Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation"

Transkript

1 Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

2 Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får rigeligt med plads på bredbånd, computer- og tv-skærm. Kulturen kan bidrage med indhold. De danske kulturinstitutioner rummer et skatkammer af viden og vidensbyrd om vores kunst- og kulturarv, vores politiske og økonomiske historie, den danske filmskat, danskernes slægtshistorie. Samlingerne på vores arkiver, biblioteker og museer er uudtømmelige og kan danne fundamentet for udviklingen af unikt digitalt indhold ikke bare til Danmark som verdens bedste IT-nation men også til Danmark som vækstcenter for kultur, undervisning og forskning. Vi er godt på vej. Kulturinstitutionerne har gennem de senere år eksperimenteret med nye formidlings- og anvendelsesformer ved hjælp af den digitale teknologi. Mange af eksemplerne er banebrydende også med international målestok: landsdækkende digitalt bibliotek via bibliotek.dk, århundredets kunsthistorie via detvirtuellekunstmuseum.dk og målrettet formidling til forskere og studerende via deflink.dk. Regeringen vil desuden sikre, at Danmarks Nationalleksikons enestående kultur- og vidensdatabase bevares, udbygges og stilles til rådighed for borgerne i digital form. Men vi skal meget gerne videre. Det vi har set hidtil, er kun et fingerpeg om de muligheder, vi har for at skabe og formidle indhold på nettet. Samtidig har vi som nation et ansvar for at udnytte informationsteknologien til at styrke og rationalisere bevaringsindsatsen i forhold til landets kunst- og kulturhistoriske samlinger. Folketingets Kulturudvalg har i april afholdt et seminar om bevaring af kulturarven. Seminaret viste, at der er behov for en langsigtet og tværgående indsats, hvis vi fortsat vil have rige muligheder for oplevelser og historiske studier i vores arkiver, biblioteker og museer. Danmark som verdens bedste IT-nation handler ikke kun om isenkram, men også om menneskelig udfoldelse og udvikling. Det handler om, at Danmark skal være et vækstområde, hvor vi afprøver nye veje i videns- og informationssamfundet et samfund, der både fokuserer på udviklingen af vores demokrati, undervisning og kultur og på forskning, produktion og produktudvikling. Danmark som verden bedste IT-nation er et samfund i rivende kulturel udvikling. Med denne IT-handlingsplan opstilles et idékatalog over initiativer på kulturområdet, som vil kunne medvirke til at fremme denne udvikling. Initiativerne vil indgå i regeringens almindelige udgiftspolitiske prioritering i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års finanslove. Elsebeth Gerner Nielsen

3 Indhold 1. Målsætninger Digitalisering af kulturarven Digitalisering af public service stationerne Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Udbygning af Kulturnet Danmark som portal for kulturen på Internettet Bevaring af den elektroniske kulturarv Støtte til produktion af multimedier og digital kunst Rammebetingelser for digital indholdsproduktion... 11

4 1. Målsætninger Visionen om Danmark som verdens bedste IT-nation indebærer en målsætning om, at alle anvender informationsteknologien i dagligdagen. Dette forudsætter, at borgerne råder over relevant kompetence og udstyr, og det forudsætter, at informationsteknologien giver adgang til attraktive tjenester, informationer og oplevelser. Det er indholdet, der skal skabe den brede interesse for at benytte de nye digitale muligheder. Et attraktivt indhold er nødvendigt, hvis der skal kunne skabes en bred efterspørgsel efter adgang til den digitale verden gennem morgendagens bredbåndstjenester. Kulturområdet kan allerede i dag levere væsentlige bidrag til et sådant indhold. Kultur kan skabe veje og spor i den digitale verden, der giver den enkelte borger en større forståelse for sit samfund og en følelse af at høre til. Men kultur kan også være motor for udbredelsen af bredbåndet. Kultur kan både give konkurrencefordele og identitet og derved bærer kulturområdets overgang til IT et enormt potentiale i sig. Kulturministeriet lægger op til en handlingsplan for en intensiveret digitaliseringsindsats, som kan give et vægtigt bidrag til regeringens IT-politik og samtidig opfylde en række vigtige kulturpolitiske målsætninger. Handlingsplanen sigter mod over en årrække at realisere bl.a. følgende visioner: At give befolkningen adgang til et omfattende udbud af kulturelt kvalitetsindhold på Internettet og i kommende bredbåndstjenester. Dette vil være et vigtigt bidrag til regeringens IT-politik, men det er samtidig en vigtig kulturpolitisk målsætning. Det er nødvendigt med en målrettet indsats for at styrke dansk kulturproduktion på de områder (især film, musik og tv) hvor den internationale medieindustri ellers er dominerende. Dette gælder også på Internettet. De offentlige kulturinstitutioner kan som nævnt give et væsentligt bidrag til opfyldelse af denne målsætning. Digitalisering af institutionernes samlinger og formidling over Internettet vil gøre det muligt at gøre kulturarven tilgængelig for brede målgrupper i hele Danmark. At styrke indsatsen for formidling, bevaring og sikring af samlingerne i arkiver, biblioteker og museer gennem digitalisering og formidling af meget benyttede eller sårbare originalmaterialer. Som en del af denne målsætning skal der formuleres en politik for bevaring af den digitale kulturarv. Digitalisering af meget benyttede materialer og kataloger skal endvidere resultere i en forbedret og mere rationel betjening af brugerne.

5 At styrke grundlaget for forskningen. Dette kan ske gennem videreudvikling af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek og gennem digitalisering af materialer, som har særlig forskningsrelevans. At styrke kulturerhvervenes muligheder for at producere digitalt indhold. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i den gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. At opnå en væsentlig forbedret betjening af blinde og svagtseende ved at give adgang fra hjemme-pc til lydbøger og andre materialer. nger Gennem digitalisering kan vi bidrage til at løse en række af de kolossale problemer med bevaring af kulturarven. Det originalmateriale, som ikke lader sig bevare, kan overleve ved at blive lagret i digital form. Det gælder for eksempel papirmaterialer, der trues af nedbrydning på grund af kemiske processer eller megen brug. Desuden betyder digitaliseringen en kolossal forbedring af formidlingsmulighederne. Man kommer til at kunne sidde i Thy og læse de islandske håndskrifter. Demokratiseringen af kulturen vil aldrig få bedre vilkår. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. Handlingsplanen bygger videre på den indsats for en digitalisering af kulturen, som Kulturministeriet gennem de senere år har arbejdet for, hvor der er gennemført en række digitaliseringsprojekter, som illustrerer mulighederne. 2. Digitalisering af kulturarven Samlingerne på museer, biblioteker og arkiver udgør et skatkammer af viden og vidnesbyrd om den danske kulturarv, som er velegnede til digitalisering. Der kan fx være tale om billedkunst, kort, fotos, lydoptagelser og den offentlige sektors arkiver eller den danske filmskat materiale til undervisning, forskning, oplevelse og kulturel udvikling. Den digitale teknologi rummer rige muligheder for at udbrede kendskabet til kulturarven og for at udvikle nye formidlingsformer, der appellerer til en bred kreds af brugere voksne og deres børn, slægtsforskere, kunstinteresserede, filmelskere, folkeskolen, forskere og studerende. Der foreligger allerede en række konkrete eksempler på mulighederne i digitaliseringen af kulturinstitutionernes samlinger, som det ses af nedenstående figur.

6 Figur: Fra kulturen til bredbåndet - eksempler Digitalisering af programarkiverne i DR og TV 2, hvor der gennem medieaftalen er afsat 80 mio. kr. til en indsats i 2004 Bibliotek.dk. Verdens første landsdækkende bibliotekskatalog på Internettet Detvirtuellekunstmuseum.dk, hvor udvalgte danske kunstværker fra det 20. århundrede kan ses i forskellige udstillinger med billedgengivelser og tilhørende tekster Statens Museum for Kunst giver på Internettet adgang til fotos af (næsten) samtlige værker i malerisamlingen. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, hvor forskere og studerende via fagportaler på Internettet kan søge materiale og elektroniske dokumenter på tværs af bibliotekernes samlinger. Nationalmuseet har med Eskimoiske Skatkamre givet et fornemt eksempel på, hvordan omfattende museumssamlinger kan formidles digitalt. Lydoptagelser fra den nyere Danmarkshistorie fra Statsbiblioteket Finfo.dk En internetportal for etniske minoriteter i Danmark, der giver indvandrere adgang til information om danske samfundsforhold og en global internetguide med vægt på alsidig nyhedsformidling. Portalen Po skal tilbyde formidling på 14 forskell sprog.

7 I de kommende års arbejde med digitalisering på kulturinstitutionerne skal udgangspunktet være en prioritering af de digitaliseringsprojekter, der rummer det største formidlingspotentiale, men med inddragelse af bevaringsmæssige og forskningsmæssige perspektiver. Som eksempler på sådanne digitaliseringsprojekter kan nævnes: Folketællingslister, kirkebøger og andet materiale fra Statens Arkiver, som er efterspurgt af slægtsforskere og lokalhistorikere. Det Kongelige Biblioteks samlinger af kort og fotografier Statsbibliotekets samlinger af historiske lydoptagelser og musik Samlinger af arkitekttegninger på Kunstakademiets bibliotek (virtuelt arkitekturmuseum) Den danske litteraturs klassikere som elektroniske bøger på Internettet Mange andre eksempler kan nævnes. Nogle enkelte er mere udførligt beskrevet nedenfor: Digitalisering på museerne Der ligger et stort potentiale i digitalisering af udvalgte dele af museernes samlinger. Ansvaret for de landsdækkende kunst- og kulturhistoriske registre, Kunst Indeks Danmark (KID) og Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC) vil blive samlet i den museumsstyrelse, som vil blive oprettet i begyndelsen af Dermed skabes et kompetencecenter for digitalisering af udvalgte dele af samlingerne på de 135 statsanerkendte museer samt for de nationale museers databaser Opgaven vil være at koordinere og prioritere, hvilke kunst- og kulturhistoriske genstande der skal digitaliseres i formidlings- og bevaringsøjemed, samt at udvikle ekspertise på området med henblik på at kunne bistå museerne i digitaliseringsarbejdet. Digital filmdistribution Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Den informationsteknologiske udvikling har skabt nye udfordringer og ikke mindst helt nye muligheder for kulturinstitutionernes bevaringsog formidlingsindsats. IT er et fremragende redskab til at registrere samlinger, sikre bevaring af dele af kulturarven og til kulturformidling. De nye muligheder for online-søgninger via internettet, herunder muligheden for at søge på tværs af de forskellige institutioner og institutionsområder, har allerede medført en betydelig nemmere adgang til store dele af kulturarven. Filminstituttet råder over en samling af kort- og dokumentarfilm på ca titler. En stor del af samlingen er særdeles velegnet til digitalisering med henblik på distribution via Internettet eller bredbånd til fx biblioteker og undervisningsinstitutioner.

8 Navnlig på skoleområdet vil denne nye formidlingsform kunne bidrage positivt til, at kort- og dokumentarfilmene får større indpas i skolernes undervisning og i det pædagogiske arbejde. Der vil hermed kunne skabes et nyt "rum" - en ny måde at undervise på - som også vil stimulere elevernes ønske om selv "at gå videre" med stoffet. Et digitalt fremstød overfor skolesektoren kan suppleres med en webportal med indgange til de undervisningsegnede film og ved udviklingen af interaktivt undervisningsmateriale til den enkelte film, med vejledning til lærerne og interaktive opgaver til eleverne og diverse relevante links. Digitale ordbøger og sprogdatabase Den nye danske ordbog, der udarbejdes af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Dansk Sprognævn er baseret på omfattende elektroniske samlinger af danske ord og tekster. Disse ordbøger og databaser bør gøres tilgængelige på Internettet. Kulturministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder i digital formidling af disse vigtige sproglige redskaber og komme med forslag til, hvordan en løbende digital formidling kan organiseres. Digitalisering og forskningen I et samarbejde med Statens Humanistiske Forskningsråd planlægges digitalisering af dele af kulturinstitutionernes samlinger, som er særligt relevante i forskningssammenhæng. Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende mv. I de kommende år skal Danmarks Blindebibliotek i henhold til en 4-årig resultatkontrakt med ministeriet dels producere nye digitale lydoptagelser og lydbøger, dels konvertere eksisterende analoge lydbøger til digital form i et stort omfang. Det er Blindebibliotekets målsætning, at blinde og svagtseende via deres hjemme-pc skal kunne få direkte adgang til relevante materialer. Dette vil give biblioteket mulighed for i langt højere grad at målrette sin formidling til udvalgte grupper (fx blinde og svagtseende i erhverv eller under uddannelse). 3. Digitalisering af public service stationerne Public service stationerne på Internettet Det er vigtigt, at de danske public service medier ikke bare er til stede på radio og tv, men også på Internettet med et alsidigt og kvalitetspræget tilbud. Derfor er internetvirksomhed nu med den seneste ændring af radio- og tv-loven blevet gjort til en forpligtelse for DR og TV2. Med medieaftalen er der af licensmidlerne afsat 200 mio. til udvikling af public service tilbud på Internettet.

9 Digitalt jordbaseret tv Med medieaftalen er der truffet beslutning om at udbyde de jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. Der forventes at være frekvenskapacitet til mellem 15 og 20 tv-programmer. Det følger af aftalen, at DR og TV2 skal råde over 4 af disse sendemuligheder. Når udbuddet af de øvrige sendemuligheder er gennemført, vil opbygningen af digitale sendernet kunne påbegyndes. Overgangen til digitalt tv er allerede i fuld gang på satellit- og kabelplatformene på rent markedsmæssige vilkår. Udviklingen af digitalt tv er en central del af kulturområdets digitalisering. Digitaliseringen indebærer således ikke bare mulighed for et øget udbud af tv, men også mulighed for at kombinere det traditionelle tv med nye digitale tjenester, som borgerne kan få Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Selv om fremtidens medier er for segmenterede og komplekse til at blive egentlige massemedier, som vi kender det i dag, vil de formentlig stadig være berettiget genstand for stor (kultur)politisk bevågenhed og interesse. De nye medier vil sandsynligvis overtage tv s nuværende rolle som hovedparten af borgernes primære referenceramme. Sikringen af den kulturelle mangfoldighed, afspejlingen af de danske levevilkår og fastholdelsen af en dansk kunstnerisk og kulturel produktion af høj kvalitet bliver derfor fortsat pejlemærker for den kulturpolitiske indsats i Informationssamfundet. adgang til via tv-skærmen og som kan bidrage til at styrke befolkningens ITkompetence. Med medieaftalen er der afsat licensmidler til finansiering af DR s og TV 2 s andel af et jordbaseret digitalt tv-sendernet og til public service stationernes udvikling af digitalt programindhold. Konvergensredegørelsen Kulturministeren og forskningsministeren har i juni 2001 offentliggjort en fælles konvergensredegørelse, der nærmere belyser mediekonvergensen og dens muligheder og dilemmaer. Redegørelsen skal åbne for en bredere debat om perspektiverne i konvergensen. Ministrene vil sætte ekstra fokus på emnet ved en konference den 16. august. På grundlag af debatten vil regeringen i efteråret 2001 afgive en redegørelse til Folketinget, hvori der vil blive taget stilling til behovet for konkrete initiativer til en samordnet politik på IT-, tele- og medieområdet i lyset af konvergensen. 4. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet, som tilsammen har afsat 200 mio. kr. i perioden Projektet ledes af en styregruppe med Biblioteksstyrelsen som sekretariat. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek skal give elektronisk adgang til alle digitale ressourcer, som findes på landets forskningsbiblioteker, herunder alle væsentlige internationale elektroniske tidsskrifter og informationsdatabaser.

10 Forskere og studerende er de primære brugere, og DEF skal fremtræde som ét sammenhængende bibliotek, hvor brugerne, i første omgang primært forskere og studerende, har adgang over Internettet. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek vil være etableret i Kulturministeriet er sammen med Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet ved at udarbejde en plan for DEFs videre udvikling efter DEF skal forudsat udbygges gennem digitalisering af materialer og køb af licenser til tidsskrifter og databaser. DEF skal supplere Det Virtuelle Universitet (DVUNI) som en central del af infrastrukturen for forskning og højere uddannelse. På lidt længere sigt skal samarbejdet udvides til også at omfatte folkebibliotekerne med Danmarks Elektroniske Bibliotek som udviklingsperspektiv. Planen indebærer forslag om at en række centrale funktioner varetages af en fælles organisation med egen bestyrelse. Den fælles organisation vil bl.a. skulle have ansvaret for den nationale infrastruktur, indkøb af nationale licenser til tidsskrifter og databaser og koordinering af digitaliseringsprojekter. Der lægges op til et tæt samarbejde med Danmarks Virtuelle Universitet. Planen er baseret på en betydelig medfinansiering fra bibliotekerne. 5. Udbygning af Kulturnet Danmark som portal for kulturen på Internettet Kulturnet Danmark er Kulturministeriets portal til kulturen på Internettet. Portalen redigeres af et sekretariat, men er i øvrigt baseret på et samarbejde mellem kulturinstitutionerne under Kulturministeriet. Den enkelte institution har ansvaret for sit eget bidrag inden for de generelle retningslinier for Kulturnettet. Kulturnettet giver i dag internetadgang til et lille udsnit af kulturinstitutionernes samlinger af genstande, kunstværker, bøger, dokumenter, billeder, lydoptagelser og film. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Visionen om Kulturnet Danmark er således visionen om det digitale nationale museum, det virtuelle landsdækkende galleri, det danske elektroniske kulturleksikon. Under Kulturnet Danmark er der siden 1996 gennemført en række digitaliseringsprojekter, som har udviklet institutionernes kompetence på dette felt, og givet vigtige erfaringer om kulturformidling over Internettet, og der er givet elektronisk adgang til beskedne dele af institutionernes samlinger. Med handlingsplanen lægges der op til en kraftigt forøgelse af det indhold, som Kulturnettet giver adgang til. Udviklingen nødvendiggør øget fokus på Kulturnettets fremtidige udvikling som katalysator og spydspids for kulturens IT-udvikling. 6. Bevaring af den elektroniske kulturarv Den digitalt skabte kulturarv det vil sige alle former for udgivelser på Internettet (de såkaldte netpublikationer) - blev i 1997 som noget nyt omfattet af pligten

11 til aflevering i henhold til lov om pligtaflevering. Formålet med loven er at sikre, at alt materiale, der udgives i Danmark, bevares for eftertiden. Der skelnes i loven mellem statiske og dynamiske netpublikationer, idet kun førstnævnte er omfattet af afleveringspligten. De statistiske netpublikationer omfatter hovedsageligt afsluttede værker (fx bøger og tidsskrifter), der spredes via Internet. Til de dynamiske netpublikationer hører netbaseret materiale, der løbende opdateres fx netaviser, tidsskrifter og onlinedatabaser, hjemmesider mv. Både med hensyn til de statiske og de dynamiske netpublikationer er der behov for en langsigtet planlægnings- og udviklingsstrategi med henblik på at bevare den kulturarv, som i dag forefindes og skabes elektronisk. 7. Støtte til produktion af multimedier og digital kunst I multimediekunsten reflekteres ofte over teknologiens rolle i forhold til kulturelle og sociale sammenhænge og et globalt informations- og netværkssamfund. Multimediekunstnernes forestillinger er interessante, fordi de er med til at definere de etiske og politiske værdier, som morgendagens Danmark skal bygge på. Hidtil har den kulturpolitiske indsats på området været sporadisk, men i takt med at de digitale teknologier og produkter udbredes til alle dele af den enkelte borgers hverdag, stiger behovet for kunstneriske udtryk og refleksioner. Siden 1998 har Kulturministeriets udviklingsfond støttet det digitale multimedieområde, og herunder særligt den kunstneriske dimension. Filminstituttet har samtidig udarbejdet en handlingsplan for multimedieområdet i samarbejde med bl.a. Kulturministeriets udviklingsfond, Undervisningsministeriet og DR. Når den nuværende resultatkontrakt med Filminstituttet udløber ved udgangen af 2002, skal der tages stilling til den videre indsats på dette område. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Det er vigtigt både for udviklingen af et æstetisk formsprog og for fastholdelsen og styrkelsen af en dansk kulturel identitet, at de kreative miljøer i Danmark har ordentlige muligheder for at arbejde med multimedieproduktioner og de nye medier, men disse produktionsformer er typisk forholdsvis omkostningstunge. 8. Rammebetingelser for digital indholdsproduktion Ud over konkrete offentlige initiativer for at sikre kulturelt indhold i de digitale medier, vil Kulturministeriet gennemføre en række andre initiativer, som forbedrer og udvikler rammerne for en dansk privat indholdsproduktion i digital form. Kunsten i netværkssamfundet Kulturministeren har i februar 2001 nedsat en arbejdsgruppe om kunstens vilkår i Netværkssamfundet. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en redegørelse om

12 kunstens vilkår i det digitale netværkssamfund. Herved forstås et samfund, hvor information og immaterielle produkter (herunder kunstværker) formidles i digital form gennem elektroniske netværk. Gruppens bud på konsekvenserne af digital produktion og distribution af litteratur, musik, billedkunst, dramatik m.v. findes på Redegørelsen diskuterer indgående de særlige problemstillinger, der er forbundet med netkunstens forskellige former herunder interaktiv fiktion. Den peger på nødvendigheden af særlige støtteforanstaltninger til fremme af den nye kunst. Gruppen bag redegørelsen lægger op til indgående debat om emnet, bl.a. på et stormøde den 28. august. Som afslutning på debatten afgiver arbejdsgruppen i efteråret sine endelige indstillinger til kulturministeren. Ophavsretten i informationssamfundet Ophavsretsloven og en række internationale aftaler, traktater og EU-direktiver lægger væsentlige rammer for udnyttelsen af rettighedsbeskyttede værker og datasamlinger i digital form. EU-direktivet om ophavsretten i informationssamfundet forventes formelt vedtaget i løbet af kort tid. Direktivet sikrer fælles europæiske rammer for løsningen af en række rettighedsproblemer. Direktivet indeholder en kort implementeringsfrist på 18 måneder. Derfor fremsættes et lovforslag til implementering af direktivet i Danmark i Folketinget i den kommende folketingssamling. Det danske EU-formandskab De nationale og europæiske rammebetingelser for indholdsproduktion til de nye medier undergår i disse år store forandringer. For at belyse hvordan regeringen kultur- og erhvervspolitisk kan forbedre disse rammebetingelser vil regeringen frem til det europæiske formandskab i 2002 undersøge de nationale og europæiske rammebetingelser for indholdsproduktion til de nye medier. Kulturministeriet har derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Erhvervsministeriet og Forskningsministeriet, som skal gennemføre undersøgelsen og vurdere hvilke temaer, der kan tages op i det danske EU-formandskab i Note: Kulturministeriets hvidbog af 25. marts 2001 er et led i kortlægningen af de kulturpolitiske udfordringer i Informationssamfundet. Den skitserer de overordnede problemstillinger og gør status for allerede igangværende initiativer og projekter i spændingsfeltet mellem IT og kultur.

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere