Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et fast årligt tilskud 3 Mødeplan for de politiske udvalg for Hørsholm Andelsboligforening - vedtægtsændring 7 Hørsholm Andelsboligforening - Regnskab Hørsholm almene Boligselskab - Årsregnskab 2007/ Danske Funktionærers Boligselskab, Bolbrohaven - låneoptagelse og huslejestigning 13 Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Bolbrohaven - Regnskab 2007/ AB Hørsholm Kokkedal, afd. 6 - altanprojekt, etape 2 17 AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanrenovering, etape 2 19 AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanprojekt, etape 1 21 AB Hørsholm Kokkedal - Årsregnskab Samlet anlægsbudget ved etablering af madordning i Hørsholm Kommunes daginstitutioner25 Lukning af 5. klassetrin på Vallerød skole for elever fra skoledistriktet 27 Kriterier for lukkedage i Hørsholm kommunes dagtilbud 29 Klimavenlig børneinstitution - valg af projekt og frigivelse af anlægsmidler 32 Trafikmodel for Hørsholm Kommune 39 Optagelse af Gladsaxe Kommune i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø 43 Bilagsoversigt 46 Fraværende Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsorden Morten Slotved forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkt nr

2 Økonomiudvalget Punkt: 233 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Borgmesteren meddelte, at Hørsholm Kommune har modtaget brev fra Udlændingeservice. På baggrund af aftaler indgået i kommunekontaktrådene har Udlændingeservice fastsat kommunekvoter for kommunerne. Kvoterne bliver lagt til grund ved visiteringen af flygtninge til boligplacering i kommunerne. Hørsholm Kommunes kvote udgør 9 personer. Der er på landsplan fordelt personer. Kommunaldirektøren orienterede om, at kommunen har modtaget en beskrivelse af de statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 fra KL. Initiativerne er inddelt i følgende typer: Afbureaukratisering Digitalisering Indkøb Sygefravær Digitalisering, indkøb og sygefravær er netop de områder, som kommunerne har aftalt med regeringen, at kommunerne skal sætte fokus på i arbejdet med at realisere den kommunale andel af effektiviseringskravene. Direktionen vil på den baggrund drøfte og vurdere, hvordan udmøntningen af den statslige andel skal finde sted. Økonomiudvalget tilsluttede sig, at borgmesteren sender et brev til KL. Notatet fra KL og borgmesterens brev sendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 234 Acadre sagsnr.: 09/15322 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kristine Ansted Schmidt Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et fast årligt tilskud Resume Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et fast årligt tilskud på kr fra 1. januar Forslag Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et fast årligt tilskud til foreningens arbejde. Personaleforeningen får i dag et tilskud på kr. 30 pr. medlem om året. Det blev bevilget af økonomiudvalget den og har ikke siden været reguleret. Foreningen ønsker at fortsætte med at kunne tilbyde et varierende sortiment i arrangementerne, hvorved foreningens medlemmers trivsel og glæde fremmes ved fælles samvær og oplevelser. Det lader sig ikke gøre uden ekstra indtægter, hvorfor foreningen er nødt til at hæve kontingentet med 50 kr. årligt på næstkommende generalforsamling. Den merindtægt vil dog ikke alene kunne dække foreningens udgifter til at fastholde et varieret udbud af arrangementer. Foreningen er for alle ansatte i Hørsholm Kommune, hvorfor foreningen skal tilbyde arrangementer, der kan ramme bredt. Foreningens arrangementer i 2009: 14. februar Isaberg 1 dag skitur 30. maj Fisketur udsolgt venteliste 26. juni Revy i Helsingør - udsolgt 10. august Cirkus Arena -udsolgt 21. oktober Generalforsamling 14. november Andespil Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Økonomi/personale Udgiften vil være kr årligt., som kan finansieres af midlerne til "Fremtidens Arbejdsplads". Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Finansiering sker af midler afsat til Fremtidens Arbejdsplads. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 235 Acadre sagsnr.: 09/14471 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Mødeplan for de politiske udvalg for 2010 Resume Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender udkast til mødeplan for 2010 og sender det til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for de politiske udvalg for Ved udarbejdelsen er der taget hensyn til helligdage, ferieperioder mv. Da Økonomiudvalget behandlede mødeplanen på deres møde den 17. september 2009 blev der udtrykt ønske om, at der ligesom i 2009 afholdes flere møder i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsens møder foreslås som hidtil afholdt den sidste mandag i måneden kl Økonomiudvalgets møder fastholdes i mødeplanen til torsdage kl ligesom fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes. Der afholdes introduktionsseminar for den nye kommunalbestyrelse den 15. og 16. januar Budgetkonferencen foreslås placeret således; Aprilkonferencen: Fredag-lørdag den 23. og 24. april 2010 Augustkonferencen: Fredag-lørdag den 27. og 28. august 2010 Møder til 1. og 2. behandling af budgettet for 2010 er placeret; 09. september ØUs 1. behandling af budget september KBs 1. behandling af budget september ØUs 2. behandling af budget oktober KBs 2. behandling af budget 2011 Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Sagens tidligere behandling Beslutning i Økonomiudvalget den Udsat til fornyet behandling i Økonomiudvalget med bemærkning om, at der ønskes flere og kortere møde i Økonomiudvalget. Bilag - Revideret mødeplan Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Økonomiudvalget Punkt: 236 Acadre sagsnr.: 09/17026 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm Andelsboligforening - vedtægtsændring Resume Hørsholm Andelsboligforening ønsker at skifte navn til Boligforeningen Reichhardtsti. Kommunalbestyrelsen skal påse, at ændrede vedtægter for en almen boligorganisation opfylder reglerne i lov om almene boliger. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager navneændringen fra Hillerød Andeslboligforening til Boligforeningen Reichhardtsti til efterretning, således at foreningen kan beslutte at ændre 1 i deres vedtægter i overenstemmelse hermed. Sagsfremstilling Hørsholm Andelsboligforening har på generalforsamling den 19. maj 2009 besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med en eventuel ændring af boligorganisationens navn til Boligforeningen Reichhardtsti. Navneændringen kræver en ændring af 1 i foreningens vedtægt. Baggrunden for ønsket om at skifte navn er: at foreningen ikke er en andelsboligforening at der er en anden forening i kommunen med samme navn at det nuværende navn ofte giver anledning til misforståelse hos offentlige myndigheder, banker m.v. Andelsboligforeningen har i brev af 31. august 2009 anmodet om Hørsholm Kommunes stillingtagen til en eventuel navneændring. Navne- og vedtægtsændringen vil ligge inden for gældende regler og krav. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 5 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 111 skal Kommunalbestyrelsen påse, at nye og ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav der er fastsat af ministeriet i henhold til loven. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 237 Acadre sagsnr.: 09/17026 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm Andelsboligforening - Regnskab 2008 Resume Hørsholm Andelsboligforeningen har indsendt årsregnskab for Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet efter bekendtgørelse om drift af almene boliger 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager regnskab 2008 for Hørsholm Andelsboligforening til efterretning og samtidig anmoder foreningen om fremover at opstille regnskabet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger 70, stk. 1. Sagsfremstilling Administrator Grethe Hervard har den 9. september 2009 fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2008 samt revisionsprotokollat for Hørsholm Andelsboligforening. Boligorganisationen består af en afdeling med 49 almene familieboliger. Den gennemsnitlige leje udgør 594 kr. pr. m2 (2007-niveau). Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om afdelingens drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskabet er revideret af Kærsgaard Laursen Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationen har gennemgået regnskabsmaterialet med særlig fokus på udgiften til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120). - herunder foretaget en sammenligning med de gennemsnitlige tal for hovedstadsområdet. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger ud over, at regnskaber ikke er opstillet i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens bestemmelser. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Gennemsnitlige tal for afdelinger i Hovedstaden 2008 Hørsholm Andelsboligforening Konto 112 Kr. pr. m2 Konto 114 Kr. pr. m2 Konto 115 Kr. pr. m2 Konto 120 Kr. pr. m kr. Samlede gennemsnitlige henlæggelser Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 70, stk. 1 skal årsregnskaber for den almene boligorganisation og dens enkelte afdelinger opstilles i overensstemmelse med de kontoplaner med spørgeskemaer for boligorganisationen og afdelinger, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen. Regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse, jf. 72. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113, stk. 1. Noter til bilag Gennemsyn af regnskab og revisionsprotokollat kan ske ved henvendelse til PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 238 Acadre sagsnr.: 09/15337 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab - Årsregnskab 2007/2008 Resume DAB har indsendt årsregnskab 2007/2008 for Hørsholm almene Boligselskab. Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet efter bekendtgørelse om drift af almene boliger 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager årsregnskabet 2007/2008 for Hørsholm almene Boligselskab til efterretning. Sagsfremstilling DAB har den 1. april 2009 fremsendt årsregnskab, revisionsprotokol og driftsberetning for Hørsholm almene Boligselskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 samt årsregnskab for Margrethelund Servicearealer. Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om boligorganisationens og afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Hørsholm almene Boligselskab Boligorganisationen omfatter 18 afdelinger med i alt boliglejemål, 21 erhvervslejemål, 6 institutioner og 281 garager/carporte. Årets resultat for boligorganisationen udviser et driftsunderskud på kr., hvorved arbejdskapitalen er reduceret fra kr. til kr. Dispositionsfonden andrager kr. Administrationen har gennemgået afdelingernes regnskabsmateriale med særlig fokus på udgifter til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120) og sammenholdt resultaterne med de gennemsnitlige nøgletal for hovedstadsområdet. Administrationen vil ved gennemgang af kommende regnskaber og på styringsdialogmøder med boligorganisationen særligt have fokus på de afdelinger, der har haft et stort underskud i 2007/2008 eller hvor de samlede henlæggelser er meget lave. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2007/2008 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor finder boligselskabets, byggefondens og afdelingernes regnskabsmæssige forhold tilfredsstillende. Margrethelund servicearealer Årsrapporten udviser et underskud på kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 72 skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskab for servicearealer forelægges til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at afdelingens driftsøkonomi sikrer, at servicearealet fortsat kan består, jf Giver regnskabet anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, jf Bilag - Bilag 1, Hørsholm almene Boligselskab - nøgletal 2007/2008 Noter til bilag Gennemsyn af regnskaber og revisionsprotokollater kan ske ved henvendelse til PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Borgmesteren besvarer henvendelse af 7. oktober 2009 fra Erling L. Vind. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 239 Acadre sagsnr.: 09/16825 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Danske Funktionærers Boligselskab, Bolbrohaven - låneoptagelse og huslejestigning Resume Danske Funktionærers Boligselskab har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med beslutning om, at der kan gennemføres kollektiv råderet i afdelingen Bolbrohaven. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler: at godkende en lejeforhøjelse på mere end 1 % af årslejen for de lejemål i afdelingen Bolbrohaven, der ønsker arbejder udført i henhold til afdelingsmødets beslutning af 4. juli 2006 om kollektiv råderet under forudsætning af, at den maksimale huslejestigning pr. bolig pr. måned udgør ca. 950 kr. at godkende låneoptagelse til finansiering af arbejderne i takt med, at de enkelte lejere ønsker arbejdet udført, og at finansieringen sker med 15 årige lån med fast rente. Sagsfremstilling Boligcenter København har i brev af 21. august 2009 på vegne af Danske Funktionærers Boligselskab ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med, at afdeling 93-01, Bolbrohaven, Højager har besluttet at give beboerne mulighed for individuel modernisering af deres bolig efter almenboliglovens 37 b. Byggeriet er opført i 1957 og består af 30 lejemål. Den gennemsnitlige årlige leje udgør 570 kr. pr. m2 svarende til ca kr. pr. måned. Beslutningen om at indføre kollektiv råderet er godkendt på afdelingsmøde den 7. juli 2006 og af organisationsbestyrelsen den 21. september Det er forudsat: At de individuelt huslejefinansierede forbedringer begrænses til en udtømmende liste godkendt af afdelingsmødet. At der maksimalt kan udføres forbedringer for kr. i et lejemål (2009 niveau) svarende til det beløb, man efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 82, stk. 1 jf. 88, stk. 5 højest kan få i godtgørelse for udførte forbedringer ved fraflytning. At den maksimale huslejestigning forventes at udgøre ca. 950 kr. pr. måned pr. bolig. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 At finansieringen sker ved udlæg fra afdelingen af egne midler og en gang årligt finansieres ved banklån med en løbetid på 15 år og med fast rente. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr. 870 af 11. september 2009, 37 b, stk. 1 kan afdelingsmødet træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. Forbedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig, herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationen godkender afdelingsmødets beslutninger. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der i forbindelse med låneoptagelse udstedes pantebreve i afdelingens ejendom, jf. lovens 29, stk. 1. Efter lov om leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når forhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 1 pct. af lejen. Økonomi/personale Sagen indeholder ikke forhold, som forpligter kommunen økonomisk. Bilag - Ansøgning af 21. august 2009 fra Boligcenter København Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 240 Acadre sagsnr.: 09/17175 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Bolbrohaven - Regnskab 2007/2008 Resume Domea har indsendt årsregnskab 2007/2008 for Danske Boligfunktionærers Boligselskab, afdeling Bolbrohaven. Kommunalbestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet i medfør af bekendtgørelse om drift af almene boligers 113, stk. 1. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager årsregnskabet 2007/2008 for Danske Boligfunktionærers Boligselskab, afdeling Bolbrohaven til efterretning. Sagsfremstilling Domea har den 24. marts 2009 fremsendt årsregnskab og revisionsprotokollat for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling 9301, Bolbrohaven for perioden 1. oktober 2007 til 30. september Afdelingen består af 30 almene familieboliger. Den gennemsnitlige leje udgør 570 kr. pr. m2. Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om afdelingens drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler. Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2007/2008 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationen har gennemgået regnskabsmaterialet med særlig fokus på udgiften til administration (konto 112), renholdelse (konto 114), almindelig vedligeholdelse (konto 115) og henlæggelser (konto 120). - herunder foretaget en sammenligning med de gennemsnitlige tal for hovedstadsområdet. Gennemgangen giver ike anledning til bemærkninger. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Gennemsnitlige tal for afdelinger i Hovedstaden 2008 Afd. Bolbrohaven 2007/2008 Konto 112 Kr. pr. m2 Konto 114 Kr. pr. m2 Konto 115 Kr. pr. m2 Konto 120 Kr. pr. m kr. Samlede gennemsnitlige henlæggelser Årets resultat udviser et driftsoverskud på kr., der er overført som ekstraordinær henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Lovgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. 72 skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113, stk. 1 Giver regnskabet anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, jf. 115 Noter til bilag Regnskab og revisionsprotokollater ligger til gennemsyn i PAS. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomiudvalget Punkt: 241 Acadre sagsnr.: 08/20663 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal, afd. 6 - altanprojekt, etape 2 Resume Boligkontoret har på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 6 ansøgt om godkendelse af af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med 2. etape af altanprojekt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende: ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 6 om optagelse af realkreditlån på ca kr. til brug for udskiftning af altaner samt tinglysning af pantebrev på ejendommen matr. nr. 1X, Usserød By, Hørsholm. lejeforhøjelse på ca kr. pr måned for de i de lejemål, der har fået ny altan i 2. etape. Sagsfremstilling Boligkontoret har i brev af 28. september 2008 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med altanprojekt i afdeling 6, Ahornvej, Forsythiavej og Lobeliavej. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober etape af altanprojektet, hvor der blev etableret 32 altaner. Afdeling 6 har modtaget tilsagn fra yderligere 3 beboere, der ønsker individuelle altaner. Ifølge byggeregnskab af 9. september 2009 udgør den samlede udgift kr. Projektet finansieres ved et ustøttet 13 årigt kreditforeningslån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre kr. p.a., svarende til en gennemsnitlig lejestigning på kr. pr. bolig pr. måned. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 De berørte beboere bliver opkrævet en individuel lejeforhøjelse. Efter gennemførelsen af projektet vil den månedlige husleje udgøre ca kr. for en gennemsnitlig bolig på 77 m2. På beboermøde den 19. maj 2005 for afdeling 1-6 blev det godkendt at tilføje altaner til afdelingernes råderetskatalog. Lovgrundlag: Efter lov leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 77, stk., 5 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, når forhøjelsen overstiger 1 pct. Ifølge lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 1 kan udstedelse af pantebreve kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Reglerne om lejernes råderet fremgår af driftsbekendtgørelsens kapitel 18. Økonomi/personale Ansøgningen har ikke økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Bilag - Ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 6 om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse - Byggeregnskab, afdeling 6 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Økonomiudvalget Punkt: 242 Acadre sagsnr.: 08/20663 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanrenovering, etape 2 Resume Boligkontoret har på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 ansøgt om godkendelse af af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med 2. etape af altanprojekt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende: ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 om optagelse af realkreditlån på ca kr. til brug for udskiftning af altaner samt tinglysning af pantebrev på ejendommen matr. nr. 2 F m.fl. Usserød By, Hørsholm. lejeforhøjelse på 783/917 kr. pr. måned for de lejemål, der har fået ny altan i 2. etape. Sagsfremstilling Boligkontoret har i brev af 11. september 2009 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med altanprojekt i afdeling 1 - Ellevej, Frennevænget, Ahornvej og Usserød Kongevej. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober etape af altanprojektet, hvor der blev etableret 57 altaner. Afdelingen har modtaget tilsagn fra yderligere 15 beboere, der ønsker individuelle altaner. Ifølge byggeregnskab af 9. september 2009 udgør den samlede udgift kr. Projektet finansieres ved et ustøttet 16 årigt kreditforeningslån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre kr. p.a., svarende til en gennemsnitlig lejestigning på mellem 783 og 917 kr. pr. bolig pr. måned. De berørte beboere bliver opkrævet en individuel lejeforhøjelse. Efter gennemførelsen af projektet vil den månedlige husleje udgøre ca kr. for en gennemsnitlig bolig på 63 m2, svarende til en stigning på ca. 28 %. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 På beboermøde den 19. maj 2005 for afdeling 1-6 blev det godkendt at tilføje altaner til afdelingernes råderetskatalog. Lovgrundlag: Efter lov leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, 10, stk. 3 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 77, stk., 5 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, når forhøjelsen overstiger 1 pct. Ifølge lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 1 kan udstedelse af pantebreve kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Reglerne om lejernes råderet fremgår af driftsbekendtgørelsens kapitel 18. Økonomi/personale Ansøgningen har ikke økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Bilag - Ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse - Byggeregnskab afdeling 1 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

21 Økonomiudvalget Punkt: 243 Acadre sagsnr.: 09/18288 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Kokkedal, afd. 1 - altanprojekt, etape 1 Resume AB Hørsholm Kokkedal ansøger om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse på i alt kr. til finansiering af 1. etape af altanprojekt i afdeling 1. Kommunalbestyrelsen har i oktober 2005 godkendt optagelse af lån på kr. til finansiering af projektet, hvilket ikke dækker den faktiske anlægsudgift. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende: ansøgningen fra AB Kokkedal Hørsholm, afdeling 1 om optagelse realkreditlån på i alt kr. til finansiering af altaner samt tinglysning af pantebrev i ejendommen matr. nr. 2 F m.fl. Usserød By, Hørsholm. lejeforhøjelse på 677 kr. pr. måned for de lejemål, der har fået ny altan i etape 1. Sagsfremstilling Boligkontoret har i brev af 11. september 2009 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal ansøgt om godkendelse af yderligere låneoptagelse i forbindelse med 1. etape af altanprojekt i afdeling 1 - Ellevej, Frennevænget, Ahornvej og Usserød Kongevej. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2005 en låneoptagelse på kr. til projektet. Anlægsudgiften har vist sig at være noget højere. Ifølge byggeregnskab af 27. februar 2009 udgør den samlede udgift ,40 kr. Dette skyldes primært tilretning af projektet, og at licitationsresultatet blev væsentligt højere end budgetteret. Projektet finansieres ved et ustøttet 20 årigt kreditforeningslån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre kr. p.a., svarende til en gennemsnitlig lejestigning på ca. 677 kr. pr. bolig pr. måned. De berørte 57 beboere bliver opkrævet en individuel lejeforhøjelse og har accepteret, at stigningen i huslejen forhøjes fra 383 kr. med 677 kr. pr. måned pr. bolig. Økonomiudvalget Torsdag den Side 21

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere