Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde :30 Mandag kl. 12:00 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Takster budget Mødeplan for de politiske udvalg for Hørsholm Andelsboligforening - vedtægtsændring 8 Hørsholm Andelsboligforening - Regnskab Hørsholm almene Boligselskab - Årsregnskab 2007/ Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Bolbrohaven - Regnskab 2007/ Danske Funktionærers Boligselskab, Bolbrohaven - låneoptagelse og huslejestigning 16 AB Hørsholm Kokkedal, afd. 6 - altanprojekt, etape 2 18 AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanrenovering, etape 2 20 AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanprojekt, etape 1 22 AB Hørsholm Kokkedal - Årsregnskab AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti 26 AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring 28 Samlet anlægsbudget ved etablering af madordning i Hørsholm Kommunes daginstitutioner30 Lukning af 5. klassetrin på Vallerød skole for elever fra skoledistriktet 32 Klimavenlig børneinstitution - valg af projekt og frigivelse af anlægsmidler 34 Trafikmodel for Hørsholm Kommune 41 Optagelse af Gladsaxe Kommune i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø 45 Udtræden af Kommunalbestyrelsen 48 Forlængelse af sygeorlov 50 Bilagsoversigt 52 Fraværende Lars Høgh Hansen (T)

2 Bemærkninger til dagsorden Peter Skat Nielsen indtråde i Kommunalbestyrelsen efter beslutningen i punkt 186. Kommunalbestyrelsen besluttede efter forslag fra borgmesteren, at behandle punkterne 186 og 187 forud for dagsordenens øvrige punkter. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 167 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Resume Beslutning Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren orienterede om, at punkterne 169 og 170 ved en fejl var blandet sammen i den udsendte dagsorden. Der blev uddelt en ny dagsorden, hvor de to punkter var adskilt. Borgmesteren orienterede desuden om, at et lokalt strømnedbrud i Hørsholm Kommunes it-afdeling var årsag til, at Hørsholm Rådhus samt en række institutioner ikke kunne nås pr. telefonen mandag den 26. oktober 2009 fra kl Det var heller ikke muligt at komme på selvbetjeningsportalen MitHørsholm.dk ligesom, at medarbejderne i Hørsholm Kommune generelt ikke kunne benytte it-systemerne i tidsrummet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Kommunalbestyrelsen Punkt: 168 Acadre sagsnr.: 08/26158 Journalnr.: S02 Sagsforløb: KB - åben sag - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Takster budget 2010 Resume På baggrund af det vedtagne budget for har administrationen udregnet takster for året Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 05. oktober 2009 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2010 i forhold til den takstoversigt, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget Takster på forsyningsområdet Taksterne på affaldsområdet skal revideres i løbet af 2010, på baggrund af ny lovgivning på området. Taksterne skal fremadrettet deles op i husholdninger og erhverv. Derfor foreslås det, at taksterne er uændrede, indtil man kender den endelige fordeling. Da mængderne af affald har været faldende gennem 2009, har administrationen vurderet, at der ikke er behov for en prisfremskrivnng til Takster på dagpasningsområdet Taksterne for vuggestue og børnehave bliver uændret i forhold til Dette skyldes primært at der er opstramning af reglerne for hvad der kan medregnes i forældrebetalingen i forhold til tidligere år, samt reduktion af driftsudgifter som led i budgetaftalen. I forbindelse med indførelse af de obligatoriske madordninger i alle de kommunale daginstitutioner, vil forældrebetalingsandelen blive hævet fra 25 til 30 % af bruttodriftsudgifterne. Der er forløbigt beregnet takst for de to institutioner der indfører obligatorisk madordning fra 1. januar Det forventes, at samtlige madordninger er trådt i kraft senest 1. november Taksten for de to instituioner med madordning vil udgøre kr for vuggestuebørn og kr for børnehavebørn. ADHD-klasser I det nyetablerede specialundervisningstilbud i kommunen er der åbnet op for salg af pladser til andre kommuner. Der er beregnet en salgspris på 720 kr. pr. dag. Takster på ældre- og sundhed I 2009 er er foretaget strukturelle ændringer på Margrethelund og Sophielund. De tidligere 9 fleksible pladser i Hus 91 på Sophielund er nu omdannet til plejehjemspladser. På Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Margrethelund er der oprettet 12 felksible pladser til bl.a. genoptræning. Der er herudover fortsat 21 plejehjemspladser på Margrethelund. Bilag - Takstoversigt 2010 Noter til bilag Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Der blev rejst spørgsmål vedrørende taksterne for affald og svømmehallen. Administrationen udarbejder et svar til Kommunalbestyrelsen herom. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 169 Acadre sagsnr.: 09/14471 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Mødeplan for de politiske udvalg for 2010 Resume Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender udkast til mødeplan for 2010 og sender det til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for de politiske udvalg for Ved udarbejdelsen er der taget hensyn til helligdage, ferieperioder mv. Da Økonomiudvalget behandlede mødeplanen på deres møde den 17. september 2009 blev der udtrykt ønske om, at der ligesom i 2009 afholdes flere møder i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsens møder foreslås som hidtil afholdt den sidste mandag i måneden kl Økonomiudvalgets møder fastholdes i mødeplanen til torsdage kl ligesom fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes. Der afholdes introduktionsseminar for den nye kommunalbestyrelse den 15. og 16. januar Budgetkonferencen foreslås placeret således; Aprilkonferencen: Fredag-lørdag den 23. og 24. april 2010 Augustkonferencen: Fredag-lørdag den 27. og 28. august 2010 Møder til 1. og 2. behandling af budgettet for 2010 er placeret; 09. september ØUs 1. behandling af budget september KBs 1. behandling af budget september ØUs 2. behandling af budget oktober KBs 2. behandling af budget 2011 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Sagens tidligere behandling Beslutning i Økonomiudvalget den Udsat til fornyet behandling i Økonomiudvalget med bemærkning om, at der ønskes flere og kortere møde i Økonomiudvalget. Bilag - Revideret mødeplan Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Kommunalbestyrelsen Punkt: 170 Acadre sagsnr.: 09/17026 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm Andelsboligforening - vedtægtsændring Resume Hørsholm Andelsboligforening ønsker at skifte navn til Boligforeningen Reichhardtsti. Kommunalbestyrelsen skal påse, at ændrede vedtægter for en almen boligorganisation opfylder reglerne i lov om almene boliger. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager navneændringen fra Hørsholm Andelsboligforening til Boligforeningen Reichhardtsti til efterretning, således at foreningen kan beslutte at ændre 1 i deres vedtægter i overenstemmelse hermed. Sagsfremstilling Hørsholm Andelsboligforening har på generalforsamling den 19. maj 2009 besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med en eventuel ændring af boligorganisationens navn til Boligforeningen Reichhardtsti. Navneændringen kræver en ændring af 1 i foreningens vedtægt. Baggrunden for ønsket om at skifte navn er: at foreningen ikke er en andelsboligforening at der er en anden forening i kommunen med samme navn at det nuværende navn ofte giver anledning til misforståelse hos offentlige myndigheder, banker m.v. Andelsboligforeningen har i brev af 31. august 2009 anmodet om Hørsholm Kommunes stillingtagen til en eventuel navneændring. Navne- og vedtægtsændringen vil ligge inden for gældende regler og krav. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 5 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 111 skal Kommunalbestyrelsen påse, at nye og ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav der er fastsat af ministeriet i henhold til loven. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 171 Acadre sagsnr.: 09/17026 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm Andelsboligforening - Regnskab 2008 Resume Hørsholm Andelsboligforeningen har indsendt årsregnskab for Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet efter bekendtgørelse om drift af almene boliger 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager regnskab 2008 for Hørsholm Andelsboligforening til efterretning og samtidig anmoder foreningen om fremover at opstille regnskabet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger 70, stk. 1. Sagsfremstilling Administrator Grethe Hervard har den 9. september 2009 fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2008 samt revisionsprotokollat for Hørsholm Andelsboligforening. Boligorganisationen består af en afdeling med 49 almene familieboliger. Den gennemsnitlige leje udgør 594 kr. pr. m2 (2007-niveau). Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om afdelingens drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskabet er revideret af Kærsgaard Laursen Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationen har gennemgået regnskabsmaterialet med særlig fokus på udgiften til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120). - herunder foretaget en sammenligning med de gennemsnitlige tal for hovedstadsområdet. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger ud over, at regnskaber ikke er opstillet i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Gennemsnitlige tal for afdelinger i Hovedstaden 2008 Hørsholm Andelsboligforening Konto 112 Kr. pr. m2 Konto 114 Kr. pr. m2 Konto 115 Kr. pr. m2 Konto 120 Kr. pr. m kr. Samlede gennemsnitlige henlæggelser Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 70, stk. 1 skal årsregnskaber for den almene boligorganisation og dens enkelte afdelinger opstilles i overensstemmelse med de kontoplaner med spørgeskemaer for boligorganisationen og afdelinger, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen. Regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse, jf. 72. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113, stk. 1. Noter til bilag Gennemsyn af regnskab og revisionsprotokollat kan ske ved henvendelse til PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 172 Acadre sagsnr.: 09/15337 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab - Årsregnskab 2007/2008 Resume DAB har indsendt årsregnskab 2007/2008 for Hørsholm almene Boligselskab. Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet efter bekendtgørelse om drift af almene boliger 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager årsregnskabet 2007/2008 for Hørsholm almene Boligselskab til efterretning. Sagsfremstilling DAB har den 1. april 2009 fremsendt årsregnskab, revisionsprotokol og driftsberetning for Hørsholm almene Boligselskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 samt årsregnskab for Margrethelund Servicearealer. Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om boligorganisationens og afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Hørsholm almene Boligselskab Boligorganisationen omfatter 18 afdelinger med i alt boliglejemål, 21 erhvervslejemål, 6 institutioner og 281 garager/carporte. Årets resultat for boligorganisationen udviser et driftsunderskud på kr., hvorved arbejdskapitalen er reduceret fra kr. til kr. Dispositionsfonden andrager kr. Administrationen har gennemgået afdelingernes regnskabsmateriale med særlig fokus på udgifter til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120) og sammenholdt resultaterne med de gennemsnitlige nøgletal for hovedstadsområdet. Administrationen vil ved gennemgang af kommende regnskaber og på styringsdialogmøder med boligorganisationen særligt have fokus på de afdelinger, der har haft et stort underskud i 2007/2008 eller hvor de samlede henlæggelser er meget lave. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2007/2008 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor finder boligselskabets, byggefondens og afdelingernes regnskabsmæssige forhold tilfredsstillende. Margrethelund servicearealer Årsrapporten udviser et underskud på kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 72 skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskab for servicearealer forelægges til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at afdelingens driftsøkonomi sikrer, at servicearealet fortsat kan består, jf Giver regnskabet anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, jf Bilag - Bilag 1, Hørsholm almene Boligselskab - nøgletal 2007/2008 Noter til bilag Gennemsyn af regnskaber og revisionsprotokollater kan ske ved henvendelse til PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Borgmesteren besvarer henvendelse af 7. oktober 2009 fra Erling L. Vind. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 09/17175 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Bolbrohaven - Regnskab 2007/2008 Resume Domea har indsendt årsregnskab 2007/2008 for Danske Boligfunktionærers Boligselskab, afdeling Bolbrohaven. Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet i medfør af bekendtgørelse om drift af almene boligers 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager årsregnskabet 2007/2008 for Danske Boligfunktionærers Boligselskab, afdeling Bolbrohaven til efterretning. Sagsfremstilling Domea har den 24. marts 2009 fremsendt årsregnskab og revisionsprotokollat for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling 9301, Bolbrohaven for perioden 1. oktober 2007 til 30. september Afdelingen består af 30 almene familieboliger. Den gennemsnitlige leje udgør 570 kr. pr. m2. Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om afdelingens drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2007/2008 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationen har gennemgået regnskabsmaterialet med særlig fokus på udgiften til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120). - herunder foretaget en sammenligning med de gennemsnitlige tal for hovedstadsområdet. Gennemgangen giver ike anledning til bemærkninger. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Gennemsnitlige tal for afdelinger i Hovedstaden 2008 Afd. Bolbrohaven 2007/2008 Konto 112 Kr. pr. m2 Konto 114 Kr. pr. m2 Konto 115 Kr. pr. m2 Konto 120 Kr. pr. m kr. Samlede gennemsnitlige henlæggelser Årets resultat udviser et driftsoverskud på kr., der er overført som ekstraordinær henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 72 skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113, stk. 1 Giver regnskabet anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, jf. 115 Noter til bilag Regnskab og revisionsprotokollater ligger til gennemsyn i PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Anne-Grethe Nissen blev anset for at være inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsen Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 09/16825 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Danske Funktionærers Boligselskab, Bolbrohaven - låneoptagelse og huslejestigning Resume Danske Funktionærers Boligselskab har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med beslutning om, at der kan gennemføres kollektiv råderet i afdelingen Bolbrohaven. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler: at godkende en lejeforhøjelse på mere end 1 % af årslejen for de lejemål i afdelingen Bolbrohaven, der ønsker arbejder udført i henhold til afdelingsmødets beslutning af 4. juli 2006 om kollektiv råderet under forudsætning af, at den maksimale huslejestigning pr. bolig pr. måned udgør ca. 950 kr. at godkende låneoptagelse til finansiering af arbejderne i takt med, at de enkelte lejere ønsker arbejdet udført, og at finansieringen sker med 15 årige lån med fast rente. Sagsfremstilling Boligcenter København har i brev af 21. august 2009 på vegne af Danske Funktionærers Boligselskab ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med, at afdeling 93-01, Bolbrohaven, Højager har besluttet at give beboerne mulighed for individuel modernisering af deres bolig efter almenboliglovens 37 b. Byggeriet er opført i 1957 og består af 30 lejemål. Den gennemsnitlige årlige leje udgør 570 kr. pr. m2 svarende til ca kr. pr. måned. Beslutningen om at indføre kollektiv råderet er godkendt på afdelingsmøde den 7. juli 2006 og af organisationsbestyrelsen den 21. september Det er forudsat: At de individuelt huslejefinansierede forbedringer begrænses til en udtømmende liste godkendt af afdelingsmødet. At der maksimalt kan udføres forbedringer for kr. i et lejemål (2009 niveau) svarende til det beløb, man efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 82, stk. 1 jf. 88, stk. 5 højest kan få i godtgørelse for udførte forbedringer ved fraflytning. At den maksimale huslejestigning forventes at udgøre ca. 950 kr. pr. måned pr. bolig. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 At finansieringen sker ved udlæg fra afdelingen af egne midler og en gang årligt finansieres ved banklån med en løbetid på 15 år og med fast rente. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr. 870 af 11. september 2009, 37 b, stk. 1 kan afdelingsmødet træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. Forbedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig, herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationen godkender afdelingsmødets beslutninger. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der i forbindelse med låneoptagelse udstedes pantebreve i afdelingens ejendom, jf. lovens 29, stk. 1. Efter lov om leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når forhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 1 pct. af lejen. Økonomi/personale Sagen indeholder ikke forhold, som forpligter kommunen økonomisk. Bilag - Ansøgning af 21. august 2009 fra Boligcenter København Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Anne-Grethe Nissen blev anset for at være inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/20663 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal, afd. 6 - altanprojekt, etape 2 Resume Boligkontoret har på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 6 ansøgt om godkendelse af af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med 2. etape af altanprojekt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende: ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 6 om optagelse af realkreditlån på ca kr. til brug for udskiftning af altaner samt tinglysning af pantebrev på ejendommen matr. nr. 1X, Usserød By, Hørsholm. lejeforhøjelse på ca kr. pr måned for de i de lejemål, der har fået ny altan i 2. etape. Sagsfremstilling Boligkontoret har i brev af 28. september 2008 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med altanprojekt i afdeling 6, Ahornvej, Forsythiavej og Lobeliavej. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober etape af altanprojektet, hvor der blev etableret 32 altaner. Afdeling 6 har modtaget tilsagn fra yderligere 3 beboere, der ønsker individuelle altaner. Ifølge byggeregnskab af 9. september 2009 udgør den samlede udgift kr. Projektet finansieres ved et ustøttet 13 årigt kreditforeningslån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre kr. p.a., svarende til en gennemsnitlig lejestigning på kr. pr. bolig pr. måned. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 De berørte beboere bliver opkrævet en individuel lejeforhøjelse. Efter gennemførelsen af projektet vil den månedlige husleje udgøre ca kr. for en gennemsnitlig bolig på 77 m2. På beboermøde den 19. maj 2005 for afdeling 1-6 blev det godkendt at tilføje altaner til afdelingernes råderetskatalog. Lovgrundlag: Efter lov leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 77, stk., 5 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, når forhøjelsen overstiger 1 pct. Ifølge lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 1 kan udstedelse af pantebreve kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Reglerne om lejernes råderet fremgår af driftsbekendtgørelsens kapitel 18. Økonomi/personale Ansøgningen har ikke økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Bilag - Ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 6 om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse - Byggeregnskab, afdeling 6 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Kommunalbestyrelsen Punkt: 176 Acadre sagsnr.: 08/20663 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanrenovering, etape 2 Resume Boligkontoret har på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 ansøgt om godkendelse af af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med 2. etape af altanprojekt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende: ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 om optagelse af realkreditlån på ca kr. til brug for udskiftning af altaner samt tinglysning af pantebrev på ejendommen matr. nr. 2 F m.fl. Usserød By, Hørsholm. lejeforhøjelse på 783/917 kr. pr. måned for de lejemål, der har fået ny altan i 2. etape. Sagsfremstilling Boligkontoret har i brev af 11. september 2009 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med altanprojekt i afdeling 1 - Ellevej, Frennevænget, Ahornvej og Usserød Kongevej. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober etape af altanprojektet, hvor der blev etableret 57 altaner. Afdelingen har modtaget tilsagn fra yderligere 15 beboere, der ønsker individuelle altaner. Ifølge byggeregnskab af 9. september 2009 udgør den samlede udgift kr. Projektet finansieres ved et ustøttet 16 årigt kreditforeningslån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre kr. p.a., svarende til en gennemsnitlig lejestigning på mellem 783 og 917 kr. pr. bolig pr. måned. De berørte beboere bliver opkrævet en individuel lejeforhøjelse. Efter gennemførelsen af projektet vil den månedlige husleje udgøre ca kr. for en gennemsnitlig bolig på 63 m2, svarende til en stigning på ca. 28 %. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 På beboermøde den 19. maj 2005 for afdeling 1-6 blev det godkendt at tilføje altaner til afdelingernes råderetskatalog. Lovgrundlag: Efter lov leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 77, stk., 5 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, når forhøjelsen overstiger 1 pct. Ifølge lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 1 kan udstedelse af pantebreve kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Reglerne om lejernes råderet fremgår af driftsbekendtgørelsens kapitel 18. Økonomi/personale Ansøgningen har ikke økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Bilag - Ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse - Byggeregnskab afdeling 1 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 21

22 Kommunalbestyrelsen Punkt: 177 Acadre sagsnr.: 09/18288 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanprojekt, etape 1 Resume AB Hørsholm Kokkedal ansøger om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse på i alt kr. til finansiering af 1. etape af altanprojekt i afdeling 1. Kommunalbestyrelsen har i oktober 2005 godkendt optagelse af lån på kr. til finansiering af projektet, hvilket ikke dækker den faktiske anlægsudgift. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende: ansøgningen fra AB Kokkedal Hørsholm, afdeling 1 om optagelse realkreditlån på i alt kr. til finansiering af altaner samt tinglysning af pantebrev i ejendommen matr. nr. 2 F m.fl. Usserød By, Hørsholm. lejeforhøjelse på 677 kr. pr. måned for de lejemål, der har fået ny altan i etape 1. Sagsfremstilling Boligkontoret har i brev af 11. september 2009 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal ansøgt om godkendelse af yderligere låneoptagelse i forbindelse med 1. etape af altanprojekt i afdeling 1 - Ellevej, Frennevænget, Ahornvej og Usserød Kongevej. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2005 en låneoptagelse på kr. til projektet. Anlægsudgiften har vist sig at være noget højere. Ifølge byggeregnskab af 27. februar 2009 udgør den samlede udgift ,40 kr. Dette skyldes primært tilretning af projektet, og at licitationsresultatet blev væsentligt højere end budgetteret. Projektet finansieres ved et ustøttet 20 årigt kreditforeningslån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre kr. p.a., svarende til en gennemsnitlig lejestigning på ca. 677 kr. pr. bolig pr. måned. De berørte 57 beboere bliver opkrævet en individuel lejeforhøjelse og har accepteret, at stigningen i huslejen forhøjes fra 383 kr. med 677 kr. pr. måned pr. bolig. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 22

23 På beboermøde den 19. maj 2005 for afdeling 1-6 blev det godkendt at tilføje altaner til afdelingernes råderetskatalog. Lovgrundlag: Efter lov leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 77, stk., 5 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, når forhøjelsen overstiger 1 pct. Ifølge lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 1 kan udstedelse af pantebreve kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Reglerne om lejernes råderet fremgår af driftsbekendtgørelsens kapitel 18. Økonomi/personale Ansøgningen har ikke økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet sagen på møde den 31. oktober Bilag - Ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal om forhøjet låneoptagelse til altanprojekt, 1. etape i afd. 1 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 23

24 Kommunalbestyrelsen Punkt: 178 Acadre sagsnr.: 09/15286 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal - Årsregnskab 2008 Resume AB Hørholm Kokkedal har indsendt årsregnskab for Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet efter bekendtgørelse om drift af almene boliger 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager årsregnskabet 2008 for AB Hørsholm Kokkedal til efterretning. Sagsfremstilling Boligkontoret har den 23. juni 2009 fremsendt årsregnskab, revisionsprotokol og bestyrelsens beretning for AB Hørsholm Karlebo (nu AB Hørsholm Kokkedal) for perioden 1. januar til 31. december Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om boligorganisationens og afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Boligorganisationen omfatter 8 afdelinger med i alt boliglejemål, 6 erhvervslejemål og 49 garager/carporte. Årets resultat for boligorganisationen udviser et driftsoverskud på kr., hvorved arbejdskapitalen er øget fra kr. til kr. Dispositionsfonden udgør kr. pr. 31. december Administrationen har gennemgået afdelingernes regnskabsmateriale med særlig fokus på udgifter til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120) og sammenholdt resultaterne med de gennemsnitlige nøgletal for hovedstadsområdet. Revisionen har bemærket at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse forekommer relativt beskedne i afdeling i afdeling 7, 9, 13 og 14. Revisionen har desuden bemærket, at tab ved fraflytninger i afdeling 7 ikke har kunnet dækkes af henlæggelser. Boligkontoret har i af 14. august 2009 nærmere redegjort for de nævnte problemstillinger og de tiltag, som er iværksat for at øge henlæggelserne. Administrationen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 24

25 vil ved gennemgang af kommende regnskaber og på styringsdialogmøder med boligorganisationen særligt have fokus på ovennævnte. Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt byggefondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af boligorganisationens samt byggefondens aktiviteter for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer. Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 72 skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskab for servicearealer forelægges til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at afdelingens driftsøkonomi sikrer, at servicearealet fortsat kan består, jf Bilag - Oversigt over nøgletal - regnskab af 14. august 2008 fra Boligkontoret Noter til bilag Gennemsyn af regnskabsmaterialet kan ske ved henvendelse til PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 25

26 Kommunalbestyrelsen Punkt: 179 Acadre sagsnr.: 09/5710 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB. - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti Resume Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti for ustøttet lån på kr. til finansiering af renoveringsprojekt udført i 2005 i afdeling 13, Garvervænget 1-6. Boligkontoret søger samtidig om regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån i alt kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt låneoptagelsen den 24. maj Forslag Administrationen forslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler at stille en kommunal garanti på kr. for AB Hørsholm Karlebos lån til renovering af klimaskærm i afdeling 13 samt en regaranti for efterstående statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti på kr. for ustøttet lån til finansiering af renoveringsprojekt i afdeling 13, Garvervænget samt regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Boligkontoret Danmark har efterfølgende i brev af 17. marts 2009 oplyst, at lånebehovet er reduceret til kr. AB Hørsholm Karlebo har i 2005 renoveret klimaskærmen på to ældre ejendomme i afdelingen. Ved aflæggelse af byggeregnskab i 2005 var det forudsat, at anlægsudgiften på i alt kr. skulle finansieres ved egne midler ( kr.), Landsbygefondens trækningsretsmidler ( kr.) og et realkreditlån på ( kr.). Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2004 godkendt, at afdelingen optager et realkreditlån på kr., og at projektet medfører en lejeforhøjelse på 336 kr. pr. bolig, jf. dagældende bekendtgørelse om drift af almene boliger 75, stk. 5 og 114, stk. 1, nr. 4 og 10. Nykredit har ved låneoptagelsen stillet krav om kommunal garanti for det nye lån samt regaranti for efterstående statsgaranterede lån, jf. seneste lånetilbud af 13. marts Renoveringsarbejdet er foreløbig finansieret af boligafdelingens arbejdskapital. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, 98, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 26

27 Lånene skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, jf. lovens 118, stk. 3, 3. pkt. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen, jf. lovens 127, stk. 1, 2. og 3. pkt. Økonomi/personale AB Hørsholm Karlebo, afd. 3 ønsker at optage et kontantlån på kr. med en fast rente på 5,3224 % p.a. og med en løbetid på 20 år. Der er gæld i ejendommen (matr. nr. 1 AP. Usserød By) på i alt kr. De to statsgaranterede lån på i alt kr., som der søges regaranti for, er lyst som 5. prioritet. Efter bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, 3, stk. 2 henregnes garanti for lån til almene familieboliger i henhold til lov om almene boliger ikke til kommunens låntagning. Bilag - Boligkontoret Danmark, brev af 21. februar Nykredit, lånetilbud af 13. marts 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 27

28 Kommunalbestyrelsen Punkt: 180 Acadre sagsnr.: 09/15302 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring Resume Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter, der bl.a. medfører, at foreningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Kommunalbestyrelsen skal påse, at de ændrede vedtægter opfylder reglerne i lov om almene boliger. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen til efterretning. Sagsfremstilling Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har den 9. juni 2009 vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter. De væsentligste ændringer er: Navneændring, 1 Andelsboligforeningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Bestyrelsesmedlemmer valg af repræsentantskabet, 14, stk. 2 Det er med vedtægtsændringen et krav, at bestyrelsens repræsentantskabsvalgte medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Hidtil har det alene været et krav, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skulle være beboere, hvilket svarer til normalvedtægtens 9, stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 14, stk. 3 Fremover kan medlemmer af Kommunalbestyrtelsen kun sidde i bestyrelsen, hvis de samtidig er boligtager i AB Hørsholm Kokkedal og enten er valgt af beboerrepræsentanterne i den øverste myndighed, eller repræsentantskabet har truffet beslutning om, at Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til boligorganisationens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen udpeger ikke for tiden medlemmer til bestyrelsen. Hvis det bliver aktuelt medfører vedtægtsændringen, at Kommunalbestyrelsen er meget begrænset i sin mulighed for at udpege medlemmer og kan komme i en situation, hvor ingen medlemmer af Kommunalbestyrelsen opfylder kravet om at være boligtager. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 28

29 Orientering om årsregnskab, 18, stk. 1 Bestemmelsen har hidtil været formuleret som normalvedtægtens 13, stk. 1, hvorefter det godkendte regnskab udsendes til samtlige husstande, hvis der ikke bliver holdt regnskabsmøde i afdelingen. Med ændringen udsendes der en orientering om sidst godkendte årsregnskab, der kan rekvireres i sin helhed af alle beboere. Administrationen har påset, at vedtægterne efter ændringen opfylder de fastsatte regler og krav. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 5 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 111 skal Kommunalbestyrelsen påse, at nye og ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav der er fastsat af ministeriet i henhold til loven. Velfærdsministeriet har i bekendtgørelse nr. 838 af 20. september 2009 fastsat normalvedtægter for en selvejende almen boligorganisation. Bilag - Brev af 23. juli 2009 fra AB Hørsholm Karlebo - Referat fra Repræsentantskabsmøde den 9. juni Vedtægter for AB Hørsholm Kokkedal, vedtaget den 9. juni 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 29

30 Kommunalbestyrelsen Punkt: 181 Acadre sagsnr.: 09/17110 Journalnr.: S00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Karina Lakjer Carlsen Samlet anlægsbudget ved etablering af madordning i Hørsholm Kommunes daginstitutioner Resume Den kommunale anlægsfinansiering ved etablering af madordninger udgør kr. De tre daginstitutioner Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave, Usserødhave og Mariehøj medfinansierer etableringen af produktionskøkkener i de pågældende daginstitutioner med i alt kr. For Usserødhaves vedkommende er der endvidere et ønske om en tilbygning til institutionen. Derfor ønsker Usserødhave at låne yderligere kr. til institutionens samlede anlægsbudget. Det samlede anlægsbudget udgør således 7,2 mill. kr. (+/- 15%). Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender det samlede anlægsbudget på 7,2 mill. kr. (+/- 15%), og at tillægsbevillingen på kr. bevilges og frigives. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. juni 2009 sagen Etablering af madordning i Hørsholm Kommunes daginstitutioner. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på kr., der også blev frigivet. Samtidig blev der givet en negativ tillægsbevilling på kr., idet tre daginstitutioner har accepteret at medfinansiere etableringen af et produktionskøkken i de pågældende daginstitutioner via overførte midler. De kr. fordeler sig således: Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave medfinansierer kr. fra institutionens driftsbudget til etablering af både produktions- og modtagekøkken. Mariehøj medfinansierer kr. fra institutionens driftsbudget til etablering af et produktionskøkken. Usserødhave medfinansierer kr. fra institutionens driftsbudget til etablering af et produktionskøkken. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 30

31 Usserødhave ønsker en tilbygning til institutionen i forbindelse med etablering af et produktionskøkken. Den samlede anlægsudgift vurderes at være kr. eksklusiv udgifter til hårde hvidevarer, der leveres af Støtteforeningen Usserødhaves Børnevenner. Af daginstitutionens samlede anlægsudgift finansierer kommunen = kr. Jf. ovenstående medfinansierer daginstitutionen kr. af overførte driftsmidler fra 2007 og Den resterende anlægsudgift udgør kr., som Usserødhave ønsker at låne af kommunen med årlige afdrag på kr. i årene Lånet afdrages således ved reducering af daginstitutionens driftsbudget med henholdsvis kr. pr. år i årene og med kr. i Det samlede anlægsbudget inkl. daginstitutionernes medfinansiering og lån udgør således 7,2 mill. kr. (+/- 15%), hvilket fremgår af bilag 1 Økonomisk overslag vedr. det samlede anlægsbudget ved etablering af madordning i Hørsholm Kommunes daginstitutioner. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: 30 Usserødhave Drift/anlæg m.v Drift Indeværende år Politikområde 30 Anlæg kr. Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: kr. I alt kr Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den Bilag - Økonomisk overslag vedr. det samlede anlægsbudget ved etablering af madordning i Hørsholm Kommunes daginstitutioner Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 31

32 Kommunalbestyrelsen Punkt: 182 Acadre sagsnr.: 09/17455 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Lukning af 5. klassetrin på Vallerød skole for elever fra skoledistriktet Resume Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet, at et klassetrin kan lukkes for tilgang af nye elever, når der gennemsnitligt er 25 elever i årgangens klasser på skolen. Vallerødskolen har anmodet om lukning for tilgang af nye elever på 5. Klassetrin begrundet i, at der aktuelt i hver klasse er 27 elever. Lukningen, der medfører ændringer af skoledistriktet for denne årgang, gælder kun for kommende elever, hvis distriktsskole dermed bliver enten Usserød skole eller Hørsholm skole. Forslag Administrationen anbefaler, at der lukkes for tilgang af elever til 5. klassetrin på Vallerød skole, og at skoledistriktet for denne årgang fordeles til henholdsvis Usserød og Hørsholm skole, da samme årgang er lukket på Rungsted skole. Vallerød skoles andel af Rungsted skoles distrikt på dette klassetrin fordeles som konsekvens af første forslag derfor også til Usserød og Hørsholm skoler. Sagsfremstilling I henhold til Styrelsesvedtægten for Hørsholms skoler gælder, at der kan træffes beslutning om lukning af et klassetrin på en skole, når der gennemsnitligt er 25 (eller flere) elever i klasserne. Det gælder derudover, at hvis Børne- og Skoleudvalget har lukket en skoles skoledistrikt på et bestemt klassetrin, gælder ændringen af skoledistrikt ikke for de elever, der allerede går på den skole hvis distrikt lukkes. Disse elevers distriktsskole er uændret. Vallerød skole har anmodet om lukning af 5. Klassetrin, da de aktuelt er 27 elever i hver af de 3 klasser på årgangen. En lukning medfører skoledistriktsændring for dette klassetrin, så distriktsskolen bliver en anden af kommunens folkeskoler for tilflyttere. I den aktuelle situation betyder det samtidig, at skoledistriktsændringen alene kan influere på skoledistrikterne for Usserød skole og Hørsholm skole, da Rungsted skole tidligere har fået lukket samme klassetrin, mens dette var 4. klassetrin, og elevantallet er fortsat af et omfang, at det begrunder en fortsættelse af lukning. Det samme gælder i øvrigt den tidligere lukning af 7. Klassetrin på Hørsholm skole, nu 8. Klassetrin for skoleåret 2009/2010. Den tidligere skoledistriktsændring for Rungsted skole omfattede de 3 øvrige skoler, altså også Vallerød skole. Den aktuelle skoledistriktsændring for Vallerød skoles 5. klasser har Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 32

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere