STRATEGI #meretilflere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2015-2018. #meretilflere"

Transkript

1 STRATEGI #meretilflere

2 MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for Meretilflere er måske et nyt udtryk, men det er i realiteten den røde tråd gennem bibliotekets mere end 100-årige historie. Vilkårene for at realisere målsætningen skifter over tid, og det bliver de ved med. Vi lever i en tid med hastig forandring på de områder, hvor Statsbiblioteket arbejder; læring og dannelse, digital videnskab og medier, og det afspejler strategien. Statsbiblioteket har ressourcer og kompetencer, der efterspørges af brugerne, og at fastholde det kræver udvikling. Udviklingsretningen er udpeget af vision og strategi og af rammeaftalens resultatmål. Mens rettesnoren ligger fast med meretilflere, er det vores faglige opgave at udforme de konkrete aktiviteter. Vi sætter alle gode kræfter ind på at realisere visionen og strategien, men der bliver også brug for de bidrag, som partnerskaber kan give. Statsbibliotekets strategi er derfor også en invitation til samarbejde. Svend Larsen Direktør Februar 2015 Statsbiblioteket hører under Kulturministeriet, hvis vision er: Kultur der beriger og bevæger. 2 Udgivet af Statsbiblioteket, februar 2015 Foto: Jørgen Fusgaard og Thomas Søndergaard Oplag: stk. Tryk: Rosendals

3 MISSION Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven. Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service, som understøtter universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning. Som overcentral for danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter og understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere. Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. VISION Statsbiblioteket bidrager til kritisk og aktivt medborgerskab i en globaliseret verden ved at give flere adgang til mere indhold som kilde til oplevelse og viden. #meretilflere 3

4 4

5 STRATEGI Statsbibliotekets ressourcer og kompetencer giver biblioteket en strategisk position som det i samarbejde med relevante partnere vil udnytte til at udvikle service af værdi for brugerne. Statsbiblioteket vil udbrede og dele bibliotekets mange services med flere være på flere platforme og i flere rum gøre det nemt at bruge tekst, lyd og billede i mangfoldige kombinationer og sammenhænge. Statsbibliotekets udviklingsarbejde sker under overskrifterne Kulturarv Medier Læring og dannelse Forskning Partnerskab Digital videnskab 5

6 Kulturarv LÆRING OG DANNELSE Samarbejde mellem mennesker om læring vil udvikle sig hurtigt i de kommende år. Der bliver mere online læring og mere brug af forskellige medier (fx video). Statsbiblioteket vil tage denne udvikling til sig og udvikle bibliotekets service. Målet er at gøre det nemt for brugerne at plukke læringsobjekter på de læringsplatforme, hvor brugerne befinder sig, og hvor de deler og producerer viden. Biblioteket skal være flere steder end i dag, og det skal fremover i højere grad understøtte brugen af andre medietyper end tekst. Biblioteks- rummet er både et fysisk rum og et digitalt rum. Det er både et sted for interaktion mellem mennesker og materialer og et sted for interaktion mellem mennesker. Adgang til at bruge digitalt materiale (e-bøger, e-tidsskrifter, digitaliseret kulturarvsmateriale) er oftest reguleret af aftaler med rettighedshavere, som begrænser brugerkredsen for et givent materiale. Det betyder, at det i mange tilfælde vil være umuligt for en borger at få adgang til digitale materialer på sit lokale bibliotek, hvis ikke biblioteket har købt adgang til disse materialer, idet de ikke kan lånes via bibliotekernes lånesamarbejde sådan som det er tilfældet med fysiske materialer som trykte bøger, tidsskrifter, cd er og dvd er. Som støtte til læring og dannelse ser Statsbiblioteket det som et mål at udvikle services som gør det muligt for borgerne at få adgang til artikler i e-tidsskrifter og digitaliseret kulturarvsmateriale. Det vil ske i forståelse med kommercielle aktører på området. 6

7 DIGITAL VIDENSKAB Partnerskab Videnskabelige aktiviteter bliver mere og mere digitale både i forskningsprocessen og formidlingen. Biblioteket har en vigtig rolle i at stille information til rådighed for forskning og udvikling, og det er i stigende omfang digitale materialer, der efterspørges. Statsbiblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre, at de kan tilgås på tidssvarende måde. Som støtte for forskning vil Statsbiblioteket facilitere publicering (fx rådgivning; publiceringsplatform). En service på publiceringsområdet kan understøtte den nationale strategi for Open Access. Forskningsdata management er et felt, der også i Danmark har fået større opmærksomhed. Grunden er den voldsomt stigende mængde digitale forskningsdata sammenholdt med ønsket om at kunne genbruge sådanne data, både for at opnå ny indsigt og for at kunne kontrollere forskningsresultater (jf. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning). Der er store udfordringer i at opbevare og organisere disse store mængder data med respekt for problemstillinger om oprindelse, kontekst, internationalisering og sikkerhed. Statsbiblioteket har deltaget i udarbejdelse af et forslag til national strategi for området og vil følge op med udvikling af servicetilbud. Teknologien har gjort det muligt at indsamle og bearbejde stadig større mængder data, og der er stigende fokus på at anvende disse data i forskning og udvikling på nye måder, bl.a. i form af datamining. Statsbibliotekets digitale samlinger af kulturarvsmateriale benyttes allerede som data i en række forskningsinfrastrukturprojekter (DIGHUMLAB, CoSound, LARM), og disse data er oplagte objekter for yderligere maskinel udforskning. Rettighedsforhold gør det hensigtsmæssigt at en sådan databehandling sker i Statsbibliotekets regi, og Statsbiblioteket vil etablere en brugermedfinansieret facilitet til datamining i de digitale kulturarvsmaterialer. Læring og dannelse 7

8 MEDIER KULTURARV Forskning Digitalisering har længe præget medieudviklingen, og nogle af de første digitale medier (cd og dvd) benyttes stadig mindre, og der kommer nye materialetyper til, som er mere åbne og flydende end de hidtil kendte velafgrænsede og faste værker. Det giver nye udfordringer, også hvad angår indsamling og bevaring af kulturarven. Men medietyperne udvikler sig forskelligt, og trykte bøger udgives og efterspørges fortsat, og Statsbiblioteket vil videreføre aktiviteterne (indlemmelse og udlån) på dette område. Det sker som library of last resort, idet Statsbiblioteket er nationalt lånecenter eller backup for landets andre biblioteker. Digitalisering af materialer giver gode muligheder for både at forbedre og effektivisere opgaven med informationsforsyning. Det gælder også for materialer rettet mod etniske minoriteter og indvandrere, og Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed. I en tid med hastig forandring i medielandskabet opstår der også et behov for kontinuitet og holdbarhed. At bidrage til det er en opgave for den hukommelsesinstitution som Statsbiblioteket også er. Hele tiden at have fokus på at indsamle og bevare ved at benytte de nyeste teknologier er væsentligt for at udføre opgaverne som hukommelsesinstitution. Mere og mere materiale findes kun i digital form, og det giver udfordringer hvad angår indsamling og bevaring af kulturarven. Mere af det indhold, der i dag indsamles i fysisk/analog form, skal i fremtiden indsamles i digital form. Statsbiblioteket vil i samarbejde med producenter, udgivere og andre aktører i mediebranchen skabe løsninger, som sikrer adgang til de værdier, kulturarven repræsenterer. Statsbiblioteket har særlige bevaringsforpligtelser vedrørende aviser og audiovisuelt materiale (lydoptagelser; radio og tv). Dele af de fysiske samlinger er ikke langtidsholdbare, og Statsbiblioteket vil bevare indholdet af disse ved digitalisering. Digitalisering forbedrer mulighederne for at give flere adgang til kulturarven. Statsbiblioteket arbejder intenst i dette felt med at give adgang til digitaliserede aviser og radio- og tv-udsendelser. På grund af rettighedssituationen er det ikke muligt at gøre hele dette materiale frit tilgængeligt eller til open data. Men spredning af metadata kan bidrage til at gøre materialet synligt og dermed gøre det muligt at nyttiggøre det på nye måder. Digital videnskab 8

9 FORSKNING Statsbiblioteket har unikke digitale samlinger, som allerede bruges i forskning og undervisning. Det gælder fx de radio- og tv-udsendelser som er tilgængelige via bibliotekets Mediestream-service. Disse samlinger vokser, og det er ønskeligt at også brugen og anvendelsesmulighederne øges. Som bidrag hertil vil Statsbibliotekets forskning fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger. Medier PARTNERSKAB Biblioteket vil med respekt for rettigheder indgå partnerskaber i og uden for bibliotekssektoren og sammen med relevante partnere finde måder, hvorpå flere kan få adgang til mere. Vi forudser stigende forventninger til mere digitalt indhold, blandt andet som følge af at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil give langt flere digitale selvbetjeningsløsninger. Tilvejebringelse af mere indhold kræver samarbejde med andre; det kræver partnerskab. I partner- skaber etableres arbejdsdeling, og ressourcer puljes. Det sikrer optimal udnyttelse af kompetencer og økonomiske ressourcer. Partnerskab og alliancer er med til at sikre relevans og kvalitet i bibliotekets service, og de er med til at placere bibliotekets tilbud tæt på brugerne. Det er vigtigt i en situation, hvor biblioteket ikke er centrum i læring, forskning og udvikling, men én ressource blandt flere. Biblioteket skal koble sig på, og det er partnerskaber et godt middel til. I partnerskaberne vil der indgå flere typer partnere; andre offentlige institutioner og private virksomheder og organisationer. Partnerskab mellem den offentlige og den frivillige sektor som en frugtbar og nyskabende samarbejdsform er ofte i fokus, når der tales om udfordringer på regionalt, nationalt eller globalt plan. Statsbiblioteket forventer, at partnerskaber med frivillige får større betydning i en række af bibliotekets aktiviteter og projekter. 9

10 OPGAVER MÅL Fastlagt i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket BIBLIOTEKSSERVICE BASERET PÅ FYSISKE MATERIALER Statsbiblioteket vil som backup for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter. Statsbiblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den. Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed. BIBLIOTEKSSERVICE BASERET PÅ DIGITALE MATERIALER Statsbiblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre, at de kan tilgås på tidssvarende måde. Statsbiblioteket vil indsamle og bevare kulturarvsmateriale, som ikke længere udgives i fysisk form (fx netudgivelse af musik i stedet for udgivelse på cd). Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer. VEJLEDNING OG ANDEN FORMIDLING Statsbiblioteket vil udvikle det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse. Statsbiblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jf. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning). FORSKNING Statsbibliotekets forskning vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger. Se hele rammeaftalen på statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket 10

11 #meretilflere ORDFORKLARINGER 11

12 VICTOR ALBECKS VEJ AARHUS C STATSBIBLIOTEKET.DK

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler...

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere