Årsberetning Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed 23 Faste anlæg 24 Forsknings- og udviklingsprojekter 25 Naturvejledning 27 Driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer 31 Grønne parker og områder 32 Kulturmiljø 36 Kolofon Billederne i denne årsberetning er venligst stillet til rådighed af: Tim Holmegård Krat, Mads Ellegård, Jørgen Terp Laursen, Flemming Højer, Keld Nørgaard, Gunnar Jonsson, Friluftsrådets medlemsorganisationer og tilskudsmodtagere af Tips- og lottomidler. Friluftsrådet bestyrelse 2007: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Torben Kaas Lynge Kjeldsen Lis Nielsen Erik Preisler Flemming O. Torp Egon Østergaard Redaktion: Marianne Grauert og Jakob Simonsen Design og grafisk produktion: Meyer & Bukdahl as Besøg også vores hjemmeside: Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne årsberetning. Det skyldes ønsket om at udsende årsberetningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra midten af april 2008.

3 Til glæde for alle Til glæde for alle Tipsmidlerne er til glæde for alle. Både for dem som modtager starthjælp til at realisere en god ide, og dem som siden hen nyder godt af den gode ide. Når Friluftsrådet vælger f.eks. at prioritere tipsmidler til støttepunkter for udeskoler, er det selvfølgelig i udgangspunktet for at gøre elever og lærere glade. Men i et videre perspektiv handler det også om, at vi ved at forbedre vilkårene for friluftsliv for den enkelte skaber et bedre samfund, hvor mulighederne for en sund levevis går hånd i hånd med det mentale overskud, som ophold i naturen giver. Succesen med nationalparkerne er et andet, glimrende eksempel på, hvordan tipsmidlerne, når de anvendes lokalt og fokuseret, kan ende med at komme hele befolkningen til gode. De mange lokale tiltag, som myndigheder og foreninger sætter i gang i forbindelse med en nationalparkindsats, ender med bedre natur og fl ere friluftstilbud for lokalbefolkningen men derudover vil den enkelte nationalpark rumme unikke naturoplevelse og være et nationalt klenodie for hele befolkningen var året for udpegningen af Danmarks første nationalpark klitlandskabet i Thy. Siden er fl ere kommet til, sådan at der i alt er udpeget fem nationalparker, som skal etableres i løbet af de næste år. Tips- og lottomidlerne var en væsentlig del af grundlaget for, at man kunne lave forundersøgelser i de ti pilotområder, hvoraf nu i første omgang fem bliver til nationalparker. I den sammenhæng skal man især huske på, at området ved Skjern Å var et af de særlige undersøgelsesområder, som Friluftsrådet fi k lagt til de oprindeligt udpegede områder og som altså nu er udpeget som nationalpark på linie med Thy, Mols Bjerge, Kongernes Nordsjælland og Vadehavet. En anden type af partnerskaber har udmøntet sig i Naturum. Med et navn som er overtaget fra svensk naturforvaltning har Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond og Lokale- og Anlægsfonden lagt midler i at skabe en ny type støttepunkter i naturen. Naturum skal være unikke eksempler til efterfølgelse, hvad angår naturformidling på de bedste lokaliteter vi har i Danmarks natur. Også naturvejlederordningen er i færd med at brede sig ud og søge nye samarbejdsformer. I 2007 er det for alvor slået igennem, at naturvejledningen ikke kun foregår on location, men også kan udvikle sig gennem et strategisk samarbejde med andre vigtige aktører i lokalområdet. Et eksempel herpå er Assens Kommune, hvor der er givet løntilskud til en naturvejlederstilling, der bl.a. har som formål at sikre et tværfagligt projektsamarbejde mellem de forskellige forvaltninger og med grønne netværk i området. I årets beretning har vi valgt at sætte særlig fokus på 6 udvalgte projekter, som er blevet støttet med tipsmidler. Det er 6 projekter, som illustrerer mangfoldigheden i den indsats, som kan gøres for friluftslivet ved hjælp af tipsmidlerne. Det glæder jeg mig over, ligesom jeg fremover vil glæde mig over mange fl ere gode ideer, som vil blive støttet herfra. Den næste store opgave bliver at sikre indholdet af natur, kulturmiljø og friluftsliv i nationalparkerne, samt deres forankring i befolkningen. Her vil tipsmidlerne også komme til at spille en rolle. Indsatsen med nationalparker er i høj grad lykkedes, fordi mange forskellige parter har kunnet samarbejde om et fælles mål. Det er helt i Friluftsrådets ånd at kunne hjælpe forskellige kræfter med at trække i samme retning. Derfor er et af tidens vigtigste begreber også partnerskaber. De lokale grønne partnerskaber blev en realitet med indgangen til 2007, og helt som forventet har det taget nogen tid, før de gode ideer er blevet konverteret til ansøgninger. De fl este gode ideer tager tid især når mange intentioner skal bringes sammen. Men nu ruller bolden, og vi glæder os til at se, hvad 2008 bringer på denne front. Lars Mortensen Formand 1

4 Om uddelingen 2007 Om uddelingen 2007 Der er i 2007 uddelt knap 52 mio. kr. fordelt på 505 projekter. 550 ansøgninger har modtaget afslag. Både det samlede antal behandlede ansøgninger, i alt 1055, og det totale uddelte beløb er på samme niveau som Uddelingen til projekter i kategorien Frilufts- og naturformidlingsprojekter er faldet med ca. 3 mio. kr. Det skyldes primært et fald i antallet af tilskud i denne kategori, der er faldet fra 372 i 2006 til 337 i Uddelingen i kategorien Kulturmiljø er faldet i mindre grad, og også her er der tale om, at der totalt er givet færre bevillinger. Uddelingen til Kursusvirksomhed er øget, primært på grund af en enkelt, større bevilling i forbindelse med indsatsen for naturvejledernes videre- og efteruddannelse. Naturvejledning er steget med knap 3 mio. kr. Der er i 2007 bevilget tilskud til 23 naturvejlederstillinger, mod 22 tilskud i Den afgørende forskel ligger i, at der i 2006 blev givet fl ere tilskud under reducerede vilkår til naturvejlederstillinger i kommuner etc. Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 19, Grønne områder 4, Faste anlæg 4, Kulturmiljø 2, Kursusvirksomhed 3, Forskning og udvikling 11, Naturvejledning 25, Driftstilskud 28, Total 100, Antal tilskud: 505. Antal afslag: 550. Total antal behandlede ansøgninger i 2007: Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgnings-skema og sende det til Friluftsrådet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller du kan hente det fra vores hjemmeside Vi har ansøgningsfrister 3 gange om året. 1. marts, 1. juli og 1. november. Det tager 3-4 måneder fra ansøgningsfristen til du får svar på din ansøgning. Når du ansøger, kan du vedlægge ekstra oplysninger, som f.eks. tegninger, budget, fi nansieringsplan og en mere uddybende projektbeskrivelse. Jo fl ere relevante oplysninger du giver os, jo lettere har vi ved at tage stilling til din ansøgning. Hvis du søger på vegne af en forening eller klub, skal du vedlægge det seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. Projekter Friluftsrådet giver støtte til projekter inden for disse områder: Friluftsaktiviteter, f.eks. til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter. Naturformidling, f.eks. til materialer og udstyr der øger forståelsen for naturen. Grønne områder, f.eks. til materialer som forbedrer muligheden for friluftsliv i offentligt tilgængelige grønne områder. Faste anlæg, f.eks. til primitive overnatningsmuligheder, informationscentre og skibe. Forskning og udvikling, f.eks. til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår. Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv. Kulturmiljø, f.eks. til formidling af samspillet mellem natur og kulturhistorie. Vi vægter frivillig arbejdskraft højt i vurderingen af ansøgningen, ligesom projekter der er nyskabende eller henvender sig til nye målgrupper prioriteres. Det er sjældent, at vi støtter et projekt med hele beløbet, der søges om, men et tilskud fra os får ofte andre bidragydere på banen. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Vi støtter ikke alt Det er ikke alle projekter, der kan opnå støtte, selvom de foregår i det fri. Det er f.eks. idrætsaktiviteter, herunder bl.a. petanque-baner, og legepladser, naturlegepladser og kanoer. Vi giver heller ikke tilskud til projekter, der er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter der allerede er sat i gang på ansøgningstidspunktet eller som foregår uden for Danmark. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside under Tips/Lotto, eller du kan ringe på og tale med en tipskonsulent om dit projekt. 2

5 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Bænke/borde, gyngestativ og udekøkken Det Danske Spejderkorps, Karen Jeppe Gruppe Tilskud til spejderes udekøkken. Til 50% af materialeomkostningerne, op til kr. til etablering af udekøkken. Skibelund kr. Kolding Naturskole Tilskud til udstyr til kystfriluftsliv og almindelige naturskoleaktiviteter i forhold til indsendt budget i alt op til kr. ekskl. moms. Udgifter til transport (cykler m.m.) og til udstoppede dyr støttes ikke. Christianiacykel til dagplejebørn Silkeborg Kommunale Dagpleje Tilskud til Christiania-cykel til dagpleje i Silkeborg. Til 50% af udgifterne til en cykel, op til, så børnene kan komme ud i naturen. Støjdæmpning af slæbefly kr. Nordsjællands Flyveklub Tilskud til støjdæmpning af slæbefl y. Til 50% af materialeprisen, op til kr. til speciel støjdæmpende lydpotte til slæbefl y, så støjen fra dette generer andre brugere af området mindst muligt. Gallo Gartneri 1 Foreningen Gallo Gartneri Tilskud til friluftsprojekt Gallo Gartneri. Til layout og trykning af en folder, der beskriver tilbuddet, op til 1 De øvrige dele af projektet vurderes at være en del af ansøgers almindelige virksomhed, der ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Gallo Gartneriet er et tilbud til psykisk syge, og projektet skal åbne området op for offentligheden. Vingehuset kr. Silkeborg Højskole Tilskud til bålhus ved højskole. Til 50% af materialeprisen til etablering af bålhus, op til kr. ekskl. moms. Frivillige deltager i etableringen, og bålhuset bliver åbent for andre i området, f.eks. spejdere og skoler. Snorkling i lagunen kr. Kattegatcentrets Driftsfond Tilskud til snorkling i Kattegat Centrets lagune. Til 50% af udgifterne til 20 snorklingssæt, ombygning af fl ydebro og vandbaner, op til kr. Snorkling bliver en del af Centrets skoletjeneste, og skal formidle den danske marine fl ora og fauna. På togt med Mini-Galathea kr. Chilbal Filmproduktion Tilskud til projekt Mini-Galathea. Projektet skal formidle det marine liv i de danske farvande. Til script og research, op til kr. og til produktion af opgavehæfte og til trykomkostninger, produktion af CD-rom og artwork til samme, op til kr. i alt op til kr. Naturbase for bybørn kr. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Tilskud til etablering af naturbase for bybørn. Til udeværksted, bålhus, lavvo, diverse materialer, samt brændeovne, borde og stole, arbejdsborde, opbevaringsreoler og forundringsskabe i alt op til kr. GPS støttes ikke. Det forudsættes, at Furesø Kommune tillader brug af naturbasen til institutionsformål, og at ansøger selv bidrager med minimum et tilsvarende beløb til projektet. FDF friluftsområde kr. FDF, Romdrup-Klarup Tilskud til FDF ers friluftsområde. Til materialeudgifterne til okta/multifunktionshus: 3, til pilehytter: samt til 3 sheltere: 4 i alt op til kr. Friluftsliv på og omkring Kernen kr. Vodder Sogneforening Tilskud til etablering af båloverdækning og bålplads i Vodder. Til 50% af materialeudgifterne til båloverdækning og bålplads, op til kr. Frivillige deltager i etableringen, og området er åbent for alle. Telte til friluftsaktiviteter og overnatning kr. Lejre Forsøgs Center Tilskud til telte til friluftsaktiviteter og overnatning på Lejre Forsøgscenter. Til 50% af udgifterne til 5 lavvoer i varierende størrelser, op til kr. Lavvoerne skal indgå som mobile rammer for centrets natur- og kulturhistoriske aktiviteter. Måske kan vi møde en haj... Eleverne var meget spændte, da vi cyklede ned mod havnen. Nogen troede, at vi skulle snorkle ved hajerne, andre at det var med dykkerfl aske, og seks havde allerede sagt, at de ikke ville i vandet. Da det første hold var kommet i vandet, kom eleverne lige så stille og spurgte, om de måtte ombestemme sig; det så bare sjovt og fedt ud at være i vandet! Det endte med, at kun to blev oven vande. Sanne Rasmussen og 7.C fra Vestre Skole i Grenå var på besøg i skoletjenesten på Kattegatcentret. Centret har som noget nyt i 2007 tilbudt snorkling i lagunen lige uden for centret. Man kan fange krabber, se på mærkelige dyr ved en gammel skibsskrue og ankre, løse opgaver på en undervandstur, møde den store kunstige ål, klappe fl adfi sk og meget andet. Snorkling har som friluftsaktivitet den gode egenskab, at den stiller os mennesker fysisk ringere end dyrene. I vandet er vi nybegyndere med et begrænset bevægerum og er ofte tvunget til at se passive til en ikke helt usund prøvelse for det altdominerende dyr på jorden, siger Lars Hagelskjær Kristensen, der er leder af skoletjenesten. Som almindelig besøgende på Kattegatcentret har man også mulighed for at benytte udstyret. Projektet på Kattegatcentret har fået kr. til snorklingssæt, ombygning af fl ydebro og vandbaner. 3

6 Tovplads kr. Gerlev Legepark / Idrætshistorisk Værksted Tilskud til etablering af tov-lege. Til 50% af materialeudgifterne til etablering af forskellige tov-lege i Gerlev Legepark, op til kr. Legene indgår i et koncept om at formidle historiske legetraditioner. Friluftsliv ved Brejning Lystbådehavn kr. Brejning Bådeklub Tilskud til friluftsliv ved Brejning Lystbådehavn. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. stk. i alt op til kr. ekskl. moms. Etablering af jolleskur og grejbank vurderes at være en del af ansøgers almindelige virksomhed. Kystkaravanen kr. DGI Østjylland Der søges tilskud til et projekt, der skal opdyrke nye aktiviteter og skabe øget fokus på sikkerheden langs kysten. Opstartsfasen er 3 måneder i 2007 langs den jyske østkyst. Til materialer: kr. (Sitt on top kajakker støttes ikke) og til PR/ info: i alt op til kr. Lønudgifter støttes ikke, da der allerede gives løntilskud til naturvejlederen på Karpenhøj fra tips- og lottomidler til friluftsliv. DGI Østjylland og DGI Karpenhøj forpligter sig til at videreudvikle konceptet efter projektperioden. Nye bolde i luften på det gamle stadion kr. Lyne Borgerforening Tilskud til samlingssted i Lyne. Til 1/3 af materialeprisen til primitivt hus med borde, bænke og bålplads, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til multtoilet, op til kr., samt til materialeudgifterne til 2 sheltere, 1 pr. stk., op til i alt op til kr. Området er åbent for alle og frivillige deltager i etableringen. Etablering af klub Fasterholt Sø- og Fritidsklub Tilskud til bådhus til nystartet sø- og fritidsklub. Op til til materialer til bådhuset. Foreningen bygger selv bådhuset i samarbejde med de lokale spejdere. Multikulturelt udeliv Vestbyens Børnehus Tilskud til bålhytte, der skal opføres på et stykke jord uden for byen. Ideen med jorden/bålhytten er bl.a. at give de to-sprogede børn og forældre større forståelse og mulighed for friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytten, op til kr. Løn og entreprenørudgifter kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Juniorafdelingen i Varde Sportsfiskerforening kr. Varde Sportsfi skerforening Tilskud til overnatningsmateriel til sportsfi skerforening. Til 50% af udgifterne til diverse lejrmateriel, jvf. den indsendte liste, op til kr. Påhængstrailer støttes ikke. Etablering af kajakklub på Bogø kr. Bogø Kajakklub Tilskud til havkajakker på Bogø. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak, i alt op til kr. Containeren støttes ikke, da det vurderes at være en del af foreningens almindelige drift. Projekt Natur ud af huset Jens Gerup Nielsen Tilskud til projekt Ud af huset, der skal give børneinstitutioner ideer til, hvordan naturen i og omkring Roskilde kan bruges. Til 50% af materialeudgifterne til vod, bundskraber, rejestrygere og waders, op til 2-mandscykling del af at lægge liv til årene kr. Aktivitetshuset, Område Syd, Frederikshavn Kommune Tilskud til dobbeltcykel, så de ældre kan komme med på cykeltur. Til 50% af udgifterne til køb af dobbeltcykel, op til kr. ekskl. moms. Oplevelser fra kajak 2 Strøby Skolen Tilskud til havkajakker til skole. Til 5 havkajakker, op til pr. stk. i alt op til 2 ekskl. moms. 4

7 Emil, lav en gave til dig selv, din... SFO Skovhuset ved Skovvangskolen Tilskud til snittekasser til børnenes udeliv. Op til ekskl. moms til køb af 2 snittekasser med indhold ifølge ansøgning. Anskaffelse af nyt materiel 1 Gjøl Roklub Tilskud til havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker, op til kr. pr. kajak i alt op til 1 Demonstrationsvingård ved kolonihaver kr. Kolonihaveforeningen Frydenlund Tilskud til demonstrationsvingård på skrænt ved kolonihaver projektet kan fungere som eksempelprojekt for andre foreninger. Op til kr. til vinplanter med stolper og op til kr. til materialeudgifterne til formidling, f.eks. skiltning, brochurer og videooptagelser i alt op til kr. Foreningens medlemmer deltager i etableringen. Løn og evt. andre entreprenørudgifter kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Undersøgelsesudstyr til biologiundervisning kr. Højbo Friskole Tilskud til naturundersøgelsesudstyr til skolens yngste elever. Til 50% af udgifterne til udstyr til de små klasser, op til kr. Mikroskoper etc. til de store klasser støttes ikke. Junior vandmiljø planen kr. Sønderborg Sportsdykker Klub Tilskud til projekt Junior vandmiljø planen, som skal vække børns og unges interesse for naturen i havet. Til 50% af udgifterne til 12 stk. svømmeveste, bly, oxygenbox og mindre gummibåd med motor, op til kr. Etablering af shelter ved spejderhytte 1 Det Danske Spejderkorps, 1. Dybbøl Mølle Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund. Op til 1 til materialer til 1 stk. shelter. Spejderne vil selv opføre shelteret, som efter aftale vil kunne benyttes af andre. Naturformidlingsture kr. Den Integrerede Institution Stenurten Tilskud til udstyr til naturformidlingsture. Op til kr. til 2 stk. rygsække med naturformidlingsudstyr. Der gives ikke tilskud til båludstyret, da institutionen har fået tilskud til dette for nylig. Christiania-cykler kr. Dagplejeformidlingen Sydfalster Kommune Tilskud til Christiania-cykler til dagplejere, så børnene kan komme på tur. Til køb af 4 Christiania-cykler 2 cykler til hvert område. Til 50% af udgifterne, op til pr. cykel i alt op til kr. ekskl. moms. Projekt Skovdage, naturligvis kr. Køge Lille Skole Tilskud til projekt Skovdage, naturligvis. Op til kr. ekskl. moms til 25 stk. rygsække, børnefoldeknive og dåselupper, så børnene kan undersøge den biologiske mangfoldighed i skoven. Shelter Det Danske Spejderkorps, Wagandoo Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund. Op til til materialer til shelteret. Spejderne og andre frivillige står for opførelsen. Friluftsslivsprojekt kr. Sofus Franck Skolen Tilskud til friluftsgrej til skolens psykiske handicappede. Op til kr. ekskl. moms til køb af friluftsgrej ifølge ansøgning. Under Egen kr. Landsbyudvalget Tårup Tilskud til indretning af grønt område i Tårup. Til 50% af materialeudgifterne til borde og bænke, op til kr. Landsbyens beboere står selv for etableringen af området. Raftegård / overdækket bålplads 2 Den Selvejende Institution Kærhuset Tilskud til raftegård/overdækket bålplads ved Kærhuset. Op til 2 til materialer til opførelse af raftegård/overdækket bålplads. Entreprenørudgifter kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Det er en forudsætning, at spejderne samt evt. andre frivillige deltager i etableringen. Slynge honning i bigården Bent Ivert Johansen Tilskud til honningslynge til besøgsbigård, så publikum kan være med til at slynge honning. Op til til slynge. Stisystemer, sheltere og madpakkepladser 2 Stigruppen under Fjellerad Samråd Tilskud til handicaptilgængeligt multtoilet og affaldsstativ, shelter- og madpakkeplads. Til 50% af materialeudgifterne, op til 2 Det er en forudsætning, at gruppen deltager i etableringen. Løn og andre entreprenørudgifter støttes ikke. Køb af lejrplads ved Staun i Limfjorden 1 Det Danske Spejderkorps, Aalborg Søspejdere Tilskud til køb af lejrgrund til søspejderne, så de selv kan sejle til og fra Aalborg og slå teltlejr m.v. Op til 1 til køb af grunden. Bålhytte kr. FDF, Øster Bjerregrav Tilskud til bålhytte til spejderne. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Det er en forudsætning, at spejderne deltager i etableringen. Fugletårn i Koed Enge 1 Pia Jørgensen Tilskud til fugletårn i Koed Enge. Op til 1 til materialer til fugletårnet. Løn kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til fugletårnet. Udeundervisning Risingskolen Tilskud til skolens udeundervisning. Op til ekskl. moms til cykel/gå trailer, rygsække, skrive- og siddeunderlag, så børnene kan komme ud. Etablering af udeklasseværelse kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Na/tek udeskole kr. Rønnebæk Skole Tilskud til skolens friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til vejrstation og rygsække med undersøgelsesudstyr i henhold til ansøgning, op til kr. ekskl. moms. Eleverne deltager i etableringen af vejrstationerne. Bikasser og røgpuster Holstebro og Omegns Biavlerforening Tilskud til skolebigård. Op til kr. til 5 bikasser og en røgpuster kr. 5

8 Flydebro kr. Sejlklubben Lynæs Tilskud til etablering af fl ydebro i Lynæs Havn, som skal bruges til børns fi skeri og landingsbro for småbåde. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Brug naturens egne materialer kr. Fonden for 4H på Sjælland og øerne Tilskud til projekt Bag naturens egne materialer. Meningen er at give inspiration til at udnytte naturen til forskellige aktiviteter, f.eks. sten, træ, uld, ler og naturfarver m.v. Til 50% af udgifterne til materialer ifølge liste, op til kr. Til trykning af idéhæfte, op til kr. i alt op til kr. Skoven set fra oven Træklatringsudstyr Fritidshjemmet Hesteskoen Tilskud til træklatringsudstyr til fritidshjem. Til 50% af materialeudgifterne til klatreudstyr ifølge ansøgning, op til ekskl. moms. Udstyret vil kunne lånes af andre institutioner i kommunen. Væk fra computeren ud i det blå! kr. Vorup Børne- og Ungdomshus Tilskud til klatreudstyr, så børne- og ungdomshusets medlemmer kan komme ud i naturen. Op af lænestolen ud i naturen kr. Herning Orienteringsklub Tilskud til formidling af naturprojekter i Herning området. Til 50% af udgifterne til kasser, foldere og kort, op til kr. Genetablering af vandgennemstrømning i dæmning kr. Tambohus Bylaug Tilskud til fi skeplatform ved Jegindø-dæmningen. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Platformen monteres af bylaugets medlemmer. Bjælkehytte til naturværksted kr. Frisholm Børnehave Tilskud til bjælkehytte ved børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer til bjælkehytte, op til kr. ekskl. moms. Forældre og ansatte opsætter hytten, og hytten kan lånes af andre børnehaver og dagplejere. Opførelse af bålhytte FDF, Rødding Tilskud til opførelse af bålhytte på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialerne, op til Kredsens medlemmer opfører hytten. Hytte til udeskole kr. Veng Fællesskole Tilskud til udeskoleklasseværelse i skov ved Skanderborg. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Hytten bygges af elever, forældre, spejdere og pædagoger. Bevægelse og sanseoplevelser i uderummet kr. Børnehaven Bloksbjerg Tilskud til materialer til bålhytte-aktiviteter i børnehave kr. til materialer til brug i bålhytte og udendørs værksted. Friluftslinien kr. Lemvig Produktionsskole Tilskud til Lemvig Produktionsskoles friluftslinie. Til 50% af udgifterne til diverse bålmaterialer og undersøgelsesudstyr, jvf. indsendte budget, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at friluftslinien starter op i august Træklatreudstyr KFUM-Spejderne i Danmark, Høruphav Tilskud til træklatringsudstyr til spejdere. Til 50% af udgifterne, op til Bålhytte med båludstyr 2 FDF, Tommerup ST Tilskud til bålhytte til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne til materialer og til båludstyr, op til 2 Bålmiljø kr. Yding-Såby Borgerforening Tilskud til bålmiljø i landsby. Til 50% af udgifterne til bålhytte, borde, bænke og grill op til kr. Ude-/naturskole kr. Voldum Skole Tilskud til udeskole undervisning. Der undervises ude en gang ugentlig for en 4. klasse. Undervisningen udvides senere til fl ere klasser. Tilskud til naturværksted, save, økser, tov og lejrudstyr ifølge indsendt budget i alt op til kr. ekskl. moms. GPS er kr. Tornved Ungdomsforum Tilskud til GPS er til Grejbank. Til 5 GPS er: kr. Tilskuddet betinges af, at grejbanken udvikler nye metoder til undervisning og naturformidling via GPS, evt. i samarbejde med andre grejbanker. 6

9 Sheltere SFO Mælkevejen, Søndre Skole Tilskud til sheltere ved SFO i Grindsted. Til materialer til 2 sheltere, op til Shelterne vil være offentligt tilgængelige og skal tilmeldes Kajak for Super Seniorer 2 Skælskør Roklub Tilskud til 5 havkajakker til start af kajakafdeling i roklubben. pr. havkajak, op til 2 Hvad ligner det? Naturformidling i dagplejen kr. Dagplejen i Varde Kommune Tilskud til naturvejledning for dagplejebørn. Til 50% af udgifterne til bestemmelsesduge og luppe. Naturoplevelser starter i det små kr. Dagplejen i Varde Kommune Tilskud til projekt Naturoplevelser for de små. Til 50% af udgifterne til 8 Christiania-cykler, op til pr. cykel i alt op til kr. Cyklerne fordeles med 2 cykler til hvert af de 4 lokalområder. Christiania-cykler Bolbro Børnehave og Vuggestue Tilskud til Christiania-cykler til småbørnsinstitution. Til 50% af udgifterne til 2 cykler max. pr. cykel i alt op til Overnatningspladser på Alsstien kr. Nordborg Kommune Tilskud til overnatningspladser ved Alsstien i Sønderjylland. Til materialer til 4 sheltere: 1 pr. shelter i alt op til kr. Shelterne skal tilmeldes www. teltpladser.dk Blommeshyttens naturprojekt kr. Den Selvejende Institution Blommeshytten Tilskud til spejderes naturprojekt. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhytte, borde, bænke og diverse udstyr ifølge indsendt budget, op til kr. Hytten skal bygges af frivillige og vil også kunne bruges af andre børn i området. Hytten skal opføres ved Blommeshytten i Augustenborg. Salamanderens flyttedag kr. Vammen Borgerforening Tilskud til projekt, hvor landsbybeboere skal fl ytte dyr og småkryb fra en sø til en anden. Til 50% af udgifterne til pumpe, spande, laboratoriekasser og borde og bænke op til kr. Aktivitetshus i skoven 3 Det Integrerede Institution Troldhøj Tilskud til etablering af aktivitetshus i Præstegårdsskoven ved Kjellerup. Til 50% af udgifterne til materialer til hus, borde, bænke og naturformidlingsudstyr op til 3 Huset skal også bruges af lokale samarbejdsforeninger. Ladcykler Helsinge Dagpleje, Gruppe 2 Tilskud til ladcykler til dagplejere, så børnene kan komme på tur. Til 50% af udgifterne til 2 stk. ladcykler, op til pr. cykel i alt op til Udeliv kr. Mølledamsskolen Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, soveposer, dolke, trangia er m.m. ifølge indsendt liste op til kr. Udeliv Børnehuset Elmegaard Tilskud til udeliv i kolonihave. Til 50% af udgifterne til materialer til bålplads, udekøkken, røgeovn og planter op til Meginjolle kr. Thorsgaard Efterskole Tilskud til meginjolle til grejbank: kr. Traileren støttes ikke, da det prioriteres at støtte aktiviteter, der kan fi nde sted i umiddelbar nærhed af grejbanken. Mini-naturskole kr. Børnehaven Storkereden Tilskud til bålhytte som skal bruges til naturbase ved børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ekskl. moms. Hytten bruges også af SFO og er tilgængelig for andre, når børnehaven er lukket. Valgfag: Friluftsliv og primitiv lejrtur Den Selvejende Institution Hover Torsted Friskole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til kærrer, bål- og lejrudstyr, op til Finde rundt i naturen og patruljekasse KFUM-Spejderne, Frøslev-Mollerup Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til værktøj, kort og kompasser op til Shelter ved Egholm kr. Broby Kanoudlejning Tilskud til 2 sheltere ved Susåen kr. til materialer til hvert shelter op til kr. Shelterne bygges af frivillige og skal bruges af dem, der sejler i kano på Susåen. Christiania-cykler Brede Børnehave Tilskud til børnehaves friluftsliv. pr. stk. til 2 Christiania-cykler op til ekskl. moms. Projekt Ud i det blå Børnehaven Kongerosen Tilskud til ladcykel til børnehaves friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en ladcykel, op til, så børnehaven kan udvide sine naturaktiviteter. Almindelige cykler støttes ikke. Udendørs Undervisnings Eksperimentarium kr. Sorø Friskole Tilskud til udendørs undervisnings eksperimentarium. Til materialer til sanseværksted, eksperimentarium og naturværksted, i alt op til kr. Tilskuddet forudsætter, at forældre står for monteringen, ligesom det er en forudsætning, at faciliteterne kan benyttes af kommunens skoler og institutioner. I den forbindelse skal der laves en samarbejdsaftale med kommunen. Huggehus og bålsted kr. Lystbækforeningen Tilskud til huggehus til grøn sløjd. Til 50% af udgifterne til materialer til huggehus, bro og bålplads op til kr. Mastesejl kr. Det Danske Spejderkorps, Sct. Nicolaus Spejderne i Nr. Nebel Tilskud til samlingstelt (mastesejl m. sidestykker) til spejderne. Til 50% af udgifterne til mastesejl, op til kr. Kør med børnene ud i naturen Børnecentret OUH Tilskud til Christiania-cykler til børnecenter. Til 50% af udgifterne til 2 stk. Christiania-cykler, op til pr. stk. i alt op til 7

10 Shelterplads Remmerstrand Bådelaug Tilskud til opførelse af 2 sheltere ved Remmerstrand ved Limfjorden. 1 til materialer til hver shelter op til Shelterne bygges af bådelaugets medlemmer og vil blive offentligt tilgængelige. Etableringen er en del af den særlige indsats for kystfriluftsliv i Limfjordsregionen. Observationstårn ved Kolind Engsø Kolind Borgerforening Tilskud til observationstårn ved Kolind Engsø på Djursland. Til 50% af udgifterne til materialer til tårnet op til Bålhytte kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Tranbjerg gruppe Tilskud til bålhytte på spejdergrund ved Århus. Til 50% af udgifterne til materialer op til kr. O-løb også muligt for skoler 2 Silkeborg Orienteringsklub Tilskud til etablering af ruter med faste poster til orienteringsløb i 3 skove i Silkeborg. Til 50% af udgifterne til materialer til selve posterne, kort og lærervejledning op til 2 Arbejdsløn, kurser m.m. støttes ikke. Ekskursionsudstyr til maritim friluftslinie Kerteminde Efterskole Tilskud til ekskursionsudstyr til efterskole. Til 50% af udgifterne til diverse net, bestemmelsesduge, bakker, lupper og håndbøger, op til Kikkerter, akvarier, mikroskoper m.v. vurderes at være en del af skolens normale inventar, som ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Etablering af udendørs redskaber og anlæg KFUM-Spejderne, Dybbøl Gruppe, Nydam Distrikt Tilskud til bålplads og rafteskur ved spejderhytte. Til 50% af udgifterne til materialer til bålpladsen og raftepladsen op til Udgifterne til indkørslen vurderes at være en del af gruppens drift, og støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Rold Røvernes Rumleplads kr. Rold Bylaug Tilskud til aktivitetsplads, der skal være lokalt samlingspunkt og bruges som indgangsport til ture i Rold Skov. Til 50% af udgifterne til materialer til grillhus, grill og udekøkken, op til kr. Arbejdet udføres så vidt muligt af frivillige. Bålhytte på spejderplads 2 Det Danske Spejderkorps, Oxwiig gruppe Tilskud til opførelse af bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer højst op til 2 Genetablering af raftedepot Det Danske Spejderkorps, 1. Fjordager Gruppe Tilskud til raftedepot på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Klatreudstyr Livslang Idræt Skanderborg Tilskud til klatreudstyr. Til 50% af udgifterne til klatreudstyr, jvf. indsendte liste, op til Udstyret lånes af både ældre og unge. Bålplads med overnatningshytte kr. Grundejerforeningen Hjortehaven Tilskud til etablering af bålplads ved grundejerforening. Til 50% af udgifterne til materialer til grill og borde/bænke, op til kr. Beboerne udfører selv arbejdet. Mastesejl med sidestykker kr. Det Danske Spejderkorps, Esbern Snare gruppe Tilskud til mastesejl som samlingspunkt for spejdere. Til 50% af udgifterne, op til kr. Mastesejlet virker som mobilt samlingssted for gruppen. Shelter med bålplads 1 Det Danske Spejderkorps, Storstrøms Spejderne Tilskud til shelter og bålplads, som spejdere skal bygge i tidligere grusgrav kr. til materialer til shelteret og bålpladsen. Overdækket bålplads kr. De Grønne Pigespejdere, Ørum Tilskud til opførelse af bålhytte hos de grønne spejdere i Ørum kr. til materialer til hytten. Friluftsbase ved Mariager Fjord Houtved Beboerforening Tilskud til etablering af friluftsbase i landsby. Til materialer til 2 sheltere op til Basen etableres ved frivillig arbejdskraft. Fælles telt kr. Nykøbing Sjælland Sejlklub Tilskud til sejlklubs friluftsliv. Til 50% af udgifterne til stort fællestelt op til kr. Havkajak 2 Herning Kajak Klub Tilskud til havkajakker til klub, som vil samarbejde med gymnasier og andre studerende. 50% af udgifterne til 5 havkajakker max. pr. kajak op til 2 Aktivitetsareal til naturværksted kr. Det danske Spejderkorps, Mølleå Division Tilskud til ændring og tilbygning til naturværksted på spejderlejrgrund ved Helsinge kr. ud fra et samlet budget på 1,5 mio. kr. Udeliv Koloni 1 Den Sociale Fond Koloni Tilskud til friluftsliv for børn og unge på afl astningssted. Til 50% af materialerne til shelter, platform og tårn op til 1 Frivillige deltager i opførelsen, og faciliteterne vil også kunne bruges af andre. Mobilt naturværksted kr. Det Danske Spejderkorps, Appsi-Stammen Tilskud til mobilt naturværksted til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til cykelvogn og udstyr til naturundersøgelser ifl g. indsendte liste op til kr. Mikroskoper og stereolupper støttes ikke. Mobilt Kulsøværksted samt patruljetelt kr. Det Danske Spejderkorps, Appsi-Stammen Tilskud til Kulsøværksted til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til cykelanhænger og kulsøværktøj op til kr. Spejdertelte støttes ikke længere af disse tips- og lottomidler, da det vurderes at være en del af spejdergruppens almindelige drift. Natur Multihus 1 Øster Højst Idræts- og Ungdomsforening Tilskud til multihus ved skole og SFO. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 1 Frivillige deltager i opførelsen, og huset bruges af mange af byens grupper. 8

11 Sejlads på Randers Fjord 2 Støvring-Mellerup Idrætsforening Tilskud til havkajakker til juniorer i idrætsforening. pr. havkajak til 5 stk. i alt op til 2 GPS og friluftsliv kr. Kattinge Værk, Natur- og Aktivitetscentret Tilskud til GPS er til grejbanken. Til 15 GPS er: kr. Det er en betingelse, at grejbanken deltager i et udviklingsprojekt om GPS er sammen med andre grejbanker. Skoleskov, multi-/bålhus og sheltere 7 Mørke Skole Tilskud til bålhus og sheltere i skoleskov. Til 50% af materialeprisen til bålhus, op til og til materialer til 3 sheltere, op til 1 pr. stk., i alt op til kr. Samlet tilskud til materialer, op til 7 Bålhus og sheltere etableres af frivillige og kan benyttes af alle. Sheltere FDF, Vejle 2 Tilskud til 2 sheltere på FDF lejrgrund ved Mørkholt. Til materialer til 2 sheltere, op til Shelterne skal være offentligt tilgængelige og opføres ved frivillig arbejdskraft. Badebro kr. Grundejerforeningen Strandgården Tilskud til etablering af badebro ved Lammefjorden. Til 50% af materialeudgifterne til en 60 m lang badebro, op til kr. Badebroen bliver offentlig tilgængelig og handicapvenlig, og der etableres en fl ydende platform til børn. Frivillige deltager i etableringen. Produktionsskolen Vests naturplads 5 Produktionsskolen Vest Tilskud til etablering af naturplads ved Henne St. By. Til materialer til 2 sheltere, 1 pr. stk., op til Til 50% af udgifterne til materialer til multtoilet, bålplads og bålpladsstativer, op til 2 i alt op til 5 Pladsen etableres af produktionsskolens elever, som også senere står for driften. Bålhytte kr. FDF, Tranbjerg Tilskud til bålhytte i FDF Tranbjerg. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Bålhytten bliver opført ved frivillig arbejdskraft. Bålhytte til FDF Lejrcenter Vork kr. FDF Tilskud til bålhytte i FDF-center Vork. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Opførelsen sker ved frivillig arbejdskraft. Bålhytten kan bruges af andre også til overnatning. Frejas Sal og Yduns Have kr. Klub Valhalla Tilskud til fritidsklubs udeområde. Til 50% af materialeprisen til bageovn, smedje og bålplads, op til kr. ekskl. moms. Til gamle æbletræssorter, op til kr. ekskl. moms og til informationstavler om bageovnen, smedjen, æbletræerne og området, op til kr. ekskl. moms i alt op til kr. ekskl. moms. Faciliteterne på området kan anvendes af alle. 9

12 Snotnæser og røde kinder i Ballerup Ballerup Kommune har en vision. Den går ud på, at alle ni skoledistrikter skal have en natur- og miljøbase i et dejligt alsidigt naturområde, og at der er uddannede pædagoger og lærere til at understøtte det. De første 18 lærere/pædagoger er allerede klar. De er godt i gang med en efteruddannelse og skal nu efterfølgende, i samarbejde med skolekonsulent og naturvejleder Keld Nørgaard, udvikle brugen af naturbaserne i den daglige undervisning og formidling til børn. Men først skal baserne etableres, og det har krævet megen koordinering, da alle brugere og interessegrupper er involveret i projektet. Der skal nedsættes ni brugerråd, der skal være med til at fi nde et egnet sted i hvert distrikt og sammen udvikle stedets potentiale. Målet er, at alle børn skal sikres et fast naturområde gennem hele deres institutions- og skoleforløb, således at de med deres egne sanser og undersøgelser kan følge naturens dynamiske udvikling og samspillet med menneskets påvirkning. Det kan ske ved, at man har let adgang til en natur- og miljøbase, så børnene får en tilknytning til stedet, og at de kommer der gennem alle årstider og kan lave længerevarende undersøgelser. Keld Nørgaard håber også, at alle andre borgere kan få glæde af baserne, bl.a. sammen med en naturvejleder. Kommunen har vægtet projektet højt og vil til stadighed efteruddanne personale. Derved er der sikret en brug af baserne i undervisningen fremover. Projektet har fået 34 til materialer til baser, der skal bestå af shelter, depot og bålsted, samt naturformidlingsudstyr. Natur- og miljøbaser 34 Ballerup Kommune, Skole- og Socialforvaltningen Tilskud til etablering af 9 natur- og miljøbaser omfattende sheltere, depot, feltudstyr og bålplads. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr: i alt op til kr. Til materialeudgifterne til 11 sheltere op til 1 pr. stk., samt 9 depoter til udstyr op til pr. stk.: i alt op til 25 Til 50% af udgifterne til 9 bålsteder med sten og træstammer: i alt op til kr. Samlet op til kr. ekskl. moms. Det er en forudsætning, at der uddannes 10 pædagoger fra institutionerne samt 10 lærere svarende til et halvt årsværk, der sikrer god udnyttelse af baserne, samt at der godkendes et detaljeret budget af feltudstyr. Kysten er klar 1 Biogruppen Tilskud til DVD om kystfriluftsliv. Til udarbejdelse af manuskript, op til 1 DVD en indeholder optagelser og informationer om kystfriluftsliv fra 10 forskellige steder i Danmark. Solenergiværksted kr. Miljøtjenesten i København Tilskud til etablering af solenergiværksted. Til 50% af materialeudgifterne til post 1-7 jvf. indsendte budget, op til kr. ekskl. moms. Projektet skal bibringe småbørn (3-8 år) større forståelse for vedvarende energi og miljøbeskyttelse. Naturoplevelser i mosen kr. Horbelev Friskole Tilskud til undervisnings- og opholdsfaciliteter i en mose tæt på friskolen. Til båludstyr: kr. Til naturundersøgelsesudstyr: kr. Til 50% af materialeudgifterne til bådebro, halvtag/terasse og skiltning/overgang: Op til kr. i alt op til kr. Tilskuddet gives ekskl. moms. Spejderskoven i Fjelsted 4 Det Danske Spejderkorps, Sindal Gruppe Tilskud til kombineret bålhytte/shelter. Til materialer til kombineret bålhytte og shelter i spejderskov, op til 4 Frivillige deltager i etableringen og andre kan låne hytten. Blå horisonter i Fredericia kr. Støtteforeningen for VUC-Fredericia Tilskud til Blå horisonter i Fredericia. Op til 50% af udgifterne til indkøb af 2 brugte H-både, kr. pr.stk., i alt op til kr. Bådene stilles til rådighed for kursister på 3 skoler. Aktivitetsmateriel KFUM-Spejderne, Silkeborg Gruppe Tilskud til aktivitetsmateriel til Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til pr. stk., i alt op til 2 De øvrige dele af projektansøgningen vurderes at være en del af gruppens normale drift og kan derfor ikke støttes. 10

13 Udeskolenetværk i Danmark kr. CVU Midt-Vest Udviklings- og Forskningsafdeling Tilskud til udvikling af udeskolenetværk i Danmark. Til en proceskonsulent og en oplægsholder, der skal hjælpe med at styrke netværket og tilblivelsen af et udeskolemanifest i alt op til kr. ekskl. moms. Sidebeklædning af et bålhus kr. Odsherred Naturskole Tilskud til sidebeklædning på bålhus. Til 50% af udgifterne til fremstilling af teltdugssektioner, op til kr. Kajakprojekt 2007 Ollerup Havkajakforening Tilskud til 2 havkajakker til Ollerup Havkajakforening. Til 50% af udgifterne, op til pr. havkajak inkl. udstyr, i alt op til Bygning af shelter 1 KFUM-Spejderne, 1. Lyngby-Lundtofte Gruppe Tilskud til shelter på lejrgrund i Allerød. Til materialeudgifterne, op til 1 Disse tips- og lottomidler støtter ikke arbejdsløn og levering. Shelteret bliver åbent for alle. Projekt ud i det fri Red Barnets Vuggestue Tilskud til Christiania-cykler til Red Barnets Vuggestue, så børnene kan komme ud i naturen. Til 50% af udgifterne til 2 cykler, op til pr. cykel i alt op til Den Grønne Karavane kr. De Grønne Guider Tilskud til Den Grønne Karavane ved De grønne Guider. Til materialer til workshops En på kassen og Plant et godt miljø, i alt op til kr. ifølge budgettet. Lejrplads og økobase med sheltere kr. Fritidscentret AFK Tilskud til lejrplads og økobase med sheltere. Til materialer til 2 sheltere, op til 1 pr. stk, og til 50% af udgifterne til planter, op til kr. i alt op til kr. Bålhytte i Præstegårdsskoven Naturbørnehaven Æblet Tilskud til bålhytte i Præstegårdsskoven. Til 50% af materialeudgifterne, op til Bålhytten er åben for alle og opføres ved frivillig arbejdskraft. Friluftsoplevelser og udemiljøets muligheder kr. Erritsø Fritidscenter Tilskud til sheltere til fritidscenter. Til 50% af materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. Shelterne kan lånes af interesserede. Bålhytte 1 FDF, Gråsten Tilskud til bålhytte til FDF-grund. Til 50% af materialeudgifterne, op til 1 Bålhytten opføres af frivillige. Sommerlejr kr. Odense Kommune, Børn- og Familieafd., Forebyggelsesafsnittet Tilskud til integrationsprojekt i Odense Kommune. Til udgifterne til en fi skejolle, op til kr. ekskl. moms. Båden skal bruges til fi skeri og naturoplevelser for udsatte børn i kommunen. Skovmandsklatring Blåvandshuk Ungdomsskole Tilskud til udstyr til skovmandsklatring. Til 50% af materialeudgifterne, op til Grønne spirer 1 Børnehaven Moselinden Tilskud til indkøb af materialer og undersøgelsesmidler til naturformidling. Til materialer til opbevaringskassen ifølge budget, op til 1 Overnatnings-/læskur Odense Sportsfi sker Klub Tilskud til overnatnings- og læskur til fi skeklub. Til indkøb af materialer til skuret, op til Udeliv for småfolk Børnehuset Mariehønen Tilskud til materialer til udeliv for børnehave. Til 50% af udgifterne ifølge budget, op til ekskl. moms. Rygsække og siddeunderlag støttes ikke. Kajakken kr. Morsø ungdomsskole Tilskud til havkajakker til Morsø Ungdomsskole. Til 50% af udgifterne inkl. udstyr til 5 havkajakker, op til kr. ekskl. moms, samt til 50% af udgifterne til redningsveste og våddragter, op til kr. ekskl. moms i alt op til kr. ekskl. moms. Høsletlaug i Nørreådalen Borgerforeningen i Vejrumbro Høsletlauget Tilskud til høsletlaug ved Nørreådalen. Til indkøb af 10 leer, op til, så høslet-dagen kan blive en tilbagevendende begivenhed for lokalbefolkningen. Mastesejl Det Danske Spejderkorps, Hejls Trop, Pamhule Division Tilskud til mastesejl til spejdergruppen 2. Odense. Til udgifter til mastesejl og 5 sidestykker, Friluftsliv og miljø i kajak omkring Kerteminde 2 Kerteminde Kajakklub Tilskud til indkøb af havkajakker til Kerteminde Kajakklub. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til pr. kajak inkl. udstyr i alt op til 2 Etablering af udeskole kr. Vadehavsskolen Tilskud til etablering af udeskole. Til 50% af materialeudgifterne til naturundersøgelsesudstyr, jvf. indsendte budget, op til kr. ekskl. moms. Mobiltelefon med kamera støttes ikke. 11

14 Motionsbane i Lomborg kr. Lomborg Sogneforening Tilskud til et projekt om at forbedre adgangsmulighed og naturformidling i skoven ved Lomborg. Til 50% af materialeudgifterne til borde-bænke, udkigstårn, info-tavle, plancheholdere og redekasser, i alt op til kr. Anlæg af selve stisystemet kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Folkeoplysning i naturen lejrliv for alle Jægerspris Husfl id Tilskud til projektet Lejrliv for alle. Til 50% af udgifterne til to sheltere, op til kr. pr. shelter i alt op til Shelterne opføres af frivillige på en lejrtur. Udstyr til Blå Flag Station Holbæk Søbad kr. Limno Consult Tilskud til Blå Flag Station Holbæk Søbad. Til 50% af udgifterne til udstyr til naturformidling, op til kr. ekskl. moms. GPS til grejbank kr. Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole Tilskud til GPS er til grejbank. Til 12 GPS er: kr. ekskl. moms. Det er en betingelse for tilskuddet, at grejbanken indgår i et udviklingsprojekt med GPS er sammen med andre grejbanker. Feltudstyr til friluftsgård Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole Tilskud til naturformidlingsmaterialer til friluftsgård. Til 50% af udgifterne til feltudstyr til skoleklasser, så de kan undersøge søer og åers vanddyr, op til ekskl. moms. Stereolupper støttes ikke. Den store bålhytte på nyanlagt naturlegeplads kr. Skole- og Behandlingshjemmet Spanager Tilskud til etablering af bålhytte. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ekskl. moms. Bålhytten kan endvidere bruges af udfl ytterbørnehaver og andre interesserede. Christiania-cykel Vuggestuen Det engelske Pakhus Tilskud til Christiania-cykel til vuggestue. Til 50% af udgifterne til en Christianiacykel, op til ekskl. moms. Natur i klasseværelser kr. Gudenådalens Ungdomsskole Tilskud til indkøb af 3 lavvo-telte til udeundervisning. Til 50% af udgifterne til 3 stk. lavvoer, i alt op til kr. Shelter KFUM-spejderne, Esbønderup Gruppe Tilskud til shelter til Esbønderup Gruppe. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Etablering af bålplads og shelter 1 Det Danske Spejderkorps, Stubbekøbing Spejderne Tilskud til etablering af shelter og bålplads ved lejrhytte. Til materialer til et shelter: 1 Shelteret er åbent for alle. Tårn, raftetårn og brændeskjul Det Danske Spejderkorps, Thorning Gruppe Tilskud til udendørs aktivitetshus. Til 50% af udgifterne til tag og tagkonstruktion, vægge og beklædning samt indretning, op til Spejdere, ledere og forældre opfører huset. Oplev naturen/opdag naturen/undersøg naturen kr. Fladhøjskolen Tilskud til Fladhøjskolens udelivsprojekt, så skolebørn kan opleve naturens fugle, smådyr og træer. Til 50% af materialeudgifterne til 3 emnekasser, op til kr. ekskl. moms. Projekt Træklatring Østjysk Klatreklub Tilskud til træklatringsprojekt. Til indkøb af materialer og udstyr til træklatring: jvf. budget. Udstyret skal bruges til træklatring og overnatning i trækroner. Bålhytte kr. Aktivitetsgårdens 4H Tilskud til bålhytte ved Aktivitetsgården. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus og bænke, op til kr. Jvf. lokalaftalen med 4H, kan der højst opnås 50% i tilskud. Bålhuset etableres af frivillige. Bålplads og læhegn Mellerup Centret Tilskud til etablering af bålplads og læhegn ved Mellerup Centret. Til materialer til siddepladser og læhegn, op til Frivillige etablerer bålplads og læhegn. Kogræsser tematræf kr. Danmarks Naturfredningsforening Tilskud til kogræsser tema-træf. Til udgifter i forbindelse med oplægsholdere jvf. budget, op til og til materialer, op til kr. i alt op til kr. Der gives ikke tilskud til forplejning/overnatning og transport. Telt som klimaskjul til ophold og leg kr. Den rullende naturbørnehave Muldvarpen Tilskud til telt til naturbørnehave. Til 50% af udgifterne til et sekskantet telt på ca. 70 kvm, op til kr. Teltet fl yttes med rundt til 4 naturgrunde og stilles til rådighed for andre interesserede. Kystfriluftsliv i Den Fri Forening kr. Den Fri Forening Tilskud til friluftsudstyr til Den Fri Forening. Til 50% af udgifterne til telte, bål- og kogegrej, sovegrej og klatregrej, op til kr. Udstyret skal bruges af tidligere misbrugere til at få et aktivt friluftsliv. Kursusdeltagelse støttes ikke. Det grønne pitstop i Skals 2 Foreningen Multihuset i Skals Tilskud til det grønne pitstop i Skals. Til materialeudgifterne til info-stander, opsætning og trykning af informationsmateriale, op til 2 Informationsstanderen indeholder oplysninger om områdets natur og frivillige udfører arbejdet med opsætningen. Sundhedsprojekt hjertet i Nordvest 1 Morsø Erhvervsråd Tilskud til sundhedsprojekt i Morsø Kommune. Til trykning af brochure, op til 1 ekskl. moms. Brochuren vil indeholde information om friluftsaktiviteter i området og de tilbud, der er til virksomheder. Lønninger i denne type projekter støttes ikke. 12

15 Foreningsvogn og opstart af haveaktivitet kr. Jyderup 4H Tilskud til opstart af havehold i 4H, så børnene kan dyrke deres egen have og følge afgrøderne. Til 50% af udgifterne til en foreningsvogn og et bord/bænke-sæt, op til kr. Lemvig klatreklub kr. Lemvig Klatreklub Tilskud til klatreudstyr til Lemvig Klatreklub. Til 50% af udgifterne til udstyr til træ- og klippeklatring, op til kr. Forlængelse af eksisterende bådebro 1 Sebber bådelaug Tilskud til forlængelse af eksisterende bådebro. Til 50% af materialeudgifterne, op til 1 Forlængelsen vil medføre forbedrede adgangsmuligheder for jægere og lystfi skere. Broen opføres af frivillige. Fussingø Naturbaser kr. Fussingø Naturbaser Tilskud til naturbaser til Fussingø naturbørnehave. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsmaterialer og opbevaringskasse til 3 naturbaser, op til kr. pr. stk. i alt op til kr. Cykelanhænger støttes ikke. Der oprettes en forening, der vedligeholder baserne, og man uddanner interesserede pædagoger. Shelters på Skovhus-grunden FDF, Bjerregrav/Skovhuset Tilskud til sheltere på Skovhusgrunden. Til 50% af udgifterne til 2 sheltere, op til 1 pr. stk. i alt op til Frivillige står for opførelsen, og shelterne er tilgængelige for alle. Skinnecykel-natur-rastepladser kr. Aabenraa Veteranbane Tilskud til Aabenraa Veteranbanes skinnecykelprojekt. Til 7 bord/bænke-sæt á kr., op til kr. Rastepladserne bliver anlagt ved frivillig arbejdskraft. Multtoilet kr. Cathrine Riegels Gudbergsen Tilskud til etablering af multtoilet i privat skoleskov. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. ekskl. moms. Multtoilettet skal indgå i de eksisterende faciliteter og principperne fra formuldningsprocessen indgår i undervisningen. Overnatning i Lavvo kr. Hillerød Heldagsskole Tilskud til lavvoer til skole. Til 50% af udgifterne til 2 lavvoer, op til kr. ekskl. moms. Lavvoerne skal bruges til længerevarende forløb i naturen for skolens børn. Søspejdere kr. KFUM spejderne, Voerladegård Tilskud til materiel til vandaktiviteter. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker, op til pr. havkajak i alt op til kr. Havkajakafdeling i USG kr. USG Tilskud til havkajakafdeling i USG. Til 50% af udgifterne til havkajakker inkl. udstyr, i alt op til 2, og til lejrudstyr til kystfriluftsliv, op til kr. i alt op til kr. Grønne spirer kr. DII Regnbuen, Sø-afdelingen Tilskud til naturprojekter i børnehave. Til naturformidlingsmaterialer, op til kr. ekskl. moms. Kamera støttes ikke. Sheltere til pedelboligens have 1 Pedelboligen Bakkeskolen Tilskud til shelter på pedelboligens grund. Til materialeudgifterne til et shelter, op til 1 ekskl. moms. Shelteret bygges af eleverne og bruges til at øge deltagelsen i lejrskoleophold. Andre kan låne shelteret. Bålhus til spejdergruppe kr. DDS, 1. Holme Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50% af materialeprisen, op til kr. til etablering af en bålhytte. Hytten etableres af frivillige. Bier, børn og by kr. Skolen i Charlottegården Tilskud til projekt biavl for ADH/DAMP-børn. Til 50% af udgifterne til diverse materialer til skolebigård, op til kr. ekskl. moms. Formidlingen omkring bierne laves sammen med Formidlingscentret på Assistens Kirkegård. Naturspejd kr. Det Danske Spejderkorps, Robin Hood Gruppe Tilskud til naturspejd Til 50% af udgifterne til planter, bålplads, fugletårn, fuglekasser, naturbøger m.m., op til kr. Bålmaterialer, kort og kompas Lyseng Multiidræt Tilskud til lejrudstyr. Til 50% af udgifterne til bålmaterialer og kompasudstyr, op til Shelter mærke mørket KFUM spejderne, Skovlund Tilskud til 2 sheltere på spejdergrund. Til materialerprisen til 2 sheltere, pr. stk. i alt op til Shelterne etableres af frivillige. Skoleroning m. overnatning kr. Køge kano og kajak klub Tilskud til overnatningsfaciliteter. Til 50% af udgifterne til lavvo og båludstyr, op til kr. Udstyret skal bruges til skoleroning med overnatning og madlavning på primitive lejrpladser. 13

16 Glad sommer for børn i asylcentre Det handler om at få børn og unge ud af centrene til gode oplevelser, helst i naturen. Sådan indleder Dansk Røde Kors medarbejderen Thomas Olsen sin ansøgning til Tips- og lottomidler til friluftsliv. Det har vist sig at naturen er et rigtigt godt sted til undervisning af vores elever, da plads omkring sig og frisk luft giver gladere og sundere børn med en mere åben tilgang til livet og undervisningen. I Skolen på Bakken kan antallet af børn variere meget, og de har mange forskellige nationaliteter. Det kræver derfor meget af både lærere og elever at få undervisningen til at hænge sammen, så alle lærer at læse, skrive og regne. Thomas Olsen har oplevet, at når de er sammen i skoven, bliver børnene mere opmærksomme på hinanden, de lærer at fungere som en fælles fl ok, kan arbejde sammen og er bedre til at begå sig socialt, og det smitter af på undervisningen hjemme i klasseværelset. For de årige drenge er det især fi sketurene der er populære, da de nyder spændingen og muligheden for at have en fi sk med hjem. Skolen på Bakken vil fortsætte med at bruge turene og undervisningen i naturen fremover, og projektet har fået kr. til indkøb af tipi-telte, indertelte, trækvogn og fi skegrej. Havkajakker 2 Ungdomsskolen Skive Tilskud til havkajakker til ungdomsskole. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak i alt op til 2 ekskl. moms. Trailer og stativ støttes ikke. Kajakkerne anvendes i et forløb i ungdomsskolen, hvor de unge introduceres til ude- og lejrliv. Dobbeltkajakker Sydstevns G&I, Gymnastikafdelingen Tilskud til 2 havkajakker. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. stk. i alt op til Havkajakkerne skal bruges til at introducere andre uden for klubben til sejlads i havkajak. Naturprojekt kr. Børnecentret Lillelund Tilskud til naturundersøgelsesudstyr til børnecenter. Til 50% af udgifterne til diverse naturundersøgelsesudstyr, op til kr. ekskl. moms. Udstyret skal bruges af småbørn til bedre naturforståelse. Kyst friluftsliv i havkajak 2 Gilleleje ro- og kajakklub Tilskud til kystfriluftsliv i havkajak. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak i alt op til 2 Udeskoleaktiviteter Ølgod Byskole Tilskud til naturformidlingsudstyr til skole. Til 50% af udgifterne til snittekasser og -bænke, huggekasse, pilefl etværktøj og diverse informationsmateriale, op til kr. ekskl. moms. Vi cykler ud med de små Børnehuset Stakhaven Tilskud til Christiania-cykler til børnehus. Til 50% af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Cyklerne giver småbørn mulighed for at komme ud i naturen. Glad sommer for børn i asylsystemet kr. Dansk Røde Kors, Skolen på Bakken Tilskud til projekt for asylbørn. Til tipi-telte, indertelte, trækvogn og fi skegrej, op til kr. Projektet giver børn og unge fra Røde Kors asyllejre mulighed for at få gode naturoplevelser. Rodzone m.m kr. Frederikshøj Tilskud til udendørs naturværksted på skole. Til 50% af materialeudgifterne til observationstårn, udstyrsbank, udendørs køkken, rodzoneanlæg og brændeovn med skur, op til kr. ekskl. moms. Omkringliggende skoler og institutioner kan låne naturværkstedet. Bålhytte kr. Mellemstationen Tilskud til bålhytte. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Hytten etableres af frivillige og kan benyttes af andre end fritidsklubbens børn. Munkegården for fulde sejl Opholdsstedet Munkegården Tilskud til sejlads til opholdsstedet Munkegården. Til 50% af udgifterne til to optimistjoller inkl. udstyr, op til ekskl. moms. Naturprojekt kr. Daginstitutionen Harmonien Tilskud til naturprojekter i børnehave. Til undersøgelsesmaterialer til naturformidling, jvf. budget, op til kr. ekskl. moms. Udstoppede dyr støttes ikke. 25 års jubilæum kr. Faaborg Amatørfi skerforening Tilskud til foreningens arrangementer for børn. Til fi skeplancher til undervisning: kr. Til 50% af udgifterne til redskaber til arrangementerne: op til kr. i alt op til kr. Jubilæumsskrifter støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Indkøb af kanoer og kajakker Engesvang Boldklub, Bølling Sø Bådelaug Tilskud til sejlads på Bølling Sø. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak i alt op til Almindelige kajakker og kanoer støttes ikke. Fordybelse i naturen kr. Søren Nicolaj Korshøj Tilskud til projekt Fordybelse i naturen. Til 50% af udgifterne til 2 indianske tipier med plads til 20 personer i hver, i alt op til kr. ekskl. moms. Tipierne skal give problembørn af anden etnisk oprindelse mulighed for oplevelser i naturen. Personligt udstyr, såsom soveposer m.m. støttes ikke. Tilskuddet er betinget af, at der indsendes skriftlige samarbejdsaftaler med institutionerne. Parnas EXPO 2007 Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor Tilskud til erhvervs- og turistrådets arrangementer med lokale friluftsforeninger. Til 50% af udgifterne til telte, der kan lånes af foreningerne, op til ekskl. moms. Det er en betingelse for tilskuddet, at muligheden for telt-lån markedsføres effektivt for kommunens frilufts- og naturforeninger. GPS er til grejbank kr. Sundeved Ungdomsskole Tilskud til GPS er til grejbank. Til 10 GPS er: kr. Det er en betingelse, at grejbanken deltager i et udviklingsprojekt om GPS er sammen med andre grejbanker. 14

17 Naturcenter med landsbyvandrehjem kr. Den Selvejende Institution Kildehallen Tilskud til naturcenter ved Gyrstinge. Til materialer til 2 sheltere og en overdækket bålplads: kr. Sheltere og bålplads kan bruges af alle. Bålhus ved Himmelbjergegnens Friluftsgård Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole Tilskud til bålhus ved efterskole. Bålhuset fungerer samtidig som ramme for Ry Mølleskoles udeskoleaktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Natur videncenter kr. Ravsted Skole Tilskud til skolens udeskoleaktivitet på skolens grund og på naturarealet. Til materialer til Insekter, fugle og planter :, til 50% af omkostningerne til materialer til fugletårn og pavillon: kr., til 50% af omkostningerne til materialer til vind og vejr værksted: kr. og til 50% af omkostningerne til vandværksted: kr., samt ovne: kr. i alt op til kr. ekskl. moms. Sansesafari på cykel 1 Knuthenborg Park & Safari Tilskud til sansesafari på cykel. Til 50% af udgifterne til skilte og stationer til naturformidling, op til 1 ekskl. moms. Bålhytte til fællesareal 1 Nørbølling Lokalråd Tilskud til bålhytte. Til 50% af materialeprisen, op til 1 Bålhytten kan anvendes af alle. Havkajakindkøb til roskole og udlån kr. Nysted Roklub Tilskud til havkajakker. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker inkl. udstyr, op til kr. pr. havkajak i alt op til kr., som er det ansøgte beløb. GPS er til grejbank kr. Øhavets Smakkecenter Tilskud til GPS er til grejbank. Til 6 GPS er: kr. Det er en betingelse, at grejbanken deltager i et udviklingsprojekt med GPS er sammen med andre grejbanker. GPS er til grejbank kr. Hou Maritime Idrætsefterskole Tilskud til grejbankens udviklingsarbejde med GPS er. Til 6 GPS er: kr. Allerede indkøbte GPS er støttes ikke. Det er en betingelse, at grejbanken indgår i et udviklingsprojekt om brug af GPS ere sammen med andre grejbanker. Børn i naturen Dagplejen Gilleleje Tilskud til Christiania-cykler til dagplejen i Gilleleje, så børnene kan komme ud i naturen. Til 50% af udgifterne til 2 Christiania-cykler, op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Stadevægt og mikroskoper Salling og Fjends Biavlerforening Tilskud til undervisningsudstyr til biavlerforening. Til stadevægt og 2 mikroskoper, som skal anvendes i undervisning af nybegyndere inden for biavl: Havkajakker kr. Dragør Ungdomsskole Tilskud til havkajakker til ungdomsskole. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. kajak, i alt op til kr. ekskl. moms. Køleskabsskur kr. Det Danske Spejderkorps, Bornholms Division Tilskud til faciliteter til lejrgrund på Bornholm. Til materialer til et køleskabsskur, op til kr. inkl. moms. Frivillige bygger selv skuret. GPS er til grejbank kr. Aalborg Sportshøjskole Ekstraordinært tilskud til grejbankens udvikling af aktiviteter med GPS er. Grejbanken indgår i et fælles udviklingsprojekt med andre grejbanker. Til 12 GPS er, opbevaringskasser og batterier: kr. Sejlbåd 4 Afl astningshuset Lunden Tilskud til sejlbåd. Til 50% af udgiften til en brugt sejlbåd, op til 4 ekskl. moms. Båden anvendes til at lære unge og voksne med nedsat funktionsniveau at sejle og deltage i klargøring af båden. Naturværksted og rygsække med indhold Børneinstitutionen De 5 årstider Tilskud til naturværksted. Til rygsække med indhold og materialer til naturværksted, jvf. budget, op til ekskl. moms. Projekt Ny Aktiv kr. Resen Beboerforening Tilskud til projekt Ny Aktiv. Til formidlings- og grilludstyr, kr. Udstyret kan anvendes af alle institutioner og foreninger i området. 15

18 Båludstyr As Friskole Tilskud til udendørsaktiviteter. Til båludstyr til udendørs madlavning for børn i friskolen, op til ekskl. moms. Det Blå Friluftsliv Undervandsformidling kr. Ishøj Naturcenter Tilskud til Det blå friluftsliv ved Ishøj Naturcenter. Til 50% af udgifterne til snorkeludstyr, op til kr. ekskl. moms. Tipi m.m. til ny naturbørnehave Friskolen i Thorlund Tilskud til aktiviteter i ny naturbørnehave. Til materialer til snittekasse og lejrbålskasse, op til kr. ekskl. moms. Nye friluftsaktiviteter i Bjergby og Omegn kr. Bjergby Beboerforening Tilskud til friluftsaktiviteter i Bjergby. Til materialer til bålhus: 1, samt til infotavler: kr. i alt op til kr. Frivillige er med til etableringen. Redskaber til vandløbsrestaurering kr. Møn Sportsfi skerforening Tilskud til redskaber til vandløbsrestaurering. Til diverse redskaber og materialer jvf. ansøgningen: kr. Frivillige deltager i restaureringen. Forbinde feltarbejde og undervisning kr. Naturskolen i Hirtshals/Hjørring Kommune Tilskud til køleanlæg til akvarier. Til 2 køleanlæg til Naturskolen i Hirtshals: kr. ekskl. moms. Køleanlæggene forbedrer mulighederne for længere formidlingsforløb og undersøgelser af dyr og planter i akvarierne. Shelter m.m. 1 FDF, Filskov Tilskud til friluftsområde. Til materialer til et shelter, op til 1 inkl. moms. Spejderne bygger selv shelteret. Skovbørnehave Stiftelsen Windfeld Mindegave Tilskud til opførelse af hytte i plantage. Til materialeudgifter til hytten: Hytten opføres med hjælp fra frivillige og kan benyttes af børnehaver, spejdere og andre interesserede. Projekt Fantasi Den Selvejende Institution Multiforum Tilskud til lokalt udviklingsprojekt. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhus/snittehus, op til ekskl. moms. Frivillige deltager i byggeriet. Skole i skoven kr. Bybækskolen Tilskud til udeskoleprojekt. Til materialer til en trækvogn med naturformidlingsudstyr: kr. ekskl. moms. Naturen som begrebsformidler kr. Lille Værløse Skole, 1. a Tilskud til udeskoleprojekt. Til 50% af materialeudgifterne til trækvogne og naturformidlingsudstyr, op til kr. ekskl. moms. Science center naturformidlingsværksted kr. Midtsjællands Ungdomsskole Tilskud til naturformidlingsværksted til efterskole. Til materialeudgifter til model af vandets kredsløb, geologiudstyr, vind- og vejrkuffert og klimastation, op til kr. ekskl. moms. Tilbygning til bålhus kr. Besøgsbørnehaven Tilskud til tilbygning til eksisterende bålhus. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. ekskl. moms. Frivillige hjælper med opsætningen, og bålhuset er åbent for spejdere og andre interesserede. Klatreudstyr kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte Spejdergruppe Tilskud til klatreudstyr til fjeldture og træklatring. Til 50% af omkostningerne til 8 sæt klatreudstyr, op til kr. Udstyr til naturaktiviteter kr. Det Danske Spejderkorps, Køgespejderne Tilskud til naturaktiviteter. Til udgifter til materialer til naturformidling jvf. budget, op til kr. inkl. moms. Drikkedunke støttes ikke. Aktiviteter i naturen for børn AOF Nord, Råderummet Tilskud til naturaktiviteter for Råderummets vikarer. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til ekskl. moms. 16

19 Vinterfriluftsliv i klubberne 2 Landsforeningen Ungdomsringen, Arb.gruppen for Natur & Friluftsliv Tilskud til projekt om vinterfriluftsliv i fritids- og ungdomsklubber. Til 50% af udgifterne til lavvo, lavvoovn, kikkerter, bøger, værktøj og tryk af indbydelse/ folder: 2 Lavvo og ovn placeres efter projektets ophør hos grejbanken i Karrebæksminde. Resten af udstyret placeres i Ungdomsringens udlånspulje. Det er en betingelse for tilskuddet, at projektets erfaringer formidles videre til grejbanknetværket, samt til andre interessenter via hjemmeside eller folder. Økobase læringsmiljø i og omkring Avedøre kr. Avedøre Skole Tilskud til øko-base projekt på skole. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsmaterialer, jvf. budget, op til kr. ekskl. moms. Materialerne skal bruges til naturformidling i alle skolens klassetrin. Bålhytte kr. Det Danske Spejderkorps, Herningholmspejderne Tilskud til bålhytte til spejdere. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhus, op til kr. Bålhytten opføres af spejderne selv. Rekord Myre Terrarie kr. SFO en Dus Tornhøj Tilskud til myreprojekt i SFO. Til materialeudgifter til et udendørs myreterrarium, kr. ekskl. moms. Børnene bygger selv terrariet. Opførelse af ny raftegård og brændeskur KFUM-Spejderne, Felsted Gruppe Tilskud til udearealer. Til 25% af materialeudgifterne til en raftelade og et brændeskur, op til inkl. moms. Vi undersøger vores hjemstavn Uhre Friskole Tilskud til naturprojekt i nystartet friskole. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til ekskl. moms. Skole under åben himmel kr. Herningsholmskolen Tilskud til udeskoleprojekt. Til materialeudgifter til 2 sheltere, pr. stk., i alt op til og til insektudstyr, båludstyr, fuglekasser, snitteknive og naturbøger jvf. budget, op til kr. i alt op til kr. ekskl. moms. Shelter på spejdergrund i Farum kr. Det Danske Spejderkorps, Kgs. Lyngby Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund i Farum. Til materialer til et shelter, inkl. moms, og til materialer til forhøjet bålplads, kr. i alt op til kr. inkl. moms. Natur Vuggestuen Sjællandshuse Tilskud til projekt Natur i børnehave. Til 50% af udgifterne til 2 Christiania-cykler, op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Opdagelse i naturen Børnehaven Myretuen Tilskud til naturprojekt i børnehave. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsmateriale og trækvogn, op til ekskl. moms. Aktiv-Camp kr. Aktiv-Camp Tilskud til lejrområde. Til materialer til et shelter, 1 ekskl. moms, og til materialer til et mult-lokum, kr. ekskl. moms i alt op til kr. ekskl. moms. Pladsen etableres af frivillige fra fem institutioner, og den er åben for alle. Shelter på Næs kr. FDF, Maribo Tilskud til shelter på Næs. Til materialeudgifterne til et shelter, kr. Frivillige opfører selv, og pladsen er åben for andre. Naturværksted Børnehaven Børn og Miljø Tilskud til naturværksted i børnehave. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsmaterialer, op til ekskl. moms. Udstoppede dyr og vitrine støttes ikke. Båluge kr. Erritsø Børnehave Tilskud til bålprojekt. Til 50% af udgifterne til båludstyr, op til kr. ekskl. moms. Båludstyret bliver brugt jævnligt hele året rundt. Projekt Christiania-cykler Dalum Dagpleje Skildpadderne Tilskud til Christiania-cykler til dagplejere. Til 50% af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Materialer til naturvejlederprojekt kr. Vesthimmerland Kommune, Naturvejledningen Tilskud til naturvejlederprojekt. Til udgifter til waders til børn og voksne, op til kr. ekskl. moms jvf. budget. Christiania-cykler Centralsygehusets børnehave og vuggestue Tilskud til Christiania-cykler til vuggestue. Til 50% af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til ekskl. moms pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Cyklerne bringer børnene ud i naturen og deles af 3 vuggestuer. Naturoplevelser for unge i havkajak 2 Brøndby Ro- og Kajakklub Tilskud til havkajakprojekt i roklub. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til pr. kajak, inkl. udstyr i alt op til 2 inkl. moms. Friluftsliv Fjordskolen Tilskud til byggeprojekt for Fjordskolen. Til materialeudgifter til 2 sheltere, kr. pr. shelter i alt op til ekskl. moms. Skolens elever bygger selv, og shelter-pladsen er åben for offentligheden. Telt Børnehaven Myretuen Tilskud til udeprojekt i børnehave. Til udgifterne til en lavvo, op til ekskl. moms. Teltet sikrer, at børnene kan være ude hele dagen. Teltet opbevares på et fælles sted for institutioner i kommunen og kan bruges af mange institutioner. Turen som formidlingsform Landsforeningen Natur og Ungdom Tilskud til projektet Ture som formidlingsform. Til udgifterne til en lavvo og ovn, op til inkl. moms. Mobil Naturskole 2 Gl. Rye Skole Tilskud til udeskole på Gl. Rye Skole. Til udgifter til en skurvogn med feltudstyr, op til 2 ekskl. moms. Skurvognen placeres forskellige steder i nærliggende skov, og børnehaver og spejdere kan bruge udstyret. Ud i det blå på cykler med de små Prinsesseparkens Børnehave Tilskud til Christiania-cykler til vuggestue. Til 50% af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel i alt op til inkl. moms. 17

20 Havkajak Vinterroning kr. USG Tilskud til våddragter og pagajovertræk. Til 50% af udgifterne til 10 våddragter og pagajvinterovertræk, op til kr. Udstyret muliggør en forlængelse af sæsonen for havkajak-roning. Studere insekter i vådområder kr. Landbørnehaven Mariehønen Tilskud til udstyr til børnehave. Til 50% af udgifterne til diverse naturundersøgelsesudstyr, op til kr. ekskl. moms. Aktiviteter og natur i ankelhøjde kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Tranbjerg gruppe Tilskud til udstyr til spejdere. Til 50% af udgifterne til diverse friluftsudstyr, jvf. det indsendte budget, op til kr. Udstyret skal anvendes til at lave PR for spejderne. Ud i det blå et projekt med børn og fiskeri kr. Økobase Kongelunden Tilskud til naturformidling i lavvandsområder. Til 50% af udgifterne til diverse materialer til naturformidling, jvf. det indsendte budget, op til kr. ekskl. moms. Udstyr til udeaktiviteter kr. Den Integrerede Institution Granly Tilskud til udeudstyr til børneinstitution. Til naturundersøgelsesudstyr, udeovn og tovværk, op til kr. ekskl. moms. Cykelvogn og Kiddy-bus støttes ikke. Supplering af grejbank 5 Aalborg Sportshøjskole Tilskud til supplerende grej til eksisterende grejbank. Til 3 dobbelt-havkajakker, våddragter og bålbøjlesystem, i alt op til 5 Friluftsholdet Paderuphus kr. Paderuphus Tilskud til udelivsprojekt for psykisk syge. Til udgifterne til en lavvo med ovn, kr. ekskl. moms. Frilufts-/bålhytte kr. KFUM-Spejderne, Tommerup Gruppe Tilskud til bålhytte til spejdere. Til materialeudgifter til en bålhytte, kr. inkl. moms. Hytten opføres af frivillige og er tilgængelig for alle interesserede. Naturtur i og omkring Favrskov Kommune Hadsten Natur- og Friluftslav Tilskud til naturture i Favrskov Kommune. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr og -foldere, op til inkl. moms. Udstyret skal bruges på offentlige ture i kommunen. Det er en betingelse, at kommunen yder et tilsvarende tilskud. Raftegård kr. Det Danske Spejderkorps, Spartanerne 2. Hasle Tilskud til raftegård. Til 50% af materialeudgifterne til en raftegård, op til kr. inkl. moms. Raftegården opføres af frivillige i foreningen. Ny pontonbro 4 Nykøbing Sj. Roklub Tilskud til etablering af ponton-bro. Til 50% af materialeudgifterne, op til 4 Broen kan bruges af alle og forbedrer adgangsmulighederne til vandet. Fiskebroer i Magleø-Søen Korsør Lystfi skerforening Tilskud til etablering af fi skeplatforme ved sø. Til 50% af materialeudgifterne, op til Platformene forbedrer adgangsmulighederne for lystfi skere og handicappede. Mastesejl kr. KFUM-Spejderne, Fole Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til et mastesejl, op til kr. inkl. moms. Mastesejlet er frit tilgængeligt og kan bruges af dagplejere, børnehaver og friskole, samt andre interesserede. Sheltere og bålriste Det Danske Spejderkorps, Krogsdal Gruppe, Nr. Felding Tilskud til friluftsområde ved Nr. Felding. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til 1 pr. shelter i alt op til inkl. moms. Shelterne opføres af frivillige, og pladsen er offentlig tilgængelig. Kompressor til dykning 2 Dykkerklubben Dykanden Tilskud til kompressor, der bl.a. skal bruges i forbindelse med sommerarrangementer for børn og handicappede: 2 Grejbank-supplering kr. Grejbanken Viborg Amt Tilskud til Limfjordssjægte til grejbank. Til 50% af udgifterne, op til kr. Grejbank-supplering Doverodde Købmandsgård, Limfjordscenter Tilskud til supplerende grej til grejbank. Til våddragter og tørdragter: Grejbank-supplering kr. Grejbanken i Karrebæksminde Tilskud til supplerende grej til grejbank. Til våddragter, vådsko og rojakker: kr. 18

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2006 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, som forbedrer befolkningens

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2004 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Forsidefoto: Fra fotoudstillingen Mennesket og naturen Fotograf: Kirsten Dyrberg Vi gør en forskel...........................

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2011 6 Lokaleprojekter

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2012 6 Lokale projekter

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle 12 1634 V www.redbarnet.dk/natur

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse 1 Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse April 2013 Multihuset vil være et godt udgangspunkt for naturoplevelser langs kysten Formål med projektet Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) ønsker at fremme

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Anlægsmidler 2010-2012

Anlægsmidler 2010-2012 Anlægsmidler - Ansøger Beskrivelse Bevilliget Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger Indkøb af trailer kr 20.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja udskiftning af gasfyr kr 30.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere