Årsberetning Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed 23 Faste anlæg 24 Forsknings- og udviklingsprojekter 25 Naturvejledning 27 Driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer 31 Grønne parker og områder 32 Kulturmiljø 36 Kolofon Billederne i denne årsberetning er venligst stillet til rådighed af: Tim Holmegård Krat, Mads Ellegård, Jørgen Terp Laursen, Flemming Højer, Keld Nørgaard, Gunnar Jonsson, Friluftsrådets medlemsorganisationer og tilskudsmodtagere af Tips- og lottomidler. Friluftsrådet bestyrelse 2007: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Torben Kaas Lynge Kjeldsen Lis Nielsen Erik Preisler Flemming O. Torp Egon Østergaard Redaktion: Marianne Grauert og Jakob Simonsen Design og grafisk produktion: Meyer & Bukdahl as Besøg også vores hjemmeside: Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne årsberetning. Det skyldes ønsket om at udsende årsberetningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra midten af april 2008.

3 Til glæde for alle Til glæde for alle Tipsmidlerne er til glæde for alle. Både for dem som modtager starthjælp til at realisere en god ide, og dem som siden hen nyder godt af den gode ide. Når Friluftsrådet vælger f.eks. at prioritere tipsmidler til støttepunkter for udeskoler, er det selvfølgelig i udgangspunktet for at gøre elever og lærere glade. Men i et videre perspektiv handler det også om, at vi ved at forbedre vilkårene for friluftsliv for den enkelte skaber et bedre samfund, hvor mulighederne for en sund levevis går hånd i hånd med det mentale overskud, som ophold i naturen giver. Succesen med nationalparkerne er et andet, glimrende eksempel på, hvordan tipsmidlerne, når de anvendes lokalt og fokuseret, kan ende med at komme hele befolkningen til gode. De mange lokale tiltag, som myndigheder og foreninger sætter i gang i forbindelse med en nationalparkindsats, ender med bedre natur og fl ere friluftstilbud for lokalbefolkningen men derudover vil den enkelte nationalpark rumme unikke naturoplevelse og være et nationalt klenodie for hele befolkningen var året for udpegningen af Danmarks første nationalpark klitlandskabet i Thy. Siden er fl ere kommet til, sådan at der i alt er udpeget fem nationalparker, som skal etableres i løbet af de næste år. Tips- og lottomidlerne var en væsentlig del af grundlaget for, at man kunne lave forundersøgelser i de ti pilotområder, hvoraf nu i første omgang fem bliver til nationalparker. I den sammenhæng skal man især huske på, at området ved Skjern Å var et af de særlige undersøgelsesområder, som Friluftsrådet fi k lagt til de oprindeligt udpegede områder og som altså nu er udpeget som nationalpark på linie med Thy, Mols Bjerge, Kongernes Nordsjælland og Vadehavet. En anden type af partnerskaber har udmøntet sig i Naturum. Med et navn som er overtaget fra svensk naturforvaltning har Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond og Lokale- og Anlægsfonden lagt midler i at skabe en ny type støttepunkter i naturen. Naturum skal være unikke eksempler til efterfølgelse, hvad angår naturformidling på de bedste lokaliteter vi har i Danmarks natur. Også naturvejlederordningen er i færd med at brede sig ud og søge nye samarbejdsformer. I 2007 er det for alvor slået igennem, at naturvejledningen ikke kun foregår on location, men også kan udvikle sig gennem et strategisk samarbejde med andre vigtige aktører i lokalområdet. Et eksempel herpå er Assens Kommune, hvor der er givet løntilskud til en naturvejlederstilling, der bl.a. har som formål at sikre et tværfagligt projektsamarbejde mellem de forskellige forvaltninger og med grønne netværk i området. I årets beretning har vi valgt at sætte særlig fokus på 6 udvalgte projekter, som er blevet støttet med tipsmidler. Det er 6 projekter, som illustrerer mangfoldigheden i den indsats, som kan gøres for friluftslivet ved hjælp af tipsmidlerne. Det glæder jeg mig over, ligesom jeg fremover vil glæde mig over mange fl ere gode ideer, som vil blive støttet herfra. Den næste store opgave bliver at sikre indholdet af natur, kulturmiljø og friluftsliv i nationalparkerne, samt deres forankring i befolkningen. Her vil tipsmidlerne også komme til at spille en rolle. Indsatsen med nationalparker er i høj grad lykkedes, fordi mange forskellige parter har kunnet samarbejde om et fælles mål. Det er helt i Friluftsrådets ånd at kunne hjælpe forskellige kræfter med at trække i samme retning. Derfor er et af tidens vigtigste begreber også partnerskaber. De lokale grønne partnerskaber blev en realitet med indgangen til 2007, og helt som forventet har det taget nogen tid, før de gode ideer er blevet konverteret til ansøgninger. De fl este gode ideer tager tid især når mange intentioner skal bringes sammen. Men nu ruller bolden, og vi glæder os til at se, hvad 2008 bringer på denne front. Lars Mortensen Formand 1

4 Om uddelingen 2007 Om uddelingen 2007 Der er i 2007 uddelt knap 52 mio. kr. fordelt på 505 projekter. 550 ansøgninger har modtaget afslag. Både det samlede antal behandlede ansøgninger, i alt 1055, og det totale uddelte beløb er på samme niveau som Uddelingen til projekter i kategorien Frilufts- og naturformidlingsprojekter er faldet med ca. 3 mio. kr. Det skyldes primært et fald i antallet af tilskud i denne kategori, der er faldet fra 372 i 2006 til 337 i Uddelingen i kategorien Kulturmiljø er faldet i mindre grad, og også her er der tale om, at der totalt er givet færre bevillinger. Uddelingen til Kursusvirksomhed er øget, primært på grund af en enkelt, større bevilling i forbindelse med indsatsen for naturvejledernes videre- og efteruddannelse. Naturvejledning er steget med knap 3 mio. kr. Der er i 2007 bevilget tilskud til 23 naturvejlederstillinger, mod 22 tilskud i Den afgørende forskel ligger i, at der i 2006 blev givet fl ere tilskud under reducerede vilkår til naturvejlederstillinger i kommuner etc. Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 19, Grønne områder 4, Faste anlæg 4, Kulturmiljø 2, Kursusvirksomhed 3, Forskning og udvikling 11, Naturvejledning 25, Driftstilskud 28, Total 100, Antal tilskud: 505. Antal afslag: 550. Total antal behandlede ansøgninger i 2007: Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgnings-skema og sende det til Friluftsrådet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller du kan hente det fra vores hjemmeside Vi har ansøgningsfrister 3 gange om året. 1. marts, 1. juli og 1. november. Det tager 3-4 måneder fra ansøgningsfristen til du får svar på din ansøgning. Når du ansøger, kan du vedlægge ekstra oplysninger, som f.eks. tegninger, budget, fi nansieringsplan og en mere uddybende projektbeskrivelse. Jo fl ere relevante oplysninger du giver os, jo lettere har vi ved at tage stilling til din ansøgning. Hvis du søger på vegne af en forening eller klub, skal du vedlægge det seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. Projekter Friluftsrådet giver støtte til projekter inden for disse områder: Friluftsaktiviteter, f.eks. til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter. Naturformidling, f.eks. til materialer og udstyr der øger forståelsen for naturen. Grønne områder, f.eks. til materialer som forbedrer muligheden for friluftsliv i offentligt tilgængelige grønne områder. Faste anlæg, f.eks. til primitive overnatningsmuligheder, informationscentre og skibe. Forskning og udvikling, f.eks. til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår. Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv. Kulturmiljø, f.eks. til formidling af samspillet mellem natur og kulturhistorie. Vi vægter frivillig arbejdskraft højt i vurderingen af ansøgningen, ligesom projekter der er nyskabende eller henvender sig til nye målgrupper prioriteres. Det er sjældent, at vi støtter et projekt med hele beløbet, der søges om, men et tilskud fra os får ofte andre bidragydere på banen. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Vi støtter ikke alt Det er ikke alle projekter, der kan opnå støtte, selvom de foregår i det fri. Det er f.eks. idrætsaktiviteter, herunder bl.a. petanque-baner, og legepladser, naturlegepladser og kanoer. Vi giver heller ikke tilskud til projekter, der er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter der allerede er sat i gang på ansøgningstidspunktet eller som foregår uden for Danmark. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside under Tips/Lotto, eller du kan ringe på og tale med en tipskonsulent om dit projekt. 2

5 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Bænke/borde, gyngestativ og udekøkken Det Danske Spejderkorps, Karen Jeppe Gruppe Tilskud til spejderes udekøkken. Til 50% af materialeomkostningerne, op til kr. til etablering af udekøkken. Skibelund kr. Kolding Naturskole Tilskud til udstyr til kystfriluftsliv og almindelige naturskoleaktiviteter i forhold til indsendt budget i alt op til kr. ekskl. moms. Udgifter til transport (cykler m.m.) og til udstoppede dyr støttes ikke. Christianiacykel til dagplejebørn Silkeborg Kommunale Dagpleje Tilskud til Christiania-cykel til dagpleje i Silkeborg. Til 50% af udgifterne til en cykel, op til, så børnene kan komme ud i naturen. Støjdæmpning af slæbefly kr. Nordsjællands Flyveklub Tilskud til støjdæmpning af slæbefl y. Til 50% af materialeprisen, op til kr. til speciel støjdæmpende lydpotte til slæbefl y, så støjen fra dette generer andre brugere af området mindst muligt. Gallo Gartneri 1 Foreningen Gallo Gartneri Tilskud til friluftsprojekt Gallo Gartneri. Til layout og trykning af en folder, der beskriver tilbuddet, op til 1 De øvrige dele af projektet vurderes at være en del af ansøgers almindelige virksomhed, der ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Gallo Gartneriet er et tilbud til psykisk syge, og projektet skal åbne området op for offentligheden. Vingehuset kr. Silkeborg Højskole Tilskud til bålhus ved højskole. Til 50% af materialeprisen til etablering af bålhus, op til kr. ekskl. moms. Frivillige deltager i etableringen, og bålhuset bliver åbent for andre i området, f.eks. spejdere og skoler. Snorkling i lagunen kr. Kattegatcentrets Driftsfond Tilskud til snorkling i Kattegat Centrets lagune. Til 50% af udgifterne til 20 snorklingssæt, ombygning af fl ydebro og vandbaner, op til kr. Snorkling bliver en del af Centrets skoletjeneste, og skal formidle den danske marine fl ora og fauna. På togt med Mini-Galathea kr. Chilbal Filmproduktion Tilskud til projekt Mini-Galathea. Projektet skal formidle det marine liv i de danske farvande. Til script og research, op til kr. og til produktion af opgavehæfte og til trykomkostninger, produktion af CD-rom og artwork til samme, op til kr. i alt op til kr. Naturbase for bybørn kr. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Tilskud til etablering af naturbase for bybørn. Til udeværksted, bålhus, lavvo, diverse materialer, samt brændeovne, borde og stole, arbejdsborde, opbevaringsreoler og forundringsskabe i alt op til kr. GPS støttes ikke. Det forudsættes, at Furesø Kommune tillader brug af naturbasen til institutionsformål, og at ansøger selv bidrager med minimum et tilsvarende beløb til projektet. FDF friluftsområde kr. FDF, Romdrup-Klarup Tilskud til FDF ers friluftsområde. Til materialeudgifterne til okta/multifunktionshus: 3, til pilehytter: samt til 3 sheltere: 4 i alt op til kr. Friluftsliv på og omkring Kernen kr. Vodder Sogneforening Tilskud til etablering af båloverdækning og bålplads i Vodder. Til 50% af materialeudgifterne til båloverdækning og bålplads, op til kr. Frivillige deltager i etableringen, og området er åbent for alle. Telte til friluftsaktiviteter og overnatning kr. Lejre Forsøgs Center Tilskud til telte til friluftsaktiviteter og overnatning på Lejre Forsøgscenter. Til 50% af udgifterne til 5 lavvoer i varierende størrelser, op til kr. Lavvoerne skal indgå som mobile rammer for centrets natur- og kulturhistoriske aktiviteter. Måske kan vi møde en haj... Eleverne var meget spændte, da vi cyklede ned mod havnen. Nogen troede, at vi skulle snorkle ved hajerne, andre at det var med dykkerfl aske, og seks havde allerede sagt, at de ikke ville i vandet. Da det første hold var kommet i vandet, kom eleverne lige så stille og spurgte, om de måtte ombestemme sig; det så bare sjovt og fedt ud at være i vandet! Det endte med, at kun to blev oven vande. Sanne Rasmussen og 7.C fra Vestre Skole i Grenå var på besøg i skoletjenesten på Kattegatcentret. Centret har som noget nyt i 2007 tilbudt snorkling i lagunen lige uden for centret. Man kan fange krabber, se på mærkelige dyr ved en gammel skibsskrue og ankre, løse opgaver på en undervandstur, møde den store kunstige ål, klappe fl adfi sk og meget andet. Snorkling har som friluftsaktivitet den gode egenskab, at den stiller os mennesker fysisk ringere end dyrene. I vandet er vi nybegyndere med et begrænset bevægerum og er ofte tvunget til at se passive til en ikke helt usund prøvelse for det altdominerende dyr på jorden, siger Lars Hagelskjær Kristensen, der er leder af skoletjenesten. Som almindelig besøgende på Kattegatcentret har man også mulighed for at benytte udstyret. Projektet på Kattegatcentret har fået kr. til snorklingssæt, ombygning af fl ydebro og vandbaner. 3

6 Tovplads kr. Gerlev Legepark / Idrætshistorisk Værksted Tilskud til etablering af tov-lege. Til 50% af materialeudgifterne til etablering af forskellige tov-lege i Gerlev Legepark, op til kr. Legene indgår i et koncept om at formidle historiske legetraditioner. Friluftsliv ved Brejning Lystbådehavn kr. Brejning Bådeklub Tilskud til friluftsliv ved Brejning Lystbådehavn. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. stk. i alt op til kr. ekskl. moms. Etablering af jolleskur og grejbank vurderes at være en del af ansøgers almindelige virksomhed. Kystkaravanen kr. DGI Østjylland Der søges tilskud til et projekt, der skal opdyrke nye aktiviteter og skabe øget fokus på sikkerheden langs kysten. Opstartsfasen er 3 måneder i 2007 langs den jyske østkyst. Til materialer: kr. (Sitt on top kajakker støttes ikke) og til PR/ info: i alt op til kr. Lønudgifter støttes ikke, da der allerede gives løntilskud til naturvejlederen på Karpenhøj fra tips- og lottomidler til friluftsliv. DGI Østjylland og DGI Karpenhøj forpligter sig til at videreudvikle konceptet efter projektperioden. Nye bolde i luften på det gamle stadion kr. Lyne Borgerforening Tilskud til samlingssted i Lyne. Til 1/3 af materialeprisen til primitivt hus med borde, bænke og bålplads, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til multtoilet, op til kr., samt til materialeudgifterne til 2 sheltere, 1 pr. stk., op til i alt op til kr. Området er åbent for alle og frivillige deltager i etableringen. Etablering af klub Fasterholt Sø- og Fritidsklub Tilskud til bådhus til nystartet sø- og fritidsklub. Op til til materialer til bådhuset. Foreningen bygger selv bådhuset i samarbejde med de lokale spejdere. Multikulturelt udeliv Vestbyens Børnehus Tilskud til bålhytte, der skal opføres på et stykke jord uden for byen. Ideen med jorden/bålhytten er bl.a. at give de to-sprogede børn og forældre større forståelse og mulighed for friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytten, op til kr. Løn og entreprenørudgifter kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Juniorafdelingen i Varde Sportsfiskerforening kr. Varde Sportsfi skerforening Tilskud til overnatningsmateriel til sportsfi skerforening. Til 50% af udgifterne til diverse lejrmateriel, jvf. den indsendte liste, op til kr. Påhængstrailer støttes ikke. Etablering af kajakklub på Bogø kr. Bogø Kajakklub Tilskud til havkajakker på Bogø. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak, i alt op til kr. Containeren støttes ikke, da det vurderes at være en del af foreningens almindelige drift. Projekt Natur ud af huset Jens Gerup Nielsen Tilskud til projekt Ud af huset, der skal give børneinstitutioner ideer til, hvordan naturen i og omkring Roskilde kan bruges. Til 50% af materialeudgifterne til vod, bundskraber, rejestrygere og waders, op til 2-mandscykling del af at lægge liv til årene kr. Aktivitetshuset, Område Syd, Frederikshavn Kommune Tilskud til dobbeltcykel, så de ældre kan komme med på cykeltur. Til 50% af udgifterne til køb af dobbeltcykel, op til kr. ekskl. moms. Oplevelser fra kajak 2 Strøby Skolen Tilskud til havkajakker til skole. Til 5 havkajakker, op til pr. stk. i alt op til 2 ekskl. moms. 4

7 Emil, lav en gave til dig selv, din... SFO Skovhuset ved Skovvangskolen Tilskud til snittekasser til børnenes udeliv. Op til ekskl. moms til køb af 2 snittekasser med indhold ifølge ansøgning. Anskaffelse af nyt materiel 1 Gjøl Roklub Tilskud til havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker, op til kr. pr. kajak i alt op til 1 Demonstrationsvingård ved kolonihaver kr. Kolonihaveforeningen Frydenlund Tilskud til demonstrationsvingård på skrænt ved kolonihaver projektet kan fungere som eksempelprojekt for andre foreninger. Op til kr. til vinplanter med stolper og op til kr. til materialeudgifterne til formidling, f.eks. skiltning, brochurer og videooptagelser i alt op til kr. Foreningens medlemmer deltager i etableringen. Løn og evt. andre entreprenørudgifter kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Undersøgelsesudstyr til biologiundervisning kr. Højbo Friskole Tilskud til naturundersøgelsesudstyr til skolens yngste elever. Til 50% af udgifterne til udstyr til de små klasser, op til kr. Mikroskoper etc. til de store klasser støttes ikke. Junior vandmiljø planen kr. Sønderborg Sportsdykker Klub Tilskud til projekt Junior vandmiljø planen, som skal vække børns og unges interesse for naturen i havet. Til 50% af udgifterne til 12 stk. svømmeveste, bly, oxygenbox og mindre gummibåd med motor, op til kr. Etablering af shelter ved spejderhytte 1 Det Danske Spejderkorps, 1. Dybbøl Mølle Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund. Op til 1 til materialer til 1 stk. shelter. Spejderne vil selv opføre shelteret, som efter aftale vil kunne benyttes af andre. Naturformidlingsture kr. Den Integrerede Institution Stenurten Tilskud til udstyr til naturformidlingsture. Op til kr. til 2 stk. rygsække med naturformidlingsudstyr. Der gives ikke tilskud til båludstyret, da institutionen har fået tilskud til dette for nylig. Christiania-cykler kr. Dagplejeformidlingen Sydfalster Kommune Tilskud til Christiania-cykler til dagplejere, så børnene kan komme på tur. Til køb af 4 Christiania-cykler 2 cykler til hvert område. Til 50% af udgifterne, op til pr. cykel i alt op til kr. ekskl. moms. Projekt Skovdage, naturligvis kr. Køge Lille Skole Tilskud til projekt Skovdage, naturligvis. Op til kr. ekskl. moms til 25 stk. rygsække, børnefoldeknive og dåselupper, så børnene kan undersøge den biologiske mangfoldighed i skoven. Shelter Det Danske Spejderkorps, Wagandoo Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund. Op til til materialer til shelteret. Spejderne og andre frivillige står for opførelsen. Friluftsslivsprojekt kr. Sofus Franck Skolen Tilskud til friluftsgrej til skolens psykiske handicappede. Op til kr. ekskl. moms til køb af friluftsgrej ifølge ansøgning. Under Egen kr. Landsbyudvalget Tårup Tilskud til indretning af grønt område i Tårup. Til 50% af materialeudgifterne til borde og bænke, op til kr. Landsbyens beboere står selv for etableringen af området. Raftegård / overdækket bålplads 2 Den Selvejende Institution Kærhuset Tilskud til raftegård/overdækket bålplads ved Kærhuset. Op til 2 til materialer til opførelse af raftegård/overdækket bålplads. Entreprenørudgifter kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Det er en forudsætning, at spejderne samt evt. andre frivillige deltager i etableringen. Slynge honning i bigården Bent Ivert Johansen Tilskud til honningslynge til besøgsbigård, så publikum kan være med til at slynge honning. Op til til slynge. Stisystemer, sheltere og madpakkepladser 2 Stigruppen under Fjellerad Samråd Tilskud til handicaptilgængeligt multtoilet og affaldsstativ, shelter- og madpakkeplads. Til 50% af materialeudgifterne, op til 2 Det er en forudsætning, at gruppen deltager i etableringen. Løn og andre entreprenørudgifter støttes ikke. Køb af lejrplads ved Staun i Limfjorden 1 Det Danske Spejderkorps, Aalborg Søspejdere Tilskud til køb af lejrgrund til søspejderne, så de selv kan sejle til og fra Aalborg og slå teltlejr m.v. Op til 1 til køb af grunden. Bålhytte kr. FDF, Øster Bjerregrav Tilskud til bålhytte til spejderne. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Det er en forudsætning, at spejderne deltager i etableringen. Fugletårn i Koed Enge 1 Pia Jørgensen Tilskud til fugletårn i Koed Enge. Op til 1 til materialer til fugletårnet. Løn kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til fugletårnet. Udeundervisning Risingskolen Tilskud til skolens udeundervisning. Op til ekskl. moms til cykel/gå trailer, rygsække, skrive- og siddeunderlag, så børnene kan komme ud. Etablering af udeklasseværelse kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Na/tek udeskole kr. Rønnebæk Skole Tilskud til skolens friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til vejrstation og rygsække med undersøgelsesudstyr i henhold til ansøgning, op til kr. ekskl. moms. Eleverne deltager i etableringen af vejrstationerne. Bikasser og røgpuster Holstebro og Omegns Biavlerforening Tilskud til skolebigård. Op til kr. til 5 bikasser og en røgpuster kr. 5

8 Flydebro kr. Sejlklubben Lynæs Tilskud til etablering af fl ydebro i Lynæs Havn, som skal bruges til børns fi skeri og landingsbro for småbåde. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Brug naturens egne materialer kr. Fonden for 4H på Sjælland og øerne Tilskud til projekt Bag naturens egne materialer. Meningen er at give inspiration til at udnytte naturen til forskellige aktiviteter, f.eks. sten, træ, uld, ler og naturfarver m.v. Til 50% af udgifterne til materialer ifølge liste, op til kr. Til trykning af idéhæfte, op til kr. i alt op til kr. Skoven set fra oven Træklatringsudstyr Fritidshjemmet Hesteskoen Tilskud til træklatringsudstyr til fritidshjem. Til 50% af materialeudgifterne til klatreudstyr ifølge ansøgning, op til ekskl. moms. Udstyret vil kunne lånes af andre institutioner i kommunen. Væk fra computeren ud i det blå! kr. Vorup Børne- og Ungdomshus Tilskud til klatreudstyr, så børne- og ungdomshusets medlemmer kan komme ud i naturen. Op af lænestolen ud i naturen kr. Herning Orienteringsklub Tilskud til formidling af naturprojekter i Herning området. Til 50% af udgifterne til kasser, foldere og kort, op til kr. Genetablering af vandgennemstrømning i dæmning kr. Tambohus Bylaug Tilskud til fi skeplatform ved Jegindø-dæmningen. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Platformen monteres af bylaugets medlemmer. Bjælkehytte til naturværksted kr. Frisholm Børnehave Tilskud til bjælkehytte ved børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer til bjælkehytte, op til kr. ekskl. moms. Forældre og ansatte opsætter hytten, og hytten kan lånes af andre børnehaver og dagplejere. Opførelse af bålhytte FDF, Rødding Tilskud til opførelse af bålhytte på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialerne, op til Kredsens medlemmer opfører hytten. Hytte til udeskole kr. Veng Fællesskole Tilskud til udeskoleklasseværelse i skov ved Skanderborg. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Hytten bygges af elever, forældre, spejdere og pædagoger. Bevægelse og sanseoplevelser i uderummet kr. Børnehaven Bloksbjerg Tilskud til materialer til bålhytte-aktiviteter i børnehave kr. til materialer til brug i bålhytte og udendørs værksted. Friluftslinien kr. Lemvig Produktionsskole Tilskud til Lemvig Produktionsskoles friluftslinie. Til 50% af udgifterne til diverse bålmaterialer og undersøgelsesudstyr, jvf. indsendte budget, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at friluftslinien starter op i august Træklatreudstyr KFUM-Spejderne i Danmark, Høruphav Tilskud til træklatringsudstyr til spejdere. Til 50% af udgifterne, op til Bålhytte med båludstyr 2 FDF, Tommerup ST Tilskud til bålhytte til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne til materialer og til båludstyr, op til 2 Bålmiljø kr. Yding-Såby Borgerforening Tilskud til bålmiljø i landsby. Til 50% af udgifterne til bålhytte, borde, bænke og grill op til kr. Ude-/naturskole kr. Voldum Skole Tilskud til udeskole undervisning. Der undervises ude en gang ugentlig for en 4. klasse. Undervisningen udvides senere til fl ere klasser. Tilskud til naturværksted, save, økser, tov og lejrudstyr ifølge indsendt budget i alt op til kr. ekskl. moms. GPS er kr. Tornved Ungdomsforum Tilskud til GPS er til Grejbank. Til 5 GPS er: kr. Tilskuddet betinges af, at grejbanken udvikler nye metoder til undervisning og naturformidling via GPS, evt. i samarbejde med andre grejbanker. 6

9 Sheltere SFO Mælkevejen, Søndre Skole Tilskud til sheltere ved SFO i Grindsted. Til materialer til 2 sheltere, op til Shelterne vil være offentligt tilgængelige og skal tilmeldes Kajak for Super Seniorer 2 Skælskør Roklub Tilskud til 5 havkajakker til start af kajakafdeling i roklubben. pr. havkajak, op til 2 Hvad ligner det? Naturformidling i dagplejen kr. Dagplejen i Varde Kommune Tilskud til naturvejledning for dagplejebørn. Til 50% af udgifterne til bestemmelsesduge og luppe. Naturoplevelser starter i det små kr. Dagplejen i Varde Kommune Tilskud til projekt Naturoplevelser for de små. Til 50% af udgifterne til 8 Christiania-cykler, op til pr. cykel i alt op til kr. Cyklerne fordeles med 2 cykler til hvert af de 4 lokalområder. Christiania-cykler Bolbro Børnehave og Vuggestue Tilskud til Christiania-cykler til småbørnsinstitution. Til 50% af udgifterne til 2 cykler max. pr. cykel i alt op til Overnatningspladser på Alsstien kr. Nordborg Kommune Tilskud til overnatningspladser ved Alsstien i Sønderjylland. Til materialer til 4 sheltere: 1 pr. shelter i alt op til kr. Shelterne skal tilmeldes www. teltpladser.dk Blommeshyttens naturprojekt kr. Den Selvejende Institution Blommeshytten Tilskud til spejderes naturprojekt. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhytte, borde, bænke og diverse udstyr ifølge indsendt budget, op til kr. Hytten skal bygges af frivillige og vil også kunne bruges af andre børn i området. Hytten skal opføres ved Blommeshytten i Augustenborg. Salamanderens flyttedag kr. Vammen Borgerforening Tilskud til projekt, hvor landsbybeboere skal fl ytte dyr og småkryb fra en sø til en anden. Til 50% af udgifterne til pumpe, spande, laboratoriekasser og borde og bænke op til kr. Aktivitetshus i skoven 3 Det Integrerede Institution Troldhøj Tilskud til etablering af aktivitetshus i Præstegårdsskoven ved Kjellerup. Til 50% af udgifterne til materialer til hus, borde, bænke og naturformidlingsudstyr op til 3 Huset skal også bruges af lokale samarbejdsforeninger. Ladcykler Helsinge Dagpleje, Gruppe 2 Tilskud til ladcykler til dagplejere, så børnene kan komme på tur. Til 50% af udgifterne til 2 stk. ladcykler, op til pr. cykel i alt op til Udeliv kr. Mølledamsskolen Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, soveposer, dolke, trangia er m.m. ifølge indsendt liste op til kr. Udeliv Børnehuset Elmegaard Tilskud til udeliv i kolonihave. Til 50% af udgifterne til materialer til bålplads, udekøkken, røgeovn og planter op til Meginjolle kr. Thorsgaard Efterskole Tilskud til meginjolle til grejbank: kr. Traileren støttes ikke, da det prioriteres at støtte aktiviteter, der kan fi nde sted i umiddelbar nærhed af grejbanken. Mini-naturskole kr. Børnehaven Storkereden Tilskud til bålhytte som skal bruges til naturbase ved børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ekskl. moms. Hytten bruges også af SFO og er tilgængelig for andre, når børnehaven er lukket. Valgfag: Friluftsliv og primitiv lejrtur Den Selvejende Institution Hover Torsted Friskole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til kærrer, bål- og lejrudstyr, op til Finde rundt i naturen og patruljekasse KFUM-Spejderne, Frøslev-Mollerup Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til værktøj, kort og kompasser op til Shelter ved Egholm kr. Broby Kanoudlejning Tilskud til 2 sheltere ved Susåen kr. til materialer til hvert shelter op til kr. Shelterne bygges af frivillige og skal bruges af dem, der sejler i kano på Susåen. Christiania-cykler Brede Børnehave Tilskud til børnehaves friluftsliv. pr. stk. til 2 Christiania-cykler op til ekskl. moms. Projekt Ud i det blå Børnehaven Kongerosen Tilskud til ladcykel til børnehaves friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en ladcykel, op til, så børnehaven kan udvide sine naturaktiviteter. Almindelige cykler støttes ikke. Udendørs Undervisnings Eksperimentarium kr. Sorø Friskole Tilskud til udendørs undervisnings eksperimentarium. Til materialer til sanseværksted, eksperimentarium og naturværksted, i alt op til kr. Tilskuddet forudsætter, at forældre står for monteringen, ligesom det er en forudsætning, at faciliteterne kan benyttes af kommunens skoler og institutioner. I den forbindelse skal der laves en samarbejdsaftale med kommunen. Huggehus og bålsted kr. Lystbækforeningen Tilskud til huggehus til grøn sløjd. Til 50% af udgifterne til materialer til huggehus, bro og bålplads op til kr. Mastesejl kr. Det Danske Spejderkorps, Sct. Nicolaus Spejderne i Nr. Nebel Tilskud til samlingstelt (mastesejl m. sidestykker) til spejderne. Til 50% af udgifterne til mastesejl, op til kr. Kør med børnene ud i naturen Børnecentret OUH Tilskud til Christiania-cykler til børnecenter. Til 50% af udgifterne til 2 stk. Christiania-cykler, op til pr. stk. i alt op til 7

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog

sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog Hæftet er udgivet af Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen i 2013. Forfatter: Eva Skytte, Dansk

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Marts 2010, 19. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Tema: Naturvejledning for småbørn

Marts 2010, 19. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Tema: Naturvejledning for småbørn RNATURVEJLEDE Marts 2010, 19. årg, nr. 1 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Naturvejledning for småbørn RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 motion og sundhed Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst 1 Kolofon

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

friluftsliv som helhedsoplevelse

friluftsliv som helhedsoplevelse Steder på ruten friluftsliv som helhedsoplevelse Lokale- & Anlægsfondens skriftrække LOKALE- & ANLÆGSfondens skriftrække Steder på ruten friluftsliv som helhedsoplevelse Det moderne friluftsliv er i rivende

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere