PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER"

Transkript

1

2 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger. Tom Robbins Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice har udgangspunkt i Århus Kommunes Bibliotekspolitik Af bibliotekspolitikken fremgår bl.a., at Århus Kommune har som målsætning, at bibliotekerne skal have kvalitet, aktualitet og alsidighed i de tilbud, som borgerne tilbydes. Det er derfor dette materiales overordnede formål at sikre, at valg og indkøb af medier i Borgerservice og Biblioteker sker med disse tre væsentlige kriterier for øje og samtidig ridser rammerne op for, hvordan det konkret skal udmønte sig. Målgrupper er dels de medarbejdere, som foretager medieindkøb i Borgerservice og Biblioteker, dels borgere, som ønsker at orientere sig i baggrunden og forudsætningerne for de valg, som ligger til grund for det medieudbud, som bibliotekerne råder over nu og fremover. Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice skal ses i sammenhæng med en centralisering af medievalget, som er vedtaget af Århus Byråd den 5. oktober 2006 i forbindelse med budgetforlig Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice er udarbejdet af en arbejdsgruppe i efteråret 2006 og vedtaget i Kultur og Borgerservice i marts Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice skal opdateres senest i efteråret Flemming Knudsen Rådmand for Kultur og Borgerservice

3 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 3 1. Overordnet formål med Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice har et dobbelt formål. For det første skal den sikre ensartede rammer for personalets indkøb. Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice skal tjene som et hjælpemiddel for de personer, der har ansvar for medievalget. Desuden skal den være et informativt redskab for nye medarbejdere. For det andet skal den give borgerne mulighed for at kende grundlaget for indkøb af medier og dermed forudsætningen for det udvalg af medier, de kan forvente at finde på bibliotekerne i Århus Kommune. Med medier forstås alle former for trykte og digitale medier, traditionelle såvel som webbaserede. Medietyperne er som udgangspunkt sidestillede. 2. Grundlag for Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker er en offentlig virksomhed med public serviceforpligtelse over for borgerne i bred forstand. At have public service forpligtelse betyder, at biblioteket ved indkøbet både skal dække det brede og populære samt det smalle og det knapt så søgte. Kompetencen til at indkøbe medier er uddelegeret fra Århus Byråd til Århus Kommunes Biblioteker, hvilket fremgår af Selvforvaltningsaftalen for Århus Kommunes Biblioteker af 9. juni 2004 (afsnit 2.3.). Medieindkøb hviler på de to indledende paragraffer i Biblioteksloven 1, der afspejles i Bibliotekspolitikkens formuleringer, som det er nævnt i indledningen: 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende. 1 Lov om biblioteksvirksomhed (lov nr. 340 af 17. maj 2000).

4 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 4 En væsentlig forudsætning for bibliotekernes neutralitet, saglighed og lødighed er netop de nævnte materialevalgskriterier. Brugerne af bibliotekerne kan således have tillid til, at der er foretaget en udvælgelse med vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet af de materialer eller de tilbud, herunder digitale tjenester, der stilles til rådighed. På denne baggrund kan det siges, at indkøbet skal: afspejle øjeblikkelig efterspørgsel og fremtidens brugerbehov sikre borgeren kulturtilbud, som giver oplevelse og viden spænde fra lokal til global vidensadgang levere råstoffet til livslang læring styrke sociale indsatser og integration fremme innovation og interaktivitet med den enkelte borger dække borgernes behov for fritidslæsning 3. Faktorer, der påvirker valg og indkøb af medier Indkøb og valg af medier er for en stor dels vedkommende et resultat af en dialog mellem de enkelte brugere og medarbejdere på biblioteket. Der købes i vid udstrækning ind efter de præferencer og den efterspørgsel, der er i kommunen, kombineret med en biblioteksfaglig vurdering af de medier, der skal være tilgængelige. Kombinationen af brugernes kompetencer og personalets faglighed giver en interaktiv merværdi i forhold til valget af de medier, der skal være på bibliotekerne i Århus Kommune. Sammensætningen af brugergrundlaget i en kommune er således af stor betydning for de medievalg, der foretages. Ud over indkøbet til kommunens egne borgere, skal der købes ind til den efterspørgsel fra borgere i andre kommuner, der udspringer af, at Borgerservice og Biblioteker har en centralbiblioteksfunktion i Region Midtjylland. 3.1 Befolkningssammensætningen i Århus Kommune Århus er en unge by, der samtidig har en stigende ældregruppe. I de kommende år forstærkes denne tendens ved, at de uddannelsessøgendes årgange bliver større, og gruppen af ældre over 65 år vokser. Samtidig falder både antallet af erhvervsaktive samt antallet af børn. Det unge islæt viser sig i den store andel af uddannelsessøgende. Århus er landets næststørste uddannelsesby, og biblioteket skal være medvirkende til at tiltrække og uddanne videns- og innovationstalenter

5 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 5 Samtidig har Århus Kommune mange borgere med en fler-kulturel baggrund. Et af omdrejningspunkterne i den nye Integrationspolitik for Århus Kommune er uddannelse. For at understøtte dette er det vigtigt, at bibliotekerne har fokus på viden, uddannelse og læring En anden vigtig fokusgruppe er de handicappede fysiske såvel som psykiske. Bibliotekerne har en vigtig rolle i at medvirke til, at disse meget forskellige grupper af borgeres behov tilgodeses, så gruppen bruger bibliotekernes tilbud og derved understøttes i deres faglige og personlige udvikling. 3.2 Medieudviklingen Bibliotekernes traditionelle opgave med at stille information til rådighed har gennem nogle år udviklet sig til i langt højere grad at fokusere på formidling i samspil med den enkelte borger. Dertil kommer, at borgerne efterspørger de fysiske og digitale miljøer, som præsenterer forskellige former for kulturformidling, oplevelses- og læringstilbud og adgang til information på nye måder. Borgerservice og Biblioteker har et stort, bredt og varieret medietilbud, som er under stadig forandring. Mængden af e-ressourcer vil stige i de kommende år, og nogle medier vil forsvinde i fysisk form. Musik, film og e-ressourcer i fuldtekst i netbårne, nye medieformater har stigende benyttelse. Af nye medietyper kan nævnes den såkaldte sociale software, f.eks. wikies, som er websider, hvor brugerne deler viden med andre brugere. Samtidig med den hastige udvikling inden for e-ressourcerne stagnerer benyttelsen af mere traditionelle medier som bøger. En retningslinie indkøb af medier skal tage højde for disse aktuelle tendenser og samtidig være åben overfor tilpasning til den fremtidige udvikling på medieområdet. 4. Omfang og afgrænsning Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice skal række flere år frem i tiden. Den udmøntes konkret i forbindelse med de årlige budgetlægninger og følges op i det enkelte biblioteks kontraktmål. 5. Indkøb af medier i Kultur og Borgerservices indhold Med afsæt i Bibliotekslovens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet har Borgerservice og Biblioteker udarbejdet 8 indsatsområder 6 generelle (afsnit 5.1) og 2 brugerspecifikke (afsnit 5.2), som er vurderet som væsentlige og retningsgivende for valg af medier i Århus Kommune.

6 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 6 Hvert indsatsområde er specificeret ved en række konkrete handlingsangivelser, hvor det findes relevant. 5.1 Generelle målsætninger Kultur og oplevelser Borgerservice og Biblioteker vil sikre service- og medietilbud til de aktive og kvalitetsbevidste borgere Århus har en stor gruppe af voksne borgere, der efterspørger medier af høj kvalitet ikke mindst med henblik på kultur og oplevelser. Det er borgere, der vil være i aktivt samspil med bibliotekerne som public service virksomheder, og som får mere fritid til at udforske nyt. Der indkøbes de bedste medier inden for alle genrer. Kvaliteten af et medie vurderes ud fra de formidlingsmæssige, faglige og kunstneriske kvaliteter under hensyntagen til den pågældende genres præmisser. Skønlitteratur spiller en vigtig rolle og skal prioriteres højt, ligesom musikken skal spille en væsentlig rolle i medieudbudet. Andelen af e-ressourcer inden for f.eks. musik, multimedier og lydbogsproduktioner skal stige. Viden, uddannelse og læring Borgerservice og biblioteker lægger afgørende vægt på materialer, der fremmer og understøtter indsatsen for livslang læring Som det fremgår af bibliotekspolitikken , skal bibliotekerne støtte den enkeltes livslange læring. Med udgangspunkt i de individuelle behov understøttes denne indsats. Indkøbet skal sikre en mangfoldighed af videnskilder, således at borgerne får præsenteret en vifte af medier, som giver adgang til fremtiden og understøtter nutidens behov. Bibliotekerne i Århus Kommune supplerer de biblioteker, som er tilknyttet lærerinstitutioner i kommunen. Bl.a. med hensyn til lærebogsmateriale.

7 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 7 Medier, der understøtter kortuddannede borgeres læring har høj prioritet. Faglitteratur og faglig information købes og stilles til rådighed. Der abonneres på et stort antal databaser. Personalet har et stort kendskab til de netbårne løsninger og kan formidle et dækkende og opdateret overblik via Århus Kommunes hjemmeside til de nyeste medieformer. Personalet har et stort kendskab til de netbårne løsninger og kan formidle et dækkende og opdateret overblik Der sikres tilgang til e-ressourcer her-og-nu. Biblioteket stiller IT og kommunikationsinfrastruktur til rådighed, hvilket gør det muligt for alle borgere at deltage i demokratiske processer. Globalt og internationalt Borgerservice og Biblioteker forholder sig til den globale virkelighed ved at have fokus på det internationale Et globalt udsyn er vigtigt. Det faktum slås i stigende grad fast, senest i et debatoplæg fra efteråret 2006 fra en international tænketank nedsat af Århus Kommune. Århus har mange uddannelsesinstitutioner med mange studerende af både dansk og udenlandsk oprindelse. På den baggrund er det vigtigt at styrke fokus på det internationale, forholde sig til den globale virkelighed og samtidig stille kulturelle tilbud fra andre lande til rådighed. Udgivelser på det danske sprog skal i samspil med medier på andre sprog dække alle emner og aspekter bedst muligt såvel i forhold til kulturdimensionen som i forhold til viden, uddannelse og læring. Indkøb af medier på andre sprog end dansk (specielt på engelsk) skal styrkes i forhold til tidligere. Medier på andre sprog end dansk købes, hvor det styrker det fremadrettede og det internationale fokus. Medier på andre sprog end dansk købes, når emnet ikke kan dækkes på dansk. Integration med succes Borgerservice og Biblioteker prioriterer medier til flygtninge og indvandrere højt for at medvirke til at sikre et solidt fundament for en vellykket integration i det danske samfund

8 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 8 Århus har mange indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk. I Bibliotekspolitikken fremgår det tydeligt som én af målsætningerne, at Århus Kommunes Biblioteker har en vigtig rolle i styrkelsen af integrationen af flygtninge og indvandrere. Bibliotekerne spiller traditionelt en stor rolle i integrationsprocessen både med hensyn til sprogindlæring, med udvikling af erhvervsrettede kompetencer og med hensyn til fastholdelse af modersmålsfærdigheder i flygtninge- og indvandreres oprindelige sprog. Der afsættes ressourcer til udviklingen af mediesamlingen målrettet flygtninge og indvandrere. Der satses i høj grad på udnyttelse af informationsteknologi i betjeningen af flygtninge og indvandrere. Medier på relevante sprog indkøbes. Alle former for medier til indlæring af dansk indkøbes. Der indkøbes lærebøger og andet undervisningsmateriale, når det skønnes relevant for gruppen. Der indkøbes medier, som kan understøtte erhvervs- og uddannelsesvejledning. Dansk og lokalt Borgerservice og Biblioteker understøtter det danske sprog, den danske kulturarv og den lokale kulturproduktion Det er vigtigt at vide, hvor man kommer fra. Internationalisering og globalt udsyn er vigtigt, men det er samtidig vigtigt at kende sit ståsted og baggrund. Bibliotekerne i Århus Kommune skal i medieudvalget sikre, at den danske kulturarv og den lokale kulturproduktion understøttes på dansk. Målet fremgår tydeligt af Bibliotekspolitikken for Udgivelser af danske produktioner har høj prioritet. Der er ved indkøbet særlig fokus på borgerens muligheder for at styrke sin identitet, og få indsigt i og kende sine rødder. Der tages derfor hensyn til lokale medier af enhver art.

9 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 9 Nye medier Borgerservice og Biblioteker stiller de nyeste medier og en aktuel samling til rådighed Bibliotekerne skal stille nye tilbud til rådighed, som borgerne ikke kan finde andre steder eller som de har svært ved at få adgang til. Herudover skal valget til mediesamlingen være præget af aktualitet. Netpublikationer foretrækkes, hvor de kan erstatte trykte medier. Der tages hensyn til, hvilken medieform, der er bedst egnet i forhold til efterspørgsel, formidling og økonomi. Der oprettes en pulje specielt til investering i nye medier og medieformater for at sikre, at bibliotekerne i Århus Kommune kan tilbyde de nyeste medier og medieformer hurtigst muligt De mest efterspurgte medier skal være til udlån hurtigst muligt efter udgivelsen. Der budgetteres årligt med en pulje til indkøb af særligt efterspurgte titler. For at sikre en aktuel mediebestand skal der mindst én gang årligt ske en gennemgang af mediesamlingen, hvor uaktuelle medier kasseres. Medier, som ikke har været lånt ud i 3 år, overvejes kasseret. Ventetid på reserverede medier skal søges minimeret til højst 3 måneder 5.2 Brugerspecifikke målsætninger Børn og børnefamilier Borgerservice og Biblioteker prioriterer medier til børn og børnefamilier højt for at stimulere og grundfæste sproglige evner og informationslyst Århus har mange børn og unge. Det er vigtigt at stimulere børns sproglige evner og lyst til information. Derfor skal bibliotekerne i sine medieindkøb være fremtidsorienteret og i stand til at opfange nye behov og dermed blive et solidt og attraktivt alternativ til alle de andre tilbud, som børn og unge kan vælge imellem.

10 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 10 Bibliotekerne har en fremtrædende rolle i udviklingen af og støtte til børns faglige og personlige udvikling (Bibliotekspolitikken ). Det er derfor vigtigt, at børn og unge i lokalområdet præsenteres for et bredt udvalg af medier. Der afsættes særskilt ressourcer til børnemedier. Der indkøbes børnemedier i overensstemmelse med de generelle målsætninger (afsnit 5.1) i overensstemmelse med målgruppen, så der er et attraktivt tilbud til denne gruppe i lokalområdet Medier til sproglig udvikling og til læsetræning prioriteres. Der skal være fokus på materialer, der kan hjælpe forældre, der selv har svært ved at støtte deres børn i indlæringen Borgere med særlige behov Borgerservice og Biblioteker tilgodeser, at fysisk og psykisk handicappedes behov tilgodeses ved medievalget. Århus har borgere med forskelligartede fysiske og psykiske handicaps. Biblioteket skal sikre, at alle borgere har adgang til både det fysiske bibliotek, men også til biblioteksydelser både de fysiske og de digitale (Bibliotekspolitikken ). Ved indkøb af medier skal disse befolkningsgruppers særlige behov tilgodeses, så de opnår informationsmæssig ligestilling med borgere uden handicaps. Der tages ligeledes særligt hensyn til folk med større og mindre læsevanskeligheder. Der indkøbes lydbøger på alle relevante medier. Der indkøbes bøger med stor skrift. Der indkøbes læsetræningsmateriale til voksne. Det sikres grupperne tilgængelighed til IT og informationer bl.a. på nettet.

11 Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side Revision af Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice Indkøb af medier i Kultur og Borgerservice skal opdateres senest i efteråret 2010 og koordineres med arbejdet med bibliotekspolitikken for Kilder Århus Kommunes Bibliotekspolitik (vedtager af Århus Byråd 22. juni 2005). Lov om biblioteksvirksomhed (lov nr. 340 af 17. maj 2000). Strategi: Fra information til viden. Biblioteksstyrelsen Selvforvaltningsaftale for Århus Kommunes Biblioteker af 9. juni 2004 Budgetforliget 2007 Generel indkøbspolitik for musik-cd er i ÅKB. Borgerservice og Biblioteker Århus på Verdenskortet. Debatoplæg fra Den Internationale Tænketank for Århus. Erhvervsafdelingen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune 2006.

12

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere