Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation"

Transkript

1 Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

2 Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får rigeligt med plads på bredbånd, computer- og tv-skærm. Kulturen kan bidrage med indhold. De danske kulturinstitutioner rummer et skatkammer af viden og vidensbyrd om vores kunst- og kulturarv, vores politiske og økonomiske historie, den danske filmskat, danskernes slægtshistorie. Samlingerne på vores arkiver, biblioteker og museer er uudtømmelige og kan danne fundamentet for udviklingen af unikt digitalt indhold ikke bare til Danmark som verdens bedste IT-nation men også til Danmark som vækstcenter for kultur, undervisning og forskning. Vi er godt på vej. Kulturinstitutionerne har gennem de senere år eksperimenteret med nye formidlings- og anvendelsesformer ved hjælp af den digitale teknologi. Mange af eksemplerne er banebrydende også med international målestok: landsdækkende digitalt bibliotek via bibliotek.dk, århundredets kunsthistorie via detvirtuellekunstmuseum.dk og målrettet formidling til forskere og studerende via deflink.dk. Regeringen vil desuden sikre, at Danmarks Nationalleksikons enestående kultur- og vidensdatabase bevares, udbygges og stilles til rådighed for borgerne i digital form. Men vi skal meget gerne videre. Det vi har set hidtil, er kun et fingerpeg om de muligheder, vi har for at skabe og formidle indhold på nettet. Samtidig har vi som nation et ansvar for at udnytte informationsteknologien til at styrke og rationalisere bevaringsindsatsen i forhold til landets kunst- og kulturhistoriske samlinger. Folketingets Kulturudvalg har i april afholdt et seminar om bevaring af kulturarven. Seminaret viste, at der er behov for en langsigtet og tværgående indsats, hvis vi fortsat vil have rige muligheder for oplevelser og historiske studier i vores arkiver, biblioteker og museer. Danmark som verdens bedste IT-nation handler ikke kun om isenkram, men også om menneskelig udfoldelse og udvikling. Det handler om, at Danmark skal være et vækstområde, hvor vi afprøver nye veje i videns- og informationssamfundet et samfund, der både fokuserer på udviklingen af vores demokrati, undervisning og kultur og på forskning, produktion og produktudvikling. Danmark som verden bedste IT-nation er et samfund i rivende kulturel udvikling. Med denne IT-handlingsplan opstilles et idékatalog over initiativer på kulturområdet, som vil kunne medvirke til at fremme denne udvikling. Initiativerne vil indgå i regeringens almindelige udgiftspolitiske prioritering i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års finanslove. Elsebeth Gerner Nielsen

3 Indhold 1. Målsætninger Digitalisering af kulturarven Digitalisering af public service stationerne Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Udbygning af Kulturnet Danmark som portal for kulturen på Internettet Bevaring af den elektroniske kulturarv Støtte til produktion af multimedier og digital kunst Rammebetingelser for digital indholdsproduktion... 11

4 1. Målsætninger Visionen om Danmark som verdens bedste IT-nation indebærer en målsætning om, at alle anvender informationsteknologien i dagligdagen. Dette forudsætter, at borgerne råder over relevant kompetence og udstyr, og det forudsætter, at informationsteknologien giver adgang til attraktive tjenester, informationer og oplevelser. Det er indholdet, der skal skabe den brede interesse for at benytte de nye digitale muligheder. Et attraktivt indhold er nødvendigt, hvis der skal kunne skabes en bred efterspørgsel efter adgang til den digitale verden gennem morgendagens bredbåndstjenester. Kulturområdet kan allerede i dag levere væsentlige bidrag til et sådant indhold. Kultur kan skabe veje og spor i den digitale verden, der giver den enkelte borger en større forståelse for sit samfund og en følelse af at høre til. Men kultur kan også være motor for udbredelsen af bredbåndet. Kultur kan både give konkurrencefordele og identitet og derved bærer kulturområdets overgang til IT et enormt potentiale i sig. Kulturministeriet lægger op til en handlingsplan for en intensiveret digitaliseringsindsats, som kan give et vægtigt bidrag til regeringens IT-politik og samtidig opfylde en række vigtige kulturpolitiske målsætninger. Handlingsplanen sigter mod over en årrække at realisere bl.a. følgende visioner: At give befolkningen adgang til et omfattende udbud af kulturelt kvalitetsindhold på Internettet og i kommende bredbåndstjenester. Dette vil være et vigtigt bidrag til regeringens IT-politik, men det er samtidig en vigtig kulturpolitisk målsætning. Det er nødvendigt med en målrettet indsats for at styrke dansk kulturproduktion på de områder (især film, musik og tv) hvor den internationale medieindustri ellers er dominerende. Dette gælder også på Internettet. De offentlige kulturinstitutioner kan som nævnt give et væsentligt bidrag til opfyldelse af denne målsætning. Digitalisering af institutionernes samlinger og formidling over Internettet vil gøre det muligt at gøre kulturarven tilgængelig for brede målgrupper i hele Danmark. At styrke indsatsen for formidling, bevaring og sikring af samlingerne i arkiver, biblioteker og museer gennem digitalisering og formidling af meget benyttede eller sårbare originalmaterialer. Som en del af denne målsætning skal der formuleres en politik for bevaring af den digitale kulturarv. Digitalisering af meget benyttede materialer og kataloger skal endvidere resultere i en forbedret og mere rationel betjening af brugerne.

5 At styrke grundlaget for forskningen. Dette kan ske gennem videreudvikling af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek og gennem digitalisering af materialer, som har særlig forskningsrelevans. At styrke kulturerhvervenes muligheder for at producere digitalt indhold. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i den gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. At opnå en væsentlig forbedret betjening af blinde og svagtseende ved at give adgang fra hjemme-pc til lydbøger og andre materialer. nger Gennem digitalisering kan vi bidrage til at løse en række af de kolossale problemer med bevaring af kulturarven. Det originalmateriale, som ikke lader sig bevare, kan overleve ved at blive lagret i digital form. Det gælder for eksempel papirmaterialer, der trues af nedbrydning på grund af kemiske processer eller megen brug. Desuden betyder digitaliseringen en kolossal forbedring af formidlingsmulighederne. Man kommer til at kunne sidde i Thy og læse de islandske håndskrifter. Demokratiseringen af kulturen vil aldrig få bedre vilkår. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. Handlingsplanen bygger videre på den indsats for en digitalisering af kulturen, som Kulturministeriet gennem de senere år har arbejdet for, hvor der er gennemført en række digitaliseringsprojekter, som illustrerer mulighederne. 2. Digitalisering af kulturarven Samlingerne på museer, biblioteker og arkiver udgør et skatkammer af viden og vidnesbyrd om den danske kulturarv, som er velegnede til digitalisering. Der kan fx være tale om billedkunst, kort, fotos, lydoptagelser og den offentlige sektors arkiver eller den danske filmskat materiale til undervisning, forskning, oplevelse og kulturel udvikling. Den digitale teknologi rummer rige muligheder for at udbrede kendskabet til kulturarven og for at udvikle nye formidlingsformer, der appellerer til en bred kreds af brugere voksne og deres børn, slægtsforskere, kunstinteresserede, filmelskere, folkeskolen, forskere og studerende. Der foreligger allerede en række konkrete eksempler på mulighederne i digitaliseringen af kulturinstitutionernes samlinger, som det ses af nedenstående figur.

6 Figur: Fra kulturen til bredbåndet - eksempler Digitalisering af programarkiverne i DR og TV 2, hvor der gennem medieaftalen er afsat 80 mio. kr. til en indsats i 2004 Bibliotek.dk. Verdens første landsdækkende bibliotekskatalog på Internettet Detvirtuellekunstmuseum.dk, hvor udvalgte danske kunstværker fra det 20. århundrede kan ses i forskellige udstillinger med billedgengivelser og tilhørende tekster Statens Museum for Kunst giver på Internettet adgang til fotos af (næsten) samtlige værker i malerisamlingen. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, hvor forskere og studerende via fagportaler på Internettet kan søge materiale og elektroniske dokumenter på tværs af bibliotekernes samlinger. Nationalmuseet har med Eskimoiske Skatkamre givet et fornemt eksempel på, hvordan omfattende museumssamlinger kan formidles digitalt. Lydoptagelser fra den nyere Danmarkshistorie fra Statsbiblioteket Finfo.dk En internetportal for etniske minoriteter i Danmark, der giver indvandrere adgang til information om danske samfundsforhold og en global internetguide med vægt på alsidig nyhedsformidling. Portalen Po skal tilbyde formidling på 14 forskell sprog.

7 I de kommende års arbejde med digitalisering på kulturinstitutionerne skal udgangspunktet være en prioritering af de digitaliseringsprojekter, der rummer det største formidlingspotentiale, men med inddragelse af bevaringsmæssige og forskningsmæssige perspektiver. Som eksempler på sådanne digitaliseringsprojekter kan nævnes: Folketællingslister, kirkebøger og andet materiale fra Statens Arkiver, som er efterspurgt af slægtsforskere og lokalhistorikere. Det Kongelige Biblioteks samlinger af kort og fotografier Statsbibliotekets samlinger af historiske lydoptagelser og musik Samlinger af arkitekttegninger på Kunstakademiets bibliotek (virtuelt arkitekturmuseum) Den danske litteraturs klassikere som elektroniske bøger på Internettet Mange andre eksempler kan nævnes. Nogle enkelte er mere udførligt beskrevet nedenfor: Digitalisering på museerne Der ligger et stort potentiale i digitalisering af udvalgte dele af museernes samlinger. Ansvaret for de landsdækkende kunst- og kulturhistoriske registre, Kunst Indeks Danmark (KID) og Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC) vil blive samlet i den museumsstyrelse, som vil blive oprettet i begyndelsen af Dermed skabes et kompetencecenter for digitalisering af udvalgte dele af samlingerne på de 135 statsanerkendte museer samt for de nationale museers databaser Opgaven vil være at koordinere og prioritere, hvilke kunst- og kulturhistoriske genstande der skal digitaliseres i formidlings- og bevaringsøjemed, samt at udvikle ekspertise på området med henblik på at kunne bistå museerne i digitaliseringsarbejdet. Digital filmdistribution Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Den informationsteknologiske udvikling har skabt nye udfordringer og ikke mindst helt nye muligheder for kulturinstitutionernes bevaringsog formidlingsindsats. IT er et fremragende redskab til at registrere samlinger, sikre bevaring af dele af kulturarven og til kulturformidling. De nye muligheder for online-søgninger via internettet, herunder muligheden for at søge på tværs af de forskellige institutioner og institutionsområder, har allerede medført en betydelig nemmere adgang til store dele af kulturarven. Filminstituttet råder over en samling af kort- og dokumentarfilm på ca titler. En stor del af samlingen er særdeles velegnet til digitalisering med henblik på distribution via Internettet eller bredbånd til fx biblioteker og undervisningsinstitutioner.

8 Navnlig på skoleområdet vil denne nye formidlingsform kunne bidrage positivt til, at kort- og dokumentarfilmene får større indpas i skolernes undervisning og i det pædagogiske arbejde. Der vil hermed kunne skabes et nyt "rum" - en ny måde at undervise på - som også vil stimulere elevernes ønske om selv "at gå videre" med stoffet. Et digitalt fremstød overfor skolesektoren kan suppleres med en webportal med indgange til de undervisningsegnede film og ved udviklingen af interaktivt undervisningsmateriale til den enkelte film, med vejledning til lærerne og interaktive opgaver til eleverne og diverse relevante links. Digitale ordbøger og sprogdatabase Den nye danske ordbog, der udarbejdes af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Dansk Sprognævn er baseret på omfattende elektroniske samlinger af danske ord og tekster. Disse ordbøger og databaser bør gøres tilgængelige på Internettet. Kulturministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder i digital formidling af disse vigtige sproglige redskaber og komme med forslag til, hvordan en løbende digital formidling kan organiseres. Digitalisering og forskningen I et samarbejde med Statens Humanistiske Forskningsråd planlægges digitalisering af dele af kulturinstitutionernes samlinger, som er særligt relevante i forskningssammenhæng. Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende mv. I de kommende år skal Danmarks Blindebibliotek i henhold til en 4-årig resultatkontrakt med ministeriet dels producere nye digitale lydoptagelser og lydbøger, dels konvertere eksisterende analoge lydbøger til digital form i et stort omfang. Det er Blindebibliotekets målsætning, at blinde og svagtseende via deres hjemme-pc skal kunne få direkte adgang til relevante materialer. Dette vil give biblioteket mulighed for i langt højere grad at målrette sin formidling til udvalgte grupper (fx blinde og svagtseende i erhverv eller under uddannelse). 3. Digitalisering af public service stationerne Public service stationerne på Internettet Det er vigtigt, at de danske public service medier ikke bare er til stede på radio og tv, men også på Internettet med et alsidigt og kvalitetspræget tilbud. Derfor er internetvirksomhed nu med den seneste ændring af radio- og tv-loven blevet gjort til en forpligtelse for DR og TV2. Med medieaftalen er der af licensmidlerne afsat 200 mio. til udvikling af public service tilbud på Internettet.

9 Digitalt jordbaseret tv Med medieaftalen er der truffet beslutning om at udbyde de jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. Der forventes at være frekvenskapacitet til mellem 15 og 20 tv-programmer. Det følger af aftalen, at DR og TV2 skal råde over 4 af disse sendemuligheder. Når udbuddet af de øvrige sendemuligheder er gennemført, vil opbygningen af digitale sendernet kunne påbegyndes. Overgangen til digitalt tv er allerede i fuld gang på satellit- og kabelplatformene på rent markedsmæssige vilkår. Udviklingen af digitalt tv er en central del af kulturområdets digitalisering. Digitaliseringen indebærer således ikke bare mulighed for et øget udbud af tv, men også mulighed for at kombinere det traditionelle tv med nye digitale tjenester, som borgerne kan få Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Selv om fremtidens medier er for segmenterede og komplekse til at blive egentlige massemedier, som vi kender det i dag, vil de formentlig stadig være berettiget genstand for stor (kultur)politisk bevågenhed og interesse. De nye medier vil sandsynligvis overtage tv s nuværende rolle som hovedparten af borgernes primære referenceramme. Sikringen af den kulturelle mangfoldighed, afspejlingen af de danske levevilkår og fastholdelsen af en dansk kunstnerisk og kulturel produktion af høj kvalitet bliver derfor fortsat pejlemærker for den kulturpolitiske indsats i Informationssamfundet. adgang til via tv-skærmen og som kan bidrage til at styrke befolkningens ITkompetence. Med medieaftalen er der afsat licensmidler til finansiering af DR s og TV 2 s andel af et jordbaseret digitalt tv-sendernet og til public service stationernes udvikling af digitalt programindhold. Konvergensredegørelsen Kulturministeren og forskningsministeren har i juni 2001 offentliggjort en fælles konvergensredegørelse, der nærmere belyser mediekonvergensen og dens muligheder og dilemmaer. Redegørelsen skal åbne for en bredere debat om perspektiverne i konvergensen. Ministrene vil sætte ekstra fokus på emnet ved en konference den 16. august. På grundlag af debatten vil regeringen i efteråret 2001 afgive en redegørelse til Folketinget, hvori der vil blive taget stilling til behovet for konkrete initiativer til en samordnet politik på IT-, tele- og medieområdet i lyset af konvergensen. 4. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet, som tilsammen har afsat 200 mio. kr. i perioden Projektet ledes af en styregruppe med Biblioteksstyrelsen som sekretariat. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek skal give elektronisk adgang til alle digitale ressourcer, som findes på landets forskningsbiblioteker, herunder alle væsentlige internationale elektroniske tidsskrifter og informationsdatabaser.

10 Forskere og studerende er de primære brugere, og DEF skal fremtræde som ét sammenhængende bibliotek, hvor brugerne, i første omgang primært forskere og studerende, har adgang over Internettet. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek vil være etableret i Kulturministeriet er sammen med Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet ved at udarbejde en plan for DEFs videre udvikling efter DEF skal forudsat udbygges gennem digitalisering af materialer og køb af licenser til tidsskrifter og databaser. DEF skal supplere Det Virtuelle Universitet (DVUNI) som en central del af infrastrukturen for forskning og højere uddannelse. På lidt længere sigt skal samarbejdet udvides til også at omfatte folkebibliotekerne med Danmarks Elektroniske Bibliotek som udviklingsperspektiv. Planen indebærer forslag om at en række centrale funktioner varetages af en fælles organisation med egen bestyrelse. Den fælles organisation vil bl.a. skulle have ansvaret for den nationale infrastruktur, indkøb af nationale licenser til tidsskrifter og databaser og koordinering af digitaliseringsprojekter. Der lægges op til et tæt samarbejde med Danmarks Virtuelle Universitet. Planen er baseret på en betydelig medfinansiering fra bibliotekerne. 5. Udbygning af Kulturnet Danmark som portal for kulturen på Internettet Kulturnet Danmark er Kulturministeriets portal til kulturen på Internettet. Portalen redigeres af et sekretariat, men er i øvrigt baseret på et samarbejde mellem kulturinstitutionerne under Kulturministeriet. Den enkelte institution har ansvaret for sit eget bidrag inden for de generelle retningslinier for Kulturnettet. Kulturnettet giver i dag internetadgang til et lille udsnit af kulturinstitutionernes samlinger af genstande, kunstværker, bøger, dokumenter, billeder, lydoptagelser og film. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Visionen om Kulturnet Danmark er således visionen om det digitale nationale museum, det virtuelle landsdækkende galleri, det danske elektroniske kulturleksikon. Under Kulturnet Danmark er der siden 1996 gennemført en række digitaliseringsprojekter, som har udviklet institutionernes kompetence på dette felt, og givet vigtige erfaringer om kulturformidling over Internettet, og der er givet elektronisk adgang til beskedne dele af institutionernes samlinger. Med handlingsplanen lægges der op til en kraftigt forøgelse af det indhold, som Kulturnettet giver adgang til. Udviklingen nødvendiggør øget fokus på Kulturnettets fremtidige udvikling som katalysator og spydspids for kulturens IT-udvikling. 6. Bevaring af den elektroniske kulturarv Den digitalt skabte kulturarv det vil sige alle former for udgivelser på Internettet (de såkaldte netpublikationer) - blev i 1997 som noget nyt omfattet af pligten

11 til aflevering i henhold til lov om pligtaflevering. Formålet med loven er at sikre, at alt materiale, der udgives i Danmark, bevares for eftertiden. Der skelnes i loven mellem statiske og dynamiske netpublikationer, idet kun førstnævnte er omfattet af afleveringspligten. De statistiske netpublikationer omfatter hovedsageligt afsluttede værker (fx bøger og tidsskrifter), der spredes via Internet. Til de dynamiske netpublikationer hører netbaseret materiale, der løbende opdateres fx netaviser, tidsskrifter og onlinedatabaser, hjemmesider mv. Både med hensyn til de statiske og de dynamiske netpublikationer er der behov for en langsigtet planlægnings- og udviklingsstrategi med henblik på at bevare den kulturarv, som i dag forefindes og skabes elektronisk. 7. Støtte til produktion af multimedier og digital kunst I multimediekunsten reflekteres ofte over teknologiens rolle i forhold til kulturelle og sociale sammenhænge og et globalt informations- og netværkssamfund. Multimediekunstnernes forestillinger er interessante, fordi de er med til at definere de etiske og politiske værdier, som morgendagens Danmark skal bygge på. Hidtil har den kulturpolitiske indsats på området været sporadisk, men i takt med at de digitale teknologier og produkter udbredes til alle dele af den enkelte borgers hverdag, stiger behovet for kunstneriske udtryk og refleksioner. Siden 1998 har Kulturministeriets udviklingsfond støttet det digitale multimedieområde, og herunder særligt den kunstneriske dimension. Filminstituttet har samtidig udarbejdet en handlingsplan for multimedieområdet i samarbejde med bl.a. Kulturministeriets udviklingsfond, Undervisningsministeriet og DR. Når den nuværende resultatkontrakt med Filminstituttet udløber ved udgangen af 2002, skal der tages stilling til den videre indsats på dette område. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Det er vigtigt både for udviklingen af et æstetisk formsprog og for fastholdelsen og styrkelsen af en dansk kulturel identitet, at de kreative miljøer i Danmark har ordentlige muligheder for at arbejde med multimedieproduktioner og de nye medier, men disse produktionsformer er typisk forholdsvis omkostningstunge. 8. Rammebetingelser for digital indholdsproduktion Ud over konkrete offentlige initiativer for at sikre kulturelt indhold i de digitale medier, vil Kulturministeriet gennemføre en række andre initiativer, som forbedrer og udvikler rammerne for en dansk privat indholdsproduktion i digital form. Kunsten i netværkssamfundet Kulturministeren har i februar 2001 nedsat en arbejdsgruppe om kunstens vilkår i Netværkssamfundet. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en redegørelse om

12 kunstens vilkår i det digitale netværkssamfund. Herved forstås et samfund, hvor information og immaterielle produkter (herunder kunstværker) formidles i digital form gennem elektroniske netværk. Gruppens bud på konsekvenserne af digital produktion og distribution af litteratur, musik, billedkunst, dramatik m.v. findes på Redegørelsen diskuterer indgående de særlige problemstillinger, der er forbundet med netkunstens forskellige former herunder interaktiv fiktion. Den peger på nødvendigheden af særlige støtteforanstaltninger til fremme af den nye kunst. Gruppen bag redegørelsen lægger op til indgående debat om emnet, bl.a. på et stormøde den 28. august. Som afslutning på debatten afgiver arbejdsgruppen i efteråret sine endelige indstillinger til kulturministeren. Ophavsretten i informationssamfundet Ophavsretsloven og en række internationale aftaler, traktater og EU-direktiver lægger væsentlige rammer for udnyttelsen af rettighedsbeskyttede værker og datasamlinger i digital form. EU-direktivet om ophavsretten i informationssamfundet forventes formelt vedtaget i løbet af kort tid. Direktivet sikrer fælles europæiske rammer for løsningen af en række rettighedsproblemer. Direktivet indeholder en kort implementeringsfrist på 18 måneder. Derfor fremsættes et lovforslag til implementering af direktivet i Danmark i Folketinget i den kommende folketingssamling. Det danske EU-formandskab De nationale og europæiske rammebetingelser for indholdsproduktion til de nye medier undergår i disse år store forandringer. For at belyse hvordan regeringen kultur- og erhvervspolitisk kan forbedre disse rammebetingelser vil regeringen frem til det europæiske formandskab i 2002 undersøge de nationale og europæiske rammebetingelser for indholdsproduktion til de nye medier. Kulturministeriet har derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Erhvervsministeriet og Forskningsministeriet, som skal gennemføre undersøgelsen og vurdere hvilke temaer, der kan tages op i det danske EU-formandskab i Note: Kulturministeriets hvidbog af 25. marts 2001 er et led i kortlægningen af de kulturpolitiske udfordringer i Informationssamfundet. Den skitserer de overordnede problemstillinger og gør status for allerede igangværende initiativer og projekter i spændingsfeltet mellem IT og kultur.

To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen.

To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen. Bilag 1 Innovative kommunikations centre Ansøgning til Leader+ - November 2002 Projektbeskrivelse Radio NR/LokalRadio Rørvig skal herved søge Leader+ om projektstøtte til etablering af innovative kommunikationscentre.

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere