BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS"

Transkript

1 BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr

2 B&T Pension Årsregnskab INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE 7 RESULTATOPGØRELSE 8 AKTIVER 9 PASSIVER 10 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 11 NOTER TIL BALANCEN 17 AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST 20 LEDELSENS PÅTEGNING 21 REVISIONSPÅTEGNING 22

3 B&T Pension Årsregnskab ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og den dertil hørende bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber. Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Indtægter og udgifter periodiseres, så de omfatter regnskabsperioden. Præmieindtægterne vedrørende forsikringer hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen indtægtsføres på indbetalingstidspunktet. Realiserede gevinster og tab ved salg og udtræk af obligationer føres over resultatopgørelsen. Det samme gælder de urealiserede gevinster og tab, som fremkommer på obligationer som følge af løbetidsforkortelsen, samt såvel urealiserede som realiserede gevinster og tab som følge af valutakursændringer. Under valutakursreguleringer af aktier medtages realiserede og urealiserede gevinster på valutaterminsforretninger. For kapitalandele og investeringsforeningsandele føres urealiserede og realiserede gevinster og tab over resultatopgørelsen. Selskabet indgår i Administrationsfællesskabet PensionSelskaberne I/S. Selskabets og de øvrige interessenters fællesomkostninger, herunder lønninger og andre personaleomkostninger, fordeles gennem administrationsfællesskabet på grundlag af deltagernes medlemstal, størrelsen af deres aktiver samt deres belastning af personaleressourcerne. Omkostninger, der kan henføres til den enkelte interessent, fordeles umiddelbart videre til denne. Anskaffelser under 100 t.kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Større anskaffelser afskrives over fem år. Omkostninger ved værdipapirhandel (kurtage og provision mv.) indgår i handelsværdierne for så vidt angår aktier. Som følge heraf indgår beløbene resultatmæssigt i gevinster og tab på investeringsaktiver. Omkostninger ved handel med obligationer indgår derimod i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsaktiver. Pensionsafkastskat udgiftsføres med det beløb, der beregnes af regnskabsårets opgjorte skattegrundlag, samt ændringen i værdien af udskudt pensionsafkastskat. Selskabsskat beregnes af årets forventede skattepligtige indkomst. Skatten afsættes med 32 pct. Der er ikke hensat udskudt skat, idet selskabet pr. 1. januar 2001 ikke længere er omfattet af selskabsskattepligten. Ved opgørelsen af det forsikringstekniske resultat fratrækkes den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen samt den del, der kan henføres til forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. Balance Kapitalandele i associerede virksomheder optages til indre værdi. Børsnoterede kapitalandele og investeringsforeningsandele optages til den senest noterede kurs ultimo året. Ikke børsnoterede investeringsforeningsandele optages til en skønnet markedsværdi. Unoterede kapitalandele optages til skønnet markedsværdi. Obligationer optages til anskaffelsespris reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden. Værdien af indeksobligationer reguleres desuden som følge af indeksopskrivning. Aktiver og passiver i fremmed valuta optages til den senest noterede kurs ultimo året. Valutaterminsforretninger til afdækning af valutakursrisikoen på aktiebehold-

4 B&T Pension Årsregnskab ningen er værdiansat til skønnet markedsværdi. Værdien er opført sammen med værdien af investeringsforeningsandele. Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen optages til markedsværdi. Udskudt pensionsafkastskat hensættes med den diskonterede værdi af den fremtidige afgift af tidligere realiserede gevinster ved salg af nominelle obligationer i danske kroner. Der hensættes desuden udskudt pensionsafkastskat af forskellen imellem det afkast af obligationer i fremmed valuta, der er indregnet i resultatopgørelsen og det afkast, der er blevet beskattet. Uafviklede værdipapirhandler optages i overensstemmelse med gældende værdiansættelsesprincipper. Livsforsikringshensættelserne og forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen opgøres af den ansvarshavende aktuar i henhold til det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag med tillæg af nødvendige hensættelser til ikke anmeldte krav. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den direkte metode og viser, hvordan placeringsbehovet skabes opdelt på likviditet fra forsikingstagere, likviditet fra omkostninger mv. og likviditet fra investeringsaktiver samt fordelingen af placeringerne på forskellige typer af aktiver. I pengestrømsopgørelsen indgår køb og salg af investeringsforeningsbeviser efter arten af de underliggende aktiver.

5 B&T Pension Årsregnskab HOVEDTAL mill.kr Resultatopgørelse Præmier før arbejdsmarkedsbidrag mv. 52,0 63,5 67,7 65,8 65,4 Arbejdsmarkedsbidrag og stempelafgift -3,8-5,2-5,4-5,2-5,1 Afgivne genforsikringspræmier -0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Præmier for egen regning 47,9 58,0 62,0 60,6 60,3 Afkast af investeringsaktiver 10,0 19,0 17,7 66,7 5,2 Indtægter i alt 57,9 77,0 79,7 127,3 65,5 Forsikringsydelser f.e.r. -8,7-12,4-12,7-12,0-31,8 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. -31,3-34,9-40,6-40,0-28,5 Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen 0,0 0,0 0,0 0,0-7,7 Tilskrevet bonus -4,5-8,3-6,9-8,6-0,2 Ændring i bonusudjævningshensættelser -2,1-4,5-15,0-53,5-10,0 Pensionsafkastskat og selskabsskat -3,4-5,3-1,4-1,1 2,9 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -3,9-4,3-4,2-4,0-4,5 Udgifter i alt -53,9-69,7-80,8-119,2-79,8 Forsikringsteknisk resultat 4,4 7,9-3,7-2,4-18,6 Årets resultat 4,0 7,3-1,1 8,1-14,3 Aktiver Nominelt forrentede obligationer 40,8 53,4 72,5 104,5 84,4 Indeksobligationer 42,1 63,5 74,0 78,6 95,9 Aktier 28,9 51,2 80,2 148,6 174,1 Investeringsaktiver i alt 111,9 168,1 226,7 331,7 354,4 Andre aktiver 6,7 8,7 10,8 13,0 12,7 Aktiver i alt 118,5 176,8 237,5 344,7 367,1 Passiver Egenkapital i alt 21,1 28,4 27,3 35,4 13,7 Livsforsikringshensættelser mv. 88,5 131,6 179,4 227,8 256,9 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 Bonusudjævningshensættelser 5,3 9,8 24,8 78,3 88,3 Forsikringsmæssige hensættelser i alt 93,8 141,4 204,2 306,1 352,9 Andre passiver 3,6 7,0 6,0 3,2 0,5 Passiver i alt 118,5 176,8 237,5 344,7 367,1 Solvensmargen, beregnet 6,0 6,3 8,0 9,8 12,2 Antal medlemmer ultimo

6 B&T Pension Årsregnskab NØGLETAL pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 14,5 14,4 9,9 22,1 0,7 Afkast efter selskabets pensionsafkastskat 12,4 13,1 8,9 20,8 0,2 Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat 12,4 13,1 8,9 20,8 0,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent 8,0 7,4 6,7 6,8 7,5 Omkostninger beregnet som rentemarginal 5,6 4,0 2,7 2,1 1,9 Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat 0,01 0,48 0,39 1,38 0,05 Risikonøgletal Risikoresultat 2,60 1,61 2,05 1,09 0,72 Konsolideringsnøgletal Bonusreserve 10,8 11,8 18,5 35,5 34,1 Egenkapitalreserve 17,3 17,0 10,8 11,3 0,6 Solvensgrad

7 B&T Pension Årsregnskab PENGESTRØMSOPGØRELSE Likviditet fra forsikringstagere Indbetalte præmier Udbetalte ydelser Afgiven forretning I alt Likviditet fra omkostninger, skatter og afgifter Nedsættelse af selskabskapital Driftsomkostninger i alt Arbejdsmarkedsbidrag Stempelafgift Pensionsafkastskat Selskabsskat I alt Likviditet fra investeringsaktiver Indgåede renter og udbytter mv Indfrielse af nominelt forrentede obligationer Indfrielse af indeksobligationer I alt Placeringsbehov Placeringer i investeringsaktiver, nettokøb Aktier Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Likviditetspåvirkning i alt Likviditet primo Likviditet ultimo

8 B&T Pension Årsregnskab RESULTATOPGØRELSE Præmier 1 Bruttopræmier Afgiven genforsikringspræmie 0 0 Præmier for egen regning Indtægter af investeringsaktiver 3 Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser 5 Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Bonus 18 Årets tilskrevne bonus Ændring i bonusudjævningshensættelser Bonus i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger 6 Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver 7 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast (-) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast (+) RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

9 B&T Pension Årsregnskab BALANCE ultimo AKTIVER Investeringsaktiver 12 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger hos forsikringstagere Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Periodeafgrænsningsposter i alt AKTIVER I ALT

10 B&T Pension Årsregnskab BALANCE ultimo PASSIVER Egenkapital 16 Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Erstatningshensættelser f.e.r Bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen ,0 Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Hensættelser til skatter Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt Gæld Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld i alt PASSIVER I ALT Registrerede aktiver 22 Eventualforpligtelser 23 Solvensmargen og basiskapital

11 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 1 Bruttopræmier Løbende præmier Grupperisikopræmier Overførsler fra andre pensionsordninger mv Bruttopræmier før afgifter mv Stempelafgift Arbejdsmarkedsbidrag Bruttopræmier i alt Samtlige bruttopræmier vedrører forsikringer, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler eller lignende, og som er direkte dansk forretning. Ved årets udgang omfattede forsikringerne (1999: 9.890) personer Heraf var (1999: 7.315) omfattet af grupperisikoforsikringer, og (1999: 0) omfattet af forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. 2 Afgiven forretning Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Resultat af afgiven forretning i alt Genforsikringsaftalen blev opsagt til udløb ultimo 1998.

12 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 3 Renter og udbytter mv. Aktier Udbytte Investeringsforeningsandele Udbytte (aktier) Udbytte (obligationer) I alt Nominelt forrentede obligationer Renteindtægter Gevinst ved udtræk Matematisk kursregulering I alt Indeksobligationer Renteindtægter Gevinst ved udtræk Matematisk kursregulering Indeksregulering I alt Andre renter Renter af anfordringstilgodehavender Andre renter i øvrigt I alt Renter og udbytter mv. i alt

13 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 4 Samlede kursgevinster og -tab Realiserede gevinster på investeringsaktiver Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) 78 0 Nominelt forrentede obligationer 0 32 I alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) 74 0 I alt Realiserede tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele (aktier) Nominelt forrentede obligationer I alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) I alt Samlede kursgevinster og -tab Aktier Investeringsforeningsandele (aktier) Investeringsforeningsandele (obligationer) Nominelt forrentede obligationer I alt

14 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 5 Udbetalte ydelser Forsikringsydelser Pensionsydelser Forsikringssummer ved kritisk sygdom 60 0 Forsikringssummer ved invaliditet Forsikringssummer ved død I alt Udtrædelser Overførsler til andre pensionsordninger Udbetalte depoter I alt Udbetalte ydelser i alt

15 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 6 Administrationsomkostninger Afgift til Finanstilsynet Vederlag til bestyrelse og direktion Øvrige administrationsomkostninger Overført til investeringsvirksomhed I alt I administrationsomkostningerne indgår nedenstående poster: Personaleudgifter Løn Pensionsbidrag Udgifter til social sikring 4 6 I alt Honorar til revisorer Grothen og Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revision Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revision Administrationsfællesskabet PensionSelskaberne I/S havde i gennemsnit 31,2 (28,3) personer heltidsbeskæftiget. 7 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Direkte investeringsomkostninger Overførte administrationsomkostninger I alt

16 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 8 Valutakursregulering Aktier Realiseret avance Urealiseret avance 86 0 I alt Obligationer Realiseret avance 55 0 Urealiseret tab I alt 25 0 Valutakursregulering i alt Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende året afregnet a conto Regulering vedrørende året Nedslag efter Pensionsafkastslovens 6 stk Regulering vedrørende tidligere år Hensættelse til udskudt pensionsafkastskat Pensionsafkastskat i alt Heraf vedrørende aktier Andel af investeringsaktiver, hvis afkast er pålagt pensionsafkastskat er 72,9 pct. (1999: 76,3 pct.) Friholdelsesbrøk 0,0 pct. (1999: 0,0 pct.) Latent pensionsafkastskat ultimo Overført investeringsafkast 11 Skat Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Investeringsafkast i alt Den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen og som ikke indgår i det forsikringstekniske resultat Udgiftsført skat Selskabsskat vedrørende året Regulering vedrørende tidligere år Udskudt skat I alt Betalt selskabsskat A conto for året Vedrørende tidligere år I alt

17 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN 12 Kapitalandele Bogført værdi (markedsværdi) Aktier Anskaffelsesværdi Aktier Investeringsforeningsandele Bogført værdi (markedsværdi) Investeringsforeningsandele - aktier obligationer I alt Anskaffelsesværdi Investeringsforeningsandele - aktier obligationer I alt Obligationer Bogført værdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Markedsværdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Forskel mellem markedsværdi og bogført værdi Nominelt forrentede obligationer Indeksobligationer I alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Investeringsforeningsandele - aktier obligationer Andre investeringsaktiver 61 0 I alt

18 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN 16 Aktiekapital Aktiekapital primo Nedsættelse af aktiekapital Aktiekapital ultimo Overført overskud Overført fra foregående år Årets resultat Overført overskud i alt Årets ændring i livsforsikringshensættelser Bruttopræmier Præmier til grupperisikosummer Omkostningsfradrag Forsikringsydelser eksklusive gruppesrisikosummer Risikooverskud Forrentning af depoter Pensionistbonus Stigning i administrationshensættelser Stigning i grupperisikofond Stigning i hensættelser for aktuelle risikoforsikringer Styrkelse vedrørende pensioner under udbetaling Overført til hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen I alt Heraf udgør Ændring af hensættelser før bonus Årets tilskrevne bonus Livsforsikringshensættelser primo Livsforsikringshensættelser ultimo Heraf udgør Grupperisikofond Det forsikringstekniske grundlag tilpasses den faktiske udvikling i omkostningerne, risikoforløb og afkast. Hensættelserne for aktuelle risikoforsikringer opgøres med en rente på 1.5 pct. De udgør t.kr. De øvrige livsforsikringshensættelser ud over grupperisikofonden opgørens som kontoreserven. De udgør t.kr. 19 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Forsikringsmæssige hensættelser primo 0 0 Overført fra livhensættelserne Forsikringsmæssige hensættelser ultimo

19 B&T Pension Årsregnskab NOTER TIL BALANCEN Hensættelser til skatter Udskudt skat Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Udskudt pensionsafkastskat 0-95 I alt Registrerede aktiver Aktiver registreret til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser Eventualforpligtelser Selskabet har pr. 31. december 2000 solgt for t.kr. CHF, GBP og SEK på termin til afdækning af valutakursrisikoen på aktieporteføljen. Herudover har selskabet ikke væsentlige eventualforpligtelser. 23 Solvensmargen og basiskapital Selskabets beregnede solvensmargen Basiskapital Basiskapitalen svarer til egenkapitalen.

20 B&T Pension Årsregnskab AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST I 2000 Bogført værdi Markedsværdi Afkast Gennem- Primo Ultimo Primo Ultimo snit mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. mill.kr. pct. Nominelt forrentede obligationer (DKK) 103,4 72,6 100,5 72,2 77,5 6,7 8,6 Indeksobligationer (DKK) 78,6 95,9 83,0 94,7 89,3-0,5-0,6 Obligationer i fremmed valuta 1,1 11,8 1,1 12,1 13,2 1,0 7,8 Obligationer i alt 183,1 180,3 184,6 179,0 180,0 7,2 4,0 Udenlandske aktier 148,6 174,1 148,6 174,1 173,7-3,8-2,2 Kapitalandele i alt 148,6 174,1 148,6 174,1 173,7-3,8-2,2 Andre finansielle aktiver 3,7 1,1 3,7 1,1 3,7 0,1 3,5 Investeringsaktiver 335,4 355,5 336,9 354,2 357,4 3,5 1,0 Øvrige aktiver 9,3 11,6 9,3 11,6 10,4-0,2 - Aktiver i alt 344,7 367,1 346,2 365,8 367,8 3,3 0,9 Gæld 1,8 0,5 1,8 0,5 1,1 0,0 0,0 Nettoaktiver i alt 342,9 366,6 344,4 365,3 366,7 3,3 0,7 Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat og selskabsskat. Den gennemsnitlige markedsværdi er beregnet på grundlag af daglige oplysninger om til- og afgang. For øvrige aktiver og gæld er gennemsnittet dog beregnet som halvdelen af summen af primo og ultimo beholdningerne. Under de udenlandske aktier indgår også danske aktier. Beholdningen af danske aktier er forholdsvis lille og har været svingende i løbet af året, så en opgørelse af afkastet for sig ville være misvisende. Afkastet af "Nettoaktiver i alt" er i tabellen anført med den samme værdi som nøgletallet "Afkast før pensionsafkastskat".

21 B&T Pension Årsregnskab LEDELSENS PÅTEGNING København, den 29. marts 2001 Torben Möger Pedersen Adm.direktør /Niels Fink Vicedirektør Regnskabet er vedtaget af bestyrelsen den 29. marts 2001 Anne M. Pedersen formand Jens Bollerup-Jensen næstformand Dorte Bennedsen Jens Peter Christensen Preben W. Friis Alex Jensen Nanna Stausholm

22 B&T Pension Årsregnskab REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S for Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 29. marts 2001 Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Grothen Ejner Larsen Torben Aasberg Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 16 32 79 HTS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 10 10 95 B&A Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 15 75 34 71 PKS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2001. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K. CVR. nr.

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2001. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K. CVR. nr. BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K CVR. nr. 16 63 20 74 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Årsrapport 2001 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K

Årsrapport 2001 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere