet ultimo

8 B&T Pension Årsregnskab RESULTATOPGØRELSE Præmier 1 Bruttopræmier Afgiven genforsikringspræmie 0 0 Præmier for egen regning Indtægter af investeringsaktiver 3 Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser 5 Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Bonus 18 Årets tilskrevne bonus Ændring i bonusudjævningshensættelser Bonus i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger 6 Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver 7 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast (-) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast (+) RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

9 B&T Pension Årsregnskab BALANCE ultimo AKTIVER Investeringsaktiver 12 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger hos forsikringstagere Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Periodeafgrænsningsposter i alt AKTIVER I ALT

10 B&T Pension Årsregnskab BALANCE ultimo PASSIVER Egenkapital 16 Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Erstatningshensættelser f.e.r Bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen ,0 Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Hensættelser til skatter Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt Gæld Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld i alt PASSIVER I ALT Registrerede aktiver 22 Eventualforpligtelser 23 Solvensmargen og basiskapital

11 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 1 Bruttopræmier Løbende præmier Grupperisikopræmier Overførsler fra andre pensionsordninger mv Bruttopræmier før afgifter mv Stempelafgift Arbejdsmarkedsbidrag Bruttopræmier i alt Samtlige bruttopræmier vedrører forsikringer, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler eller lignende, og som er direkte dansk forretning. Ved årets udgang omfattede forsikringerne (1999: 9.890) personer Heraf var (1999: 7.315) omfattet af grupperisikoforsikringer, og (1999: 0) omfattet af forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. 2 Afgiven forretning Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Resultat af afgiven forretning i alt Genforsikringsaftalen blev opsagt til udløb ultimo 1998.

12 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 3 Renter og udbytter mv. Aktier Udbytte Investeringsforeningsandele Udbytte (aktier) Udbytte (obligationer) I alt Nominelt forrentede obligationer Renteindtægter Gevinst ved udtræk Matematisk kursregulering I alt Indeksobligationer Renteindtægter Gevinst ved udtræk Matematisk kursregulering Indeksregulering I alt Andre renter Renter af anfordringstilgodehavender Andre renter i øvrigt I alt Renter og udbytter mv. i alt

13 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 4 Samlede kursgevinster og -tab Realiserede gevinster på investeringsaktiver Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) 78 0 Nominelt forrentede obligationer 0 32 I alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) 74 0 I alt Realiserede tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele (aktier) Nominelt forrentede obligationer I alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) I alt Samlede kursgevinster og -tab Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) Nominelt forrentede obligationer I alt

14 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 5 Udbetalte ydelser Forsikringsydelser Pensionsydelser Forsikringssummer ved kritisk sygdom 60 0 Forsikringssummer ved invaliditet Forsikringssummer ved død I alt Udtrædelser Overførsler til andre pensionsordninger Udbetalte depoter I alt Udbetalte ydelser i alt

15 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 6 Administrationsomkostninger Afgift til Finanstilsynet Vederlag til bestyrelse og direktion Øvrige administrationsomkostninger Overført til investeringsvirksomhed I alt I administrationsomkostningerne indgår nedenstående poster: Personaleudgifter Løn Pensionsbidrag Udgifter til social sikring 4 6 I alt Honorar til revisorer Grothen og Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revision Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revision Administrationsfællesskabet PensionSelskaberne I/S havde i gennemsnit 31,2 (28,3) personer heltidsbeskæftiget. 7 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Direkte investeringsomkostninger Overførte administrationsomkostninger I alt

16 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 8 Valutakursregulering Aktier Realiseret avance Urealiseret avance 86 0 I alt Obligationer Realiseret avance 55 0 Urealiseret tab I alt 25 0 Valutakursregulering i alt Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende året afregnet a conto Regulering vedrørende året Nedslag efter Pensionsafkastslovens 6 stk Regulering vedrørende tidligere år Hensættelse til udskudt pensionsafkastskat Pensionsafkastskat i alt Heraf vedrørende aktier Andel af investeringsaktiver, hvis afkast er pålagt pensionsafkastskat er 72,9 pct. (1999: 76,3 pct.) Friholdelsesbrøk 0,0 pct. (1999: 0,0 pct.) Latent pensionsafkastskat ultimo Overført investeringsafkast 11 Skat Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Investeringsafkast i alt Den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen og som ikke indgår i det forsikringstekniske resultat Udgiftsført skat Selskabsskat vedrørende året Regulering vedrørende tidligere år Udskudt skat I alt Betalt selskabsskat A conto for året Vedrørende tidligere år I alt

17 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN 12 Kapitalandele Bogført værdi (markedsværdi) Aktier Anskaffelsesværdi Aktier Investeringsforeningsandele Bogført værdi (markedsværdi) Investeringsforeningsandele - aktier obligationer I alt Anskaffelsesværdi Investeringsforeningsandele - aktier obligationer I alt Obligationer Bogført værdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Markedsværdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Forskel mellem markedsværdi og bogført værdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Investeringsforeningsandele - aktier obligationer Andre investeringsaktiver 61 0 I alt

18 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN 16 Aktiekapital Aktiekapital primo Nedsættelse af aktiekapital Aktiekapital ultimo Overført overskud Overført fra foregående år Årets resultat Overført overskud i alt Årets ændring i livsforsikringshensættelser Bruttopræmier Præmier til grupperisikosummer Omkostningsfradrag Forsikringsydelser eksklusive gruppesrisikosummer Risikooverskud Forrentning af depoter Pensionistbonus Stigning i administrationshensættelser Stigning i grupperisikofond Stigning i hensættelser for aktuelle risikoforsikringer Styrkelse vedrørende pensioner under udbetaling Overført til hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen I alt Heraf udgør Ændring af hensættelser før bonus Årets tilskrevne bonus Livsforsikringshensættelser primo Livsforsikringshensættelser ultimo Heraf udgør Grupperisikofond Det forsikringstekniske grundlag tilpasses den faktiske udvikling i omkostningerne, risikoforløb og afkast. Hensættelserne for aktuelle risikoforsikringer opgøres med en rente på 1.5 pct. De udgør t.kr. De øvrige livsforsikringshensættelser ud over grupperisikofonden opgørens som kontoreserven. De udgør t.kr. 19 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Forsikringsmæssige hensættelser primo 0 0 Overført fra livhensættelserne Forsikringsmæssige hensættelser ultimo

19 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN Hensættelser til skatter Udskudt skat Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Udskudt pensionsafkastskat 0-95 I alt Registrerede aktiver Aktiver registreret til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser Eventualforpligtelser Selskabet har pr. 31. december 2000 solgt for t.kr. CHF, GBP og SEK på termin til afdækning af valutakursrisikoen på aktieporteføljen. Herudover har selskabet ikke væsentlige eventualforpligtelser. 23 Solvensmargen og basiskapital Selskabets beregnede solvensmargen Basiskapital Basiskapitalen svarer til egenkapitalen.

20 B&T Pension Årsregnskab AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST I 2000 Bogført værdi Markedsværdi Afkast Gennem- Primo Ultimo Primo Ultimo snit mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. pct. Nominelt forrentede obligationer (DKK) 103,4 72,6 100,5 72,2 77,5 6,7 8,6 Indeksobligationer (DKK) 78,6 95,9 83,0 94,7 89,3-0,5-0,6 Obligationer i fremmed valuta 1,1 11,8 1,1 12,1 13,2 1,0 7,8 Obligationer i alt 183,1 180,3 184,6 179,0 180,0 7,2 4,0 Udenlandske aktier 148,6 174,1 148,6 174,1 173,7-3,8-2,2 Kapitalandele i alt 148,6 174,1 148,6 174,1 173,7-3,8-2,2 Andre finansielle aktiver 3,7 1,1 3,7 1,1 3,7 0,1 3,5 Investeringsaktiver 335,4 355,5 336,9 354,2 357,4 3,5 1,0 Øvrige aktiver 9,3 11,6 9,3 11,6 10,4-0,2 - Aktiver i alt 344,7 367,1 346,2 365,8 367,8 3,3 0,9 Gæld 1,8 0,5 1,8 0,5 1,1 0,0 0,0 Nettoaktiver i alt 342,9 366,6 344,4 365,3 366,7 3,3 0,7 Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat og selskabsskat. Den gennemsnitlige markedsværdi er beregnet på grundlag af daglige oplysninger om til- og afgang. For øvrige aktiver og gæld er gennemsnittet dog beregnet som halvdelen af summen af primo og ultimo beholdningerne. Under de udenlandske aktier indgår også danske aktier. Beholdningen af danske aktier er forholdsvis lille og har været svingende i løbet af året, så en opgørelse af afkastet for sig ville være misvisende. Afkastet af "Nettoaktiver i alt" er i tabellen anført med den samme værdi som nøgletallet "Afkast før pensionsafkastskat".

21 B&T Pension Årsregnskab LEDELSENS PÅTEGNING København, den 29. marts 2001 Torben Möger Pedersen Adm.direktør /Niels Fink Vicedirektør Regnskabet er vedtaget af bestyrelsen den 29. marts 2001 Anne M. Pedersen formand Jens Bollerup-Jensen næstformand Dorte Bennedsen Jens Peter Christensen Preben W. Friis Alex Jensen Nanna Stausholm

22 B&T Pension Årsregnskab REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S for Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 29. marts 2001 Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Grothen Ejner Larsen Torben Aasberg Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2002 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K

Årsrapport 2002 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr. 16614130 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR) Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for 2002...4 Planer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB Industriens Pension BERETNING OG REGNSKAB 2000 Det arbejder Industriens Pension for Størst mulig pension Industriens Pension investerer opsparingen, så medlemmerne får den størst mulige pension. Administration

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere